31992R2407Úradný vestník L 240 , 24/08/1992 S. 0001 - 0007
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0116
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0116


Nariadenie Rady (EHS) č. 2407/92

z 23. júla 1992

o licenciách leteckých dopravcov

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je dôležité stanoviť leteckú dopravnú politiku pre vnútorný trh na obdobie presahujúce 31. december 1992, ako je uvedené v článku 8a zmluvy;

keďže vnútorný trh má tvoriť oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže zásada voľného poskytovania služieb v odvetví leteckej prepravy by mala brať do úvahy špecifické charakteristiky tohto odvetvia;

keďže v nariadení Rady (EHS) č. 2343/90 z 24. júla 1990 o prístupe leteckých dopravcov k pravidelným leteckým linkám v rámci Spoločenstva a o rozdelení kapacít medzi dopravcami v pravidelnej osobnej leteckej doprave medzi členskými štátmi [4], Rada rozhodla prijať spoločné pravidlá pre udeľovanie licencií leteckým dopravcom, ktoré sa majú uplatňovať najneskôr od 1. júla 1992;

keďže je potrebné poskytnúť členským štátom dostatočnú lehotu, až do 1. januára 1993, pre aplikáciu tohto nariadenia;

keďže je dôležité určiť nediskriminujúce požiadavky týkajúce sa umiestnenia a riadenia podniku žiadajúceho o licenciu;

keďže k zabezpečeniu spoľahlivej a primeranej dopravy je potrebné, aby letecký dopravca vždy pracoval na zdravých ekonomických a vysokobezpečných úrovniach;

keďže na ochranu užívateľov a iných zúčastnených strán je dôležité zabezpečiť, aby boli leteckí dopravcovia dostatočne poistení vzhľadom na riziká vyplývajúce zo zodpovednosti;

keďže v rámci vnútorného trhu by mali byť leteckí dopravcovia schopní použiť lietadlo, ktoré vlastní ktokoľvek v spoločenstve, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členského štátu vyplývajúce z udelenia licencie, pokiaľ ide o technickú spôsobilosť dopravcu;

keďže by malo byť tiež možné prenajať lietadlo registrované mimo spoločenstva na krátky čas alebo za výnimočných okolností, za predpokladu, že stanovené bezpečnostné normy sú rovnocenné normám, ktoré platia v rámci spoločenstva;

keďže postupy pre udelenie licencií leteckým dopravcom by mali byť jasné a nediskriminujúce,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie sa týka podmienok udeľovania a udržovania prevádzkových licencií členskými štátmi leteckým dopravcom v rámci spoločenstva.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na leteckú prepravu cestujúcich, pošty a/alebo nákladu bezmotorovým lietadlom a/alebo ultraľahkým motorovým lietadlom a tiež na lokálne lety, ktoré nezahŕňajú prepravu medzi rozdielnymi letiskami. Tieto operácie sa spravujú vnútroštátnymi právnymi predpismi o prevádzkových licenciách, ak existujú, a právnymi predpismi spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi o osvedčeniach leteckého prevádzkovateľa (AOC).

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a) "podnik" znamená akúkoľvek ziskovú alebo neziskovú fyzickú osobu alebo akúkoľvek právnickú osobu, akúkoľvek úradnú inštitúciu bez ohľadu na to, či má právnickú subjektivitu;

b) "letecký dopravca" znamená letecký dopravný podnik s platnou prevádzkovou licenciou;

c) "prevádzková licencia" znamená oprávnenie udelené členskými štátmi podniku, ktorým sa povoľuje vykonávať leteckú prepravu cestujúcich, pošty a/alebo nákladu, ako je uvedené v prevádzkovej licencii za úhradu a/alebo v prenájme;

d) "osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC)" znamená dokument vydaný podniku alebo skupine podnikov príslušnými úradmi členských štátov, ktorý potvrdzuje, že príslušný prevádzkovateľ má profesionálnu spôsobilosť a organizáciu na zabezpečenie bezpečnej prevádzky lietadla pri leteckých činnostiach špecifikovaných v osvedčení;

e) "podnikateľský plán" znamená podrobný popis zamýšľaných obchodných činností leteckého dopravcu v určenom období, hlavne čo sa týka tržného vývoja a investícií, ktoré sa majú uskutočniť vrátane finančných a ekonomických aspektov týchto činností;

f) "podnikový výkaz" znamená podrobný výkaz výnosov a nákladov za dané obdobie vrátane podrobného členenia na letecké, dopravné a iné činnosti a takisto medzi peňažnými a nepeňažnými zložkami;

g) "účinná kontrola" znamená vzťah, ktorý tvoria práva, kontrakty alebo iné prostriedky, ktoré buď samostatne, alebo spoločne a s ohľadom na zahrnutú skutočnosť, alebo zákon, umožňujú priamo alebo nepriamo použiť rozhodujúci vplyv na podnik, hlavne:

a) právo použiť všetok alebo časť majetku podniku;

b) práva alebo zmluvy, ktoré poskytujú rozhodujúci vplyv na zloženie, voľby alebo rozhodnutia orgánov podniku, alebo inak poskytujú rozhodujúci vplyv na riadenie obchodnej činnosti podniku.

Článok 3

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 5, členské štáty neudelia prevádzkové licencie alebo ich neponechajú v platnosti, ak nevyhovujú požiadavkám tohto nariadenia.

2. Podnik, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia, má právo získať prevádzkovú licenciu. Takáto licencia sama o sebe ešte neumožňuje prístup k určitým trasám alebo trhom.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 2 žiaden podnik v rámci spoločenstva nesmie na území spoločenstva prepravovať cestujúcich, poštu a/alebo náklad za úhradu a/alebo v prenájme, pokiaľ mu nebola udelená príslušná prevádzková licencia.

Prevádzková licencia

Článok 4

1. Členský štát neudelí prevádzkovú licenciu žiadnemu podniku, pokiaľ:

a) jeho hlavné miesto podnikania, a jeho prípadné sídlo sa nenachádzajú v tomto členskom štáte a

b) jeho hlavným predmetom podnikania nie je letecká doprava samostatne alebo v kombinácii spolu s akoukoľvek inou obchodnou činnosťou lietadla alebo opravou a údržbou lietadla.

2. Bez toho, aby boli dotknuté dohody a dohovory, ktorých je spoločenstvo zmluvnou stranou, podnik má patriť a naďalej byť vlastníctvom členského štátu priamo alebo cez majoritné vlastníctvo členského štátu a/alebo štátneho príslušníka členských štátov. Má byť účinne riadený týmito štátmi alebo štátnymi príslušníkmi.

3. a) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 4, práva leteckých dopravcov, ktorí už boli uznaní v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2343/90 a nariadeniu Rady (EHS) č. 294/91 zo 4. februára 1991 o prevádzkovaní služieb nákladnej leteckej dopravy medzi členskými štátmi [5], podľa tohto a príslušných nariadení zostávajú zachované, pokiaľ sa spĺňajú ostatné záväzky podľa tohto nariadenia a sú naďalej priamo alebo nepriamo riadení tými istými tretími krajinami a/alebo príslušníkmi tej istej tretej krajiny ako tí, ktorí uplatnili takéto riadenie v čase prijatia tohto nariadenia. Toto riadenie však môže byť kedykoľvek prevedené na členské štáty a/alebo príslušníkov členských štátov.

b) Možnosť kupovania a predávania akcií podľa písm. a) sa nevzťahuje na príslušníkov, ktorí majú značný záujem o leteckého prepravcu tretej krajiny.

4. Akýkoľvek podnik, ktorý sa priamo alebo nepriamo podieľa na kontrole držby akcií v leteckej doprave, musí spĺňať požiadavky odseku 2.

5. Letecký dopravca má byť kedykoľvek schopný preukázať na požiadanie členského štátu zodpovedného za prevádzkovú licenciu, že spĺňa požiadavky tohto článku. Komisia na požiadanie členského štátu bude preverovať zhodu s požiadavkami tohto článku a ak je to potrebné, prijme rozhodnutie.

Článok 5

1. iadajúci letecký dopravný podnik, ktorému sa udelila prevádzková licencia po prvýkrát, musí byť schopný preukázať k dostatočnej spokojnosti príslušných úradov udeľujúcich licenciu členského štátu, že:

a) môže kedykoľvek splniť svoje aktuálne a potenciálne záväzky založené na reálnych predpokladoch, v období 24 mesiacov od začatia prevádzky; a

b) môže preukázať svoje pevné a prevádzkové náklady, ktoré má z činností podľa svojho podnikateľského plánu a sú založené na reálnych predpokladoch, za obdobie troch mesiacov od začatia prevádzky, bez ohľadu na akúkoľvek platbu z týchto činností.

2. Na účely odseku 1 každý žiadateľ musí predložiť plán podnikania minimálne na prvé dva roky prevádzky. Plán podnikania musí tiež podrobne uvádzať finančné prehľady o akýchkoľvek iných obchodných činnostiach, na ktorých sa žiadateľ zúčastňuje, buď priamo, alebo prostredníctvom príbuzných podnikov. iadateľ má tiež poskytnúť všetky relevantné informácie, hlavne údaje, ktoré sa vzťahujú na časť A prílohy.

3. Letecký dopravca musí vopred oznámiť svojmu licenčnému úradu svoje plány na: prevádzku novej pravidelnej alebo nepravidelnej dopravy na kontinent alebo región, kde predtým nebola zabezpečená doprava, zmeny typu alebo čísla používaného lietadla, alebo podstatnú zmenu v rozsahu jeho aktivít. Musí tiež vopred oznámiť akékoľvek zamýšľané zlúčenia alebo zisky a v priebehu štrnástich dní má svojmu licenčnému úradu oznámiť akúkoľvek zmenu vlastníctva akejkoľvek priamej akciovej účasti, ktorá predstavuje 10 % alebo viac z celkovej akciovej účasti leteckého dopravcu, alebo jeho materskej, alebo najvyššej holdingovej spoločnosti. Predloženie 12-mesačného podnikateľského plánu dva mesiace dopredu pred začatím tohto obdobia bude dostatočným oznámením podľa tohto odseku na účely zmien bežných činností a/alebo okolností, ktoré sú zahrnuté v tomto podnikateľskom pláne.

4. Ak sa licenčný úrad domnieva, že zmeny uvedené podľa odseku 3 majú významný vplyv na financie leteckého dopravcu má požadovať predloženie revidovaného plánu podnikania, ktorý zahŕňa odporučené zmeny najmenej 12 mesiacov od dátumu jeho realizácie a tiež relevantné informácie vrátane údajov vzťahujúcich sa na časť B prílohy na zhodnotenie, či letecký prepravca môže splniť jestvujúce a potenciálne záväzky v priebehu 12 mesiacov. Licenčný úrad má rozhodnúť o revidovanom pláne podnikania najneskoršie tri mesiace po predložení všetkých potrebných informácií.

5. Licenčný úrad môže kedykoľvek a v každom prípade, len čo sú zrejmé indikácie, že sú finančné problémy s leteckým dopravcom, ktorému udelil licenciu, stanoviť vlastné finančné konanie a môže zastaviť alebo zrušiť licenciu, ak je presvedčený, že letecký dopravca už nemôže splniť svoje aktuálne a potenciálne záväzky za obdobie 12 mesiacov. Licenčný úrad môže tiež udeliť dočasnú licenciu za predpokladu, že finančná reorganizácia leteckého dopravcu neznamená riziko pre bezpečnosť.

6. Letecký dopravca má poskytnúť svojmu licenčnému úradu každý finančný rok bez veľkého oneskorenia overené účty vzhľadom na predchádzajúci finančný rok. Kedykoľvek na požiadanie licenčného úradu má letecký dopravca poskytnúť relevantné informácie podľa odseku 5 a zvlášť údaje uvedené v časti C prílohy.

7. a) Odseky 1, 2, 3, 4, a 6 tohto článku sa nevzťahujú na leteckých dopravcov, ktorí používajú výhradne lietadlá ľahšie než 10 ton mtow (maximum take-off weight – maximálna vzletová hmotnosť) a/alebo menej než 20-miestne. Títo leteckí dopravcovia musia byť kedykoľvek schopní preukázať, že ich čistý príjem je aspoň 80000 ECU alebo na požiadanie licenčného úradu poskytnúť informácie relevantné podľa odseku 5. Členský štát môže aj napriek tomu aplikovať odseky 1, 2, 3, 4 a 6 na leteckých dopravcov, ktorým sa udelila licencia na základe toho, že vykonávajú pravidelné dopravné prevádzky alebo tým, ktorých obrat prevyšuje 3 milióny ECU ročne.

b) Komisia môže po porade s členskými štátmi primerane zvýšiť hodnoty zaradené v písm. a), ak hospodársky vývoj naznačuje nutnosť takéhoto rozhodnutia. Takáto zmena bude uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

c) Akýkoľvek členský štát sa môže odvolať na Radu vo veci rozhodnutia Komisie v lehote 1 mesiaca. Rada na základe rozhodnutia predpísanej väčšiny môže za výnimočných okolností rozhodnúť inak v období jedného mesiaca.

Článok 6

1. Pokiaľ príslušné orgány členského štátu požadujú na účely vystavenia prevádzkovej licencie dôkaz, že osoby, ktoré budú nepretržite a účinne riadiť činnosti podniku, sú bezúhonné, alebo že na ne nebol vyhlásený konkurz, pozastavenie alebo zrušenie licencie z dôvodu profesijného pochybenia alebo trestného činu, členský štát uzná v prípade príslušníkov iných členských štátov ako postačujúce doklady vydané príslušnými orgánmi v členskom štáte pôvodu alebo členského štátu, z ktorého cudzí príslušník prichádza, ktoré preukazujú, že tieto podmienky sú splnené.

Kde príslušné orgány členského štátu pôvodu alebo členského štátu, z ktorého cudzí štátny príslušník prichádza, nevydávajú doklady uvedené v prvom pododseku, nahradia sa tieto doklady vyhlásením pod prísahou — alebo v členských štátoch, kde neexistuje žiadne ustanovenie pre vyhlásenie pod prísahou, čestným vyhlásením — vykonaným dotknutou osobou pred povereným príslušným súdnym alebo správnym úradom alebo notárom alebo kvalifikovaným profesijným orgánom členského štátu pôvodu alebo členského štátu, z ktorého táto osoba prichádza; tento úrad alebo notár musí vydať osvedčenie o pravosti vyhlásenia pod prísahou alebo čestného vyhlásenia.

2. Príslušné orgány členských štátov môžu vyžadovať, aby tieto doklady a osvedčenia uvedené v odseku 1 boli predložené najneskôr 3 mesiace po dátume ich vydania.

Článok 7

Letecký dopravca musí byť poistený vzhľadom na zodpovednosť v prípade nehôd, najmä pokiaľ ide o cestujúcich, batožinu, náklad, poštu a tretie osoby.

Článok 8

1. Vlastníctvo lietadla nie je podmienkou pre udelenie alebo udržanie prevádzkovej licencie, ale členský štát vyžaduje, aby leteckí dopravcovia, ktorým udelil licenciu, k dispozícii jedno alebo viac lietadiel, ktoré sú v ich vlastníctve alebo ich majú prenajaté akoukoľvek formou zmluvy o prenájme.

2. a) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, lietadlo, ktoré používa letecký dopravca, musí byť registrované podľa voľby členského štátu, ktorý vydáva prevádzkovú licenciu, buď v jeho národnom registri, alebo v rámci spoločenstva.

b) Ak je zmluva o prenájme pre lietadlo registrované v rámci spoločenstva považovaná za prijateľnú podľa článku 10, členský štát nebude žiadať registráciu tohto lietadla vo svojom registri, len ak by si to vyžadovali štrukturálne zmeny na lietadle.

3. V prípade krátkodobých zmlúv o prenájme plniacich dočasné požiadavky leteckého dopravcu alebo pri výnimočných okolnostiach sa môže členský štát zrieknuť požiadavky odseku 2 písm. a).

4. Keď sa aplikuje odsek 2 písm. a) členský štát má podľa príslušných zákonov a nariadení vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla, prijať do svojho národného registra bez poplatku a bez odkladu lietadlo, ktoré vlastnia príslušníci iných členských štátov a previesť ho z leteckých registrov iných členských štátov. Okrem bežného registračného poplatku sa za tento prevod nemá platiť žiaden iný poplatok.

Osvedčenia leteckých prevádzkovateľov (AOC)

Článok 9

1. Udelenie a platnosť prevádzkovej licencie závisí od vlastníctva platného AOC, ktorý špecifikuje činnosti, na ktoré sa vzťahuje prevádzková licencia, a prispôsobuje ich kritériám stanoveným v príslušnom nariadení Rady.

2. Pokiaľ sa neuplatňuje nariadenie Rady uvedené v odseku 1, uplatnia sa vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa AOC alebo rovnocenného osvedčenia prevádzkovateľov leteckej dopravy.

Článok 10

1. Pre zabezpečenie spoľahlivosti a záväznosti noriem letecký dopravca, ktorý používa lietadlo iného podniku alebo ho poskytuje ďalšiemu podniku má najprv získať schválenie pre prevádzku od príslušného licenčného úradu. Podmienky schválenia majú byť súčasťou tejto dohody o prenájme medzi zúčastnenými stranami.

2. Členský štát neschváli zmluvy o prenájme lietadla s posádkou leteckému dopravcovi, ktorému udelil prevádzkovú licenciu, pokiaľ nie sú splnené bezpečnostné normy rovnocenné tým, ktoré sú predpísané v článku 9.

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

1. Prevádzková licencia bude platná pokiaľ letecký dopravca spĺňa záväzky tohto nariadenia. Členský štát však môže nariadiť jej preskúmanie jeden rok po udelení novej prevádzkovej licencie a potom každých päť rokov.

2. Keď letecký dopravca pozastavil činnosť na šesť mesiacov alebo nezačal prevádzku šesť mesiacov po udelení prevádzkovej licencie, členský štát zodpovedne rozhodne o jej opätovnom postúpení na schválenie.

3. Čo sa týka leteckých dopravcov, ktorým udelil licenciu, členský štát rozhodne, či sa prevádzková licencia má opäť schvaľovať v prípade zmeny jedného, alebo viacerých prvkov, ktoré majú vplyv na právnu situáciu podniku a hlavne v prípade zlúčenia podnikov alebo ich prevzatia. Príslušný letecký dopravca (dopravcovia) môže pokračovať vo svojej činnosti (činnostiach), až kým licenčný úrad nerozhodne, že je ohrozená bezpečnosť a oznámi dôvody.

Článok 12

Leteckému dopravcovi, na ktorého bolo vyhlásený konkurz alebo podobné konanie, členský štát nepovolí ponechanie si prevádzkovej licencie, ak je príslušný úrad v členskom štáte presvedčený, že neexistuje žiadna reálna vyhliadka na uspokojivú finančnú rekonštrukciu.

Článok 13

1. Členský štát zverejní postupy na udeľovanie prevádzkovej licencie a bude informovať Komisiu.

2. Príslušný členský štát rozhodne o žiadosti čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov od predloženia všetkých potrebných informácií, berúc pri tom do úvahy všetky dostupné fakty. Rozhodnutie sa oznámi žiadajúcemu leteckému dopravnému podniku. Zamietnutie bude obsahovať aj dôvody.

3. Podnik, ktorého žiadosť o prevádzkovú licenciu bola zamietnutá, sa môže obrátiť na Komisiu o vysvetlenie. Ak Komisia zistí, že požiadavky tohto nariadenia nie sú splnené, môže oznámiť svoje stanovisko k správnemu výkladu nariadenia bez toho, aby bol dotknutý článok 169 zmluvy.

4. Rozhodnutia členských štátov o udelení alebo zrušení prevádzkových licencií sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 14

1. Komisia na splnenie svojich povinností podľa článku 4 môže získať všetky potrebné informácie od príslušných členských štátov, ktoré majú tiež zabezpečiť zaobstaranie informácií od leteckých dopravcov, ktorým udelili licenciu.

2. Keď požadované informácie neboli dodané v lehote stanovenej Komisiou alebo sú neúplné, Komisia rozhodnutím adresovaným príslušnému členskému štátu nariadi doplnenie týchto informácií. Rozhodnutie bude špecifikovať, aké informácie požaduje a stanoví príslušnú lehotu, v ktorej sa majú dodať.

3. Ak sa informácie požadované podľa odseku 2 neposkytli v danej lehote alebo letecký dopravca inak nepreukázal, že spĺňa požiadavky článku 4, informuje Komisia bezodkladne, s výnimkou zvláštnych okolností, členské štáty o situácii. Členské štáty môžu, pokiaľ Komisia neoznámila, že bola poskytnutá dokumentácia, ktorá dokazuje splnenie sporných požiadaviek, pozastaviť akékoľvek práva prístupu na trh, ktoré prináležia leteckému dopravcovi podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva [6].

Článok 15

Okrem pravidiel tohto nariadenia musí letecký dopravca dodržiavať požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s právom spoločenstva.

Článok 16

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 ods. 1, a pokiaľ v právnych predpisoch, na základe ktorých boli udelené, zostávajú prevádzkové licencie, ktoré sú v platnosti v členskom štáte v čase, keď nadobudne účinnosť nariadenie, platné najviac jeden rok s výnimkou článku 4 ods. 1 písm. b), keď sa má uplatniť maximálna obdobie tri roky, počas ktorých leteckí dopravcovia, ktorí majú takéto licencie, urobia potrebné úpravy, aby vyhovovali požiadavkám tohto nariadenia. Na účely tohto článku sa majú dopravcovia, ktorí sú držiteľmi prevádzkových licencií,považovať za dopravcov, ktorí legitímne pracujú s platnou AOC v čase nadobudnutia platnosti tohto nariadenia, ale bez toho, aby im boli udelené tieto licencie.

Týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie ustanovení článku 4 ods. 2, 3, 4 a 5 a článku 9, no tí leteckí dopravcovia, ktorí pracujú na základe výnimiek pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia, môžu pokračovať vo svojej činnosti v období nepresahujúcom maximálnu lehotu uvedenú vyššie až do preskúmania členskými štátmi, či vyhovujú požiadavkám článku 4.

Článok 17

Členské štáty sa pred prijatím zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení na vykonanie tohto nariadenia poradia s Komisiou. O prijatých opatreniach informujú Komisiu.

Článok 18

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia budú členské štáty a Komisia spolupracovať.

2. Na dôverné informácie získané pri uplatňovaní tohto nariadenia sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 1992

Za Radu

predseda

J. Cope

[1] Ú. v. ES C 258, 4.10.1991, s. 2.

[2] Ú. v. ES C 125, 18.5.1992, s. 140.

[3] Ú. v. ES C 169, 6.7.1992, s. 15.

[4] Ú. v. ES L 217, 11.8.1990, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 36, 8.2.1991, s. 1.

[6] Pozri s. 8 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Informácie, ktoré sú potrebné v súvislosti s článkom 5 o finančnej spoľahlivosti leteckých dopravcov

A. Informácie, ktoré má poskytnúť žiadateľ, ktorý žiada o licenciu po prvýkrát z hľadiska svojej finančnej spoľahlivosti

1. Posledné interné podnikateľské výkazy, ak sú k dispozícii, overené účty za predchádzajúci finančný rok.

2. Projekcia súvahy vrátane výkazu ziskov a strát na nasledujúce dva roky.

3. Podklad pre plánované sumy nákladov a príjmov na také položky, ako sú palivo, cestovné a sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie zmenných kurzov, letiskové poplatky, poistenie, atď. Odhady prepráv a príjmov.

4. Podrobnosti o počiatočných nákladoch v období od podania žiadosti po začiatok prevádzky a vysvetlenie, ako sa majú financovať tieto náklady.

5. Údaje o existujúcich a navrhovaných zdrojoch financovania.

6. Údaje o akcionároch vrátane ich štátnej príslušnosti a typu vlastnených akcií a článkoch asociácie. Ak ide o časť skupiny podnikov, informácie o ich vzájomnom vzťahu.

7. Plánované vyúčtovania príjmov a likviditné plány na prvé dva roky prevádzky.

8. Údaje o financovaní nákupu/prenájmu lietadla, v prípade prenájmu termíny a podmienky zmluvy.

B. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pre stanovenie trvajúcej finančnej spôsobilosti existujúcich držiteľov licencií, ktorí plánujú štrukturálne zmeny alebo zmeny činností s významným vplyvom na ich financovanie

1. Ak je to potrebné, poslednú internú podnikateľskú súvahu a overené účty za predchádzajúci finančný rok.

2. Presné údaje o všetkých navrhovaných zmenách, napr. zmena typu prepravy, navrhované prevzatie firmy alebo zlúčenie, zmeny v akciovom kapitále, zmeny akcionárov atď.

3. Navrhované bilancie s účtom hospodárskeho výsledku za tento finančný rok vrátane všetkých plánovaných zmien v štruktúre alebo činnostiach s významným vplyvom na financie.

4. Predchádzajúce a navrhované sumy nákladov a príjmov pre také položky ako palivo, cestovné a sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie zmenných kurzov, letiskové poplatky, poistenie, atď. Odhady preprava/príjem.

5. Výkazy cash flow a likviditné plány na nasledujúci rok vrátane všetkých navrhovaných zmien štruktúry alebo činností s významným dopadom na financovanie.

6. Údaje o financovaní nákupu/prenajímania lietadla, v prípade prenájmu termíny a podmienky zmluvy.

C. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť na posúdenie trvajúcej finančnej spôsobilosti existujúcich držiteľov licencií.

1. Overené účty nie staršie než šesť mesiacov po ukončení príslušnej lehoty a ak je to potrebné, najnovšia interná podnikateľská súvaha.

2. Projekcia súvahy vrátane výkazu ziskov a strát na nastávajúci rok.

3. Predchádzajúce a navrhované sumy nákladov a príjmov na také položky ako palivo, cestovné a sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie zmenných kurzov, letiskové poplatky, poistenie atď. Odhad prepráv a príjmov.

4. Prognóza cash flow a likviditné plány na nasledujúci rok.

--------------------------------------------------