31993D0619Uradni list L 297 , 02/12/1993 str. 0025 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0134
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0134


Sklep Komisije

z dne 19. novembra 1993

o ustanovitvi Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo

(93/619/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ker izvajanje sistema skupnosti za ribištvo in ribogojstvo zahteva pomoč visoko usposobljenega znanstvenega osebja, zlasti pri uporabi morske in ribiške biologije, ribolovne tehnologije, ribolovnega gospodarstva in podobnih disciplin, ali v povezavi z zahtevami raziskav na področju ribolova in ribogojstva;

ker mora takšno pomoč zagotoviti stalni odbor, ustanovljen v okviru Komisije;

ker je treba ustrezno dopolniti pristojnosti obstoječega znanstvenega in tehničnega odbora za ribolov, ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 79/572/EGS [1], ki je bil dopolnjen z Aktom o pristopu Španije in Portugalske; ker je treba zaradi jasnosti ta sklep nadomestiti,

SKLENILA:

Člen 1

Komisija s tem sklepom ustanovi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo, v nadaljnjem besedilu "Odbor".

Člen 2

1. Komisija se lahko posvetuje z Odborom o vseh problemih, povezanih z določbami, ki urejajo dostop do ribolovnih con in ribolovnih virov Skupnosti in prizadevanja za njihovo izkoriščanje.

2. Odbor sestavi letno poročilo o stanju ribolovnih virov in o razvoju ribolovnih dejavnosti glede na biološke, tehnične in gospodarske dejavnike. Prav tako poroča o gospodarskih učinkih stanja ribolovnih virov.

3. Odbor izdela letno poročilo o delu in zahtevah na področju koordinacije znanstvenih, tehničnih in gospodarskih raziskav na področju ribištva in ribogojstva.

4. Odbor lahko opozori Komisijo na kateri koli problem, naveden v odstavkih 1, 2 in 3.

Člen 3

Odbor sestavlja največ 28 članov.

Člen 4

Komisija imenuje člane Odbora iz vrst visoko usposobljenih znanstvenikov, ki imajo posebna znanja na področjih iz člena 2.

Člen 5

Odbor med svojimi člani izvoli predsednika in dva podpredsednika. Izvoljeni so z navadno večino vseh članov.

Člen 6

1. Mandat člana, predsednika ali podpredsednika Odbora traja dve leti. Lahko so ponovni imenovani. Vendar pa predsednik in podpredsednika Odbora po dveh zaporednih dveletnih obdobjih na tem položaju ne morejo biti takoj ponovno imenovani. Dolžnosti se opravljajo brezplačno.

Po izteku dveletnega obdobja člani, predsednik ali podpredsednika Odbora ostanejo na svojem položaju do zamenjave oziroma do podaljšanja mandata.

2. Kadar član, predsednik ali podpredsednik Odbora ne more nadaljevati z opravljanjem funkcije v svojem mandatu ali kadar prostovoljno odstopi, se ga nadomesti za preostali čas trajanja mandata v skladu s postopkom, opisanim v členu 4 ali 5, odvisno od primera.

Člen 7

1. V sodelovanju z uradniki Komisije lahko Odbor oblikuje notranje delovne skupine.

2. Dolžnost delovnih skupin je, da Odboru poročajo o zadevah, ki jim jih je Odbor naložil v obravnavo.

Člen 8

1. Odbor in delovne skupine se sestanejo na zahtevo predstavnika Komisije.

2. Predstavnik Komisije ter drugi uradniki in ustrezni predstavniki Komisije sodelujejo na sestankih Odbora in delovnih skupin.

3. Predstavnik Komisije lahko povabi k sodelovanju na sestankih posameznike s posebnimi strokovnimi znanji na področju, ki se preučuje.

4. Komisija zagotovi administrativno-tehnične storitve Odboru in delovnih skupinam.

Člen 9

1. Odbor na svojih posvetovanjih razpravlja o prošnjah Komisije za mnenje. O njih se ne glasuje.

Kadar predstavnik Komisije zaprosi Odbor za mnenje, lahko določi rok za predložitev mnenja.

2. Kadar so člani Odbora glede zaprošenega mnenja soglasni, Odbor pripravi skupne sklepe. Kadar soglasja ni, se v poročilu navedejo različna stališča, ki se izrazijo med posvetovanji, poročilo pa se sestavi na odgovornost predstavnika Komisije.

Člen 10

V skladu z določbami člena 214 Pogodbe, člani Odbora ne objavijo informacij, s katerimi se seznanijo med delom Odbora, kadar jih predstavnik Komisije obvesti, da zaprošeno mnenje sodi med zaupne zadeve.

V takih okoliščinah so lahko na sestankih prisotni samo člani Odbora, predstavnik Komisije in drugi uradniki ter ustrezni predstavniki Komisije.

Člen 11

1. Sklep 79/572/EGS se razveljavi.

2. Člani Znanstvenega in tehničnega odbora za ribištvo, ki je bil ustanovljen s sklepom, razveljavljenim z odstavkom 1, ostanejo člani Odbora, dokler jim ne poteče mandat.

3. Določbe člena 6 se smiselno uporabljajo ob izteku mandata članov, na katere se nanaša odstavek 2.

V Bruslju, 19. novembra 1993

Za Komisijo

Yannis Paleokrassas

Član Komisije

[1] UL L 156, 23.6.1979, str. 29.

--------------------------------------------------