31992R2009Uradni list L 203 , 21/07/1992 str. 0010 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 43 str. 0121
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 43 str. 0121


Uredba Komisije (EGS) št. 2009/92

z dne 20. julija 1992

o določitvi analizne metode Skupnosti za etilni alkohol kmetijskega porekla, ki se uporablja pri pripravi žganih pijač, aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač [1] in zlasti člena 4(8) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, poimenovanje in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov [2] in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ker je treba določiti analizne metode Skupnosti, da se pristojnim organom omogoči izvedba ustreznih pregledov etilnega alkohola kmetijskega porekla, kakor je opredeljen v (h) v členu 1(3) Uredbe (EGS) št. 1576/89 in naveden v tretji alineji pod (d) člena 3 Uredbe (EGS) št. 1601/91;

ker so lastnosti etilnega alkohola kmetijskega porekla opisane v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 1576/89 in Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 1601/91; ker te lastnosti ustrezajo sestavnim elementom nevtralnega alkohola skladno z njegovo opredelitvijo v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2046/89 z dne 19. junija 1989 o določitvi splošnih pravil za destilacijo vina in stranskih proizvodov pridelave vina [3]; ker je treba zato analizne metode Skupnosti za nevtralni alkohol, ki se uporabljajo v vinskem sektorju in so določene v Uredbi Sveta (EGS) št. 1238/92 [4], priznati tudi kot analizne metode Skupnosti za uporabo uredb (EGS) št. 1576/89 in (EGS) št. 1601/91;

ker je treba za zagotovitev primerljivosti rezultatov, dobljenih z uporabo analiznih metod, predvidenih v tej uredbi, določiti pravila za ponovljivost in obnovljivost rezultatov, dobljenih z uporabo teh metod;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za izvajanje določb o žganih pijačah in odbora za izvajanje določb za aromatične pijače na osnovi vina,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Analizne metode Skupnosti za etilni alkohol kmetijskega porekla, kakor je opredeljen v (h) v členu 1(3) Uredbe (EGS) št. 1576/89 in naveden v tretji alinei točke (d) člena 3 Uredbe (EGS) št. 1601/91, so analizne metode iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 1238/92.

Člen 2 Uredbe (EGS) št. 1238/92 se uporablja za zagotavljanje primerljivosti rezultatov analize.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član komisije

[1] UL L 160, 12.6.1989, str. 1.

[2] UL L 149, 14.6.1991, str. 1.

[3] UL L 202, 14.7.1989, str. 14.

[4] UL L 130, 15.5.1992, str. 13.

--------------------------------------------------