31993L0052Úradný vestník L 175 , 19/07/1993 S. 0021 - 0022
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 51 S. 0009
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 51 S. 0009


Smernica Rady 93/52/EHS

z 24. júna 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/556/EHS o podmienkach pre zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže na základe článku 1 smernice Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o podmienkach pre zdravotný stav zvierat platných pre obchodovanie v rámci spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka [3] a ich dovoz z tretích krajín, sú embryá, ktoré vznikli určitými technikami, vyňaté z pôsobnosti uvedenej smernice; keďže sa s embryami, ktoré sa majú podrobiť technikám založeným na prieniku do zona pellucida môže obchodovať, alebo sa môžu dovážať, pokiaľ sa pred použitím týchto techník splnia požiadavky uvedenej smernice s určitými dodatočnými bezpečnostnými opatreniami; keďže sa môže tiež obchodovať alebo sa môžu s príslušnými bezpečnostnými opatreniami dovážať embryá získané oplodnením in vitro;

keďže dodatočné bezpečnostné podmienky vyžadujú zmeny a doplnenia k prílohám, ktoré podľa článku 16 smernice 89/556/EHS spadajú do pôsobnosti Komisie;

keďže by sa mali urobiť ďalšie zmeny a doplnenia k smernici, aby sa vysvetlil štatút spermy používanej na oplodnenie vajíčok a aby sa zohľadnila nová politika spoločenstva v súvislosti so slintačkou a krívačkou,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 89/556/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. článok 1 (2) sa nahrádza nasledovne:

"2. Táto smernica neplatí pre embryá, ktoré vznikli prenosom jadra.";

2. nasledovný pododsek sa pridáva k článku 2:

"g) "tím pre produkciu embryí"; znamená úradne schválený tím pre odber embryí na oplodnenie in vitro v súlade s podmienkami stanovenými v príslušnej prílohe.";

3. prvý pododsek článku 3 a) sa nahrádza takto:

"a) musia byť počaté na základe umelej inseminácie alebo oplodnením in vitro spermou od darcovského býka umiestneného v inseminačnej stanici schválenej zodpovedným orgánom na odber, spracovanie a skladovanie spermy, alebo spermou dovezenou v súlade so smernicou 88/407/EHS [4].";

4. článok 4 sa vypúšťa;

5. v článku 5 sa vkladá nasledovný odsek:

"2a. Schválenie tímu pre produkciu embryí pre embryá, ktoré sa získavajú oplodnením in vitro, sa udelí iba v prípade, keď sú dodržané ustanovenia príslušnej prílohy k tejto smernici a tím pre produkciu embryí môže splniť ostatné príslušné ustanovenia tejto smernice a hlavne ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku, ktoré platia mutatis mutandis.";

6. článok 9 (3) sa nahrádza nasledovne:

"3. Pri stanovovaní požiadaviek na zdravotný stav zvierat týkajúcich sa slintačky a krívačky v súlade s odsekom 1 sa musí zohľadniť, aby:

- sa z tretích krajín, kde sa vykonáva vakcinácia proti slintačke a krívačke, mohli dovážať iba zmrazené embryá. Embryá sa musia uskladňovať za schválených podmienok minimálne 30 dní pred uskutočnením zásielky,

- darcovia musia pochádzať z farmy, na ktorej žiadne zviera nebolo očkované proti slintačke a krívačke počas 30 dní pred odberom a na ktorú sa nevzťahuje žiaden zákaz alebo karanténne opatrenia.";

7. články 11, 12 a13 sa nahrádzajú nasledovne:

"Článok 11

Zásady a pravidlá stanovené v smernici 90/675/EHS [*] Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 1601/92 (Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 13). 5 sa uplatňujú hlavne s ohľadom na organizáciu kontrol, ktoré majú členské štáty vykonávať, a výsledky týchto kontrol, ako aj bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú zaviesť."

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do 1. januára 1994 do platnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup pre takéto odkazy.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 24. júna 1993

Za Radu

predseda

B. Westh

[1] Ú. v. ES C 63, 5.3.1993, s. 11.

[2] Ú. v. ES L 150, 31.5.1993.

[3] Ú. v. L 302, 19.10.1989 s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/425/EHS (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29).

[4] Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/425/EHS (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29).

--------------------------------------------------