31992R3801Uradni list L 384 , 30/12/1992 str. 0009 - 0012
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0155
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0155


Uredba Komisije (EGS) št. 3801/92

z dne 23. decembra 1992

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3800/92 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se po določbah iz člena 6 Uredbe Komisije (EGS) št. 3796/90 [3], imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kakor je predvidena v členu 14(3)(a) ali (b) Uredbe Komisije (EGS) št. 1715/90 [4];

ker ta uredba zadeva tudi izdelke, na katere se nanaša Uredba Komisije (EGS) št. 1074/80 [5]; ker bi morali slednjo zato razveljaviti;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Po določbah iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 3796/90 se imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kakor je predvidena v členu 14(3)(a) ali (b) Uredbe (EGS) št. 1715/90.

Člen 3

Uredba (EGS) št. 1074/80 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 1992

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 384, 30.12.1992, str. 8.

[3] UL L 365, 28.12.1990, str. 17.

[4] UL L 160, 26.6.1990, str. 1.

[5] UL L 113, 1.5.1980, str. 54.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Oznaka KN | Utemeljitev |

| |

(1) | (2) | (3) |

1.Copati za treniranje z zunanjimi podplati iz gume ali plastike z grobim vzorcem in zgornjimi deli iz tekstilnega materiala, na katere so z zunanje strani v različnih kombinacijah našiti trakovi iz tekstilnega materiala, prekriti z usnjem in/ali plastiko, ki pokrivajo približno do 70 % površine. (glej risbe št. 1 do 6) | 64041100 | Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombi 3 in 4(a) in dodatna opomba 1 k Poglavju 64 ter besedilo oznak KN 6404 in 64041100. Po odstranitvi trakov iz tekstilnega materiala, prekritih z usnjem in/ali plastiko, ki se štejejo kot ojačitev, je celotna zunanja površina zgornjega dela v celoti izdelana iz tekstilnega materiala. |

2.Copati za treniranje z gumijastimi zunanjimi podplati, 27–cm dolgimi notranjiki in plastičnimi zgornjimi deli, na katere so prišiti usnjeni trakovi ali kosi, ki pokrivajo okoli 40 % površine. | 64029993 | Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 4(a) in dodatna opomba 1 k Poglavju 64 ter besedilo oznak KN 6402, 640299 in 64029993. |

3.Copati za treniranje z zunanjimi podplati iz plastike in zgornjimi deli iz tekstilnega materiala, na katere so na različnih točkah našiti kosi usnja (65 %) in plastike (18 %). (glej risbo št. 7) | 64041100 | Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombi 3 in 4(a) in dodatna opomba 1 k Poglavju 64 ter besedilo oznak KN 6404 in 64041100. Po odstranitvi usnjenih in plastičnih kosov, ki se štejejo kot ojačitev, je celotna zunanja površina zgornjega dela v celoti izdelana iz tekstilnega materiala |

4.Copati za treniranje, ki pokrivajo gležnje, z zunanjimi podplati iz gume z grobim vzorcem in zgornjimi deli iz plastike (79 %) in usnja (21 %), ki v celoti pokrivajo notranjost iz tekstilnega materiala, ki služi kot podloga, na katero sta prišita usnje in plastika. (glej risbo št. 8) | 64029190 | Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 4(a) in dodatna opomba 1 k Poglavju 64 ter besedilo oznak KN 6402, 640291 in 64029190 |

5.Copati za treniranje, ki pokrivajo gležnje, z notranjiki dolgimi ne manj kot 24 cm, z zunanjimi podplati iz gume z grobim vzorcem in zgornjimi deli iz usnja (84 %) in plastike (16 %), ki v celoti pokrivajo notranjost iz tekstilnega materiala, ki se sama ne more uporabljati kot zunanji del zgornjega dela. Na notranji del sta prišita usnje in plastika. (glej risbo št. 9) | 64039113 | Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombi 3 in 4(a) in dodatna opomba 1 k Poglavju 64 ter besedilo oznak KN 6403, 640391 in 64039113 |

6.Pohodni čevlji (obutev, ki pokriva gležnje) z zunanjimi podplati iz gume z grobim vzorcem in zgornjimi deli iz tekstilnega materiala, na katere so našiti kosi usnja, ki pokrivajo okoli 80 % površine, razen površino jezika (glej risbo št. 10) | 64061990 | Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 4(a) in dodatna opomba 1 k Poglavju 64 ter besedilo oznak KN 6404, 640419 in 64041990. Po odstranitvi usnjenih kosov, ki se štejejo kot ojačitev, je celotna zunanja površina zgornjega dela v celoti izdelana iz tekstilnega materiala |

+++++ TIFF +++++

Št. 1 ATekstilni material (viden), približno 31 %BUsnje, približno 69 % | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Št. 3 ATekstilni material (viden), približno 43 %BUsnje, približno 57 %Št. 4 ATekstilni material (viden), približno 32 %BUsnje, približno 65 %CTekstilni material, prekrit s plastiko, približno 3 %Št. 5 ATekstilni material (viden), približno 30 %BUsnje, približno 70 %Št. 6 ATekstilni material (viden), približno 32 %BUsnje, približno 31 %CTekstilni material, prekrit s plastiko, približno 37 % | |

+++++ TIFF +++++

Št. 10 ATekstilni materialBUsnjeCPlastični material |

--------------------------------------------------