31992R2434Úradný vestník L 245 , 26/08/1992 S. 0001 - 0002
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0160
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0160


Nariadenie Rady (EHS) č. 2434/92

z 27. júla 1992,

ktorým sa mení a dopíňa časť II nariadenia (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 49,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže voľný pohyb pracovníkov v rámci spoločenstva je základným právom stanoveným zmluvou;

keďže na uskutočnenie voľného pohybu pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, je nutné posilniť mechanizmy pre obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie stanovené v nariadení (EHS) č. 1612/68 [4];

keďže zásada nediskriminovania pracovníkov v rámci spoločenstva znamená uznanie, de facto i de jure, práva všetkých štátnych príslušníkov členských štátov na rovnakú prioritu na trhu práce, akú majú štátni príslušníci v každom členskom štáte; táto rovnosť priority by mala platiť pre obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie;

keďže je dôležité zabezpečiť najvyššiu možnú prehľadnosť trhu práce spoločenstva, predovšetkým pri zisťovaní voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie, ktoré podliehajú riadeniu v spoločenstve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1612/68 sa mení a dopĺňa takto:

1. netýka sa slovenského textu

2. v článku 14:

- v odseku 1 sa vypúšťajú slová "podľa regiónov a odborov činnosti",

- odsek 2 sa nahradzuje týmto znením:

"2. Komisia určí, s prihliadnutím v najvyššej možnej miere na stanovisko Technického výboru, spôsob, ktorým bude vypracovaná informácia uvedená v odseku 1.",

- v prvej vete odseku 3 sa nahradzujú slová "po dohode s Technickým výborom" slovami "s prihliadnutím v najvyššej možnej miere na stanovisko Technického výboru",

- netýka sa slovenského textu;

3. Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

1. Špecializovaná služba každého členského štátu bude pravidelne zasielať špecializovaným službám ostatných členských štátov a Európskemu úradu pre koordináciu:

a) podrobnosti o voľných pracovných miestach, ktoré by mohli byť obsadené štátnymi príslušníkmi iných členských štátov;

b) podrobnosti o voľných pracovných miestach oznámených nečlenským štátom;

c) podrobnosti o žiadostiach o zamestnanie predložených tými, ktorí formálne vyjadrili želanie pracovať v inom členskom štáte;

d) informácie o uchádzačoch, ktorí prejavili ochotu prijať zamestnanie v inej krajine, roztriedené podľa regiónov a odborov činnosti.

Špecializovaná služba každého členského štátu zašle tieto informácie bez zbytočného odkladu príslušným službám zamestnanosti a fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania.

2. Podrobnosti o voľných pracovných miestach a žiadostiach uvedených v odseku 1 sa budú rozosielať podľa jednotného systému, ktorý určí Európsky úrad pre koordináciu v spolupráci s Technickým výborom.

V prípade potreby Európsky úrad pre koordináciu môže tento systém v spolupráci s Technickým výborom upraviť.";

4. Článok 16 sa nahrádza takto:

"Článok 16

1. Všetky voľné pracovné miesta uvedené v článku 15 oznámené službám zamestnanosti členského štátu budú oznámené príslušným službám zamestnanosti ostatných dotknutých členských štátov, ktoré ich spracujú.

Takéto služby zamestnanosti zašlú službám zamestnanosti prvého členského štátu podrobnosti o vhodných žiadostiach o zamestnanie.

2. Na žiadosti o zamestnanie uvedené v článku 15 odseku 1 písmeno c) odpovie príslušná služba zamestnanosti členského štátu v rozumnej lehote neprevyšujúcej jeden mesiac.

3. Služby zamestnanosti priznajú pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, rovnakú prioritu, ktorú príslušné právne predpisy priznávajú vlastným štátnym príslušníkom pred pracovníkmi z nečlenských štátov.";

5. V článku 17 odseku 1

- netýka sa slovenského textu

- slovo "výkazov" pod písm. a) bodom i) sa nahradzuje slovom "podrobností",

- písm. b) sa nahrádza takto:

- "b) služby dvoch alebo viacerých členských štátov, ktoré sú miestne príslušné pre pohraničné regióny, si budú pravidelne vymieňať údaje týkajúce sa voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v ich regióne a v súlade s úpravou platnou pre vzťahy s ostatnými službami zamestnanosti svojich krajín, priamo sprostredkovávajú a vybavujú voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie.

V prípade potreby, služby zamestnanosti miestne príslušné za pohraničné regióny nadviažu spoluprácu a vytvoria štruktúry služieb poskytujúce:

- užívateľom čo najviac praktických informácií o rôznych aspektoch mobility a

- sociálnym a hospodárskym partnerom, sociálnym službám (najmä verejným, súkromným a verejnoprospešným službám) a všetkým dotknutým inštitúciám, rámec koordinovaných opatrení vzťahujúcich sa k mobilite";

6. V článku 19:

- odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Na základe správy Komisie vypracovanej na základe informácií poskytnutých členskými štátmi budú tieto štáty spolu s Komisiou najmenej raz za rok spoločne analyzovať výsledky právnej úpravy spoločenstva pokiaľ ide o voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie.",

- dopĺňa sa nasledujúci text:

"3. Každé dva roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní časti II tohto nariadenia, v ktorej zhrnie požadované informácie a údaje získané z pripravených štúdií a výskumu a zdôrazní užitočné otázky týkajúce sa vývoja trhu práce spoločenstva."

7. Článok 20 sa vypúšťa;

8. Príloha sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 1992

Za Radu

predseda

N. Lamont

[1] Ú. v. ES C 254, 28.9.1991, s. 9 a Ú. v. ES C 107, 28. 4. 1992, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 94, 13.4.1992, str. 202 a rozhodnutie z 8. júla 1992 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 40, 17.2.1992, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2 naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 312/76 (Ú.v. ES L 39, 14.2.1976, s. 2).

--------------------------------------------------