31992R2409Uradni list L 240 , 24/08/1992 str. 0015 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 4 str. 0130
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 4 str. 0130


Uredba Sveta (EGS) št. 2409/92

z dne 23. julija 1992

o prevozninah in tarifah za zračni prevoz

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 84(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je pomembno, da se v obdobju do 31. decembra 1992 vzpostavi politika zračnega prometa za notranji trg, kakor to določa člen 8a Pogodbe;

ker notranji trg obsega območje brez notranjih meja, v katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker Odločba Sveta 87/601/EGS z dne 14. decembra 1987 o prevozninah za redni zračni prevoz med državami članicami [4] in Uredba Sveta (EGS) št. 2342/90 z dne 24. julija 1990 o prevozninah za redni zračni prevoz [5] predstavljata prve korake k vzpostavljanju notranjega trga glede letalskih prevoznin;

ker naj letalske prevoznine načeloma prosto oblikujejo tržne sile;

ker je smiselno, da se prosto oblikovanje cen dopolnjuje z ustreznimi zaščitnimi ukrepi za varstvo interesov potrošnikov in industrije;

ker je smiselno, da se vsa vprašanja oblikovanja cen obravnavajo v isti uredbi;

ker ta uredba nadomešča Uredbo (EGS) št. 2342/90 in delno tudi Uredbo Sveta (EGS) št. 294/91 z dne 4. februarja 1991 o opravljanju zračnega prevoza tovora med državami članicami [6],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba ureja merila in postopke za določanje prevoznin in tarif za zračni prevoz izključno znotraj Skupnosti.

2. Brez poseganja v odstavek 3 se ta uredba ne uporablja za:

(a) prevoznine in tarife, ki jih zaračunavajo letalski prevozniki, ki niso letalski prevozniki Skupnosti;

(b) prevoznine in tarife, določene z obveznostjo javne službe v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do zračnih prog znotraj Skupnosti [7].

3. Samo letalski prevozniki Skupnosti imajo pravico do uvajanja novih proizvodov ali nižjih prevoznin od tistih, ki veljajo za enake storitve.

Člen 2

V tej uredbi:

(a) "letalske prevoznine" pomenijo cene, izražene v ekujih ali lokalni valuti, ki jih morajo plačati potniki letalskim prevoznikom ali njihovim zastopnikom za zračni prevoz njih samih in njihove prtljage, in kakršne koli pogoje, pod katerimi te cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji in drugim pomožnim službam;

(b) "tarife za sedež" pomenijo cene, izražene v ekujih ali v lokalni valuti, ki jih morajo plačati naročniki prevoza letalskim prevoznikom za prevoz naročnika prevoza ali njegovih strank in njihove prtljage, in kakršne koli pogoje, pod katerimi takšne cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujene agenciji in drugim pomožnim službam;

(c) "čarterske prevoznine" pomenijo cene, izražene v ekujih ali v lokalni valuti, ki jih morajo plačati potniki naročnikom prevoza za storitve, ki predstavljajo ali vključujejo zračni prevoz njih samih in njihove prtljage, in kakršne koli pogoje, pod katerimi takšne cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji ali drugim pomožnim službam;

(d) "tovorne tarife" pomenijo cene, izražene v ekujih ali v lokalni valuti, ki jih je treba plačati za prevoz tovora, in pogoje, pod katerimi takšne cene veljajo, vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji in drugim pomožnim službam;

(e) "standardne tovorne tarife" pomenijo tarife, ki jih letalski prevoznik običajno ponudi, vključno z običajnimi popusti;

(f) "zračni prevoz" pomeni let ali niz letov, na katerih se proti plačilu in/ali najemnini prevažajo potniki, tovor in/ali pošta;

(g) "letalski prevoznik" pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco;

(h) "letalski prevoznik Skupnosti" pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov [8].

(i) "zadevna(-e) država(-e) članica(-e)"' pomeni državo(-e) članico(-e), znotraj katere ali med katerimi velja prevoznina ali tarifa;

(j) "vpletena(-e) država(-e) članica(-e)" pomeni zadevno(-e) državo(-e) članico(-e) in državo(-e) članico(-e), v kateri(-h) je letalskemu(-im) prevozniku(-om), ki opravlja(-jo) zračni prevoz, izdana licenca;

(k) "osnovna prevoznina" pomeni najnižjo v celoti prilagodljivo prevoznino, na voljo za enosmerni in povratni prevoz, ki se ponudi naprodaj najmanj v enakem obsegu kakor katera koli druga v celoti prilagodljiva prevoznina, ponujena za enak zračni prevoz.

Člen 3

O čarterskih prevozninah in tarifah za sedež ter tovornih tarifah, ki jih zaračunavajo letalski prevozniki Skupnosti, se prosto dogovorijo stranke v pogodbi o prevozu.

Člen 4

Letalski prevozniki, ki opravljajo prevoze znotraj Skupnosti, na zahtevo obvestijo javnost o vseh letalskih prevozninah in standardnih tovornih tarifah.

Člen 5

1. Brez poseganja v to uredbo letalski prevozniki Skupnosti prosto določajo letalske prevoznine.

2. Zadevna(-e) država(-e) članica(-e) sme(-jo) brez razlikovanja na podlagi državljanstva ali identitete letalskega prevoznika zahtevati, da se letalske prevoznine pri njih beležijo v obliki, ki jo določijo same. Vendar pa jih ni treba beležiti več kakor 24 ur (vključno z enim delovnim dnem) pred začetkom veljavnosti letalskih prevoznin, razen če so enake sedanji prevoznini, za kar je potrebno samo predhodno uradno obvestilo.

3. Država članica lahko pred 1. aprilom 1997 zahteva, da se letalske prevoznine na notranjih progah, na katerih ne leti več kakor en letalski prevoznik, ki ga je licencirala, ali na katerih letita dva letalska prevoznika, ki ju je licencirala za skupno obratovanje, beležijo več kakor en delovni dan, vendar največ en mesec pred začetkom njihove veljavnosti.

4. Letalska prevoznina lahko ostane na voljo za prodajo in prevoz toliko časa, dokler se ne razveljavi v skladu s členom 6 ali členom 7.

Člen 6

1. Ob upoštevanju postopkov iz tega člena lahko država članica kadarkoli odloči, da:

(a) razveljavi osnovno prevoznino, ki je ob upoštevanju celotne strukture prevoznin za neko progo in drugih ustreznih dejavnikov, vključno s stanjem konkurence na trgu, previsoka v škodo uporabnikov glede na dolgoročne, v celoti dodeljene stroške letalskega prevoznika, vključno z zadovoljivim donosom kapitala;

(b) na nediskriminatoren način ustavi nadaljnje znižanje prevoznin na trgu bodisi na progi ali skupini prog, ko so tržne sile pripeljale do trajnostne rasti padanja letalskih prevoznin, ki se močno razlikuje od običajnih sezonskih gibanj cen in povzroča splošne izgube med vsemi letalskimi prevozniki za zadevne zračne prevoze, ob upoštevanju dolgoročnih, v celoti dodeljenih stroškov letalskih prevoznikov.

2. O odločitvi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, je treba skupaj z razlogi zanjo uradno obvestiti Komisijo in vse druge vpletene države članice ter zadevne(-ga) letalske(-ga) prevoznike(-a).

3. Če v štirinajstih dneh po dnevu prejema uradnega obvestila nobena druga zadevna država članica ali Komisija uradno ne sporoči svojega nesoglasja, skupaj z razlogi zanj na podlagi odstavka 1, lahko država članica, ki je sprejela odločitev po odstavku 1, da letalskemu(-im) prevozniku(-om) navodila, da razveljavi(-jo) osnovno prevoznino ali se po potrebi vzdrži(-jo) nadaljnjega znižanja prevoznin.

4. Ob nesoglasju lahko vsaka vpletena država članica zahteva posvetovanja za preučitev stanja. Posvetovanja se opravijo v 14 dneh po zahtevi, razen če ni dogovorjeno drugače.

Člen 7

1. Na zahtevo vpletene države članice Komisija preuči, ali so izpolnjena merila iz člena 6(1) za ukrepanje oz. neukrepanje po členu 6. Država članica hkrati obvesti drugo(-e) zadevno(-e) državo(-e) članico(-e) in zadevnega(-e) letalskega(-e) prevoznika(-e). Komisija v Uradnem listu Evropskih skupnosti takoj objavi, da so bile letalske prevoznine predložene v preučitev.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko Komisija na podlagi pritožbe stranke s pravno upravičenim interesom preveri, ali letalske prevoznine ustrezajo merilom iz člena 6(1). Komisija v Uradnem listu Evropskih skupnosti takoj objavi, da so bile letalske prevoznine predložene v preučitev.

3. Letalska prevoznina, veljavna ob predložitvi v preučitev v skladu z odstavkom 1, med preučevanjem ostane v veljavi. Toda če je Komisija ali Svet v skladu z odstavkom 8 v prejšnjih šestih mesecih odločil(-a), da podobna ali nižja raven osnovne prevoznine med zadevnim parom mest ni v skladu z merili iz člena 6(1)(a), letalska prevoznina med preučevanjem ne sme ostati v veljavi.

Poleg tega pri uporabi odstavka 6 zadevni letalski prevoznik med preučevanjem Komisije ne sme določiti višje osnovne prevoznine od tiste, ki je veljala tik pred osnovno prevoznino, ki se preučuje.

4. Po posvetovanju z zadevnimi državami članicami Komisija sprejme odločitev čim prej, vsekakor pa najpozneje v dvajsetih delovnih dneh po prejemu zadostnih informacij od zadevnega(-ih) letalskega(-ih) prevoznika(-ov). Komisija upošteva vse informacije, ki jih prejme od zainteresiranih strank.

5. Kadar letalski prevoznik zahtevanih informacij ne predloži v roku, ki ga določi Komisija, ali pa jih predloži v nepopolni obliki, Komisija zahteva te informacije z odločbo. V odločbi mora biti natančno navedeno, katere informacije se zahtevajo, in določen primeren rok za njihovo predložitev.

6. Komisija lahko z odločbo odloči, da se veljavna letalska prevoznina do njene dokončne določitve razveljavi, kadar letalski prevoznik predloži nepravilne informacije, ali jih predloži v nepopolni obliki, ali jih ne predloži v roku, določenem v odločbi iz odstavka 5.

7. Komisija takoj sporoči svojo obrazloženo odločitev po odstavkih 4 in 6 zadevni(-m) državi(-am) članici(-am) in zadevnemu(-im) letalskemu(-im) prevozniku(-om).

8. Zadevna država članica lahko v roku enega meseca predloži odločitev Komisije iz odstavka 4 Svetu. Svet lahko v roku enega meseca s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev.

9. Zadevne države članice zagotovijo izvršitev odločbe Komisije, razen če jo preučuje Svet ali je Svet v skladu z odstavkom 8 sprejel drugačno odločitev.

Člen 8

Komisija se s predstavniki organizacij uporabnikov zračnega prevoza v Skupnosti vsaj enkrat na leto posvetuje o letalskih prevozninah in s tem povezanih vprašanjih in v ta namen priskrbi udeležencem ustrezne informacije.

Člen 9

Komisija do 1. aprila 1994 in nato v rednih časovnih razmakih objavi poročilo o izvajanju te uredbe.

Člen 10

1. Države članice in Komisija sodelujejo pri izvajanju te uredbe, zlasti pri zbiranju informacij za poročilo, navedeno v členu 9.

2. Zaupne informacije, pridobljene pri uporabi te uredbe, so poslovna skrivnost.

Člen 11

Uredba (EGS) št. 2342/90 se razveljavi.

Člen 12

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 1992

Za Svet

Predsednik

J. Cope

[1] UL C 258, 4.10.1991, str. 2.

[2] UL C 125, 18.5.1992, str. 150.

[3] UL C 169, 6.7.1992, str. 15.

[4] UL L 374, 31.12.1987, str. 12.

[5] UL L 217, 11.8.1990, str. 1.

[6] UL L 36, 8.2.1991, str. 1.

[7] UL L 240, 24.8.1992, str. 8.

[8] UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

--------------------------------------------------