31993L0029

Neuvoston direktiivi 93/29/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta

Virallinen lehti nro L 188 , 29/07/1993 s. 0001 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0207
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0207


NEUVOSTON DIREKTIIVI 93/29/ETY,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY (),

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan; tätä tarkoitusta varten on säädettävä aiheellisista toimenpiteistä,

kaikissa jäsenvaltioissa kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen on hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisen osalta täytettävä tietyt pakollisin vaatimuksin vahvistetut tekniset ominaisuudet, jotka eroavat jäsenvaltioittain; näiden vaatimusten erilaisuus haittaa yhteisön sisäistä kauppaa,

tällaiset sisämarkkinoiden toiminnan esteet voidaan poistaa, jos kaikki jäsenvaltiot antavat samat vaatimukset kansallisten säännöstensä sijasta,

on tarpeen laatia yhdenmukaistetut vaatimukset kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiselle, jotta direktiivissä 92/61/ETY säädetyt tyyppihyväksyntä- ja osan tyyppihyväksyntämenettelyt voidaan ottaa käyttöön jokaisen tällaisen ajoneuvotyypin osalta,

tällä alalla ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi tässä direktiivissä tarkoitetut yhteisön toimenpiteet ovat tarpeellisia, peräti välttämättömiä, vahvistetun tavoitteen eli ajoneuvotyypin yhteisön tyyppihyväksynnän saavuttamiseksi; yksittäiset jäsenvaltiot eivät erikseen voi saavuttaa sitä riittävässä määrin, ja

yhteisöön kuulumattomien maiden markkinoille pääsyn helpottamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda vastaavuus tämän direktiivin ja säännön N:o 60 ECE/ONU vaatimusten välille,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkien direktiivin 92/61/ETY 1 artiklassa määriteltyjen ajoneuvotyyppien hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen.

2 artikla

Kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisen osalta osan tyyppihyväksynnän antamismenettely ja näiden ajoneuvojen vapaan liikkumisen edellytykset vahvistetaan direktiivin 92/61/ETY II ja III luvussa.

3 artikla

Tunnustetaan direktiivin 92/61/ETY 11 artiklan mukaisesti tämä direktiivi ja sääntö N:o 60 ECE/ONU (asiakirja E/ECE/TRANS/505 - Add.59) vaatimuksiltaan vastaaviksi.

Osan tyyppihyväksynnän antamisesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten on hyväksyttävä edellä mainitun säännön N:o 60 vaatimusten mukaisesti annetut osan tyyppihyväksynnät sekä osan tyyppihyväksyntämerkit tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti annettujen vastaavien osan tyyppihyväksyntöjen sijasta.

4 artikla

Tämä asetus voidaan muuttaa direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan () mukaisesti:

- 3 artiklassa tarkoitetun säännön ECE/ONU muutosten ottamiseksi huomioon,

- liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 14 päivänä joulukuuta 1994 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltiot eivät ensimmäisessä alakohdassa mainitusta päivämäärästä alkaen saa kieltää hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen liittyvistä syistä tämän direktiivin mukaisten ajoneuvojen ensimmäistä kertaa liikkeelle laskemista.

Niiden on sovellettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä 14 päivästä kesäkuuta 1995.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. TRØJBORG

() EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 72

() EYVL N:o C 293, 9.11.1992, s. 5

() EYVL N:o C 21, 25.1.1993, s. 96 ja

EYVL N:o C 150, 31.5.1993

() EYVL N:o C 73, 15.3.1993, s. 22

() EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/53/ETY (EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1).

LIITE I

KAKSI- JA KOLMIPYÖRÄISTEN AJONEUVOJEN OSAN TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄN LIITTYVÄT HALLINTALAITTEIDEN, ILMAISIMIEN JA OSOITTIMIEN TUNNISTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1 MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1.1 "hallintalaitteella" kuljettajan ohjaamaa ajoneuvon osaa, jolla muutetaan ajoneuvon tai sen jonkin osan tilaa tai toimintaa;

1.2 "ilmaisimella" signaalia, joka osoittaa laitteen käynnistymisen, toiminnan tai varoittavan tai virheellisen toimintatilan tai toimimatta jäämisen;

1.3. "osoittimella" laitetta, joka antaa tietoja järjestelmän tai osajärjeselmän moitteettomasta toiminnasta tai toimintatilasta, esimerkiksi nesteen määrästä;

1.4 "tunnuksella" merkkiä, jonka avulla hallintalaite, ilmaisin tai osoitin on tunnistettavissa.

2 VAATIMUKSET

2.1 Tunnistaminen

Jäljempänä 2.1.5 kohdassa tarkoitetut hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, silloin kun niitä on asennettu ajoneuvoon, on tunnistettava seuraavien määräysten mukaisesti.

2.1.1 Tunnusten on erotuttava selkeästi taustasta joko vaaleana tummasta tai tummana vaaleasta taustasta.

2.1.2 Tunnus on asetettava tunnistettavaan hallintalaitteeseen tai hallintalaitteen ilmaisimeen tai niiden välittömään läheisyyteen. Jos se ei ole mahdollista, tunnus ja hallintalaite tai ilmaisin on liitettävä yhteen yhtäjaksoisella viivalla, joka on niin lyhyt kuin mahdollista.

2.1.3 Kaukovalaisimia esittävät samansuuntaiset, vaakasuorat valonsäteet ja lähivalaisimia samansuuntaiset, alaspäin suuntautuvat valonsäteet.

2.1.4 Seuraavilla optisissa ilmaisimissa käytettävillä väreillä on oltava seuraava merkitys:

P punainen: vaara,

P ruskeankeltainen: varoitus,

P vihreä: turvallisuus.

Sininen väri on varattava yksinomaan kaukovalaisimien ilmaisimiin.

2.1.5 Tunnusten kuvaus ja tunnistaminen

Kuva 1

Valaisimien hallintalaite P Kaukovalaisimet

Ilmaisimen väri: sininen

Kuva 2

Valaisimien hallintalaite P Lähivalaisimet

Ilmaisimen väri: vihreä

Kuva 3

Suuntavalaisin

Ilmaisimen väri: vihreä

Kuva 4

Hätävilkku

Kaksi mahdollisuutta:

P sivulle asetettu kuvatunnus Ilmaisimen väri: punainen tai

P samanaikainen toiminta suuntavalaisimien kanssa (kuvan 3 kaksi nuolta)

Kuva 5

Käsikäyttöinen rikastin

Ilmaisimen väri: ruskeankeltainen

Kuva 6

Äänimerkinantolaite

Kuva 7

Polttoaineen määrä

Ilmaisimen väri: ruskeankeltainen

Kuva 8

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

Ilmaisimen väri: punainen

Kuva 9

Akun lataus

Ilmaisimen väri: punainen

Kuva 10

Öljynpaine

Ilmaisimen väri: punainen

Kuva 11

Etusumuvalo ()

Ilmaisimen väri: vihreä

Kuva 12

Takasumuvalo ()

Ilmaisimen väri: ruskeankeltainen

Kuva 13

Dieselmoottorin sytyttimen

tai pysäyttimen

hallintalaite "pois käytöstä"-asennossa

Kuva 14

Dieselmoottorin sytyttimen

tai pysäyttimen

hallintalaite "käytössä"-asennossa

Kuva 15

Valaisimien pääkytkin

Ilmaisimen väri: vihreä

Kuva 16

Valaisimien pääkytkin

(voi olla yhdistettynä etu- tai

takavalaisimien hallintalaitteeseen)

Ilmaisimen väri: vihreä

Kuva 17

Seisontavalaisimet

Ilmaisimen väri: vihreä

Kuva 18

"Vaihde vapaalla"-ilmaisin

Ilmaisimen väri: vihreä

Kuva 19

Sähköinen käynnistin

Huomautuksia

() Tunnuksen sisus voi olla kokonaan tumma.

() Tunnuksen tumma osa voidaan korvata sen ääriviivoilla; tässä piirroksessa valkoisena näkyvän osan on silloin oltäva kokonään tumma.

() Jos yhtä hallintalaitetta käytetään etu- ja takasumuvaloille, tunnuksena on oltava tunnus "etusumuvalo".

Lisäys

Edellä 2.1.5 kohdassa esitettyjen tunnusten perusmallin rakenne

Kuva 1

Perusmalli

Perusmallin koostumus:

1. perusruutu, jonka sivunpituus on 50 mm; sivu vastaa perusmallin nimellismittaa "a";

2. halkaisijaltaan 56 mm:n perusympyrä, jonka pinta-ala on likimain sama kuin perusruudun (1);

3. toinen, perusruudun (1) sisällä oleva ympyrä, jonka halkaisija on 50 mm;

4. toinen ruutu, jonka kulmat koskettavat perusympyrää (2) ja jonka sivut ovat perusruudun (1) sivujen suuntaiset;

5. ja 6. kaksi pinta-alaltaan perusruudun (1) kokoista suorakulmiota; niiden sivut ovat toistensa suhteen kohtisuorassa ja lävistävät perusruudun symmetrisesti sen vastakkaisilta puolilta;

7. kolmas ruutu, jonka sivut lävistävät perusruudun (1) ja perusympyrän (2) leikkauspisteet 45o:n kulmassa ja määräävät perusruudun suurimmat vaaka- ja pystyulottuvuudet;

8. epäsäännöllinen kahdeksankulmio, jonka muodostavat ruudun (7) sivuihin nähden 30o:n kulmassa olevat viivat.

Perusmalli asetetaan 12,5 mm:n kokoiselle ruutuverkolle niin, että se on yhteneväinen perusruudun (1) kanssa.

LIITE II

Lisäys 1

Ilmoituslomake kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta

(Liitetään osan tyyppihyväksyntähakemukseen, jos se esitetään erillään ajoneuvon tyyppihyväksyntähakemuksesta.)

Järjestysnumero (hakijan antama) Kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskevassa osan tyyppihyväksyntähakemuksessa on eriteltävä tiedot, jotka esitetään direktiivin 92/61/ETY liitteessä II olevan A osan kohdassa:

P 0.1

P 0.2

P 0.4-0.6.

Lyhyt kuvaus ajoneuvosta kuljettajan ohjaamien hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisen osalta.

Lisäys 2

Viranomaisen nimi

Osan tyyppihyväksyntätodistus kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta

MALLI

:n teknisen tutkimuslaitoksen seloste N:o päiväys Osan tyyppihyväksyntänumero Laajennusnumero 1. Ajoneuvon merkki 2. Ajoneuvotyyppi ja mahdolliset vaihtoehdot ja muunnokset 3. Valmistajan nimi ja osoite 4. Valmistajan edustajan nimi ja osoite (tarvittaessa) 5. Päivä, jona ajoneuvo toimitettiin testattavaksi 6. Osan tyyppihyväksyntä annettu/evätty ().

7. Paikka 8. Päiväys 9. Allekirjoitus