31992R2075Úradný vestník L 215 , 30/07/1992 S. 0070 - 0076
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 43 S. 0217
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 43 S. 0217


Nariadenie Rady (EHS) č. 2075/92

z 30. júna 1992

o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže fungovanie a rozvoj spoločného trhu poľnohospodárskych výrobkov musí sprevádzať založenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na účel zahrnutia najmä spoločnej organizácie trhov, ktoré by v závislosti na výrobkoch mohli nadobudnúť rôzne formy;

keďže cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky je dosiahnuť ciele článku 39 zmluvy, a najmä v sektore surového tabaku dosiahnuť stabilizáciu trhov a primeraného životného štandardu daných obyvateľov zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom; keďže tieto ciele možno dosiahnuť prispôsobením zdrojov požiadavkám, a to najmä prostredníctvom politiky orientovanej na kvalitu;

keďže súčasná situácia na tabakovom trhu, na ktorom ponuka nezodpovedá dopytu, si vyžaduje zásadnú a dôkladnú revíziu opatrení spoločenstva, ktorými sa trh doteraz riadil, pričom sa naďalej zabezpečí pestovanie tabaku tradičnými výrobcami; keďže takáto revízia si vyžaduje zjednodušenie trhových riadiacich mechanizmov, obmedzenie výroby v súlade s požiadavkami trhu a požiadavkami rozpočtu a silnejšie prostriedky kontroly na zabezpečenie toho, aby riadiace mechanizmy plne dosiahli ciele spoločnej organizácie trhu;

keďže tabakové odrody možno zaradiť do skupín podľa pestovateľskej techniky a výrobných nákladov, berúc na vedomie pomenovania používané na medzinárodnom trhu;

keďže konkurencia na tabakovom trhu si vyžaduje podporu tradičných výrobcov tabaku; keďže táto podpora by mala byť založená na prémiovom systéme, ktorý umožňuje predaj tabaku v spoločenstve;

keďže prémiový systém možno účinne riadiť prostredníctvom pestovateľských zmlúv medzi pestovateľmi a prvými spracovateľmi, ktoré pestovateľom zaručia stabilný odbyt a spracovateľom pravidelné dodávky tabaku; keďže vyplácanie sumy, ktorá je zahrnutá v zmluve a zodpovedá prémii, spracovateľom výrobcovi v čase dodávky tabaku, ktorá podlieha súladu s požiadavkami kvality, zabezpečuje pestovateľom podporu a zároveň uľahčuje riadenie prémiového systému;

keďže v záujme toho, aby sa v spoločenstve obmedzila výroba tabaku a znížila produkcia odrôd, ktoré nejdú ihneď na odbyt, mal by sa pre spoločenstvo ustanoviť maximálny celkový garantovaný prah a ten by sa mal ročne rozdeliť na osobitné garantované prahy pre príslušné skupiny odrôd;

keďže na účely zabezpečiť, aby sa garantované prahy dodržiavali, sa musí na obmedzené obdobie zriadiť systém spracovateľskej kvóty; keďže členské štáty v rámci garantovaných prahov na prechodné obdobie a pre dané firmy musia vymedziť spracovateľské kvóty, uplatnia pravidlá spoločenstva stanovené na tento účel, aby na základe množstiev vyrobených v minulosti, ale bez ohľadu na akékoľvek abnormálne výrobné úrovne, zabezpečili ich spravodlivé rozdelenie; keďže sa prijmú potrebné opatrenia, aby sa následne za prijateľných podmienok mohli rozdeliť kvóty výrobcom; keďže členské štáty, ktoré majú potrebné údaje na rozdelenie kvót výrobcom na základe produkcie dosiahnutej v minulosti, by mali byť oprávnené tieto kvóty rozdeliť;

keďže prví spracovatelia nesmú uzatvárať pestovateľské zmluvy na množstvá presahujúce pridelené kvóty; keďže náhrada prémie sa obmedzí na čiastku zodpovedajúcu kvóte;

keďže by sa malo prijať ustanovenie, aby prémiový systém a systém obmedzenia výroby zo začiatku prebiehali do roku 1997, aby sa tieto systémy na základe skúseností mohli preskúmať a pravdepodobne prispôsobiť na ďalšie obdobie;

keďže opatrenia usmerňovania výroby môžu dopomôcť k stabilizácii tabakového trhu a k zlepšeniu kvality výroby; keďže osobitná pomoc umožní odbytovým organizáciám výrobcov prispieť k zlepšeniu organizácie a usmerňovaniu výroby; keďže výskumný program, ktorý sa financuje výnosmi zo zrážky z prémie, umožní priblížiť pestovanie tabaku k vytvoreniu súladu s požiadavkami spoločenstva pokiaľ ide o zdravotníctvo; keďže napokon je program preorientovania sa pre pestovateľov odrôd Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc a hybridov tabaku Geudertheimer potrebný vzhľadom na význam týchto odrôd pre hospodárstvo určitých regiónov spoločenstva;

keďže zriadenie jednotného trhu si na vonkajších hraniciach vyžaduje jednotný systém obchodovania;

keďže sa možno vzdať kvantitatívnych obmedzení na vonkajších hraniciach spoločenstva; keďže, ak sa však vyskytnú výnimočné okolnosti, spoločenstvo na účel neponechať trhu spoločenstva bez ochrany voči narušeniu by malo byť schopné bez meškania prijať všetky potrebné opatrenia;

keďže nepredvídané trhové okolnosti môžu vyžadovať, aby Komisia prijala výnimočné podporné trhové opatrenia;

keďže poskytovanie určitej pomoci by mohlo ohroziť dosiahnutie jednotného trhu; keďže v tabakovom sektore by sa mali uplatniť zmluvné ustanovenia, ktoré upravujú posudzovanie pomoci poskytovanej členskými štátmi a zákaz pomoci nekompatibilnej so spoločným trhom;

keďže v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [4] by spoločenstvo malo niesť finančnú zodpovednosť za výdavky, ktoré členským štátom vzniknú v zmysle tohto nariadenia;

keďže skúsenosti ukazujú, že v tabakovom sektore je účinnejšia prísnejšia kontrola, keďže vo vhodných prípadoch by sa nezávislej dozornej agentúre mohli prideliť určité kontrolné právomoci, aby sa mohla zaoberať osobitnými požiadavkami tabakového trhu;

keďže spoločná organizácia tabakového trhu musí súčasne a náležite zohľadniť ciele ustanovené v článkoch 39 a 110 zmluvy;

keďže prechod z opatrení ustanovených nariadením Rady (EHS) č. 727/70 z 21. apríla 1970 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom [5] na opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa musí uskutočniť za najlepších možných podmienok; keďže sa na zabezpečenie tohto prechodu môžu javiť ako potrebné prechodné opatrenia; keďže nové opatrenia by sa mali stať plne uplatniteľné až od zberu v roku 1993,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločná organizácia trhu so surovým tabakom vytvorí súlad s pravidlami:

- prémiového systému,

- opatrení na usmerňovanie a obmedzenie výroby,

- opatrení na obchodovanie s tretími krajinami.

Spoločná organizácia zahŕňa surový alebo nespracovaný tabak a tabakový odpad spadajúci pod CN záhlavie 2401.

Článok 2

Odrody surového tabaku sa zaradia do nasledovných skupín:

a) sušený horúcim vzduchom:

tabak sušený v sušiarňach s kontrolovanou cirkuláciou vzduchu, teploty a vlhkosti;

b) svetlý sušený na vzduchu:

tabak sušený na vzduchu pod strechou, neponecháva sa na fermentáciu;

c) tmavý sušený na vzduchu:

tabak sušený na vzduchu pod strechou, predtým, ako sa uvedie na trh, sa necháva prirodzene fermentovať;

d) sušený na slnku:

tabak sušený na slnku;

e) sušený ohňom:

tabak sušený ohňom;

f) Basma (sušený na slnku);

g) Katerini (sušený na slnku);

h) Kaba-Koulak (klasik) a podobné (sušený na slnku).

Príloha uvádza odrody každej skupiny.

HLAVA I

Prémiový systém

Článok 3

1. Prémiový systém sa uplatňuje od zberu úrody v roku 1993 až do zberu úrody v roku 1997. Čiastka prémie je rovnaká pre tabakové odrody v každej z rôznych skupín.

2. Dodatková čiastka sa však poskytuje pre tabak pestovaný v Belgicku, Nemecku a Francúzsku a sušený horúcim vzduchom, svetlý sušený na vzduchu a tmavý sušený na vzduchu. Táto čiastka sa rovná 50 % rozdielu medzi prémiou poskytnutou pre takýto tabak v súlade s odsekom 1 a prémiou uplatniteľnou na zber úrody v roku 1992.

3. Cieľom prémie je doplniť príjmy výrobcov, ktorých výrobky zodpovedajú požiadavkám trhu, a uľahčiť odbyt tabaku vyrobeného v spoločenstve.

Článok 4

1. V súlade s postupom ustanoveným v článku 43 odseku 2 zmluvy Rada stanoví čiastku prémie a dodatkové čiastky pre každý zber tabaku, pričom zohľadní predovšetkým minulé a predvídateľné možnosti predaja rôznych druhov tabaku za bežných konkurenčných podmienok na trhu spoločenstva a na svetovom trhu.

2. Čiastka prémie sa stanoví:

a) na kilogram listového tabaku, ktorý neprešiel prvým spracovaním a trhovou úpravou;

b) na každú skupinu surového tabaku.

Článok 5

Udeľovanie prémie podlieha najmä nasledujúcim podmienkam:

a) tabak musí pochádzať z výrobnej oblasti určenej pre príslušnú odrodu;

b) musia sa splniť požiadavky na kvalitu;

c) výrobca podľa pestovateľskej zmluvy musí listový tabak dodať do prevádzkových priestorov prvého spracovateľa.

Článok 6

1. Pestovateľské zmluvy budú obsahovať:

- záväzok prvého spracovateľa pri dodávke vyplatiť pestovateľovi okrem nákupnej ceny za množstvo vyplývajúce zo zmluvy a množstvo skutočne dodané sumu rovnajúcu sa prémii;

- záväzok pestovateľa dodať surový tabak, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky, do prevádzkových priestorov prvého spracovateľa.

2. Príslušný orgán nahradí prvému spracovateľovi čiastku prémie na základe predloženia dôkazov, že pestovateľ tabak dodal a že čiastka uvedená v odseku 1 bola vyplatená.

Článok 7

V súlade s postupom stanoveným v článku 23 sa prijmú podrobné pravidlá na uplatnenie tejto časti.

Pravidlá budú obsahovať:

- vymedzenie výrobných oblastí každej odrody,

- požiadavky na kvalitu dodaného tabaku,

- dodatočné ustanovenia, ktoré sa zahrnú do pestovateľskej zmluvy, a konečný termín uzatvorenia tejto zmluvy,

- prípadnú povinnosť prvého spracovateľa poskytnúť záruku, ak spracovateľ požaduje preddavok, a podmienky, ktoré upravujú poskytnutie a uvoľnenie tejto záruky,

- osobitné podmienky udelenia prémie v prípadoch, v ktorých pestovateľská zmluva bola uzatvorená s odbytovou organizáciou výrobcov,

- opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade, ak pestovateľ alebo prvý spracovateľ nesplnia svoje právne povinnosti.

HLAVA II

Systém obmedzenia výroby

Článok 8

Týmto sa maximálny celkový garantovaný prah pre spoločenstvo stanovuje na 350000 ton surového listového tabaku pre jeden zber. Na rok 1993 sa však tento prah stanovuje na 370000 ton.

Každý rok Rada v rámci tohto limitu v súlade s postupom stanoveným v článku 43 odseku 2 zmluvy stanoví osobitný garantovaný prah na každú skupinu odrôd, pričom zohľadní najmä trhové, sociálno-hospodárske a poľnohospodárske podmienky v príslušných výrobných oblastiach.

Článok 9

1. Na účely dodržiavania garantovaných prahov sa týmto na zbery úrody v rokoch 1993, 1996 a 1997 ustanovuje systém spracovateľských kvót.

2. Rada pre každý zber v súlade s postupom ustanoveným v článku 43, odseku 2 zmluvy musí rozdeliť uvoľnené množstvá pre každú skupinu odrôd medzi producentské členské štáty.

3. Na základe rozdelených množstiev v zmysle odseku 2 a bez toho, aby to malo vplyv na uplatňovanie odseku 5, členské štáty na nadnárodnej báze rozdelia spracovateľské kvóty pre zbery v rokoch 1993 a 1994 medzi prvých spracovateľov v pomere k priemerným množstvám dodaným na spracovanie počas troch rokov predchádzajúcich roku posledného zberu, ktoré sa rozpíšu na skupiny odrôd. Výroba v roku 1992 a dodávky z tohto zberu úrody sa však neberú do úvahy. Postup rozdelenia spracovateľských kvót ďalších úrod nebude ovplyvnený týmto rozdelením kvót.

Prví spracovatelia, ktorí začnú podnikať po začiatku referenčného obdobia, dostanú množstvo v pomere k priemernému množstvu dodanému na spracovanie počas ich doby podnikania.

Členský štát vyhradí 2 % z celkových uvoľnených množstiev podľa skupiny odrôd pre prvých spracovateľov, ktorí začnú podnikať v roku zberu úrody alebo v predchádzajúcom roku. V tomto percente títo prví spracovatelia dostanú množstvo, ktoré nepresahuje 70 % ich spracovateľskej kapacity, za podmienky, že ponúknu primerané záruky efektívnosti a dlhodobej životaschopnosti ich firiem.

4. Členské štáty však kvóty môžu rozložiť priamo výrobcom, ak disponujú potrebnými údajmi o výrobe všetkých producentov v troch zberoch predchádzajúcich zberu v poslednom roku, s ohľadom na vyprodukované odrody a množstvá dodané spracovateľom.

5. Ak sú kvóty už rozdelené, ako to stanovujú odseky 3 a 4, neberú sa do úvahy, najmä pri výpočte referenčnej výroby, množstvá surového tabaku vyprodukovaného navyše k maximálnemu zaručenému množstvu uplatniteľnému podľa nariadenia (EHS) č. 727/70.

V prípade potreby sa do úvahy zoberie iba výroba v rozmedzí kvót rozdelených počas zohľadnených rokov.

Článok 10

Prvý spracovateľ nesmie uzavrieť pestovateľské zmluvy alebo sa mu nesmie nahradiť čiastka prémie za množstvá presahujúce kvótu určenú pre neho alebo pre výrobcu.

Článok 11

V súlade s postupom stanoveným v článku 23 sa prijmú podrobné pravidlá uplatenia tejto hlavy. Tieto obsiahnu najmä úpravy metód rozdeľovania kvót, ako ich ustanovuje článok 9 odsek 5, a predpoklady uplatnenia kvót na úrovni výrobcov, najmä vzhľadom na ich predchádzajúce pomery.

HLAVA III

Opatrenia na preorientovanie výroby

Článok 12

1. Na účel sústredenia dodávky a jej prispôsobenia kvalitatívnym podmienkam trhu sa udelí osobitná pomoc vo výške 10 % prémie, ak sa pestovateľské zmluvy uzatvoria medzi prvým spracovateľom a uznanou odbytovou organizáciou výrobcov a ak dodávky uvedené v týchto zmluvách predstavujú celkovú produkciu členov tejto skupiny.

2. Osobitná pomoc sa vyplatí odbytovej organizácii výrobcov na účel zlepšenia organizácie a usmerňovania výroby.

3. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 23 prijme podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku. Tieto pravidlá obsiahnu:

- definíciu odbytových organizácií výrobcov oprávnených na osobitnú pomoc,

- podmienky uznania odbytových organizácií výrobcov,

- povolené použitie osobitnej pomoci.

Článok 13

1. Založí sa fond spoločenstva na výskum a informácie o tabaku. Bude sa financovať z výnosov zo zrážky, ktorá v čase vyplácania prémie nepresahuje 1 % prémie.

2. Fond bude financovať a koordinovať programy výskumu a informácií na šírenie poznatkov o škodlivých účinkoch tabaku a vhodných preventívnych a liečebných opatreniach týkajúcich sa týchto účinkov a na usmerňovanie výroby tabaku v spoločenstve k najmenej škodlivým odrodám a kvalitám.

3. V súlade s postupom stanoveným v článku 23 sa prijmú podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku.

Článok 14

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 23 prijme trojročný program na preorientovanie tabakových plantáží s odrodami Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc a hybridmi Geudertheimer na odrody, ktoré sú v súlade s trhovými požiadavkami, alebo na iné poľnohospodárske plodiny. Tento program sa začne realizovať so zberom úrody v roku 1993. Môže obsahovať osobitné opatrenia na kompenzáciu pestovateľov v prípade strát na výnosoch spôsobených preorientáciou.

HLAVA IV

Obchodovanie s tretími krajinami

Článok 15

Ak toto nariadenie neustanovuje inak alebo ak Komisia neprijme derogáciu v súlade s postupom ustanoveným v článku 23, na trhu s tretími krajinami sa zakazuje:

a) vyberanie akýchkoľvek poplatkov s rovnakým účinkom ako clo;

b) uplatňovanie akýchkoľvek kvantitatívnych obmedzení alebo opatrení s podobným účinkom.

Článok 16

1. Ak trh spoločenstva s jedným alebo viacerými výrobkami uvedenými v článku 1 z dôvodov dovozu alebo vývozu utrpí alebo pravdepodobne utrpí závažné narušenie, ktoré môže ohroziť ciele stanovené v článku 39 zmluvy, prijmú sa vhodné opatrenia vzhľadom na trh s tretími krajinami dovtedy, kým narušenie alebo hrozba narušenia nepominú.

2. Ak nastane situácia uvedená v odseku 1, Komisia na požiadanie členského štátu alebo zo svojej vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach, ktoré sa členským štátom ohlásia a ihneď uplatnia. Ak Komisia obdrží požiadavku od členských štátov, do 24 hodín po doručení tejto požiadavky na jej základe prijme rozhodnutie.

3. Opatrenia, ktoré prijala Komisia, môže ktorýkoľvek z členských štátov do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia predložiť Rade. Rada bez meškania zasadne. Predmetné opatrenie môže zmeniť a doplniť alebo zrušiť kvalifikovanou väčšinou.

HLAVA V

Všeobecné a prechodné ustanovenia

Článok 17

Na účel zaobchádzania s nepredvídateľnými trhovými okolnosťami sa v súlade s postupom stanoveným v článku 23 môžu prijať výnimočné podporné opatrenia. Rozsah a trvanie takýchto opatrení nesmú prekročiť nevyhnutne potrebné trvanie a rozsah na podporu trhu.

Článok 18

Ak toto nariadenie neustanoví inak, články 92, 93 a 94 zmluvy sa uplatnia na výrobu a obchodovanie s výrobkami uvedenými v článku 1.

Článok 19

Výdavky vzniknuté v súlade s hlavami I a III sa považujú za výdavky v zmysle článku 1 odseku 2 nariadenia (EHS) č. 729/70.

Článok 20

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami spoločenstva, týkajúcimi sa surového tabaku. Na základe toho do šiestich mesiacov po prijatí tohto nariadenia Komisii oznámia opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať na účely riadenia a kontroly. Do troch mesiacov po tomto oznámení Komisia schváli opatrenia alebo požiada o ich zdôvodnenie. Ak sú potrebné úpravy, členský štát ich vykoná pri najbližšej príležitosti. Akékoľvek úpravy a zmeny národných opatrení členský štát bez meškania ohlási Komisii a preskúma ich v súlade s tým istým postupom.

2. Každý členský štát – výrobca – v súlade so svojím právnym poriadkom založí osobitnú agentúru na výkon určitých kontrol v súvislosti s opatreniami spoločenstva v oblasti tabaku. Členské štáty, ktorých prahové množstvo je menej ako 45000 ton, sa však môžu rozhodnúť takúto agentúru si nezaložiť.

3. Agentúra získa príslušnú správnu autonómiu. Členské štáty jej udelia plnú moc na výkon uložených úloh.

Personál agentúry má svojím počtom a úrovňou vzdelania postačovať na výkon úloh špecifikovaných vyššie.

4. Pred začiatkom každého hospodárskeho roka príslušný členský štát konajúci na návrh agentúry zostaví a Komisii zašle odhad rozpočtu a pracovný rozvrh, aby zabezpečil správne uplatnenie prémiového systému. Komisia môže členský štát požiadať bez toho, aby to malo vplyv na zodpovednosť členského štátu, o vykonanie zmien v odhade rozpočtu alebo pracovnom rozvrhu, ktoré Komisia považuje za vhodné.

Osoby určené Komisiou môžu kedykoľvek vykonať dohľad nad akoukoľvek prácou, ktorú agentúra vykonáva.

Agentúra predloží členskému štátu a Komisii pravidelné správy o prácach, ktoré vykonala. Takéto správy uvedú každý problém, ktorý sa vyskytol, a v prípade potreby aj podnety na zlepšenie kontrolných opatrení.

5. 50 % skutočných výdavkov agentúry sa hradí zo všeobecného rozpočtu Európskeho spoločenstva, zvyšok uhradí daný členský štát.

6. Komisia rozhodne o ročnej čiastke, ktorá predstavuje skutočné výdavky uvedené v odseku 5, na základe údajov, ktoré poskytne daný členský štát. Čiastka sa udelí, ak sa Komisia presvedčí o tom, že agentúra bola založená a vykonáva určenú prácu. Aby sa zakladanie a prevádzka agentúry uľahčili, možno príslušnú čiastku počas daného roku vyplatiť vopred vo forme splátok v súlade s ročným rozpočtom agentúry, ktorý sa pred koncom októbra každého nasledujúceho roku zostaví so súhlasom členského štátu a Komisie.

7. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby úradní inšpektori určení v zmysle odsekov 2 a 4:

- mali prístup do výrobných, spracovateľských a obchodných priestorov,

- mohli preskúmať účtovné údaje a ostatné dokumenty týkajúce sa postupu kontroly a vyhotoviť si z nich kópie alebo výpisy,

- mohli požadovať akékoľvek príslušné informácie.

8. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 23 prijme podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku.

Článok 21

Členské štáty a Komisia si navzájom zašlú potrebné informácie na uplatnenie tohto nariadenia. V súlade s postupom stanoveným v článku 23 sa prijmú podrobné pravidlá zasielania a rozšírenia takýchto informácií.

Článok 22

Zriadi sa Riadiaci výbor pre tabak (ďalej len "výbor"), ktorý sa bude skladať zo zástupcov členských štátov, a predsedať mu bude zástupca Komisie.

Článok 23

1. Zástupca Komisie výboru predloží návrh na opatrenia, ktoré by sa mali prijať. Výbor svoje stanovisko k návrhu dodá do termínu, ktorý predseda môže stanoviť podľa naliehavosti záležitosti. Väčšina stanovená v článku 148 odseku 2 zmluvy dodá stanovisko v prípade rozhodnutí, ktoré na návrh Komisie je Rada povinná prijať. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sa vážia spôsobom podľa článku 148.

2. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa ihneď budú uplatňovať. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich oznámi Rade. V tomto prípade Komisia môže zadržať uplatnenie opatrení, o ktorých tak rozhodla, na najviac jeden mesiac odo dňa ich oznámenia.

3. Rada rozhodnutím prijatým kvalifikovanou väčšinou môže do termínu uvedeného v predchádzajúcom odseku prijať odlišné rozhodnutie.

Článok 24

Výbor môže zvážiť akúkoľvek záležitosť, ktorú predložil predseda z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

Článok 25

Toto nariadenie sa uplatní takým spôsobom, aby súčasne a náležite zohľadňovalo ciele ustanovené v článkoch 39 a 110 zmluvy.

Článok 26

Pred 1. aprílom 1996 Komisia predloží Rade návrh opatrení ustanovených v hlavách I a II na ich uplatnenie od zberu úrody v roku 1998. Rada bude v súlade s postupom ustanoveným v článku 43 odseku 2 zmluvy konať na návrh Komisie.

Článok 27

Ak sa prechodné opatrenia na uľahčenie prechodu z opatrení stanovených nariadením (EHS) č. 727/70 na opatrenia stanovené v tomto nariadení preukážu ako potrebné, takéto opatrenia sa prijmú s súlade s postupom stanoveným v článku 23.

Článok 28

Nariadenie (EHS) č. 727/70 sa ruší s účinkom od zberu úrody v roku 1993.

Článok 29

Toto nariadenie sa uplatňuje od zberu úrody v roku 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 30. júna 1992

Za Radu

predseda

Arlindo Marques Cunha

[1] Ú. v. ES C 295, 14.11.1991, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 94, 13.4.1992.

[3] Ú. v. ES C 98, 21.4.1992, s. 18.

[4] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2048/88 (Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 1).

[5] Ú. v. ES č. L 94, 28.4.1970, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 860/92 (Ú. v. ES L 91, 7.4.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

KLASIFIKÁCIA TABAKOVÝCH ODRÔD

I. SUŠENÝ HORÚCIM VZDUCHOM

Virginia

Virginia D a jej hybridy

Bright

II. SVETLÝ SUŠENÝ NA VZDUCHU

Burley

Badischer Burley a jeho hybridy

Maryland

III. TMAVÝ SUŠENÝ NA VZDUCHU

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

Paraguay a jeho hybridy

Dragon Vert a jeho hybridy

Philippin

Petit Grammont (Flobecq)

Semois

Appelterre

Nijkerk

Misionero a jeho hybridy

Rio Grande a jeho hybridy

Forchheimer Havanna IIc

Nostrano del Brenta

Resistente 142

Goyano

Hybridy Geudertheimer

Beneventano

Brasile Selvaggio a podobné odrody

Fermented Burley

Havanna

IV. SUŠENÝ OHŇOM

Kentucky a hybridy

Moro di Cori

Salento

V. SUŠENÝ NA SLNKU

Xanthi-Yaka

Perustitza

Samsun

Erzegovina a podobné odrody

Myrodata Smyrnis, Trapezous a Phi I

Kaba Koulak (non-classic)

Tsebelia

Mavra

VI. Basmas

VII. Katerini a podobné odrody

VIII. Kaba Koulak (classic)

Elassona

Myrodata Agrinion

Zichnomyrodata

--------------------------------------------------