31993L0048Uradni list L 250 , 07/10/1993 str. 0001 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0231
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0231


Direktiva Komisije 93/48/EGS

z dne 23. junija 1993

o določitvi načrtov s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja [1], ter zlasti člena 4 Direktive,

ker je primerno pri izvajanju določb te direktive upoštevati pridelovalne cikle različnega materiala;

ker se v skladu s točko (i) člena 11 Direktive 92/34/EGS v načrtu, določenem v skladu s členom 4, določijo zahteve za dobaviteljev dokument, ki spremlja razmnoževalni material in sadne rastline CAC;

ker je (za nekatere vrste) že oblikovan certifikacijski sistem ali pa je v postopku oblikovanja na mednarodni ravni Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO);

ker se morajo pogoji, določeni s to direktivo, upoštevati kot minimalni standard, sprejemljiv na tej stopnji, glede na trenutne pogoje pridelave v Skupnosti; ker se bodo ti postopoma razvijali in izpopolnjevali, da se končno dosežejo visoki kakovostni standardi;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva določa načrt iz člena 4 Direktive 92/34/EGS ter zahteve glede označevanja in pečatenja iz člena 11 te direktive.

2. Načrt se uporablja za rastline v rasti in razmnoževalni material (vključno s podlagami) ter za iz njih pridobljene sadne rastline vseh rodov in vrst iz Priloge II Direktive 92/34/EGS ter za podlage drugih rodov in vrst iz točke (iii) člena 4(1) navedene direktive, ne glede na uporabljeni način razmnoževanja, za katere se v nadaljnjem besedilu uporablja izraz "material".

3. Določbe te direktive se uveljavljajo postopoma ob upoštevanju pridelovalnih ciklov materiala iz odstavka 2.

Člen 2

Material je, kjer je to primerno, usklajen z ustreznimi pogoji zdravstvenega varstva rastlin, določenimi z Direktivo Sveta 77/93/EGS [2].

Člen 3

1. Brez vpliva na določbe člena 2 mora biti material, če gre za material CAC, vsaj ob vizualnem pregledu praktično prost škodljivih organizmov in bolezni, ki zmanjšujejo njegovo kakovost, ali brez znakov ali znamenj, ki zmanjšujejo uporabnost razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin, zlasti pa mora biti prost tistih organizmov in bolezni, navedenih v priloženi prilogi glede na zadevni rod ali vrsto.

2. Material, ki kaže vidne znake ali znamenja škodljivih organizmov ali bolezni iz odstavka 1 na stopnji rastlin v rasti, se ustrezno tretira takoj, ko se ti pojavijo, ali pa se, kjer je to primerno, uniči.

3. Pri materialu citrusov morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

(i) pridobljen mora biti iz izvornega materiala, ki:

- je bil pregledan in je bilo zanj ugotovljeno, da ne kaže znamenj zadevnih virusov, virusom podobnih organizmov ali bolezni, navedenih v priloženi prilogi,

- je bil individualno preizkušan z metodami, primernimi za določanje teh virusov, virusom podobnih organizmov ali bolezni, in je bilo zanj ugotovljeno, da ni okužen;

(ii) biti mora pregledan in ugotovljeno mora biti, da je od začetka zadnjega vegetacijskega cikla praktično neokužen s temi virusi, virusom podobnimi organizmi ali boleznimi; in

(iii) v primeru cepljenja mora biti cepljen na podlage, ki niso občutljive za viroide.

Člen 4

1. Material CAC mora imeti zadostno istovetnost in čistost glede na zadevni rod ali vrsto ter, brez poseganja v drugi stavek člena 9(1) Direktive 92/34/EGS, istovetnost in čistost glede na sorto.

2. Pri splošno znanih sortah iz točke (i) člena 9(2) Direktive 92/34/EGS mora dobavitelj uporabljati uradno sortno ime.

3. Pri sortah, za katere je že vložena vloga za žlahtniteljske pravice ali za uradno registracijo iz točke (i) člena 9(2) Direktive 92/34/EGS, se mora uporabljati žlahtniteljeva oznaka ali predlagano ime, dokler se zahtevku ne ugodi.

4. Pri sortah s seznamov, ki jih vodijo dobavitelji v skladu s točko (ii) člena 9(2) Direktive 92/34/EGS, temelji zahteva iz odstavka 1 v zvezi s sorto na podrobnih opisih s seznamov dobaviteljev.

Člen 5

Material CAC mora biti praktično brez napak, ki bi zmanjševale njegovo kakovost, ko se uporablja kot razmnoževalni material ali kot sadne rastline.

Člen 6

Pri predosnovnem, osnovnem in certificiranem materialu se uporabljajo zahteve iz členov 3, 4(1) in 5, če certifikacijske sheme iz člena 7 ne določajo strožjih pogojev.

Člen 7

Do vzpostavitve certifikacijske sheme Skupnosti morajo predosnovni, osnovni in certificirani material zadoščati pogojem, določenim za vsako od zadevnih kategorij z nacionalnimi shemami potrjevanja, pod pogojem, da so te, kolikor je mogoče, skladne z obstoječimi mednarodnimi shemami potrjevanja.

Člen 8

1. Dobaviteljev dokument za material CAC iz člena 11(i) Direktive 92/34/EGS mora biti iz ustreznega, prej neuporabljenega materiala in natisnjen v najmanj enem od uradnih jezikov Skupnosti. Vsebuje rubrike z naslednjimi podatki:

(i) navedbo "EGS-kakovost";

(ii) navedbo oznake države članice EGS;

(iii) navedbo odgovornega uradnega organa ali njegovo razlikovalno oznako;

(iv) registrsko ali akreditacijsko številko;

(v) ime dobavitelja;

(vi) posamezno serijsko, tedensko številko ali številko partije;

(vii) datum izdaje dobaviteljevega dokumenta;

(viii) botanično ime;

(ix) ime sorte: v primeru podlage ime sorte ali njeno oznako;

(x) količino;

(xi) kategorijo;

(xii) pri uvozu iz tretjih držav v skladu s členom 16(2) Direktive 92/34/EGS ime države pridelave.

2. Kjer material spremlja rastlinski potni list v skladu z Direktivo 92/105/EGS [3], lahko rastlinski potni list na željo dobavitelja predstavlja dobaviteljev dokument iz odstavka 1. Kljub temu morata biti navedeni oznaka "EGS-kakovost" in oznaka odgovornega uradnega organa po Direktivi 92/34/EGS, prav tako navedba imena sorte ali podlage in kategorije. Pri uvozu iz tretjih držav po členu 16(2) Direktive 92/34/EGS mora biti navedeno tudi ime države pridelave. Ti podatki so lahko v istem dokumentu kakor rastlinski potni list, vendar morajo biti vidno ločeni.

Člen 9

1. Zahteve glede označevanja in pečatenja materiala, opredeljenega kot predosnovni, osnovni ali certificirani v skladu s točko (ii) člena 11 Direktive 92/34/EGS, so take, kakor jih določajo nacionalne potrjevalne sheme iz člena 7 te direktive.

2. Države članice zagotovijo, da se, kadar taka uradna oznaka ne vsebuje vseh podatkov iz člena 8(1) Direktive, razen rubrik (iv), (v) in (vii) ti podatki dodajo. Prav tako se navede, ali je material "prost virusov" ali "testiran na viruse".

Člen 10

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih za področje, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. junija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 157, 10.6.1992, str. 10.

[2] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[3] UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM POSAMEZNIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV IN BOLEZNI, KI LAHKO VPLIVAJO NA KAKOVOST

Rod ali vrsta | Specifični škodljivi organizmi in bolezni |

–Citrus aurantifolia (Christm) Swing–Citrus Limon L. Burm. F–Citrus paradisi Macf–Citrus reticulata Blanco–Citrus sinensis (L.) Osbeck | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aleurothrixus floccosus (Mashell)Meloidogyne spp.Parabemisia myricae (Kuwana)Tylenchulus semipenetrans |

Glive Phytophthora spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti citrus leaf rugosebolezni, ki na mladih listih sprožijo psorozi podobne simptome: psoroza, obročkavost, cristacortis, impietratura, vboklinasta smolavostnalezljiva pisanostviroidi, kakršna sta exocortis, cachexiaxyloporosis |

–Corylus avellana | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Epidiaspis leperiiEriophis avellanaePseudaulacaspis pentagonaQuadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. corylina |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureaumNectria galligenaPhyllactinia guttataVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi in zlasti virus apple mosaicHazel maculatura lineare MLO |

–Cydonia Miller–Pyrus communis L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumščitaste uši, zlasti:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora spp.Rosellinia necatrixVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Fragaria x ananassa duch | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aphelenchoides spp.Ditylenchus dipsaciTarsonemidae |

Glive Phytophthora cactorumVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi in zlasti strawberry green petal MLO |

–Julans regia L. | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah ščitaste uši, zlasti:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. juglandi |

Glive Armillariella melleaNectria galligenaChondrostereum purpureumPhytophthora spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi virus cherry leaf roll |

–Malus Miller | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumščitaste uši, zlasti:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora cactorumRosellinia necatrixVenturia spp.Verticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Olea europea | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Eusophera pinguisMeloidogyne spp.Saissetia oleae |

Bakterije Pseudomonas syringae pv. savastanoi |

Glive Verticillium dahliae |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Pistacia vera | Glive Verticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Prunus domestica L.–Prunus salicina | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aculops fockeuiCapnodis tenebrionisEriophyes similisMeloidogyne spp.ščitaste uši, zlasti:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi virus prune dwarfvirus prunus necrotic ringspot |

–Prunus armeniaca (L.)–Prunus amygdalus Batsch–Prunus persica (L.) Batsch | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Anarsia lineatellaCapnodis tenebrionisMeloidogyne spp.ščitaste uši, zlasti:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixTaphrina deformansVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi in zlasti virus prune dwarfvirus prunus necrotic ringspot |

–Prunus avium L.–Prunus cerasus | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Capnodis tenebrionisMeloidogyne spp.ščitaste uši, zlasti:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterije Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Glive Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi virus prune dwarfvirus prunus necrotic ringspot |

–Ribes | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aphelenchoides spp.Cecidophyopsis ribis |

Bakterije Agrobacterium tumefaciens |

Glive Armillariella melleaNectria cinnabarinaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi in zlasti black currant reversionblack currant infectious variegation agent |

–Rubus | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aceria essigi |

Bakterije Agrobacterium rhizogensAgrobacterium tumefaciensRhodococcus fascians |

Glive Armillariella melleaDidymelia applanataPeronospora rubiPhytophthora fragariae var. rubiVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti virus raspberry bushy dwarfvirus raspberry leaf curl |

--------------------------------------------------