31992R2933Uradni list L 293 , 09/10/1992 str. 0008 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0143
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0143


Uredba Komisije (EGS) št. 2933/92

z dne 7. oktobra 1992

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1039/92 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge te uredbe;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe carinskih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora v skladu z navedenimi splošnimi pravili blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice, priložene k tej uredbi, uvrstiti v ustrez no tarifno oznako KN, ki je navedena v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezno tarifno oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. oktobra 1992

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 110, 28.4.1992, str. 42.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev v tarifno oznako KN | Utemeljitev |

1 | 2 | 3 |

Baze za žvečilni gumi, v obliki ploščic ali zrn, sestavljeni predvsem iz: Posebej prečiščenih elastomernih polimerovSmolRafiniranih voskovGlicerolnih estrov užitnih maščobnih kislinMineralnih polnilAntioksidantovTe baze lahko vsebujejo tudi naravne emulgatorje in naravne gume. | 38239098 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3823, 382390 in 38239098 |

--------------------------------------------------