31993L0022Úradný vestník L 141 , 11/06/1993 S. 0027 - 0046
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 4 S. 0083
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 4 S. 0083


Smernica Rady č. 93/22/EHS

z 10. mája 1993

o investičných službách v oblasti cenných papierov

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže táto smernica predstavuje dokument dôležitý na dosiahnutie vnútorného trhu a smerovania stanoveného Jednotným európskym aktom a určeného v harmonograme Bielej knihy Komisie, a to z pohľadu práva na ustanovenie finančných služieb a na slobodu ich poskytovania v oblasti investičných podnikov;

keďže podniky, ktoré poskytujú investičné služby podliehajúce tejto smernici musia byť predmetom splnomocnenia v ich domovských členských štátoch s cieľom ochrany investorov a stability finančného systému;

keďže prijatý prístup má ovplyvňovať len základnú harmonizáciu potrebnú a dostatočnú na zabezpečenie vzájomného uznania splnomocnenia a finančných dozorných systémov, pričom je možné udelenie jedného splnomocnenia platného v celom spoločenstve a uplatnenie zásady dozoru domovského členského štátu; keďže prostredníctvom vzájomného uznania poskytujú investičné spoločnosti splnomocnené vo svojich domovských členských štátoch niektoré alebo všetky služby podliehajúce tejto smernici, pre ktoré im bolo udelené splnomocnenie, v celom spoločenstve otváraním pobočiek s využívaním voľného poskytovania služieb;

keďže zásady vzájomného uznania a dozoru domovského členského štátu vyžadujú, aby príslušné orgány členských štátov neudeľovali alebo rušili splnomocnenie vtedy, keď faktory, ako je napr. obsah operačných programov, geografická distribúcia alebo činnosti skutočne vykonávané naznačujú, že investičná spoločnosť sa rozhodla pre právny systém jedného členského štátu na účely vyhnutia sa prísnejším normám platných v inom členskom štáte v rámci územia, na ktorom mieni realizovať alebo na ktorom realizuje väčšiu časť svojich činností; keďže na účely tejto smernice musí byť investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou, splnomocnený v členskom štáte, v ktorom má zaregistrovanú kanceláriu; keďže investičná spoločnosť, ktorá nie je právnickou osobou, musí byť splnomocnená v členskom štáte, v ktorom má svoj manažment; keďže, okrem toho musia členské štáty požadovať, aby manažment investičnej spoločnosti vždy sídlil na území svojho domovského členského štátu a aby tam skutočne aj pôsobil;

keďže z dôvodu ochrany investorov je potrebné zaručiť vnútornú kontrolu pre všetky spoločnosti, buď prostredníctvom manažmentu zloženého z dvoch osôb alebo, ak to nevyžaduje táto smernica, pomocou iného mechanizmu, ktorý zaisťuje rovnocenný výsledok;

keďže na účely zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže sa musí zabezpečiť, aby investične spoločnosti, ktoré nie sú úverovými inštitúciami majú tú istú slobodu pri zakladaní pobočiek a pri poskytovaní služieb v zahraničí, ako je to ustanovené druhou smernicou Rady 89/646/EHS z 15. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení súvisiacich so zasahovaním do obchodovania úverových inštitúcii a so sledovaním ich obchodovania [4];

keďže investičné spoločnosti nemusia byť schopné zaviesť túto smernicu na účely realizácie iných okamžitých alebo budúcich výmenných obchodov, ako sú služby súvisiace s poskytovaním investičných služieb; keďže to, že využívaním pobočky len na takéto devízových obchodov by mohlo spôsobiť zneužitie mechanizmu tejto smernice;

keďže investičná spoločnosť splnomocnená vo svojom domovskom členskom štáte môže obchodovať na celom území spoločenstva akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný; keďže ak to firma považuje za potrebné, môže si ponechať sprostredkovateľov na preberanie a doručovanie objednávok v jej mene a na jej plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť; keďže za takýchto okolností sa podnikanie tohto sprostredkovateľa považuje za podnikanie spoločnosti; keďže, že táto smernica nebráni domovskému členskému štátu, aby funkciu týchto agentov podriadil špeciálnym požiadavkám; keďže, ak investičná firma realizuje zahraničnéobchody, hostiteľský členský štát musí zaobchádzať s týmito sprostredkovateľmi ako so samotnou spoločnosťou; keďže, donáškový predaj prevoditeľných cenných papierov nepodlieha tejto smernici a ich regulácia zostáva otázkou vnútroštátnych opatrení;

keďže "prevoditeľné cenné papiere" predstavujú tie triedy cenných papierov, ktorými sa bežne obchoduje na kapitálovom trhu, ako sú napr. štátne cenná papiere, akcie spoločnosti, predajné cenné papiere poskytujúce právo na získanie akcií upisovaním alebo výmenou, vkladové potvrdenky, obligácie vydávané ako súčasť sérií, indexové záruky a cenné papiere poskytujúce právo na získavanie obligácií upisovaním;

keďže "nástroje peňažného trhu" predstavujú tie triedy nástrojov, ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako sú napr. pokladničné poukážky, vkladové osvedčenia a cenné papiere;

keďže veľmi široké definície prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedené v tejto smernici sú platné len pre túto smernicu a následne žiadnym spôsobom neovplyvňujú rôzne definície finančných nástrojov používané vo vnútroštátnych právnych predpisoch na iné účely, ako je napr. Zdaňovanie; keďže definícia prevoditeľných cenných papierov sa týka len predajných nástrojov; keďže, akcie a iné cenné papiere rovnocenné akciám vydaným takými organizáciami ako sú napr. stavebné spoločnosti a priemyselné a zabezpečovacie spoločnosti, ktorých vlastníctvo sa nedá previesť s výnimkou prípadov ich odkúpenia emitujúcou organizáciou, sa nevzťahujú na túto definíciu;

keďže "nástroj rovnocenný zmluve o finančných termínovaných obchodoch" predstavuje zmluvu, ktorá sa rieši platbou v hotovosti vypočítanou pomocou odvolania sa na odchýlky v úrokových sadzbách a v devízových kurzoch od hodnoty dokumentov uvedených v oddieli B prílohy alebo od indexu akýchkoľvek nástrojov;

keďže na účely tejto smernice medzi činnosti preberania a doručovania objednávok patrí aj zlučovanie dvoch alebo viacerých investorov, čím sa vytvorí obchodov medzi týmito investormi;

keďže žiadne ustanovenie tejto smernice neovplyvňuje ustanovenia spoločenstva ani vnútroštátne ustanovenia regulujúce štátne ponuky nástrojov podliehajúcich tejto smernice; keďže, to isté platí pre marketing a distribúciu takýchto nástrojov;

keďže členské štáty nesú plnú zodpovednosť za vykonanie svojich vlastných opatrení peňažnej politiky, bez vplyvu na opatrenia potrebné na posilnenie Európskeho peňažného systému;

keďže je potrebné vylúčiť poisťovacie spoločnosti, ktorých činnosti podliehajú primeranému monitorovaniu príslušnými zabezpečovacími dozornými orgánmi a ktoré sú koordinované na úrovni spoločenstva, a spoločnosti vykonávajúce zaisťovacie a návratné činnosti;

keďže spoločnosti, ktoré neposkytujú služby tretím osobám, ale ktorých obchodovanie pozostáva z poskytovania investičných služieb len ich materským spoločnostiam, ich sesterským spoločnostiam alebo iným sesterským spoločnostiam ich materských spoločnosti nepodliehajú tejto smernici;

keďže účelom tejto smernice je zahrnúť spoločnosti, ktorých bežnou činnosťou je poskytovanie investičných služieb na profesionálnej úrovni tretím osobám; keďže na to, že do rozsahu ich pôsobnosti nepatria osoby rôznych profesií (napr. právny poradca alebo advokát), ktorí poskytujú investičné služby len príležitostne v rámci inej profesionálnej činnosti, za predpokladu, že táto činnosť je regulovaná a že príslušné predpisy im nezakazujú príležitostne poskytovanie investičných služieb; keďže, je potrebné z toho istého dôvodu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice aj osoby, ktoré poskytujú investičné služby len výrobcom a užívateľom komodít v rozsahu potrebnom pre obchody s takýmito výrobkami, pričom tieto obchody predstavujú ich hlavnú činnosť;

keďže spoločnosti poskytujúce investičné služby, ktoré pozostávajú výhradne zo správy schém zamestnaneckej spoluúčasti a ktoré teda neposkytujú investičné služby tretím osobám nevzťahujú sa na túto smernicu;

keďže je potrebné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice ústredné banky a iné organizácie vykonávajúce podobné funkcie ako aj všetky štátne orgány zúčastňujúce sa na správe štátneho dlhu, ktorých sa týka koncepcia investícií; keďže z rozsahu pôsobnosti nemajú vylúčiť organizácie v čiastočnom alebo celkovom štátnom vlastníctve, ktoré zohrávajú komerčnú úlohu alebo úlohu súvisiacu s nadobúdaním majetku;

keďže je potrebné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice všetky spoločnosti a osoby, ktorých obchodovanie pozostáva len z preberania a doručovania objednávok určitým stranám a ktoré neuchovávajú financie a cenné papiere patriace ich klientom; keďže nemajú právo zakladania a slobody poskytovať služby za podmienok stanovených v tejto smernici, keďže počas pôsobenia v inom členskom štáte podliehajú príslušným ustanoveniam platným v tomto štáte;

keďže je potrebné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice kolektívne investičné spoločnosti nezávisle od toho, či sú alebo nie sú koordinované na úrovni spoločenstva, a depozitárov a manažérov týchto spoločností, keďže podliehajú špecifickým pravidlám priamo zameraným na ich činnosť;

keďže za asociácie vytvorené penzijnými fondmi členského štátu umožňujú manažmentu ich aktív realizovať obmedzenia v ich správe neposkytovať investičné služby tretím osobám a ak samotné penzijné fondy podliehajú kontrole orgánov monitorujúcich poisťovacie spoločnosti, nie je potrebné podriaďovať tieto združenia podmienkam pre realizáciu obchodovania a operácii stanovených v tejto smernici;

keďže táto smernica neplatí pre "agenti di cambio" definované talianskym zákonom, keďže patrí do tej kategórie, ktorej splnomocnenie sa nedá obnoviť, ich činnosť súvisí s národným územím a nepresahujúcich riziko poškodenia hospodárskej súťaže;

keďže práva udelené investičným spoločnostiam touto smernicou nemajú vplyv na právo členských štátov, ústredných bánk a iných vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich podobné funkcie na výber svojich zákazníkov na základe objektívnych, nediskriminačných kritérií;

keďže dozor nad finančnou stabilitou investičných spoločností vykonávajú príslušné orgány ich domovského členského štátu na základe smernice Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií [5], ktoré koordinujú predpisy uplatniteľné na riziká trhu;

keďže domovský členský štát môže vo všeobecnosti zaviesť predpisy prísnejšie ako tie, ktoré uvádza táto smernica, predovšetkým v súvislosti s podmienkami splnomocňovania, so zabezpečovacími požiadavkami a s pravidlami podávania správ a informácii;

keďže vykonávanie činností nepodliehajúcich tejto smernici sa riadi všeobecnými ustanoveniami Dohody o práve na zakladanie pobočiek a voľné poskytovania služieb;

keďže na účely ochrany investorov sa ochraňuje vlastníctvo investorov a iné práva súvisiace s cennými papiermi a s financiami zverenými spoločnosti oddeleným uchovávaním od cenných papierov a financií spoločnosti; keďže táto zásada nebráni spoločnosti v obchodovaní vo vlastnom mene ale v prospech investora, ak to vyžaduje povaha obchodu a ak s tým investor súhlasí, napr. v prípade pôžičky akcií;

keďže postupy splnomocňovania pobočiek investičných spoločností splnomocnených v tretích krajinách platia aj pre tieto spoločnosti; keďže tieto pobočky nevyužívajú voľné poskytovanie služieb podľa druhého odseku článku 59 zmluvy ani právo zakladať pobočky v členských štátoch iné, ako už založené; keďže žiadosti o splnomocnenie sesterských spoločností alebo o nadobudnutie majetku spoločnosťami riadenými zákonmi tretích krajín podliehajú postupu určenému na zabezpečenie toho, aby sa s investičnými spoločnosťami spoločenstva zaobchádzalo podobne aj v týchto tretích krajinách;

keďže splnomocnenia udeľované investičným spoločnostiam príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na základe tejto smernice už nemajú len národnú platnosť, ale aj platnosť v celom spoločenstve a existujúca klauzula o reciprocity tým stráca účinok; keďže je potrebné umožniť stanovenie reciprocity na úrovni spoločenstva; keďže, cieľom tohto postupu nie je uzatvoriť finančné trhy spoločenstva, ale keďže spoločenstvo mieni udržať otvorene finančné trhy voči ostatnému svetu, vylepšiť liberalizáciu globálnych finančných trhov v tretích krajinách; keďže táto smernica poskytuje postupy pre vyjednávanie s tretími krajinami a možnosť zavádzania opatrení na pozastavenie nových žiadostí o splnomocnenie a na obmedzenie nových splnomocnení;

keďže jedným z cieľov tejto smernice ja ochrana investorov; keďže, je potrebné venovať pozornosť rôznym požiadavkám na ochranu rôznych kategórii investorov a ich úrovniam profesionálnej odbornosti;

keďže členské štáty musia zabezpečiť, aby neexistovali žiadne prekážky pri ochrane činností, ktoré sú vzájomne uznávané, pred ich vykonávaním rovnakým spôsobom ako v domovskom členskom štáte, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonmi a predpismi ochraňujúce tovar platnými v hostiteľskom členskom štáte;

keďže členský štát nesmie obmedzovať právo investorov sídliť alebo zakladať pobočky v tomto členskom štáte, čím by získali prospech investičných služieb poskytovaných investičnou spoločnosťou podliehajúcou tejto smernici sídliacou mimo tohto členského štátu a pôsobiacou mimo tohto členského štátu;

keďže určité clearingové a účtovnícke činnosti členských štátov môžu vykonávať orgány oddelené od trhov, na ktorých prebiehajú obchody; keďže všetky odkazy v tejto smernici na prístup k regulovaným trhom a na členstvo v nich sa musia považovať za odkazy na prístup a členstvo organizácií vykonávajúcich clearingové a účtovnícke činnosti regulovaných trhov;

keďže každý členský štát musí zabezpečiť, v rámci jeho územia, zaobchádzanie so všetkými investičnými spoločnosťami splnomocnenými v ktoromkoľvek členskom štáte so všetkými finančnými nástrojmi uvedenými na regulovaných trhoch členských štátov nediskriminačne; keďže, všetky investičné spoločnosti musia mať rovnakú možnosť pripojenia sa alebo prístupu k regulovaným trhom; keďže, nezávisle od spôsobu, akým sú obchody v súčasnosti organizované v členských štátoch je dôležité na základe podmienok stanovených touto smernicou odstrániť technické a právne obmedzenia prístupu k regulovaným trhom v rámci tejto smernice;

keďže niektoré členské štáty povoľujú úverovým inštitúciám stať sa členmi ich regulovaných trhov len nepriamo ustanovením špecializovaných dcérskych spoločností; keďže možnosť poskytovaná úverovým inštitúciám touto smernicou stať sa členom regulovaných trhov priamo bez ustanovenia špeciálnych sesterských spoločností, predstavuje výraznú reformu pre tieto členské štáty a všetky jej dôsledky sa musia prehodnotiť z hľadiska vývoja finančných trhov; keďže z pohľadu týchto faktorov sa správa Komisie o tejto problematike predloží Rade do 3l. decembra 1998, venuje pozornosť všetkým faktorom potrebným na to, aby mohla Rada prehodnotiť dôsledky pre členské štáty, a predovšetkým nebezpečenstvo konfliktov záujmov a úroveň ochrany poskytnutú investorom;

keďže je veľmi dôležité, aby sa zavedenie zosúladenie kompenzačných systémov prijalo v rovnakom čase ako táto smernica; keďže, až do dátumu nadobudnutia účinnosti zosúladených kompenzačných systémov môžu hostiteľské členské štáty uplatňovať svoje kompenzačné systémy na investičné spoločnosti vrátane úverových inštitúcií splnomocnených inými členskými štátmi, ak domovské členské štáty nemajú žiadne kompenzačne systémy alebo ak ich systémy neposkytujú rovnocennú úroveň ochrany;

keďže štruktúra regulovaných trhov musí byť aj naďalej riadená národnými zákonmi, bez vytvárania prekážok pre liberalizáciu prístupu k regulovaným trhom hostiteľských členských štátov pre investičné firmy splnomocnene na poskytovanie služieb v ich domovských členských štátoch; keďže, na základe tejto zásady zákony v Spolkovej republike Nemecko a v Holandsku riadia činnosti Kursmakler, resp. hœkmannen tak, aby sa zabezpečilo, že nebudú vykonávať svoje funkcie paralelne s inými funkciami; keďže Kursmakler a hœkmannen nemôžu poskytovať svoje služby v iných členských štátoch; keďže nikto nezávisle od toho, aký je jeho domovský členský štát, nesmie uplatňovať nárok na vystupovanie vo funkcii Kursmakler a hœkmannen bez toho, aby podliehal pravidlám inkompatibility vyplývajúcim z postavenia Kursmakler a hœkmannen;

keďže táto smernica nemôže ovplyvňovať opatrenia zavedené na základe smernice Rady 79/279/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii prijatia cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov [6];

keďže stabilita a spoľahlivosť operácií finančného systému a ochrana investorov predpokladá, že hostiteľský členský štát má právo a zodpovednosť za ochranu a pokutovanie akejkoľvek činnosti na svojom území vykonávanej investičnými spoločnosťami v rozpore s pravidlami správania sa a v rozpore s inými právnymi a regulačnými ustanoveniami, ktoré sa prijali v záujme všeobecného blaha a pre prípad opatrení pri nepredvídaných udalostiach; keďže príslušné orgány hostiteľského členského štátu musia byť pri plnení svojich povinností schopné počítať s úzkou spoluprácou s príslušnými orgánmi domovského členského štátu, predovšetkým v oblasti obchodovania realizovaného na základe voľného poskytovania služieb; keďže príslušné orgány domovského členského štátu musia byť informované príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu o všetkých opatreniach súvisiacich s pokutovaním investičných spoločnosti alebo o obmedzeniach ich činnosti, týkajúcich sa investičných spoločnosti, ktoré domovský členský štát schválil ako schopné účinne vykonávať svoju funkciu zabezpečovacieho dozoru; keďže, musí byť zabezpečená spolupráca medzi príslušnými orgánmi domovských a hostiteľských členských štátov;

keďže pre spoločný cieľ ochrany investorov a zabezpečenia hladkého fungovania trhov s prevoditeľnými cennými papiermi je potrebné zaistiť, aby sa dosiahla informovanosť o obchodoch a aby pravidlá stanovené pre tento účel v tejto smernici pre regulované trhy platili pre investičné spoločnosti aj pre úverové inštitúcie, ktoré pôsobia na týchto trhoch;

keďže skúmanie problémov vzniknutých v oblastiach podliehajúcich smernicami Rady o investičných službách a cenných papieroch v súvislosti s uplatňovaním existujúcich opatrení a s možnosťou užšej budúcej koordinácie, vyžaduje spoluprácu medzi vnútroštátnych orgánov a Komisiou v rámci výboru; keďže, ustanovenie takéhoto výboru nevylučuje iné formy spolupráce v tejto oblasti medzi dozornými orgánmi;

keďže technické doplnky k podrobným pravidlám uvedených v tejto smernici môžu byt občas potrebné na zohľadnenie nových smerov vývoja v sektore investičných služieb; keďže Komisia v prípade potreby vypracuje takéto doplnky po podaní správy výboru ustanovenému v oblasti trhu s cennými papiermi,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

Definície a rozsah pôsobnosti

Článok 1

Na účely tejto smernice :

1. investičnou službou je každá zo služieb uvedená v oddieli A prílohy, ktorá je poskytovaná pre tretiu osobu a vzťahujúca sa na každý z nástrojov, ktorý je uvedený v oddieli B prílohy;

2. investičnou spoločnosťou je každá právnická osoba, predmetom obvyklých činností povolania alebo podnikania ktorej je poskytovanie investičných služieb pre tretie osoby na odbornom základe.

Na účely tejto smernice členské štáty môžu medzi investičné spoločnosti zahrnúť podniky, ktoré nie sú právnickými osobami, ak:

- ich právne postavenie zabezpečuje úroveň ochrany záujmov tretích osôb, ktorá je rovnocenná úrovni zabezpečovanou právnickými osobami,

- ak sa na ne vzťahuje rovnocenný dozor nad obozretnosťou podnikania, ktorý je primeraný ich právnej forme.

Ak však takéto fyzické osoby poskytujú služby zahŕňajúce držbu fondov alebo cenných papierov tretích osôb, môžu byť považované za investičné spoločnosti pre účely tejto smernice, iba ak bez toho, aby boli dotknuté iné požiadavky stanovené v smernici 93/6/EHS , spĺňajú nasledovné podmienky:

- vlastnícke práva tretích osôb na ich nástroje a fondy musia byť zabezpečené, obzvlášť v prípade platobnej neschopnosti spoločnosti alebo jej majiteľov, založenia, započítania alebo iných úkonov veriteľov spoločnosti alebo jej majiteľov,

- investičná spoločnosť musí podliehať pravidlám určeným na monitorovanie platobnej schopnosti spoločnosti a platobnej schopnosti jej majiteľov,

- ročná účtovná závierka spoločnosti musí byť overená jednou alebo viacerými osobami oprávnenými na základe vnútroštátneho práva na audit účtov,

- ak má spoločnosť len jedného majiteľa, tento musí prijať opatrenia na ochranu investorov v prípade zastavenia podnikania spoločnosti v dôsledku jeho smrti, nespôsobilosti na právne úkony alebo v dôsledku akejkoľvek inej takejto udalosti.

Do 31. decembra 1997 Komisia predloží správu o uplatňovaní druhého a tretieho pododseku tohto bodu a, ak to bude vhodné, navrhne ich zmenu a doplnenie alebo zrušenie.

Ak osoba poskytuje jednu zo služieb uvedených v oddieli A bod 1 písm. a) prílohy, a ak je táto činnosť vykonávaná výlučne na vlastný účet a na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť investičnej spoločnosti, táto činnosť nebude považovaná za činnosť tejto osoby, ale za činnosť samotnej investičnej spoločnosti;

3. úverovou inštitúciou je úverová inštitúcia definovaná podľa prvého bodu článku 1 smernici 77/780/EHS [7] s výnimkou inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 2 tejto smernice;

4. prevoditeľnými cennými papiermi sú:

- akcie akciových spoločností a iné cenné papiere rovnocenné akciám akciových spoločností,

- dlhopisy alebo iné formy dlhových cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu a

- všetky ostatné cenné papiere, s ktorými sa bežne obchoduje a ktoré dávajú právo na nadobudnutie takýchto prevoditeľných cenných papierov prostredníctvom upísania alebo výmeny, alebo ktoré dávajú právo na peňažné vyrovnanie,

okrem platobných prostriedkov;

5. nástrojmi peňažného trhu sú tie druhy nástrojov, ktoré sú bežne obchodované na peňažnom trhu;

6. domovským členským štátom je:

a) ak je investičná spoločnosť fyzickou osobou, členský štát, v ktorom je umiestnené jej ústredie;

b) ak je investičná spoločnosť právnickou osobou, členský štát, vktorom je umiestnené jej sídlo, alebo ak podľa vnútroštátneho práva nemá sídlo, tak členský štát, v ktorom je umiestnené jej ústredie;

c) v prípade trhu, členský štát, v ktorom je umiestnené sídlo inštitúcie zabezpečujúcej obchod, alebo ak podľa vnútroštátneho práva nemá sídlo, tak členský štát, v ktorom je umiestnená ústredie tohto orgánu;

7. hostiteľským členským štátom je členský štát, v ktorom má investičná spoločnosť pobočku alebo v ktorom poskytuje služby;

8. pobočkou je prevádzkareň, ktoré je časťou investičnej spoločnosti, ktorá nemá právnu subjektivitu a ktorá poskytuje investičné služby, na ktoré bolo investičnej spoločnosti udelené povolenie; všetky prevádzkarne zriadené v tom istom členskom štáte investičnou spoločnosťou s ústredím v inom členskom štáte sú považované za jednotlivé pobočky;

9. príslušnými orgánmi sú orgány určené každým členským štátom podľa článku 22;

10. kvalifikovaným podielom je každý priamy alebo nepriamy podiel v investičnej spoločnosti predstavujúci 10 % a viac základného imania alebo hlasovacích práv, ktorý umožňuje vykonávať podstatný vplyv na riadenie investičnej spoločnosti v ktorej existuje tento podiel.

Na účely tejto definície, v súvislosti s článkami 4 a 9 a inými úrovňami podielov uvedenými v článku 9, sú zohľadnené hlasovacie práva uvedené v článku 7 smernice 88/627/EHS [8];

11. materský podnik je materský podnik definovaný v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS [9];

12. dcérskym podnikom je dcérsky podnik definovaný v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS;každý dcérsky podnik dcérskeho podniku je tiež považovaný za dcérsky podnik toho materského podniku, ktorý je konečným materským podnikom týchto podnikateľskov;

13. regulovaným trhom je trh pre nástroje uvedené v oddieli B prílohy, ktorý:

- je uvedený na zozname uvedenom v článku 16, zostavenom členským štátom, ktorý je domovským členským štátom definovaným podľa článku 1 ods. 6 písm. c),

- funguje pravidelne,

- je charakterizovaný skutočnosťou, že predpisy vydané alebo odsúhlasené príslušnými orgánmi definujú podmienky pre pôsobenie trhu, podmienky pre prístup na trh, a ak sa uplatňuje smernica 77/279/EHS, podmienky regulujúce pripustenie na kótovanie stanovené v tejto smernici, a ak sa táto smernica neuplatňuje, podmienky ktoré musí finančný nástroj splniť pred tým, ako môže byť účinne obchodovaný na tomto trhu,

- vyžaduje splnenie všetkých povinností týkajúcich sa informovanosti a transparentnosti podľa článkov 20 a 21;

14. riadenie je riadením definovaným v článku 1 smernice 83/349/EHS.

Článok 2

1. Táto smernica sa uplatňuje na investičné spoločnosti. Len odsek 4 tohto článku a článok 8 ods. 2, články 10 a11, článok 12 prvý odsek, článok 14 ods. 3 a 4 a články 15, 19 a 20 sa uplatňujú na úverové inštitúcie, ktorých povolenie podľa smernice 77/780/EHS a 89/646/EHSzahŕňa jednu alebo viac investičných služieb uvedených v oddieli A prílohy k tejto smernici.

2. Táto smernica sa neuplatňuje na:

a) poisťovne definované v článku 1 smernice 73/239/EHS [10], alebo článku 1 smernice 79/267/EHS [11], alebo podniky vykonávajúce zaisťovanie alebo retrocesívne činnosti uvedené v smernici 64/225/EHS [12];

b) spoločnosti poskytujúce investičné služby výlučne pre ich materské podniky, pre ich dcérske podniky alebo pre dcérske podniky ich materských podnikov;

c) osoby poskytujúce investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná príležitostným spôsobom v rámci výkonu povolania a táto činnosť je regulovaná zákonmi, inými právnymi predpismi alebo etickým kódexom povolania, ktoré nevylučujú poskytovanie tejto služby;

d) spoločnosti poskytujúce investičné služby pozostávajúce výlučne zo správy zamestnaneckých podielových systémov;

e) spoločnosti poskytujúce investičné služby pozostávajúce z poskytovania služieb uvedených v písm. b) a v písm. d);

f) centrálne banky členských štátov a iné vnútroštátne orgány vykonávajúce podobné funkcie a iné štátne orgány poverené správou štátneho dlhu alebo intervenciou v správe tohto dlhu;

g) spoločnosti,

- ktoré nesmú držať peniaze alebo cenné papiere klientov a ktoré sa z tohto dôvodu nikdy nemôžu dostať do debetnej pozície voči svojim klientom, a

- ktoré nesmú poskytovať žiadnu investičnú službu okrem prijatia a prenosu príkazov ohľadne prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podnikov kolektívneho investovania, a

- ktoré počas výkonu tejto služby, môžu prenášať príkazy len

i) investičným spoločnostiam, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s touto smernicou;

ii) úverovým inštitúciám, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 77/780/EHS a 89/646/EHS;

iii) pobočkám investičných spoločností alebo úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v tretej krajine a ktoré podliehajú a spĺňajú pravidlá obozretného podnikania považované príslušnými orgánmi za najmenej také prísne, ako sú stanovené v tejto smernici, v smernici 89/646/EHS;, alebo v smernici 93/6/EHS;

iv) podnikom kolektívneho investovania, ktorým bolo na základe právnych predpisov členského štátu udelené povolenie na predaj podielových listov verejnosti, a správcovské spoločnosti takýchto podnikov;

v) investičným spoločnostiam s fixným kapitálom definovaným podľa článku 15 ods. 4 smernice 77/91/EHS [13], ktorých cenné papiere sú kótované alebo sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu v členskom štáte;

- ktorých činnosti sa na vnútroštátnej úrovni spravujú osobitnou úpravou alebo pravidlami profesijnej etiky;

h) podniky kolektívneho investovania, či už sú koordinované na úrovni spoločenstva alebo nie, a na depozitárov a správcovské spoločnosti takýchto podnikov;

i) osoby, ktorých hlavnou činnosťou je vzájomný obchod s komoditami medzi sebou, s výrobcami alebo užívateľmi týchto produktov na podnikateľské účely, a ktoré poskytujú investičné služby len pre týchto výrobcov a užívateľmi týchto produktov na podnikateľské účely v rozsahu nevyhnutnom pre výkon ich hlavnej činnosti;

j) spoločnosti poskytujúce investičné služby pozostávajúce výlučne z obchodovania na ich vlastný účet na trhoch finančných termínových obchodov a opcií, alebo ktoré obchodujú na účty iných členov týchto trhov alebo tvoria pre nich ceny, a ktoré sú garantované clearingovými členmi tých istých trhov. Clearingoví členovia týchto trhov musia prevziať zodpovednosť za zabezpečenie plnenia zmlúv uzatvorených týmito spoločnosťami;

k) združenia zriadené dánskymi penzijnými fondmi s výlučným cieľom správy majetku penzijných fondov, ktoré sú členmi týchto združení;

l) "agenti di cambio", ktorých činnosti a funkcie sú upravené talianskym Kráľovským dekrétom č. 222 zo 7. marca 1925 v znení neskorších predpisov, a ktoré môžu na základe článku 19 talianskeho zákona č. 1 z 2. januára 1991 pokračovať v činnosti.

3. Najneskôr do 31. decembra 1998, a potom v pravidelných intervaloch podá Komisia správu o uplatňovaní odseku 2 v súvislosti s oddielom A prílohy a, ak to je vhodné, navrhne so zreteľom na uplatňovanie tejto smernice zmeny a doplnenia definícií výnimiek a upravených služieb.

4. Práva priznané touto smernicou sa nevzťahujú na ustanovenia o službách poskytovaných druhou stranou štátu, centrálnej banke alebo iným vnútroštátnym orgánom členského štátu, ktorý vykonáva podobné funkcie v súlade s menovou a devízovou politikou, politikou verejného dlhu a politikou správy rezerv príslušného členského štátu.

HLAVA II

Podmienky prístupu k činnosti

Článok 3

1. Každý členský štát podmieni prístup k podnikaniu investičných spoločností udelením povolenia tým investičným spoločnostiach, pre ktoré je domovským štátom. Takéto povolenie udelia príslušné orgány domovského členského štátu určené podľa článku 22. V po volení sa uvedú investičné služby uvedené v oddieli A prílohy, na výkon ktorých je podnik oprávnený. Povolenie môže zahŕňať aj jedno alebo viac vedľajších služieb uvedených v oddieli C prílohy. Povolenie v zmysle tejto smernice nesmie byť v žiadnom prípade udelené len pre služby zahrnuté v oddieli C prílohy.

2. Každý členský štát vyžaduje, aby:

- každá investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou a ktorá má na základe vnútroštátneho práva sídlo, mala svoje ústredie v tom istom členskom štáte ako sídlo,

- každá iná investičná spoločnosť mala svoje ústredie v tom členskom štáte, ktorý jej udelil povolenie a v ktorom skutočne podniká.

3. Bez toho, aby boli dotknuté iné všeobecné podmienky stanovené vnútroštátnym právom, príslušné orgány neudelia povolenie, ak:

- investičná spoločnosť nemá dostatočné imanie v súlade s pravidlami stanovenými v smernici 93/6/EHSs prihliadnutím na povahu dotknutej investičnej služby,

- osoby, ktoré účinne riadia podnikanie investičnej spoločnosti nemajú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti.

O riadení podnikania spoločnosti musia rozhodovať najmenej dve osoby spĺňajúcimi vyššie uvedené podmienky. Ak však boli prijaté dostatočné opatrenia na zabezpečenie rovnakého výsledku v prípadoch uvedených najmä v poslednej zarážke tretieho pododseku článku 1 ods. 2, príslušné orgány môžu udeliť povolenie fyzickým osobám, alebo po zohľadnení povahy a objemu ich činností, právnickým osobám, ktoré sú v súlade s ich stanovami a vnútroštátnymi právnymi predpismi riadené jednou fyzickou osobou.

4. Členské štáty ďalej vyžadujú, aby bol ku každej žiadosti o povolenie priložený obchodný plán, ktorý okrem iného stanovuje druhy zamýšľaného podnikania a organizačnú štruktúru dotknutej spoločnosti.

5. Žiadateľ je do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaný, či povolenie bolo udelené. Pri zamietnutí povolenia sa vždy uvedú dôvody.

6. Investičná spoločnosť môže začať s podnikaním ihneď po udelení povolenia.

7. Príslušné orgány môžu odňať povolenie udelené investičnej spoločnosti podľa tejto smernice, iba ak investičná spoločnosť:

a) nevyužíva povolenie do 12 mesiacov, zriekne sa povolenia alebo prestane poskytovať investičné služby počas viac ako šiestich predchádzajúcich mesiacov, pokiaľ členský štát nestanovil v týchto prípadoch stratu platnosti;

b) získala povolenie na základe uvedenia nepravdivých skutočností alebo akýmikoľvek inými protiprávnymi prostriedkami;

c) prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

d) prestala dodržiavať ustanovenia smernice 93/6/EHS;

e) závažne a systematicky porušovala ustanovenia prijaté podľa odsekov 10 alebo 11; alebo

f) nastala iná skutočnosť, na základe ktorej možno podľa vnútroštátnych právnych predpisov odňať povolenie.

Článok 4

Príslušné orgány neudelia povolenie na začatie podnikania investičnej spoločnosti, pokiaľ neboli informované o totožnosti akcionárov alebo č1enov , či už priamych alebo nepriamych, fyzických alebo právnických osobách, ktoré majú kvalifikované podiely, a o výške týchto podielov.

Príslušné orgány odmietnu vydať povolenie, ak po zohľadnení potreby zabezpečenia riadnej a obozretnej správy investičnej spoločnosti nie sú spokojné s vhodnosťou vyššie uvedených akcionárov alebo členov.

Článok 5

V prípade pobočiek investičných spoločností, ktoré majú sídlo mimo spoločenstva, a ktoré začínajú podnikať alebo pokračujú v podnikaní, členské štáty neuplatňujú opatrenia vedúce k priaznivejšiemu zaobchádzaniu ako s pobočkami investičných spoločností so sídlom v členských štátoch.

Článok 6

Príslušné orgány iného dotknutého členského štátu sa vopred poradia vo veci povolenia investičnej spoločnosti, ktorá je:

- dcérskym podnikom investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte,

- dcérskym podnikom materského podniku investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte,

alebo

- ktorú riadi tá istá fyzická alebo právnická osobou, ktorá riadi investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte.

HLAVA III

Vzťahy s tretími krajinami

Článok 7

1. Príslušné orgány členských štátov informujú Komisiu:

a) o povolení každej spoločnosti, ktorá je priamym alebo nepriamym dcérskym podnikom materského podniku, ktorý sa spravuje právom tretej krajiny;

b) vždy keď takýto materský podnik získa podiel v investičnej spoločnosti zo spoločenstva, takže by sa táto spoločnosť stala jeho dcérskym podnikom.

V oboch prípadoch Komisia informuje Radu do doby, kým Rada zriadi Výbor pre prevoditeľné cenné papiere, na základe návrhu Komisie.

Ak je povolenie udelené akejkoľvek spoločnosti, ktorá je priamym alebo nepriamym dcérskym podnikom materského podniku, ktorý sa spravuje právom tretej krajiny právom tretej krajiny, príslušné orgány špecifikujú štruktúru tejto skupiny v oznámení, ktoré zašlú Komisii.

2. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa ich investičné spoločnosti stretávajú pri začatí podnikania alebo pri poskytovaní investičných služieb v akejkoľvek tretej krajine.

3. Na začiatku, do šiestich mesiacov do nadobudnutia účinnosti tejto smernice a potom pravidelne Komisia vypracuje správu charakterizujúcu zaobchádzanie s investičnými spoločnosťami zo spoločenstva v tretích krajinách za podmienok uvedených v odsekoch 4 a 5, čo sa týka začatia podnikania, výkonu činností v investičných službách a nadobúdania podielov v investičných spoločnostiach tretích krajín. Komisia podá tieto správy Rade spolu so všetkými vhodnými návrhmi.

4. Ak Komisia na základe správ uvedených v odseku 3 alebo na základe iných informácií dospeje k názoru, že tretia krajina neumožnila investičnej spoločnosti zo spoločenstva účinný prístup na trh porovnateľný s prístupom umožneným spoločenstvom investičným spoločnostiam z tretej krajiny, môže Komisia Rade podať návrhy na vhodný mandát na rokovania s cieľom získania porovnateľných konkurenčných príležitostí pre investičné spoločnosti zo spoločenstva. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

5. Ak Komisia na základe správ uvedených v odseku 3 alebo na základe iných informácií dospeje k názoru, že investičným spoločnostiam zo spoločenstva nie je v tretej krajine udelené zaobchádzanie ako s vnútroštátnymi spoločnosťami, ktoré poskytuje rovnaké konkurenčné príležitosti, ako sú dostupné pre domáce spoločnosti, a že nie sú splnené podmienky účinného prístupu na trh, Komisia môže začať rokovania, aby odstránila tento stav.

Za okolností uvedených v prvom pododseku možno tiež popri začatiu rokovaní a v súlade s postupmi, ktoré sa ustanovia v smernici, ktorou Rada zriadi výbor uvedený v odseku 1, kedykoľvek rozhodnúť, že príslušné orgány členských štátov musia obmedziť alebo zrušiť svoje rozhodnutia o očakávaných alebo budúcich žiadostiach o povolenie a o nadobudnutí podielov prostredníctvom priamych alebo nepriamych materských podnikov, ktoré sa spravujú právom dotknutej tretej krajiny. Doba trvania týchto opatrení nesmie prekročiť tri mesiace.

Pred koncom trojmesačného obdobia a v zmysle výsledkov rokovaní môže Rada na základe návrhu Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť, či opatrenia zostanú aj naďalej v platnosti.

Takéto obmedzenia alebo zrušenia sa nesmú uplatňovať na zriaďovanie dcérskych podnikov investičných spoločností alebo dcérskych podnikov týchto dcérskych podnikov, ktorým bolo udelené povolenie v rámci spoločenstva, alebo na nadobúdanie podielov v investičných spoločnostiach zo spoločenstva prostredníctvom takýchto spoločností alebo ich dcérskych podnikov.

6. Ak Komisia dospeje k názoru, že nastala jedna zo situácií uvedených v odsekoch 4 a 5, členské štáty ju na jej žiadosť informujú:

a) o každej žiadosti o oprávnení každej spoločnosti, ktorá je priamym alebo nepriamym dcérskym podnikom materského podniku, ktorý sa spravuje právom tretej krajiny;

b) vždy keď sú v súlade s článkom 10 informované, že takýto materský podnik chce získať podiel v investičnej spoločnosti zo spoločenstva, takže by sa táto spoločnosť stala jeho dcérskym podnikom.

Táto povinnosť o poskytovaní informácií znikne vždy, keď sa dosiahne dohoda s treťou krajinou podľa odseku 4 alebo 5, alebo keď sa prestanú uplatňovať opatrenia uvedené v druhom alebo treťom pododseku odseku 5.

7. Opatrenia prijaté podľa tohto článku musia byť v súlade so záväzkami spoločenstva podľa všetkých dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných dohôd, ktoré upravujú začatie alebo výkon podnikania investičných spoločností.

HLAVA IV

Podmienky výkonu činnosti

Článok 8

1. Príslušné orgány domovského členského štátu vyžadujú, aby investičná spoločnosť, ktorej udelili povolenie, vždy spĺňala podmienky uložené v článku 3 ods. 3.

2. Príslušné orgány domovského členského štátu vyžadujú, aby investičná spoločnosť, ktorej udelili povolenie, vždy spĺňala pravidlá stanovené v smernici 93/6/EHS.

3. Dozor nad obozretnosťou podnikania investičnej spoločnosti je v právomoci príslušných orgánov domovského členského štátu bez ohľadu na to, či investičná spoločnosť zriadi pobočku alebo poskytuje služby v inom členskom štáte, bez toho, aby boli dotknuté tie ustanovenia tejto smernice, ktoré priznávajú právomoci orgánom hostiteľského členského štátu.

Článok 9

1. Členské štáty vyžadujú od každej osoby, ktorá chce priamo alebo nepriamo získať kvalifikovaný podiel v investičnej spoločnosti, aby najprv informovala príslušné orgány a oznámila im výšku zamýšľaného podielu. Takáto osoba rovnako informuje príslušné orgány, ak zamýšľa zvýšiť svoj kvalifikovaný podiel tak, že podiel hlasovacích práv alebo na základnom imaní, ktorý vlastní, by dosiahol alebo presiahol 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo tak, že by sa investičná spoločnosť stala jej dcérskym podnikom.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, majú príslušné orgány tri mesiace odo dňa oznámenia uvedeného v prvom pododseku na to, aby namietali proti takémuto plánu, ak so zreteľom na potrebu zaistenia riadnej a obozretnej správy investičnej spoločnosti nie sú spokojné s vhodnosťou osoby uvedenej v prvom pododseku. Ak proti plánu nenamietajú, môžu stanoviť lehotu na jeho vykonanie.

2. Ak je nadobúdateľom podielu uvedeného v prvom odseku investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, alebo materský podnik investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, alebo osoba riadiaca investičnú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, a ak by sa v dôsledku nadobudnutia spoločnosť, v ktorej nadobúdateľ zamýšľa získať podiel, stala dcérskym podnikom nadobúdateľa alebo by prešla pod jeho riadenie, ohodnotenie akvizície musí byť predmetom predbežnej porady uvedenej v článku 6.

3. Členský štát vyžaduje od každej osoby, ktorá zamýšľa priamo alebo nepriamo zrušiť kvalifikovaný podiel v investičnej spoločnosti, aby najprv informovala príslušné orgány a oznámila im výšku podielu. Takáto osoba rovnako informuje príslušné orgány, ak zamýšľa znížiť svoj kvalifikovaný podiel tak, že podiel hlasovacích práv alebo na základnom imaní, ktorý vlastní by klesol pod 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo podobne tak, že by investičná spoločnosť prestala byť jej dcérskym podnikom.

4. Investičné spoločnosti informujú príslušné orgány o každom nadobudnutí alebo zrušení kvalifikovaných podielov na ich základnom imaní, ktoré spôsobia, že tieto podiely prevýšia, resp. klesnú pod hranice uvedené v odsekoch 1 a 3, ihneď ako sa o nich dozvedia.

Najmenej raz za rok investičné spoločnosti informujú príslušné orgány o menách akcionárov a členov vlastniacich kvalifikované podiely a o veľkostiach takýchto podielov na základe informácií získaných napríklad na ročných valných zhromaždeniach akcionárov a členov alebo v dôsledku dodržiavania pravidiel uplatniteľných na spoločnosti kótované na burzách cenných papierov.

5. Ak by sa vplyv vykonávaný osobami uvedenými v odseku 1 dotkol riadnej a obozretnej správy investičnej spoločnosti, členské štáty vyžadujú, aby príslušné orgány prijali vhodné opatrenia na ukončenie tohto stavu. Takéto opatrenia môžu napríklad pozostávať z nariadení súdu, zo sankcií voči riaditeľom a osobám zodpovedným za riadenie alebo dozor, z pozastavenia výkonu hlasovacích práv spojených s akciami vlastnenými dotknutými akcionármi alebo členmi.

Podobné opatrenia sa uplatňujú na osoby nespĺňajúce povinnosť poskytovať vyššie uvedené informácie uvedené v odseku 1. Ak je podiel nadobudnutý napriek námietke príslušných orgánov, členský štát bez ohľadu na všetky sankcie, ktoré sa majú prijať, buď zabezpečí výkon zodpovedajúcich hlasovacích práv, ktoré sa majú pozastaviť, zabezpečí neplatnosť hlasovania alebo zabezpečí možnosť jeho zrušenia.

Článok 10

Každý domovský členský štát zostaví pravidlá obozretného podnikania, ktoré investičná spoločnosť vždy zachováva. Tieto pravidlá najmä vyžadujú, aby investičná spoločnosť:

- mala riadne administratívne a účtovné postupy, kontrolné a zabezpečovacie opatrenia pre elektronické spracovanie údajov a príslušné mechanizmy vnútornej kontroly, najmä pravidlá pre osobné obchody vykonávané jej zamestnancami,

- prijala primerané opatrenia pre cenné papiere patriace investorom na ochranu ich vlastníckych práv, najmä pre prípad platobnej neschopnosti investičnej spoločnosti, a aby zabránila použitiu cenných papierov patriacich investorom na jej vlastný účet, okrem prípadov, keď s tým investori výslovne súhlasia,

- prijala primerané opatrenia pre prostriedky investorov na ochranu ich práv, najmä pre prípad platobnej neschopnosti investičnej spoločnosti, a aby zabránila použitiu prostriedkov investorov investičnou spoločnosťou na jej vlastný účet, okrem prípadov, keď je ňou úverová inštitúcia,

- zabezpečila, aby boli uchované záznamy o vykonaných obchodoch, ktoré budú prinajmenšom dostatočné na to, aby umožnili orgánom domovského členského štátu kontrolu dodržiavania pravidiel obozretného podnikania, za uplatňovanie ktorých sú zodpovedné; takéto záznamy sa uchovávajú počas obdobia, ktoré stanovia príslušné orgány,

- bola štruktúrovaná a organizovaná takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko ohrozenia záujmov klientov v dôsledku konfliktov záujmov spoločnosti a jej klientov alebo konfliktov klientov navzájom. Ak je však zriadená pobočka, organizačné opatrenia sa nesmú dostať do konfliktu s pravidlami správania stanovenými hostiteľským členským štátom v oblasti konfliktov záujmov.

Článok 11

1. Členské štáty zostavia pravidlá správania, ktoré investičné spoločnosti vždy dodrživajú. Takéto pravidlá musia obsahovať prinajmenšom zásady uvedené v nasledujúcich zarážkach a musia byť uplatniteľné takým spôsobom, aby zohľadnili odbornosť osoby, ktorej sa služba poskytuje. Ak je to vhodné, uplatňujú členské štáty tieto pravidlá, aj na vedľajšie služby uvedené v oddieli C prílohy. Tieto zásady zabezpečia, že investičná spoločnosť:

- pri výkone jej podnikateľských činností koná čestne a nestranne a v najlepšom záujme jej klientov a integrity trhu,

- koná s príslušnou skúsenosťou, starostlivosťou a usilovnosťou, v najlepšom záujme jej klientov a integrity trhu,

- má a účinne využíva zdroje a postupy, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výkon jej podnikateľských činností,

- žiada od svojich klientov informácie o ich finančnej situácii, skúsenostiach s investovaním a o ich cieľoch, vzhľadom na vyžadované služby,

- pri obchodoch s klientmi primerane sprístupní podstatných informácií,

- snaží sa vyhnúť konfliktu záujmov a ak to nie je možné, zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie so svojimi klientmi, a

- spĺňa všetky požiadavky právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon jej podnikateľských činností, aby podporila najlepšie záujmy jej klientov a integritu trhu.

2. Bez toho, aby boli dotknuté budúce rozhodnutia prijaté v rámci zosúlaďovania pravidiel správania, ich vykonávanie a dozor nad ich dodržiavaním zostanú v právomoci členského štátu, v ktorom sa služba poskytuje.

3. Ak investičná spoločnosť vykonáva príkaz, odbornosť investora bude, na účely uplatnenia pravidiel uvedených v odseku 1, ohodnotená s prihliadnutím k investorovi, od ktorého príkaz pochádza, bez ohľadu na to, či príkaz bol zadaný priamo samotným investorom alebo nepriamo investičnou spoločnosťou poskytujúcou služby uvedené v oddieli A bod 1 písm. a) prílohy.

Článok 12

Pred uskutočnením obchodu s investormi ich investičná spoločnosť informuje o tom, aký fond náhrad alebo aká rovnocenná ochrana sa vzťahuje na zamýšľaný obchod, aká ochrana sa používa pri akomkoľvek uplatniteľnom systéme, alebo o skutočnosti, že neexistuje žiadny fond alebo náhrada.

Rada berie na vedomie vyhlásenie Komisie, že táto predloží najneskôr do 31. júla 1993 návrhy na zosúladenie systémov náhrad chrániacich obchody investičných spoločností. Rada rozhodne o týchto návrhoch čo najskôr s cieľom prijať navrhované systém v rovnakom čase, ako sa začne uplatňovať táto smernica.

Článok 13

Táto smernica nebráni investičným spoločnostiam, ktorým bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, aby propagovali svoje služby prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov v ich hostiteľskom členskom štáte, ak je obsah a forma tejto reklamy v súlade s právnymi predpismi, ktoré boli prijaté na ochranu všeobecných záujmov.

HLAVA V

Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby

Článok 14

1. Členské štáty zabezpečia, že investičné služby a iné služby uvedené v oddieli C prílohy môžu byť poskytované na ich území v súlade s článkami 17, 18 a 19, buď na základe zriadenia pobočky alebo na základe slobodného poskytovania služieb každou investičnou spoločnosťou, ktorej bolo udelené povolenie a nad ktorou vykonávajú dozor príslušné orgány iného členského štátu v súlade s touto smernicou za predpokladu, že tieto služby sú uvedené v povolení.

Touto smernicou nie sú dotknuté právomocí hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o podielové listy podnikov kolektívneho investovania, na ktoré sa nevzťahuje smernica 85/611/EHS [14].

2. Členské štáty nesmú podmieňovať zriadenie pobočky alebo poskytovanie služieb uvedené v odseku 1 vydaním povolenia, zloženia prostriedkov alebo inými opatreniami s rovnocenným účinkom.

3. Členský štát môže vyžadovať, aby obchody spojené so službami uvedenými v odseku 1 museli byť vykonávané na regulovanom trhu, ak spĺňajú nasledovné kritériá:

- investor musí mať bežné bydlisko alebo prevádzku zriadenú v tomto členskom štáte,

- investičná spoločnosť musí vykonávať takéto obchody prostredníctvom hlavnej prevádzkarne, prostredníctvom pobočky situovanej v tomto členskom štáte, alebo na základe slobodného poskytovania služieb v tomto členskom štáte,

- obchod musí zahrňovať nástroj obchodovaný na regulovanom trhu v tomto členskom štáte.

4. Ak členský štát uplatňuje odsek 3, investorom s bežným bydliskom alebo investorom s prevádzkou v tomto členskom štáte umožní nespĺňať povinnosť uloženú v odseku 3 a nechať vykonať obchody uvedené v odseku 3 mimo regulovaného trhu. Členské štáty môžu podmieniť výkon tohto práva udelením výslovného povolenia, pričom sa zoberú do úvahy rozdielne potreby ochrany investorov, najmä schopnosť profesionálnych a inštitucionálnych investorov pôsobiť v ich najlepšom záujme. Udeliť takéto povolenie je možné v každom prípade za podmienok, ktoré neohrozujú pohotové vykonanie príkazov investorov.

5. Komisia predloží správu o operáciách podľa odseku 3 a 4 najneskôr do 31. decembra 1998, a ak to bude vhodné, navrhne ich zmenu a doplnenie.

Článok 15

1. Bez toho, aby bol dotknutý výkon práva usadiť sa alebo sloboda poskytovať služby uvedené v článku 14, členský štát zabezpečí, aby sa investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie príslušnými orgánmi ich domovského štátu na poskytovanie služieb uvedených v oddieli A bod 1 písm. b) a bod 2 prílohy, mohli priamo alebo nepriamo stať členmi regulovaných trhov alebo, aby mali prístup na regulované trhy v ich hostiteľskom členskom štáte, kde sa poskytujú podobné služby, a aby sa stali členmi alebo získali prístup k zúčtovacím a platobným systémom, ktoré sú tam poskytované pre členov takýchto regulovaných trhov.

Členské štáty zrušia všetky vnútroštátne právne predpisy alebo pravidlá regulovaných trhov, ktoré obmedzujú počet osôb majúcich na ne prístup. Ak je regulovaný trh limitovaný v dôsledku jeho právnej štruktúry alebo technickej kapacity, dotknutý členský štát zabezpečí, že štruktúra a kapacita trhu sú pravidelne prispôsobované.

2. Členstvo alebo prístup na regulovaný trh sa podmieni dodržiavaním požiadaviek kapitálovej primeranosti investičnou spoločnosťou a dozorom domovského členského štátu nad týmto dodržiavaním podľa smernice 93/6/EHS.

Hostiteľský členský štát je oprávnený uložiť dodatočné kapitálové požiadavky len v záležitostiach, ktorých sa táto smernica netýka.

Prístup na regulované trhy, umožnenie členstva v nich a zachovanie prístupu alebo členstva sú podmienené dodržiavaním pravidiel regulovaného trhu týkajúcich sa vytvorenia a správy regulovaného trhu a dodržiavaním pravidiel súvisiacich s obchodmi na tomto trhu, dodržiavaním profesionálnych pravidiel platných pre personál zamestnaný na trhu alebo pôsobiaci na ňom, a dodržiavaním pravidiel a postupov pre zúčtovacie a platobné systémy. Podrobnosti uplatňovania týchto pravidiel a postupov môžu byť prijaté, ak je to vhodné, okrem iného na zabezpečenie nasledovných povinností, avšak za predpokladu dodržania článku 28.

3. Aby sa splnila povinnosť uložená v odseku 1, hostiteľský členský štát ponúkne investičným spoločnostiam uvedeným v tomto odseku na výber, aby sa stali členmi, alebo aby mali prístup na regulované trhy buď:

- priamo, prostredníctvom zariadenia pobočiek v hostiteľskom členskom štáte, alebo

- nepriamo, prostredníctvom zriadenia dcérskych podnikov v hostiteľskom členskom štáte, alebo nadobudnutím spoločností v hostiteľskom členskom štáte, ktoré sú už členmi regulovaných trhov, alebo na ne už majú prístup.

Avšak tie členské štáty, ktoré v čase prijatia tejto smernice uplatňujú právne predpisy, ktoré nedovoľujú úverovým inštitúciám, aby sa stali členmi, alebo aby mali prístup na regulované trhy, pokiaľ nemajú špecializované dcérske podniky, môžu do 31. decembra 1996 naďalej uplatňovať túto povinnosť nediskriminačným spôsobom voči úverovým inštitúciám z iných členských štátov na účely prístupu na tieto regulované trhy.

Španielske kráľovstvo, Helénska republika a Portugalská republika môžu predĺžiť toto obdobie až do 31. decembra 1999. Jeden rok pred týmto dátumom Komisia vypracuje správu, pričom zohľadní skúsenosti získané pri uplatňovaní tejto smernice, a ak to bude vhodné, predloží návrh. Rada môže na základe tohto návrhu kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o preskúmaní týchto opatrení.

4. Za podmienok stanovených v odsekoch 1, 2, a 3, ak regulovaný trh v hostiteľskom členskom štáte funguje bez požiadavky na fyzickú prítomnosť, investičné spoločnosti uvedené v odseku 1 sa môžu stať členmi alebo mať naň prístup na rovnakom základe bez toho, aby museli byť usadené v hostiteľskom členskom štáte. Aby domovský členský štát umožnil jeho investičným spoločnostiam stať sa členmi, alebo získať prístup na regulované trhy hostiteľských členských štátov v súlade s týmto odsekom, dovolí, aby tieto regulované trhy hostiteľských členských štátov prijali vhodné opatrenia na území domovských členských štátov.

5. Týmto článkom nie je dotknuté právo členských štátov povoliť alebo zakázať vytvorenie nových trhov na ich území.

6. Týmto článkom nie sú dotknuté:

- v Spolkovej republike Nemecko právne predpisy týkajúce sa činností Kursmakler, alebo

- v Holandsku, predpisy týkajúce sa činností hœkmannen.

Článok 16

Na účely vzájomného uznávania a uplatňovania tejto smernice každý členský štát zostaví zoznam regulovaných trhov, pre ktoré je domovským členským štátom a ktoré spĺňajú jeho predpisy, a tento zoznam spolu s príslušnými pravidlami postupov a operácií na týchto regulovaných trhoch zašle iným členským štátom a Komisii. Podobné oznámenie sa vykoná pri každej zmene vo vyššie uvedenom zozname alebo pravidlách. Komisia uverejní zoznam regulovaných trhov a aktualizuje ich v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev najmenej raz ročne.

Najneskôr do 31. decembra 1996 Komisia predloží správu o takto prijatých informáciách a ak to bude vhodné, navrhne novelizácie v definícii regulovaných trhov na účely tejto smernice.

Článok 17

1. Okrem splnenia podmienok uložených v článku 3 každá investičná spoločnosť, ktorá chce zriadiť pobočku na území iného členského štátu, upovedomí príslušné orgány jej domovského členského štátu.

2. Členské štáty vyžadujú, aby každá investičná spoločnosť, ktorá chce zriadiť pobočku na území iného členského štátu, poskytla pri oznámení uvedenom v odseku 1 nasledujúce informácie:

a) členský štát, na území ktorého plánuje zriadiť pobočku;

b) obchodný plán, ktorý okrem iného stanovuje všetky druhy zamýšľaných podnikaní a organizačnú štruktúru pobočky;

c) adresu v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť získané dokumenty;

d) mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky.

3. Pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu nemajú dôvod spochybňovať primeranosť administratívnej štruktúry alebo finančnej situácie investičnej spoločnosti, po zohľadnení zamýšľaných činností do troch mesiacov od získania informácií uvedených v odseku 2 oznámia tieto informácie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a následne informujú dotknutú investičnú spoločnosť.

Oznámia aj podrobnosti o každom systéme náhrad na ochranu investorov v pobočke.

Ak príslušné orgány domovského členského štátu odmietnu oznámiť informácie uvedené v odseku 2 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, udajú dotknutej investičnej spoločnosti dôvody pre toto ich odmietnutie do troch mesiacov od doručenia všetkých informácií. Proti odmietnutiu alebo neodpovedaniu možno podať opravný prostriedok na súd v domovských členských štátoch.

4. Pred tým, ako pobočka investičnej spoločnosti začne podnikať, príslušné orgány domovského členského štátu do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 3, urobia prípravy na dozor nad investičnou spoločnosťou v súlade s článkom 19 a ak je to nutné, označia podmienky vrátane pravidiel riadenia, na základe ktorých bude v záujme všeobecného blaha toto podnikanie musieť byť vykonávané v hostiteľskom členskom štáte.

5. Po prijatí oznámenia od príslušných orgánov hostiteľského členského štátu alebo po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 4, bez toho, aby bolo doručené oznámenie od týchto orgánov, pobočka môže byť zriadená a začať s podnikaním.

6. V prípade zmeny v akejkoľvek z položiek oznámených v súlade s odsekom 2 písm. b), c) alebo d) podá investičná spoločnosť písomné oznámenie o tejto zmene príslušným orgánom domovského a hostiteľského členského štátu, najmenej jeden mesiac pred vykonaním tejto zmeny tak, aby príslušné orgány domovského členského štátu mohli rozhodnúť o tejto zmene podľa odseku 3 a príslušné orgány hostiteľského členského štátu tak mohli urobiť podľa odseku 4.

7. V prípade zmeny v položkách doručených v súlade s druhým pododsekom odseku 3 príslušné orgány domovského členského štátu následne informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

Článok 18

1. Každá investičná spoločnosť, ktorá si praje vykonávať podnikanie na území iného členského štátu po prvý krát na základe slobody poskytovať služby, oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu nasledovné informácie:

- členský štát, v ktorom zamýšľa podnikať,

- obchodný plán, uvádzajúci najmä investičnú službu alebo služby, ktoré zamýšľa poskytovať.

2. Príslušné orgány domovského členského štátu do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 ich zašlú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu. Investičná spoločnosť môže potom začať poskytovať dotknutú investičnú službu alebo služby v hostiteľskom členskom štáte.

Ak je to vhodné, príslušné orgány hostiteľského členského štátu po prijatí informácií uvedených v odseku 1 oznámia investičnej spoločnosti podmienky, vrátane pravidiel správania, ktoré musí vo všeobecnom záujme dotknutý poskytovateľ investičných služieb splniť v hostiteľskom členskom štáte.

3. Ak sa obsah informácií uvedených v druhej zarážke odseku 1 zmení, investičná spoločnosť podá o zmene písomné oznámenie príslušným orgánom domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu pred vykonaním zmeny tak, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu mohli ak je to nutné, informovať spoločnosť o každej zmene alebo dodatkoch k informáciám oznámených podľa odseku 2.

Článok 19

1. Hostiteľské členské štáty môžu pre štatistické účely vyžadovať od všetkých investičných spoločností s pobočkami na ich území podávanie pravidelných správ o ich činnostiach v týchto hostiteľských členských štátoch príslušným orgánom týchto hostiteľských členských štátov.

Pri vykonávaní ich právomocí pri výkone menovej politiky bez toho, aby boli dotknuté opatrenia nevyhnutné na posilnenie Európskeho menového systému, hostiteľské členské štáty môžu na ich území vyžadovať od všetkých pobočiek investičných spoločností z iných členských štátov, aby na tento účel poskytli rovnaké položky ako národné investičné spoločnosti.

2. Pri vykonávaní ich právomocí podľa tejto smernice môžu hostiteľské členské štáty vyžadovať od pobočiek investičných spoločností, aby na tento účel poskytli rovnaké položkyako národné investičné spoločnosti.

Hostiteľské členské štáty môžu od investičných spoločností podnikajúcich na ich území na základe slobody poskytovať služby vyžadovať, aby poskytli informácie nevyhnutné pre monitorovanie, ako dodržiavajú noriem prijatých hostiteľským členským štátom, ktoré sa na ne uplatňujú, tieto požiadavky však nemôžu byť prísnejšie ako tie, ktoré ten istý členský štát ukladá usadeným spoločnostiam na účely monitorovania, ako dodržiavajú tie isté štandardy.

3. Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu zistia, že investičná spoločnosť, ktorá má pobočku alebo na jeho území poskytuje služby, porušuje právne predpisy alebo správne opatrenia prijaté v tomto členskom štáte podľa tých ustanovení tejto smernice, ktoré priznávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, tieto orgány od dotknutej investičnej spoločnosti vyžadujú nápravu protiprávneho stavu.

4. Ak dotknutáinvestičná spoločnosť neprijme potrebné opatrenia, príslušné orgány hostiteľského členského štátu následne informujú príslušné orgány domovského členského štátu. Tieto čo najskôr prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že dotknutá investičná spoločnosť ukončí protiprávny stav. Povaha týchto opatrení sa oznámi príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

5. Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom, alebo ak sú tieto opatrenia nedostatočné alebo nedostupné v dotknutom štáte, investičná spoločnosť naďalej porušuje právne predpisy alebo správne opatrenia uvedené v odseku 2 platné v hostiteľskom členskom štáte, tento môže po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu prijať vhodné opatrenia, aby zabránil ďalším nedostatkom alebo ich sankcionoval, a ak je to nutné, aby zabránil investičnej spoločnosti vykonaniu ďalších obchodov na jeho území. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné použiť právne dokumenty potrebné pre tieto opatrenia voči investičným spoločnostiam.

6. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie sú dotknuté právomoci hostiteľských členských štátov na prijatie vhodných opatrení na zabránenie alebo sankcionovanie nedostatkov na ich území, ktoré sú v rozpore s pravidlami správania zavedenými podľa článku 11, ako aj iným inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami prijatými vo všeobecnom záujme. Tieto zahrnú aj možnosť, aby sa dotknutým investičným spoločnostiam zabránilo v uzavieraní nových obchodov na území členských štátov.

7. Každé opatrenie prijaté podľa odsekov 4, 5 a 6 obsahujúce sankcie alebo obmedzenie činností investičnej spoločnosti musí byť riadne odôvodnené a oznámené dotknutej investičnej spoločnosti. Proti každému takémuto opatreniu možno podať opravný prostriedok na súd v členskom štáte, ktorý ho prijal.

8. Pred vykonaním postupu stanoveného v odsekoch 3, 4 a 5 príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu v osobitných prípadoch prijať všetky bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu záujmov investorov a iných osôb, ktorým sa služby poskytujú. Komisia a dotknuté príslušné orgány iných členských štátov musia byť čo najskôr informované o takýchto opatreniach.

Po porade s dotknutými príslušnými orgánmi členského štátu môže Komisia rozhodnúť, že dotknutý členský štát musí tieto opatrenia zmeniť alebo zrušiť.

9. V prípade odňatia povolenia budú príslušné orgány hostiteľského členského štátu informované a prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili dotknutej investičnej spoločnosti vykonávať nové obchody na jeho území a aby zabezpečili záujmy investorov. Každé dva roky Komisia predloží o takýchto prípadoch správu Výboru pre cenné papiere, ktorý sa neskôr zriadi.

10. Členské štáty informujú Komisiu o počte a druhoch prípadov, v ktorých zaujali odmietavé stanovisko podľa článku 17, alebo o opatreniach prijatých v súlade s odsekom 5. Každé dva roky Komisia podá o takýchto prípadoch správu Výboru pre cenné papiere, ktorý sa neskôr ustanoví.

Článok 20

1. Pre zabezpečenie prístupu príslušných orgánov zodpovedných za trhy a dozor k informáciám nevyhnutným pre výkon ich povinností, domovský členský štát vyžaduje aspoň:

a) bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté na vykonanie článku 10, aby investičné spoločnosti uchovali pre potreby príslušných orgánov počas najmenej piatich rokov relevantné údaje o obchodoch vzťahujúcich sa k službám uvedeným v článku 14 ods. 1, ktoré vykonali s nástrojmi obchodovanými na regulovanom trhu, či už boli takéto obchody vykonané na regulovanom trhu alebo nie;

b) aby investičné spoločnosti hlásili príslušným orgánom v ich domovskom členskom štáte všetky obchody uvedenév písm. a), ak sa tieto obchody týkajú:

- akcií alebo iných nástrojov, ktoré poskytujú prístup ku kapitálu,

- dlhopisov alebo iných foriem sekurizovaného dlhu,

- štandardizovaných forwardových kontraktov spojených s akciami, alebo

- štandardizovaných opcií na akcie.

Takéto správy musia byť čo najskôr sprístupnené príslušnému orgánu. Lehotu určí tento orgán. Môže byť predĺžená do konca nasledujúceho pracovného dňa, ak to určujú operatívne alebo praktické dôvody, ale v žiadnom prípade nesmie prekročiť tento limit.

Tieto správy musia zahŕňať najmä podrobnosti o názvoch a počtoch kúpených alebo predaných nástrojov, dátumy a doby trvania obchodov, transakčné ceny a prostriedky na identifikáciu dotknutej investičnej spoločnosti.

Domovské členské štáty sú oprávnené umožniť, aby sa povinnosť uložená v písmene b) v prípade dlhopisov alebo iných foriem sekurizovaného dlhu uplatňovala len na agregované obchody v tom istom nástroji.

2. Ak investičná spoločnosť vykonáva obchod na regulovanom trhu v jej hostiteľskom členskom štáte, domovský členský štát sa môže zriecť jeho vlastných požiadaviek na ohlasovanie, ak je investičná spoločnosť predmetom rovnocenných požiadaviek na ohlasovanie dotknutého obchodu orgánom zodpovedným za tento trh.

3. Členské štáty sú oprávnené umožniť, aby správa uvedená v odseku 1 písmene b) bola vyhotovená buď samotnou investičnou spoločnosťou alebo systémom vhodných obchodov alebo prostredníctvom úradov burzy cenných papierov alebo prostredníctvom orgánov regulovaného trhu.

4. Členské štáty zabezpečia, aby informácie dostupné v súlade s týmto článkom boli dostupné aj pre riadne uplatňovanie článku 23.

5. Každý členský štát môže nediskriminačným spôsobom prijať alebo zachovať prísnejšie opatrenia čo do podstaty a formy v oblasti regulovanej týmto článkom, pokiaľ ide o uchovávanie a ohlasovanie údajov vzťahujúcich sa na obchody:

- vykonané na regulovanom trhu, pre ktorý je domovským členským štátom,

alebo

- vykonané investičnou spoločnosťou, pre ktorú je domovským členským štátom.

Článok 21

1. Aby sa investorom kedykoľvek umožnilo zhodnotiť podmienky plánovaného obchodu a následne overiť podmienky, za ktorých bol vykonaný, každý príslušný orgán pre každý regulovaný trh uvedený v zozname uvedenom v článku 16 prijme opatrenia, aby zabezpečil investorom informácie uvedené v odseku 2. V súlade s požiadavkami uloženými v odseku 2 príslušné orgány určia formu a presný čas, v ktorých sa má informácia poskytnúť, ako aj prostriedky na jej sprístupnenie, so zreteľom na povahu, veľkosť a potreby dotknutého trhu a investorov operujúcich na tomto trhu.

2. Príslušné orgány pre každý dokument vyžadujú aspoň:

a) každý deň na začiatku obchodovania na trhu, zverejnenie váženej priemernej ceny, najvyššej a najnižšej ceny a objemu obchodovaného na dotknutom trhu za celkové obchody v predošlom dni;

b) okrem toho v prípade trhov s kontinuálnym obchodovaním založeným na párovaní príkazov alebo na kvótnom stanovovaní cien, zverejnenie:

- na konci každej hodiny obchodovania na trhu: váženej priemernej ceny a objemu obchodovaného na dotknutom trhu za šesť hodinové obdobie končiace tak, aby sa ponechalo dvojhodinové obchodovanie pred zverejnením, a

- každých 20 minút, váženej priemernej ceny a najvyššej a najnižšej ceny za dvojhodinové obdobie končiace tak, aby sa ponechalo jednohodinové obchodovanie pred zverejnením.

Ak majú investori prednostný prístup k informáciám o cenách a množstvách, za ktorých obchody môžu byť vykonané:

i) takéto informácie budú dostupné vždy počas obchodných hodín na trhu;

ii) podmienky oznámené pre danú cenu a množstvo budú podmienkami, za ktorých je pre investora možné vykonať tento obchod.

Príslušné orgány môžu odložiť alebo zrušiť zverejnenie, ak sa to ukáže ako odôvodnené na základe výnimočných trhových podmienok alebo v prípade malých trhov pre zachovanie anonymity spoločností alebo investorov. Príslušné orgány môžu použiť osobitné ustanovenia v prípade výnimočných obchodov, ktoré sú veľmi rozsiahle v porovnaní s priemernými obchodmi s dotknutým cenným papierom na tomto trhu a v prípade vysoko nelikvidných cenných papierov, definovaných podľa objektívnych kritérií a zverejnených. Príslušné orgány môžu uplatňovať aj pružnejšie ustanovenia, najmä čo sa týka uzávierok pre zverejnenie, obchodov s dlhopismi a inými formami dlžobných cenných papierov.

3. V oblasti regulovanej týmto článkom môže každý členský štát prijať alebo ponechať v platnosti prísnejšie opatrenia alebo dodatočné opatrenia, o povahe a forme ktorých musia byť sprístupnené investorom informácie o obchodoch vykonávaných na regulovaných trhoch, pre ktoré je domovským členským štátom za predpokladu, že sa tieto opatrenia uplatňujú bez rozdielu v členskom štáte, v ktorom je umiestnený emitent finančného nástroja alebo v členskom štáte, na regulovanom trhu ktorého bol nástroj kótovaný po prvýkrát.

4. Komisia podá správu o uplatňovaní tohto článku najneskôr do 31. decembra 1997; Rada môže na základe návrhu Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou o zmene a doplnení tohto článku.

HLAVA VI

Orgány príslušné pre povoľovanie a dohľad

Článok 22

1. Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré majú vykonávať povinnosti stanovené v tejto smernici. Budú o tom informovať Komisiu a oznámia rozloženie všetkých kompetencií.

2. Orgány uvedené v odseku 1 musia byť buď štátnymi orgánmi, úradmi uznanými vnútroštátnym právom alebo úradmi uznanými štátnymi úradmi výslovne na tento účel oprávnenými vnútroštátnym právom.

3. Dotknuté orgány musia mať všetky potrebné právomoci na výkon ich funkcií.

Článok 23

1. Ak v tom istom členskom štáte existujú dva alebo viac príslušných orgánov, úzko spolupracujú pri dozore nad činnosťami investičných spoločností pôsobiacimi v tomto členskom štáte.

2. Členské štáty zabezpečia, že takáto spolupráca sa koná medzi príslušnými orgánmi a štátnymi orgánmi zodpovednými za dozor nad finančnými trhmi, úverovými a inými finančnými inštitúciami a poisťovacími podnikateľskými subjektami, čo sa týka subjektov, na ktoré tieto orgány dozerajú.

3. Ak investičná spoločnosť prostredníctvom poskytovania služieb alebo zriadenia pobočiek pôsobí v jednom alebo viacerých iných členských štátoch ako je jej domovský štát, príslušné orgány všetkých dotknutých členských štátov úzko spolupracujú, aby mohli účinnejšie vykonávať ich príslušné právomoci v oblasti tejto smernice.

Na požiadanie si vzájomne dodajú všetky informácie o správe a vlastníctve takýchto investičných spoločností, ktoré by mohli uľahčiť ich dozor a všetky informácie, ktoré by mohli uľahčiť monitoring takýchto spoločností. Orgány domovského členského štátu najmä spolupracujú, aby zabezpečili, že orgány hostiteľského členského štátu získajú položky uvedené v článku 19 ods. 2.

Ak je to potrebné pre účely výkonu ich právomocí v oblasti dozoru, príslušné orgány hostiteľského členského štátu informujú príslušné orgány domovského členského štátu o všetkých opatreniach prijatých hostiteľským členským štátom podľa článku 19 ods. 6, ktoré zahŕňajú sankcie uložené investičnej spoločnosti alebo obmedzenie činností investičnej spoločnosti.

Článok 24

1. Každý hostiteľský členský štát zabezpečí, že ak investičná spoločnosť oprávnená v inom členskom štáte vykonáva podnikanie na jeho území prostredníctvom pobočky, príslušné orgány domovského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, vykonať na mieste overenie informácií uvedených v článku 23 ods. 3.

2. Príslušné orgány domovského členského štátu môžu žiadať od príslušných orgánov hostiteľského členského štátu aj to, aby nechali vykonať toto overenie. Orgány, ktoré prijmú takéto žiadosti musia v rámci ich právomocí a na ich základe vykonať overenie samé alebo nechať vykonať toto overenie orgánmi, ktoré o ne požiadali alebo nechať ho vykonať audítormi alebo odborníkmi.

3. Týmto článkom nie sú dotknuté práva príslušných orgánov hostiteľského členského štátu pri výkone ich kompetencií podľa tejto smernice, na vykonanie overenia pobočiek zriadených na ich území.

Článok 25

1. Členské štáty zabezpečia, že všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali v príslušných orgánoch, ako aj audítori a odborníci školení príslušnými orgánmi, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. V súlade s tým nesmú tieto osoby poskytnúť žiadne dôverné informácie, ktoré mohli získať pri výkone ich povinností, poskytnúť žiadnej osobe alebo orgánu a informácie sa uschovajú v súhrnnej alebo celkovej podobe, tak aby žiadna investičná spoločnosť nemohla byť identifikovaná, okrem prípadov spadajúcich pod trestné právo.

Napriek tomu, ak bol vyhlásený konkurz alebo začatá nútená likvidácia investičnej spoločnosti, alebo ak je táto povinná ukončiť podnikanie, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích osôb zahrnutých v pokusoch o záchranu tejto investičnej spoločnosti, môžu byť uvoľnené pre občianske súdne konania.

2. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rozličných členských štátov vymieňať si informácie v súlade s touto smernicou alebo podľa iných smerníc uplatňovaných na investičné spoločnosti. Tieto informácie sú predmetom povinnosti mlčanlivosti uloženej v odseku 1.

3. Členské štáty môžu uzatvoriť dohody o spolupráci umožňujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín, iba ak poskytnuté informácie sú kryté zárukou povinnosti mlčanlivosti, ktorá je najmenej rovnocenná garancii ustanovenej v tomto článku.

4. Príslušné orgány, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa odsekov 1 a 2 ich môžu použiť len pri výkone ich povinností:

- na kontrolu, že podmienky upravujúce začatie činnosti investičných spoločností sú splnené, a na uľahčenie dohľadu nad výkonom tejto činnosti na konsolidovanom alebo nekonsolidovanom základe, najmä s prihliadnutím k požiadavkám kapitálovej primeranosti uložených v smernici 93/6/EHS, na uľahčenie dohľadu nad administratívnymi a účtovných postupmi a mechanizmami vnútornej kontroly,

- na ukladanie sankcií,

- pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam príslušných orgánov v správnom konaní, alebo

- v súdnych konania začatých podľa článku 26.

5. Odseky 1 a 4 nebránia výmene informácií:

a) v rámci členského štátu, ak tam existujú dva alebo viaceré príslušné orgány, alebo

b) v rámci členského štátu alebo medzi členskými štátmi, medzi príslušnými orgánmi a:

- orgánmi zodpovednými za dohľad nad úverovými inštitúciami, ostatnými finančnými inštitúciami a poisťovacími podnikateľskými subjektami a orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi,

- subjektmi zodpovednými za likvidáciu a konkurz investičných spoločností a za iné podobné postupy a

- osobami zodpovednými za výkon zákonného auditu účtov investičných spoločností a iných finančných inštitúcií,

pri výkone ich funkcií dohľadu alebo pri poskytovaní informácií potrebných pre výkon ich funkcií orgánom zodpovedným za správu systémov náhrad. Takéto informácie sú predmetom povinnosti mlčanlivosti uloženej v odseku 1.

6. Tento článok nebráni príslušným orgánom, aby tým centrálnym bankám, ktoré nedozerajú na úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti, individuálne neposkytli také informácie, ktoré tieto môžu potrebovať, aby mohli pôsobiť ako menové orgány. Informácie takýmto spôsobom prijaté budú predmetom povinnosti mlčanlivosti uloženej v odseku 1.

7. Tento článok nebráni príslušným orgánom, aby oznámili informácie uvedené v odsekoch 1 až 4 zúčtovacím bankám alebo iným podobným orgánom úradne uznaným vnútroštátnym právom pre účely poskytovania zúčtovacích alebo platobných služieb pre jeden z trhov ich členských štátov, ak sú toho názoru, že je nutné oznámiť tieto informácie, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie týchto orgánov pri porušeniach alebo možných porušeniach povinností účastníkmi trhu. Takto prijaté informácie sú predmetom povinnosti mlčanlivosti uloženej v odseku 1. Členské štáty však zabezpečia, že informácie prijaté podľa odseku 2 nemôžu byť poskytnuté za okolností uvedených v tomto odseku bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli.

8. Napriek ustanoveniam odsekov 1 až 4 môžu členské štáty ďalej na základe zákona povoliť poskytnutie určitých informácií iným oddeleniam administratívy centrálnej vlády, ktoré sú zodpovedné za vnútroštátne právne predpisy a dozor nad úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými spoločnosťami a poisťovacími podnikateľskými subjektami, ak aj inšpektorom vyškoleným týmito oddeleniami.

Avšak takéto poskytnutie informácií môžu byť vykonané, len ak to vyžadujú dôvody dozoru nad obozretným podnikaním.

Členské štáty však zabezpečia, že informácie prijaté na základe odsekov 2 a 5 a informácie získané na základe overenia na mieste uvedenými v článku 24 nesmú byť nikdy poskytnuté v prípadoch uvedených v tomto odseku bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré poskytli informácie, a príslušných orgánov členského štátu, v ktorom bolo overenie na mieste vykonané.

9. Ak v čase prijatia tejto smernice členský štát umožňuje výmenu informácií medzi orgánmi, aby skontroloval dodržiavanie zákonov o dohľade nad obozretnosťou podnikania, o organizácii, prevádzkovaní a správaní investičných spoločností a o regulácii finančných trhov, tento štát môže pokračovať v povoľovaní zasielania takýchto informácií, očakávajúc ďalšiu koordináciu všetkých ustanovení regulujúcich výmenu informácií medzi orgánmi za celý finančný sektor, ale v žiadnom prípade nie po 1. júli 1996.

Členské štáty však zabezpečia, že ak informácie prichádzajú z iného členského štátu, nikdy nemôžu byť uverejnené za okolností uvedených v prvom pododseku bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré odhalili tieto informácie, a informácie môžu byť použité len pre účely, na ktoré dali tieto orgány ich súhlas.

Rada vykoná koordináciu uvedenú v prvom pododseku na základe návrhu Komisie. Rada berie na vedomie vyhlásenie Komisie, že táto predloží návrhy najneskôr do 31. júla 1993. Rada rozhodne na základe týchto návrhov čo najskôr s cieľom uvedenia navrhovaných pravidiel do účinnosti v rovnakom čase ako u tejto smernice.

Článok 26

Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam o investičnej spoločnosti prijaté na základe zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo možné podať opravný prostriedok na súd; to isté platí, ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie do šiestich mesiacov od podania žiadosti o povolenie, ktorá udáva všetky informácie vyžadované platnými ustanoveniami.

Článok 27

Bez toho, aby boli dotknuté postupy pre odňatie povolenia alebo ustanovenia trestného práva, členské štáty umožnia, aby ich zodpovedajúce príslušné orgány mohli voči investičným spoločnostiam alebo tým, ktorí účinne vykonávajú riadenie takýchto spoločností, ktoré porušujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o dozore alebo výkone ich činností, prijať alebo uložiť im opatrenia alebo sankcie špecificky namierené na ukončenie zistených narušení alebo príčin takýchto narušení.

Článok 28

Členské štáty zabezpečia, aby sa táto smernica uplatňovala bez diskriminácie.

HLAVA VII

Záverečné ustanovenia

Článok 29

Do prijatia ďalšej smernice ustanovujúcej opatrenia prispôsobujúce túto smernicu technickému vývoju v nižšie uvedených oblastiach Rada v súlade rozhodnutím 87/373/EHS [15] na základe návrhu Komisie kvalifikovanou väčšinou prijme nasledovné úpravy, ktoré môžu byť nevyhnutné:

- rozšírenie oddielu C prílohy,

- úprava terminológie v zoznamoch v prílohe, aby sa zohľadnil vývoj na finančných trhoch,

- oblasti, v ktorých si príslušné orgány musia vymieňať informácie uvedené v článku 23,

- spresnenie definícií na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania tejto smernice v spoločenstve,

- spresnenie definícií s cieľom zohľadniť vo vykonávaní tejto smernice vývoj na finančných trhoch,

- zladenie terminológie a vymedzenie definícií v súlade s následnými opatreniami o investičných spoločnostiach a príbuzných záležitostiach,

- ostatné úlohy uvedené v článku 7 ods. 5.

Článok 30

1. Investičné spoločnosti oprávnené v ich domovských členských štátoch poskytovať investičné služby pred 31. decembrom 1995 sa považujú za oprávnené na účely tejto smernice, ak právne predpisy týchto členských štátov stanovujú, že pre začatie takýchto činností musia splniť podmienky rovnocenné tým, ktoré sú uložené v článku 3 ods. 3 a článku 4.

2. Investičné spoločnosti, ktoré pred 31. decembrom 1995 vykonávali podnikanie a nie sú zahrnuté medzi spoločnosti uvedené v odseku 1, môžu pokračovať v činnosti, ak najneskôr do 31. decembra 1996 a podľa právnych predpisov ich domovských členských štátov získajú povolenie na pokračovanie týchto činností v súlade s opatreniami prijatými na vykonanie tejto smernice.

Len udelenie tohto povolenia umožní investičným spoločnostiam, aby sa na základe ustanovení tejto smernice získali právo podnikať a slobodu poskytovať služby.

3. Ak investičné spoločnosti začali podnikať v iných členských štátoch po dátume prijatia tejto smernice, a to prostredníctvom pobočiek alebo na základe slobody poskytovať služby, orgány každého domovského členského štátu medzi 1. júlom a 31. decembrom 1995 na účely článku 17 ods. 1 a 2 a článku 18 zašlú orgánu ostatných dotknutých členských štátov zoznam spoločností, ktoré sú v súlade s touto smernicou a pôsobia v týchto štátoch, a označia vykonávané podnikanie.

4. Fyzické osoby oprávnené poskytovať investičné služby v členskom štáte v čase prijatia tejto smernice sa považujú za oprávnené podľa tejto smernice za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 1 ods. 2 druhom pododseku druhej zarážke a v treťom pododseku vo všetkých štyroch zarážkach.

Článok 31

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júla 1995.

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť najneskôr do 31. decembra 1995. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Ak členské štáty prijmú ustanovenia uvedené v prvom odseku, uvedú priamo v nich alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 32

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 10. mája 1993

Za Radu

predseda

N. Helveg Petersen

[1] Ú. v. ES C 43, 22.2.1989, s. 7; a Ú. v. ES C 42, 22.2.1990, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 304, 4.12.1989, s. 39; a Ú. v. ES C 115, 26.4.1993.

[3] Ú. v. ES C 298, 27.11.1989, s. 6.

[4] Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. l. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/30/EHS (Ú. v. ES L 110, 28.4.1992, s. 52).

[5] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

[6] Ú. v. ES L 66, 16.3.1979, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení Španielska a Portugalska.

[7] Ú. v. ES L 322, 17.12.1977, s. 30. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/646/EHS (Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 348, 17.12.1988, s. 62.

[9] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/605/EHS (Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 60).

[10] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/619/EHS (Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 50).

[11] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/618/EHS (Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 44).

[12] Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878/64.

[13] Ú. v. ES L 26, 30.1.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení Španielska a Portugalska.

[14] Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/220/EHS (Ú. v. ES L 100, 19.4.1988, s. 31).

[15] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ODDIEL A

Služby

1. a) Prijímanie a prenos príkazov, ktorých predmetom je jeden alebo viac nástrojov uvedených v oddieli B, na účet investorov.

b) Vykonávanie takýchto príkazov na iný ako na vlastný účet.

2. Obchodovanie s nástrojmi uvedenými v oddieli B na vlastný účet.

3. Individuálna správa portfólií investícií na základe voľného uváženia v rámci oprávnení, ktoré im udelili investori, ak tieto portfóliá obsahujú jeden alebo viac nástrojov uvedených v oddieli B.

4. Prevzatie emisií ktoréhokoľvek z nástrojov uvedených v oddieli B a/alebo umiestnenie týchto emisií.

ODDIEL B

Nástroje

1. a) Prevoditeľné cenné papiere.

b) Podiely v podnikoch kolektívneho investovania.

2. Nástroje peňažného trhu.

3. Finančné termínové obchody vrátane rovnocenných nástrojov s platbou v hotovosti.

4. Dohody o budúcej úrokovej sadzbe (FRA).

5. Úrokové a menové swapy, swapy na základe akcií a akciových indexov.

6. Opcie na nadobudnutie alebo nakladanie akýmikoľvek nástrojmi spadajúcimi do tohto oddielu prílohy vrátane rovnocenných nástrojov s platbou hotovosti. Táto Kategória zahŕňa najmä menové a úrokové opcie.

ODDIEL C

Vedľajšie služby

1. Úschova a správa jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v oddieli B.

2. Prenájom bezpečnostných schránok.

3. Poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na uskutočnenie obchodu s jedným alebo viacerými nástrojmi uvedenými v oddieli B, ak je spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku zapojená do obchodu.

4. Podnikové poradenstvo o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a poradenstvo a služby spojené so zlúčením a kúpou podnikov.

5. Služby spojené s upisovaním.

6. Investičné poradenstvo týkajúce sa jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v oddieli B.

7. Devízové obchody, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.

--------------------------------------------------