31993D0552Oficialusis leidinys L 268 , 29/10/1993 p. 0083 - 0109
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 13 p. 0055
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 13 p. 0055


Komisijos Sprendimas

1993 m. spalio 1 d.

dėl Tarybos direktyvoje 92/3/Euratomas numatyto standartinio radioaktyviųjų atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės dokumento parengimo

(93/552/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. vasario 3 d. Tarybos direktyvą 92/3/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų vežimo iš vienos valstybės narės į kitą bei įvežimo ir išvežimo iš Bendrijos priežiūros ir kontrolės [1], ypač į jos 20 straipsnį;

kadangi pagal Direktyvą 92/3/Euratomas Komisija turi parengti standartinį dokumentą;

kadangi ši direktyva taikoma ne tik radioaktyviųjų atliekų vežimui iš vienos valstybės narės į kitą, bet ir tokių atliekų įvežimui ir išvežimui iš Bendrijos, taip pat jų tranzitui per Bendriją iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį;

kadangi tam tikromis aplinkybėmis gali būti nusiųsta paraiška dėl daugiau negu vieno vežimo;

kadangi visus šiuos atvejus reikėtų įtraukti į vieną dokumentą, turintį daug skirsnių, atspindinčių įvairiausius šioje direktyvoje numatytus atvejus;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Komiteto išvadą, pateiktą pagal minėtos direktyvos 19 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede pateiktas standartinis dokumentas naudojamas bet kokiam radioaktyviųjų atliekų vežimui iš vienos valstybės narės į kitą arba įvežimui ar išvežimui iš Bendrijos pagal Direktyvą 92/3/Euratomas.

2 straipsnis

Standartinis dokumentas turi būti užpildytas pagal įvairiuose jo skirsniuose esančias pastabas.

3 straipsnis

1. Standartinis dokumentas turi būti išspausdintas juodu rašalu baltame popieriuje, kurio svoris — mažiausiai 40 g/m2, o jo tvirtumas toks, kad neplyštų ar nesiglamžytų įprasto naudojimo sąlygomis.

2. Standartinis dokumentas turi būti 210 x 297 mm (A4) dydžio, o didžiausia leistina ilgio paklaida yra 5 mm mažiau ir 8 mm daugiau.

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad blankuose būtų nurodytas spausdintojo pavadinimas ir adresas arba ženklas, pagal kurį būtų galima atpažinti spausdintoją. Iš anksto patvirtinus, tokius blankus valstybės narės gali spausdinti ir privačiose spaustuvėse.

4 straipsnis

Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad šio sprendimo būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 1994 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Yannis Paleokrassas

Komisijos narys

[1] OL L 35, 1992 2 12, p. 24.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

STANDARTINIS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMO STEBĖJIMO DOKUMENTAS (DIREKTYVA 92/3/ EURATOMAS)

1 SKIRSNIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2 SKIRSNIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3 SKIRSNIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

4 SKIRSNIS

+++++ TIFF +++++

5 SKIRSNIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------