31992R0735Uradni list L 081 , 26/03/1992 str. 0018 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0118
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0118


Uredba Komisije (EGS) št. 735/92

z dne 25. marca 1992

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2289/83 o določbah za izvajanje členov 70 do 78 Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3357/91 [2], in zlasti člena 143 Uredbe,

ker je Uredba (EGS) št. 3357/91 med drugim nadomestila člena 72 in 73 Uredbe (EGS) št. 918/83, da bi bil tako odpravljen položaj neenakovrednosti proizvodov Skupnosti;

ker je zato treba ustrezno spremeniti določbe, opredeljene v Uredbi Komisije (EGS) št. 2289/83 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1746/85 [4], in odstraniti vsakršno sklicevanje na položaj neenakopravnosti proizvodov Skupnosti;

ker se, da bi sledili načelom revizije Uredbe (EGS) št. 918/83, zdi nujno odpraviti dragi in zapleteni postopek, pri katerem je v nekaterih primerih potrebna odločitev Komisije po posvetovanju s skupino izvedencev iz vseh držav članic, ki se sestajajo v okviru Odbora za carinske oprostitve;

ker mora biti zato zbrisano vsakršno sklicevanje na odločitev Komisije, vse odločitve pa morajo biti sprejete na nacionalni ravni;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za carinske oprostitve,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2289/83 se spremeni:

1. Uvodni stavek člena 2(1) se nadomesti z:

"1. Uvoz predmetov brez uvoznih dajatev iz členov 71 ter 72(1) in (2) osnovne uredbe bo ustanovi ali organizaciji, ki ji je blago dostavljeno, naložil naslednje obveznosti:".

2. Prvi pododstavek člena 3(2) se nadomesti z:

"2. Če ustanova ali organizacija, ki ji je blago posojeno, dano v najem ali odstopljeno, deluje v drugi državi članici kakor ustanova ali organizacija, ki je blago posodila, dala v najem ali odstopila, mora pristojna carinska služba države članice pošiljatelja ob odpošiljanju takega blaga izdati kontrolno kopijo T 5 v skladu s pravili, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2823/87, za zagotovitev, da je tako blago dano v uporabo, pri kateri ima še naprej pravico vnosa brez uvoznih dajatev."

3. Člen 6(2) se nadomesti z:

"2. Prošnja, navedena v odstavku 1, mora vsebovati naslednje podatke o zadevnem blagu:

(a) natančen trgovski opis blaga, kakršnega uporablja izdelovalec, njegovo domnevno uvrstitev v kombinirano nomenklaturo in objektivne tehnične značilnosti, ki pričajo, da je bilo blago izrecno narejeno za izobraževanje, zaposlovanje ali socialno napredovanje invalidnih oseb;

(b) ime ali firmo in naslov proizvajalca in, če je to pomembno, dobavitelja;

(c) državo porekla blaga;

(d) namembni kraj blaga;

(e) natančno uporabo, ki ji je blago namenjeno;

(f) ceno blaga ali njegovo carinsko vrednost;

(g) količino zadevnega blaga.

Dokumentirana dokazila z vsemi koristnimi podatki o značilnostih in tehničnih podrobnostih morajo biti priložena prošnji."

4. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

Pristojni organ v državi članici, v kateri deluje ustanova ali organizacija, ki ji je blago dostavljeno, mora neposredno odločati o prošnjah iz člena 6."

5. Člen 17 se nadomesti z:

"Člen 17

Naslednje se smiselno uporablja za oprostitev uvoznih dajatev za blago, ki ga uvozijo invalidne osebe za lastno uporabo:

- členi 6, 7 in 10 za blago, opredeljeno v členu 72(1) osnovne uredbe,

- členi 13, 14 in 15 za blago, opredeljeno v členu 72(2) osnovne uredbe."

6. Člen 18 se nadomesti z:

"Člen 18

Pristojni organi lahko dovolijo, da je prošnja iz členov 4 in 6 narejena v poenostavljeni obliki, če gre za predmete, uvožene pod pogoji iz členov 16 in 17."

7. Členi 5, 8, 9 naslova IV ter člena 11 in 12 se zbrišejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 1992

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 105, 23.4.1983, str. 1.

[2] UL L 318, 20.11.1991, str. 3.

[3] UL L 220, 11.8.1983, str. 15.

[4] UL L 167, 27.6.1985, str. 23.

--------------------------------------------------