31993L0023Úradný vestník L 149 , 21/06/1993 S. 0001 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 50 S. 0042
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 50 S. 0042


Smernica Rady 93/23/EHS

z 1. júna 1993

o štatistických zisťovaniach, ktoré sa majú vykonávať ohľadne produkcie ošípaných

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a predovšetkým na článok 43 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na názor Európskeho parlamentu [2],

keďže smernica Rady 76/630/EHS zo dňa 20. júla 1976, týkajúca sa zisťovaní produkcie ošípaných uskutočňovaných členskými štátmi [3], bola niekoľkokrát zmenená a doplnená; a keďže sú potrebné ďalšie zmeny a doplnenia, mali by byť ustanovenia tejto smernice z dôvodu väčšej prehľadnosti vydané v úplnom znení;

keďže by mali byť prijaté ustanovenia pre tie členské štáty, ktorých stavy ošípaných tvoria len malé percento z celkových stavov ošípaných spoločenstva, aby sa zredukoval počet ročných zisťovaní tam, kde je to vhodné;

keďže na to, aby sa zabezpečilo vhodné riadenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, predovšetkým pokiaľ ide o trh s bravčovým mäsom, Komisia potrebuje pravidelné údaje o vývoji stavov zvierat a produkcie bravčového mäsa;

keďže zber a spracovanie údajov, ako aj organizovanie zisťovania na národnej úrovni by aj naďalej malo zostať v kompetencii štatistických služieb členských štátov a Komisia by mala byť zodpovedná za koordináciu a harmonizáciu štatistických informácií na európskej úrovni a mala by pripraviť harmonizované metodológie potrebné na zavedenie politiky spoločenstva;

keďže na to, aby sa uľahčilo zavedenie tejto smernice, je potrebná úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou, čo by sa malo uskutočňovať predovšetkým prostredníctvom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku založeného rozhodnutím 72/279/EHS [4],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Oddiel I Zisťovanie stavov

A. Na národnej úrovni

Frekvencia – oblasť zisťovania

Článok 1

1. Členské štáty budú vykonávať štatistické zisťovania stavov ošípaných na svojom území každý rok, a to k jednému z prvých dní apríla, augusta a decembra.

2. Členským štátom môže byť na základe ich žiadosti povolené, aby vykonávali aprílové a augustové zisťovania vo vybraných regiónoch za predpokladu, že tieto zisťovania pokrývajú najmenej 70 % stavov ošípaných.

Tým členským štátom, ktorých stavy ošípaných sú menšie ako 3 milióny kusov, môže byť povolené, aby vôbec nevykonávali aprílové a augustové zisťovania.

Členským štátom môže byť na základe ich žiadosti povolené, aby namiesto štatistických zisťovaní podľa odseku 1 použili administratívne zdroje.

3. Pri posudzovaní žiadostí uvedených v odseku 2 Komisia rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice výraz "ošípaná" označuje domáce zvieratá patriace k druhu Sus.

2. Zisťovania uvedené v článku 1 budú zahŕňať všetky ošípané chované na poľnohospodárskych farmách tak, ako sú vymedzené v súlade s postupom stanoveným v článku 17. Zisťovania budú pokrývať dostatočný počet fariem tak, aby zahŕňali najmenej 95 % stavov ošípaných, ako bolo udané posledným zisťovaním štruktúry poľnohospodárskych fariem.

3. Nakoľko to len bude možné, budú členské štáty dopĺňať výsledky zisťovaní stanovených v odseku 2 odhadom stavov ošípaných, ktoré neboli pokryté uvedenými zisťovaniami.

Členenie podľa kategórií

Článok 3

1. Zisťovania stanovené v článku 1 budú vykonávané takým spôsobom, aby sa zabezpečilo členenie stavov ošípaných prinajmenšom do nasledovných kategórií:

A. odstavčatá so živou váhou menej ako 20 kg;

B. ošípané so živou váhou 20 kg a viac avšak menej ako 50 kg;

C. ošípané vo výkrme, vrátane vyradených kancov a prasníc so živou váhou:

a) 50 kg a viac avšak menej ako 80 kg;

b) 80 kg a viac avšak menej ako 110 kg;

c) 110 kg a viac;

D. chovné ošípané so živou váhou 50 kg a viac;

a) kance;

b) pripustené prasnice, a z toho:

(b1) prasnice, ktoré boli pripustené prvý raz;

c) ostatné prasnice, a z toho:

(c1) prasničky, ktoré ešte neboli pripustené.

2. Kategórie uvedené v odseku 1 môžu byť modifikované v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

3. Kategórie budú definované v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

Presnosť

Článok 4

1. Zisťovania uvedené v článku 1 budú vykonávané vyčerpávajúcimi zisťovaniami alebo reprezentatívnymi výberovými zisťovaniami.

2. Pre každý z členských štátov nebudú výberové chyby výsledkov zisťovaní stanovených v článku 2 (2) presahovať 2 % (interval spoľahlivosti 68 %) z celkového počtu ošípaných.

3. K opore výberu a doplňujúcim odhadom podľa článku 2 (3) môžu členské štáty prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považujú za vhodné pre dosiahnutie kvality výsledkov zisťovania.

Konečný termín

Článok 5

1. Členské štáty oznámia Komisii predbežné výsledky zisťovaní a doplňujúce odhady do:

- 15. júna toho istého roku, pokiaľ ide o aprílové zisťovanie,

- 15. októbra toho istého roku, pokiaľ ide o augustové zisťovanie,

- 15. februára nasledujúceho roku, pokiaľ ide o decembrové zisťovanie.

2. Členské štáty oznámia Komisii výsledky zisťovaní a doplňujúce odhady tak, ako sú definované v článku 4 (2) do:

- 1. augusta toho istého roku, pokiaľ ide o aprílové zisťovanie,

- 1. decembra toho istého roku, pokiaľ ide o augustové zisťovanie,

- 1. apríla nasledujúceho roku, pokiaľ ide o decembrové zisťovanie.

B. Na regionálnej úrovni

Územné podoblasti

Článok 6

1. Definitívne výsledky decembrového zisťovania budú zhrnuté za každú územnú podoblasť tak, ako je určené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

2. Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 17 schváliť žiadosť členského štátu o použitie regionálneho členenia podľa odseku 1 pre definitívne výsledky aprílového alebo augustového zisťovania.

3. Územné podoblasti uvedené v odseku 1 môžu byť zmenené a doplnené Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 7

Členské štáty oznámia Komisii údaje uvedené v článku 6 do 15. mája roku nasledujúceho po príslušnom mesiaci.

C. Členenie podľa veľkosti stád

Veľkostné triedy

Článok 8

1. V nepárnych rokoch budú členské štáty na národnej úrovni vykonávať členenie definitívnych výsledkov decembrových zisťovaní podľa veľkostných tried tak, ako je určené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

2. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 schváliť žiadosť členského štátu o použitie členenia podľa veľkostných tried podľa odseku 1 pre definitívne výsledky v párnych rokoch a/alebo pre definitívne výsledky daného mesiaca v roku.

3. Veľkostné triedy podľa odseku 1 môžu byť zmenené a doplnené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 9

Členské štáty postúpia Komisii údaje uvedené v článku 8 do 15. mája nasledujúceho roku po príslušnom mesiaci.

Oddiel II Štatistika porážok

Článok 10

1. Členské štáty zostavia mesačné štatistiky, týkajúce sa počtu a mŕtvej váhy ošípaných, ktoré boli zabité na bitúnkoch na ich území, a ktorých mäso je považované za vhodné na konzumáciu pre ľudí.

Ak to bude potrebné, členské štáty tiež poskytnú odhady zabitých zvierat, ktoré nie sú zahrnuté vo výsledkoch tak, aby štatistiky zahŕňali všetky ošípané, ktoré boli zabité na bitúnkoch na ich území.

2. Štatistiky uvedené v odseku 1 budú zostavené pre nasledujúcu kategóriu:

A. ošípané, spolu.

3. Mŕtva váha uvádzaná v odseku 1 a kategória v odseku 2 budú definované v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 11

Členské štáty budú informovať Komisiu o výsledkoch štatistík uvedených v článku 10 (1) do dvoch mesiacov nasledujúcich po príslušnom mesiaci.

Oddiel III Prognózy produkcie

Článok 12

1. Členské štáty použijú výsledky zisťovania a ostatné dostupné informácie na vypracovanie prognóz ich ponuky ošípaných za každý kalendárny štvrťrok.

Táto ponuka bude vyjadrená ako hrubá domáca produkcia, ktorá bude zahŕňať všetky ošípané zabité na bitúnkoch plus saldo obchodu so živými ošípanými v rámci spoločenstva a mimo neho.

2. Prognózy uvedené v odseku 1 budú zostavené pre nasledujúcu kategóriu:

A. ošípané, spolu.

3. Definícia "ponuky" podľa odseku 1 môže byť zmenená a doplnená v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 13

Členské štáty postúpia prognózy uvedené v článku 12 (1) Komisii v nasledovných termínoch a za nasledovné trojmesačné obdobia:

a) do 15. februára, pokiaľ ide o prognózy do tretieho štvrťroka daného roku (vrátane);

b) do 15. júna, pokiaľ ide o prognózy do prvého štvrťroka nasledujúceho roku (vrátane);

c) do 15. októbra, pokiaľ ide o prognózy do druhého štvrťroka nasledujúceho roku (vrátane).

Oddiel IV Všeobecné ustanovenia

Článok 14

Členské štáty postúpia Komisii údaje uvedené v článkoch 5,7,9,11 a 13 v súlade s nariadením Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 zo dňa 11. júna 1990 o odovzdávaní údajov podliehajúcich štatistickému utajeniu Štatistického úradu Európskych spoločenstiev [5].

Článok 15

Komisia preskúma po porade s členskými štátmi:

a) poskytnuté výsledky;

b) technické problémy, ktoré vzniknú predovšetkým pri príprave a vykonávaní zisťovaní a prognóz;

c) spoľahlivosť výsledkov zisťovaní a odhadov.

Článok 16

Členské štáty budú informovať Komisiu o akejkoľvek metodologickej alebo inej zmene, ktorá by mohla značne ovplyvniť štatistiky, najneskôr do troch mesiacov po tom, čo daná zmena vstúpi do platnosti. Komisia upovedomí ostatné členské štáty o akomkoľvek takomto oznámení na vhodných pracovných stretnutiach.

Článok 17

1. Tam, kde je potrebné dodržiavať postup ustanovený v tomto článku, predseda Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor") postúpi vec výboru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu do termínu, ktorý môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. Stanovisko bude prijaté väčšinou 54 hlasov, pričom hlasy predstaviteľov členských štátov sa budú vážiť spôsobom ustanoveným v článku 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme navrhnuté opatrenia, keď sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak navrhnuté opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je vyjadrené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada bude konať na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Ak po uplynutí troch mesiacov odo dňa postúpenia návrhu opatrení Rade Rada nerozhodne, Komisia prijme navrhnuté opatrenia.

Článok 18

1. Smernica 76/630/EHS sa ruší s účinnosťou od 1. januára 1994.

2. Akýkoľvek odkaz na zrušenú smernicu sa bude vykladať ako odkaz na túto smernicu.

Článok 19

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1994.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo budú spojené s takýmto odkazom ich oficiálnom uverejnení. Metódy vypracovania takéhoto odkazu budú stanovené členskými štátmi.

Článok 20

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 1. júna 1993

Za Radu

predseda

J. Andersen

[1] Ú. v. ES C 18, 23.1.1993, s. 12.

[2] Ú. v. ES C 115, 26.4.1993.

[3] Ú. v. ES L 223, 16.8.1976, s. 4. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 1057/91 (Ú. v. ES L 107, 27.4.1991, s. 11).

[4] Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

--------------------------------------------------