31992R2409Úradný vestník L 240 , 24/08/1992 S. 0015 - 0017
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0130
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0130


Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92

z 23. júla 1992

cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je dôležité vytvoriť leteckú dopravnú politiku pre vnútorný trh na obdobie po 31. decembri 1992 podľa článku 8a zmluvy;

keďže vnútorný trh bude zahŕňať oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže rozhodnutie Rady 87/601/EHS zo 14. decembra 1987 o cestovnom v pravidelných leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi [4] a nariadenie Rady (EHS) č. 2342/90 z 24. júla 1990 o cestovnom v pravidelných leteckých dopravných službách [5] ustanovuje prvé opatrenia k vytvoreniu vnútorného trhu, čo sa týka cestovného v leteckých dopravných službách;

keďže letecké cestovné by malo byť voľne určované trhovými silami;

keďže je to vhodné pre doplnenie cenovej slobody s adekvátnou ochranou záujmov spotrebiteľov a priemyslu;

keďže je vhodné zaoberať sa všetkými záležitosťami cenotvorby v tomto nariadení;

keďže toto nariadenie nahrádza nariadenie (EHS) č. 2342/90 a čiastočne aj nariadenie Rady (EHS) č. 294/91 zo 4. februára 1991 o vykonávaní leteckých nákladných dopravných služieb medzi členskými štátmi [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie sa týka kritérií a postupov, ktoré majú byť použité pre stanovenie cestovného a sadzieb v leteckých dopravných službách pre prepravu výlučne v rámci spoločenstva.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, toto nariadenie neplatí:

a) pre cestovné a sadzby účtované leteckými dopravcami inými ako leteckými dopravcami spoločenstva;

b) pre cestovné a sadzby stanovené na základe záväzku služby vo verejnom záujme v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva [7].

3. Výlučne leteckí dopravcovia spoločenstva sú oprávnení zaviesť nové produkty alebo nižšie cestovné než aké existuje pre identické produkty.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a) "letecké cestovné" znamená ceny vyjadrené v ECU alebo v miestnej mene, ktoré platia cestujúci leteckým dopravcom alebo ich zástupcom za svoju prepravu a za prepravu svojej batožiny v rámci leteckej dopravnej služby a všetky podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iné doplnkové služby;

b) "sadzby za miesto na sedenie" znamená ceny vyjadrené v ECU alebo v miestnej mene, ktoré leteckým dopravcom platia nájomcovia za svoju prepravu alebo prepravu svojich zákazníkov a ich batožiny v rámci leteckých dopravných služieb a všetky podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iné doplnkové služby;

c) "charterové cestovné" znamená ceny vyjadrené v ECU alebo v miestnej mene, ktoré platia cestujúci nájomcom za dopravné služby, ktoré vytvárajú alebo zahŕňajú ich prepravu a prepravu ich batožiny v rámci leteckých dopravných služieb a všetky podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iné doplnkové služby;

d) "nákladné sadzby" znamená ceny vyjadrené v ECU alebo v miestnej mene platené za prepravu nákladu a podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú vrátane odplát a podmienok ponúknutých agentúre a iné doplnkové služby;

e) "štandardné nákladné sadzby" znamenajú sadzby, ktoré by letecký dopravca obvykle účtoval vrátane možností použitia obvyklých zliav;

f) "letecká dopravná služba" znamená let alebo sériu letov, pri ktorých sa prepravujú cestujúci, náklad a/alebo pošta za odplatu a/alebo v prenájme;

g) "letecký dopravca" znamená letecký dopravný podnik s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy;

h) "letecký dopravca spoločenstva" znamená leteckého dopravcu s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy vydanou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov [8];

i) "príslušný/é členský/é štát/y" znamená členský/é štát/y, medzi ktorými alebo v rámci ktorého/ých sú cestovné alebo sadzba použité;

j) "zúčastnený/é členský/é štát/y" znamená príslušný/é členský/é štát/y a členský/é štát/y, kde letecký/í dopravca/ovia vykonávajúci leteckú dopravnú službu je/sú licencovaný/í;

k) "základné cestovné" znamená najnižšie plne pohyblivé cestovné dostupné na báze jednosmerného a spiatočného, ktoré je ponúkané na predaj minimálne v takom istom rozsahu, ako iné plne pohyblivé cestovné ponúkané pre tú istú leteckú dopravnú službu.

Článok 3

Charterové cestovné, sadzby za miesto na sedenie a nákladné sadzby účtované leteckými dopravcami spoločenstva sa stanovujú voľnou dohodou medzi stranami zmluvy o preprave.

Článok 4

Leteckí dopravcovia pôsobiaci v rámci spoločenstva informujú na požiadanie verejnosť o leteckom cestovnom a všetkých štandardných nákladných sadzbách.

Článok 5

1. Bez toho, aby bolo dotknuté toto nariadenie, leteckí dopravcovia spoločenstva voľne stanovujú letecké cestovné.

2. Príslušný/é členský/é štát/y môže/u bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo totožnosti leteckých dopravcov vyžadovať, aby letecké cestovné bolo predložené v nimi predpísanej forme. Takéto predloženie sa nevyžaduje skôr ako 24 hodín (vrátane pracovného dňa) predtým, než letecké cestovné nadobudne platnosť s výnimkou prípadu zosúladenia s existujúcim leteckým cestovným, na ktoré sa vyžaduje iba predchádzajúce oznámenie.

3. Členský štát môže pred 1. aprílom 1997 požiadať, aby letecké cestovné na vnútroštátnych trasách, na ktoré nemá licenciu viac ako jeden dopravca alebo dvaja dopravcovia pôsobiaci spoločne, bolo predložené viac ako jeden pracovný deň, ale nie viac ako jeden mesiac pred nadobudnutím platnosti.

4. Letecké cestovné môže byť použiteľné pre predaj a prepravu, pokiaľ nie je zrušené v súlade s článkom 6 alebo článkom 7.

Článok 6

1. Podľa postupov uvedených v tomto článku, môže príslušný členský štát rozhodnúť kedykoľvek o:

a) zrušení základného cestovného, ktoré je neúmerne vysoké v neprospech užívateľov vo vzťahu k dlhodobým celkovo vynaloženým príslušným nákladom leteckého dopravcu vrátane uspokojivej návratnosti kapitálu, pričom berie do úvahy celkovú štruktúru cestovného na danej trase a ostatné dôležité faktory vrátane konkurenčnej situácie na trhu;

b) zastavení, nediskriminačným spôsobom, ďalšieho znižovania cestovného na trhu, či už na trase alebo skupine trás, keď tlak trhu spôsobil trvalý pokles leteckého cestovného, ktoré sa podstatne odchyľuje od zvyčajných sezónnych cenových pohybov a spôsobuje rozsiahle straty všetkých príslušných leteckých dopravcov v príslušných leteckých dopravných službách, berúc do úvahy dlhodobé celkovo vynaložené príslušné náklady leteckých dopravcov.

2. Rozhodnutie prijaté podľa odseku 1 členský štát s odôvodnením oznámi Komisii a všetkým ostatným zúčastneným/ému členským/ému štátom/u, ako aj príslušným/ému leteckým/ému dopravcom/ovi.

3. Ak v lehote 14 dní od dátumu prijatia oznámenia žiadny ďalší príslušný členský štát alebo Komisia neoznámi svoj nesúhlas spolu s uvedením dôvodov na základe odseku 1, členský štát, ktorý prijal rozhodnutie podľa odseku 1, môže nariadiť príslušným/u leteckým/m dopravcom/ovi zrušiť základné letecké cestovné alebo zdržať sa ďalšieho znižovania cestovného, podľa toho, čo je vhodné.

4. V prípade nesúhlasu ktorýkoľvek zúčastnený členský štát si môže vyžiadať konzultácie k preskúmaniu situácie. Konzultácie sa uskutočnia v lehote 14 dní od podania žiadosti, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Článok 7

1. Na žiadosť zúčastneného členského štátu Komisia preskúma, či rozhodnutie konať/nekonať na základe článku 6 spĺňa kritériá podľa článku 6 ods. 1 Členský štát súčasne informuje ostatné príslušné/ý členské/ý štát/y a príslušných/ého leteckých/ého dopravcov/u. Komisia bezodkladne uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, že letecké cestovné bolo podrobené preskúmaniu.

2. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 Komisia môže na základe sťažnosti podanej stranou, ktorá má oprávnený záujem, preskúmať, či letecké cestovné vyhovuje kritériám podľa článku 6 ods. 1 Komisia bezodkladne uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, že letecké cestovné bolo podrobené preskúmaniu.

3. Letecké cestovné, platné v dobe jeho preskúmania podľa odseku 1 zostáva v čase jeho predloženia na preskúmanie v platnosti. Ak počas predchádzajúcich šiestich mesiacov Komisia alebo Rada v súlade s odsekom 8 rozhodla, že podobná alebo nižšia úroveň základného cestovného medzi príslušnou dvojicou miest sa nezhoduje s kritériami článku 6 ods. 1 písm. a), letecké cestovné nezostáva v platnosti počas preskúmania.

Okrem toho, ak bol použitý odsek 6, príslušný letecký dopravca nesmie počas preskúmania Komisiou použiť vyššie základné cestovné než to, ktoré sa používalo bezprostredne pred preskúmaním tohto základného cestovného.

4. Po konzultáciách s príslušnými členskými štátmi Komisia čo najskôr prijme rozhodnutie, v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 pracovných dní po obdržaní dostatočných informácií od príslušného(ých) leteckého(ých) dopravcu(ov). Komisia vezme do úvahy všetky informácie obdržané od zainteresovaných strán.

5. Ak letecký dopravca nedodá požadované informácie v rámci časového limitu stanoveného Komisiou alebo ich dodá nekompletné, Komisia rozhodnutím požiada, aby boli informácie dodané. V rozhodnutí určí, aké informácie sú požadované a stanoví primeranú lehotu, v rámci ktorej majú byť dodané.

6. Komisia môže rozhodnúť, že platné letecké cestovné bude zrušené bez ohľadu na to, že nie je o ňom ešte definitívne rozhodnuté, keď letecký dopravca dodá nesprávne alebo nekompletné informácie, alebo ich nedodá v rámci lehoty stanovenej v rozhodnutí podľa odseku 5.

7. Komisia bezodkladne oznámi svoje odôvodnené rozhodnutie podľa odsekov 4 a 6 príslušným(ému) členským(ému) štátomu) a príslušnýmu) leteckým(ému) dopravcom(ovi).

8. Príslušný členský štát sa môže s rozhodnutím Komisie podľa odseku 4 obrátiť Rade v lehote jedného mesiaca. Rada kvalifikovanou väčšinou môže rozhodnúť inak v lehote jedného mesiaca.

9. Príslušné členské štáty zabezpečia, že rozhodnutie Komisie bude uplatnené, pokiaľ nie je preskúmavané Radou alebo pokiaľ Rada neprijala rozdielne rozhodnutie v zhode s odsekom 8.

Článok 8

Komisia najmenej raz za rok bude konzultovať letecké cestovné a súvisiace záležitosti so zástupcami organizácií užívateľov leteckej dopravy v spoločenstve, na tieto účely Komisia dodá účastníkom primerané informácie.

Článok 9

Komisia uverejní správu o uplatňovaní tohto nariadenia 1. apríla 1994, a potom ju uverejňuje pravidelne.

Článok 10

1. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä pri zhromažďovaní informácií potrebných pre správu podľa článku 9.

2. Dôverné informácie získané pri uplatňovaní tohto nariadenia sú služobným tajomstvom.

Článok 11

Nariadenie (EHS) č. 2342/90 sa týmto zrušuje.

Článok 12

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 1992

Za Radu

predseda

J. COPE

[1] Ú. v. ES C 258, 4.10.1991, s. 2.

[2] Ú. v. ES C 125, 18.5.1992, s. 150.

[3] Ú. v. ES C 169, 6.7.1992, s. 15.

[4] Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 12.

[5] Ú. v. ES L 217, 11.8.1990, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 36, 8.2.1991, s. 1.

[7] Pozri stranu 8 tohto úradného vestníka.

[8] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------