31993L0049Uradni list L 250 , 07/10/1993 str. 0009 - 0018
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0238
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0238


Direktiva Komisije 93/49/EGS

z dne 23. junija 1993

o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/682/EGS z dne 19. decembra 1991 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin in okrasnih rastlin [1] in zlasti člena 4 Direktive,

ker je za uporabo določb te direktive primerno upoštevati proizvodne cikluse različnih materialov;

ker se morajo pogoji, določeni v tej direktivi, šteti kot minimalni standard, ki je sprejemljiv v tej fazi ob upoštevanju pogojev sedanje proizvodnje v Skupnosti; ker se bodo ti postopno razvijali in izboljševali, zato da bi končno dosegli visoke standarde izboljšane kakovosti;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material in okrasne rastline,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva uvaja načrte iz člena 4 Direktive 91/682/EGS, vključno z zahtevami za označevanje iz tretjega odstavka člena 11 navedene direktive.

2. Ta načrt se uporablja za rastline v nasadu in za razmnoževalni material okrasnih rastlin (vključno s podlagami) ter za okrasne rastline, ki izvirajo iz njih, vseh rodov in vrst iz Priloge k Direktivi 91/682/EGS ter za podlage drugih rodov in vrst iz člena 4(2), ne glede na uporabljene tehnike razmnoževanja, v nadaljnjem besedilu "material".

3. Določbe te direktive se uporabijo postopno, ob upoštevanju proizvodnih ciklusov materiala iz odstavka 2.

Člen 2

Material naj tam, kjer je to primerno, izpolnjuje ustrezne pogoje zdravstvenega varstva rastlin, določenih v Direktivi Sveta 77/93/EGS [2].

Člen 3

1. Brez poseganja v določbe iz člena 2 mora biti material vsaj na podlagi vizualnih pregledov praktično prost kakršnih koli škodljivih organizmov in bolezni, ki znižujejo kakovost, ali brez kakršnih koli znakov ali simptomov, ki zmanjšujejo uporabnost razmnoževalnega materiala ali okrasnih rastlin, zlasti tistih organizmov in bolezni, ki so navedeni v Prilogi k tej direktivi pri zadevnem rodu ali vrsti.

2. Vsak material, ki kot rastlina v nasadu kaže vidne znake ali simptome škodljivih organizmov ali bolezni iz odstavka 1, je treba pravilno tretirati takoj, ko se pojavijo, ali ga je treba, kjer je to primerno, odstraniti.

3. Pri materialu citrusov morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve:

(i) izvirati mora iz izhodiščnega materiala, ki je bil pregledan in za katerega je bilo ugotovljeno, da ne kaže nobenih simptomov ustreznih virusov, virusom podobnih organizmov ali bolezni, naštetih v Prilogi k tej direktivi;

(ii) biti mora pregledan in zanj mora biti ugotovljeno, da je od začetka zadnje rastne dobe praktično prost takšnih virusov, virusom podobnih organizmov ali bolezni; in

(iii) v primeru cepljenja, da je bil cepljen na podlage, ki niso dovzetne za viruse.

4. Pri cvetočih čebulicah morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve:

- razmnoževalni material mora izvirati neposredno iz materiala, ki je bil kot rastlina v nasadu pregledan in za katerega je bilo ugotovljeno, da je praktično prost škodljivih organizmov ali bolezni, znakov ali simptomov le-teh in zlasti tistih iz Priloge k tej direktivi.

Člen 4

1. Material mora imeti ustrezno istovetnost in čistost glede na obravnavani rod ali vrsto ali, kjer je to primerno, skupino rastlin in, če se trži ali je namenjen trženju z navedbo sorte, skladno s členom 9(1) Direktive 91/682/EGS, mora imeti tudi istovetnost in čistost glede na sorto.

2. Pri splošno znanih sortah iz prve alinee člena 9(2) Direktive 91/682/EGS mora dobavitelj uporabljati uradno ime sorte.

3. Pri sortah, za katere je že vložena zahteva za varstvo žlahtniteljskih pravic ali uradno registracijo iz prve alinee člena 9(2) Direktive 91/682/EGS, se mora uporabljati žlahtniteljeva oznaka ali predlagano ime, dokler zahtevi ni ugodeno.

4. Pri sortah, vpisanih na sezname, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z drugo alineo člena 9(2) Direktive 91/682/EGS, morajo zahteve glede sorte iz odstavka 1 temeljiti na podrobnih opisih, navedenih v seznamih, ki jih hranijo dobavitelji.

Člen 5

1. Material naj bo praktično brez napak, ki bi lahko poslabšale njegovo kakovost kot razmnoževalni ali sadilni material.

2. Moč rasti in dimenzije materiala naj bodo zadovoljive glede na njegovo uporabnost kot razmnoževalni material in okrasne rastline. Razen tega je treba zagotoviti primerno razmerje med koreninami, stebli in listi.

3. Pri semenih mora biti razen zahtev iz točke 1 zadovoljiva tudi kalivost.

Člen 6

1. Dokument dobavitelja iz člena 11 Direktive 91/682/EGS naj bo iz ustreznega materiala, ki prej še ni bil uporabljen, in naj bo natisnjen najmanj v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Vsebuje naj naslednje podatke:

(i) navedbo "EGS-kakovost";

(ii) navedbo kode države članice EGS;

(iii) navedbo odgovornega uradnega organa ali njegovo razlikovalno kodo;

(iv) številko registracije ali akreditacije;

(v) ime dobavitelja;

(vi) individualno serijsko, tedensko ali vrstno številko;

(vii) datum izdaje dokumenta dobavitelja;

(viii) botanično ime;

(ix) ime sorte, kjer je to primerno. V primeru podlag pa ime sorte ali njeno oznako;

(x) naziv skupine rastlin, kjer je to primerno;

(xi) količino;

(xii) ime države pridelave pri uvozu iz tretjih držav skladno s členom 16(2) Direktive 91/682/EGS.

2. Kadar material spremlja rastlinski potni list v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS [3], lahko potni list, če dobavitelj tako želi, sestavlja dokument dobavitelja iz odstavka 1. Vendar pa morajo biti dane navedba "EGS-kakovost" in navedba odgovornega uradnega organa po Direktivi 91/682/EGS ter navedba imena sorte, podlage ali skupine rastlin. Pri uvozu iz tretjih držav v skladu s členom 16(2) Direktive 91/682/EGS mora biti navedeno tudi ime države pridelave. Ti podatki so lahko na istem dokumentu kakor rastlinski potni list, vendar jasno ločeni.

Člen 7

Ta direktiva ne posega v določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 315/68 [4].

Člen 8

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. junija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 376, 31.12.1991, str. 21.

[2] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[3] UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

[4] UL L 71, 21.3.1968, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM SPECIFIČNIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV IN BOLEZNI, KI VPLIVAJO NA KAKOVOST

Rod ali vrsta | Specifični škodljivi organizmi in bolezni |

—Begonia x hiemalisFotsch | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaciAphelenchoides spp.Ditylenchus destructorMeloidogyne spp.Myzus ornatusOtiorrhynchus sulcatusSciaraThysanoptera, zlastiFrankliniella occidentalis |

Bakterije Erwinia chrysanthemiRhodococcus fasciansXanthomonas campestris pv. begoniae |

Glive PepelovkeGniloba koreninskega vratu (Phytophthora spp., Pythium spp. in Rhizoctonia spp.) |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti bolezen leafcurltospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot) |

—Citrus | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aleurothrixus floccosus (Mashell)Meloidogyne spp.Parabemisia myricae (Kuwana)Tylenchulus semipenetrans |

Glive Phytophthora spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti viroidi, kakršna sta exocortis, cachexia-xyloporosisbolezni, ki povzročajo simptome "psorosis - like young leaves", kakršne so:psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gumkužna listna pisanost citrusov (Infectious variegation)virusna listna kodravost citrusov (Citrus leaf rugose) |

—Dendranthema x Grandiflorum (Ramat)Kitam | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AgromyzidaeAleurodidae, zlasti Bemisia tabaciAphelenchoides spp.Diarthronomia chrysanthemiLepidoptera, zlastiCacoecimorpha pronubana,Epichoristodes acerbellaThysanoptera, zlastiFrankliniella occidentalis |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensErwinia chrysanthemi |

Glive Fusarium oxisposum spp. chrysanthemiPuccinia chrysanthemiPythium spp.Rhizoctonia solaniVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti virus chrysanthemum B mosaictomato aspermy cucumovirus |

—Dianthus caryophyllus L.in križanci | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AgromyzidaeAleurodidae, zlasti Bemisia tabaci– Thysanoptera, zlastiFrankliniella occulentalis– Lepidoptera, zlastiCacoecimorpha pronubana, Epichosistodesacerbella |

Glive Alternaria dianthiAlternaria dianthicolaFusarium oxisporum f. spp. dianthiMycosphaerella dianthiPhytophthora nicotiana spp. parasiticaRhizoctonia solaniStebelna trohnoba: Fusarium spp. in Pythium spp.Uromyces dianthi |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti carnation etched ring caulimoviruscarnation mottle carmoviruscarnation necrotic fleck closterovirustospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens |

—Euphorbia pulcherrima(Wild ex Kletzch) | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci |

Bakterije Erwinia chrysanthemi |

Glive Fusarium spp.Pythium ultimumPhytophthora spp.Rhizoctonia solaniThielaviopsis basicola |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti tospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot) |

—Gerbera L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AgromyzidaeAleurodidae, zlastiBemisia tabaciAphelenchoides spp.LepidopteraMeloidogyneThysanoptera, zlastiFrankliniella occidentalis |

Glive Fusarium spp.Phytophthora cryptogeaPepelovkeRhizoctonia solaniVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti tospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot) |

—Gladiolus L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Ditylenchus dipsaciThysanoptera, zlastiFrankliniella occidentalis |

Bakterije Pseudomonas marginataRhodococcus fascians |

Glive Botrytis gladiolorumCurvularia trifoliiFusarium oxisporum spp. gladioliPenicillium gladioliSclerotinia spp.Septoria gladioliUrocystis gladiolicolaUromyces trasversalis |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti aster yellow mycoplasmcorky pit agentvirus cucumber mosaicvirus gladiolus ringspot (syn. virus Narassus latent)virus tobacco rattle |

Drugi škodljivi organizmi: Cyperus esculentus |

—Lilium L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aphelenchoides spp.Rhyzoglyphus spp.Pratylenchus penetransRotylenchus robustusThysanoptera, zlastiFrankliniella occidentalis |

Bakterije Erwinia carotovora subsp. carotovoraRhodococcus fascians |

Glive Cylindrocarpon destructansFusarium oxisporum f. sp.liliiPythium spp.Rhizoctonia spp.Rhizopus spp.Sclerotium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti virus cucumber mosaicvirus lily symptomlesslily virus xvirus tobacco rattlevirus tulip breaking |

Drugi škodljivi organizmi Cyperus esculentus |

—Malus Miller | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumKaparji, zlastiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophtora cactorumRosellinia necatrixVenturia spp.Verticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

—Narcissus L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aphelenchoides subtenuisDitylenchus destructorEumerus spp.Merodon equestrisPratylenchus penetransRhizoglyphidaeTarsonemidae |

Glive Fusarium oxysporum f. sp. narcissiSclerotinia spp.Sclerotium bulborum |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti virus tobacco rattlenarcissus white streak agentvirus narcissus yellow stripe |

Drugi škodljivi organizmi Cyperus esculentus |

—Pelargonium L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaciLepidopteraThysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis |

Bakterije Rhodococcus fasciansXanthomonas campestris pv. pelargonii |

Glive Puccinia pelargonii zonalisStebelne gnilobe (Botrytis app., Pythium spp.)Veticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti pelargonium flower break carmoviruspelargonium leaf curl tombusvirusvirus pelargonium line patterntospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot) |

—Phoenix | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Thysanoptera |

Glive Exosporium palmivorumGliocladium wermoeseniGraphiola phoenicisPestalozzia PhoenicisPythium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

—Pinus nigra | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Blastophaga spp.Rhyacionia buoliana |

Glive Ophodermium seditiosum |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti Vsi |

– Prunus L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Capnodis tenebrionisMeloidogyne spp.Kaparji, zlastiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixTaphrina deformansVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti virus prune dwarfvirus prunus necrotic ringspot |

—Pyrus L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumKaparji, zlastiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora spp.Rosellinia necatrixVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

—Rosa | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Lepidoptera, zlastiEpichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubanaMeloidogyne spp.Pratylenchus spp.Tetranychus urticae |

Bakterije Agrobacterium tumefaciens |

Glive Chondrostereum purpureumConiothyrium spp.Diplocarpon rosaePeronospora sparsaPhragmidium spp.Rosellinia necatrixSphaeroteca pannosaVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti virus apple mosaicarabis mosaic nepovirusvirus prunus necrotic ringspot |

--------------------------------------------------