31993L0037Uradni list L 199 , 09/08/1993 str. 0054 - 0083


Direktiva Sveta 93/37/EGS

z dne 14. junija 1993

o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 57(2), 66 in 100 a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je bila Direktiva Sveta 71/305/EGS z dne 26. julija 1971 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje [4] znatno in večkrat spremenjena; ker je treba navedeno direktivo zaradi jasnosti in boljše razumljivosti pripraviti v obliki prečiščenega besedila;

ker iz hkratnega doseganja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v zvezi z javnimi naročili gradenj, ki jih v imenu države oddajajo v državah članicah regionalne ali lokalne oblasti ali drugi subjekti javnega prava, izhaja ne le odprava omejitev, temveč tudi usklajevanje nacionalnih postopkov za oddajo javnih naročil gradenj;

ker bi moralo takšno usklajevanje kar najbolj upoštevati postopke in upravne prakse, veljavne v vsaki državi članici;

ker se ta direktiva ne uporablja za nekatera naročila gradenj, ki se oddajajo na vodnem, energetskem, prometnem in telekomunikacijskem področju, zajeta v Direktivi 90/531/EGS;

ker je treba zaradi naraščajočega pomena koncesijskih pogodb pri javnem naročanju gradenj in njihove posebne narave vključiti v to direktivo predpise o oglaševanju;

ker so naročila gradenj manjše vrednosti od 5000000 ekujev lahko izvzeta iz konkurence, kakor je predvideno s to direktivo in ker je ustrezno predvideti njihovo izvzetje iz ukrepov usklajevanja;

ker je treba sprejeti določbo za izjemne primere, kjer ni treba uporabljati ukrepov v zvezi z usklajevanjem postopkov, vendar morajo biti takšni primeri izrecno omejeni;

ker je treba obravnavati postopek s pogajanji kot izjemo in ga zato uporabljati le v nekaterih omejenih primerih;

ker je treba opredeliti skupne tehnične predpise, ki upoštevajo politiko Skupnosti o standardih in specifikacijah;

ker je za zagotovitev razvoja učinkovite konkurence pri javnih naročilih treba seznaniti celotno Skupnost z obvestili o naročilih, ki jih sestavijo naročniki držav članic; ker morajo informacije, ki jih ta obvestila vsebujejo, omogočiti gradbenikom, ustanovljenim v Skupnosti, da se odločijo, ali so predlagana naročila zanje zanimiva; ker je v ta namen primerno ponuditi ustrezne informacije o prevzetih gradnjah in pogojih, ki so z njimi povezani; ker je zlasti pri omejenih postopkih oglaševanje namenjeno temu, da omogoči gradbenikom držav članic, da izrazijo svoje zanimanje za naročila tako, da zaprosijo naročnike za povabila k oddaji ponudb pod zahtevanimi pogoji;

ker morajo biti dodatne informacije o naročilih, kakor je običajno v državah članicah, dane v razpisni dokumentaciji za vsako naročilo posebej ali pa v enakovrednem dokumentu;

ker je treba zagotoviti skupne predpise za udeležbo pri javnih naročilih gradenj, vključno s kriteriji za kakovostno izbiro in kriteriji za oddajo naročila;

ker bi bilo ustrezno omogočiti prilagajanje nekaterih tehničnih pogojev glede obvestil in statističnih poročil iz te direktive, ob upoštevanju spreminjajočih se tehničnih zahtev; ker se Priloga II k tej direktivi nanaša na Splošno industrijsko klasifikacijo gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE); ker sme Skupnost, če se to zahteva, revidirati ali zamenjati svojo skupno nomenklaturo in ker je potrebno sprejeti določbo za možnost prilagoditve sklicevanja na nomenklaturo NACE v navedeni Prilogi II;

ker ta direktiva ne bi smela vplivati na obveznosti držav članic v zvezi s končnimi roki za prenos v nacionalno zakonodajo in za uporabo, navedeno v Prilogi VII,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

V tej direktivi:

(a) so "javna naročila gradenj" za plačilo pisno sklenjene pogodbe med izvajalcem in naročnikom, kakor je opredeljen v (b), katerih predmet je izvedba, ali oboje – izvedba in projektiranje gradenj, povezanih z eno od dejavnosti iz Priloge II, ali gradnja, opredeljena v (c) spodaj ali izvedba neke gradnje, ne glede na način, ki ustreza zahtevam naročnika;

(b) "naročnik" je država, regionalni ali lokalni organi, subjekti javnega prava, združenja, ki jih oblikujejo en ali več takšnih organov ali subjekti javnega prava;

"Subjekt javnega prava" pomeni vsak subjekt, ki:

- je ustanovljen samo zato, da zadovoljuje splošne interese, ki po naravi ni industrijski ali tržni, in

- ima pravno osebnost, ter

- ga večji del financira država ali regionalni ali lokalni organi, ali drugi subjekti javnega prava, ali pa je njihovo upravljanje pod nadzorom teh subjektov, ali pa ima upravni, vodstveni ali nadzorni odbor, v katerega imenuje več kakor polovico članov država, regionalni ali lokalni organi ali drugi subjekti javnega prava.

Seznami subjektov in kategorij subjektov javnega prava, ki izpolnjujejo kriterije iz drugega pododstavka, so navedeni v Prilogi I. Ti seznami morajo biti čimbolj izčrpni in se smejo revidirati v skladu s postopkom, določenim v členu 35. Zato morajo države članice občasno obveščati Komisijo o spremembah svojih seznamov subjektov ali kategorij subjektov;

(c) "gradnja" pomeni zaključeno visoko ali nizko gradnjo, gradnjo kot celoto, ki je samozadostna, da izpolnjuje svojo gospodarsko in tehnično funkcijo;

(d) "koncesija za javne gradnje" je naročilo enake vrste kakor naročilo navedeno v točki (a), z izjemo dejstva, da je razlog za opravljanje gradenj izključno pravica do koriščenja konstrukcije ali pa ta pravica vključno s plačilom;

(e) "odprti postopki" so tisti nacionalni postopki, pri katerih vsi zainteresirani gradbeniki lahko predložijo ponudbe;

(f) "omejeni postopki" so tisti nacionalni postopki, pri katerih lahko oddajo ponudbo le tisti gradbeniki, ki jih k temu povabi naročnik;

(g) "postopki s pogajanjem" so tisti nacionalni postopki, pri katerih se naročniki posvetujejo z gradbeniki glede svoje izbire in se dogovorijo za pogoje naročila z enim ali več gradbeniki;

(h) gradbenik, ki predloži ponudbo, se označi z izrazom "ponudnik" gradbenik, ki se je odzval na povabilo k udeležbi v omejenem postopku ali postopku s pogajanjem, pa z izrazom "kandidat"

Člen 2

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da naročniki izpolnijo ali zagotovijo izpolnjevanje določb te direktive, če neposredno subvencionirajo z več kot 50 % naročilo gradenj, ki ga odda drug subjekt kakor države same.

2. Odstavek 1 zadeva le naročila, ki so vključena v razred 50, skupino 502, po nomenklaturi splošne industrijske klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE) in pogodbe v zvezi z gradnjami bolnišnic, športnih, rekreacijskih in počitniških objektov, šolskih in univerzitetnih zgradb ter zgradb za upravne prostore.

Člen 3

1. Če naročniki sklenejo pogodbo o javnih koncesijah za gradnje, se za to pogodbo uporabljajo predpisi o oglaševanju, kakor so opisani v členih 11(3), (6), (7) in (9) do (13) ter v členu 15, če njihova vrednost ni manjša od 5000000 ekujev.

2. Naročnik lahko:

- zahteva, da koncesionar odda naročila, ki predstavljajo najmanj 30 % skupne vrednosti gradnje, za katero se koncesijska pogodba sklene, tretjim osebam, hkrati zagotovi kandidatom možnost, da povečajo ta odstotek. Ta najmanjši odstotek mora biti opredeljen v koncesijski pogodbi, ali pa

- zahteva, da kandidati za koncesijske pogodbe opredelijo v svojih ponudbah odstotek od skupne vrednosti gradnje, za katero se koncesijska pogodba sklene, ki ga nameravajo odstopiti tretjim osebam.

3. Če je koncesionar naročnik sam po členu 1(b), izpolnjuje določbe te direktive v primeru gradenj, ki jih izvajajo tretje osebe.

4. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da koncesionar, ki ni naročnik, uporablja predpise o oglaševanju, naštete v členu 11(4), (6), (7) in (9) do (13) ter v členu 16 v zvezi s pogodbami, ki jih odda tretjim osebam, kadar vrednost naročil ni manjša kakor 5000000 ekujev. Oglas se ne zahteva, če naročila gradenj izpolnjujejo pogoje, določene v členu 7(3).

Podjetja, ki nastopajo v skupini zato, da bi pridobila koncesijo, ali njihova odvisna podjetja, se ne obravnavajo kot tretje osebe.

"Odvisno podjetje" pomeni podjetje, prek katerega lahko koncesionar izvaja, neposredno ali posredno, prevladujoč vpliv, ali podjetje, ki lahko izvaja prevladujoč vpliv nad koncesionarjem ali pa podjetje, ki je skupaj s koncesionarjem pod prevladujočim vplivom nekega drugega podjetja zaradi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njegovo delovanje. Prevladujoč vpliv podjetja se domneva, če neposredno ali posredno, glede na drugo podjetje:

- ima večinski del vpisanega kapitala podjetja, ali

- ima nadzor nad večino glasov, povezanih z delnicami, ki so jih podjetja izdala, ali

- lahko imenuje več kakor polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega odbora podjetja.

Izčrpen seznam teh podjetij se priloži k vlogi za koncesijo. Ta seznam se usklajuje po vsaki kasnejši spremembi v odnosih med podjetji.

Člen 4

Ta direktiva se ne uporablja za:

(a) naročila, oddana na področjih iz členov 2, 7, 8 in 9 Direktive 90/531/EGS ali za naročila, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 6(2) te direktive;

(b) naročila gradenj, za katere velja načelo zaupnosti ali katerih izvrševanje morajo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakonskimi in drugimi določbami, ki veljajo v zadevni državi članici, ali kadar se to zahteva zaradi zaščite osnovnih interesov varnosti države članice.

Člen 5

Ta direktiva se ne uporablja za javna naročila, za katera veljajo druga postopkovna pravila in so dodeljena:

(a) na podlagi mednarodnega sporazuma, sklenjenega v skladu s Pogodbo, med državo članico in eno ali več državami nečlanicami ter vključujejo gradnje, namenjene skupnemu izvajanju ali koriščenju projekta držav podpisnic; o vseh sporazumih je treba obvestiti Komisijo, ki se lahko posvetuje s Svetovalnim odborom za javna naročila, ustanovljenim s Sklepom 71/306/EGS [5];

(b) podjetjem v državi članici ali državi nečlanici na podlagi mednarodnega sporazuma o postavitvi vojaških enot;

(c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije.

Člen 6

1. Določbe te direktive se uporabljajo za javna naročila gradenj, katerih ocenjena vrednost neto, brez davka na dodano vrednost, ni nižja od 5000000 ekujev.

2. (a) Vrednost praga v nacionalnih valutah se običajno revidira vsaki dve leti z učinkom od 1. januarja 1992. Izračun te vrednosti temelji na povprečnih dnevnih vrednostih teh valut, izraženo v ekujih za 24 mesecev, ki se zaključijo zadnji dan avgusta, neposredno pred revizijo prvega januarja. Vrednosti tečajev se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti v začetku novembra.

(b) Metodo izračuna, določeno v pododstavku (a), preveri na predlog Komisije Svetovalni odbor za javna naročila načeloma dve leti po njeni začetni uporabi.

3. Če je gradnja nadalje razdeljena na več sklopov in je vsak sklop predmet naročila, je treba upoštevati vrednost vsakega sklopa pri izračunu zneskov iz odstavka 1. Če skupna vrednost sklopov ni manjša od zneska iz odstavka 1, se določbe tega odstavka uporabljajo za vse sklope. Naročniki lahko odstopijo od te določbe za sklope, katerih ocenjena neto vrednost brez DDV je nižja od 1000000 ekujev pod pogojem, da celotna ocenjena vrednost vseh izvzetih sklopov ne presega 20 % celotne vrednosti vseh sklopov.

4. Nobena gradnja ali naročilo se ne sme nadalje razdeliti z namenom, da bi se izognili uporabi te direktive.

5. Pri izračunavanju zneskov iz odstavka 1 in iz člena 7 je treba upoštevati ne le znesek naročila gradenj, temveč tudi ocenjeno vrednost dobav blaga, potrebnih za izvajanje gradenj, ki jih naročniki zagotovijo gradbeniku.

Člen 7

1. Pri oddaji javnih naročil gradenj naročniki uporabljajo postopke, določene v členu 1(e), (f) in (g), ki so prilagojeni tej direktivi.

2. Naročniki lahko oddajo javna naročila gradenj po postopku s pogajanji, s predhodno objavo obvestila o naročilu in po opravljeni izbiri kandidatov v skladu z javno objavljenimi kriteriji v naslednjih primerih:

(a) pri nepravilnih ponudbah na razpise po odprtem ali omejenem postopku ali ponudbah na razpise, ki so nesprejemljive po nacionalnih predpisih, usklajenih z določbami Naslova IV, če prvotni pogoji naročila niso bistveno spremenjeni. V teh primerih naročniki ne objavijo obvestila o naročilu, če vključijo v takšen postopek s pogajanji vsa podjetja, ki ustrezajo kriterijem členov 24 do 29 in so oddala ponudbe v času odprtega ali omejenega postopka v skladu s formalnimi zahtevami razpisnega postopka;

(b) če se zadevne gradnje opravljajo samo za raziskave, poskuse ali razvoj in ne za doseganje finančnih rezultatov ali povračila stroškov raziskav in razvoja;

(c) v izjemnih primerih, ko narava gradenj ali z njimi povezanih tveganj ne dopušča predhodne celotne cenitve.

3. Naročniki lahko oddajo javna naročila gradenj po postopku s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v naslednjih primerih:

(a) če se na odprt ali omejen postopek ne prijavi noben ponudnik ali če ponudbe niso ustrezne, če prvotni pogoji iz naročila niso bistveno spremenjeni in pod pogojem, da Komisija na svojo zahtevo dobi poročilo;

(b) če iz tehničnih ali umetniških razlogov ali razlogov, povezanih z zaščito izključnih pravic, lahko gradnjo opravi le določen gradbenik;

(c) če je to strogo potrebno, ker je nujen primer nastal zaradi dogodkov, ki jih v tej zadevi naročniki niso mogli predvideti, in časovne omejitve za odprti, omejeni ali postopek s pogajanji iz odstavka 2 ni mogoče upoštevati. Okoliščine, zaradi katerih je izjemno nujen primer nastal, ne smejo v nobenem primeru biti takšne, da bi jih lahko pripisali naročnikom;

(d) za dodatne gradnje, ki niso bile vključene v projekt že na samem začetku ali v naročilo, ko je bilo oddano prvič, vendar so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo v tem opisane gradnje, pod pogojem, da je naročilo oddano gradbeniku, ki takšno gradnjo tudi izvaja:

- če takšnih gradenj ni mogoče tehnično ali gospodarsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo naročnikom večje težave,

- aliče so takšne gradnje, čeprav bi jih lahko izvajali ločeno od prvotnega naročila, nujno potrebne v njenih kasnejših fazah.

Skupni znesek naročil, oddanih za dodatne gradnje, ne sme presegati 50 % zneska glavnega naročila;

(e) za nove gradnje, ki sestoje iz ponavljanja podobnih, zaupana pa so podjetju, ki so mu isti naročniki že prej oddali naročilo, pod pogojem, da so takšne gradnje v skladu z osnovnim projektom, za katerega je bilo oddano prvo naročilo v skladu s postopki iz odstavka 4;

Takoj ko je za prvi projekt dan javni razpis, je treba dati tudi obvestilo, da obstaja možnost sprejetja tega postopka in da naročniki upoštevajo celotne ocenjene stroške kasnejših gradenj, ko uporabljajo določbe člena 6. Ta postopek se lahko sprejme le v obdobju treh let, ki sledijo sklenitvi prvotne pogodbe.

4. V vseh drugih primerih naročniki oddajo javna naročila za gradnjo po odprtem postopku ali po omejenem postopku.

Člen 8

1. Naročnik v petnajstih dneh od datuma, ko je prejel zahtevo, obvesti vse izločene kandidate ali ponudnike, ki to zahtevajo, o razlogih za zavrnitev njihovih vlog ali ponudb in v primeru javnega razpisa o imenu izbranega ponudnika.

2. Naročnik pisno obvesti kandidate ali ponudnike, ki to zahtevajo, o razlogih, zaradi katerih so se odločili, da naročila, za katera je bilo dano predhodno povabilo k oddaji ponudb, niso oddali, ali pa da bodo postopek ponovili. O tej odločitvi obvesti tudi Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

3. Za vsako oddano naročilo sestavijo naročniki pisno poročilo, ki vsebuje najmanj naslednje:

- ime in naslov naročnika, predmet in vrednost naročila,

- imena kandidatov ali ponudnikov, ki so bili sprejeti, in razloge za njihovo izbiro,

- imena kandidatov ali ponudnikov, ki so bili zavrnjeni, in razloge za njihovo zavrnitev,

- ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe ter, če je znano, za kateri del naročila namerava ponudnik skleniti podizvajalsko pogodbo s tretjo osebo,

- za postopke s pogajanjem pogoje iz člena 7, ki utemeljujejo upravičenost uporabe teh postopkov.

Komisiji se na njeno zahtevo pošlje to poročilo ali njegovi glavni sestavni deli.

Člen 9

Pri naročilih v zvezi s projektiranjem in gradnjo po urbanističnem načrtu, kjer mora zaradi obsega, zahtevnosti in predvidenega trajanja potrebne gradnje projektiranje od začetka temeljiti na tesnem skupinskem sodelovanju predstavnikov naročnikov, strokovnjakov in gradbenika, odgovornega za gradnjo, se lahko sprejme poseben postopek oddaje za izbiro gradbenika, ki se bo najustrezneje vključil v to skupino.

Naročniki vključijo v obvestilo o naročilu zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj, da si zainteresirani izvajalci lahko ustvarijo kar se da natančno predstavo o projektu. Naročniki nadalje navedejo v obvestilu o naročilu skladno s členi 24 do 29 pogoje o osebju, tehnični opremljenosti in finančnem stanju, ki jih morajo kandidati izpolnjevati.

Ko je takšen postopek sprejet, uporabijo naročniki skupne predpise o oglaševanju v zvezi z omejenim postopkom in merili za kakovostno izbiro.

NASLOV II

SKUPNI TEHNIČNI PREDPISI

Člen 10

1. Tehnične specifikacije, opredeljene v Prilogi III, se navedejo v splošnih dokumentih ali razpisni dokumentaciji v zvezi z vsakim naročilom posebej.

2. Brez poseganja v pravno zavezujoče nacionalne tehnične predpise in toliko, kolikor so združljivi z zakonodajo Skupnosti, naročniki opredelijo takšne tehnične specifikacije s sklicevanjem na nacionalne standarde, ki izvajajo evropske standarde, ali s sklicevanjem na evropska tehnična soglasja ali na skupne tehnične specifikacije.

3. Naročnik sme odstopiti od upoštevanja odstavka 2, če:

(a) standardi, evropska tehnična soglasja ali skupne tehnične specifikacije ne vključujejo nobenih določb za zagotavljanje ustreznosti ali če ne obstajajo tehnična sredstva za zadovoljivo zagotavljanje ujemanja proizvoda s temi standardi, evropskimi tehničnimi soglasji ali skupnimi tehničnimi specifikacijami;

(b) bi uporaba teh standardov, evropskih tehničnih soglasij ali skupne tehnične specifikacije obvezala naročnika, da dobavi proizvode ali materiale, ki niso združljivi z opremo, ki je že v uporabi ali pa bi to imelo za posledico nesorazmerno visoke stroške ali tehnične težave, vendar le kot del jasno opredeljene in zapisane strategije, katere cilj je prehod na evropske standarde, evropska tehnična soglasja ali skupne tehnične specifikacije v danem roku;

(c) je zadevni projekt takšen, da uvaja popolnoma novo dejavnost, in zanj ne bi bilo ustrezno uporabiti že obstoječih evropskih standardov, evropskih tehničnih soglasij ali skupnih tehničnih specifikacij.

4. Naročniki, ki se sklicujejo na odstavek 3, zabeležijo, kjer je to mogoče, razloge za sklic v obvestilu o razpisu, objavljenem v Uradnem listu Evropskih skupnosti ali v razpisni dokumentaciji, v vsakem primeru pa te razloge zabeležijo v svoji interni dokumentaciji in na zahtevo dajo takšne informacije državam članicam in Komisiji.

5. Če evropskih standardov ali evropskih soglasij ali skupnih tehničnih specifikacij ni, se tehnične specifikacije:

(a) opredelijo s sklicevanjem na nacionalne tehnične specifikacije, za katere je ugotovljeno, da se ujemajo z osnovnimi zahtevami, naštetimi v direktivah Skupnosti o tehničnem usklajevanju, v skladu s postopki, določenimi v teh direktivah, zlasti v skladu s postopki iz Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s proizvodi gradbeništva [6];

(b) lahko opredelijo s sklicevanjem na nacionalne tehnične specifikacije v zvezi z načrti in metodo izračuna ter izvajanjem gradenj in uporabo materialov;

(c) lahko opredelijo s sklicevanjem na druge dokumente.

V tem primeru je ustrezno navesti vire po vrstnem redu upoštevanja:

(i) nacionalne standarde, ki izvajajo mednarodne standarde, ki jih je sprejela država naročnika,

(ii) druge nacionalne standarde in nacionalna tehnična soglasja države naročnika,

(iii) vse druge standarde.

6. Razen če predmet naročila to opravičuje, države članice prepovejo uvajanje v pogodbene klavzule v zvezi z danim naročilom tehničnih specifikacij, ki omenjajo proizvode posebne znamke ali vira ali poseben postopek, ki bi zato dal prednost ali pa bi izločil nekatera podjetja. Prepovedano je zlasti navajanje blagovnih znamk, patentov, tipov, ali posebnega porekla blaga ali proizvodnje. Če pa tako navedbo spremljata besedi "ali ustrezno" , se to dovoli v primerih, ko naročniki ne morejo podati opisa predmeta pogodbe z uporabo opredelitev, ki so dovolj natančne in razumljive za vse zadevne stranke.

NASLOV III

SKUPNA PRAVILA ZA OGLAŠEVANJE

Člen 11

1. Naročniki seznanijo javnost s predhodnim obvestilom o bistvenih značilnostih naročila gradenj, ki ga nameravajo oddati in katerega ocenjena vrednost ni manjša od praga iz člena 6(1).

2. Naročniki, ki želijo oddati javno naročilo gradenj po odprtem postopku, po omejenem postopku ali po postopku s pogajanji iz člena 7(2), sporočijo svojo namero z objavo obvestila.

3. Naročniki, ki želijo podeliti koncesijo za gradnje, sporočijo svojo namero z objavo obvestila.

4. Koncesionarji za gradnje, ki niso naročnik in ne želijo oddati naročila gradenj tretjim osebam v smislu člena 3(4), sporočijo svojo namero z objavo obvestila.

5. Naročniki, ki so oddali naročilo, objavijo rezultat v obliki obvestila. Vendar se nekaterih informacij o oddaji naročila v nekaterih primerih ne sme objaviti, če bi objava takšnih informacij ovirala izvajanje zakona ali bila drugače v nasprotju z javnim interesom, če bi posegala v zakonite gospodarske interese nekaterih podjetij, javnih ali zasebnih, ali morda posegala v lojalno konkurenco med gradbeniki.

6. Obvestila iz odstavkov 1 do 5 se sestavijo v skladu z vzorci iz prilog IV, V in VI, v njih pa morajo biti navedene informacije, ki jih te priloge zahtevajo.

Naročniki ne smejo zahtevati nobenih pogojev razen pogojev, opredeljenih v členih 26 in 27, ko zahtevajo podatke v zvezi z gospodarskimi in tehničnimi standardi, ki jih želijo od gradbenikov za svojo izbiro (točka 11 Priloge IV B, točka 10 Priloge IV C in točka 9 Priloge IV D).

7. Naročniki pošljejo obvestila iz odstavkov 1 do 5 kar se da hitro in na najustreznejši način na Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti. Pri pospešenem postopku iz člena 14 pošljejo obvestilo po teleksu, s telegramom ali po faksu.

Obvestilo iz odstavka 1 je treba poslati takoj po odločbi o odobritvi načrtov v zvezi z naročilom gradenj, ki ga naročniki nameravajo oddati.

Obvestilo iz odstavka 5 je treba poslati najkasneje 48 dni po oddaji zadevnega naročila.

8. Obvestila iz odstavkov 1 in 5 se v celoti objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v banki podatkov TED (elektronski podatki o trgovini) v uradnih jezikih Skupnosti, za avtentično velja le besedilo v jeziku izvirnika.

9. Obvestila iz odstavkov 2, 3 in 4 se objavijo v celoti v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v banki podatkov TED v jeziku izvirnika. Povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila se objavi v uradnih jezikih Skupnosti, za avtentično velja le besedilo v jeziku izvirnika.

10. Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti objavi obvestila najkasneje v 12 dneh po tem, ko so bila odposlana. Pri pospešenem postopku iz člena 14 se ta čas skrajša na pet dni.

11. Obvestilo se ne objavi v uradnih listih ali v tisku države naročnika pred datumom, ko je bilo odposlano Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti in ne vsebuje drugih informacij razen tistih, objavljenih v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

12. Naročniki morajo imeti dokazilo o datumu odpošiljanja in ga, če je treba, predložiti.

13. Stroške objave obvestil v Uradnem listu Evropskih skupnosti poravnajo Skupnosti Obvestilo ne sme biti daljše od ene strani Uradnega lista ali imeti več kot približno 650 besed. V vsaki izdaji Uradnega lista, ki vsebuje eno ali več obvestil, se ponovno objavi vzorec za obvestilo ali obvestila, ki je bil podlaga za objavljeno obvestilo ali obvestila.

Člen 12

1. Pri odprtih postopkih rok za sprejemanje ponudb, ki ga določijo naročniki, ne sme biti krajši od 52 dni od datuma odpošiljanja obvestila.

2. Rok za sprejemanje ponudb, določen v odstavku 1 se lahko skrajša na 36 dni, če naročniki objavijo obvestilo iz člena 11(1), sestavljeno na podlagi vzorca iz Priloge IV A, v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

3. Ob pravočasni zahtevi morajo naročniki ali pristojni oddelki razpisno dokumentacijo poslati gradbenikom v šestih dneh od prejema njihove vloge.

4. Ob pravočasni zahtevi naročniki dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo oddajo najkasneje šest dni pred končnim datumom, ki je določen za sprejemanje ponudb.

5. Če je razpisna dokumentacija preobširna, da bi jo poslali v roku, določenem v odstavkih 3 ali 4 ali kadar je mogoče oddati ponudbe šele po obisku lokacije ali pregledu razpisne dokumentacije na kraju samem, se roki, določeni v odstavkih 1 in 2, ustrezno podaljšajo.

Člen 13

1. Pri omejenih postopkih in postopkih s pogajanjem, kakor je opisano v členu 7(2), je rok, ki ga določijo naročniki za sprejemanje vlog za udeležbo, najmanj 37 dni od datuma, ko je bilo obvestilo odposlano.

2. Naročniki sočasno in pisno povabijo izbrane kandidate, da predložijo svoje ponudbe. V pismu je povabilu priložena razpisna dokumentacija. Vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a) kjer je ustrezno, naslov službe, na katero se lahko naslovi zahteva po razpisni dokumentaciji, in končni datum za vložitev takšne zahteve; prav tako znesek in plačilni pogoji za vsoto, ki jo je treba plačati za takšno dokumentacijo;

(b) končni datum sprejemanja ponudb, naslov, na katerega morajo biti poslane, in jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene;

(c) sklic na objavljeno obvestilo o naročilu;

(d) navedbo vseh dokumentov, ki jih je treba priložiti, kot so dokazila za preverjanje izjav kandidata v skladu s členom 11(7), ali dopolnitve informacij, ki jih predvideva navedeni člen pod enakimi pogoji kakor člena 26 in 27;

(e) kriterije za oddajo naročila, če niso bili navedeni v obvestilu.

3. Pri omejenih postopkih rok za sprejemanje ponudb, ki ga določijo naročniki, ne sme biti krajši od 40 dni od datuma, ko je bilo poslano pisno povabilo.

4. Rok za sprejemanje ponudb, določen v odstavku 3, se lahko skrajša na 26 dni, če so naročniki objavili obvestilo, predvideno v členu 11(1) in sestavljeno v skladu z vzorcem iz Priloge IV A, v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

5. Vloge za udeležbo v postopkih za oddajo naročil so lahko oddane v pismu, s telegramom, po teleksu, faksu ali telefonu. Če so bile oddane na enega od zadnjih štirih načinov, morajo biti potrjene s pismom, odposlanim pred zaključkom roka iz odstavka 1.

6. Če so bile zahtevane pravočasno, morajo naročniki dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo poslati najkasneje šest dni pred končnim datumom, določenim za sprejemanje ponudb.

7. Če je ponudbe mogoče oddati šele po obisku lokacije ali pregledu razpisne dokumentacije na kraju samem, se rok, določen v odstavkih 3 in 4, ustrezno podaljša.

Člen 14

1. Če v nujnih primerih roki, določeni v členu 13, niso izvedljivi, lahko naročniki določijo naslednje roke:

(a) rok za sprejemanje vlog za udeležbo, ki ne sme biti krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo obvestilo odposlano;

(b) rok za sprejemanje ponudb, ki ne sme biti krajši od 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb.

2. Če so bile zahtevane pravočasno, morajo naročniki poslati dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje štiri dni pred končnim datumom, določenim za sprejemanje ponudb.

3. Vloge za udeležbo pri naročilih in zbiranja ponudb je treba odposlati z najhitrejšim komunikacijskim sredstvom. Če so vloge za udeležbo oddane s telegramom, po teleksu, faksu ali telefonu, morajo biti potrjene s pismom, odposlanim pred iztekom roka iz odstavka 1.

Člen 15

Naročniki, ki želijo podeliti koncesijo za gradnje, določijo rok za sprejemanje vlog kandidatov za koncesijo, ki ne sme biti manj kot 52 dni od datuma, ko je bilo obvestilo odposlano.

Člen 16

Pri naročilih gradenj, ki jih odda koncesionar, ki ni naročnik, rok za sprejemanje vlog za udeležbo, ki ga določi koncesionar, ni krajši od 37 dni od datuma, ko je bilo obvestilo odposlano, in rok za sprejemanje ponudb ni krajši od 40 dni od datuma, ko je bilo odposlano obvestilo o zbiranju ponudb.

Člen 17

Naročniki lahko uredijo, da se v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavijo obvestila o javnih naročilih gradenj, ki niso predmet zahteve o objavi, določene v tej direktivi.

NASLOV IV

SKUPNA PRAVILA O UDELEŽBI

Poglavje 1

Splošne določbe

Člen 18

1. Naročila se oddajo na podlagi kriterijev, določenih v poglavju 3 tega naslova, ob upoštevanju člena 19, potem ko naročniki preverijo ustreznost gradbenikov, ki niso bili izključeni po členu 24, v skladu s kriteriji glede gospodarskega in finančnega položaja in tehničnega znanja ali sposobnosti iz členov 26 do 29.

Člen 19

Če je kriterij za oddajo naročila ekonomsko najugodnejša ponudba, lahko naročniki upoštevajo variante, ki jih je ponudnik predložil in ustrezajo minimalnim zahtevam naročnikov.

Naročniki navedejo v razpisni dokumentaciji minimalne specifikacije, ki morajo biti v variantah upoštevane, in posebne zahteve glede njihove predložitve. V obvestilu o razpisu navedejo, če variante niso dovoljene.

Naročniki ne smejo zavrniti predložitve variante izključno na podlagi tega, da je bila sestavljena s tehničnimi specifikacijami, opredeljenimi s sklicevanjem na nacionalne standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropskih soglasjih ali skupnih tehničnih specifikacijah iz člena 10(2) ali pa s sklicevanjem na nacionalne tehnične specifikacije iz člena 10(5)(a) in (b).

Člen 20

V razpisni dokumentaciji lahko naročnik zahteva od ponudnika, da navede v svoji ponudbi delež naročila, ki ga morda namerava oddati podizvajalcem kot tretjim osebam.

Ta navedba ne posega v glavno obveznost gradbenika.

Člen 21

Ponudbe lahko predložijo skupine gradbenikov. Od teh skupin se ne sme zahtevati, da prevzamejo posebno pravno obliko za to, da bi lahko predložile ponudbo; vendar pa se to lahko zahteva od izbrane skupine, ko ji je naročilo že oddano.

Člen 22

1. Pri omejenih postopkih in postopkih s pogajanjem naročniki na podlagi informacij o osebnem položaju gradbenika in prav tako informacij ter formalnosti, potrebnih za oceno minimalnih pogojev gospodarske in tehnične narave, ki jih mora gradbenik izpolnjevati, izberejo med kandidati s kvalifikacijami, ki so obvezne po členih 24 do 29 za tiste gradbenike, ki jih bodo povabili k predložitvi ponudbe ali na pogajanja.

2. Če naročniki oddajo naročilo po omejenem postopku, smejo predpisati razpon za število podjetij, ki jih nameravajo povabiti. V tem primeru mora biti številčni razpon naveden v obvestilu o oddaji naročila. Razpon se določi glede na naravo predvidene gradnje. Razpon mora zajemati najmanj 5 podjetij in doseči največ število 20.

V vsakem primeru mora biti število kandidatov za razpis zadostno za zagotovitev lojalne konkurence.

3. Če naročniki oddajo naročilo po postopku s pogajanjem iz člena 7(2), število kandidatov, ki se smejo udeležiti pogajanj, ne sme biti manjše od tri, pod pogojem, da je ustreznih kandidatov dovolj.

4. Vsaka država članica zagotovi, da naročniki izdajo vabila brez zapostavljanja tistih pripadnikov drugih držav članic, ki izpolnjujejo potrebne zahteve in pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za njene državljane.

Člen 23

1. V razpisni dokumentaciji naročniki lahko navedejo ali pa morajo navesti, kadar to zahteva država članica, organ ali organe, od katerih lahko ponudnik dobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z določbami o varnosti zaposlitve in delovnih pogojih, ki veljajo v državi članici, regiji ali lokalni skupnosti, v katerih se bodo gradnje izvajale, in ki se uporabljajo za gradnje, opravljene na tej lokaciji med izpolnjevanjem naročila.

2. Naročnik, ki poda informacije iz odstavka 1, zahteva od ponudnikov ali udeležencev postopka za oddajo naročil navedbo, da so pri sestavljanju njihove ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami o varnosti zaposlitve in delovnih pogojih, ki veljajo v kraju, kjer bo gradnja potekala. To ne posega v uporabo določb člena 30 (4) o preverjanju neobičajno nizkih ponudb.

Poglavje 2

Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti

Člen 24

Iz udeležbe za naročilo se lahko izključi vsak gradbenik, ki:

(a) je v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki je pod upravo sodišča, tisti, ki je sklenil dogovor z upniki, tisti, katerega poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali je v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah in uredbah;

(b) je predmet postopka za objavo stečaja, za nalog za prisilno likvidacijo ali sodno upravo ali za dogovor z upniki ali v drugem podobnem postopku po nacionalnih zakonodajah ali predpisih;

(c) je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s sodbo, ki je res judicata;

(d) je bil spoznan za krivega zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročniki lahko upravičijo;

(e) ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri je bil ustanovljen, ali določbami države naročnika;

(f) ni izpolnil obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri je ustanovljen, ali določbami države naročnika;

(g) je kriv resnih napačnih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu s tem poglavjem.

Če naročnik zahteva od gradbenika dokaz, da noben primer od navedenih pod (a), (b), (c), (e) ali (f) zanj ne velja, sprejme kot zadostno dokazilo:

- za točke (a), (b) ali (c) predložitev izpisa iz "kazenske evidence" ali, če tega ni, enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v državi izvora ali v državi, iz katere oseba prihaja, in iz katerega je razvidno, da so te zahteve izpolnjene,

- za točki (e) ali (f) potrdilo pristojnega organa v zadevni državi članici.

Če država članica takšnih dokumentov ali potrdil ne izda, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo ali, v državah članicah, kjer ne obstaja določba za zapriseženo izjavo, pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali ustreznim organom poklicnih ali gospodarskih teles, v državi izvora ali v državi, iz katere oseba prihaja.

Države članice določijo državne organe in telesa, pristojna za izdajo teh dokumentov in o tem nemudoma obvestijo druge države članice in Komisijo.

Člen 25

Od vsakega gradbenika, ki želi sodelovati pri javnem naročilu gradenj, se lahko zahteva dokazilo o vpisu v register poklicev ali register gospodarskih družb pod pogoji, ki jih določajo zakoni države članice, v kateri je ustanovljen:

- v Belgiji "Registre du Commerce – Handelsregister",

- na Danskem "Handelsregistret, Aktieselskabesregistret" in "Erhvervsregistret",

- v Nemčiji "Handelsregister" in "Handwerksrolle",

- v Grčiji register podjetij izvajalcev "(Mητρώo Εργοληπτικών Επιχειρήσεων)" Ministrstva za okolje, prostorsko planiranje in javna dela,

- v Španiji "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo",

- v Franciji "Registre du Commerce and the Répertoire des métiers",

- v Italiji "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",

- v Luksemburgu "Registre aux firmes and the Rôle de la Chambre des métiers",

- na Nizozemskem "Handelsregister",

- na Portugalskem "Commissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)",

- v Združenem kraljestvu in na Irskem se sme od izvajalca zahtevati, da predloži potrdilo iz registra družb ali registra vzajemnih družb, ali če tega ni, potrdilo z navedbo, da je zadevna oseba pod prisego izjavila, da se ukvarja z zadevnim poklicem v državi, v kateri je ustanovljena, v določenem kraju in pod določenim poslovnim imenom.

Člen 26

1. Kot dokaz o finančnem in gospodarskem položaju gradbenika je praviloma možno predložiti eno ali več naslednjih referenc:

(a) ustrezne izjave bank;

(b) predložitev bilanc družbe ali izvlečke iz njih, če je objava bilance v državi, v kateri je gradbenik ustanovljen, po zakonu obvezna;

(c) računovodski izkaz celotnega prometa podjetja in prometa za gradnje za tri predhodna finančna leta.

2. Naročniki navedejo v obvestilu ali v razpisu, katero referenco ali reference so izbrali in katere reference poleg referenc iz odstavka 1(a), (b) ali (c) je treba predložiti.

3. Če iz utemeljenega razloga gradbenik ne more predložiti referenc, ki jih zahtevajo naročniki, lahko dokaže njegov gospodarski in finančni položaj z drugimi dokumenti, ki jih naročnik šteje za ustrezne.

Člen 27

1. Dokazila o tehnični usposobljenosti gradbenika se lahko predložijo na naslednje načine:

(a) z izobrazbo in poklicno usposobljenostjo gradbenika in/ali vodstvenega osebja družbe ter zlasti osebe ali oseb, odgovornih za izvajanje gradenj;

(b) s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, s priloženimi potrdili o zadovoljivi izvedbi za najpomembnejše gradnje. V teh potrdilih so navedeni vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, ali so bila opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena. Kjer je to potrebno, predloži pristojni organ ta potrdila neposredno naročniku;

(c) z izjavo o orodju, obratih in tehnični opremljenosti, ki je na voljo gradbeniku za opravljanje gradenj;

(d) z izjavo o povprečni letni delovni sili v podjetju in številu vodstvenega osebja za zadnja tri leta;

(e) z navedbo tehnikov ali tehniških teles, na katera se gradbenik lahko sklicuje pri izvajanju gradnje, ne glede na to, ali sodijo v podjetje ali ne.

2. Naročniki opredelijo v povabilu k oddaji ponudb, katere od teh referenc je treba predložiti.

Člen 28

Mejah členov 24 do 27 sme naročnik povabiti gradbenika, da dopolni predložena potrdila in dokumente ali jih pojasni.

Člen 29

1. Države članice, ki imajo uradne sezname priznanih gradbenikov, jih morajo uskladiti z določbami člena 24(a) do (d) in (g) ter členov 25, 26 in 27.

2. Gradbeniki, vpisani v uradne sezname, lahko za vsako naročilo predložijo naročniku potrdilo o vpisu, ki ga izda ustrezen pristojni organ. V tem potrdilu mora biti naveden sklic, ki jim je omogočil vpis v seznam in klasifikacijo, dano v tem seznamu.

3. Vpis v uradne sezname, ki ga overijo ustrezna pristojna telesa, predstavlja za naročnike drugih držav članic zagotovilo o ustreznosti za gradnje v skladu s klasifikacijo gradbenika samo v zvezi s členi 24(a) do (d) in (g), 25, 26 (b) in (c) in 27 (b) in (d).

Informacije, ki jih je mogoče razbrati iz vpisa v uradne sezname, se ne smejo preverjati. Sme pa se zahtevati v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost dodatno potrdilo od vpisanega gradbenika, ko je naročilo že ponujeno.

Naročniki drugih držav članic uporabljajo zgornje določbe le v korist gradbenikov, ki so ustanovljeni v državi z uradnim seznamom.

4. Za vpis gradbenikov iz drugih držav članic v uradni seznam se ne smejo zahtevati drugi dodatni dokazi ali izjave razen tistih, ki se zahtevajo od gradbenikov lastne države in v vsakem primeru le tisti, ki so predvideni v členih 24 do 27.

5. Države članice, ki imajo uradni seznam, sporočijo drugim državam članicam naslov telesa, na katerega se lahko pošljejo vloge za vpis.

Poglavje 3

Kriteriji za oddajo naročil

Člen 30

1. Kriteriji, na podlagi katerih naročniki oddajo naročila, so:

(a) ali le najnižja cena;

(b) ali, če je naročilo oddano za ekonomsko najugodnejšo ponudbo, različni kriteriji v zvezi s pogodbo: na primer cena, izvedbeni rok, tekoči stroški, finančne ugodnosti, tehnična prednost.

2. Pri oddaji iz odstavka 1(b) navede naročnik v razpisni dokumentaciji ali v obvestilu o oddaji naročila vse kriterije, ki jih namerava uporabiti pri oddaji, po možnosti v zaporedju od bolj pomembnega k manj pomembnemu.

3. Odstavek 1 se ne uporablja, ko država članica izbere za oddajo naročil druge kriterije v okviru predpisov, veljavnih v času sprejetja te direktive, katerih cilj je zagotavljanje prednosti nekaterim ponudnikom, pod pogojem, da so predpisi, na katere se sklicuje, v skladu s Pogodbo o ustanovitvi EGS.

4. Če se za dano naročilo zdijo ponudbe neobičajno nizke glede na gradnje, naročnik pisno zahteva, preden zavrne takšne ponudbe, podrobnosti o sestavnih elementih ponudbe, ki so po njegovem mnenju pomembni, in jih preveri ob upoštevanju prejetih pojasnil.

Naročnik lahko upošteva pojasnila, ki so utemeljena z objektivnimi razlogi, vključno z ekonomičnostjo konstrukcijske metode, ali zaradi izbrane tehnične rešitve ali zaradi izjemno ugodnih pogojev, ki so na voljo gradbeniku za izvedbo gradnje, ali pa zaradi izvirnosti storitve, ki jo predlaga ponudnik.

Če je v dokumentih v zvezi z naročilom predvidena oddaja po najnižji ponujeni ceni, mora naročnik obvestiti Komisijo o zavrnitvi ponudb, za katere meni, da so prenizke.

Do konca leta 1992 pa sme naročnik, če to dovoljuje veljavna nacionalna zakonodaja in brez diskriminacije na podlagi državljanstva, zavrniti ponudbe, ki so neobičajno nizke glede na gradnje, ne da bi bil dolžan upoštevati postopek, predviden v prvem pododstavku, če je število ponudb za neko naročilo previsoko in bi izvajanje tega postopka povzročilo znatno zamudo in ogrozilo izvajanje zadevnega naročila. Zatekanje k temu izjemnemu postopku je omenjeno v obvestilu iz člena 11(5).

Člen 31

1. Do 31. decembra 1992 ta direktiva ne preprečuje uporabe obstoječih nacionalnih predpisov o oddaji javnih naročil gradenj, katerih cilj je zmanjšanje neenakomernega regionalnega razvoja in pospeševanje ustvarjanja delovnih mest v regijah, ki zaostajajo, in regijah z upadanjem industrije, pod pogojem, da so zadevne določbe v skladu s Pogodbo, zlasti z načeli nediskriminacije na podlagi državljanstva in svobode ustanavljanja in opravljanja storitev ter z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti.

2. Odstavek 1 ne posega v člen 30(3).

Člen 32

1. Države članice obvestijo Komisijo o nacionalnih ponudnikih, za katere se uporabljata člen 30(3) in člen 31 ter o predpisih za njuno uporabo.

2. Vsako leto zadevne države članice pošljejo Komisiji poročilo z opisom praktične uporabe ukrepov iz odstavka 1. Poročila predložijo Svetovalnemu odboru za javna naročila.

NASLOV V

KONČNE DOLOČBE

Člen 33

Rok za sprejemanje ponudb ali vlog za udeležbo se izračuna v skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi predpisov, ki se uporabljajo za roke, datume in časovne omejitve [7].

Člen 34

1. Da bi države članice omogočile ocenitev rezultatov uporabe te direktive, pošljejo Komisiji, najkasneje do 31. oktobra 1993 za predhodno leto in odtlej vsako drugo leto najkasneje do 31. oktobra, statistično poročilo o naročilih, ki so jih naročniki oddali.

Za Grčijo, Španijo in Portugalsko se datum 31. oktober 1993 nadomesti z datumom 31. oktober 1995.

2. statističnih poročilih morata biti natančno navedena vsaj število in vrednost pogodb, ki jih je oddal vsak naročnik ali kategorija naročnika nad pragom z nadaljnjo čim bolj natančno razdelitvijo glede na postopek, kategorijo gradnje in državljanstvo gradbenika, ki mu je bilo naročilo oddano, ter za postopke s pogajanji, nadaljnjo razdelitev v skladu s členom 7, z navedbo števila in vrednosti naročil, ki so bila oddana posamezni državi članici in tretjim državam.

3. Komisija določi v skladu s postopkom iz člena 35(3) vrsto vsakršnih dodatnih statističnih podatkov, zahtevanih v skladu s to direktivo.

Člen 35

1. Komisija spremeni Prilogo I v skladu s postopkom iz odstavka 3, ko se zdi potrebno, zlasti na podlagi obvestil držav članic:

(a) z izločitvijo iz navedene Priloge subjektov javnega prava, ki pa ne izpolnjujejo več kriterijev iz člena 1(b);

(b) z vključitvijo subjektov javnega prava in izpolnjujejo te kriterije, v to prilogo.

2. Pogoji za sestavo, pošiljanje, prejemanje, prevod, zbiranje in razpošiljanje obvestil iz člena 11 ter za statistična poročila, predvidena v členu 34, nomenklaturo, predvideno v Prilogi II, kakor tudi navajanje posameznih postavk nomenklature, se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz odstavka 3.

3. Predsednik Svetovalnega odbora za javna naročila predloži odboru osnutek ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti. Odbor da svoje mnenje o osnutku po potrebi tudi z glasovanjem v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve.

Mnenje se zabeleži v obliki zapisnika. Vsaka država članica ima poleg tega pravico zahtevati, da se njeno mnenje zabeleži v zapisniku.

Komisija se v celoti seznani z mnenjem odbora. Odbor obvesti o načinu, po katerem je bilo njegovo mnenje upoštevano.

4. Spremenjena besedila Prilog I in II ter pogojev iz odstavka 2 se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 36

Direktiva Sveta 71/305/EGS [8] se razveljavi, brez poseganja v obveznosti držav članic glede končnih rokov za prenos v nacionalno zakonodajo in uporabo, navedeno v Prilogi II.

2. Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in jih je treba brati v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VIII.

Člen 37

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 14. junija 1993

Za Svet

Predsednik

J. Trøjborg

[1] UL C 46, 20.2.1992, str. 79.

[2] UL C 125, 18.5.1992, str. 171 inUL C 305, 23.11.1992, str. 73.

[3] UL C 106, 27.4.1992, str. 11.

[4] UL L 185, 16.8.1971, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/531/EGS (UL L 297, 29.10.1990, str 1).

[5] UL L 185, 16.8.1971, str. 15. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 77/63/EGS (UL L 13, 15.1.1977, str. 15).

[6] UL L 40, 11.2.1971, str. 1.

[7] UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

[8] Vključno z določbami, ki so spremenile to direktivo, namreč

- Direktiva 78/669/EGS (UL L 225, 16.8.1978, str. 41).

- Direktiva 89/440/EGS (UL L 210, 21.7.1989, str. 1).

- Sklep Komisije 90/380/EGS (UL L 187, 19.7.1990, str. 55).

- Člen 35 (2) Direktive 90/531/EGS (UL L 297, 29.10.1990, str. 1).

- Direktiva 93/4/EGS (UL št. L 38, 16.2.1993, str. 31).

--------------------------------------------------

PRILOGA 1

SEZNAM SUBJEKTOV IN KATEGORIJ SUBJEKTOV JAVNEGA PRAVA IZ ČLENA 1(b)

I. BELGIJA

Subjekti

- ,

- ,

- ,

- (

),

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

- Fonds flamand du logement des familles nombreusesVlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Kategorije

- les centres publics d'aide sociale,

- les fabriques d'église (church councils).

II. DANSKA

Subjekti

- Københavns Havn,

- Danmarks Radio,

- TV 2/Danmark,

- TV 2 Reklame A/S,

- Danmarks Nationalbank,

- A/S Storebæltsforbindelsen,

- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark),

- Københavns Lufthavn A/S,

- Byfornyelsesselskabet København,

- Tele Danmark A/S mit Tochterunternehmen,

- Fyns Telefon A/S,

- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,

- Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab,

- Tele Sønderjylland A/S,

- Telecom A/S,

- Tele Danmark Mobil A/S.

Kategorije

- De kommunale havne (občinska pristanišča)

- Andre Forvaltningssubjekter (druge osebe javnega prava)

III. NEMČIJA

1. Pravne osebe javnega prava

Uradi, ustanove in organizacije, za katere velja javno pravo, in so jih ustanovili zvezni, državni ali lokalni organi zlasti na naslednjih področjih:

1.1 Organi

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (univerze in ustanovljena študentska telesa)

- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (poklicna združenja, ki predstavljajo odvetnike, notarje, davčne svetovalce, računovodje, arhitekte, zdravnike in farmacevte)

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (poslovna in gospodarska združenja: kmetijska in obrtna združenja, industrijske in trgovinske zbornice, obrtniški cehi, trgovska združenja),

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (socialno-varstvene ustanove: skladi zdravstvenega, nezgodnega in pokojninskega zavarovanja),

- kassenärztliche Vereinigungen (združenja zdravnikov bolniške blagajne)

- Genossenschaften und Verbände (zadruge in druga združenja).

1.2 Ustanove in organizacije

Ustanove in organizacije, ki niso industrijske in komercialne narave in so pod nadzorom države ter delujejo v javnem interesu, zlasti na naslednjih področjih:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (zvezne ustanove, ki imajo pravno sposobnost),

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (organizacije upokojencev in študentska združenja)

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kulturne ustanove, ustanove za skrbstvo in socialno podporo)

2. Pravne osebe zasebnega prava

Ustanove, ki niso industrijske in komercialne narave in so pod nadzorom države ter delujejo v javnem interesu, ("kommunale Versorgungsunternehmen" komunalna infrastruktura), zlasti na naslednjih področjih:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (zdravstvo: bolnišnice, zdravilišča, inštituti za medicinske raziskave, ustanove za testiranje in odstranjevanje trupel),

- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (kultura: javna gledališča, orkestri, muzeji, knjižnice, arhivi, živalski in botanični vrtovi),

- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (socialno skrbstvo: jasli, male šole, počitniški domovi, počitniški domovi za otroke in mladostnike, zabaviščni centri, občinski in sprejemni centri, centri za pomoč pretepenim ženskam, domovi za starejše občane, namestitev brezdomcev),

- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (šport: plavalni bazeni, športni objekti)

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (varnost: gasilci, druge službe za nujne primere),

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (izobraževanje: ustanove za usposabljanje, nadaljnje in dodatno usposabljanje, večerni tečaji za odrasle),

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung (znanost, raziskave in razvoj: pomembni raziskovalni inštituti, znanstvena društva in združenja, telesa za pospeševanje znanosti),

- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (komunalne storitve: odvoz odpadkov in smeti, čiščenje cest, odvoz in uničevanje odpadkov, čiščenje komunalnih voda),

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (gradbeništvo, nizke gradnje in gradnja stanovanj: planiranje mest, urbanistični razvoj, stanovanjska podjetja, storitve stanovanjskih agencij),

- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften (gospodarstvo: organizacije za pospeševanje gospodarskega razvoja),

- Friedhofs- und Bestattungswesen (pokopališča in pogrebne storitve),

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (sodelovanje z deželami v razvoju: financiranje, tehnično sodelovanje, razvojno-tehnična pomoč, usposabljanje).

IV. GRČIJA

Kategorije

Druge pravne osebe javnega prava, katerih javna naročila gradenj so pod nadzorom države.

V. ŠPANIJA

Kategorije

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (upravni organi in skupne službe za socialno-zdravstvene storitve)

- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (neodvisne organizacije državne uprave)

- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (neodvisne organizacije avtonomnih občin)

- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (neodvisne organizacije lokalnih oblasti)

- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (drugi organi pod nadzorom in prokuro državne zakonodaje)

VI. FRANCIJA

Subjekti

1. Državni javni subjekti:

1.1 znanstvene, kulturne ali poklicne narave:

- Collège de France,

- Conservatoire national des arts et métiers,

- Observatoire de Paris.

1.2 Znanstvena in tehnološka:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

- Institut national de la recherche agronomique,

- Institut national de la santé e de la recherche médicale,

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM).

1.3 Upravnega značaja:

- Agence nationale pour l'emploi,

- Caisse nationale des allocations familiales,

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

- Agences financières de bassins.

Kategorije

1. Državni javni subjekti

- universités (universities),

- écoles normales d'instituteurs (teacher training colleges).

2. Upravni javni subjekti na regionalni, departmajski ali lokalni ravni:

- collèges (srednje šole)

- lycées (srednje šole – gimnazije)

- établissements publics hospitaliers (javne bolnišnice)

- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (javni uradi za neprofitna stanovanja)

3. Skupine območnih uradov:

- syndicats de communes (združenja krajevnih uradov)

- districts (okrožja)

- communautés urbaines (občine)

- institutions interdépartementales et interrégionales (skupne ustanove za več kakor en departma in medregijske ustanove)

VII. IRSKA

Subjekti

- Družba z omejeno odgovornostjo za razvoj prostega zračnega prometa: Shannon Free Airport Development Company Ltd.,

- Krajevna uprava za računalniške storitve,

- Krajevna uprava za pogajanja z zaposlenimi,

- Córas Tráchtál(Irska uprava za izvoz),

- Urad za industrijski razvoj,

- Irski svet za blago (Promocija irskega blaga)

- Córas Beostoic agus Feola (CGF)(Irska uprava za meso)

- Board Fálite Éireann (Irska uprava za turizem)

- Údarás na Gaeltachta (Uprava za razvoj regij Gaeltacht)

- An Bord Pleanála (Irska uprava za planiranje)

Kategorije

- Javni izobraževalni subjekti tretje stopnje,

- Državno izobraževanje, kulturne ali raziskovalne agencije,

- Uprave javnih bolnišnic,

- Državne socialno-zdravstvene agencije javne narave,

- Osrednje in regionalne uprave za ribištvo.

VIII. ITALIJA

Subjekti

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Kategorije

- Enti portuali e aeroportuali (pristaniški in letališki uradi),

- Consorzi per le opere idrauliche (konzorciji za vodne konstrukcijske gradnje),

- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (državne univerze, državni univerzitetni inštituti, konzorciji za razvojno delo na univerzah),

- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (višji znanstveni in kulturni inštituti, astronomski, astrofizikalni, geofizikalni in vulkanološki observatoriji),

- Enti di ricerca e sperimentazione (organizacije za raziskave in poskuse),

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (javne dobrodelne ustanove in ustanove za pomoč),

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencije, ki upravljajo obvezne oblike socialnega zavarovanja in socialnega varstva),

- Consorzi di bonifica (konzorciji za izboljšanje zemlje),

- Enti di sviluppo o di irrigazione (agencije za razvoj ali namakanje),

- Consorzi per le aree industriali (združenja za industrijska območja),

- Comunità montane (občinske skupnosti v gorskih območjih),

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizacije za storitve družbenega pomena),

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (javni subjekti s področja zabave, športa, turizma in aktivnosti v prostem času),

- Enti culturali e di promozione artistica (organizacije za pospeševanje kulturnih in umetniških dejavnosti).

IX. LUKSEMBURG

Kategorije

- Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (javne državne ustanove pod nadzorom člana vlade),

- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (javne ustanove pod nadzorom občin),

- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (združenja občin, ustanovljena po zakonu z dne 14. februarja 1900 z upoštevanimi kasnejšimi spremembami).

X. NIZOZEMSKA

Subjekti

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Kategorije

- De waterschappen (upravljanje z vodnimi konstrukcijskimi gradnjami),

- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (Ustanove za znanstveno izobraževanje, kot so naštete v členu 8 Zakona o znanstvenem izobraževanju (1985)) wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (učne bolnišnice).

XI. PORTUGALSKA

Kategorije

- Estabelecimentos públicos de ensino investigaçaço científica e saúde (javne ustanove za izobraževanje, znanstvene raziskave in zdravje),

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industria (javne ustanove, ki niso komercialne ali industrijske narave),

- Fundações públicas (public foundations),

- Fundações públicas (javne ustanove)

- Administrações gerais e juntas autonómas (splošna upravna telesa in neodvisni sveti).

XII. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Telesa

- Uprava osrednjih laboratorijev za krvne preiskave,

- Svet za projektiranje,

- Izvršilni organ za zdravje in varstvo,

- Državna združba za razvoj raziskav,

- Javna uprava za zdravstvene laboratorijske storitve,

- Služba za svetovanje, poravnave in arbitražo,

- Komisija za razvoj novih mest

- Uprava za razvoj kmetijstva Walesa,

- Angleška združba za industrijske nepremičnine,

- Državni urad za reke,

- Izvršni urad Severne Irske za stanovanjska naselja,

- Škotsko podjetje,

- Škotski domovi,

- Agencija za razvoj Walesa

Kategorije

- Univerze in politehnike, financirane šole in višje/visoke šole,

- Državni muzeji in galerije,

- Sveti za raziskave,

- Požarni uradi,

- Državni uradi za zdravstvene storitve,

- Policijski uradi,

- Združbe za razvoj novih mest,

- Združbe za urbanistični razvoj.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM POKLICNIH DEJAVNOSTI IZ SPLOŠNE INDUSTRIJSKE KLASIFIKACIJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V EVROPSKIH SKUPNOSTIH (NACE)

Razredi | Skupine | Podskupine in postavke | Opis |

50 | | | VISOKE IN NIZKE GRADNJE |

| 500 | | Splošne visoke in nizke gradnje (brez posebne specifikacije) ter rušitvena dela |

| | 500.1 | Splošne visoke in nizke gradnje (brez posebne specifikacije) |

| | 500.2 | Rušitvena dela |

| 501 | | Gradnja stanovanj, poslovnih poslopij, bolnic in drugih zgradb, stanovanjskih in nestanovanjskih |

| | 501.1 | Splošni gradbeniki stavb |

| | 501.2 | Krovci |

| | 501.3 | Gradnja dimnikov, sušilnic in peči |

| | 501.4 | Vodno in parno tesnjenje |

| | 501.5 | Obnavljanje in vzdrževanje zunanjih sten (zapolnjevanje razpok, čiščenje itd.) |

| | 501.6 | Postavitev in demontiranje gradbenih odrov |

| | 501.7 | Druga posebna dela v zvezi z gradnjami (vključno s tesarstvom) |

| 502 | | Nizke gradnje: gradnja cest, mostov, železnic itd. |

| | 502.1 | Splošna dela pri nizkih gradnjah |

| | 502.2 | Odstranjevanje zemlje (kopanje) |

| | 502.3 | Gradnja mostov, predorov in jaškov; vrtanje |

| | 502.4 | Vodna gradbena dela (reke, kanali, pristanišča, pritoki, jezera, jezovi) |

| | 502.5 | Gradnja cest (vključno s specializirano gradnjo letališč in letalskih stez) |

| | 502.6 | Posebna gradbena dela v zvezi z vodo (npr. namakanje, izsuševanje, oskrba z vodo, odvajanje komunalnih odplak, čiščenje komunalnih odplak itd.) |

| | 502.7 | Posebne dejavnosti na drugih področjih nizkih gradenj |

| 503 | | Inštalacije (priključki in napeljave) |

| | 503.1 | Splošna inštalacijska dela |

| | 503.2 | Plinski priključki in vodovodne napeljave ter inštalacija sanitarne opreme |

| | 503.3 | Inštalacija gretja in ventilacijske naprave (centralno ogrevanje, klimatske naprave, ventilatorji) |

| | 503.4 | Zvočna in toplotna izolacija; izolacija proti tresljajem |

| | 503.5 | Električni priključki |

| | 503.6 | Inštalacija anten, strelovodov, telefonov itd. |

| 504 | | Zaključna gradbena dela |

| | 504.1 | Splošna zaključna gradbena dela |

| | 504.2 | Ometanje |

| | 504.3 | Groba mizarska dela po montiranju in/ali vgradnji (vključno s polaganjem parketnih oblog) |

| | 504.4 | Pleskanje, glajenje in polaganje tapet |

| | 504.5 | Oblaganje tal in sten s keramičnimi ploščicami ali drugimi vrstami oblog |

| | 504.6 | Druga zaključna gradbena dela (vgrajevanje kaminov itd.) |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

OPREDELITEV NEKATERIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ

V tej direktivi so naslednji izrazi opredeljeni, kakor sledi:

"Tehnične specifikacije" : skupek tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti razpisna dokumentacija in s katerimi so opredeljene zahtevane značilnosti za gradnjo, material, proizvod ali dobavo, ki omogoča takšen opis gradnje, materiala, proizvoda ali dobave, da je namen uporabe, za katerega jih potrebuje naročnik, dosežen. Ti tehnični predpisi vključujejo stopnje kakovosti, izvedbo, varnost ali dimenzije, vključno z zahtevami, ki veljajo za material, proizvod ali dobavo v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, izrazoslovjem, simboli, testiranjem in testnimi metodami, pakiranjem, označevanjem ali uporabo nalepk. Vključujejo tudi predpise v zvezi z načrtovanjem in cenitvami, testiranjem, inšpekcijskimi pregledi in sprejemljivostjo gradenj in gradbenimi metodami ali tehnikami in vsemi drugimi tehničnimi pogoji, ki jih lahko predpiše naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi uredbami v zvezi z zaključenimi gradnjami in materiali ali sestavnimi gradnjami, ki jih le-ta vključujejo.

"Standard" : tehnična zahteva, ki jo odobri priznano telo za standardizacijo za ponavljajočo se in stalno uporabo, ujemanje s katero načeloma ni obvezno.

"Evropski standardi" : standardi, ki jih odobri Evropski odbor za standardizacijo (CEN) ali Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC), kot so "Evropski standardi (EN)" ali "Usklajeni dokumenti (HD)", v skladu s skupnimi predpisi teh organizacij.

"Evropsko tehnično soglasje" : ugodna tehnična ocenitev ustreznosti proizvoda za uporabo, na podlagi izpolnjevanja osnovnih zahtev za gradbena dela zaradi ustreznih lastnosti proizvoda samega in definiranih pogojev za vrste uporabe in rabo. Evropsko soglasje izda telo, ki ga za to določi država članica.

"Skupna tehnična specifikacija" : tehnična zahteva, določena po postopku, ki ga priznavajo države članice, za zagotavljanje enotne uporabe v vseh državah članicah, objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

"Osnovne zahteve" : zahteve v zvezi z varnostjo, zdravjem in drugimi zadevami splošnega interesa, ki morajo biti izpolnjene pri gradnjah.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

VZORCI OBVESTIL O JAVNIH NAROČILIH

A. Predhodno obvestilo

1. Ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in faksa naročnika.

2. (a) Lokacija.

(b) Vrsta in obseg potrebnih storitev, in kjer je pomembno, glavne značilnosti sklopov glede na gradnjo.

(c) Če je na voljo, ocena stroškovnega območja predlaganih storitev.

3. (a) Predvideni datum za začetek postopka oddaje v zvezi z naročilom ali naročili.

(b) Če je znan, predvideni datum za začetek gradnje.

(c) Če je znan, predvideni rok za zaključek gradnje.

4. Če so znani, pogoji financiranja gradnje in revizije cen in/ali sklici na določbe, ki jih vsebujejo.

5. Druge informacije.

6. Datum odpošiljanja obvestila.

7. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

B. Odprti postopki

1. Ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in faksa naročnika.

2. (a) Izbrani postopek oddaje.

(b) Vrsta naročila, za katerega se ponudbe zahtevajo.

3. (a) Lokacija.

(b) Vrsta in obseg potrebnih storitev in splošna narava gradnje.

(c) Če je gradnja ali naročilo razdeljeno na več sklopov, obseg različnih sklopov in možnost oddaje ponudbe za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope.

(d) Informacije o namenu gradnje ali naročila, če slednje vključuje tudi izdelavo projektov.

4. Roki za zaključek gradnje.

5. (a) Ime in naslov službe, ki se jo lahko zaprosi za razpisno dokumentacijo.

(b) Kjer je to v uporabi, znesek in pogoji plačila vsote, ki jo je treba plačati za pridobitev takšne dokumentacije.

6. (a) Zadnji dan za sprejemanje ponudb.

(b) Naslov, na katerega morajo biti ponudbe poslane.

(c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti ponudbe sestavljene.

7. (a) Kjer je to v uporabi, osebe, pooblaščene za prisotnost pri odpiranju ponudb.

(b) Datum, ura in kraj odpiranja ponudb.

8. Zahtevani depoziti in garancije.

9. Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali sklici na ustrezne predpise, ki jih vsebujejo.

10. Kjer se to uporablja, zakonska oblika za skupine gradbenikov, ki jim je naročilo oddano.

11. Zahtevani minimalni ekonomski in tehnični standardi za gradbenika, ki mu je naročilo oddano.

12. Obdobje veljavnosti ponudbe, ki ga mora ponudnik obvezno upoštevati.

13. Kriteriji za oddajo naročila. Poleg najnižje cene morajo biti omenjeni še drugi kriteriji, če se ne pojavljajo v razpisni dokumentaciji.

14. Kjer je to ustrezno, prepoved variant.

15. Druge informacije.

16. Datum objave obvestila s predhodnimi informacijami v Uradnem listu Evropskih skupnosti ali navedbe, zakaj ni bilo objavljeno.

17. Datum odpošiljanja obvestila.

18. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

C. Omejeni postopki

1. Ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in faksa naročnika.

2. (a) Izbrani postopek oddaje.

(b) Kjer je to ustrezno, razlogi za uporabo pospešenega postopka.

(c) Vrsta naročila, za katerega se ponudbe zahtevajo.

3. (a) Lokacija.

(b) Vrsta in obseg potrebnih storitev in splošna narava gradnje.

(c) Če je gradnja ali naročilo razdeljeno na več sklopov, obseg različnih sklopov in možnost oddaje ponudbe za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope.

(d) Informacije o namenu gradnje ali naročila, če slednje vključuje tudi izdelavo projektov.

4. Roki za zaključek gradnje.

5. Kjer je to ustrezno, zakonska oblika za skupine gradbenikov, ki jim je naročilo oddano.

6. (a) Zadnji dan za sprejemanje vlog za udeležbo.

(b) Naslov, na katerega morajo biti vloge poslane.

(c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti vloge sestavljene.

7. Zadnji dan za odpošiljanje povabil za oddajo ponudb.

8. Zahtevani depoziti in garancije.

9. Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali sklici na ustrezne predpise, ki jih vsebujejo.

10. Informacije o osebnem položaju ter zahtevani minimalni gospodarski in tehnični standardi za gradbenika, ki mu je naročilo oddano.

11. Kriteriji za oddajo naročila, kjer niso navedeni v povabilu za oddajo ponudbe.

12. Kjer je to v uporabi, prepoved variant.

13. Druge informacije.

14. Datum objave predhodnega obvestila v Uradnem listu Evropskih skupnosti ali navedba, zakaj ni bilo objavljeno.

15. Datum odpošiljanja obvestila.

16. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

D. Postopki s pogajanjem

1. Ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in faksa naročnika.

2. (a) Izbrani postopek oddaje.

(b) Kjer je to ustrezno, razlogi za uporabo pospešenega postopka.

(c) Vrsta naročila, za katerega se ponudbe zahtevajo.

3. (a) Lokacija.

(b) Vrsta in obseg potrebnih storitev in splošna narava gradnje.

(c) Če je gradnja ali naročilo razdeljeno na več sklopov, obseg različnih sklopov in možnost oddaje ponudbe za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope.

(d) Informacije o namenu gradnje ali naročila, če slednje vključuje tudi izdelavo projektov.

4. Vsi roki.

5. Kjer je ustrezno, zakonska oblika za skupine gradbenikov, ki jim je naročilo oddano.

6. (a) Zadnji dan za sprejemanje ponudb.

(b) Naslov, na katerega morajo biti ponudbe poslane.

(c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti ponudbe sestavljene.

7. Zahtevani depoziti in garancije.

8. Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali sklici na ustrezne predpise, ki jih vsebujejo.

9. Informacije o osebnem položaju gradbenika ter informacije in formalnosti, potrebne za ocenitev zahtevanih minimalnih gospodarskih in tehničnih standardih za gradbenika, ki mu je naročilo oddano.

10. Kjer je to v uporabi, prepoved variant.

11. Kjer je to v uporabi, imena in naslovi dobaviteljev blaga, ki jih je naročnik že izbral.

12. Datum(-i) predhodnih objav v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

13. Druge informacije.

14. Datum objave predhodnega obvestila v Uradnem listu Evropskih skupnosti ali navedba, zakaj ni bilo objavljeno.

15. Datum odpošiljanja obvestila.

16. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

E. Oddaja naročil

1. Ime in naslov naročnika.

2. Izbrani postopek oddaje.

3. Datum oddaje naročila.

4. Kriteriji za oddajo naročila.

5. Število prejetih ponudb.

6. Ime in naslov izbranega gradbenika/gradbenikov.

7. Vrsta in obseg opravljenih storitev, glavne značilnosti končane gradnje.

8. Plačana cena ali območje cen (najnižje/najvišje).

9. Kjer je ustrezno, vrednost in delež naročila, za katerega je verjetno, da bo oddan tretjim osebam kot podizvajalcem.

10. Druge informacije.

11. Datum objave obvestila o razpisu v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

12. Datum odpošiljanja obvestila.

13. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

VZOREC OBVESTILA O KONCESIJI ZA GRADNJE

1. Ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in faksa naročnika.

2. (a) Lokacija.

(b) Predmet koncesije, vrsta in obseg potrebnih storitev.

3. (a) Zadnji dan za sprejemanje vlog kandidatov.

(b) Naslov, na katerega morajo biti vloge kandidatov poslane.

(c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti vloge kandidatov sestavljene.

4. Osebni, tehnični in finančni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati.

5. Kriteriji za oddajo naročila.

6. Kjer je ustrezno, delež naročil gradnje, v procentih, oddan tretjim osebam.

7. Druge informacije.

8. Datum odpošiljanja obvestila.

9. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

VZOREC OBVESTILA O NAROČILIH GRADENJ, KI JIH ODDA KONCESIONAR

1. (a) Lokacija.

(b) Vrsta in obseg potrebnih storitev in splošna narava gradnje.

2. Roki za dokončanje gradnje.

3. Ime in naslov službe, ki se lahko zaprosi za razpisno dokumentacijo.

4. (a) Zadnji dan za sprejemanje vlog za udeležbo in/ali za sprejemanje ponudb.

(b) Naslov, na katerega morajo biti vloge poslane.

(c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti vloge sestavljene.

5. Zahtevani depoziti in garancije.

6. Ekonomski in tehnični standardi, zahtevani za naročilo.

6. Kjer je ustrezno, delež naročil gradenj, v procentih, dodeljen tretjim osebam.

7. Kriteriji za oddajo naročila.

8. Druge informacije.

9. Datum odpošiljanja obvestila.

10. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

SKRAJNI ROKI ZA PRENOS IN UPORABO

Direktiva 71/305/EGS 1 | spremenjeno z direktivami | spremenjeno z Aktom o pristopu |

78/669/EGS | 89/440/EGS | 90/531/EGS | DK, IRL, UK | GR | E, P 7 |

Člen 1 | | spremenjen | | | | |

Člen 1a | | spremenjen | | | | |

Člen 1b | | spremenjen | | | | |

Člen 2 | | spremenjen | | | | |

Člen 3(1) | | črtan | | | | |

Člen 3(2) | | črtan | | | | |

Člen 3(3) | | črtan | | | | |

Člen 3(4) in (5), | | črtan | | | | |

pododstavka (a) in (b) | | spremenjena | | | | |

Člen 3, (4) in (5), | | | | | | |

pododstavek (c) | | spremenjen | | | | |

Člen 4 | | spremenjen | | | | |

Člen 4a | | spremenjen | | | | |

Člen 5 | | spremenjen | | | | |

Člen 5a | | spremenjen | | | | |

Člen 6 | | spremenjen | | | | |

Člen 7(1) | spremenjen | črtan | | | | |

Člen 7(2) | | črtan | | | | |

Člen 8 | | črtan | | | | |

Člen 9 | | črtan | | | | |

Člen 10 | | spremenjen | | | | |

Člen 11 | | črtan | | | | |

Člen 12 | | spremenjen | | | | |

Člen 13 | | spremenjen | | | | |

Člen 14 | | spremenjen | | | | |

Člen 15 | | spremenjen | | | | |

Člen 15 a | | spremenjen | | | | |

Člen 15 b | | spremenjen | | | | |

Člen 16 | | črtan | | | | |

Člen 17 | | črtan | | | | |

Člen 18 | | črtan | | | | |

Člen 19 | spremenjen | spremenjen | | | | |

Člen 20 | | spremenjen | | | | |

Člen 20a | | spremenjen | | | | |

Člen 20b | | spremenjen | | | | |

Člen 21 | | | | | | |

Člen 22 | | spremenjen | | | | |

Člen 22a | | spremenjen | | | | |

Člen 23 | | | | | | |

Člen 24 | | spremenjen | | spremenjen | spremenjen | spremenjen |

Člen 25 | | | | | | |

Člen 26 | | | | | | |

Člen 27 | | | | | | |

Člen 28 | | | | | | |

Člen 29(1) | | | | | | |

Člen 29(2) | | | | | | |

Člen 29(3) | | črtan | | | | |

Člen 29(4) | | spremenjen | | | | |

Člen 29(5) | | spremenjen | | | | |

Člen 29a | | spremenjen | | | | |

Člen 29b | | spremenjen | | | | |

Člen 30 | | | | | | |

Člen 30a | | spremenjen | | | | |

Člen 30b | | spremenjen | | | | |

Člen 31 | | črtan | | | | |

Člen 32 | | | | | | |

Člen 33 | | | | | | |

Člen 34 | | | | | | |

Priloge I do VI | | I do VI | | I | I | II |

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 71/305/EGS | Ta direktiva |

Člen 1 | Člen 1 |

Člen 1a | Člen 2 |

Člen 1b | Člen 3 |

Člen 2 | — |

Člen 3(1) | — |

Člen 3(2) | — |

Člen 3(3) | — |

Člen 3(4) in (5), podoodstavek (a) in (b) | Člen 4, pododstavka (a) |

Člen 3(4) in (5), pododstavek (c) | Člen 4, podoodstavek (b) |

Člen 4 | Člen 5 |

Člen 4a | Člen 6 |

Člen 5 | Člen 7 |

Člen 5a | Člen 8 |

Člen 6 | Člen 9 |

Člen 7 | — |

Člen 8 | — |

Člen 9 | — |

Člen 10 | Člen 10 |

Člen 11 | — |

Člen 12 | Člen 11 |

Člen 13 | Člen 12 |

Člen 14 | Člen 13 |

Člen 15 | Člen 14 |

Člen 15a | Člen 15 |

Člen 15b | Člen 16 |

Člen 16 | — |

Člen 17 | — |

Člen 18 | — |

Člen 19 | Člen 17 |

Člen 20 | Člen 18 |

Člen 20a | Člen 19 |

Člen 20b | Člen 20 |

Člen 21 | Člen 21 |

Člen 22 | Člen 22 |

Člen 22a | Člen 23 |

Člen 23 | Člen 24 |

Člen 24 | Člen 25 |

Člen 25 | Člen 26 |

Člen 26 | Člen 27 |

Člen 27 | Člen 28 |

Člen 28 | Člen 29 |

Člen 29(1) | Člen 30 (1) |

Člen 29(2) | Člen 30 (2) |

Člen 29(3) | — |

Člen 29(4) | Člen 30 (3) |

Člen 29(5) | Člen 30 (4) |

Člen 29a | Člen 31 |

Člen 29b | Člen 32 |

Člen 30 | Člen 33 |

Člen 30a | Člen 34 |

Člen 30b | Člen 35 |

Člen 31 | — |

— | Člen 36 |

Člen 32 | — |

Člen 33 | — |

— | Člen 37 |

Člen 34 | Člen 38 |

Priloge I do VI | Priloge I do VI |

— | Prilogi VII in VIII |

--------------------------------------------------