31993L0051Úradný vestník L 205 , 17/08/1993 S. 0024 - 0025
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 51 S. 0186
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 51 S. 0186


Smernica Komisie 93/51/EHS

z 24. júna 1993,

ktorá stanovuje pravidlá prepravy určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu a prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom v tejto chránenej zóne

KOMISA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v spoločenstve [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 93/19/EHS [2], a najmä na jej článok 6 (7) prvá a druhá zarážka,

keďže uplatnenie režimu rastlinného zdravia v spoločenstve na spoločenstvo ako oblasť bez vnútorných hraníc zahŕňa uznávanie "chránených zón" stanovených pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v súvislosti s jedným alebo viacerými škodlivými organizmami;

keďže podľa ustanovení smernice 77/93/EHS s účinnosťou od 1. júna 1993 rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú uvedené v prílohe V, časti A, sekcii II sa nesmú dovážať do konkrétnych chránených zón alebo sa nesmú prepravovať cez tieto chránené zóny, ak nie je na ich obaly alebo vozidlá, ktoré ich prepravujú pripojený rastlinný pas platný pre túto zónu, a ktorý bol úradne vystavený v súlade s ustanoveniami článku 10 (1) uvedenej smernice; keďže tieto ustanovenia neplatia v prípade nesplnenia určitých záruk, ktoré sa týkajú prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu, ktorá bola stanovená pre uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v súvislosti s jedným alebo viacerými škodlivými organizmami; a keďže tieto ustanovenia možno splniť za menej prísnych podmienok ako sú podmienky stanovené v článku 6 (4) uvedenej smernice v súvislosti s rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi, pôvodom z tejto chránenej zóny, a ktoré sa prepravujú v tejto chránenej zóne;

keďže neexistujú všeobecne prijaté záruky, mali by sa stanoviť, s ohľadom na typické podmienky, za ktorých dochádza k takejto preprave, tak, aby sa zabezpečila primeraná zdravotná bezpečnosť rastlín;

keďže opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU

Článok 1

1. Členské štáty sú povinné zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 2, keď sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktorých zoznam je uvedený v prílohe V, časť A, sekcia II smernice 77/93/EHS, ktoré pochádzajú z oblasti mimo chránenej zóny, ktorá bola stanovená pre uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety v súvislosti s jedným alebo viacerými škodlivými organizmami podľa článku 2 (1) h) smernice 77/93/EHS, prepravujú cez takúto zónu do konečného cieľa mimo zóny bez rastlinného pasu platného pre túto zónu.

2. Musia sa splniť nasledujúce podmienky:

a) použité obaly alebo, ak je to vhodné, použité vozidlá prevážajúce rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v odseku 1 musia byť čisté a bez výskytu relevantných organizmov uvedených v odseku 1 a takej povahy, ktorá zaručí, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivých organizmov;

b) ihneď po zabalení musia byť obaly, alebo kde je to vhodné, vozidlá použité na prevoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, zabezpečené podľa prísnych rastlinnolekárskych noriem tak, aby nevzniklo riziko rozšírenia škodlivých organizmov v relevantnej chránenej zóne a aby sa nezmenila ich identita a splnili sa podmienky zodpovedných úradných orgánov uvedených v smernici 77/93/EHS, a zostali zabezpečené počas prepravy cez relevantnú chránenú zónu;

c) rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v odseku 1 musí sprevádzať doklad, ktorý sa bežne používa pre obchodné účely, v ktorom bude uvedené, že uvedené produkty pochádzajú z oblasti mimo relevantnej chránenej zóny a miestom určenia je oblasť mimo chránenej zóny.

3. Ak sa počas úradnej kontroly, organizovanej podľa článku 11 (7) smernice 77/93/EHS a vykonanej v relevantnej zóne zistí, že sa požiadavky uvedené v článku 1 (2) nesplnili, ihneď sa musia podniknúť nasledujúce úradné opatrenia, ak ide o taký prípad a bez vplyvu na opatrenia, ktoré sa musia podniknúť, ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nespĺňajú podmienky stanovené v smernici 77/93/EHS:

- zapečatenie obalov,

- prevoz, pod úradnou kontrolou, rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na miesto určenia mimo relevantnej chránenej zóny.

Článok 2

1. Členské štáty sú povinné stanoviť, že menej prísne podmienky sa uplatnia na tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú uvedené v prílohe V, časť A, sekcia II smernice 77/93/EHS, a ktoré pochádzajú z chránenej zóny a sú prepravované cez chránenú zónu, ktorá bola stanovená pre uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v súvislosti s jedným alebo viacerými škodlivými organizmami.

2. Pre účel odseku 1 možno uplatniť menej prísnu podmienku:

úradné prehliadky uvedené v článku 6 (4) uvedenej smernice možno vykonať za podmienok uvedených v podrobných pravidlách pre kontroly v smernici Komisie 92/70/EHS z 30 júla 1992 pre účely uznania ochranných zón v spoločenstve [3].

Článok 3

1. Členské štáty sú povinné uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v deň uvedený v článku 3 (1) smernice Rady 91/683/EHS [4]. Členské štáty sú povinné o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Keď členské štáty príjmu tieto opatrenia, tieto musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť doplnené týmto odkazom v čase ich úradného zverejnenia. Postup takých odkazov príjmu členské štáty.

2. Členské štáty sú povinné bezodkladne oznámiť Komisii všetky opatrenia vnútroštátneho práva, ktoré príjmu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Komisia je povinná o tom informovať ostatné členské štáty.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli, 24. júna 1993.

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Ú. v. ES L 96, 22.4.1993, s. 33.

[3] Ú. v. ES L 250, 29.8.199, s. 37.

[4] Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 29.

--------------------------------------------------