31993L0024Uradni list L 149 , 21/06/1993 str. 0005 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 50 str. 0046
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 50 str. 0046


Direktiva Sveta 93/24/EGS

z dne 1. junija 1993

o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v govedoreji

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega Parlamenta [2],

ker sta bili Direktiva Sveta 73/132/EGS z dne 15. maja 1973 o statističnih raziskovanjih, ki jih morajo izvesti države članice o staležu goveda, o napovedih glede razpoložljivosti goveda za zakol ter o statistiki zaklanega goveda [3], in Direktiva Sveta 78/53/EGS z dne 19. decembra 1977, ki predpisuje dodatne določbe v zvezi s statističnimi raziskovanji, ki jih morajo opraviti države članice o staležu goveda [4], nekajkrat spremenjeni; ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo treba zaradi večje jasnosti te določbe preoblikovati;

ker bi bilo treba sprejeti določbe za tiste države članice, pri katerih populacija goveda predstavlja samo majhen odstotek celotne populacije goveda v Skupnosti, da se po potrebi zmanjša število letnih raziskovanj;

ker za zagotovitev ustreznega upravljanja skupne kmetijske politike, zlasti glede trga govejega in telečjega mesa, Komisija zahteva redne podatke o trendih staleža in prireje govejega in telečjega mesa;

ker bi moralo biti zbiranje in obdelava podatkov, kakor tudi organizacija raziskovanja na nacionalni ravni še naprej v pristojnosti statističnih služb držav članic in bi morala biti Komisija odgovorna za koordinacijo in usklajevanje statističnih informacij na evropski ravni, ter bi morala poskrbeti za usklajene metodologije, potrebne za izvajanje politik Skupnosti;

ker je za lažje izvajanje te direktive potrebno tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo in bi se le-to moralo uveljaviti preko Stalnega odbora za statistiko kmetijstva, ustanovljenega s Sklepom 72/279/EGS [5],

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

ODDELEK I

RAZISKOVANJA POPULACIJE

A. Na nacionalni ravni

Pogostost - področje raziskovanja

Člen 1

1. Vsako leto izvedejo države članice na svojem ozemlju statistična raziskovanja populacije goveda, z enim dnem opazovanja v maju ali juniju in z enim dnem v decembru.

2. Na njihovo zahtevo se lahko države članice pooblasti za izvedbo majskih in junijskih raziskovanj v izbranih regijah, ob razumevanju, da ta raziskovanja zajemajo vsaj 70 % populacije goveda.

Kjer je populacija goveda manj kot 1,5 milijona glav, se lahko države članice pooblasti, da opravijo eno od dveh raziskovanj, določenih v prvem odstavku ali pa jo izvedejo samo v izbranih regijah.

Na njihovo zahtevo so lahko države članice pooblaščene, da uporabljajo upravne vire namesto statističnih raziskovanj iz prvega odstavka.

3. Pri obravnavanju zahtev, omenjenih v drugem odstavku, Komisija odloči po postopku iz člena 17, pri čemer se upoštevajo obveznosti iz člena 6.

Člen 2

1. V tej direktivi pomeni izraz govedo domače živali vrste Bos taurus, Bubalus bubalus in Beefalo.

2. Raziskovanja iz člena 1 zajemajo vse govedo na kmetijskih gospodarstvih, kot je opredeljeno po postopku iz člena 17. Raziskovanja vključijo zadostno število kmetijskih gospodarstev, da zajamejo vsaj 95 % populacije goveda, kot je ugotovljeno v zadnjem raziskovanju o strukturi kmetijskih gospodarstev.

3. Če je mogoče, države članice dopolnijo rezultate raziskovanj, predvidenih v drugem odstavku, z oceno populacije govedi, ki ni zajeta v raziskovanjih.

Razčlenitev po kategorijah

Člen 3

1. Raziskovanja, omenjena v členu 1, se opravijo na način, da se zagotovi razčlenitev populacije goveda v vsaj naslednje kategorije:

A. Govedo, mlajše od 1 leta:

(a) teleta za zakol;

(b) drugo:

(ba) samci;

(bb) samice;

B. Govedo med 1. in 2. letom starosti:

(a) samci;

(b) samice;

(ba) živali za zakol;

(bb) drugo;

C. Govedo, staro 2 leti ali več:

(a) samci;

(b) samice:

(ba) telice;

1) telice za zakol;

2) druge;

(bb) krave:

1) krave molznice;

2) druge;

D. Bivoli:

(a) bivolje samice, plemenske;

(b) drugi bivoli.

2. Kategorije, omenjene v odstavku 1, se lahko spremenijo po postopku iz člena 17.

3. Kategorije se določijo po postopku iz člena 17.

Točnost

Člen 4

1. Raziskovanja iz člena 1, se izvedejo v obliki popisa ali pa z reprezentativnim vzorčenjem.

2. Za vsako državo članico vzorčne napake za rezultate raziskovanj, predvidene v točki 2 člena 2, ne smejo presegati 1 % za skupno število goveda in 1,5 % za skupno število krav (68 % interval zaupanja).

3. Poleg vzorčnega okvira in dodatnih ocen iz točke 3 člena 2, sprejmejo države članice ustrezne ukrepe, da obdržijo kvaliteto rezultatov raziskovanj.

Rok za posredovanje

Člen 5

1. Države članice sporočijo Komisiji začasne rezultate raziskovanj in dodatne ocene pred:

- 30. septembrom istega leta za raziskovanje v maju/juniju,

- 15. februarjem naslednjega leta za raziskovanje v decembru.

2. Države članice sporočijo Komisiji rezultate in dodatne ocene, kot je opredeljeno v točki 2 člena 4 pred:

- 15. oktobrom istega leta za raziskovanje v maju/juniju,

- 1. aprila naslednjega leta za raziskovanje v decembru.

B. Na regionalnem nivoju

Prostorska podrazdelitev

Člen 6

1. Končni rezultati decembrskih raziskovanj se pripravijo za vsako prostorsko podrazdelitev, kot je opredeljeno po postopku iz člena 17.

2. Po postopku iz člena 17, lahko Komisija odobri državi članici uporabo regionalne razčlenitve, omenjene v prvem odstavku, za končne rezultate raziskovanja v maju/juniju.

3. Prostorske podrazdelitve, omenjene v odstavku 1, se lahko spremenijo po postopku iz člena 17.

Rok za posredovanje

Člen 7

Države članice uradno obvestijo Komisijo o podatkih iz člena 6, pred 15. majem tistega leta, ki sledi mesecu opazovanja.

C. Razčlenitev po velikosti črede

Velikostni razredi

Člen 8

1. V letih, ko se letnica konča z lihim številom, države članice na nacionalnem nivoju razčlenijo končne rezultate decembrskih raziskovanj po velikostnih razredih črede, kot je določeno po postopku iz člena 17.

2. Po postopku iz člena 17 lahko Komisija državi članici odobri uporabo razčlenitve po velikostnih razredih črede, omenjenih v odstavku 1, za končne rezultate raziskovanj v letih, ko se letnica konča s sodim številom in/ali rezultate za majsko/junijsko raziskovanje.

3. Velikostni razredi črede, omenjeni v odstavku 1, se lahko spremenijo po postopku iz člena 17.

Rok za posredovanje

Člen 9

Države članice posredujejo Komisiji podatke iz člena 8 pred 15. majem leta, ki sledi mesecu opazovanja.

ODDELEK II

STATISTIKA ZAKOLA

Člen 10

1. Države članice pripravijo mesečno statistiko o številu in teži trupov goveda, zaklanega v klavnicah na svojem ozemlju, o mesu, ki je domnevno primerno za človeško prehrano.

Če je treba, priskrbijo tudi oceno o zakolu, ki ni vključen v statističnih podatkih, tako da statistika zajema vse zaklano govedo na njihovem ozemlju.

2. Statistika, omenjena v odstavku 1, se pripravi za naslednje kategorije:

A. teleta;

B. telice;

C. krave;

D. biki;

E. voli.

3. Teža trupa, omenjena v odstavku 1, in kategorije, omenjene v odstavku 2, se opredelijo po postopku iz člena 17.

Rok za posredovanje

Člen 11

Države članice obvestijo Komisijo o rezultatih statistik, iz točke 1 člena 10, v dveh mesecih po mesecu opazovanja.

ODDELEK III

NAPOVEDOVANJE PRIREJE

Člen 12

1. Države članice uporabijo rezultate raziskovanj in druge razpoložljive informacije za pripravo napovedi o zalogi goveda za vsako koledarsko polletje.

Ta zaloga se izraža kot domača prireja mesa, ki zajema zaklano govedo in saldo trgovine znotraj Skupnosti ter zunanje trgovine z živim govedom.

A. teleta;

B. telice;

C. krave;

D. biki;

E. voli.

To razčlenitev se lahko spremeni na podlagi postopka iz člena 17.

3. Definicija zaloge iz odstavka 1 ter definicija kategorij iz odstavka 2 se lahko spremeni po postopku iz člena 17.

Rok za posredovanje

Člen 13

Države članice posredujejo Komisiji napovedi iz točke 1 člena 12 v naslednjih časih ter za naslednja šestmesečna obdobja:

(a) pred 15. februarjem za napovedi prvega polletja naslednjega leta (vključno);

(b) pred 1. oktobrom za napovedi do drugega polletja naslednjega leta (vključno).

ODDELEK IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 14

Države članice posredujejo Komisiji podatke, omenjene v členih 5, 7, 9, 11 in 13 v skladu z Uredbo Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti [6].

Člen 15

V posvetovanju z državami članicami Komisija pregleda:

(a) posredovane rezultate;

(b) nastale tehnične probleme, zlasti pri pripravi in izvedbi raziskovanj in ocen;

(c) zanesljivost rezultatov in ocen raziskovanj.

Člen 16

Države članice obvestijo Komisijo o vsaki spremembi metodologije ali drugi spremembi, ki bi lahko znatno vplivala na statistiko. To je treba narediti najkasneje v treh mesecih od začetka veljavnosti zadevne spremembe. O takih sporočilih Komisija uradno obvesti druge države članice v ustreznih delovnih skupinah.

Člen 17

1. Kjer je treba upoštevati postopek, določen v tem členu, preda predsednik Stalnega odbora za statistiko kmetijstva (v nadaljevanju Stalni odbor) na lastno pobudo ali pa na zahtevo predstavnika države članice zadevo Stalnemu odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži Stalnemu odboru osnutek ukrepov v sprejem. Stalni odbor poda svoje mnenje o osnutku v času, ki ga lahko predpiše predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se poda z večino 54 glasov, glasovi predstavnikov držav članic pa se ponderirajo na način, določen v odstavku 2 člena 148 Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so skladni z mnenjem Stalnega odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso skladni z mnenjem Stalnega odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog v zvezi s sprejetjem ukrepov. Svet glasuje s kvalificirano večino.

Če po izteku treh mesecev od dneva predložitve Svetu le-ta ni odločal, sprejme predlagane ukrepe Komisija.

Člen 18

1. Direktivi 73/132/EGS in 78/53/EGS se razveljavita s 1. januarjem 1994.

2. Sklicevanja na razveljavljeni direktivi se razlagajo kot sklicevanje na to direktivo.

Člen 19

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 1. januarja 1994.

Države članice naj se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo, ali pa naj sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 20

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 1. junija 1993

Za Svet

Predsednik

J. Andersen

[1] UL C 18, 23.1.1993, str. 19.

[2] UL C 115, 26.4.1993.

[3] UL L 153, 9.6.1973, str. 25. Direktiva je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1057/91 (UL L 107, 27.4.1991, str. 11).

[4] UL L 16, 20.1.1978, str. 20. Direktiva je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/80/EGS (UL L 77, 22.3.1986, str. 27).

[5] UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

[6] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------