31993L0006

Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií

Úradný vestník L 141 , 11/06/1993 S. 0001 - 0026
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 4 S. 0058
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 4 S. 0058
CS.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
ET.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
HU.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
LT.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
LV.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
MT.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
PL.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
SK.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42
SL.ES Kapitola 06 Zväzok 02 S. 16 - 42


Smernica Rady 93/6/EHS

z 15. marca 1993

o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na prvú a tretiu vetu jej článku 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže základným cieľom smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [4] je umožniť investičným spoločnostiam, ktorým bolo udelené povolenie príslušnými orgánmi ich domovských členských štátov a nad ktorými tieto orgány vykonávajú dohľad, založiť pobočky a slobodne poskytovať služby v ostatných členských štátoch; keďže táto smernica umožňuje koordináciu pravidiel regulujúcich udeľovanie povolení a obchodovanie investičných spoločností;

keďže však táto smernica nestanovuje spoločné požiadavky na vlastné zdroje investičných spoločností a ani v skutočnosti nestanovuje hodnotu počiatočného imania takýchto spoločností; keďže nestanovuje spoločnú štruktúru pre monitorovanie rizík, ktorým sa vystavujú takéto spoločnosti; keďže v niektorých svojich ustanoveniach odkazuje na iné podnety spoločenstva, ktorých cieľom je presne prijať koordinované opatrenia v týchto oblastiach;

keďže prístup, ktorý sa prijal, má zabezpečiť iba najnevyhnutnejšiu harmonizáciu, ktorá je potrebná a dostatočná na zabezpečenie vzájomného uznávania oprávnenia a vhodných kontrolných systémov; keďže prijatie opatrení na koordináciu definície vlastných zdrojov investičných spoločností, stanovenia rozsahu ich počiatočného imania a zavedenia spoločného rámca na monitorovanie rizík, ktorým sa investičné spoločnosti vystavujú, je nevyhnutným aspektom harmonizácie potrebnej na dosiahnutie vzájomného uznávania v rámci vnútorného finančného trhu;

keďže je vhodné, aby sa zaviedli rozličné množstvá počiatočného imania v závislosti od rozsahu činností, ktoré sú investičné spoločnosti oprávnené vykonávať;

keďže existujúcim investičným spoločnostiam sa za určitých podmienok povoľuje pokračovať v ich obchode, aj keď nevyhovujú minimálnemu množstvu počiatočného imania stanovenému pre nové spoločnosti;

keďže členské štáty sú oprávnené stanoviť pravidlá, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá, ktoré určuje táto smernica;

keďže táto smernica tvorí súčasť širšieho medzinárodného úsilia o uvedenie aproximácie pravidiel týkajúcich sa dohľadu nad investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami (ďalej len "inštitúcie") do platnosti;

keďže spoločné základné normy pre vlastné zdroje inštitúcií sú kľúčovou charakteristikou na vnútornom trhuv sektore investičných služieb, nakoľko vlastné zdroje slúžia na zabezpečenie kontinuity inštitúcií a ochranu investorov;

keďže na spoločnom finančnom trhu inštitúcie, či už ide o investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie, sú zapojené do priamej hospodárskej súťaže medzi sebou;

keďže je preto želateľné, aby sa dosiahla rovnosť v postoji ku úverovým inštitúciám a investičným spoločnostiam;

keďže pokiaľ ide o úverové inštitúcie, všeobecné normy pre dohľad a monitorovanie úverových rizík sú už stanovené v smernici Rady 89/647/EHS z 18. decembra 1989 o ukazovateli platobnej a úverovej schopnosti pre úverové inštitúcie [5];

keďže je potrebné vypracovať všeobecné normy pre trhové riziká, ktorým sú vystavené úverové inštitúcie, a zabezpečiť doplnkový rámec pre dohľad nad rizikami, ktorým sú vystavené inštitúcie, najmä trhové riziká, predovšetkým riziká pozícií, riziká dané druhou stranou, riziká vyrovnania a devízové riziká;

keďže je potrebné zaviesť pojem "portfólio" obsahujúce stav cenných papieroch a iných investičných nástrojov, ktoré sú držané na účely obchodovania a sú predmetom hlavne trhových rizík a vplyvu určitých finančných služieb poskytovaných zákazníkom;

keďže je želateľné, aby inštitúcie so zanedbateľným obchodom s portfóliom, tak v absolútnych, ako aj v relatívnych termínoch by mali byť schopné uplatniť smernicu 89/647/EHS namiesto požiadaviek uvedených v prílohách I a II k tejto smernici;

keďže je dôležité, aby monitorovanie rizík vyrovnania a doručenia bralo do úvahy existenciu systémov ponúkajúcich primeranú ochranu, ktorá redukuje toto riziko;

keďže inštitúcie musia vyhovieť tejto smernici v každom prípade, pokiaľ ide o pokrytie devízových rizík na ich celkový obchod; keďže nižšie kapitálové požiadavky by mali byť stanovené pre obchodné stratégie v menách s tesnou väzbou, ak sú štatisticky potvrdené alebo vznikli zo záväzných medzivládnych dohôd so zameraním hlavne na založenie Európskej menovej únie;

keďže existencia vnútorných systémov monitorovania a kontrolovania úrokových rizík vo všetkých inštitúciách na celé ich obchodovanie je zvlášť dôležitým spôsobom minimalizovania takýchto rizík; keďže takýto systém musí následne podliehať kontrole príslušných orgánov;

keďže smernica Rady 92/121/EHS z 21. decembra 1992 o monitorovaní a kontrolovaní vystavenia úverových spoločností veľkým rizikám [6] nie je zamerané na stanovenie spoločných pravidiel pre monitorovanie veľkých operácií v činnostiach, ktoré sú principiálne predmetom trhových rizík; keďže táto smernica odkazuje na iný podnet spoločenstva zameranú na prijatie požadovanej koordinácie metód v tejto oblasti;

keďže je potrebné prijať spoločné pravidlá pre monitorovanie a kontrolovanie vystavenia veľkým rizikám, ktorým podliehajú investičné spoločnosti;

keďže vlastné zdroje úverových inštitúcií už boli definované v smernici Rady 89/299/EHS zo 17. apríla 1989 o vlastných zdrojoch úverových inštitúcií [7];

keďže základom pre definíciu vlastných zdrojov inštitúcií by mala byť táto definícia;

keďže však existujú určité dôvody, prečo na účely tejto smernice sa definícia vlastných zdrojov inštitúcií môže líšiť od definície vo vyššie uvedenej smernici, aby vzala do úvahy jednotlivé typické vlastnosti činnosti vykonávaných inštitúciami, ktoré zahrňujú hlavne trhové riziká;

keďže smernica Rady 92/30/EHS zo 6. apríla 1992 o dohľade nad úverovými inštitúciami na konsolidovanom základe [8] stanovuje princíp konsolidácie; keďže nestanovuje spoločné pravidlá pre konsolidáciu finančných inštitúcií zapojených do činností, ktoré sú principiálne predmetom trhových rizík; keďže táto smernica odkazuje na iný podnet spoločenstva zameranú na prijatie koordinovaných opatrení v tejto oblasti;

keďže smernica 92/30/EHS neplatí pre skupiny, ktoré zahrňujú jednu alebo viac investičných spoločností, ale žiadne úverové inštitúcie; keďže sa však pociťovalo ako potrebné zaviesť spoločnú štruktúru pre zavedenie dohľadu nad investičnými spoločnosťami na konsolidovanom základe;

keďže technické prispôsobenie podrobným pravidlám uvedeným v tejto smernici bude musieť čas od času brať do úvahy nový vývoj v oblasti investičných služieb, keďže Komisia v súlade s tým navrhne také úpravy, ako budú potrebné;

keďže Rada by v neskoršej fáze mala prijať ustanovenia o úprave tejto smernice podľa technického vývoja v súlade s rozhodnutím Rady 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorým sa stanovujú postupy pre vykonávanie realizačných právomoci udelených Komisii [9]; keďže Rada samotná by na návrh Komisie mala vykonávať takéto úpravy;

keďže do troch rokov od platnosti by sa na obnovu tejto smernice malo vypracovať ustanovenie v súlade so skúsenosťami, vývojom na finančných trhoch a prácou medzinárodného fóra regulačných orgánov; keďže takáto obnova by mala zahrňovať možnú obnovu zoznamu oblasti, ktoré by pripadne mohli podliehať technickej úprave;

keďže táto smernica a smernica 93/22/EHS o investičných službách v oblasti cenných papierov sú v takom blízkom vzťahu, že ich nadobudnutie účinnosti v rôzne dátumy by mohlo viesť k deformácii hospodárskej súťaže,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty budú požiadavky tejto smernice uplatňovať na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, ako je definované v článku 2.

2. Členský štát smie zaviesť dodatočné alebo prísnejšie požiadavky na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, ktorým udelil povolenie.

DEFINÍCIE

Článok 2

Na účely tejto smernice:

1. úverové inštitúcie sú všetky inštitúcie, ktoré spĺňajú definíciu v prvej zarážke článku 1 prvej smernice Rady (77/780/EHS) z 12. decembra 1977 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začatia a výkonu činnosti úverových inštitúcií [10], ktoré podliehajú požiadavkám ustanovených smernicou 89/647/EHS;

2. investičné spoločnosti sú všetky inštitúcie, ktoré spĺňajú definíciu v bode 2 článku 1 smernice 93/22/EHS, ktoré podliehajú požiadavkám uvedeným v tej istej smernici s výnimkou:

- úverové inštitúcie,

- miestne spoločnosti, ako sú definované v bode 20, a

- spoločnosti, ktoré iba prijímajú a ďalej postupujú objednávky od investorov bez držania peňazí alebo cenných papierov patriacich klientom, a ktoré z tohto dôvodu sa u svojich klientov nesmú v žiadnom prípade dostať do pasíva;

3. inštitúcie znamenajú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti;

4. uznané investičné spoločnosti tretej krajiny znamenajú spoločnosti, na ktoré by sa vzťahovala definícia investičnej spoločnosti v bode 2, ak by boli založené v rámci spoločenstva, a ktorým bolo v tretej krajine udelené povolenie a ktoré podliehajú a spĺňajú pravidlám obozretnosti, ktoré príslušné orgány považujú za aspoň tak striktné ako pravidlá uvedené v tejto smernici;

5. investičné nástroje znamenajú nástroje uvedené v zozname v oddieli B prílohy smernice 93/22/EHS;

6. portfólio inštitúcie pozostáva z:

a) obchodovania s investičnými nástrojmi na vlastný účet, ktoré sa držia iba na opätovný predaj a/alebo ktoré inštitúcia preberá s úmyslom mať krátkodobý prospech zo skutočných a/alebo očakávaných rozdielov medzi ich nákupnými a predajnými cenami, alebo z inej ceny alebo úrokových variácií, a pozícií v investičných nástrojoch plynúcich z vyrovnaného kapitálového maklérstva, pozície prijaté s cieľom zabezpečiť iné prvky portfólia;

b) rizík z ešte neuzavretých obchodov, bezplatné dodania, druhotné nástroje obchodovania mimo hlavnej burzy s cennými papiermi, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 2, 3 a 5 prílohy II, vystavenia rizík z dohôd o odkúpení a požičiavaním cenných papierov, ktoré sú založené na cenných papieroch zahrnutých v portfóliu, ako je definované v písmene a), uvedené v ods. 4 prílohy II, rizíká spôsobené dohodami o opačnom odkúpení a transakcie vypožičiavania si cenných papierov popísané v tom istom odseku za predpokladu, že príslušné orgány súhlasia, pričom spĺňajú buď podmienky i), ii), iii), a v) alebo podmienky iv) a v), a to nasledovne:

i) vystavenia riziku sú prepočítavané denne podľa trhových cien, dodržiavajúc postupy uvedené v prílohe II;

ii) ručenie sa upravuje tak, aby sa zohľadnili podstatné zmeny v hodnote cenných papierov zahrnutých v dohode alebo predmetnej transakcii, podľa pravidla prijateľného pre príslušné orgány;

iii) dohoda alebo transakcia stanovuje, aby požiadavky inštitúcie mohli byť bezodkladne a automaticky započítané proti požiadavkám druhej strany v prípade, že táto nedodrží záväzok;

iv) predmetná dohoda alebo transakcia je medziprofesionálna;

v) takéto dohody a transakcie sú obmedzené na ich akceptované a vhodné použitie a umelé transakcie, najmä tie, ktoré nie sú krátkodobej povahy, sú vylúčené, a

c) výdaje vo forme poplatkov, provízii, úrokov, dividend a marže na deriváty, s ktorými sa obchoduje na burze, a ktoré sú v priamom vzťahu k položkám zahrnutým v portfóliu podľa odseku 6 prílohy II.

Jednotlivé položky musia byť zahrnuté alebo vylúčené z portfólia v súlade s objektívnymi postupmi, prípadne vrátane účtovných noriem v príslušnej inštitúcii, a takéto postupy a ich dôsledné uplatňovanie podliehajú kontrole príslušných orgánov;

7. materský podnik, dcérsky podnik a finančná inštitúcia sú definované v súlade s článkom 1 smernice 92/30/EHS,

8. finančná holdingová spoločnosť je finančná inštitúcia, ktorej dcérske podniky sú buď výlučne alebo hlavne úverovými inštitúciami, investičnými spoločnosťami alebo inými finančnými inštitúciami, z ktorých aspoň jedna je úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou;

9. váženie rizika znamená stupne úverového rizika uplatniteľné na príslušné zmluvné strany podľa smernice 89/647/EHS. Jednako aktíva, ktoré tvoria pohľadávky a iné rizikové položky voči investičným spoločnostiam alebo uznaným investičným spoločnostiam tretej krajiny a rizikové položkyvoči uznaným zúčtovacím bankám a devízovým burzám budú mať rovnakú váhu ako tie, pri ktorých je protistranou úverová inštitúcia;

10. odvodené nástroje obchodovania mimo hlavnej burzy s cennými papiermi sú úrokové a devízové zmluvy uvedené v prílohe II k smernici 89/647/EHS a mimobilančné zmluvy založené na akciách, s podmienkou, že so žiadnymi takýmito zmluvami sa neobchoduje na uznaných burzách, kde podliehajú denným maržovým požiadavkám, a v prípade devízových zmlúv, že každá takáto zmluva má pôvodnú splatnosť viac ako 14 kalendárnych dní;

11. regulovaný trh znamená trh, ktorý spĺňa definíciu uvedenú v článku 1 ods. 13 smernice 93/22/EHS;

12. kvalifikované položky znamenajú dlhodobú a krátkodobú pozíciu v aktívach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/647/EHS a v písomných sľuboch splatiť dlh vydaných investičnými spoločnosťami alebo uznanými investičnými spoločnosťami tretej krajiny. Znamená to tiež dlhodobú a krátkodobú pozíciu v písomných sľuboch splatiť dlh, ak takéto nástroje spĺňajú nasledujúce podmienky: takéto nástroje musia byť, po prvé, uvedené na zozname aspoň jedného regulovaného trhu v členskom štáte alebo na burze cenných papierov v tretej krajine s podmienkou, že takáto burza je uznaná príslušnými orgánmi príslušného členského štátu. a po druhé, musia byť považované príslušnou inštitúciou za dostatočne likvidné, a vzhľadom na solventnosť emitenta podliehajú určitému stupňu rizika nedodržania záväzku, ktoré je porovnateľné alebo nižšie ako riziko aktív uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/647/EHS; spôsob, ktorým sú nástroje odhadnuté, je predmetom podrobného skúmania príslušných orgánov, ktoré zrušia hodnotenie inštitúcie, ak sú toho názoru, že dané nástroje sú príliš rizikové z hľadiska nedodržania záväzku na to, aby boli kvalifikovanými položkami.

Napriek predchádzajúcemu a do ďalšej koordinácie, mö6u príslušné orgány uznať za kvalifikované položky také nástroje, ktoré sú dostatočne likvidné a ktoré vzhľadom na solventnosť emitenta sú predmetom rizika neplnenia záväzku. ktoré je porovnateľné alebo menšie ako aktíva uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/647/EHS. Riziko neplnenia záväzku spojené s takýmito nástrojmi musí byť vyhodnotené na takejto úrovni aspoň dvomi ratingovými agentúrami, ktoré príslušné orgány uznávajú, pokiaľ nie sú ohodnotené pod takúto úroveň akoukoľvek inou ratingovou agentúrou uznanou príslušnými orgánmi.

Príslušné orgány však môžu upustiť od podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete, ak to považujú za neprimerané z hľadiska, napríklad, charakteristík trhu, emitenta, emisie alebo kombinácie týchto charakteristík.

Ďalej príslušné orgány budú žiadať, aby inštitúcie uplatňovali maximálne zaťaženie uvedené v tabuľke 1 odseku 14 prílohy I na nástroje, ktoré sa vyznačujú zvláštnym rizikom vzhľadom na nedostatočnú solventnosť emitenta alebo nedostatočnú likviditu.

Príslušné orgány každého členského štátu budú pravidelne poskytovať Rade a Komisii informácie týkajúce sa metódpoužitých na hodnotenie kvalifikovaných položiek, najmä metód použitých na hodnotenie stupňa likvidity emisie a sol ventnosti emitenta;

13. centrálne štátne položky znamenajú dlhodobé a krátkodobé pozície v aktívach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/647/EHS a aktívach, ktorým je pripísané zaťaženie 0 % v článku 7 tej istej smernice;

14. konvertibilný znamená cenný papier, ktorý pri opcii držiteľa možno vymeniť za iný cenný papier, ktorý je zvyčajne akciou emitenta;

15. záruka je nástroj, ktorý držiteľovi dáva právo nakúpiť určitý počet akcií základného imania alebo obligácií za dohodnutú cenu. až kým nevyprší dátum záruky. Akcie alebo obligácie smú byť vyrovnané doručením samotných cenných papierov alebo ich ekvivalentom v hotovosti;

16. krytá záruka je nástroj vydaný iným subjektom ako emitent základného nástroja, ktorý držiteľovi dáva právo nakúpiť určitý počet akcií základného imania alebo obligácií za dohodnutú cenu, alebo právo zaistiť si zisk alebo vyhnúť sa strate odvolaním sa na fluktuácie v indexe vzťahujúcom sa na akékoľvek finančné nástroje uvedené na zozname v časti B prílohy k smernici 93/22/EHS až do uplynutia dátumu záruky;

17. dohoda o odkúpení a dohoda o spätnom odkúpení znamenajú akékoľvek cenné papiere alebo záručné práva vzťahujúce sa na vlastnícke právo na cenné papiere, kde táto záruka je vydaná uznanou burzou, ktorá drží práva na cenné papier a dohoda nepovoľuje inštitúcii previesť alebo prisľúbiť určitý cenný papier viac ako jednej strane odrazu, podlieha záväzku odkúpiť ich (alebo náhradné cenné papiere rovnakého opisu) za určenú cenu v určený termínový deň, alebo špecifikovať ich prevodcom ako dohodu o odkúpení a ako dohodu o spätnom odkúpení pre inštitúciu, ktorá ich kupuje.

Dohoda o spätnom odkúpení sa považuje za medziprofesionálnu transakciu, keď náprotivná strana podlieha starostlivej koordinácii na úrovni spoločenstva, alebo je úverovou inštitúciou zóny A, ako je definované v smernici 89/647/EHS, alebo je uznanou investičnou spoločnosťou tretej krajiny, alebo keď dohoda je uzatvorená s uznanou zúčtovacou bankou alebo burzou;

18. požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov znamená akúkoľvek transakciu, pri ktorej inštitúcia alebo jej náprotivok prevedie cenné papiere proti vhodnej záruke s podmienkou, že vypožičiavateľ vráti rovnocenné cenné papiere k určitému termínovému dátumu, alebo keď bude prevodcom požiadaný tak urobiť, pričom požičiavateľom je inštitúcia, ktorá cenné papiere prevádza a vypožičiavateľom inštitúcia, ktorej sa prevádzajú.

Vypožičiavanie cenných papierov sa považuje za medziprofesionálnu transakciu, keď náprotivná strana je predmetom prezieravej koordinácie na úrovni spoločenstva alebo je zónou úverovej inštitúcie, ako je definované v smernici 89/647/EHS alebo je uznanou investičnou spoločnosťou tretej krajiny alebo keď je transakcia uzavretá s uznanou zúčtovacou bankou alebo burzou;

19. zúčtovací člen znamená člen burzy alebo zúčtovacej banky, ktorá má priamy zmluvný vzťah s centrálnou protistranou (trhový garantor); nezúčtovací členovia musia vykonávať svoje obchody cez zúčtovacieho člena;

20. miestna spoločnosť znamená spoločnosť pôsobiaca iba na svoj vlastný účet na burze finančných termínových obchodov alebo opčnej burze, alebo na účty iných členov tej istej burzy alebo dohadujúc cenu iným členom tej istej burzy, ktorí sú garantovaní zúčtovacím členom tej istej burzy. Zodpovednosť za zaručenie vykonania zmlúv, do ktorých vstúpi takáto spoločnosť musí prevziať zúčtovací člen tej istej burzy, a takéto zmluvy musia byť vzaté do úvahy pri kalkulácii úhrnných kapitálových požiadaviek zúčtovacieho člena, pokiaľ pozície miestnej spoločnosti sú úplne oddelené od pozícií zúčtovacieho člena;

21. delta (faktor) označuje očakávanú zmenu v opčnej cene ako podiel malej zmeny v cene nástroje tvoriaci základ opcie;

22. na účely odseku 4 prílohy I, dlhodobá pozícia znamená pozíciu, v ktorej inštitúcia zjednala úrok, ktorý bude dostávať v nejaký čas v budúcnosti, a krátkodobá pozícia znamená pozíciu, v ktorej inštitúcia zjednala úrok, ktorý bude platiť v nejakom čase v budúcnosti;

23. vlastné zdroje znamenajú vlastné zdroje, ako sú definované v smernici 89/299/EHS. Túto definíciu je však možné upraviť za okolnosti popísaných v prílohe V;

24. počiatočné imanie znamená položky 1 a 2 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS;

25. pôvodné vlastné zdroje znamenajú súhrn položiek 1, 2 a 4 po odčítaní súhrnu položiek 9, 10 a 11 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS;

26. imanie znamená vlastné zdroje;

27. upravená doba sa ráta za použitia vzorca uvedeného v odseku 26 prílohy I.

POČIATOČNÉ IMANIE

Článok 3

1. Investičné spoločnosti, ktoré držia peniaze a/alebo cenné papiere zákazníkov a ktoré ponúkajú jednu alebo viac z nasledujúcich služieb musia mať počiatočné imanie 125000 ECU:

- prijímanie a prevod objednávok investorov na finančné nástroje,

- uskutočňovanie objednávok investorov na finančné nástroje,

- spravovanie individuálnych portfólií investícií v investičných nástrojoch,

za podmienky, že neobchodujú v žiadnych finančných nástrojoch na svoj vlastný účet ani neupísali emisie finančných nástrojov na základe pevnej dohody.

Zachovávanie takých pozícií v investičných nástrojoch. ktoré nie sú v portfóliu, na investovanie vlastných zdrojov sa nepovažuje za obchodovanie za účelmi uvedenými v prvom odseku ani za účelmi odseku 2.

Príslušné orgány však smú povoliť investičnej spoločnosti, ktorá vykonáva objednávky investorov na finančné nástroje, uchovávať takéto nástroje na svoj vlastný účet, ak:

- takéto pozície vzniknú iba ako výsledok toho, že spoločnosti sa nepodarí splniť presne objednávku investorov,

- celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií podlieha stropu rovnému 15 % z počiatočného imania spoločnosti,

- spoločnosť spĺňa požiadavky uvedené v článkoch 4 a 5 a

- takéto pozície sú náhodné a dočasné vo svojej podstate a striktne obmedzené na čas potrebný na uskutočnenie príslušnej transakcie.

2. Členský štát smie znížiť čiastku uvedenú v odseku 1 na 50000 ECU, ak spoločnosť nie je oprávnená držať peniaze alebo cenné papiere klientov, obchodovať na svoj vlastný účet ani upísať emisie na základe pevnej dohody.

3. Všetky ostatné investičné spoločnosti musia mať počiatočné imanie 730000 ECU.

4. Spoločnosti uvedené v druhej a tretej zarážke článku 2 ods. 2 musia mať počiatočné imanie 50000 ECU, pokiaľ majú výhodu z otvorenosti spoločnosti alebo poskytujú služby podľa článkov 14 alebo 15 smernice 93/22/EHS.

5. Napriek odsekom 1 až 4 členské štáty smú pokračovať v oprávňovaní investičných spoločností a spoločností uvedených v odseku 4, ktoré existovali prv, než sa začala uplatňovať táto smernica a ktorých vlastné zdroje sú menšie ako počiatočné kapitálové úrovne stanovené pre nich v odsekoch 1 až 4. Vlastné zdroje takýchto spoločností nesmú klesnúť pod najvyššiu referenčnú úroveň vyrátanú po dátume oznámenia tejto smernice. Táto referenčná úroveň je priemernou dennou úrovňou vlastných zdrojov vypočítaná zo šesťmesačného obdobia, ktoré predchádzalo dátumu vypočítania. Ráta sa každých šesť mesiacov vzhľadom na zodpovedajúce predošlé obdobie.

6. Ak spoločnosť uvedená v odseku 5, riadi iná fyzická alebo právnická osoba ako tá, ktorá ju riadila predtým, vlastné zdroje tejto spoločnosti si musia zachovať aspoň úroveň stanovenú pre ňu v odsekoch 1 až 4, okrem nasledujúcich situácií:

i) v prípade prvého prevodu dedením po uplatňovaní tejto smernice, s ohľadom na súhlas príslušných orgánov, nie dlhšie ako desať rokov po takomto prevode;

ii) v prípade zmeny zloženia spoločnosti, pokiaľ aspoň jeden z partnerov k dátumu uplatnenia tejto smernice zostane v spoločnosti, nie dlhšie ako 10 rokov po dátume uplatnenia tejto smernice.

7. Za určitých špecifických okolností a so súhlasom príslušných orgánov však v prípade zlúčenia dvoch alebo viacerých investičných spoločností a/alebo spoločností, o ktorých hovorí odsek 4, vlastné zdroje spoločnosti, ktoré vznikli zlúčením nemusia si uchovať úroveň stanovenú v odsekoch 1 až 4. Jednako počas akéhokoľvek obdobia, keď úrovne stanovené v odsekoch 1 až 4 sa nedodržali, vlastné zdroje novej spoločnosti nesmú klesnúť pod celkové vlastné zdroje zlúčených spoločností v čase zlúčenia.

8. Vlastné zdroje investičných spoločností a spoločností, o ktorých hovorí odsek 4 nesmú klesnúť pod úroveň stanovenú v odsekoch 1 až 5 a 7. Ak sa však tak stane, príslušné orgány smú, ak k tomu okolnosti oprávňujú, povoliť takýmto firmám obmedzené obdobie. počas ktorého sa ich situácie skorigujú alebo ich činnosti prestanú.

USTANOVENIA PROTI RIZIKÁM

Článok 4

1. Príslušné orgány budú od inštitúcií vyžadovať, aby zabezpečili vlastné zdroje, ktoré musia byť vždy väčšie alebo rovné súhrnu:

i) kapitálových požiadaviek na ich podnikanie s portfóliom, vyrátaných v súlade s prílohami I, II a VI;

ii) kapitálových požiadaviek vyrátaných v súlade s prílohou III;

iii) kapitálových požiadaviek stanovených smernicou 89/647/EHS pre všetky ich obchodné činnosti vynímajúc aj ich činnosť danú portfóliom aj ich nelikvidné aktíva. ak sú odrátané od vlastných zdrojov podľa odseku 2 písm. d) prílohy V;

iv) kapitálových požiadaviek stanovených v odseku 2.

Bez ohľadu na sumu kapitálových požiadaviek uvedených v bodoch i) až iv), požiadavky na vlastné zdroje investičných spoločností nebudú nikdy nižšie, ako je suma stanovená v prílohe IV.

2. Príslušné orgány budú od inštitúcií vyžadovať, aby riziká, ktoré vzniknú v spojitosti s podnikaním, ktoré je mimo dosahu aj tejto smernice aj smernice 89/647/EHS, a ktoré sa pokladajú za riziká podobné rizikám, o ktorých hovoria tieto predpisy, pokryli primeranými vlastnými zdrojmi.

3. Ak vlastné zdroje inštitúcie klesnú pod požadovanú sumu vlastných zdrojov, ako je uvedené v odseku 1, príslušné orgány zabezpečia, aby takáto inštitúcia čo najrýchlejšie podnikla opatrenia na konsolidáciu svojej situácie.

4. Príslušné orgány budú požadovať, aby inštitúcie ustanovili systémy na monitorovanie a kontrolovanie úrokového rizika všetkých ich obchodov a takéto systémy budú podliehať dozoru príslušných orgánov.

5. Inštitúcie musia uistiť príslušné orgány, že uplatňujú systémy, ktoré môže vyrátať ich finančné postavenie s primeranou presnosťou, a to kedykoľvek.

6. Napriek odseku 1 príslušné orgány smú povoliť inštitúciám, aby vyrátali kapitálové požiadavky na ich činnosti dané portfóliom v súlade so smernicou 89/647/EHS, a nie v súlade s prílohami I a II k tejto smernici, a to s podmienkou, že:

i) činnosti dané portfóliom, ktoré takéto inštitúcie vykonávajú, normálne nepresahujú 5 % ich celkového obchodu;

ii) ich celkové pozície podľa portfólia normálne nepresahujú 15 miliónov ECU; a

iii) obchody dané portfóliom takýchto inštitúcií nikdy nepresahujú 6 % ich celkového obchodu a ich celkové pozície v obchodoch podľa portfólia nikdy nepresahujú 20 miliónov ECU.

7. Aby sa stanovilo, akú časť tvorí obchod daný portfóliom z celkového obchodu, ako je uvedené v odseku 6 i) a iii), príslušné orgány sa smú odvolať buď na veľkosť kombinovaného bilančného a mimobilančného obchodu, na výkaz ziskov a strát, alebo na vlastné zdroje príslušných inštitúcií, alebo na kombináciu týchto určení. Keď je veľkosť bilančného a mimobilančného obchodu odhadnutá, dlhové zmluvy sa ohodnotia podľa ich trhových cien alebo ich základných hodnôt, akcie podľa ich trhových cien a odvodené cenné papiere podľa nominálnych alebo trhových hodnôt prostriedkov, ktoré sú ich základom. Dlhodobé pozície a krátkodobé pozície sa spočítajú bez ohľadu na ich znamienka.

8. Ak sa stane, že inštitúcia na dlhšie, ako je krátke obdobie, prekročí jeden alebo obidva limity uvedené v odseku 6 písm. i) a ii), alebo prekročí jeden alebo obidva limity uvedené v odseku 6 bode iii), bude sa od nej požadovať, aby splnila požiadavky uvedené v článku 4 ods. 1 bode i) namiesto požiadaviek smernice 89/647/EHS s ohľadom na jej činnosť danú portfóliom, a aby upovedomila o tom príslušný orgán.

MONITOROVANIE A RIADENIE VEĽKÝCH RIZÍK

Článok 5

1. Inštitúcie musia monitorovať a riadiť svoje veľké riziká v súlade so smernicou 92/121/EHS.

2. Bez ohľadu na odsek 1, tie inštitúcie, ktoré vypočítavajú kapitálové požiadavky na svoje činnosti dané portfóliom v súlade s prílohami I a II, musia monitorovať a riadiť svoje vystavenie veľkým rizikám v súlade so smernicou 92/121/EHS s ohľadom na úpravy uvedené v prílohe VI k tejto smernici.

ODHAD POZÍCIÍ NA ÚČELY VÝKAZOV

Článok 6

1. Inštitúcie musia denne prispôsobovať svoje portfóliá, pokiaľ sa ich netýka článok 4 ods. 6.

2. V prípade absencie rýchlo dostupných trhových cien, napríklad v prípade obchodovania s novými emisiami na primárnych trhoch, príslušné orgány smú upustiť od požiadavky uvedenej v odseku 1 a žiadať, aby takéto inštitúcie použili alternatívne metódy odhadu s podmienkou, že tieto metódy sú dostatočne prísne a že ich schválili príslušné orgány.

DOHĽAD NA KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

Článok 7

Všeobecné pravidlá

1. Kapitálové požiadavky uvedené v článkoch 4 a 5 na inštitúcie, ktoré nie sú ani materské podniky ani nie sú dcérske podniky takýchto podnikov, sa uplatňujú na sólo základe.

2. Požiadavky, ktoré ukladajú články 4 a 5:

- akejkoľvek inštitúcii, ktorá má úverovú inštitúciu v zmysle smernice 92/30/EHS, investičnú spoločnosť alebo inú finančnú inštitúciu ako dcérsky podnik, alebo ktorá má účasť v takomto subjekte, a

- akejkoľvek inštitúcii, ktorej materský podnik je finančná holdingová spoločnosť,

sa budú uplatňovať na konsolidovanom základe v súlade s metódami uvedenými vo vyššie uvedenej smernici a v odsekoch 7 až 14 tohto článku.

3. Keď skupina, o ktorej hovorí odsek 2, nezahrňuje úverovú inštitúciu, uplatňuje sa smernica 92/30/EHS s ohľadom na nasledujúce úpravy:

- finančná holdingová spoločnosť znamená finančnú inštitúciu, ktorej dcérske podniky sú buď výlučne alebo hlavne investičné spoločnosti alebo iné finančné spoločnosti, z ktorých je aspoň jedna investičnou spoločnosťou,

- holdingová spoločnosť pre zmiešané činnosti znamená iný materský podnik ako finančnú holdingovú spoločnosť alebo investičnú spoločnosť, ktorej dcérske podniky zahŕňajú aspoň jednu investičnú spoločnosť,

- príslušné orgány sú orgány členských štátov, ktoré sú zákonom alebo predpismi poverené dohľadom nad investičnými spoločnosťami,

- každý odkaz na úverové inštitúcie sa nahradzuje odkazom na investičné spoločnosti,

- druhý pododsek článku 3 ods. 5 smernice 92/30/EHS sa nebude uplatňovať,

- v článkoch 4 ods. 1 a 2 a 7 ods. 5 smernice 92/30/EHS každý odkaz na smernicu 77/780/EHS sa nahradzuje odkazom na smernicu 93/22/EHS,

- na účely článkov 3 ods. 9 a 8 ods. 3 smernice 92/30/EHS odkazy na bankový poradný výbor sa nahradzuje odkazmi na Radu a Komisiu,

- prvá veta článku 7 ods. 4 smernice 92/30/EHS sa nahradzuje nasledovným:"Kde investičná spoločnosť, finančná holdingová spoločnosť alebo holdingová spoločnosť pre zmiešané činnosti riadi jednu alebo viac dcérskych podnikov, ktoré sú poisťovacími spoločnosťami, príslušné orgány a úrady, ktorým bola zverená verejná úloha dozoru poisťovacích spoločností, budú tesne spolupracovať."

4. Príslušné orgány, od ktorých sa vyžaduje alebo ktoré majú poverenie vykonávať dozor nad skupinami, o ktorých hovorí odsek 3 na konsolidovanom základe, smú, až do ďalšej koordinácie dozoru takýchto skupín na konsolidovanom základe a kde okolnosti to oprávňujú, upustiť od takejto povinnosti s podmienkou, že každá takáto investičná spoločnosť v takejto skupine:

i) používa definíciu vlastných zdrojov uvedenú v odsek e 9 prílohy V;

ii) spĺňa požiadavky uvedené v článkoch 4 a 5 o sólo základe;

iii) zavedie systém na monitorovanie a riadenie zdrojov imania a dotovanie všetkých ostatných finančných inštitúcií v rámci skupiny.

5. Príslušné orgány budú vyžadovať od investičných spoločností v skupine, ktorej bolo poskytnuté oslobodenie uvedené v odseku 4, aby im oznámili takéto riziká, vrátane tých, ktoré sú spojené so zložením a zdrojmi ich imania a financovania, čo môže narušiť ich finančné pozície. Ak príslušné orgány usúdia, že finančné pozície takýchto investičných spoločností nie sú primerane chránené, budú od nich žiadať, aby podnikli opatrenia vrátane, ak to bude potrebné. obmedzení prevodu imania z takýchto spoločností na subjekty skupiny.

6. Ak príslušné orgány odsunú povinnosť dozoru na konsolidovanom základe uvedenom v odseku 4, podniknú iné vhodné opatrenia na monitorovanie rizík, a to najmä veľkých úverových operácií celej skupiny vrátane akýchkoľvek podnikov umiestnených mimo členského štátu.

7. Členské štáty smú upustiť od uplatnenia požiadaviek uvedených v článkoch 4 a 5, na individuálnom alebo dielčom konsolidovanom základe, na konsolidovaný základ, a to pre akýkoľvek dcérsky podnik takej inštitúcie, ktorá podlieha ich právomoci a dozoru a je zahrnutá v dozore na konsolidovanom základe inštitúcie, ktorá je jej materský podnik.

Také isté právo oslobodenia sa udelí, ak materský podnik je finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá sídli v tom istom členskom štáte, ako táto inštitúcia s podmienkou, že podlieha tomu istému dozoru, aký sa vykonáva nad úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami, a najmä požiadavkám uvedeným v článkoch 4 a 5.

V obidvoch prípadoch, ak sa uplatni právo oslobodenia, musia sa podniknúť opatrenia, aby sa zabezpečilo vyhovujúce rozdelenie vlastných zdrojov v rámci skupiny.

8. Ak inštitúcii, ktorej materský podnik je inštitúcia, bolo udelené povolenie a je umiestnená v inom členskom štáte, príslušné orgány, ktoré udelili povolenie, použijú pre túto inštitúciu pravidlá uvedené v článkoch 4 a 5 na individuálnom, prípadne na dielčom individuálnom základe.

9. Bez ohľadu na odsek 8 príslušné orgány zodpovedné za udelenie povolenia dcérskym podnikom materského podniku, ktorý je inštitúciou, smú, podľa dvojstrannej dohody, previesť svoju zodpovednosť za dozor nad kapitálovou primeranosťou dcérskeho podniku a nad veľkými úverovými operáciami na príslušné orgány, ktoré udelili povolenie materskému podniku a vykonávajú nad ním dozor. Komisia musí byť neustále informovaná o existencii a obsahu takýchto dohôd. Doručí takéto informácie príslušným orgánom v ostatných členských štátoch a bankovému poradnému výboru a Rade okrem prípadu skupín, ktorých sa týka odsek 3.

Výpočet konsolidovaných požiadaviek

10. Ak sa právo oslobodenia uvedené v odsekoch 7 a 9 neuplatňuje, príslušné orgány smú na účely vypočítania kapitálových požiadaviek uvedených v prílohe I a vystavenia klientov uvedených v prílohe VI o konsolidovanom základe povoliť saldo medzi zrovnateľnými hodnotami v portfólia jednej inštitúcie, aby sa vyvážili pozície v portfóliu inej inštitúcie podľa pravidiel uvedených v prílohách I a VI v tomto poradí.

Okrem toho smú povoliť devízové pozície s ohľadom na prílohu III v jednej inštitúcii, aby sa vyvážili devízové pozície s ohľadom na prílohu III v druhej inštitúcii v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe III.

11. Príslušné orgány smú tiež povoliť vyrovnanie portfólia a devízových pozícií podnikov umiestnených v tretích krajinách pri súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

i) takýmto podnikom bolo udelené oprávnenie v tretej krajine a buď vyhovujú definícii o úverovej inštitúcii uvedenej za prvou zarážkou článku 1 smernice 77/780/EHS, alebo sú uznanými investičnými spoločnosťami v tretej krajine;

ii) takéto podniky vyhovujú, na sólo základe, pravidlám kapitálovej primeranosti rovnocenným s tými, ktoré sú uvedené v tejto smernici;

iii) v príslušných krajinách neexistujú pravidlá, ktoré by významne mohli ovplyvniť prevod imania v rámci skupiny.

12. Príslušné orgány smú tiež povoliť vyrovnanie, o ktorom hovorí odsek 10, medzi inštitúciami v rámci skupiny, ktorá dostala oprávnenie v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že:

i) existuje vyhovujúce rozdelenie imania v rámci skupiny;

ii) regulačná, zákonná a zmluvná štruktúra, v rámci ktorej inštitúcie operujú, je taká, že garantuje vzájomnú finančnú podporu v rámci skupiny.

13. Ďalej príslušné orgány smú povoliť vyrovnanie uvedené v odseku 10, medzi inštitúciami v rámci skupiny, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 12 a akoukoľvek inštitúciou zahrnutou v tej istej skupine, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, s podmienkou, že takáto inštitúcia je povinná spĺňať kapitálové požiadavky uvedené v článkoch 4 a 5 na samostatnom základe.

Definícia konsolidovaných vlastných zdrojov

14. Pri vypočítavaní vlastných zdrojov na konsolidovanom základe uplatňuje sa článok 5 smernice 89/299/EHS.

15. Príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie dozoru na konsolidovanom základe môžu uznať platnosť vlastných definícií uplatniteľných na inštitúcie podľa prílohy pri vypočítavaní ich konsolidovaných vlastných zdrojov.

POŽIADAVKY NA PODÁVANIE SPRÁV

Článok 8

1. Členské štáty budú žiadať, aby investičné spoločnosti a úverové inštitúcie poskytovali príslušným orgánom svojich domovských členských štátov všetky informácie potrebné na vyhodnotenie ich spĺňaniu pravidiel prijatých v súlade s touto smernicou. Členské štáty tiež zabezpečia, aby vnútorné kontrolné mechanizmy inštitúcií a administratívne a účtovné postupy umožňovali kedykoľvek si overiť rešpektovania týchto pravidiel.

2. Investičné spoločnosti sú povinné poskytnúť správu príslušným orgánom spôsobom, ktorý určia príslušné orgány, aspoň raz mesačne v prípade spoločností, o ktorých hovorí článok 3 ods. 3, aspoň raz za tri mesiace v prípade spoločností, o ktorých hovorí článok 3 ods. 1 a aspoň raz za šesť mesiacov v prípade spoločností, o ktorých hovorí článok 3 ods. 2.

3. Bez ohľadu na odsek 2, investičné spoločnosti uvedené v článku 3 ods. 1 a 3 sú povinné poskytovať informácie na konsolidovanom alebo na dielčom konsolidovanom základe iba raz za šesť mesiacov.

4. Úverové inštitúcie sú povinné podávať správy spôsobom určeným príslušnými orgánmi tak často, ako sú povinné podávať správy podľa smernice 89/647/EHS.

5. Príslušné orgány zaviažu inštitúcie, aby im podávali správy bezodkladne v každom prípade, keď ich náprotivné strany pri dohodách o odkúpení a spätnom odkúpení alebo pri transakciáchpožičiavania alebo vypožičania si cenných papierov nedodržia svoje záväzky. Komisia bude informovať Radu o takýchto prípadoch a ich dôsledkoch na riešenie takýchto dohôd a transakcii v tejto smernici, a to nie neskôr ako tri roky po dátume uvedenom v článku 12. Takéto hlásenia musia tiež obsahovať popis spôsobu, akým inštitúcie vyhovujú podmienkam bodu i) až v) v článku 2 ods. 6 písm. b), ktoré pre nich platia, najmä tie, o ktorých sa zmieňuje podmienka v bode v). Okrem toho, hlásenie muší obsahovať podrobnosti o akýchkoľvek zmenách relatívneho objemu zvyčajných pôžičiek inštitúcie a ich pôžičiek cez dohody o spätnom odkúpení a transakcie vypožičiavania si cenných papierov. Ak Komisia na základe tejto správy a na základe iných informácii dospeje k záveru, že na zabránenie zneužitia sú potrebné ďalšie zabezpečenia, predloží vhodné návrhy.

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 9

1. Členské štáty určia orgány, ktoré budú vykonávať povinnosti stanovené touto smernicou. Budú o tom informovať Komisiu spolu s údajmi o akomkoľvek delení povinností.

2. Orgány uvedené v odseku 1 musia byť verejnými orgánmi alebo útvarmi oficiálne uznanými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo verejnými orgánmi ako súčasť systému dohľadu v príslušnom členskom štáte.

3. Príslušné orgány musia mať zaručené všetky právomoci potrebné na vykonávanie svojich úloh, a najmä na vykonávanie dohľadu nad zložením obchodných kníh.

4. Príslušné orgány rozličných členských štátov budú tesne spolupracovať pri vykonávaní svojich povinnosti stanovených v tejto smernici, najmä ak investičné služby sa budú poskytovať na báze služieb alebo prostredníctvom založenia pobočiek v jednom alebo viacerých členských štátoch. Na požiadanie si navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré by mohli uľahčiť dozor nad kapitálovou primeranosťou investičných spoločností a úverových inštitúcií, najmä na overenie, ako spĺňajú pravidlá uvedené v tejto smernici. Akákoľvek výmena informácií medzi príslušnými orgánmi ustanovená v tejto smernici týkajúca sa investičných spoločností podlieha povinnosti mlčanlivosti stanovenej v článku 25 smernice 93/22/EHS a pokiaľ ide o úverové inštitúcie, tieto budú podliehať povinnosti uvedenej v článku 12 smernice 77/780/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 89/646/EHS.

Článok 10

Do prijatia ďalšej smernice ustanovujúcej opatrenia pre prispôsobenie tejto smernice technickému pokroku v oblastiach uverených nižšie, Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh z Komisie v súlade s rozhodnutím 87/373/EHS prijme také úpravy, ktoré môžu byť potrebné na:

- objasnenie definícií v článku 2, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice v rámci celého spoločenstva,

- objasnenie definícií v článku 2, aby sa zohľadnil vývoj na finančných trhoch,

- úpravu čiastok počiatočného imania predpísaného v článku 3 a čiastky, o ktorej hovorí článok 4 ods. 6, aby sa zohľadnil vývoj v hospodárskej a peňažnej oblasti,

- zjednotenie terminológie a formy definícií v súlade s následnými výnosmi o inštitúciách a súvisiacich záležitostiach.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 11

1. Členské štáty smú udeliť oprávnenie podľa článku 30 ods. 1 smernice 93/22/EHS investičným firmám, ktorých vlastné zdroje sú v deň uplatnenia tejto smernice nižšie ako úrovne určené v článku 3 ods. 1 až 3 tejto smernice. Potom však vlastné zdroje takýchto investičných spoločností musia spĺňať podmienky uvedené v článku 3 ods. 5 až 8 tejto smernice.

2. Bez ohľadu na odsek 14 prílohy I členské štáty smú stanoviť špecifickú rizikovú požiadavku na akékoľvek obligácie, ktorým je pripísané zaťaženie 10 % podľa článku 11 ods. 2 smernice 89/647/EHS rovnú polovici špecifickej rizikovej požiadavky na oprávňujúcu položku s takou istou zostatkovou splatnosťou ako obligácia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou pred dátumom stanovenom v druhom odseku článku 31 smernice 93/22/EHS. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Komisia čo najskôr predloží Rade návrhy na kapitálové požiadavky, pokiaľ ide o obchodovanie s komoditami, komoditné deriváty a podiely v podnikoch kolektívneho investovania.

Rada o návrhoch Komisie rozhodne najneskôr šesť mesiacov pred dátumom uplatňovania tejto smernice.

USTANOVENIA O REVÍZII

Článok 14

Do troch rokov od dátumu uvedenom v článku 12 na návrh Komisie Rada preskúma, a ak to bude potrebné, zmení túto smernicu s prihliadnutím na skúsenosti nadobudnuté jeho uplatňovaním, pričom vezme do úvahy trhové novoty, najmä vývoj na medzinárodných fórach regulačných orgánov.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. marca 1993

Za Radu

predsedníčka

M. Jelved

[1] Ú. v. ES C 152, 21.6.1990, s. 6; aÚ. v. ES C 50, 25.2.1992, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 326, 16.12.1991, s. 89; aÚ. v. ES C 337, 21.12.1992, s. 114.

[3] Ú. v. ES C 69, 18.3.1991, s. 1.

[4] Pozri stranu 27 tohto úradného vestníka.

[5] Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 14. Smernica zmenená a doplnená smernicou 92/30/EHS (Ú. v. ES L 110, 28.4.1992, s. 52).

[6] Ú. v. ES L 29, 5.2.1993, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 124, 5.5.1989, s. 16. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/30/EHS (Ú. v. ES L 110, 24.9.1992, s. 52).

[8] Ú. v. ES L 110, 28.4.1992, s. 52.

[9] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

[10] Ú. v. ES L 322, 17.12.1977, s. 30. Smernica zmenená a doplnená smernicou 89/646/EHS (Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

POZIČNÉ RIZIKO

ÚVOD

Vypočítanie čistej pozície

1. Prevaha dlhodobých (krátkodobých) pozícií inštitúcie nad jej krátkodobými (dlhodobými) pozíciami v tých istých akciových, dlhových a konvertibilných emisiách a identických finančných termínových zmluvách, opciách, opčných listoch a krytých opčných listoch sú jej čistou pozíciou v každom z týchto rozdielnych nástrojov. Pri vypočítavaní čistej pozície príslušné orgány dovolia, aby pozície v odvodených nástrojoch, sa dojednávali, ako je uvedené v odsekoch 4 až 7, ako pozície vo fundamentálnom (alebo pomyselnom) cennom papieri alebo cenných papieroch. Vlastníctvo vlastných dlhových nástrojov inštitúcií sa v zmysle odseku 14 pri kalkulácii špecifického rizika nebude brať do úvahy.

2. Medzi konvertibilnou a kompenzačnou pozíciou v nástroji, ktorý je jej podkladom, nie je dovolené vypočítanie čistej pozície, pokiaľ príslušné orgány nezavedú prístup, pri ktorom sa pravdepodobnosť, že určitý konvertibilný cenný papier sa zamení, vezme do úvahy, alebo majú kapitálovú požiadavku na pokrytie akejkoľvek straty, ktorú konverzia môže vyvolať.

3. Všetky čisté pozície bez ohľadu na ich znamienka musia byť denne prepočítané na prvotnú menu inštitúcie pri prevládajúcom okamžitom výmennom kurze pred ich súhrnom.

Jednotlivé nástroje

4. S úrokovými termínovými zmluvami, termínovými úrokovými dohodami (FRAs) a termínovými záväzkami kúpiť alebo predať dlhové nástroje sa narába ako s kombináciami dlhodobých a krátkodobých pozícií. S dlhodobými úrokovými termínovými pozíciami sa teda narába ako s kombináciou vypožičania si so splatnosťou v termíne dodania termínovej zmluvy a držania aktív s dátumom splatnosti rovným dátumu nástroja alebo pomyselnej pozície podstatnej pre príslušnú termínovú zmluvu. Podobne predaná termínová úroková dohoda (FRA) sa bude považovať za dlhodobú pozíciu s dátumom splatnosti rovným dátumu vyrovnania plus zmluvné obdobie, a krátkodobú pozíciu so splatnosťou rovnou dátumu vyrovnania. Vypožičanie aj držanie aktív musí byť zahrnuté v hlavnom vládnom stĺpci tabuľky 1 v odseku 14, aby sa stanovila kapitálová požiadavka voči špecifickému riziku pre úrokové termínové zmluvy a termínové úrokové dohody. Dlhodobý záväzok kúpiť dlhový nástroj sa považuje za kombináciu vypožičania si splatnosti na termín dodania terminovanej zmluvy a dlhodobej (momentálne splatnej) pozície v samotnom dlhovom nástroji. Vypožičanie bude zahrnuté v hlavnom vládnom stĺpci tabuľky 1 za účelmi špecifického rizika, a dlhový nástroj v ktoromkoľvek vhodnom stĺpci v tej istej tabuľke. Príslušné orgány smú povoliť, aby kapitálová požiadavka pre termínové obchody sa rovnala marži požadovanej burzou, ak sú ubezpečené, že poskytne presnú hranicu rizika spojeného s termínovou zmluvou a že takáto metóda použitá na stanovenie marže je rovnocenná metóde vypočítania, ktorá je uvedená v ostatnej časti tejto prílohy.

5. Opcie na úroky, dlhové nástroje, akcie, akciové indexy, finančné termínové obchody, swapy a zahraničné meny sa považujú za pozície v hodnote rovné čiastke fundamentálneho nástroja, ku ktorému sa opcia vzťahuje, násobenej svojím delta faktorom za účelmi tejto prílohy. Uvedené pozície je pripadne potrebné započítať voči akýmkoľvek vyrovnávacím pozíciám v identických fundamentálnych cenných papieroch alebo derivátoch. Použitý delta faktor je delta faktorom príslušného burzového trhu, ktorý je vypočítaný príslušnými orgánmi, alebo ak to nieje možné alebo v prípade mimoburzových opcií, delta vyrátaná samotnou inštitúciou s podmienkou, že príslušné orgány sú uistené, že takýto model použitý inštitúciou je odôvodnený.

Príslušné orgány však smú tiež nariadiť, aby inštitúcie stanovili svoje delty použijúc metodológiu špecifikovanú príslušnými orgánmi.

Príslušné orgány budú vyžadovať, aby ostatné riziká, okrem delta rizika, spojené s opciami boli zabezpečené. Príslušné orgány smú povoliť, aby požiadavka na písomné opcie vymieňané na burze boli rovne marži požadovanej burzou, ak sú presvedčení, že to poskytne presnú hranicu rizika spojeného s opciou a že metóda vypo- čítania marže je rovnocenná metóde uvedenej v ostatnej časti tejto prílohy pre takéto opcie. Okrem toho príslušné orgány smú povoliť, aby požiadavka na kúpené opcie, s ktorými sa obchoduje na burze, alebo opcie, s ktorými sa obchoduje mimo burzy bola taká istá, ako požiadavka na jej fundamentálne nástroje s výnimkou obmedzenia, že výsledná požiadavka nepresahuje trhovú hodnotu opcie. Požiadavka na písomnú mimoburzovú opciu sa má stanoviť vo vzťahu k fundamentálnemu nástroju.

6. Na opčné listy a kryté opčné listy sa nazerá rovnako ako na opcie podľa odseku 5.

7. Pri swapoch sa na účely úrokového rizika postupuje rovnako, ako pri nástrojoch súvahy. Tak úrokový swap, pri ktorom inštitúcia dostane úrok premenlivej sadzby a platí úrok pevnej sadzby sa bude považovať za ekvivalent dlhodobej pozície v nástroji premenlivej úrokovej sadzby so splatnosťou rovnocennou obdobiu až do najbližšieho stanovenia úroku, a krátkodobej pozície v nástroji s pevnou sadzbou s takou istou splatnosťou ako samotný swap.

8. Jednako inštitúcie, ktoré sa neustále prispôsobujú trhu a riadia úrokové riziko na odvodené nástroje uvedené v odsekoch 4 až 7, na báze upraveného pohybu hotovosti, smú použiť senzitívne modely na výpočet pozícií uvedených vyššie a smú ich použiť na akúkoľvek obligáciu, ktorá je amortizovaná počas svojej zostatkovej životnosti, skôr než cestou konečného splácania istiny pôžičky. Model aj jeho použitie musia byť schválené príslušnými orgánmi. Tieto modely by mali produkovať pozície, ktoré majú rovnakú citlivosť na zmeny úrokovej sadzby ako pohyby hotovosti, ktoré im podliehajú. Táto citlivosť musí byť odhadnutá vzhľadom na nezávislé pohyby vo vzorkových sadzbách cez pomer krivky zisku a potrebného času, s aspoň jedným senzitívnym bodom v každom z pásiem splatnosti uvedených v tabuľke 2 odseku 18. Pozície sa zahrnú pri vyratúvaní kapitálových požiadaviek podľa ustanovení uvedených nižšie v odsekoch 15 až 30.

9. Inštitúcie ktoré nepoužívajú modely podľa odseku 8, smú namiesto toho so schválením príslušných orgánov pokladať za plne vyvážené akékoľvek pozície odvodených nástrojov uvedených v odsekoch 4 až 7, a ktoré spĺňajú aspoň nasledujúce podmienky:

i) pozície sú tej istej hodnoty a vyjadrené v tej istej mene;

ii) referenčná sadzba (pre pozície pohyblivej sadzby) alebo kupón (pre pozície pevnej sadzby) sa tesne kryjú;

iii) ďalší dátum stanovenia úroku, alebo v prípade fixných kupónových pozícií zvyšková splatiteľnosť korešponduje s nasledujúcimi limitmi:

- menej ako jeden mesiac odo dneška: ten istý deň,

- medzi jedným mesiacom a jedným rokom odo dneška: do siedmych dní,

- viac ako jeden rok odo dneška: do tridsiatich dní.

10. Strana prevádzajúca cenné papiere alebo garantované práva vo vzťahu k vlastníckym právam na cenné papiere pri dohode o odkúpení a požičiavateľ cenných papierov pri požičiavaní cenných papierov musia zahrnúť tieto cenné papiere do kalkulácie kapitálovej požiadavky podľa tejto prílohy za predpokladu, že takéto cenné papiere vyhovujú kritériám uvedeným v článku 2 ods. 6 písm. a).

11. Pozície v jednotkách kolektívnych investičných podnikov podliehajú skôr kapitálovým požiadavkám smernice 89/647/EHS, než požiadavkám pre pozičné riziká v súlade s touto prílohou.

Osobitné a všeobecné riziká

12. Pozičné riziko na obchodované dlhové nástroje alebo akciu (alebo dlh alebo akciový derivát) sa rozdelí na dve zložky, aby sa stanovilo imanie požadované voči nemu. Prvá zložka je zložka špecifického rizika — toto je riziko zmeny ceny v príslušnom nástroji dôsledkom skutočností spojených s jeho emitentom, alebo v prípade derivátu, emitentom fundamentálneho nástroja. Druhá zložka pokrýva všeobecné riziko — riziko zmeny ceny v nástroji dôsledkom (v prípade vymieňaného dlhového nástroja alebo dlhového derivátu) zmeny úrovne úrokových sadzieb alebo (v prípade akcie lebo akciového derivátu) širokého pohybu akciového trhu bez vzťahu s akýmikoľvek špecifickými atribútmi jednotlivých cenných papierov.

OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE

13. Inštitúcia musí klasifikovať svoje čisté pozície podľa meny, v ktorej sú vyjadrené, a stanoviť kapitálovú požiadavku na všeobecné a špecifické riziko pre každú jednotlivú menu oddelene.

Osobitné riziko

14. Inštitúcia zaradí svoje čisté pozície vypočítané v súlade s odsekom 1 do príslušných kategórii v tabuľke 1 na základe ich zvyškovej splatnosti a potom ich násobí uvedenými váhami. Sčíta svoje vážené pozície (bez ohľadu na to, či sú dlhodobé alebo krátkodobé), a tak stanoví svoju kapitálovú potrebu proti danému riziku.

Tabuľka 1

Centrálne vládne | Kvalifikované položky | Ostatné položky |

| do 6 mesiacov | nad 6 do 24 mesiacov | nad 24 mesiacov | |

0,00 % | 0,25 % | 1,00 % | 1,60 % | 8,00 % |

Všeobecné riziko

a) Časovo obmedzené

15. Postup vypočítania kapitálových požiadaviek voči všeobecnému riziku pozostáva z dvoch základných opatrení. V prvom opatrení sa všetky pozície zvážia podľa splatnosti (ako je vysvetlené v odseku 16) a vypočíta sa čiastka imania požadovaná voči rizikám. V druhom opatrení sa stanoví rozpätie, o ktoré možno požiadavku znížiť, ak sa vážená pozícia drží spolu s druhou váženou pozíciou v rámci tých istých skupín splatnosti, pričom veľkosť takejto redukcie závisí aj od toho, či tieto dve pozície spadajú do tej istej zóny alebo nie, a od toho, do akej konkrétnej zóny spadajú. Existujú spolu tri zóny (skupiny splatnosti).

16. Inštitúcia zaradí svoje čisté pozície do príslušných skupín splatnosti v stĺpcoch 2 alebo 3, (podľa vhodnosti) v tabuľke 2, ktorá je uvedená v odseku 18. Vykoná sa tak na základe zostatkovej splatnosti v prípade nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou a na základe obdobia, až kým nie je určená ďalšia úroková sadzba v prípade nástrojov, ktorých úroková sadzba je rozličná pred ich konečnou splatnosťou. Tiež je nutné rozlišovať dlhové nástroje, ktorých kupón má hodnotu 3 % a viac, a nástroje kupónom nižším ako 3 %, a podľa toho ich zaradiť do stĺpca 2 alebo 3 v tabuľke 2. Potom sa každý z nich násobí zaťažením pre príslušné pásmo splatnosti v stĺpci 4 v tabuľke 2.

17. Potom sa stanoví súhrn vážených dlhodobých pozícií a súhrn vážených krátkodobých pozícii v každom pásme splatnosti. Prvá čiastka, ktorá sa kryje s druhou čiastkou v danom pásme splatnosti je splnená vážená pozícia v danom pásme, a zvyšková dlhodobá alebo krátkodobá pozícia je nesplnená vážená pozícia pre to isté pásmo. Potom sa stanoví celkový súhrn splnených vážených pozícií vo všetkých pásmach.

18. Inštitúcia vypočíta celkovú časť nesplnených vážených dlhodobých pozícií pre pásma zahrnuté v každej zóne v tabuľke 2 a takto odvodí nesplnené vážené dlhodobé pozície pre každú zónu. Podobne sa stanoví súhrn nesplnených vážených krátkodobých pozícií pre každé pásmo v danej zóne, aby sa stanovila nesplnená vážená krátkodobá pozícia pre túto zónu. Tá časť nesplnenej váženej dlhodobej pozície pre danú zónu, ktorá je splnená nesplnenou váženou krátkodobou pozíciou pre tú istú zónu, je splnená vážená pozícia pre túto zónu. Tá časť nesplnenej váženej dlhodobej alebo nesplnenej váženej krátkodobej pozície pre zónu, ktorá takto nemôže byť splnená, je nesplnená vážená pozícia pre túto zónu.

Tabuľka 2

Zóna | Pásmo splatnosti | Váhy v % | Predpokladaná zmena úroku v % |

kupón 3 % a viac | kupón do 3 % |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

Jedna | 0 ≤ 1 mesiac | 0 ≤ 1 mesiac | 0,00 | – |

> 1 ≤ 3 mesiace | > 1 ≤ 3 mesiace | 0,20 | 1,00 |

> 3 ≤ 6 mesiacov | > 3 ≤ 6 mesiacov | 0,40 | 1,00 |

> 6 ≤12 mesiacov | > 6 ≤ 12 mesiacov | 0,70 | 1,00 |

Dva | > 1 ≤ 2 roky | > 1,0 ≤ 1,9 roka | 1,25 | 0,90 |

> 2 ≤ 3 roky | > 1,9 ≤ 2,8 rokov | 1,75 | 0,80 |

> 3 ≤ 4 roky | > 2,8 ≤ 3,6 rokov | 2,25 | 0,75 |

Tri | > 4 ≤ 5 rokov | > 3,6 ≤ 4,6 rokov | 2,75 | 0,75 |

> 5 ≤ 7 rokov | > 4,3 ≤ 5,7 rokov | 3,25 | 0,70 |

> 7 ≤ 10 rokov | > 5,7 ≤ 7,3 rokov | 3,75 | 0,65 |

> 10 ≤ 15 rokov | > 7,3 ≤ 9,3 rokov | 4,50 | 0,60 |

> 15 ≤ 20 rokov | > 9,3 ≤ 10,6 rokov | 5,25 | 0,60 |

> 20 rokov | > 10,6 ≤ 12,0 rokov | 6,00 | 0,60 |

| > 12,0 ≤ 20,0 rokov | 8,00 | 0,60 |

| > 20,0 rokov | 12,50 | 0,60 |

19. Potom sa vypočíta čiastka nesplnenej váženej dlhodobej (krátkodobej) pozície v zóne jedna, ktorá je splnená nesplnenou váženou krátkodobou (dlhodobou) pozíciou v zóne dva. Tá sa zavedie v odseku 23 ako splnená vážená pozícia medzi zónami jedna a dva. Taký istý výpočet sa potom vykoná vzhľadom na tú časť nesplnenej váženej pozície v zóne dva, ktorá zvýši, a nesplnenej váženej pozície v zóne tri, a tak sa vypočíta splnená vážená pozícia medzi zónami dva a tri.

20. Inštitúcie môžu, ak si to želajú, obrátiť poradie v odseku 19, aby vypočítali splnenú váženú pozíciu medzi zónami dva a tri, prv než stanovia splnenú váženú pozíciu medzi zónami jedna a dva.

21. Zvyšok nesplnenej váženej pozície v zóne jedna sa splní s tým, čo zostane z pozície pre zónu tri po jej splnení so zónou dva, aby sa odvodila splnená vážená pozícia medzi zónami jedna a tri.

22. Sčítajú sa zvyškové pozície podľa troch oddelených porovnávajúcich výpočtov v odsekoch 19, 20 a 21.

23. Kapitálová požiadavka inštitúcie sa vypočíta ako súhrn:

a) 10 % zo súhrnu splnených vážených pozícii vo všetkých pásmach splatnosti;

b) 40 % zo splnenej váženej pozície v zóne jedna;

c) 30 % zo splnenej váženej pozície v zóne dva;

d) 30 % zo splnenej váženej pozície v zóne tri;

e) 40 % zo splnenej váženej pozície medzi zónami jedna a dva a medzi zónami dva a tri (pozri odsek 19);

f) 150 % zo splnenej váženej pozície medzi zónami jedna a tri;

g) 100 % zo zvyškových nesplnených vážených pozícií.

b) Na základe durácie

24. Príslušné orgány v členskom štáte môžu vo všeobecnosti alebo v jednotlivých prípadoch povoliť inštitúciám používať systém na výpočet kapitálovej požiadavky na všeobecné riziko obchodovaných dlhových nástrojov, ktorý odzrkadľuje duráciu namiesto systému uvedeného v odsekoch 15 až 23, ak ho inštitúcia bude používať na báze úplnosti.

25. Podľa takéhoto systému inštitúcia bude brať trhovú hodnotu pre každý dlhový nástroj s pevnou sadzbou a potom počítať jeho výnos do splatnosti, ktorý je obsiahnutou diskontnou sadzbou pre tento nástroj. V prípade nástrojov s pohyblivou sadzbou inštitúcia vezme trhovú hodnotu každého nástroja a potom bude rátať jeho výnos za predpokladu, že istina je splatná vtedy, keď sa môže najbližšie meniť úroková sadzba.

26. Inštitúcia bude potom počítať modifikovanú duráciu každého dlhového nástroja na základe nasledujúceho vzorca:

modifikovaná durácia =

durácia

, kde

D =

t C

C

t1 + rt

kde:

r = výnos do splatnosti (pozrite odsek 25),

Ct = platba hotovosti v čase t,

m = celková splatnosť (pozrite odsek 25).

27. Inštitúcia potom zaradí každý dlhový nástroj do príslušnej zóny v tabuľke 3. Urobí to na základe modifikovanej durácie každého nástroja.

Tabuľka 3

Zóna | Modifikovaná durácia (v rokoch) | Predpokladaný úrok (zmena v %) |

(1) | (2) | (3) |

Jedna | > 0 ≤ 1,0 | 1,0 |

Dve | > 1,0 ≤ 3,6 | 0,85 |

Tri | > 3,6 | 0,7 |

28. Inštitúcia potom vypočíta duračne váženú pozíciu pre každý nástroj násobením jeho trhovej ceny jeho modifikovanou duráciou a predpokladanou zmenou úrokovej sadzby pre nástroj s touto príslušnou modifikovanou duráciou (pozri stĺpec 3 v tabuľke 3).

29. Inštitúcia vypočíta svoje duračne vážené dlhé a svoje duračne vážené krátke pozície v každej zóne. Výška duračne vážených dlhých pozícií, ktorá je spárovaná s výškou duračne vážených krátkych pozícií v každej zóne, bude spárovanou duračne váženou pozíciou pre túto zónu.

Inštitúcia potom vypočíta nespárované duračne vážené pozície pre každú zónu. Potom bude pokračovať podľa postupov stanovených pre nespárované vážené pozície v odsekoch 19 až 22.

30. Požadované imanie inštitúcie bude potom vypočítaný ako súčet:

a) 2 % spárovanej duračne váženej pozície pre každú zónu;

b) 40 % spárovaných duračne vážených pozícií medzi zónami jedna a dve a medzi zónami dve a tri;

c) 150 % spárovaných duračne vážených pozícií medzi zónami jedna a tri;

d) 100 % zostatkových nespárovaných duračne vážených pozícií.

KMEŇOVÉ AKCIE

31. Inštitúcia spočíta všetky svoje čisté dlhé pozície a všetky svoje čisté krátke pozície podľa odseku 1. Súčet týchto dvoch hodnôt bude jej celkovou brutto pozíciou. Rozdiel medzi nimi bude jej celkovou čistou pozíciou.

Špecifické riziko

32. Bude násobiť svoju celkovú brutto pozíciu hodnotou 4 %, aby vypočítala svoje požadované imanie na špecifické riziko.

33. Príslušné orgány môžu bez ohľadu na odsek 32 povoliť, aby požadované imanie na špecifické riziko bol 2 % namiesto 4 % pre tie portfóliá majetkových cenných papierov držané inštitúciou, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

i) majetkové cenné papiere nebudú akciami emitentov, ktorí vydali obchodované dlhové nástroje, na ktoré sa v súčasnosti viaže požiadavka 8 % v tabuľke 1 uvedenej v odseku 14;

ii) akcie musia byť príslušnými orgánmi hodnotené ako vysoko likvidné podľa objektívnych kritérií;

iii) žiadna jednotlivá pozícia nebude obsahovať viac než 5 % hodnoty celého portfólia akcií inštitúcie. Príslušné orgány však môžu povoliť jednotlivé pozície až do 10 %, ak súčet týchto pozícií nie je vyšší než 50 % portfólia.

Všeobecné riziko

34. Jej požadované imanie na všeobecné riziko bude jej celkovou čistou pozíciou násobenou 8 %.

Termínové zmluvy na index akcií

35. Termínové zmluvy na index akcií, delta vážené ekvivalenty opcií v termínových zmluvách na index akcií a indexy akcií, ktoré sa ďalej budú spoločne označovať ako "termínové zmluvy na index akcií" možno rozdeliť na pozície v každej z ich tvoriacich akcií. Tieto pozície možno spracovať ako základové pozície v príslušných akciách. Preto môžu byť v prípade súhlasu príslušných orgánov započítané voči opačným pozíciám v samotných základových aktívach.

36. Príslušné orgány zabezpečia, aby každá inštitúcia, ktorá započítala svoje pozície v jednej alebo viacerých akciách vytvárajúcich termínové zmluvy na indexy akcií proti jednej alebo viacerým pozíciám v termínových zmluvách na index akcií samotných, mala primerané imanie na pokrytie rizika straty spôsobenej tým, že budúca hodnota sa nebude pohybovať plne v súlade s hodnotou tvoriacich akcií. Budú tak robiť aj vtedy, keď inštitúcia drží opačné pozície v termínových zmluvách na index akcií, ktoré nie sú identické v zmysle buď svojej splatnosti, alebo zloženia, resp. v zmysle obidvoch prípadov.

37. Bez ohľadu na odseky 35 a 36 termínové zmluvy na index akcií, ktoré sú obchodované na burze a — podľa stanoviska príslušných orgánov — predstavujú značne diverzifikované indexy, budú viazať požadované imanie na všeobecné riziko vo výške 8 %, ale žiadne kapitálové požiadavky na špecifické riziko. Takéto termínové zmluvy na index akcií budú zahrnuté vo výpočte celkovej čistej pozície v odseku 31, ale nebudú brané do úvahy pri výpočte celkovej brutto pozície v tom istom odseku.

38. Ak termínová zmluvy na index akcií nie je rozčlenený na svoje podkladové pozície, bude spracovaný tak, ako keby bol jednotlivým majetkovým cenným papierom. Špecifické riziko tejto jednotlivej akcie však možno ignorovať, ak je príslušná termínová zmluva na index akcií obchodovaná na burze a podľa stanoviska príslušných orgánov predstavuje značne diverzifikovaný index.

UPISOVANIE

39. V prípade upisovania dlhových a majetkových nástrojov príslušné orgány môžu povoliť inštitúcii, aby pri výpočte svojho požadovaného imania používala nasledujúci postup. Po prvé, vypočíta čisté pozície odrátaním pozícií upisovania, ktoré sú upísané alebo podpísané tretími osobami na základe formálnych dohôd; po druhé, zníži čisté pozície o nasledujúce redukčné faktory:

—pracovný deň 0: | 100 % |

—pracovný deň 1: | 90 % |

—pracovný deň 2 až 3: | 75 % |

—pracovný deň 4: | 50 % |

—pracovný deň 5: | 25 % |

—po pracovnom dni 5: | 0 %. |

Pracovný deň nula bude pracovným dňom, v ktorom sa inštitúcia stane bezpodmienečne povinnou akceptovať známe množstvo cenných papierov za dohodnutú cenu.

Po tretie, vypočíta požiadavky na svoje imanie s použitím znížených pozícií z upisovania. Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcia vlastnila dostatočné imanie na riziko straty, ktoré existuje medzi časom počiatočného záväzku a pracovným dňom 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

RIZIKO ZÚČTOVANIA A RIZIKO PROTISTRANY

RIZIKO ZÚČTOVANIA/RIZIKO DODANIA

1. V prípade transakcií, v ktorých dlhové a majetkové nástroje (s výnimkou dohôd o spätnom predaji a reverzných dohôd o spätnom predaji a požičiavania cenných papierov a vypožičiavania si cenných papierov) sú nezúčtované po svojom termíne dodania, inštitúcia musí vypočítať cenový rozdiel, ktorému je vystavená. Je to rozdiel medzi dohodnutou cenou zúčtovania za príslušný dlhový nástroj alebo akcie a jeho súčasnou trhovou cenou, pričom tento rozdiel by mohol znamenať pre inštitúciu stratu. Tento rozdiel musí násobiť príslušným faktorom v stĺpci A tabuľky uvedenej v odseku 2 a tak vypočítať svoje požadované imanie.

2. Bez ohľadu na odsek 1 inštitúcia môže, ak príslušné orgány nemajú námietky, vypočítať svoje požadované imanie násobením dohodnutej ceny zúčtovania každej transakcie, ktorá nie je zúčtovaná od 5 do 45 pracovných dní po termíne zúčtovania príslušným faktorom v stĺpci B nižšie uvedenej tabuľky. Od 46 pracovných dní po termíne zúčtovania bude brať požadované imanie vo výške 100 % cenového rozdielu, ktorému je vystavená podľa stĺpca A.

Počet pracovných dní po termíne zúčtovania | Stípec A (%) | Stípec B (%) |

5 — 15 | 8 | 0,5 |

16 — 30 | 50 | 4,0 |

31 — 45 | 75 | 9,0 |

46 a viac | 100 | pozri odsek 2 |

RIZIKO PROTISTRANY

Voľné dodávky

3.1. Inštitúcia bude povinná držať imanie na riziko protistrany, ak:

i) zaplatila za cenné papiere predtým, než ich dostala alebo dodala cenné papiere predtým, než prijala za ne platbu; a

ii) v prípade transakcií vykonávaných cez hranice uplynul jeden alebo viac dní odvtedy, čo inštitúcia uskutočnila platbu alebo dodávku.

3.2. Požadované imanie bude 8 % hodnoty cenných papierov alebo hotovosti dlhovanej inštitúcii násobenej rizikovou váhou platnou pre príslušnú protistranu.

Dohody o spätnom odkúpení, reverzné dohody o spätnom odkúpení a požičavanie cenných papierov

4.1. V prípade dohôd o spätnom odkúpení a požičiavania cenných papierov na základe cenných papierov zaradených do obchodného portfólia inštitúcia vypočíta rozdiel medzi trhovou cenou týchto cenných papierov a inštitúciou vypožičaným objemom alebo trhovou cenou záruky, ak je tento rozdiel kladný. V prípade reverzných dohôd o spätnom odkúpení a vypožičiavania si cenných papierov inštitúcia vypočíta rozdiel medzi objemom, ktorý inštitúcia požičala alebo trhovou cenou záruky a trhovou cenou cenných papierov, ktoré dostala, ak je tento rozdiel kladný.

Príslušné orgány vykonajú opatrenia na zabezpečenie toho, aby nadmerná poskytnutá záruka bola akceptovateľná.

Okrem toho príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby nezapočítavali objem nadmernej záruky do výpočtu opísaného v prvých dvoch vetách tohto bodu, ak je objem alebo nadmerná záruka garantovaná takým spôsobom, že prevádzajúca strana je vždy zabezpečený, aby mu nadmerná záruka bola vrátená v prípade neplnenia jeho protistrany.

Vzniknutý úrok bude zahrnutý do výpočtu trhovej ceny požičaných alebo vypožičaných objemov a záruky.

4.2. Výška požadovaného imania bude 8 % hodnoty zistenej podľa bodu 4.1 násobenej rizikovou váhou platnou pre príslušnú protistranu.

Derivátne mimoburzové nástroje

5. Na výpočet kapitálových požiadaviek na svoje derivátne nástroje obchodované mimo burzy budú inštitúcie v prípade úrokových a devízových kontraktov používať prílohu II k smernici 89/647/EHS. Na opcie na akcie kúpené mimo burzy a na kryté opčné listy sa vzťahuje postup spracovania podľa devízových kontraktov v prílohe II k smernici 89/647/EHS.

Rizikové váhy, ktoré sa majú použiť pre príslušné protistrany, budú určené podľa článku 2 ods. 9 uvedenej smernice.

OSTATNÉ

6. Kapitálové požiadavky smernice 89/647/EHS budú platiť pre tie angažovanosti vo forme poplatkov, provízií, úroku, dividend a marže u termínových zmlúv na burze alebo opčných kontraktoch, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe alebo prílohe I, ani sa neodratúvajú od vlastných prostriedkov podľa bodu 2 písm. d) prílohy V a ktoré sa priamo vzťahujú na položky zaradené do obchodného portfólia.

Rizikové váhy, ktoré sa majú použiť pre príslušné protistrany, budú určované podľa článku 2 ods. 9 tejto smernice.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

DEVÍZOVÉ RIZIKO

1. Ak celková devízová pozícia inštitúcie, ktorá sa vypočíta podľa postupu uvedeného nižšie, prekročí 2 % jej celkových vlastných prostriedkov, bude pri výpočte svojich požiadaviek na vlastné prostriedky na devízové riziko násobiť tento previs hodnotou 8 %.

2. Používať sa bude výpočet skladajúci sa z dvoch opatrení.

3.1. Po prvé, vypočíta sa čistá otvorená pozícia inštitúcie v každej mene (vrátane meny vykazovania). Táto pozícia sa bude skladať zo súčtu nasledujúcich prvkov (kladných alebo záporných):

- čistej okamžitá pozície (to znamená všetky položky aktív mínus všetky položky pasív vrátane vzniknutého úroku príslušnej meny),

- čistej pozície termínových obchodov (to znamená všetky objemy, ktoré sa majú prijať, mínus všetky objemy, ktoré sa majú vyplatiť podľa termínových devízových zmlúv, vrátane menových termínových obchodov a istiny menových swapov nezahrnutých do okamžitej pozície),

- neodvolateľné záruky (a podobné nástroje), ktoré možno určite uplatniť,

- čisté budúce príjmy/výdavky ešte nevzniknuté, ale už plne zabezpečené (podľa rozhodnutia vykazujúcej inštitúcie a po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov sem možno zaradiť čisté budúce príjmy/výdavky, ktoré ešte neboli zadané do účtovných záznamov, ale už sú plne zabezpečené devízovými termínovými obchodmi). Takéto rozhodnutie musí byť vykonané na báze trvalosti,

- čistý delta ekvivalent (alebo ekvivalent na základe delta) celkového portfólia devízových opcií,

- trhová hodnota ostatných (to znamená nie devízových) opcií,

- všetky pozície, ktoré inštitúcia zámerne zaujala na to, aby sa zabezpečila proti nepriaznivému účinku výmenného kurzu na svoj koeficient kapitálovej primeranosti, možno vylúčiť z výpočtu čistých otvorených devízových pozícií. Takéto pozície by mali mať neobchodovanú alebo štrukturálnu povahu a ich vylúčenie a všetky zmeny podmienok ich vylúčenia by si vyžadovali súhlas príslušných orgánov. Rovnaký postup za rovnakých podmienok, ako je uvedené vyššie, možno uplatniť na pozície, ktoré inštitúcia má a ktoré sa vzťahujú na položky už odrátané vo výpočte vlastných prostriedkov.

3.2. Príslušné orgány budú mať právo povoliť inštitúciám používať čistú súčasnú hodnotu pri výpočte čistej otvorenej pozície v každej mene.

4. Po druhé, čisté krátke a dlhé pozície v každej mene inej než mena vykazovania budú konvertované v momentálnych kurzoch na menu vykazovania. Potom budú spočítané separátne a vytvoria čisté krátke pozície, resp. celkové čisté dlhé pozície. Vyšší z týchto dvoch súčtov bude celkovou čistou devízovou pozíciou inštitúcie.

5. Príslušné orgány môžu bez ohľadu na body 1 až 4 a očakávajúc ďalšiu koordináciu predpísať alebo povoliť inštitúciám používať na účely tejto prílohy alternatívne postupy.

6. Po prvé, príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť udržiavať nižšie požadované imanie na pozície v úzko prepojených menách, než by vyplývalo pri použití pre odsekov 1 až 4 pre ne. Príslušné orgány môžu považovať dvojicu mien za úzko prepojené iba vtedy, ak pravdepodobnosť straty — vypočítaná na základe denných kurzových údajov za predchádzajúce tri alebo päť rokov — vyskytujúcej sa na rovnakých a opačných pozíciách v takýchto menách počas nasledujúcich 10 pracovných dní, ktorá je 4 % alebo menej hodnoty príslušnej spárovanej pozície (hodnotenej v mene vykazovania) má pravdepodobnosť najmenej 99 %, ak sa použije obdobie pozorovania v dĺžke troch rokov, resp. 95 %, aj sa použije obdobie pozorovania v dĺžke piatich rokov. Požiadavka na vlastné prostriedky na spárované pozície vo dvoch úzko prepojených menách bude 4 % násobené hodnotou spárovanej pozície. Kapitálová požiadavka na nespárované pozície v úzko prepojených menách a na všetky pozície v ostatných menách bude 8 % násobené vyššou hodnotou alebo súčtom čistých krátkych alebo čistých dlhých pozícií v týchto menách po odstránení nespárovaných pozícií v úzko prepojených menách.

7. Po druhé, príslušné orgány môžu inštitúciám na účely tejto prílohy povoliť použiť alternatívnu metódu voči metódam uvedeným v bodoch 1 až 6. Požiadavka na kapitál stanovená podľa takejto metódy musí byť dostatočná:

i) aby prevýšila straty, ak existujú, ktoré by sa vyskytli v najmenej 95 % rolovaných období v dĺžke 10 pracovných dní počas predchádzajúcich piatich rokov alebo, alternatívne, v najmenej 99 % rolovaných období v dĺžke 10 pracovných dní počas predchádzajúcich troch rokov, ak inštitúcia začala každé takéto obdobie so svojimi súčasnými pozíciami;

ii) na základe analýzy pohybov devízového kurzu počas všetkých rolovaných období v trvaní 10 pracovných dní počas predchádzajúcich piatich rokov na prekročenie pravdepodobnej straty počas nasledujúceho obdobia držania 10 pracovných dní v 95 % alebo viac prípadoch, resp. alternatívne, na prekročenie pravdepodobnej straty v 99 % alebo viac prípadoch, ak sa analýza pohybov devízového kurzu vzťahuje iba na predchádzajúce tri roky; alebo

iii) bez ohľadu na veľkosť bodu i) alebo ii) na prekročenie 2 % čistej otvorenej pozície podľa merania v bode 4.

8. Po tretie, príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť odstrániť pozície v akejkoľvek mene, na ktorú sa vzťahuje právne záväzná medzivládna dohoda na obmedzenie jej pohybov vo vzťahu k iným menám, ktorých sa týka tá istá dohoda, z ktorejkoľvek metódy opísanej v bode 1 až 7, pre ktoré platia. Inštitúcie vypočítajú svoje spárované pozície v takýchto menách a stanovia pre ne požiadavku na kapitál vo výške minimálne polovice povolenej odchýlky stanovenej v príslušnej medzivládnej dohode o príslušných menách. Nespárované pozície v týchto menách budú spracované rovnakým spôsobom ako ostatné meny.

Bez ohľadu na prvý odsek tohto bodu príslušné orgány môžu povoliť požadované imanie na spárované pozície v menách členských štátov zúčastnených v druhom stupni Európskej menovej únie vo výške 1,6 % násobenej hodnotou takýchto spárovaných pozícií.

9. Príslušné orgány oznámia Rade a výboru metódy, ak existujú, ktoré predpisujú alebo povoľujú vzhľadom na body 6 až 8.

10. Komisia bude oznamovať Rade metódy uvedené v bode 9 a v prípade potrebnosti a s náležitým ohľadom na medzinárodný vývoj bude navrhovať lepšie zosúladené spracovanie devízového rizika.

11. Čistej pozície v kompozitných menách možno rozčleniť na komponentné meny podľa kvót, ktoré sú v platnosti.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

OSTATNÉ RIZIKÁ

Od investičných firiem sa bude vyžadovať, aby držali vlastné prostriedky rovnocenné jednej štvrtine svojich fixných režijných nákladov počas minulého roka. Príslušné orgány môžu upraviť túto požiadavku v prípade závažnej zmeny v činnosti spoločnosti od predchádzajúceho roka. Ak firma nedokončila ročnú činnosť vrátane dňa, v ktorom začína, požiadavkou bude jedna štvrtina hodnoty fixných režijných nákladov plánovaných v obchodnom pláne, ak orgánmi nie je vyžadovaná úprava tohto plánu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

VLASTNÉ PROSTRIEDKY

1. Vlastné prostriedky investičných firiem a úverových inštitúcií budú definované podľa smernice 89/299/EHS.

Na účely tejto smernice však investičné firmy, ktoré nemajú jednu z právnych foriem uvedených v článku 1 ods. 1 Štvrtej smernice Rady 78/660/EHS zo dňa 25. júla 1978 na základe článku 54 ods. 3 písm. g) Dohody o ročných účtovných uzávierkach určitých typov spoločností [1] budú aj tak spadať pod smernicu Rady 86/635/EHS zo dňa 8. decembra 1986 o ročných účtovných uzávierkach a konsolidovaných účtovných uzávierkach bánk a ostatných finančných inštitúcií [2].

2. Príslušné orgány môžu bez ohľadu na bod 1 povoliť tým inštitúciám, ktoré sú povinné spĺňať požiadavky na vlastné prostriedky uvedené v prílohách I, II, III, IV a VI, používať alternatívnu definíciu iba pri plnení týchto požiadaviek. Žiadna časť takto zistených vlastných prostriedkov sa nemôže súčasne použiť na plnenie ostatných požiadaviek na vlastné prostriedky. Táto alternatívna definícia bude zahrnovať nasledujúce položky písm. a), b) a c), menej položku d), pričom možnosť odrátania tejto položky sa necháva na rozhodnutí príslušných orgánov:

a) vlastné prostriedky, ako sú definované v smernici 89/299/EHS s výnimkou iba položiek (12) a (13) článku 2 ods. 1 uvedenej smernice pre tie investičné firmy, ktoré sú povinné odrátať položku d) tohto bodu od súčtu položiek a), b) a c) tohto bodu;

b) čisté zisky z obchodného portfólia inštitúcie bez akýchkoľvek predvídateľných poplatkov alebo dividend, bez čistej straty z jej ostatných činností, ak žiadna z týchto hodnôt už nebola zahrnutá v písmene a) tohto bodu podľa položky 2 alebo 11 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS;

c) kapitál z podriadeného úveru a/alebo položky uvádzané v bode 5 podľa podmienok uvedených v bodoch 3 až 7;

d) nelikvidné aktíva, ako sú definované v bode 8.

3. Kapitál z podriadeného úveru uvedený v bode 2 písm. c) musí mať počiatočnú splatnosť najmenej dva roky. Musí byť plne splatený a dohoda o úvere nesmie obsahovať žiadnu klauzulu stanovujúcu, že v prípade špecifických okolností, ktoré sú iné než zrušenie inštitúcie, sa dlh stane splatným pred dohodnutým termínom splatnosti, s výnimkou prípadu, ak príslušné orgány schválili toto splatenie. Splatená nesmie byť ani istina, ani úrok takéhoto podriadeného úveru, ak by takéto splatenie znamenalo, že vlastné prostriedky príslušnej inštitúcie by potom klesli na menej než 100 % celkovej požadovanej hodnoty.

Okrem toho inštitúcia oznámi príslušným orgánom všetky splatenia takéhoto kapitálu z podriadeného úveru, len čo jej vlastné prostriedky klesnú pod 120 % jej celkovej požadovanej hodnoty.

4. Kapitál z podriadeného úveru uvedený v bode 2 písm. c) nesmie prekročiť maximálnu hodnotu 150 % pôvodných vlastných prostriedkov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohách I, II, III, IV a VI a môžu sa k tejto maximálnej hodnote priblížiť iba za zvláštnych okolností, ktoré sú akceptovateľné pre príslušné orgány.

5. Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť nahradiť kapitál z podriadeného úveru uvedeného v bodoch 3 a 4 položkami 3 až 5 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS.

6. Príslušné orgány môžu investičným firmám povoliť prekročiť strop pre kapitál z podriadeného úveru predpísaný v bode 4, ak posúdia, že je to primerane obozretné a ak suma takéhoto celkového kapitálu z podriadeného dlhu a položiek uvedených v bode 5 neprekročí 200 % pôvodných vlastných prostriedkov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohách I, II, III, IV a VI alebo 250 % tohto objemu, ak investičná firma pri výpočte vlastných prostriedkov odráta položku 2 písm. d) uvedenú v bode 2.

7. Príslušné orgány môžu povoliť prekročiť strop pre kapitál z podriadeného úveru predpísaný v bode 4 úverovou inštitúciou, ak posúdia, že je to primerane obozretné a ak súčet takéhoto kapitálu z podriadeného úveru a položiek uvedených v bode 5 neprekročí 250 % pôvodných vlastných prostriedkov na splnenie požiadaviek uvedených v prílohách I, II, III, IV a VI.

8. Medzi nelikvidné aktíva patria:

- hmotné fixné aktíva (s výnimkou prípadu, ak pôda a budovy môžu byť povolené na započítanie proti úverom, ktoré zabezpečujú),

- účasti v úverových alebo finančných inštitúciách, vrátane podriadených pohľadávok voči nim, ktoré možno zaradiť do vlastných prostriedkov týchto inštitúcií, ak neboli odrátané podľa položiek 12 a 13 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS alebo podľa odseku 9 iv) tejto prílohy.

Ak sú podiely v úverovej alebo finančnej inštitúcii držané dočasne na pomocný účel vo finančnej operácii určenej na reorganizáciu a záchranu spoločnosti, príslušné orgány môžu od tohto ustanovenia odstúpiť. Môžu od neho tiež odstúpiť vzhľadom na také akcie, ktoré sú zaradené v obchodnom portfóliu investičnej firmy,

- vlastníctvo a iné investície v iných podnikoch, ako úverové inštitúcie a ostatné finančné inštitúcie, ktoré nie sú ľahko obchodovateľné;

- deficity v dcérskych podnikoch;

- zložené depozity iné než tie, ktoré sú k dispozícii na splatenie do 90 dní a tiež s výnimkou platieb v spojení s kontraktmi na marginované termínové zmluvy alebo opcie;

- splatné úvery a ostatné pohľadávky iné než tie, ktoré sú splatné do 90 dní;

- hmotné zásoby, ak sa na ne nevzťahujú kapitálové požiadavky uvedené v článku 4 ods. 2, a ak takéto požiadavky nie sú menej prísne, než požiadavky uvedené v článku 4 ods. 1 bode iii).

9. Tie investičné firmy, ktoré sú zaradené do skupiny, na ktorú sa vzťahuje odstúpenie uvedené v článku 7 ods. 4, budú počítať svoje vlastné prostriedky podľa bodov 1 až 8 podľa nasledujúcich modifikácií:

i) nelikvidné aktíva uvedené v bode 2 písm. d) budú odrátané;

ii) výnimka uvedená v bode 2 písm. a) sa nebude vzťahovať na tie zložky položiek 12 a 13 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS, ktoré vlastní investičná firma vzhľadom na podniky zahrnuté v rozsahu konsolidácie podľa definície v článku 7 ods. 2 tejto smernice;

iii) limity uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) a b) smernice 89/299/EHS budú vypočítané vzhľadom na pôvodné vlastné prostriedky mínus tie zložky položiek 12 a 13 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS, ktoré sú opísané v bode ii) a sú prvkami pôvodných vlastných prostriedkov príslušných podnikov;

iv) tie zložky položiek 12 a 13 článku 2 ods. 1 smernice 89/299/EHS, ktoré sú uvedené v bode iii) budú odrátané od pôvodných vlastných prostriedkov namiesto od súčtu všetkých položiek predpísaných v článku 6 ods. 1 písm. c) tej istej smernice na účely predovšetkým bodov 4 až 7 tejto prílohy.

[1] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/605/EHS (Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 60).

[2] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

VYSOKÉ ANGAŽOVANOSTI

1. Inštitúcie uvedené v článku 5 ods. 2 budú sledovať a riadiť svoje angažovanosti voči jednotlivým klientom a skupinám vzájomne prepojených klientov, ako je definované v smernici 92/121/EHS podľa nasledujúcich modifikácií.

2. Angažovanosti voči jednotlivým klientom, ktoré vznikajú v obchodnom portfóliu, budú počítané zrátaním nižšie uvedených položiek i), ii) a iii):

i) previs — ak je kladný — dlhých pozícií inštitúcie nad jej krátkymi pozíciami vo všetkých finančných nástrojoch vydaných príslušným klientom (čistá pozícia v každom z rôznych nástrojov sa vypočíta podľa metód uvedených v prílohe I;

ii) v prípade upísania dlhu alebo majetkového nástroja angažovanosťou inštitúcie bude jej čistá angažovanosť (ktorá sa vypočíta odrátaním týchto upísaných pozícií, ktoré sú upísané alebo podpísané tretími osobami na základe formálnej dohody) znížená o faktory uvedené v bode 39 prílohy I.

Očakávajúc ďalšiu koordináciu príslušné orgány budú od inštitúcií vyžadovať, aby vytvorili systémy na sledovanie a riadenie svojich angažovaností z upisovania medzi časom počiatočného záväzku a pracovným dňom jeden z hľadiska povahy rizík vyvolaných príslušnými trhmi;

iii) angažovanosti v dôsledku transakcií, dohôd a kontraktov uvedených v prílohe II s príslušným klientom, pričom takéto angažovanosti sa vypočítajú spôsobom uvedeným v prílohe II bez použitia váženia rizika protistrany.

3. Potom budú angažovanosti voči skupinám vzájomne prepojených klientov vypočítané zrátaním angažovaností voči jednotlivým klientom v skupine, ako sa ráta v bode 2.

4. Celková angažovanosť voči jednotlivým klientom alebo skupinám vzájomne prepojených klientov bude vypočítaná zrátaním všetkých angažovaností, ktoré vznikajú v obchodnom portfóliu a angažovaností, ktoré vznikajú v neobchodnom portfóliu, pričom sa zohľadní článok 4 ods. 6 až 12 smernice 92/121/EHS. Na výpočet angažovanosti z neobchodného portfólia budú inštitúcie brať angažovanosť vznikajúcu z aktív, ktoré sa odratúvajú od ich vlastných prostriedkov na základe bodu 2 písm. d) prílohy V ako nulovú.

5. Celková angažovanosť inštitúcie voči jednotlivým klientom a skupinám vzájomne prepojených klientov vypočítaná podľa bodu 4 bude vykazovaná podľa článku 3 smernice 92/121/EHS.

6. Súčet angažovaností voči jednotlivému klientovi alebo skupine vzájomne prepojených klientov bude obmedzený podľa článku 4 smernice 92/121/EHS podľa prechodných ustanovení článku 6 tej istej smernice.

7. Príslušné orgány môžu bez ohľadu na bod 6 povoliť pre aktíva predstavujúce pohľadávky a ostatnú angažovanosť voči investičným firmám, uznaným investičným firmám tretích krajín a uznaným klíringovým strediskám a burzám v investičných nástrojoch, aby sa na ne vzťahoval rovnaký postup, ako bol dohodnutý pre úverové inštitúcie v článku 4 ods. 7 písm. i), 9 a 10 smernice 92/121/EHS.

8. Príslušné orgány môžu povoliť prekročenie limitov, ktoré sú uvedené v článku 4 smernice 92/121/EHS, ak budú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

1. angažovanosť neobchodného portfólia voči klientovi alebo skupine vzájomne prepojených klientov neprekračuje limity uvedené v smernici 92/121/EHS vypočítané podľa vlastných prostriedkov, ako sú definované v smernici 89/299/EHS tak, že celé prekročenie vzniká v obchodnom portfóliu;

2. firma spĺňa dodatočnú požiadavku na kapitál na prekročenie vzhľadom na limity uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 smernice 92/121/EHS. Táto sa vypočíta výberom tých komponentov celkovej obchodovanej angažovanosti voči klientovi alebo skupine vzájomne prepojených klientov, na ktoré sa vzťahujú najvyššie požiadavky na špecifické riziko v prílohe I a/alebo požiadavky v prílohe II, ktorých súčet sa rovná objemu prekročenia uvedenému v bode 1; ak toto prekročenie netrvalo viac než 10 dní, dodatočná požiadavka na kapitál bude pre tieto komponenty 200 % požiadaviek uvedených v predchádzajúcej vete.

Od 10 dní potom, čo sa prekročenie vyskytlo, budú komponenty prekročenia, vybrané podľa vyššie uvedených kritérií, zaradené do príslušného riadku stĺpca 1 tabuľky uvedenej nižšie vo vzostupnom poradí požiadaviek na špecifické riziko v prílohe I a/alebo požiadaviek v prílohe II. Inštitúcia potom splní dodatočnú požiadavku na kapitál rovnajúcu sa súčtu požiadaviek na špecifické riziko v prílohe I a/alebo prílohe II na tieto komponenty násobené zodpovedajúcim faktorom v stĺpci 2;

Tabuľka

Prekročenie nad limity (na základe percenta vlastných prostriedkov) | Faktory |

(1) | (2) |

do 40 % | 200 % |

od 40 % do 60 % | 300 % |

od 60 % do 80 % | 400 % |

od 80 % do 100 % | 500 % |

od 100 % do 250 % | 600 % |

nad 250 % | 900 % |

3. ak uplynulo 10 dní alebo menej od doby, kedy sa vyskytlo prekročenie, angažovanosť obchodného portfólia voči príslušným klientom nesmie prekročiť 500 % vlastných prostriedkov inštitúcie;

4. všetky prekročenia, ktoré trvali viac než 10 dní, nesmú v celkovej hodnote prekročiť 600 % vlastných prostriedkov inštitúcie;

5. inštitúcia musí vykazovať príslušným orgánom každé tri mesiace všetky prípady, kedy boli limity uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 smernice 92/121/EHS prekročené počas uplynulých troch mesiacov. V každom prípade, v ktorom boli prekročené limity, treba uviesť výšku prekročenia a názov príslušného klienta.

9. Príslušné orgány vytvoria postupy, ktoré oznámia Rade a výboru, na zabránenie tomu, aby sa inštitúcie zámerne vyhýbali dodatočným požiadavkám na kapitál, ktoré by inak vznikli z dôvodu angažovanosti prekračujúcej limity uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 smernice 92/121/EE, len čo tieto angažovanosti trvali viac než 10 dní prostredníctvom dočasného prevedenia týchto angažovaností na inú spoločnosť, či v rovnakej skupine alebo nie, a/alebo vykonaním umelých transakcií na ukončenie prekročenia počas obdobia 10 dní a vytvorili novú angažovanosť. Inštitúcie budú mať v prevádzke systémy, ktoré zabezpečia, aby každý prevod, ktorý má takýto účinok, bol bezodkladne vykázaný príslušným orgánom.

10. Príslušné orgány môžu povoliť tým inštitúciám, ktoré smú používať alternatívnu definíciu vlastných prostriedkov podľa bodu 2 prílohy V, aby používali túto definíciu na účely bodov 5, 6 a 8 tejto prílohy, ak príslušné inštitúcie sú dodatočne povinné splniť všetky záväzky uvedené v článkoch 3 a 4 smernice 92/121/EHS týkajúce sa angažovaností, ktoré vznikajú mimo ich obchodného portfólia s použitím vlastných prostriedkov, ako sú definované v smernici 89/299/EHS.

--------------------------------------------------