31993L0014Úradný vestník L 121 , 15/05/1993 S. 0001 - 0019
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 24 S. 0057
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 24 S. 0057


Smernica Rady 93/14/EHS

z 5. apríla 1993

o brzdení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na smernicu Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel [1],

so zreteľom na návrh Komisie [2],

v spolupráci s Európskym parlamentom [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže mali byť prijaté opatrenia určené k postupnému vytvoreniu vnútorného trhu k 31. decembru 1992; keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže vzhľadom na brzdenie musia v každom členskom štáte dvoj- alebo trojkolesové vozidlá vykazovať určité charakteristiky ustanovené záväznými ustanoveniami, ktoré sa medzi členskými štátmi navzájom líšia; keďže v dôsledku ich rozdielov sú tieto ustanovenia prekážkou v obchode v rámci spoločenstva;

keďže tieto prekážky založenia a fungovania vnútorného trhu môžu byť odstránené vtedy, keď budú prijaté rovnaké požiadavky všetkými členskými štátmi namiesto ich vnútroštátnych pravidiel;

keďže je potrebné navrhnúť zosúladené požiadavky týkajúce sa brzdenia dvoj alebo trojkolesových vozidiel, aby bolo možné typové schválenie a postupy typového schválenia komponentov, stanovených v smernici 92/61/EHS; ktoré sa uplatnia na každom druhu takéhoto vozidla;

keďže v záujme uľahčenia prístupu na trhy štátov mimo spoločenstva je nevyhnutné vytvoriť rovnocennosť medzi požiadavkami tejto smernice a požiadavkami nariadenia Európskej hospodárskej komisie (EHK) Organizácie spojených národov č. 78,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica platí pre brzdenie všetkých typov vozidiel ako sú definované v článku 1 smernice 92/61/EHS.

Článok 2

Postup udeľovania typového schválenia komponentov vzhľadom na brzdenie typu dvoj alebo trojkolesového vozidla a podmienky, ktorými sa riadi voľný pohyb takých vozidiel sú stanovené v kapitolách II a III smernice 92/61/EHS.

Článok 3

V súlade s článkom 11 smernice 92/61/EHS, sa týmto potvrdzuje ekvivalencia medzi požiadavkami stanovenými v tejto smernici a požiadavkami nariadenia EHK Spojených národov č. 78 (E/EHK/324 a E/EHK (TRANS/505 REV 1 ADD 77 z 20. októbra 1988)).

Orgány členských štátov, ktoré udeľujú typové schválenia komponentov, prijmú schválenia udelené v súlade s požiadavkami horeuvedeného nariadenia č. 78, ako aj značkami typového schválenia komponentov, ako alternatívu k zodpovedajúcim schváleniam a značkám typového schválenia komponentov, udeleným v súlade s touto smernicou.

Článok 4

Táto smernica môže byť zmenená a doplnená v súlade s článkom 13 smernice 70/156/EHS [5] aby:

- do úvahy akékoľvek úpravy nariadenia EHK uvedeného v článku 3,

- prílohu technickému pokroku.

Článok 5

1. Členské štáty prijmú a uverejnia pred 5. októbrom 1994 ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať v prípade ich oficiálneho uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

Od dátumu uvedeného v prvom pododseku nesmú členské štáty z dôvodov spojených s brzdením, zakázať prvé uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré sú zhodné s touto smernicou.

Ustanovenia uvedené v prvom pododseku sa budú uplatňovať od 5. apríla 1995.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 5. apríla 1993

Za Radu

predseda

J. Trøjborg

[1] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72.

[2] Ú. v. ES C 93, 13.4.1992, s. 24.

[3] Ú. v. ES C 305, 23.11.1992, s. 114; aÚ. v. ES C 72, 15.3.1993.

[4] Ú. v. ES C 72, 15.3.1993. Ú. v. ES C 313, 30.11.1992, s. 7.

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/53/EHS (Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. DEFINÍCIE

Na účely tejto smernice:

1.1 Typ vozidla vzhľadom k jeho brzdeniu:

znamená vozidlá, ktoré sa nelíšia v takých podstatných charakteristikách ako:

1.1.1 kategória vozidla ako ju definuje článok 1 tejto smernice;

1.1.2 maximálna hmotnosť, ako je definovaná v bode 1.13;

1.1.3 rozloženie hmotnosti na nápravy;

1.1.4 maximálna konštrukčná rýchlosť;

1.1.5 rozdielny typ brzdového systému;

1.1.6 počet a usporiadanie náprav;

1.1.7 typ motora;

1.1.8 počet prevodových stupňov a prevodové pomery;

1.1.8a výsledné prevodové pomery;

1.1.9 rozmery pneumatík.

1.2 Brzdové zariadenie:

znamená kombináciu častí iných než motor, ktorých funkciou je postupne znižovať rýchlosť pohybujúceho sa vozidla, alebo ho zastaviť, alebo ho udržiavať v zastavenej polohe ak už stojí; tieto funkcie sú špecifikované v bode 2.1.2. Zariadenie pozostáva z ovládania, prevodu a samotnej brzdy.

1.3 Ovládač:

znamená časť priamo ovládanú vodičom zabezpečujúcu prevod energie potrebnej na brzdenie alebo na ovládanie. Touto energiou môže byť svalová energia vodiča alebo energia z iného zdroja kontrolovaná vodičom, alebo kombinácia týchto rôznych druhov energie.

1.4 Prevod:

znamená kombináciu komponentov nachádzajúcich sa medzi ovládačom a brzdou a ich funkčné prepojenie. Tam, kde je brzdná sila odvodená alebo podporovaná zo zdroja energie nezávislého na vodičovi, ale ním kontrolovaného, zásoba energie v zariadení je rovnako súčasťou prevodu.

1.5 Brzda:

znamená časti brzdového zariadenia, v ktorých sa vytvárajú sily pôsobiace proti pohybu vozidla.

1.6 Rozdielne typy brzdových zariadení:

znamenajú zariadenia, ktoré sa líšia v takých podstatných charakteristikách, ako sú:

1.6.1 komponenty, ktoré majú rozdielne vlastnosti;

1.6.2 komponent vyrobený z materiálov, ktoré majú rozdielne vlastnosti, alebo komponent odlišujúci sa tvarom alebo veľkosťou;

1.6.3 rôzna zostava komponentov.

1.7 Komponent/y brzdového zariadenia:

znamená/jú jednu alebo viac jednotlivých častí ktoré spoločne tvoria brzdové zariadenie.

1.8 Kombinovaný brzdový systém znamená:

1.8.1 v prípade dvojkolesových mopedov a dvojkolesových motocyklov systém, ktorým sú najmenej dve brzdy na rôznych kolesách ovládané spoločne pôsobením na jeden ovládací orgán;

1.8.2 v prípade trojkolesových mopedov a trojkoliek, brzdové zariadenie, ktoré pôsobí na všetky kolesá;

1.8.3 v prípade motocyklov s prívesným vozíkom brzdové zariadenie, ktoré pôsobí prinajmenšom na predné a na zadné koleso. Preto brzdové zariadenie, ktoré pôsobí súčasne na zadné koleso a na koleso postranného vozíka je tu považované za zadnú brzdu.

1.9 Progresívne a stupňovité brzdenie:

znamená brzdenie počas ktorého, v rámci normálnej pracovnej činnosti zariadenia, či už je to počas brzdenia alebo odbrzďovania:

1.9.1 vodič môže pôsobením na ovládač kedykoľvek zvyšovať alebo znižovať brzdnú silu;

1.9.2 brzdná sila sa mení proporcionálne podľa pôsobenia na ovládač (monotónna funkcia);

a

1.9.3 brzdná sila môže byť ľahko regulovaná s dostatočnou presnosťou.

1.10 Maximálna konštrukčná rýchlosť:

znamená rýchlosť, ktorú vozidlo nemôže prekročiť, na rovine a bez nepriaznivého vonkajšieho vplyvu, pričom sa berú do úvahy prípadné špecifické obmedzenia kladené na koncepciu a konštrukciu vozidla.

1.11 Zaťažené vozidlo:

znamená, ak nie je stanovené inak, vozidlo zaťažené tak, že dosahuje svoju maximálnu hmotnosť.

1.12 Nezaťažené vozidlo:

znamená samotné vozidlo, ako je predvedené na testy, plus samotný vodič a akékoľvek nevyhnutné testovacie zariadenie alebo prístrojové vybavenie.

1.13 Maximálna hmotnosť:

znamená maximálnu hmotnosť stanovenú výrobcom vozidla ako technicky prípustná (táto hmotnosť môže byť vyššia než prípustná maximálna hmotnosť stanovená vnútroštátnym orgánom).

1.14 Mokrá brzda:

znamená brzdu alebo brzdy s ktorou/ktorými sa zaobchádzalo v súlade s časťou 1.3 dodatku 1.

2. POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU A MONTÁŽ

2.1 Všeobecne

2.1.1 Brzdové zariadenie

2.1.1.1 Brzdové zariadenie musí byť projektované, konštruované a montované tak, aby vozidlo v normálnej činnosti, napriek vibráciám ktorým môže byť vystavené, vyhovovalo ustanoveniam tejto smernice.

2.1.1.2 Brzdové zariadenie má byť najmä projektované, konštruované a montované tak, aby odolávalo pôsobeniu korózie a starnutiu, ktorým je vystavené.

2.1.2 Funkcie brzdového zariadenia

Brzdové zariadenie definované v bode 1.2, musí spĺňať nasledovné podmienky:

2.1.2.1 Prevádzkové brzdenie

Prevádzkové brzdenie musí umožňovať ovládať pohyb vozidla a zastaviť ho bezpečne, rýchle a účinne, pri akejkoľvek rýchlosti a zaťažení, pri akomkoľvek stúpaní alebo klesaní. Musí byť možné vykonať túto brzdnú činnosť stupňovito. Vodič musí mať možnosť ovládať túto brzdnú činnosť zo svojho sedadla vodiča bez toho, aby sňal obe ruky z riadenia.

2.1.2.2 Sekundárne (núdzové) brzdenie (kde je možné)

Sekundárne (núdzové) brzdenie musí umožňovať zastaviť vozidlo v dostatočnej vzdialenosti v prípade poruchy prevádzkového brzdenia. Musí byť možné vykonať túto brzdnú činnosť stupňovito. Vodič musí mať možnosť ovládať túto brzdnú činnosť zo svojho sedadla vodiča pričom musí ovládať vedenie vozidla najmenej jednou rukou. Pre účely týchto ustanovení sa predpokladá, že súčasne nemôže nastať viac než jedna porucha prevádzkového brzdenia.

2.1.2.3 Parkovacia brzda (ak je nainštalovaná)

Parkovacia brzda musí umožňovať udržať vozidlo v stojacej polohe na svahu v stúpaní alebo klesaní aj za neprítomnosti vodiča, činné časti sa musia pritom udržiavať v zabrzdenej polohe výhradne mechanickými zariadeniami. Vodič musí mať možnosť vykonať túto brzdiacu činnosť zo svojho sedadla vodiča.

2.2 Charakteristiky brzdových zariadení

2.2.1 Každý dvojkolesový moped alebo dvojkolesový motocykel musí byť vybavený dvoma prevádzkovými brzdovými zariadeniami s nezávislými ovládačmi a prevodmi, z ktorých jedno pôsobí aspoň na predné koleso a druhé aspoň na zadné koleso.

2.2.1.1 Dve prevádzkové brzdové zariadenia môžu mať spoločné brzdenie iba v takom rozsahu aby porucha jedného brzdového zariadenia neovplyvnila výkon druhého. Určité časti, ako samotná brzda, brzdové valce a ich piesty (okrem tesnení), tlačné tyčky a kľúčové sústavy bŕzd, sa považujú za neporušiteľné, pokiaľ sú náležite dimenzované, sú ľahko prístupné pre údržbu a vykazujú dostatočné bezpečnostné vlastnosti.

2.2.1.2 Zariadenie pre parkovacie brzdenie nie je povinné.

2.2.2 Každý motocykel s prívesným vozíkom musí byť vybavený brzdovými zariadeniami, ktoré by boli vyžadované, keby bol bez prívesného vozíka; ak tieto zariadenia umožňujú dosiahnuť pri testoch vozidla s prívesným vozíkom požadovaný výkon, nie je vyžadovaná brzda, pôsobiaca na koleso prívesného vozíka; zariadenie pre parkovacie brzdenie nie je povinné.

2.2.3 Každý trojkolesový moped musí byť vybavený:

2.2.3.1 buď dvoma nezávislými zariadeniami pre prevádzkové brzdenie, ktoré spoločne pôsobia na všetky kolesá; alebo

2.2.3.2 zariadením pre prevádzkové brzdenie, ktoré pôsobí na všetky kolesá a zariadením na sekundárne (núdzové) brzdenie, ktorým môže byť parkovacia brzda.

2.2.3.3 Navyše, každý trojkolesový moped musí byť vybavený zariadením pre parkovacie brzdenie pôsobiacim na koleso alebo kolesá aspoň jednej nápravy. Zariadenie pre parkovacie brzdenie, ktorým môže byť jedno z dvoch zariadení špecifikovaných v bode 2.2.3.1, musí byť nezávislé na zariadení pôsobiacom na inú nápravu alebo na ostatné nápravy.

2.2.4 Každá trojkolka musí byť vybavená:

2.2.4.1 nohou ovládaným zariadením pre prevádzkové brzdenie, ktoré pôsobí na všetky kolesá a zariadením pre sekundárne (núdzové) brzdenie, ktorým môže byť parkovacia brzda;

2.2.4.2 zariadením pre parkovacie brzdenie pôsobiacim na kolesá aspoň jednej nápravy. Ovládač parkovacieho brzdenia musí byť nezávislý na ovládači prevádzkového brzdenia.

2.2.5 Brzdové zariadenia musia pôsobiť na brzdové plochy trvalo pripojené ku kolesám buď pevným spôsobom alebo prostredníctvom bezporuchových komponentov.

2.2.6 Komponenty všetkých brzdových zariadení musia byť v miestach, kde sú pripevnené na vozidlo uchytené tak spoľahlivo, aby nedošlo k zlyhaniu funkcie brzdových zariadení za normálnych prevádzkových podmienok.

2.2.7 Brzdové zariadenia musia pracovať hladko, ak sú správne namazané a nastavené.

2.2.7.1 Opotrebovanie bŕzd musí byť ľahko vyrovnávané ručným alebo automatickým nastavovaním. Brzdy sa majú dať nastaviť do účinného prevádzkového stavu dovtedy, kým sa brzdové obloženia neopotrebujú tak, že si vyžadujú výmenu.

2.2.7.2 Ovládač a komponenty brzdového prevodu a bŕzd, musia mať rezervu zdvihu takú, aby po zahriatí bŕzd a pri dosiahnutí maximálneho prípustného stupňa opotrebovania brzdového obloženia, bolo možné účinné brzdenie bez nutnosti okamžitého nastavenia.

2.2.7.3 Komponenty brzdového zariadenia v prevádzke, ak sú správne nastavené, sa nesmú dotýkať žiadnych iných častí než tých, ktoré sú na to určené.

2.2.8 V V brzdových zariadeniach s hydraulickým prevodom musia byť rezervné nádržky na kvapalinu projektované a konštruované tak, aby bolo možné ľahko kontrolovať výšku hladiny brzdovej kvapaliny.

Toto ustanovenie neplatí pre mopedy s maximálnou rýchlosťou 25 km/h alebo menšou.

--------------------------------------------------