31993L0051Oficiālais Vēstnesis L 205 , 17/08/1993 Lpp. 0024 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 51 Lpp. 0186
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 51 Lpp. 0186


Komisijas Direktīva 93/51/EEK

(1993. gada 24. jūnijs),

ar ko nosaka noteikumus noteiktu augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu pārvadājumiem aizsargājamā zonā un tādu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumiem, kuru izcelsme ir šādā aizsargājamā zonā un kurus tajā pārvadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsardzības pasākumiem pret augiem un augu produktiem kaitīgu organismu ieviešanos un izplatīšanos Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 93/19/EEK [2], un jo īpaši tās 6. panta 7. punkta pirmo un otro ievilkumu,

tā kā Kopienas augu aizsardzības režīma piemērošana Kopienai kā teritorijai bez iekšējām robežām nozīmē arī "aizsargājamu zonu" noteikšanu dažiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem attiecībā uz vienu vai vairākiem kaitīgiem organismiem;

tā kā saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem, kas stājās spēkā no 1993. gada 1. jūnija, augus, augu produktus vai citus objektus, kas uzskaitīti V pielikuma A daļas II iedaļā, nedrīkst ievest norādītajā aizsargājamā zonā vai pārvadāt pa šo zonu, ja tiem, to iepakojumam vai transportlīdzekļiem, kas tos pārvadā, nav pievienota šai zonai derīga, saskaņā ar minētās direktīvas 10. panta 1. punktu oficiāli izdota auga pase; tā kā šie noteikumi nav piemērojami, ja nav izpildītas noteiktas garantijas attiecībā uz augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumiem aizsargājamā zonā, kura minētajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem par tādu atzīta attiecībā uz vienu vai vairākiem kaitīgiem organismiem; un tā kā šos noteikumus iespējams izpildīt ar mazāk stingriem nosacījumiem nekā tie, kuri noteikti minētās direktīvas 6. panta 4. punktā attiecībā uz šiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kuru izcelsme ir šādā aizsargājamā zonā vai kurus tajā pārvadā;

tā kā, ja nav vispārēji pieņemtu garantiju, tās jānosaka, ņemot vērā tipiskos apstākļus, kādos minētie pārvadājumi notiek, un šīm garantijām jābūt tādām, kas nodrošina pietiekamu auga veselības aizsardzību;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad Direktīvas 77/93/EEK V pielikuma A daļas II iedaļā uzskaitītie augi, augu produkti vai citi objekti, kuru izcelsme ir ārpus aizsargājamās zonas, kas saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktu minētajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem par tādu atzīta attiecībā uz vienu vai vairākiem kaitīgiem organismiem, tiek pārvadāti cauri šādai zonai uz galamērķi ārpus šīs zonas un bez šai zonai derīgas auga pases, tiktu ievēroti 2. punkta nosacījumi.

2. Jāievēro šādi nosacījumi:

a) izmantotajam iepakojumam vai, ja vajadzīgs, transportlīdzekļiem, kuri pārvadā augus, augu izcelsmes produktus vai citus objektus, kas minēti 1. punktā, jābūt tīriem un brīviem no attiecīgajiem organismiem, kas minēti 1. punktā, un pēc sava rakstura tādiem, kas izslēdz kaitīgu organismu izplatīšanās risku;

b) tūlīt pēc iepakošanas iepakojums vai, ja vajadzīgs, transportlīdzekļi, kuri pārvadā minētos augus, augu produktus vai citus objektus, jānodrošina saskaņā ar stingrām fitosanitārajām normām, lai izslēgtu kaitīgu organismu izplatīšanās risku aizsargājamā zonā un lai identitāte paliktu nemainīga un atbilstīga Direktīvā 77/93/EEK minēto atbildīgo oficiālo iestāžu prasībām, un šis nodrošinājums jāsaglabā visu pārvadāšanas laiku cauri attiecīgajai aizsargājamai zonai;

c) augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kas minēti 1. punktā, jāpievieno dokuments, ko parasti lieto tirdzniecībā, ar norādījumu, ka minēto produktu izcelsme ir ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas un ka to galamērķis ir ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas.

3. Ja oficiālā pārbaudē, kas organizēta saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK 11. panta 7. punktu un notiek attiecīgās zonas teritorijā, atklājas, ka 1. panta 2. punktā noteiktās prasības nav ievērotas, tūlīt, ja vajadzīgs, jāveic šādi atbilstoši oficiāli pasākumi, neatkarīgi no pasākumiem, kuri jāveic, ja augi, augu produkti vai citi objekti neatbilst Direktīvā 77/93/EEK izklāstītajiem nosacījumiem:

- iepakojuma aizzīmogošana,

- augu, augu produktu vai citu objektu pārvešana uz vietu ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas oficiālā uzraudzībā.

2. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka Direktīvas 77/93/EEK V pielikuma A daļas II iedaļā uzskaitītajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kuru izcelsme ir aizsargājamā zonā un kurus pārvieto aizsargājamā zonā, kura minētajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem par tādu noteikta attiecībā uz vienu vai vairākiem kaitīgiem organismiem, piemērojami mazāk stingri nosacījumi.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām iespējams piemērot šādu mazāk stingru nosacījumu:

oficiālās pārbaudes, kas noteiktas minētās direktīvas 6. panta 4. punktā, iespējams veikt atbilstoši nosacījumiem, kuri izklāstīti sīki izstrādātajos apsekojumu noteikumos 1992. gada 30. jūlija Komisijas Direktīvā 92/70/EEK Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas vajadzībām [3].

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz Padomes Direktīvas 91/683/EEK [4] 3. panta 1. punktā noteiktajam datumam panāktu atbilstību šai direktīvai. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālās publicēšanas laikā. Šādas atsauces izdarīšanas kārtību nosaka dalībvalstis.

2. Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai visus savu tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 24. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[2] OV L 96, 22.4.1993., 33. lpp.

[3] OV L 250, 29.8.1992., 37. lpp.

[4] OV L 376, 31.12.1991., 29. lpp.

--------------------------------------------------