31993L0061Úradný vestník L 250 , 07/10/1993 S. 0019 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 52 S. 0248
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 52 S. 0248


Smernica Komisie 93/61/EHS

z 2. júla 1993,

stanovujúca programy určujúce podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský a sadivový materiál zeleniny, iný ako osivá, podľa smernice Rady (EHS) č. 92/33

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o obchodovaní s množiteľským a sadivovým materiálom zeleniny iným, ako osivá [1], najmä jej článok 4,

keďže pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice je vhodné vziať do úvahy výrobné cykly rôznych materiálov;

keďže podmienky stanovené touto smernicou možno považovať za minimálny štandard prijateľný v tomto štádiu, s ohľadom na súčasné výrobné podmienky v spoločenstve; keďže tieto sa budú postupne rozvíjať a vylepšovať, aby sa v konečnom dôsledku dosiahla vysoká úroveň akosti;

keďže opatrenia zavádzané touto smernicou sú v súlade s stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica stanovuje agendu uvedenú v článku 4 smernice 92/33/EHS a určuje požiadavky ohľadom označovania uvedené v článku 11 spomenutej smernice.

2. Táto agenda sa týka rastúceho množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín a zeleniny (vrátane podpníkov), ako aj z nich odvodeného sadivového materiálu, všetkých tých rodov a druhov, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 92/33/EHS, a podpníkov ďalších rodov a druhov, ktoré sú uvedené v jej článku 4, a to bez ohľadu na použitý spôsob množenia, pričom sa vyššie uvedené položky budú v ďalšom texte označovať ako "materiál".

3. Ustanovenia tejto smernice sa musia zavádzať postupne, berúc do úvahy výrobný cyklus materiálov uvedených v ods. 2 tohto článku.

Článok 2

Materiál musí, ak sa ho to týka, spĺňať príslušné podmienky zdravia rastlín stanovené smernicou Rady ministrov EHS č. 77/93 [2].

Článok 3

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, materiál aspoň pri vizuálnej prehliadke by sa mal zdať byť bez výskytu akosť ovplyvňujúcich škodcov a chorôb, alebo príznakov či prejavov ich výskytu, ktorý/ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského alebo sadivového materiálu zelenín, najmä bez výskytu škodcov a chorôb uvedených na zozname v prílohe k tejto smernici, pokiaľ ide o príslušné druhy a rody.

2. Akýkoľvek materiál, ktorý vykazuje viditeľné príznaky napadnutia škodcami alebo prejavy chorôb uvedených v ods. 1 tohto článku v štádiu rastu, sa musí ihneď po zistení ich výskytu buď primeraným spôsobom ošetriť, alebo podľa potreby zlikvidovať.

3. V prípade cibúľ šalotky alebo cesnaku sa taktiež musia splniť nasledujúce požiadavky: množiteľský materiál musí byť odvodený priamo od materiálu, ktorý v štádiu rastu bol skontrolovaný a nebol na ňom zistený výskyt alebo prejavy napadnutia škodlivými organizmami či chorobami uvedenými v ods.1 tohto článku, a to osobitne tých, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 4

Materiál musí byť vo vzťahu k rodu alebo druhu pravý a čistý a taktiež musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a čistotu.

Článok 5

1. Materiál musí byť bez chýb, ktoré by mohli narušiť jeho akosť ako množiteľského a sadivového materiálu.

2. Životaschopnosť a veľkosť materiálu musia byť uspokojivé z hľadiska použiteľnosti ako množiteľský a sadivový materiál zeleniny. Navyše musí mať primeranú vzájomnú vyváženosť koreňov, stoniek a listov.

Článok 6

1. 2. Dodací doklad v zmysle článku 11 smernice 92/33/EHS má byť z vhodného materiálu a vyhotovený aspoň v jednom z úradných jazykov spoločenstva. Musia v nej byť uvedené rubriky s nasledujúcimi údajmi:

i) označenie "akosť EHS";

ii) kód členského štátu EHS;

iii) uvedenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišovací kód;

iv) číslo registrácie alebo akreditácie;

v) meno/názov dodávateľa;

vi) samostatne uvedené čísla série, týždňa alebo šarže;

vii) dátum vystavenia dodacieho dokladu;

viii) referenčné číslo šarže osiva v prípade priesad z neho vypestovaných v zmysle smernice Rady ministrov 70/458/EHS [3]; toto číslo musí byť prípadne dostupné príslušnému orgánu na jeho požiadanie;

ix) bežný názov alebo, v prípade, že je k materiálu priložený rastlinný pas v súlade so smernicou Komisie EHS 92/105/EHS [4], botanický názov;

x) názov odrody; v prípade podpníkov názov odrody alebo jej označenie;

xi) množstvo;

xii) v prípade dovozov z tretích krajín v zmysle článku 16 ods. 2 smernice 92/33/EHS názov krajiny zberu.

2. V prípade, že je v súlade so smernicou 92/105/EHS k materiálu priložený rastlinný pas, môže tento na želanie dodávateľa predstavovať dodací doklad uvedený v ods. 1 tohto článku. Predsa však musia byť uvedené označenie "akosť EHS" a názov príslušného orgánu v zmysle smernice 92/33/EHS, a to spolu s odkazom na názov odrody. V prípade dovozov z tretích krajín podľa článku 16 ods. 2 smernice 92/33/EHS musí byť taktiež uvedený názov krajiny zberu. Tieto informácie môžu byť uvedené na tom istom doklade, ako rastlinný pas, ale musia byť od neho zreteľne oddelené.

Článok 7

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou nie neskôr ako do 31. decembra 1993. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo odkaz na túto smernicu musí byť s nimi uvedený pri ich zverejnení. Členské štáty sú povinné prijať postupy pre takéto odkazy.

2. Členské štáty sú povinné oznámiť Komisii znenie hlavných ustanovení tých národných zákonov, ktoré sú povinné prijať v oblasti hmotnej pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

Dané v Bruseli 2. júla 1993.

Za Komisiu

René STEICHEN

komisár

[1] Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[3] Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ROD A DRUH | Špecifické škodlivé organizmy a choroby |

–Allium ascalonicum | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera, ale najmä Thrips tabaci |

Huby Botrytis spp.Peronospora destructorSclerotium cepivorum |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Onion yellow dwarf virus |

–Allium cepa | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Delia spp.Ditylenchus dipsaciMeloidogyne spp.Thysanoptera, ale najmä Thrips tabaci |

Baktérie Pseudomonas spp. |

Huby Botrytis spp.Fusarium oxosporum f. sp. cepaePeronospora destructorSclerotium cepivorum |

Vírusy a vírusom podobné organizmy všetky, ale najmä Onion yellow dwarf virus |

–Allium fistulosum | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera, ale najmä Thrips tabaci |

Huby Sclerotium cepivorum |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky |

–Allium porrum | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera |

Baktérie Pseudomonas spp. |

Huby Alternaria porriFusarium culmorumPhytophtora porriScelerotium cepivorum |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Leek yellow stripe virus |

–Allium sativum | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Aceria tulipaeDelia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera |

Baktérie Pseudomonas fluorescens |

Huby Sclerotium cepivorum |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Onion yellow dwarf virus |

–Apium graveolens | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Acidia heracleiLygus spp.Psila rosaeThysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis a Thrips tabaci |

Baktérie Erwinia carotovora, subsp. carotovoraPseudomonas syringae pv. apii |

Huby Fusarium oxysporum, f. sp. apiiPhoma apiicolaPythium spp.Sclerotinia sclerotiorumSeptoria apiicola |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Celery mosaic virus a Cucumber mosaic virus |

–Asparagus officinalis | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Brachyorymella asparagiHypopta caestrumPlatyparea poecyloptera |

Huby Fusarium spp.Rhizoctonia violacea |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky |

–Beta vulgaris | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja Pegomyia betae |

Huby Phoma betae |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Beet necrotic yellow vein virus |

–Brassica oleracea | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeHeterodera spp.Lepidoptera, ale najmä Pieris brassicaeThysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Baktérie Pseudomonas syringae pv. maculicolaXanthomonas campestris pv. campestris |

Huby Alternaria brassicaeMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaePythium spp.Rhizoctonia solani |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Cauliflower mosaic virus, tospovírusy a Turnip mosaic virus |

–Brassica pekinensis | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AphididaeLepidoptera, ale najmä Pieris brassicae |

Baktérie Erwinia carotovoraXanthomonas campestris pv. campestris |

Huby Alternaria brassicaeBotrytis cinereaMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaeSclerotinia spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä tospovírusy |

–Capsicum annuum | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeLeptinotarsa decemlineataOstrinia nubilalisPhtorimaea operculellaTetranychidaeThysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Huby Leveillula tauricaPyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Phytophtora capsiciVerticillium albo atrumVerticillium dahliae |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Cucumber mosaic virus, Tomato mosaic virus, Pepper mild mottle virus and Tobacco mosaic virus |

–Cichorium endivia | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AphididaeThysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Huby Botrytis cinereaErysiphe cichoriacearumSclerotinia spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Beet western virus a Lettuce mosaic virus |

–Cichorium intybus | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AphididaeNapomyza cichoriiApion assimile |

Baktérie Erwinia carotovoraErwinia chrysanthemiPseudomonas marginalis |

Huby Phoma exiguaPhytophtora erythrosepticaPythium spp.Sclerotinia sclerotiorum |

–Citrullus lanatus | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Huby Colletotrichum lagenarium |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Watermelon mosaic virus 2 |

–Cucumis melo | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Baktérie Pseudomonas syringae pv. lachrymans |

Huby Colletotrichum lagenariumFusarium spp.Pythium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Cucumber green mottle virus, Cucumber mosaic virus a Squash mosaic virus |

–Cucumis sativus | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeDelia platuraMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Baktérie Pseudomonas syringae pv. lachrymans |

Huby Fusarium spp.Phytophtora spp.Pseudoperonospora cubensisPythium spp.Rhizoctonia spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky |

–Cucurbita maxima | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky |

–Cucurbita pepo | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Baktérie Pseudomonas syringae pv. lachrymans |

Huby Fusarium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Cucumber mosaic virus, Squash mosaic virus, Zucchini mosaic virus a tospovírusy |

–Cynara cardunculus a Cynara scolymus | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeThysanoptera |

Huby Bremia lactucaeLeveillula taurica f. sp. cymaraPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotium rolfsiiSclerotinia sclerotiorumVerticillium dahliae |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky |

–Foeniculum vulgare | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeThysanoptera |

Baktérie Erwinia carotovora subsp. carotovoraPseudomonas marginalis pv. marginalis |

Huby Cercospora foeniculiPhytophtora syringaeSclerotinia spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Celery mosaic virus |

–Lactuca sativa | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AphididaeMeloidogyne spp.Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Huby Botrytis cinereaBremia lactucaePythium spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Lettuce big vein, Lettuce mosaic virus a Lettuce ring necrosis |

–Lycopersicon lycopersicum | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeHauptidia maroccanaMeloidogyne spp.Tetranychus spp.Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalisVasates lycopersici |

Baktérie Pseudomonas syringae pv. tomato |

Huby Alternaria solaniCladosporium fulvumColletotrichum coccoidesDidymella lycopersiciFusarium oxysporumLeveillula tauricaPhytophtora nicotianePyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Cucumber mosaic virus, Potato virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus a Tomato leaf curl virus |

–Rheum spp. | Baktérie Agrobacterium tumefasciensErwinia rhapontici |

Huby Armillariella melleaVerticillium spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Arabis mosaic virus a Turnip mosaic virus |

–Solanum melongena | Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja AleyrodidaeAphididaeHemitarsonemus latusLeptinotarsa decemlineataMeloidogyne spp.TetranychidaeThysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis |

Huby Fusarium spp.Leveillula taurica f. sp. cymaraRhizoctonia solaniPythium spp.Sclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Vírusy a vírusom podobné organizmy Všetky, ale najmä Cucumber mosaic virus, Potato virus X, Potato virus Y a Tobacco mosaic virus |

--------------------------------------------------