31993D0053Official Journal L 013 , 21/01/1993 P. 0016 - 0017
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 48 P. 0018
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 48 P. 0018


Sklep Komisije

z dne 21. decembra 1992

o ustanovitvi znanstvenega odbora za označbe porekla, geografske označbe in certifikate posebnega značaja

(93/53/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ker lahko pri zaščiti označb porekla in geografskih označb s strani Skupnosti njuna registracija vključuje na eni strani preverjanje problemov glede na generično naravo imena in dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri določanju označb porekla in geografskih označb za kmetijske proizvode in živila, ter na drugi strani aplikacija kriterijev glede lojalne konkurence pri trgovinskih poslih ter nevarnost zavajanja potrošnikov v smislu členov 13 in 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 [1], pri sporu med označbo porekla ali geografsko označbo in blagovno znamko, homonimi ali obstoječimi proizvodi, s katerimi se pravno trguje;

ker lahko pri zaščiti certifikatov posebnega značaja s strani Skupnosti njihova registracija vključuje preverjanje v zvezi z ocenjevanjem tradicionalnih lastnosti kmetijskih proizvodov in živil;

ker zahteva iskanje rešitev teh težav pomoč visoko kvalificiranih strokovnjakov s pravnim ali kmetijskim znanjem, in zlasti s poznavanjem pravic intelektualne lastnine;

ker je zato primerno ustanoviti znanstveni odbor, ki bo pomagal Komisiji,

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovi se znanstveni odbor, v nadaljnjem besedilu "Odbor", za pomoč Komisiji.

Člen 2

Naloga Odbora je na zahtevo Komisije preučiti vse tehnične težave v zvezi z uporabo Uredbe (EGS) št. 2081/92 in uredbe Sveta (EGS) 2082/92 [2] glede registracije imen kmetijskih proizvodov in živil pri sporu med državami članicami, zlasti:

1. dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri določanju geografske označbe in označbe porekla ter njihove izjeme, zlasti izjemen ugled in sloves;

2. generično naravo;

3. oceno tradicionalnih lastnosti;

4. oceno kriterijev glede lojalne konkurence pri trgovinskih poslih ter nevarnosti zavajanja potrošnikov pri sporu med označbo porekla ali geografsko označbo in blagovno znamko, homonimi ali obstoječimi proizvodi, s katerimi se pravno trguje.

Člen 3

1. Člane Odbora imenuje Komisija izmed visoko kvalificiranih strokovnjakov, ki so usposobljeni na področjih iz člena 2.

2. Odbor sestavlja sedem članov in sedem nadomestnih članov, ki so pooblaščeni za sodelovanje na sestankih.

Člen 4

1. Odbor izvoli med svojimi člani predsednika in podpredsednika.

Izvoljena sta z navadno večino.

2. Komisija zagotavlja Odboru sekretariat.

Člen 5

Odbor je sklepčen le, če so prisotni vsi njegovi člani. Odbor predloži pozitivno mnenje, če glasovi za presegajo glasove proti. Če je število glasov za enako številu glasov proti, šteje vzdržani glas kot glas za.

Člen 6

1. Člani so imenovani za dobo petih let, ki se lahko podaljša. Mandat predsednika in podpredsednika traja dve leti. Po opravljanju nalog v dveh zaporednih dvoletnih mandatih predsednik in podpredsednik ne smeta biti ponovno izvoljena. Za svoje storitve člani niso nagrajeni.

2. Po poteku mandata petih ali dveh let, odvisno od primera, člani, predsednik in podpredsednik ostanejo na svojih položajih, dokler jih ne zamenjajo ali ponovno imenujejo.

3. Če član, predsednik ali podpredsednik ne more opravljati svojih obveznosti, ali odstopi, je za preostalo trajanje mandata nadomeščen v skladu s postopkom, predvidenim v členu 3 ali 4.

Člen 7

1. Odbor se sestane na zahtevo predstavnika Komisije.

2. Predstavnik komisije ter uradniki in drugi uslužbenci Komisije so navzoči na sestankih Odbora.

3. Predstavnik Komisije lahko na te sestanke povabi vodilne osebe, ki imajo posebna znanja z obravnavanega področja.

Člen 8

1. Posvetovanja Odbora so povezana z zadevami, za katere je Komisija zahtevala mnenje.

Komisija lahko opredeli rok, v katerem je treba predložiti mnenje.

2. Če je za zahtevano mnenje potreben soglasni dogovor članov Odbora, sprejmejo skupne sklepe. Če soglasja ni, se različna stališča, sprejeta med posvetovanji, vpišejo v poročilo, ki ga sestavi sekretariat Odbora.

Člen 9

Če predstavnik Komisije obvesti člane Odbora, da je zahtevano mnenje v zvezi z vprašanjem zaupne narave, člani ne smejo razkrivati informacij, s katerimi so se seznanili pri delu Odbora.

V Bruslju, 21. decembra 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 1.

[2] UL L 208, 24.7.1992, str. 9.