31992R0153

Verordening (EEG) Nr. 153/92 van de Commissie van 23 januari 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) Nr. 3201/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost

Publicatieblad Nr. L 017 van 24/01/1992 blz. 0020 - 0024
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 40 blz. 0102
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 40 blz. 0102


VERORDENING (EEG) Nr. 153/92 VAN DE COMMISSIE van 23 januari 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3201/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1734/91 (2), en met name op artikel 72, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2392/89 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2356/91 (4), de algemene voorschriften zijn vastgesteld voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3201/90 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3298/91 (6), de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost;

Overwegende dat ingevolge een verzoek van Chili, dient te worden bepaald dat wijn van oorsprong uit dat land die uit druiven van slechts twee wijnstokrassen is bereid onder de benaming van deze beide rassen in de handel mag worden gebracht in de Gemeenschap;

Overwegende dat flessen van het type "Clavelin" in Frankrijk traditioneel alleen voor bepaalde v.q.p.r.d.'s worden gebruikt; dat dit type van fles kan verwijzen naar bepaalde kenmerken of een bepaalde oorsprong van de wijn, en dat het dus dienstig is daarin geen verandering te brengen;

Overwegende dat flessen van het type "Cantil" in Portugal traditioneel en algemeen voor roséwijnen worden gebruikt; dat deze fles ook voor andere wijnen als traditioneel gebruikelijk kan worden beschouwd; dat het evenwel gezien de herstructurering ten aanzien van de benamingen in Portugal naar aanleiding van de toetreding van dit land tot de Gemeenschap, thans niet mogelijk is de lijst van deze benamingen nauwkeurig op te stellen; dat het evenwel niet verantwoord zou zijn om voor wijnen die traditioneel in flessen van het type "Cantil" worden aangeboden het gebruik van flessen van dit type te verbieden, vooral voor v.q.p.r.d.'s en "vinho regional"; dat daarom moet worden bepaald dat dit type van fles slechts mag worden gebruikt voor roséwijnen en voor v.q.p.r.d. en "vinho regional" die vóór hun indeling traditioneel in flessen van dit type worden aangeboden;

Overwegende dat Argentinië, Hongarije, Tsjechoslowakije en Zuid-Afrika om aanpassing van de bijlagen I, II en IV van Verordening (EEG) nr. 3201/90 hebben verzocht; dat het gerechtvaardigd lijkt op deze verzoeken in te gaan;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3201/90 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 13, lid 2, punt a), wordt na de naam "Australië" de naam "Chili" ingevoegd.

2. Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

- Aan lid 1 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

"c) "Clavelin", een glazen fles met korte hals, met een inhoud van 0,62 l, in de vorm van een cylinder met brede schouders die de fles een gedrongen uitzicht geven, met ongeveer de volgende verhoudingen:

totale hoogte

diameter van het grondvlak = 2,75 hoogte van het cylindervormig gedeelte = totale hoogte

2 .".

- In lid 2, punt b), wordt de tekst onder i) als volgt gelezen:

"i) wat wijn van oorsprong uit de Gemeenschap betreft

- in Duitsland, in Italië en in Griekenland, alleen voor de in bijlage V genoemde wijnen,

- in Portugal voor roséwijn en alleen voor andere v.q.p.r.d.-wijnen en "vinho regional" voor zover wordt aangetoond dat ze voordat ze bij de v.q.p.r.d.'s en "vinho regional" werden ingedeeld traditioneel en in overeenstemming met de loyale handelsgebruiken in flessen van het type "Cantil" worden aangeboden;".

- Aan lid 2 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

"c) mogen flessen van het type "Clavelin" voor de in bijlage V genoemde v.q.p.r.d.'s worden gebruikt.".

3. De bijlagen I, II, IV en V worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1. (2) PB nr. L 163 van 26. 6. 1991, blz. 6. (3) PB nr. L 232 van 9. 8. 1989, blz. 13. (4) PB nr. L 216 van 3. 8. 1991, blz. 1. (5) PB nr. L 309 van 8. 11. 1990, blz. 1. (6) PB nr. L 312 van 13. 11. 1991, blz. 20.

BIJLAGE

I. Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3201/90 wordt als volgt gewijzigd:

In hoofdstuk 3. ARGENTINIË wordt de aanduiding "vino reservado" geschrapt.

II. Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 3201/90 wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk 1. ZUID-AFRIKA:

a) worden aan punt 3. Wijnbouwgebied Paarl de volgende deelgebieden toegevoegd:

"- Franschhoek Vallei (Franschhoek Valley)

- Wellington";

b) worden in punt 4. Wijnbouwgebied Swartland de namen van de deelgebieden "Riebeeckberg" en "Groenkloof" gelezen als, respectievelijk, "Riebeekberg" en "Groenekloof";

c) wordt punt 10 als volgt gelezen:

"10. Wijnbouwgebied Olifantsfontein (Olifantsrivier):

deelgebieden:

- Spruitdrift

- Koekenaap - Lutzville Vallei (Lutzville Valley)

- Vredendal";

d) wordt punt 11 als volgt gelezen:

"11. Wijnbouwgebied Klein Karoo:

deelgebied:

- Montagu

- Tradouw";

e) worden de volgende wijnbouwgebieden toegevoegd:

"17. Wijnbouwgebied Riuterbosch

18. Wijnbouwgebied Boberg".

2. Hoofdstuk 3. ARGENTINIË wordt als volgt gelezen:

"3. ARGENTINIË

Wijn omschreven met een van de volgende namen van het wijnbouwgebied of wijnbouwdeelgebied waar hij is geproduceerd:

1. Mendoza:

- Tupungato

- Tunuyan

- La Consulta

- San Carlos

- Maipú

- Lujan de Cuyo

- San Martín

- Santa Rosa - Lavalle

- Las Heras

- La Paz

- Barrancas (Maipú)

- Godoy Cruz

- San Rafael

- La Paredes

- El Cerrito - Cuadro Benegas

- Rama Caida

- Cañada Seca

- Villa Atuel

- General Alvear

- Cuadro Nacional

- Agrelo

- Guaymallen

2. San Juan

3. Neuquen

4. Rio Negro (Region de las zonas frias):

- Alto Valle del Rio Negro

- Valle medio del Rio Negro - Valle inferior del Rio Negro

- Rio Colorado

5. Valles Calchaquies:

- Cafayate:

- Yacochuya

- Lorohuasi

- Tolombón

- San Carlos:

- San Carlos

- Animaná

- Angastaco

- Molinos

6. San Luis

7. Catamarca

8. Injuy

9. Salta

10. Tucumán".

3. Hoofdstuk 11. HONGARIJE wordt als volgt gewijzigd:

a) in punt 1 worden de namen "Vaskut", "Hosszuhegy", "Csaszartoltés", "Asotthalom", "Csavoly", "Csengod", "Kasjantyu", "Akaszto", "Tiszaujfalu", "Kekhegy", "Svivarvanyoshegy", "Pahi" en "Boszorkanyhegy" gelezen als, respectievelijk, "Vaskút", "Hosszúhegy", "Császártoeltés", "Ásotthalom", "Csávoly", "Csengõd", "Kaskantyú", "Akasztó", "Tiszaújfalu", "Kékhegy", "Szivárványoshegy", "Páhi" en "Bosorkányhegy";

b) in punt 2 worden de namen "Mor", "Dunaalmas", "Dunaszentmiklos", "Etyck" en "Pazmand" gelezen als, respectievelijk, "Mór", "Dunaalmás", "Dunaszentmiklós", "Etyek" en "Pázmánd";

c) in punt 4 worden de namen "Demoszlo", "Urerdo", "Andornaktalya", "Nagytalya", "Varhegy", "Szentistvan" en "Sarhegy" gelezen als, respectievelijk, "Domoszló", "Urerdó", "Andornaktálya", "Nagytálya", "Várhegy", "Szentistván" en "Sárhegy";

d) in punt 5 worden de namen "Mad", "Talya", "Herczegkut" en "Bodrogkeresztur" gelezen als, respectievelijk, "Mád", "Tállya", "Hercegkút" en "Bodrogkeresztúr".

4. Hoofdstuk 18. TSJECHOSLOWAKIJE wordt als volgt gelezen:

"18. TSJECHOSLOWAKIJE

Wijn omschreven met een van de volgende namen van het wijnbouwgebied of wijnbouwdeelgebied waar hij is geproduceerd:

- Cechy-Melnik

- Jizní Morava-Mutenice

- Znojmo-Mikulov

- Hustopece-Hodonín

- Bzenec-Stráznice

- Malé Karpaty - Pezinok

- Bratislava-Raca

- Modra

- Svaty Jur

- Nitra

- Hlohovec-Trnava - Podunajská oblast

- Skalica-Záhorie

- Modry Kamen

- Vychodné Slovensko-Kosice

- Slovenské Nové Mesto".

III. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk 3. ARGENTINIË

a) worden de volgende namen van de in de Gemeenschap toegestane wijnstokrassen aangevuld met de volgende synoniemen:

In de Gemeenschap toegestane namen van rassen Toegepaste synoniemen "Malbec Malbeck - Malbek Muscat blanc Moscatel blanco Moscatel Sanjuanino Pinot negro Pinot noir Syrah Sirah Torrontés Torrontés sanjuanino"

b) worden de volgende namen toegevoegd:

In de Gemeenschap toegestane namen van rassen "Bonarda Caberinta Canari Cereza Loca blanca Pedro Ximenez Petit Verdot"

2. In hoofdstuk 11. HONGARIJE wordt de naam "Creata" in de kolom van de in de Gemeenschap toegestane namen van rassen geschrapt en wordt in de kolom van de toegestane synoniemen de naam "Zackelweiss" geschrapt.

3. Hoofdstuk 18. TSJECHOSLOWAKIJE wordt als volgt gelezen:

In de Gemeenschap toegestane namen van rassen Toegepaste synoniemen "18. TSJECHOSLOWAKIJE Pinot blanc Pinot gris Pinot noir Cabernet Sauvignon Dievcie hrozno Feteasca regale Frankovka Furmint Gewuerztraminer Klastorné cervené Limbassky Silnán Lipovina Mopr Muscat Ottonel Muskat zlty Mueller-Thurgau Neuburské Nietranské knieza bielé Nietranské knieza cervené Pezinské zámecké Portugalské modré Rizling rynsky Rheinriesling Rizling vlassky Rizling italsky Rulandské Rulaender Sauvignon Silvan Sylvaner (gruener) Svatopetersky rizling Vavrinecké cervené St. Laurent/Svatovavrinecké Veltlinské zelené Gruener Veltliner Veltlinské cervené Veltliner rot Vinodar biélé Vinodar cervené Zweigeltrebe Irsay Oliver"

IV. Bijlage V wordt aangevuld met het volgende punt:

"3. Lijst van Franse v.q.p.r.d. die mogen worden aangeboden in flessen van het type "Clavelin":

"Vins jaunes" waarvan de volgende vier namen van herkomstgebieden mogen gebruikt worden:

- Côte du Jura

- Arbois

- L'Etoile

- Château Chalon.".