31992R3513Uradni list L 355 , 05/12/1992 str. 0012 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0152
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0152


Uredba Komisije (EGS) št. 3513/92

z dne 3. decembra 1992

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EGS) št. 1039/92 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se po določbah iz člena 6 Uredbe Komisije (EGS) št. 3796/90 [3], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 2674/92 [4], imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kakor je predvidena v členu 14(3)(a) ali (b) Uredbe Komisije (EGS) št. 1715/90 [5];

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Po določbah iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 3796/90 se imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kakor je predvidena v členu 14(3)(a) ali (b) Uredbe (EGS) št. 1715/90.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 1992

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 110, 28.4.1992, str. 42.

[3] UL L 365, 28.12.1990, str. 17.

[4] UL L 271, 16.9.1992, str. 5.

[5] UL L 160, 26.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POIMENOVANJE BLAGA | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

olje iz semen dvoletnega svetlina (Oenothera biennis L.) | 500 mg |

tekočo mlečno maščobo | 14 mg |

antioksidant (vitamin E) | 15 mg |

| | 15179099 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1517, 151790 in 15179099. |

2. Brezbarven, prozoren sladki invertni sirup brez zaznavne sadne arome, ki ima naslednje analitske lastnosti:

Ekstrakt, refr. 20 °C | 67,0 mas. % |

Saharoza | nedoločljiva |

Glukoza (dekstroza) | 48,0 mas. % v suhem stanju |

Fruktoza: | 48,8 mas. % v suhem stanju |

Pepel: manj kot | 0,01 mas. % |

Skupne kisline (pH 7,0) izražene kot vinska kislina | 0,11 mas. % |

Trgovski opis tega izdelka je "prečiščen koncentriran grozdni mošt". | | 17029090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1702, 170290 in 17029099. Odstranitev praktično vseh elementov razen sladkorjev pomeni, da izdelek nima več lastnosti koncentriranega grozdnega mošta iz oznake KN 200960. |

3. Korenčkov sok, ki je bil podvržen mlečni fermentaciji, pripravljen za uporabo kot pijača

| 22029010 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 2202, 220290 in 22029010. Izdelek ima po mlečni fermentaciji nižjo pH vrednost, zato je izgubil vse značilnosti zelenjavnega soka iz tarfine številke 2009 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema, tarifna številka 2009, odstavka 3 in 7). |

--------------------------------------------------