31992R2082Úradný vestník L 208 , 24/07/1992 S. 0009 - 0014
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 43 S. 0160
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 43 S. 0160


Nariadenie Rady (EHS) č. 2082/92

zo 14. júla 1992

o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže výroba, spracovanie a distribúcia poľnohospodárskych výrobkov a potravín zohráva dôležitú úlohu v hospodárstve spoločenstva;

keďže v kontexte reorientácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mala podporovať rozmanitosť poľnohospodárskej výroby; keďže propagovanie špecifických výrobkov by mohlo znamenať významný prínos pre vidiecke hospodárstvo, zvlášť v menej zvýhodnených alebo vzdialených oblastiach, jednak zlepšením príjmov farmárov, ako aj udržaním vidieckej populácie v týchto oblastiach;

keďže v kontexte kompletizácie vnútorného trhu potravín by mali byť hospodárskym prevádzkovateľom poskytnuté nástroje, ktoré im umožnia zvýšiť trhovú hodnotu ich výrobkov, pričom spotrebitelia budú chránení pred nevhodnými obchodnými praktikami a budú dodržané pravidlá poctivého obchodného styku;

keďže v súlade s rezolúciou Rady z 9. novembra 1989 o budúcich prioritách pri opätovnom zavádzaní spotrebiteľskej ochrannej politiky [4] by sa mal zohľadniť zvýšený spotrebiteľský dopyt po vyššom dôraze na kvalitu a informácie s ohľadom na pôvod, spôsob výroby a spracovanie potravín a ich osobitné vlastnosti, vzhľadom na rozmanitosť výrobkov na trhu a dostatok informácií o nich musia byť spotrebiteľom za účelom umožnenia lepšieho výberu poskytnuté jasné a stručné informácie o špecifických vlastnostiach potravín;

keďže dobrovoľný systém založený na regulačných kritériách pomôže dosiahnuť tieto ciele; keďže takýto systém, umožňujúci výrobcom predstaviť kvalitu potravín v rámci spoločenstva, musí ponúknuť všetky záruky toho, aby akékoľvek údaje, ktoré by sa mohli v obchode v súvislosti s kvalitou vyskytnúť, boli opodstatnené;

keďže niektorí výrobcovia by radi odvodili trhovú hodnotu od špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín, nakoľko ich podstatné vlastnosti ich zreteľne odlišujú od podobných výrobkov alebo potravín; keďže za účelom ochrany spotrebiteľa by mal osvedčený špecifický charakter podliehať kontrole;

keďže s ohľadom na špecifický charakter takýchto výrobkov alebo potravín mali by byť prijaté špeciálne opatrenia na doplnenie pravidiel označovania ustanovených v smernici Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a propagovania potravín [5] a najmä vzhľadom na to, že by malo byť navrhnuté označenie a prípadne aj symbol spoločenstva na doplnenie obchodného opisu takýchto výrobkov alebo potravín informujúcich spotrebiteľa o tom, že ide o výrobok alebo potraviny so špecifickými vlastnosťami overenými kontrolou;

keďže na zabezpečenie toho, aby poľnohospodárske výrobky a potraviny mali dôsledne overené špecifické vlastnosti, musia skupiny výrobcov sami definovať uvedené charakteristiky pri špecifikácii výrobku, ale keďže pravidlá schválenia kontrolných orgánov zodpovedných za kontrolu, aby špecifikácia výrobku bola dodržaná, musia byť v rámci spoločenstva jednotné;

keďže, aby sa nevytvorili nespravodlivé konkurenčné podmienky, výrobca musí byť schopný použiť registrovaný obchodný opis spolu s podrobnosťami, prípadne symbol spoločenstva alebo obchodný opis registrovaný ako taký, pokiaľ poľnohospodársky výrobok alebo potraviny, ktoré vyrába alebo spracúva, zodpovedajú požiadavkám príslušnej špecifikácie a boli schválené ustanoveným kontrolným orgánom;

keďže by malo byť vydané ustanovenie, ktoré umožňuje obchod s tretími krajinami a ponúka rovnocenné záruky na vydanie a kontrolu osvedčenia špecifického charakteru na ich území;

keďže, ak majú byť označenia vzťahujúce sa k špecifickému charakteru poľnohospodárskeho výrobku alebo potravín zaujímavé pre výrobcov a spoľahlivé pre spotrebiteľov, musia dostať právnu ochranu a podliehať oficiálnej kontrole;

keďže by mal byť zabezpečený postup na nadviazanie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v riadiacom výbore zriadenom na tento účel,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá, na základe ktorých sa môže získať osvedčenie špecifického charakteru v rámci spoločenstva na:

- poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe II k dohode a určené na ľudskú spotrebu,

- potraviny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Príloha môže byť pozmenená v súlade s postupom stanoveným v článku 19.

2. Uplatňovaním tohto nariadenia nebudú dotknuté ďalšie špecifické predpisy spoločenstva.

3. Smernica Rady 83/189/EHS z 28. marca 1989 ustanovujúca postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a nariadení [6] sa nebude uplatňovať na osvedčenia špecifického charakteru, ktoré sú predmetom tohto nariadenia.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1. "špecifický charakter" znamená vlastnosť alebo súbor vlastností, ktorými sa poľnohospodársky výrobok alebo potravina zreteľne odlišuje od iných podobných výrobkov alebo potravín patriacich do tej istej kategórie.

Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sa nepovažuje za znak v zmysle prvého pododseku.

Špecifický charakter sa nesmie obmedzovať na kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie alebo na druh výroby ustanovený v právnych predpisoch spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, normách stanovených normalizačnými orgánmi alebo iným spôsobom stanovených normách; toto pravidlo sa však nebude uplatňovať, ak za účelom definovania špecifického charakteru výrobku boli vytvorené právne predpisy alebo norma;

2. "skupina" znamená akékoľvek združenie, nezávislé od jeho právnej formy alebo zloženia, výrobcov a/alebo spracovateľov pracujúcich s tým istým poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinami. V skupine môžu participovať ďalšie zainteresované strany;

3. "osvedčenie špecifického charakteru" znamená uznanie špecifického charakteru výrobku zo strany spoločenstva prostredníctvom jeho registrácie v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

Komisia zriadi a bude spravovať register osvedčení špecifického charakteru, ktorý bude obsahovať zoznam názvov poľnohospodárskych výrobkov a potravín, špecifický charakter ktorých bol uznaný na úrovni spoločenstva v súlade s týmto nariadením.

Register bude rozlišovať medzi názvami uvedenými v článku 13 (1) a názvami uvedenými v článku 13 (2).

Článok 4

1. Na to, aby sa poľnohospodársky výrobok alebo potravina objavili v registri uvedenom v článku 3, musia sa vyrábať s použitím tradičných surovín alebo musia byť charakterizované tradičným zložením alebo spôsobom výroby a/alebo spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby a/alebo spracovania.

2. Registrácia nebude povolená v prípade, že špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny je spôsobený:

a) miestom jeho pôvodu alebo zemepisným pôvodom;

b) výhradne aplikáciou technologickej inovácie.

Článok 5

1. Na to, aby bol názov zaregistrovaný, musí:

- byť špecifický sám o sebe alebo

- vyjadrovať špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

2. Názov vyjadrujúci špecifický charakter, ako bol uvedený v druhom bode odseku 1, nebude zaregistrovaný, ak:

- sa týka len nárokov všeobecnej povahy používaných pre súbor poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo nárokov ustanovených špecifickými právnymi predpismi spoločenstva,

- je klamlivý ako taký, najmä ak sa týka zrejmej charakteristiky výrobku alebo nezodpovedá špecifikácii alebo očakávaniam spotrebiteľa z hľadiska charakteristík výrobku.

3. Aby bol špecifický názov, ako bol uvedený v prvom bode odseku 1, zaregistrovaný, musí byť tradičný a musí vyhovovať vnútroštátnym ustanoveniam alebo musí byť zaužívaný.

4. Použitie zemepisných názvov sa povoľuje v názve, na ktorý sa nevzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu pre poľnohospodárske výrobky a potraviny [1] Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1..

Článok 6

1. Aby bol poľnohospodársky výrobok alebo potravina oprávnená získať osvedčenie špecifického charakteru, musí vyhovovať špecifikácii výrobku.

2. Špecifikácia výrobku bude obsahovať aspoň:

- názov v zmysle článku 5 v jednom alebo viacerých jazykoch,

- opis výrobného postupu, vrátane povahy a vlastností suroviny a/alebo použitých prísad a/alebo metódy prípravy poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, vzťahujúci sa k jeho špecifickému charakteru,

- aspekty umožňujúce ocenenie tradičného charakteru v zmysle článku 4 (1),

- opis vlastností poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny s uvedením jeho hlavných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a/alebo organoleptických charakteristík, týkajúcich sa špecifického charakteru,

- minimálne požiadavky a kontrolné postupy, ktorým špecifický charakter podlieha.

Článok 7

1. Požiadať o registráciu špecifického charakteru poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny je oprávnená len skupina.

2. Žiadosť o registráciu obsahujúca špecifikáciu výrobku sa predloží príslušnému úradu členského štátu, v ktorom bola skupina založená.

3. Ak príslušný orgán posúdi, že požiadavky článkov 4, 5 a 6 sú splnené, predloží žiadosť Komisii.

4. Členské štáty uverejnia najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podrobné informácie o príslušných orgánoch, ktoré ustanovili a informujú o tom Komisiu.

Článok 8

1. Komisia doručí preloženú žiadosť o registráciu ostatným členským štátom do šiestich mesiacov od dátumu prijatia žiadosti uvedenej v článku 7 (3).

Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev bezodkladne po doručení žiadosti podľa prvej vety tohto odseku hlavné body žiadosti doručenej príslušným úradom uvedeným v článku 7, a najmä názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ako je predpísané v prvej zarážke článku 6 (2) a údaje o žiadateľovi.

2. Príslušné orgány členských štátov zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré preukážu oprávnený hospodársky záujem, boli oprávnené nahliadnuť do žiadosti uvedenej v odseku 1. Okrem toho môžu uvedené príslušné orgány v súlade s pravidlami platnými v členských štátoch poskytnúť rovnaký prístup aj ďalším stranám, ktoré majú oprávnený záujem.

3. Oprávnená fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa registrácia týka, môže v lehote do piatich mesiacov odo dňa uverejnenia uvedeného v odseku 1, vzniesť námietku voči zamýšľanej registrácii zaslaním náležite odôvodneného vyjadrenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má táto osoba pobyt alebo je usadená.

4. Príslušné orgány členských štátov prijmú potrebné opatrenia na zohľadnenie vyhlásenia uvedeného v odseku 3 v stanovenej lehote. Členské štáty môžu taktiež predložiť námietky z vlastnej iniciatívy.

Článok 9

1. Ak Komisii nebudú oznámené v lehote šiestich mesiacov žiadne námietky, Komisia zapíše do registra uvedeného v článku 3 hlavné body v zmysle článku 8 (1) a uverejní ich v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Ak budú Komisii oznámené námietky, Komisia v lehote troch mesiacov požiada zainteresované členské štáty, aby v súlade so svojimi vnútornými postupmi dospeli v lehote ďalších troch mesiacov k vzájomnej dohode. Ak:

a) sa dosiahne takáto dohoda, príslušné členské štáty oboznámia Komisiu so všetkými faktormi, ktoré umožnili dosiahnutie dohody a názory navrhovateľa a namietajúceho. Ak informácie prijaté podľa článku 6 (2) ostávajú nezmenené, Komisia bude postupovať v súlade s ustanoveniami odseku 1 tohto článku. V opačnom prípade sa opätovne začne postup uvedený v článku 8;

b) sa nedosiahne dohoda, Komisia rozhodne o registrácii v súlade s postupom stanoveným v článku 19. Ak sa prijme rozhodnutie o registrácii špecifického charakteru, Komisia postupuje v súlade s ustanoveniami odseku 1 tohto článku.

Článok 10

1. Každý členský štát môže prehlásiť, že kritériá uvedené v špecifikácii poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny zahrnutej v osvedčení špecifického charakteru v rámci spoločenstva nie sú splnené.

2. Členský štát uvedený v odseku 1 tohto článku predloží pripomienky príslušnému členskému štátu. Príslušný členský štát preskúma sťažnosť a informuje druhý členský štát o svojich zisteniach a všetkých prijatých opatreniach.

3. V prípade opakovaných nezrovnalostí a v prípade, že príslušné členské štáty nemôžu dosiahnuť dohodu, musí byť zaslaná Komisii náležite odôvodnená žiadosť.

4. Komisia preskúma žiadosť prostredníctvom konzultácií s príslušnými členskými štátmi. Ak je to žiadúce, Komisia prijme potrebné kroky v súlade s postupom stanoveným v článku 19. Takýmto krokom môže byť aj výmaz registrácie.

Článok 11

1. Na požiadanie skupiny založenej na jeho území môže členský štát požiadať o úpravu špecifikácie výrobku.

2. Komisia zabezpečí, aby žiadosť o doplnenie a údaje o žiadateľovi boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Články 8 (2), (3) a (4) platia obdobne.

Príslušné úrady členského štátu zabezpečia, aby výrobca a/alebo spracovateľ používajúci špecifikáciu výrobku, o úpravu ktorej bolo požiadané, bol informovaný o uverejnení.

3. Výrobca a/alebo spracovateľ používajúci špecifikáciu výrobku, o úpravu ktorej bolo požiadané, môže do troch mesiacov odo dňa uverejnenia ustanoveného v odseku 2 uplatniť svoje právo na zachovanie pôvodnej špecifikácie výrobku zaslaním vyjadrenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa usadil, ktorý ho musí spolu s pripomienkami, ak je to žiaduce, doručiť Komisii.

4. Ak sa do štyroch mesiacov odo dňa uverejnenia podľa článku 2 neoznámi Komisii žiadna námietka alebo vyjadrenie podľa odseku 3, Komisia zapíše požadovanú úpravu do registra zriadeného v zmysle článku 3 a zverejní ho v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

5. Ak sa Komisii oznámi námietka alebo vyjadrenie podľa odseku 3, úprava nebude zaregistrovaná. V takom prípade požadujúca skupina uvedená v odseku 1 môže požiadať o nové osvedčenie špecifického charakteru v súlade s postupom stanoveným v článkoch 7 až 9.

Článok 12

Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 19 definovať symbol spoločenstva, ktorý môže byť použitý pri označení, prezentácii a propagovaní poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín, ktoré majú osvedčenie špecifického charakteru v rámci spoločenstva v súlade s týmto nariadením.

Článok 13

1. Odo dňa uverejnenia podľa článku 9 (1) názov uvedený v článku 5 spolu s označením uvedeným v článku 15 (1) a prípadne aj symbol spoločenstva uvedený v článku 12, sa vyhradí pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu zodpovedajúcu uverejnenej špecifikácii výrobku.

2. Odchylne od odseku 1 samotný názov bude vyhradený pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu zodpovedajúcu uverejnenej špecifikácii výrobku, ak:

a) o to požiadala skupina vo svojej žiadosti o registráciu;

b) postup uvedený v článku 9 (2) b) nepreukazuje, že používanie názvu je zákonné, uznané a hospodársky významné pre podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny.

Článok 14

1. Členské štáty zabezpečia, že najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bude pripravený kontrolný aparát, funkciou ktorého bude zabezpečiť, aby poľnohospodárske výrobky a potraviny s osvedčením špecifického charakteru spĺňali kritériá stanovené v špecifikáciách.

2. Kontrolný aparát môže obsahovať jeden alebo viac určených kontrolných orgánov a/alebo súkromných orgánov schválených na tento účel členským štátom. Členské štáty zašlú Komisii zoznamy schválených úradov a/alebo orgánov a ich príslušných právomocí. Komisia uverejní tieto údaje v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3. Ustanovené kontrolné orgány a/alebo súkromné orgány musia ponúknuť primerané záruky objektivity a nestrannosti s ohľadom na všetkých výrobcov alebo spracovateľov podliehajúcich ich kontrole a mať permanentne k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na vykonávanie kontrol poľnohospodárskych výrobkov a potravín zahrnutých v osvedčení špecifického charakteru v rámci spoločenstva.

Ak kontrolný aparát využíva na niektoré kontroly služby iného orgánu, musí tento orgán ponúknuť rovnaké záruky. Ustanovené kontrolné orgány a/alebo schválené súkromné orgány však zostávajú aj naďalej voči členskému štátu zodpovedné za všetky kontroly.

Na účely tohto nariadenia musia orgány od 1. januára 1998, aby ich schválili členské štáty, spĺňať požiadavky stanovené v norme EN 45011 z 26. júna 1989.

4. Ak ustanovený kontrolný orgán a/alebo súkromný orgán členského štátu potvrdí, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina s osvedčením špecifického charakteru vydanom týmto členským štátom nespĺňa kritériá špecifikácie, prijme kroky potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Informuje členský štát o opatreniach prijatých pri uskutočňovaní svojich kontrol. Dotknuté strany musia byť oboznámené so všetkými prijatými rozhodnutiami.

5. Členský štát musí odvolať schválenie kontrolného orgánu, ak sa kritériá uvedené v odsekoch 2 a 3 prestanú plniť. Členský štát o tom informuje Komisiu, ktorá v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev uverejní revidovaný zoznam schválených orgánov.

6. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že výrobca, ktorý spĺňa podmienky tohto nariadenia, mal prístup ku kontrolnému systému.

7. Náklady na kontroly stanovené týmto nariadením znášajú užívatelia osvedčenia špecifického charakteru.

Článok 15

1. Nasledujúce údaje môžu používať len výrobcovia vyhovujúci zaregistrovanej špecifikácii výrobku:

- označenie, ktoré bude určené v súlade s postupom stanoveným v článku 19,

- prípadne symbol spoločenstva a

- zaregistrovaný názov podľa článku 13 (2).

2. Výrobca, ktorý používa po prvý raz od registrácie názov vyhradený na základe článku 13 (1) alebo (2), i v prípade, že patrí do skupiny, ktorá podala pôvodnú žiadosť, informuje o tom v stanovenom čase ustanovený kontrolný orgán alebo orgán členského štátu, v ktorom sa usadil.

3. Určený kontrolný orgán zabezpečí, aby výrobca spĺňal podmienky uverejnených informácií pred uvedením výrobku na trh.

Článok 16

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia medzinárodných dohôd, toto nariadenie sa bude uplatňovať pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z tretej krajiny, za podmienky, že tretia krajina:

- je schopná poskytnúť záruky totožné alebo rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v článkoch 4 a 6,

- má kontrolné mechanizmy rovnocenné tým, ktoré sú definované v článku 14,

- je pripravená poskytnúť rovnocennú ochranu, akú možno získať v spoločenstve pre zodpovedajúce poľnohospodárske výrobky alebo potraviny pochádzajúce zo spoločenstva a na ktorú sa vzťahuje osvedčenie špecifického charakteru v rámci spoločenstva.

Článok 17

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie právnej ochrany proti akémukoľvek zneužitiu alebo zavádzajúcemu použitiu termínu uvedeného v článku 15 (1) a prípadne aj proti symbolu spoločenstva uvedenému v článku 12 a proti akémukoľvek napodobeniu názvov zaregistrovaných a vyhradených podľa článku 13.

2. Zaregistrované názvy sú chránené proti akýmkoľvek postupom zavádzania verejnosti vrátane inter alia postupov navrhujúcich, aby sa na poľnohospodársky výrobok alebo potravinu vzťahovalo osvedčenie špecifického charakteru vydané spoločenstvom.

3. Členské štáty budú informovať Komisiu a ostatné členské štáty o prijatých opatreniach.

Článok 18

Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obchodné opisy používané na národnej úrovni nespôsobili zámenu s názvami zaregistrovanými a vyhradenými na základe článku 13 (2).

Článok 19

Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti veci. V prípade rozhodnutí o návrhu Komisie, ktoré má Rada prijať, poskytne stanovisko väčšina ustanovená v článku 148 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sú upravené spôsobom uvedeným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme predpokladané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak predpokladané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak sa neposkytlo žiadne stanovisko výboru, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou.

Ak po uplynutí trojmesačného obdobia od dátumu žiadosti Rade táto nekonala, Komisia prijme navrhované opatrenia.

Článok 20

Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 19.

Článok 21

Do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Rade správu o uplatňovaní nariadenia so všetkými vhodnými návrhmi.

Správa bude obsahovať najmä dôsledky uplatňovania článkov 9 a 13.

Článok 22

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvanásť mesiacov po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 1992

Za Radu

predseda

J. Gummer

[1] Ú. v. ES C 30, 6.2.1991, s. 4 a Ú. v. ES C 71, 20.3.1992, s. 14.

[2] Ú. v. ES C 326, 16.12.1991, s. 14.

[3] Ú. v. ES C 40, 17.2.1992, s. 3.

[4] Ú. v. ES C 294, 22.11.1989, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979. s. 1. Naposledy zmenené a doplnené smernicou 91/72/EHS (Ú. v. ES L 42, 15.2.1991, s. 27).

[6] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 90/230/EHS (Ú. v. ES L 128, 18.5.1990, s. 15).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Potraviny uvedené v článku 1 (1)

- pivo,

- čokoláda a iné potravinárske prípravky obsahujúce kakao,

- cukrárske výrobky, chlieb, zákusky, koláče, sucháre, keksy a ostatné pekárske výrobky,

- cesto, varené, tepelne spracované alebo bez tepelnej úpravy alebo plnené,

- predvarené jedlá,

- kuchynsky pripravené korenené omáčky,

- polievky alebo vývary,

- nápoje pripravené z rastlinných extraktov,

- zmrzliny a šerbety.

--------------------------------------------------