31993D0026Uradni list L 016 , 25/01/1993 str. 0024 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 48 str. 0041
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 48 str. 0041


Odločba Komisije

z dne 11. decembra 1992

o seznamu obratov v Republiki Hrvaški, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

(93/26/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1601/92 [2], ter zlasti člena 4(1) in člena 18(1)(a) in (b) Direktive,

(1) ker se obrati iz tretjih držav ne morejo odobriti za izvoz svežega mesa v Skupnost, če ne izpolnjujejo splošnih in posebnih zahtev iz Direktive 72/462/EGS;

(2) ker je Republika Hrvaška v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS poslala seznam obratov, odobrenih za izvoz v Skupnost;

(3) ker so inšpekcijski pregledi Skupnosti na kraju samem pokazali, da so higienski standardi teh obratov zadovoljivi in se ti obrati lahko uvrstijo na prvi seznam obratov, iz katerih je odobren uvoz svežega mesa, sestavljen v skladu s členom 4(1) navedene direktive;

(4) ker po sprejetju Odločbe Komisije 92/390/EGS z dne 2. julija 1992 o pogojih zdravstvenega stanja živali in izdaji veterinarskih spričeval za uvoz svežega mesa iz Republike Hrvaške [3] uvoz svežega mesa prašičev iz navedene države ni več odobren;

(5) ker je v skladu z Odločbo Komisije 92/447/EGS z dne 30. julija 1992 o spremembi Odločbe 91/449/EGS o vzorcih spričeval o zdravstvenem stanju živali za mesne izdelke, uvožene iz tretjih držav [4], odobren uvoz proizvodov iz mesa prašičev, ki so bili obdelani v skladu z navedeno odločbo; ker morajo biti zato zadevni proizvodi izdelani iz mesa prašičev, ki izvira iz odobrenih obratov;

(6) ker morajo za uvoz svežega mesa iz obratov na seznamu v Prilogi k tej odločbi še naprej veljati že sprejeti predpisi, splošne določbe Pogodbe in zlasti drugih veterinarskih predpisov Skupnosti, zlasti v zvezi z zdravstvenim varstvom;

(7) ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obratom v Republiki Hrvaški, naštetim v Prilogi, se odobri izvoz svežega mesa v Skupnost.

2. Za uvoz iz navedenih obratov še naprej veljajo drugje določeni veterinarski predpisi Skupnosti, zlasti v zvezi z zdravstvenim varstvom.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. decembra 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 173, 27.6.1992, str. 13.

[3] UL L 207, 23.7.1992, str. 53.

[4] UL L 248, 28.8.1992, str. 69.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

Št. odobritve | Obrat/naslov | Kategorija | PO |

KL | RZ | HL | G | O/K | P | K |

1 | KK Krizevcanka, Krizevci | x | | | x | | x | | T,2 |

8 | Cromax, Bjelovar | x | | | x | | x | | T,2 |

10 | Pik Vrbovec | x | x | | x | | x | | T,2 |

Vrbovec | | | x | | | | | 1 |

139 | Podravka | x | x | | x | | | | |

Koprivnica | x | | | | | x | | T,2 |

214 | Industrija Mesa Ivanec, Ivanec | x | x | | x | | | | |

--------------------------------------------------