31992R2087Official Journal L 208 , 24/07/1992 P. 0024 - 0025
Finnish special edition: Chapter 2 Volume 8 P. 0139
Swedish special edition: Chapter 2 Volume 8 P. 0139


UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 2087/92

z dne 22. julija 1992

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 1, kakor je bila nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije 1039/92 2 in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge te uredbe;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe carinskih ali drugih ukrepov v zvezi blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priložena tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 1992

Za Komisijo

Christiane SCRIVENER

Članica Komisije

PRILOGA

Opis blaga Uvrstitev v tarifno oznako KN Utemeljitev

(1) (2) (3)

1. Izdelki v obliki živali (konji in jeleni) iz plastike, prekriti s plastjo prilepljenega tekstilnega floka. 3926 40 00 Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3926 in 3926 40 00.

2. Hrastovi tramovi, razpokani po večjem delu, dolžine 255 do 260 cm, širine 26 do 28 cm in debeline 15 do 17 cm, samo obžagani z vseh strani, neimpregnirani in brez lukenj. Obliko in dimenzije teh tramov določa Obvestilo št. 863 International Union of Railways (UIC) *. 4406 10 00 Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 4406 in 4406 10 00.

3. Publikacija z informacijami o gradovih v Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem ter o njihovi primernosti za oglede, sprejeme, konference in o razpoložljivosti hotelov, restavracij, apartmajev, igrišč za golf in turističnih znamenitosti. Publikacija vsebuje preproste zemljevide, ki prikazujejo lokacije gradov. 4911 10 00 Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 5 k Poglavju 49 in besedilo tarifnih oznak KN 4911 in 4911 10 00.

4. Garniture, sestavljene iz plastične ure-igrače s številčnico iz lepenke, ki se lahko sname (ki se lahko po odstranitvi številčnice uporablja kot plošča za pisanje), brisalec-igrača in flomaster. 9503 90 31 Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(1) k Poglavju 96 in besedilo tarifnih oznak KN 9503, 9503 90 in 9503 90 31.

5. Plastični "modelčki za izrezovanje piškotov", namenjeni predvsem kot otroške igrače za izrezovanje plastelina v obliki Disneyjevih likov. 9503 90 31 Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(u) k Poglavju 39 in besedilo tarifnih oznak KN 9503, 9503 90 in 9503 90 31.

6. Napihljive žoge za plažo iz zvarjenih plastičnih listov, z ventilom. 9503 90 31 Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 9503, 9503 90 in 9503 90 31. Žoge ne morejo biti uvrščene v številko 9506, zaradi svoje čvrstosti in omejenega upora na pritisk.

7. Igralni šotor za otroke za uporabo na prostem ali v zaprtih prostorih, sestavljen iz prevleke iz enega kosa iz tkanega najlonskega tekstilnega materiala, cevnega plastičnega okvirja in majhnih kovinskih klinov za pritrditev pri uporabi na prostem. 9503 90 37 Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(t) k Oddelku XI in besedilo tarifnih oznak KN 9503, 9503 90 in 9503 90 37. Zaradi svoje velikosti (postavljen je približno 110 cm visok in 125 cm dolg) in konstrukcije (zlasti odsotnosti vrvi za privezovanje) se ne šteje kot šotor ali blago za taborjenje in zato ni izvzet iz Poglavja 95 v skladu z opombo 1(u) k temu poglavju.

* Union Internationale des Chemins de fer.

1 UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

2 UL L 110, 28.4.1992, str. 42.