31992R2174Uradni list L 217 , 31/07/1992 str. 0064 - 0066
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 44 str. 0042
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 44 str. 0042


Uredba Komisije (EGS) št. 2174/92

z dne 30. julija 1992

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje dodelitve pomoči za zasebno skladiščenje sirov vrst São Jorge in Ilha

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1600/92 z dne 15. junija 1992 o posebnih ukrepih za Azore in Madeiro v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi [1] in zlasti člena 24(6) Uredbe,

ker predvideva člen 24(5) navedene uredbe dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje sira vrste São Jorge, starega najmanj tri mesece, ter sira vrste Ilha, starega najmanj 45 dni, za podporo pomembne tradicionalne dejavnosti v mlečnem sektorju na Azorih; ker bi morala biti podrobna pravila za izvajanje tega ukrepa v glavnih točkah enaka tistim za ustrezne ukrepe za druge vrste sira; ker je treba določiti znesek pomoči ob upoštevanju enakih meril kakor pri teh ukrepih;

ker velja pri uporabi Uredbe Komisije (EGS) št. 1600/92 režim od 1. julija 1992; ker je treba od tega datuma predvideti uporabo podrobnih pravil za izvajanje;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pomoč za zasebno skladiščenje se odobri za 1000 ton sira vrste São Jorge in 2000 ton sira vrste Ilha, proizvedenega na Azorih. Izpolnjene morajo biti zahteve iz členov 2 in 3.

Člen 2

1. Pristojna služba, ki jo določi Portugalska, sklene skladiščno pogodbo samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a) količina sira, ki je predmet pogodbe, znaša najmanj dve toni;

(b) sir je bil proizveden najmanj 90 dni (São Jorge) ali 45 dni (Ilha) pred datumom, ki je v pogodbi naveden kot dan začetka skladiščenja;

(c) sir je prestal preizkuse, ki so pokazali, da izpolnjuje pogoj iz točke (b) ter da gre za sir prve kakovosti;

(d) oseba, ki sir skladišči, se zaveže:

- celotno obdobje skladiščenja hraniti sir v prostorih z najvišjo temperaturo + 16 °C,

- da med trajanjem pogodbe ne bo spreminjal sestave serije, ki je predmet pogodbe, brez dovoljenja pristojne službe. Če je pogoj glede najnižje pogodbene količine še naprej izpolnjen, lahko pristojna služba dovoli spremembo, ki je omejena na odstranitev ali nadomestitev sirov, za katere je bilo ugotovljeno poslabšanje njihove kakovosti do takšne mere, da ne morejo biti več skladiščeni.

V primeru odstranitve določene količine iz skladišča:

(i) če se zgoraj navedene količine nadomesti z dovoljenjem pristojne službe, se šteje, da pogodba ni bila spremenjena,

(ii) če se zgoraj navedenih količin ne nadomesti, se šteje, da je bila pogodba od začetka sklenjena za zadržano količino.

Vse stroške nadzora, ki so posledica spremembe, nosi oseba, ki sir skladišči:

- vodenje knjigovodske evidence blaga ter tedensko obveščanje pristojne službe o količini sira, ki je bil uskladiščen pretekli teden, ter o vseh načrtovanih odstranitvah.

2. Skladiščna pogodba je sklenjena:

(a) v pisni obliki, z navedbo datuma začetka skladiščenja iz pogodbe; vendar ne prej kot na dan, ki sledi dnevu, ko je bilo zaključeno uskladiščenje sira, ki je predmet pogodbe;

(b) po končanem uskladiščenju sira, ki je predmet pogodbe, in najpozneje 40 dni po datumu začetka skladiščenja iz pogodbe.

Člen 3

1. Pomoči se ne dodeli za skladiščenje po pogodbi, ki traja manj kakor 60 dni.

2. Znesek pomoči ne sme preseči zneska, ki ustreza 90 dnem skladiščenja po pogodbi. Z odstopanjem od druge alinee člena 2(1)(d), če je poteklo obdobje 60 dni iz odstavka 1, sme oseba, ki sir skladišči, odstraniti vso ali del količine po pogodbi. Najmanjša količina, ki se jo sme odstraniti, je 500 kilogramov. Portugalska lahko poveča to količino do dveh ton.

Datum začetka postopkov za odstranitev sira, ki je predmet pogodbe, ni vključen v obdobje skladiščenja po pogodbi.

Člen 4

1. Znesek pomoči znaša 2,80 ekujev za tono na dan.

2. Znesek pomoči v ekujih, ki velja za skladiščno pogodbo, je tisti, ki velja na prvi dan skladiščenja po pogodbi. Preračuna se v nacionalno valuto po kmetijskem menjalnem tečaju, ki velja na zadnji dan skladiščenja po pogodbi.

3. Pomoč se izplača najpozneje 90 dni od zadnjega dne skladiščenja po pogodbi.

Člen 5

Obdobja, datumi in roki, navedene v tej uredbi, so določeni v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/7 [2]. Vendar člen 4 navedene uredbe ne velja za določanje trajanja skladiščenja po pogodbi.

Člen 6

1. Portugalska zagotovi izpolnitev pogojev, ki so podlaga za upravičenost do izplačila pomoči.

2. Pogodbenik da nacionalnim organom, ki so pristojni za preverjanje izvajanja ukrepa, na voljo vso dokumentacijo, iz katere je mogoče preveriti naslednje podatke o proizvodih, danih v zasebno skladiščenje:

(a) lastništvo v času uskladiščenja,

(b) izvor in datum proizvodnje sira,

(c) datum uskladiščenja,

(d) prisotnost v skladišču,

(e) datum odstranitve iz skladišča.

3. Pogodbenik, ali kadar je primerno upravljalec skladišča, hrani knjigovodske evidence blaga, ki so na voljo v skladišču, ki zajemajo:

(a) označevanje proizvodov, ki so dani v zasebno skladiščenje, s številko pogodbe,

(b) datume uskladiščenja in odstranitve iz skladišča,

(c) število sirov v vsaki seriji in njihovo težo,

(d) mesto, kjer se proizvodi nahajajo v skladišču.

4. Uskladiščeni proizvodi morajo biti zlahka prepoznavni po pogodbi. Siri, ki so predmet pogodbe, se posebej označijo.

5. Brez poseganja v člen 2(1)(d) opravi pristojna služba ob uskladiščenju preglede zlasti zato, da zagotovi, da so uskladiščeni proizvodi upravičeni do pomoči ter da prepreči vsako možnost zamenjave proizvodov po pogodbi med skladiščenjem.

6. Nacionalni organi, ki so pristojni za nadzor, se zavežejo:

(a) opraviti nenapovedan pregled, da preverijo, če so proizvodi prisotni v skladišču. Zadevni vzorec mora biti reprezentativen in mora ustrezati najmanj 10 % celotne količine po pogodbi za ukrep pomoči za zasebno skladiščenje. Taki pregledi morajo poleg pregleda knjigovodskih evidenc blaga iz odstavka 3 vključevati fizični pregled teže in vrste proizvoda ter njihove označbe. Taki fizični pregledi morajo zajeti najmanj 5 % količine, ki je predmet nenapovedanega pregleda;

(b) opraviti pregled, da ugotovijo, če so proizvodi v skladišču prisotni ob koncu obdobja skladiščenja po pogodbi.

7. O pregledih, opravljenih na podlagi odstavkov 5 in 6, se pripravi poročilo, ki navaja:

- datum pregleda,

- njegovo trajanje,

- izvedene ukrepe.

Poročilo morata podpisati odgovorni uradnik in sopodpisati pogodbenik ali, kadar je to primerno, upravljalec skladišča.

8. V primeru nepravilnosti, ki se nanašajo na najmanj 5 % količine pregledanih proizvodov, se pregled razširi na večji vzorec, ki ga določi pristojna služba.

Portugalska o takšnih primerih obvesti Komisijo v štirih tednih.

9. Portugalska lahko predvidi, da stroške pregledov delno ali v celoti krije pogodbenik.

Člen 7

Portugalska do vsakega torka ali vsak torek Komisiji sporoči:

(a) količino sira, za katerega so bile sklenjene skladiščne pogodbe v preteklem tednu;

(b) vsako količino, za katero je bilo dano dovoljenje iz druge alinee člena 2(d).

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Velja za sir, ki je bil uskladiščen po 1. juliju 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 173, 27.6.1992, str. 1.

[2] UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

--------------------------------------------------