31992R2408Úradný vestník L 240 , 24/08/1992 S. 0008 - 0014
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0123
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0123


Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92

z 23. júla 1992

prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je dôležité vytvoriť leteckú dopravnú politiku pre vnútorný trh na obdobie po 31. december 1992, ako je uvedené v článku 8a zmluvy;

keďže vnútorný trh bude zahŕňať oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu;

keďže rozhodnutie Rady 87/602/EHS zo 14. decembra 1987 o podiele leteckých dopravcov na kapacitách v preprave osôb medzi leteckými dopravcami v pravidelných leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi a o prístupe leteckých dopravcov k trasám pravidelných leteckých dopravných služieb medzi členskými štátmi [4] a nariadenie Rady (EHS) č. 2343/90 z 24. júla 1990 o prístupe leteckých dopravcov k trasám pravidelných leteckých dopravných služieb v rámci spoločenstva a o podiele leteckých dopravcov na kapacitách v preprave osôb na pravidelných leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi [5]znamená prvé kroky smerujúce k dosiahnutiu vnútorného trhu, pričom sa berie do úvahy prístup leteckých dopravcov spoločenstva na trasy pravidelných leteckých dopravných služieb v rámci spoločenstva;

keďže nariadenie (EHS) č. 2343/90 stanovuje, že Rada rozhodne o jeho revízii najneskôr do 30. júna 1992;

keďže nariadením č. 2343/90 sa Rada rozhodla prijať pravidlá upravujúce poskytovanie povolení na prevádzkovanie trás a zaviesť ich najneskôr 1. júla 1992;

keďže nariadením č. 2343/90 sa Rada rozhodla zrušiť kapacitné obmedzenia medzi členskými štátmi od 1. januára 1993;

keďže nariadením (EHS) č. 2343/90 Rada potvrdila, že prepravné práva kabotáže sú neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu;

keďže 2. decembra 1987 v Londýne ministri zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva v spoločnej deklarácii odsúhlasili dohody o užšej spolupráci pri využívaní letiska na Gibraltare a tieto dohody ešte doteraz neboli uplatnené;

keďže vývoj leteckého dopravného systému na Gréckych ostrovoch a na Atlantických ostrovoch, ktoré tvoria autonómny región Azory, je v súčasnosti nepostačujúci, a z toho dôvodu by mali byť letiská v tejto oblasti dočasne vyňaté z uplatňovania tohoto nariadenia;

keďže je potrebné zrušiť obmedzujúce opatrenia týkajúce sa viacnásobného určovania leteckých dopravcov a prepravných práv piatej slobody a postupne zaviesť právo kabotáže, aby sa podporil rozvoj spoločenstva v oblasti leteckej dopravy a zlepšili služby pre užívateľov;

keďže je nevyhnutné osobitnými predpismi stanoviť záväzok dopravnej služby vo verejnom záujme, ktoré sú za určitých okolností nutné na udržanie adekvátnych leteckých dopravných služieb v regiónoch;

keďže je potrebné prijať predpisy pre nové letecké dopravné služby medzi regionálnymi letiskami;

keďže na účely plánovania leteckej dopravy je potrebné dať členským štátom právo vytvoriť nediskriminačné pravidlá pre rozdelenie leteckej prevádzky medzi letiská v rámci toho istého systému letísk;

keďže uplatňovanie prepravných práv musí byť v súlade s prevádzkovými pravidlami vzťahujúcimi sa k bezpečnosti leteckej prevádzky, ochrane životného prostredia a podmienkam týkajúcim sa prístupu na letisko, a musia sa uplatňovať bez diskriminácie;

keďže, berúc do úvahy problémy z prehustenia dopravy a problémy environmentálne, je nutné zahrnúť možnosť stanovenia určitých obmedzení pre uplatňovanie prepravných práv;

keďže, berúc do úvahy situáciu v konkurencii na trhu, by sa mali uplatniť opatrenia zabraňujúce neoprávneným ekonomickým dopadom na leteckých dopravcov;

keďže je potrebné špecifikovať povinnosti členských štátov a leteckých dopravcov s cieľom poskytovania potrebných informácií;

keďže je vhodné zabezpečiť vyhodnotenie prístupu na trh pre rovnaké typy leteckých dopravných služieb;

keďže je vhodné pristupovať ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa prístupu na trh podľa tohto nariadenia;

keďže toto nariadenie čiastočne nahrádza nariadenie (EHS) č. 2343/90 a nariadenie Rady (EHS) č. 294/91 zo 4. februára 1991 o vykonávaní nákladných leteckých dopravných služieb medzi členskými štátmi [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Nariadenie sa týka prístupu k trasám v rámci spoločenstva pre pravidelné a nepravidelné letecké dopravné služby.

2. Toto nariadenie sa uplatní na letisko Gibraltar bez toho, aby boli dotknuté možné právne stanoviská Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva vzhľadom na ich spor ohľadne suverenity územia, na ktorom sa letisko nachádza.

3. Uplatnenie opatrení tohto nariadenia pre letisko Gibraltar bude pozastavené do začatia uplatňovania režimu uvedeného v spoločnej deklarácii ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády uvedených štátov informujú o tomto dátume Radu.

4. Letiská na Gréckych ostrovoch a na Atlantických ostrovoch, ktoré tvoria autonómny región Azory, sú vyňaté z uplatňovania tohoto nariadenia do 30. júna 1993. Pokiaľ však Rada na návrh Komisie nerozhodne inak, táto výnimka bude platiť ďalších päť rokov a následne sa môže predĺžiť o ďalších päť rokov.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a) "letecký dopravca" znamená letecký dopravný podnik s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy;

b) "letecký dopravca spoločenstva" znamená leteckého dopravcu s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy, vydanou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov [7];

c) "letecká dopravná služba" znamená let alebo sériu letov, pri ktorých sa prepravujú cestujúci, náklad a/alebo pošta za odplatu a/alebo v prenájme;

d) "pravidelná letecká dopravná služba" znamená sériu letov so všetkými týmito charakteristikami:

i) vykonáva sa lietadlom na prepravu cestujúcich, nákladu a/alebo pošty za odplatu tak, že pri každom lete je každé sedadlo lietadla k dispozícii na individuálny nákup verejnosti (priamo od leteckého dopravcu alebo od jeho oprávnených zástupcov);

ii) slúži na prepravu medzi dvomi alebo viacerými letiskami, buď:

1. podľa zverejneného letového poriadku, alebo

2. letmi tak pravidelnými a frekventovanými, že vytvárajú zreteľne systematické série letov;

e) "let" znamená odlet z určitého letiska smerom k určitému cieľovému letisku;

f) "prepravné právo" znamená právo leteckého dopravcu prepravovať cestujúcich, náklad a/alebo poštu v rámci leteckej dopravnej služby medzi dvoma letiskami spoločenstva;

g) "výlučný predaj miesta na sedenie" znamená, že sa predávajú len miesta na sedenie bez akejkoľvek inej služby s tým spojenej, napr. ubytovaním priamo verejnosti leteckým dopravcom, jeho oprávneným zástupcom alebo nájomcom;

h) "príslušný(é) členský(é) štáty)" znamená členský(é) štáty), medzi ktorými) alebo v rámci ktorého(ých) sa vykonáva letecká dopravná služba;

i) "zúčastnený(é) členský(é) štáty)" znamená príslušný členský(é) štáty) a členský(é) štáty), v ktorom(ých) letecký(í) dopravca (ovia) vykonávajúci leteckú dopravnú službu je(sú) licencovaný(í);

j) "štát registrácie" znamená členský štát, v ktorom je udelená licencia podľa písmena b);

k) "letisko" znamená každé miesto v členskom štáte, ktoré je otvorené obchodným leteckým dopravným činnostiam;

l) "regionálne letisko" je každé letisko, ktoré nie je uvedené v prílohe I ako letisko 1. Kategórie;

m) "systém letísk" znamená súbor dvoch, prípadne viacerých letísk, ktoré spoločne obsluhujú jedno mesto alebo oblasť, ako sa uvádza v prílohe II;

n) "kapacita" znamená počet miest na sedenie ponúkaných verejnosti v pravidelnej leteckej dopravnej službe počas určitého obdobia;

o) "služba vo verejnom záujme" znamená záväzok leteckého prepravcu dopravcu, že na trasách, na ktoré mu členský štát udelil licenciu, prijme všetky potrebné opatrenia, aby dopravná služba na týchto trasách s ohľadom na plynulosť, pravidelnosť, kapacitu a ceny vyhovela štandardom, ktoré by letecký dopravca nedodržal, ak by sledoval výhradne svoj ekonomický záujem.

Článok 3

1. Pokiaľ toto nariadenie nestanovuje inak, príslušné členské štáty udelia leteckým dopravcom spoločenstva prepravné práva na trasách v rámci spoločenstva.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 1, nebude sa do 1. apríla 1997 od členského štátu požadovať, aby povolil výkon prepravných práv kabotáže prepravy na jeho území leteckým dopravcom spoločenstva licencovanými iným členským štátom, pokiaľ:

i) sú prepravné práva vykonávané so službou, ktorá je vytvorená a plánovaná ako rozšírenie služby z územia štátu registrácie dopravcu alebo ako prípravná služba do štátu registrácie dopravcu;

ii) letecký dopravca nepoužíva pre kabotážne služby viac ako 50 % svojej sezónnej kapacity na rovnakej leteckej službe, ktorá kabotáž rožširuje alebo ju predchádza.

3. Letecký dopravca vykonávajúci kabotážne služby podľa odseku 2 poskytne na požiadanie zúčastnenému(ým) členskému(ým) štátu(om) všetky informácie potrebné na vykonanie uvedeného odseku.

4. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 1, do 1. apríla 1997 každý členský štát, bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti vlastníka a totožnosti leteckého dopravcu, ktorý sa uchádza o prevádzkovanie alebo je prevádzkovateľom na príslušných trasách, môže regulovať prístup leteckých dopravcov, ktorých licencuje, na trasy cez svoje územie v súlade s nariadením (EHS) č. 2407/92 bez toho, aby boli inak dotknuté právne predpisy spoločenstva, najmä pravidlá hospodárskej súťaže.

Článok 4

1. a) Členský štát po konzultáciách s inými príslušnými členskými štátmi a po tom, ako informoval Komisiu a leteckých dopravcov vykonávajúcich prevádzku na danej trase, môže uložiť záväzok služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na letisko obsluhujúce okrajovú alebo rozvojovú oblasť na jeho území alebo na málo využívanú trasu k regionálnemu letisku na jeho území, ak sa takáto trasa považuje za životne dôležitú pre hospodársky rozvoj regiónu, v ktorom sa letisko nachádza, v rozsahu potrebnom na primerané zabezpečenie pravidelných leteckých dopravných služieb, aby na tejto trase z hľadiska plynulosti, pravidelnosti, kapacity a cien vyhovovala štandardom, ktoré by leteckí dopravcovia nedodržali, ak by sledovali výhradne svoje ekonomické záujmy. Komisia uverejní existenciu záväzku služby vo verejnom záujme v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

b) Primeranosť pravidelných leteckých dopravných služieb posúdia členské štáty s ohľadom na:

i) verejný záujem;

ii) možnosti, najmä v ostrovných oblastiach, napomáhať ostatným druhom dopravy a schopnosti týchto druhov dopravy uspokojiť daný dopyt po preprave;

iii) výšku cestovného a podmienky, uplatnené vo vzťahu k užívateľom;

iv) kombinovaný efekt všetkých leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú alebo zamýšľajú prevádzkovať na tejto trase.

c) V prípadoch, keď ostatné druhy dopravy nie sú schopné zabezpečiť primeranú a nepretržitú službu, môžu príslušné členské štáty začleniť do služby vo verejnom záujme požiadavku, aby každý letecký dopravca zamýšľajúci prevádzkovať na tejto trasu poskytol záruku, že ju bude prevádzkovať určitú dobu, ktorá sa stanoví v súlade s ostatnými podmienkami služby vo verejnom záujme.

d) Ak žiadny letecký dopravca na trase nezačal alebo nezamýšľa začať s poskytovaním pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so službou vo verejnom záujme, určenou na danú trasu, potom môže členský štát obmedziť prístup na túto trasu len na jedného leteckého dopravcu, a to na obdobie najviac na tri roky, po uplynutí ktorých bude situácia prehodnotená. Právo vykonávať takéto služby na jednotlivej, prípadne na skupine trás, sa formou verejnej súťaže ponúkne ktorémukoľvek leteckému dopravcovi spoločenstva, oprávnenému vykonávať takéto letecké dopravné služby. Výzva na predkladanie ponúk sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia než jeden mesiac po uverejnení. Ponuky obdržané od leteckých dopravcov sa bezodkladne poskytnú iným príslušným členským štátom a Komisii.

e) Výzva na predkladanie ponúk a následná zmluva musia okrem iných náležitostí zahŕňať nasledujúce body:

i) štandardy požadované službou vo verejnom záujme;

ii) pravidlá pre zmenu a ukončenie zmluvy, najmä s ohľadom na nepredvídateľné zmeny;

iii) dobu platnosti zmluvy;

iv) sankcie v prípade nedodržania zmluvy.

f) Výber spomedzi ponúk sa vykoná čo najskôr, berúc do úvahy adekvátnosť služby vrátane cien a podmienok, ktoré sa môžu uplatniť voči užívateľom a náklady na kompenzácie požadované od príslušného(ých) členského(ých) štátu(ov).

g) Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie písmena f), medzi lehotou na predloženie ponúk a výberom musia uplynúť najmenej dva mesiace, aby mali ostatné členské štáty možnosť predložiť svoje pripomienky.

h) Členský štát môže poskytnúť náhradu leteckému dopravcovi, ktorý bol vybraný podľa písmena f), za dodržanie štandardov požadovaných službou vo verejnom záujme podľa tohto odseku; takáto náhrada musí brať do úvahy súvisiace prevádzkové náklady a výnosy.

i) Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, nevyhnutné na zabezpečenie toho aby akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s týmto článkom, bolo opätovne efektívne prehodnotené a predovšetkým čo najskôr k dispozícii, najmä ak na základe týchto rozhodnutí bolo porušené právne predpisy spoločenstva alebo vnútroštátne pravidlá vykonávajúce tieto predpisy.

j) Ak sa uložila služba vo verejnom záujme podľa písmen a) a c), leteckí dopravcovia môžu ponúkať výlučný predaj miesta na sedenie, až keď dotknutá letecká dopravná služba spĺňa všetky požiadavky služby vo verejnom záujme. Následne takáto letecká dopravná služba sa bude považovať za pravidelnú leteckú dopravnú službu.

k) Písmeno d) sa nepoužije v prípade, ak iný príslušný členský štát navrhne uspokojujúci alternatívny spôsob splnenia danej služby vo verejnom záujme.

2. Odsek 1 písm. d) sa nepoužije na takých trasách, kde môžu iné druhy dopravy dopravy zabezpečiť primerané a nepretržité služby, keď ponúkaná kapacita presahuje 30000 miest na sedenie ročne.

3. Na požiadanie členského štátu, ktorý považuje vývoj na trase za nadmieru obmedzený podmienkami odseku 1 alebo na základe vlastného podnetu Komisia vykoná vyšetrovanie a v priebehu dvoch mesiacov od obdržania žiadosti rozhodne na základe všetkých dostupných údajov o tom, či sa odsek 1 bude naďalej uplatňovať pre príslušnú trasu.

4. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Rade a členským štátom. Každý členský štát môže s rozhodnutím Komisie obrátiť na Radu v lehote do jedného mesiaca. Rada môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť inak v lehote do jedného mesiaca.

Článok 5

Na vnútroštátnych trasách, na ktoré bolo v dobe nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia udelená výlučná licencia na základe zákona alebo zmluvou a kde iné druhy dopravy nemôžu zabezpečiť primeranú a nepretržitú službu, môže sa takáto licencia uplatňovať až do dátumu uplynutia jej platnosti alebo do troch rokov podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 6

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členský štát v prípade, že jeden z leteckých dopravcov s licenciou od tohto štátu začal vykonávať pravidelnú leteckú dopravnú službu cestujúcich lietadlom s kapacitou najviac 80 miest na sedenie na novej trase medzi dvomi regionálnymi letiskami, kde je kapacita menšia ako 30000 miest na sedenie ročne, môže odmietnuť pravidelnú leteckú dopravnú službu iného leteckého dopravcu na obdobie dvoch rokov, pokiaľ sa nevykonáva lietadlom s najviac 80 miestami na sedenie alebo sa nevykonáva tak, že na predaj na každý let medzi dvoma letiskami na trase je najviac 80 miest na sedenie.

2. Článok 4 ods. 3 a 4 sa použije vo vzťahu k odseku1 tohto článku.

Článok 7

Príslušné členské štáty povolia leteckým dopravcom spoločenstva pri poskytovaní leteckých dopravných služieb ich spájať a používať rovnaké číslo letu.

Článok 8

1. Toto nariadenie sa netýka práva členského štátu regulovať rozloženie prevádzky medzi jednotlivými letiskami v rámci systému letísk bez diskriminácie leteckého dopravcu na základe jeho štátnej príslušnosti alebo totožnosti.

2. Výkon prepravných práv podlieha uverejneným pravidlám spoločenstva, štátu, regionálnym alebo miestnym pravidlám o bezpečnosti leteckej prevádzky, ochrane životného prostredia a prideľovaní prevádzkových intervalov.

3. Na žiadosť členského štátu alebo na základe svojho vlastného podnetu Komisia preverí použitie odsekov1 a 2 do jedného mesiaca od obdržania žiadosti a po porade s výborom podľa článku 11 rozhodne, či môže členský štát pokračovať v používaní opatrení. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Rade a členským štátom.

4. Každý členský štát sa môže obrátiť s rozhodnutím Komisie na Radu v lehote do jedného mesiaca. Rada môže za mimoriadnych okolností kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť inak v lehote do jedného mesiaca.

5. Ak sa členský štát rozhodne vytvoriť nový systém letísk, alebo zmeniť existujúci informuje o tom ostatné členské štáty a Komisiu. Po overení, že letiská sú zoskupené tak, že budú obsluhovať to isté mesto alebo oblasť, Komisia zverejní revidovanú Prílohu II v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 9

1. Ak existuje vážne prehustenie prepravy a/alebo existujú environmentálne problémy, môže zodpovedný členský štát pokiaľ tento článok neustanovuje inak uložiť podmienky obmedzenia alebo odmietnutia uplatňovania prepravných práv, najmä ak dokážu iné druhy dopravy poskytnúť uspokojivú úroveň služieb.

2. Opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 1:

- nesmú diskriminovať na základe štátnej príslušnosti alebo totožnosti leteckých dopravcov,

- platia obmedzenú dobu, najviac však tri roky, následne sa opäť vyhodnotia,

- neovplyvnia závažne ciele tohto nariadenia,

- nadmerne záporne neovplyvnia hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami,

- nebudú obmedzovať v miere väčšej, než je nutné s cieľom riešenia problémov.

3. Ak členský štát rozhodne, že opatrenie podľa odseku 1 je nevyhnutné, najmenej tri mesiace pred nadobudnutím účinnosti opatrenia informuje ostatné členské štáty a Komisiu, pričom poskytne adekvátne zdôvodnenie jeho prijatia. Opatrenie sa môže uplatniť, pokiaľ voči nemu príslušný členský štát do jedného mesiaca od obdržania informácie nenamieta alebo ho Komisia v súlade s odsekom 4 nedá preskúmať.

4. Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu preskúma Komisia opatrenia podľa odseku 1. Ak dá Komisia do jedného mesiaca od obdržania informácie podľa odseku 3 opatrenie preskúmať, zároveň sa vyjadrí, či sa opatrenie môže úplne alebo čiastočne zaviesť počas preverovania; pritom zoberie do úvahy predovšetkým možnosť nezvratných dôsledkov. Po prekonzultovaní s výborom podľa článku 11, Komisia do jedného mesiaca po obdržaní všetkých potrebných informácií rozhodne o tom, či sú opatrenia vhodné a v zhode s týmto nariadením a či nie sú nejakým spôsobom v rozpore s právom spoločenstva. Komisia poskytne svoje rozhodnutie Rade a členským štátom. Počas rozhodovania môže Komisia rozhodnúť o dočasných opatreniach vrátane pozastavenia, a to časti aj celku, berúc do úvahy predovšetkým možnosť nezvratných dôsledkov.

5. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 3 a 4, môže členský štát podniknúť potrebné krátkodobé opatrenia v prípade okamžitých problémov, pokiaľ sú v súlade s odsekom 2. O opatreniach bezodkladne a s primeraným zdôvodnením informuje Komisiu a členské štáty. Ak problémy vyžadujúce si také opatrenia trvajú viac ako 14 dní, členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty a môže so súhlasom Komisie predĺžiť opatrenia na ďalších14 dní. Na žiadosť členského(ých) štátu(ov) alebo z vlastného podnetu môže Komisia zrušiť tieto opatrenia, ak nie sú v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 a 2, alebo sú inak v rozpore s právom spoločenstva.

6. Každý členský štát sa môže obrátiť s rozhodnutím Komisie podľa odsekov 4 a 5 na Radu v lehote do jedného mesiaca. Rada môže za mimoriadnych okolností kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť inak v lehote do jedného mesiaca.

7. Ak rozhodnutie členského štátu v súlade s týmto článkom obmedzí činnosť leteckého dopravcu spoločenstva na trasách v rámci spoločenstva, rovnaké podmienky a obmedzenia platia pre všetkých leteckých dopravcov spoločenstva na tej istej trase. Keď rozhodnutie obsahuje odmietnutie nových alebo dodatočných leteckých služieb rovnaký postup sa uplatní voči všetkým žiadostiam leteckých dopravcov spoločenstva na nové alebo doplnkové služby na danej trase.

8. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 8 ods. 1 a s výnimkou dohody zúčastneného(ých) štátu(ov), členský štát nepovolí leteckému dopravcovi:

a) zriadiť novú dopravnú službu alebo

b) zvýšiť frekvenciu existujúcej dopravnej služby,

medzi určitým letiskom na svojom území a iným členským štátom na takú dobu, na ktorú letecký dopravca licencovaný v inom členskom štáte nemá povolenie na základe pravidiel prideľovania prevádzkových intervalov podľa článku 8 ods. 2 zriadiť novú dopravnú službu alebo zvýšiť frekvenciu existujúcej dopravnej služby na dané letisko, a to až do prijatia Radou a nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady o pravidlách správania sa (kódexe) pri prideľovaní prevádzkových intervalov, založených na všeobecnom princípe nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti.

Článok 10

1. Na letecké dopravné služby uvádzané v tomto nariadení sa neuplatnia žiadne kapacitné obmedzenia okrem tých, ktoré sú stanovené v článkoch 8 a 9 a v tomto článku.

2. Pokiaľ by použitie odseku 1 viedlo k vážnym finančným škodám pre pravidelného(ých) leteckého(ých) dopravcu(ov), licencovaného (licencovaných) členským štátom, Komisia na žiadosť tohto členského štátu preverí stav a urobí rozhodnutie, či kapacita na pravidelných leteckých dopravných službách do/z tohto štátu môže byť stabilizovaná na obmedzené obdobie na základe dostupných údajov obsahujúcich situáciu na trhu a najmä, či existuje situácia, kedy príležitosti leteckých dopravcov tohto členského štátu efektívne súťažiť na trhu nie sú nenáležite ovplyvnené, finančné postavenie príslušných leteckých dopravcov a dosiahnuté využitie kapacity.

3. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Rade a členským štátom. Každý členský štát sa môže s rozhodnutím Komisie obrátiť na Radu v lehote do jedného mesiaca. Rada môže za mimoriadnych okolností kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť inak do jedného mesiaca.

Článok 11

1. Komisii pomáha poradný výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Výbor radí Komisii pri uplatňovaní článkov 9 a 10.

3. Komisia môže konzultovať s výborom každú otázku týkajúcu sa použitia tohto nariadenia.

4. Výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.

Článok 12

1. V záujme vykonávania svojich povinností podľa tohoto nariadenia môže Komisia zhromažďovať všetky potrebné informácie od príslušných členských štátov, ktoré takisto zabezpečia poskytovanie informácií od nimi licencovaných leteckých dopravcov.

2. Ak je požadovaná informácia nekompletná alebo nebola dodaná v lehote stanovenej Komisiou, Komisia svojim rozhodnutím adresovaným príslušnému členskému štátu požiada o doplnenie informácie. V rozhodnutí špecifikuje požadované informácie a stanoví primeranú lehotu na ich dodanie.

Článok 13

Správu o uplatňovaní tohto nariadenia uverejní Komisia do 1. apríla 1994, a potom v pravidelných intervaloch.

Článok 14

1. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri vykonávaní tohto nariadenia.

2. Na dôverné informácie získané pri uplatňovaní tohto nariadenia sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva.

Článok 15

Týmto sa s výnimkou článku 2 písm. e) bodu ii) a prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2343/90 nariadenia (EHS) č. 2343/90 a 294/91 nahrádzajú v zmysle výkladu podľa prílohy II k tomuto nariadeniu a článku 2 písm. b) a prílohy k nariadeniu (EHS) č. 294/91.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 1992

Za Radu

predseda

J. COPE

[1] Ú. v. ES C 258, 4.10.1991, s. 2.

[2] Ú. v. ES C 125, 18.5.1992, s. 146.

[3] Ú. v. ES C 169, 6.7.1992, s. 15.

[4] Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 19.

[5] Ú. v. ES L 217, 11.8.1990, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 36, 8.2.1991, s. 1.

[7] Pozri s. 1 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam letísk 1. kategórie

BELGICKO: | Brussel-Zaventem |

DÁNSKO: | Letiskový systém Kodaň |

NEMECKO: | Frankfurt nad Mohanom Düsseldorf-Lohausen Mníchov Letiskový systém Berlín |

ŠPANIELSKO: | Palma-Mallorca Madrid-Barajas Malaga Las Palmas |

GRÉCKO: | Atény-Hellinikon Solúň-Macedonia |

FRANCÚZSKO: | Letiskový systém Paríž |

ÍRSKO: | Dublin |

TALIANSKO: | Letiskový systém Rím Letiskový systém Miláno |

HOLANDSKO: | Amsterdam-Schiphol |

PORTUGALSKO: | Lisabon Faro |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: | Letiskový systém Londýn Luton |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam letiskových systémov

DÁNSKO: | Kodaň-Kastrup/Roskilde |

NEMECKO: | Berlín-Tegel/Schönefeld/Tempelhof |

FRANCÚZSKO: | Paríž-Charles De Gaulle/Orly//Le Bourget Lyon-Bron-Satolas |

TALIANSKO: | Rím-Fiumicino/Ciampino Miláno-Linate/Malpensa/Bergamo (Orio al Serio) Venice-Tessera/Treviso |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: | Londýn-Heathrow/Gatwick/Stansted |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Výklad k článku 15

Podľa podmienok Prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2343/90 letecký dopravca Scanair, ktorý je členený a organizovaný rovnako ako Škandinávsky letecký systém, sa taktiež považuje za leteckého dopravcu Škandinávskeho leteckého systému.

--------------------------------------------------