31992L0118

Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS

Uradni list L 062 , 15/03/1993 str. 0049 - 0068
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 48 str. 0194
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 48 str. 0194
CS.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
ET.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
HU.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
LT.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
LV.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
MT.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
PL.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
SK.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70
SL.ES poglavje 3 zvezek 14 str. 51 - 70


Direktiva Sveta 92/118/EGS

z dne 17. decembra 1992

o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predlogov Komisije [1],

ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenj Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so izdelki živalskega izvora vključeni v seznam izdelkov iz Priloge II Pogodbe; ker predstavlja dajanje na trg takšnih izdelkov pomemben vir dohodka za del kmečkega prebivalstva;

ker je treba, zaradi zagotovitve racionalnega razvoja v tem sektorju in povečanja produktivnosti, pravila zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva za zadevne izdelke določiti na ravni Skupnosti;

ker mora Skupnost sprejeti ukrepe za postopno vzpostavitev notranjega trga, ki zajema območje brez notranjih meja, do 31. decembra 1992;

ker je Svet zaradi zgoraj omenjenih ciljev določil pravila zdravstvenega varstva živali, ki veljajo za sveže meso, meso perutnine, mesne izdelke, divjačino, meso kuncev in mlečne izdelke;

ker mora biti, razen če ni drugače določeno, trgovina z izdelki živalskega izvora liberalizirana, brez vpliva na uporabo morebitnih zaščitnih ukrepov;

ker je treba zaradi precejšnje nevarnosti širjenja bolezni, ki so jim izpostavljene živali, opredeliti za nekatere izdelke živalskega izvora posebne zahteve, ki jih je treba uvesti ob njihovem dajanju na trg za namene trgovine, zlasti če so namenjeni regijam z visokim zdravstvenim statusom;

ker se je Komisija ob sprejetju Direktive 92/65/EGS strinjala, da loči vidike zdravstvenega varstva živali, ki veljajo za živali, od tistih, ki veljajo za izdelke;

ker je treba zaradi ukinitve pregledov na mejah držav članic do 1. januarja 1993 določiti pravila glede zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva, ki se bodo uporabljala za vse izdelke, ki morajo opraviti takšne preglede, katerih trgovina in uvoz še nista bila usklajena na ravni Skupnosti;

ker je treba za uresničitev tega cilja prilagoditi določena obstoječa pravila za sprejetje prej omenjenih ukrepov;

ker je treba uvesti sistem odobritev za tretje države in proizvodne obrate, ki izpolnjujejo zahteve te direktive, skupaj z inšpekcijskim postopkom Skupnosti, da se zagotovi upoštevanje pogojev za takšno odobritev;

ker je spremna listina za izdelke najboljši način, s katerim se pristojni organi namembnega kraja prepričajo, da je pošiljka skladna z določbami te direktive; ker je treba spričevalo o zdravstveni ustreznosti živil ali veterinarsko zdravstveno spričevalo shraniti zaradi preverjanja namembnega kraja določenih uvoženih izdelkov;

ker se morajo uporabljati pravila, načela in zaščitni ukrepi, določeni v Direktivi Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 o načelih, ki urejajo organizacijo veterinarskih kontrol za izdelke, ki prihajajo v Skupnost iz tretjih držav [4];

ker je treba v trgovini med državami članicami ES uporabljati tudi pravila, določena v Direktivi Sveta 89/662/EGS;

ker je treba Komisiji zaupati nalogo, da sprejme nekatere ukrepe za izvajanje te direktive; ker je zaradi tega treba določiti postopke za tesno in učinkovito sodelovanje med Komisijo in državami članicami v okviru Stalnega veterinarskega odbora,

ker je treba Helenski republiki zaradi posebnih težav z oskrbo, ki izhajajo iz njenega geografskega položaja, dopustiti posebna odstopanja;

ker sprejetje posebnih pravil za izdelke, ki jih zajema ta direktiva, ne posega v sprejetje pravil o higieni živil in varnosti na splošno, glede katerih je Komisija predložila predlog za okvirno direktivo,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I Splošne določbe

Člen 1

Ta direktiva določa zahteve zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva, ki urejajo trgovino in uvoz v skupnost za izdelke živalskega izvora (vključno s trgovskimi vzorci, vzetimi iz takšnih izdelkov), ki niso predmet zahtev iz posebnih pravil Skupnosti, obravnavanih v Prilogi A(I) Direktive 89/662/EGS [5], glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS.

Ta direktiva ne vpliva na sprejetje podrobnejših pravil o zdravstvenem varstvu živali v okviru predhodno omenjenih posebnih pravil, in niti na ohranjanje omejitev glede trgovine ali uvoza izdelkov, ki jih na podlagi pravil o javnem zdravstvu obravnavajo posebna pravila iz prvega odstavka.

Člen 2

1. Za namene te direktive:

(a) trgovina pomeni trgovino, opredeljeno s členom 2(2) Direktive 89/662/EGS;

(b) trgovski vzorec pomeni vzorec brez komercialne vrednosti, vzet v imenu lastnika ali osebe, odgovorne za proizvodni obrat, ki je reprezentativen za določen izdelek živalskega izvora, izdelan v tem obratu, ali predstavlja vzorec izdelka živalskega izvora, ki se ga namerava proizvajati, in ki mora biti za namene naknadnih preiskav opremljen z referenčno navedbo vrste izdelka, njegove sestave in živalske vrste, iz katere je bil pridobljen;

(c) nevarna nalezljiva bolezen pomeni vse bolezni, ki jih zajema Direktiva 82/894/EGS [6]

(d) povzročitelji bolezni pomeni vse zbirke ali kulture organizmov ali derivatov, ki so prisotni sami ali v obliki manipulirane kombinacije takšne zbirke ali kulture organizmov, ki lahko povzročijo bolezen pri katerem koli živem bitju (razen pri ljudeh), in vse modificirane derivate teh organizmov, ki lahko nosijo ali prenašajo povzročitelja živalske bolezni, ali tkivo, celično kulturo, izločke ali iztrebke, s katerimi ali preko katerih se lahko nosi ali prenaša povzročitelj bolezni živali; ta opredelitev ne zajema imunoloških veterinarskih zdravil, odobrenih v skladu z Direktivo 90/677/EGS [7]

(e) predelane živalske beljakovine, namenjene prehrani živali, pomeni živalske beljakovine, obdelane tako, da so primerne za neposredno uporabo kot krmilo ali kot sestavina v krmilih za živali. To vključuje ribjo moko, mesno moko, kostno moko, moko iz kopit, moko iz rogov, krvno moko, perno moko, suhe ocvirke in druge podobne izdelke, vključno z mešanicami, ki te izdelke vsebujejo;

(f) predelane živalske beljakovine, namenjene prehrani ljudi, pomeni ocvirke, mesno moko in kožo slanine v prahu iz člena 2(b) Direktive 77/99/EGS [8];

(g) čebelarski izdelek pomeni med, čebelji vosek, matični mleček ali cvetni prah, ki ni namenjen prehrani ljudi ali industrijski rabi.

2. Poleg tega se smiselno uporabljajo opredelitve, ki jih vsebuje člen 2 Direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS.

Člen 3

Države članice zagotovijo:

- da trgovina z izdelki živalskega izvora iz člena 1 in njihov uvoz, vključno z želatinami, ki niso namenjene prehrani ljudi, nista prepovedana ali omejena zaradi razlogov zdravstvenega varstva živali ali javnega zdravstva, razen tistih, ki izhajajo iz uporabe te direktive ali zakonodaje Skupnosti in zlasti iz katerih koli sprejetih zaščitnih ukrepov,

- da ne sme biti noben nov izdelek živalskega izvora, katerega dajanje na trg se odobri po datumu iz člena 20, predmet trgovine ali uvoza do sprejetja sklepa v skladu s prvim odstavkom člena 15 po oceni in po potrebi po mnenju Znanstvenega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sklepom 81/651/EGS [9], o dejanski nevarnosti širjenja hudih prenosljivih bolezni, do katerih bi lahko prišlo zaradi pretoka izdelka, ne le za vrsto, iz katere izdelek izhaja, marveč tudi za druge vrste, ki bi lahko prenašale bolezen, postale žarišče bolezni ali nevarnost za zdravje ljudi,

- da se drugi izdelki živalskega izvora iz člena 2(b) Direktive 77/99/EGS ne smejo tržiti ali uvažati iz tretjih držav, razen če ne izpolnjujejo zahtev navedene direktive in ustreznih zahtev te direktive.

POGLAVJE II Določbe, ki se uporabljajo za trgovino

Člen 4

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da za namene uporabe člena 4(1) Direktive 89/662/EGS in člena 4(1)(a) Direktive 90/425/EGS zagotovijo, da se lahko z izdelki živalskega izvora iz prilog I in II ter druge in tretje alinee člena 3 te direktive, brez vpliva na posebne določbe, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju členov 10(3) in 11, trguje le, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

1) izpolnjevati morajo zahteve člena 5 in posebne zahteve, določene v Prilogi I glede vidikov zdravstvenega varstva živali in v Prilogi II glede vidikov javnega zdravstva,

(a) prihajati morajo iz obrata:

- (a) ki se glede na posebne zahteve iz prilog I in II za izdelke, ki jih obrat izdeluje, zavezuje, da bo:

- ravnal v skladu s posebnimi proizvodnimi zahtevami iz te direktive,

- vzpostavil in izvajal metode spremljanja in preverjanja kritičnih točk na podlagi uporabljanih postopkov,

- glede na izdelek jemal vzorce za analizo v laboratoriju, ki ga odobri pristojni organ, za preverjanje skladnosti s standardi, vzpostavljenimi s to direktivo,

- vodil evidenco, zabeleženo v pisni ali drugi obliki, o pridobljenih informacijah v skladu s predhodnimi alineami za predložitev pristojnemu organu. Izidi različnih pregledov in še zlasti preiskav se hranijo najmanj dve leti,

- zagotovil izvajanje označevanja in etiketiranja,

- obvestil pristojni organ, če bi izid laboratorijske preiskave katere koli druge informacije, ki so na voljo, razkrile prisotnost resne nevarnosti za zdravstveno varstvo živali ali javno zdravstvo,

(b) pošiljal v trgovske namene le izdelke, opremljene s spremnimi komercialnimi dokumenti, ki navajajo vrsto in naziv izdelka in po potrebi veterinarsko številko dovoljenja proizvodnega obrata;

(b) ki je pod nadzorom pristojnega organa zaradi zagotavljanja, da izvajalec ali upravljavec obrata upošteva zahteve te direktive;

2) (c) ki ga je registriral pristojni organ na podlagi zagotovil obrata, ki jamčijo upoštevanje zahtev te direktive.

Člen 5

Države članice zagotovijo izvajanje vseh potrebnih ukrepov, s katerimi jamčijo, da se izdelki živalskega izvora iz Prilog I in II ne odpremljajo z namenom trgovine s katerih koli posestev iz cone, v kateri veljajo omejitve zaradi pojava bolezni, na katero so dovzetne vrste, iz katerih je bil izdelek pridobljen, ali iz katerega koli obrata ali cone, iz katere bi premikanje ali trgovina pomenila nevarnost za zdravstveno stanje živali v državah članicah, razen če so izdelki toplotno obdelani v skladu z zakonodajo Skupnosti.

V skladu s postopkom iz člena 18 se lahko z odstopanjem od prvega odstavka v okviru varnostnih ukrepov sprejmejo posebna zagotovila, ki dovoljujejo premikanje določenih izdelkov.

Člen 6

Države članice zagotovijo, da veljajo za trgovino s povzročitelji bolezni stroga pravila, ki se opredelijo v skladu s postopkom iz člena 18.

Člen 7

1. Pravila o pregledih, ki jih določa Direktiva 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa Direktiva 90/425/EGS, se zlasti glede organizacije in nadaljnjega spremljanja pregledov uporabljajo za izdelke, obravnavane v tej direktivi.

2. Člen 10 Direktive 90/425/EGS se uporablja za izdelke, ki jih obravnava ta direktiva.

3. Za namene trgovine se določbe člena 12 Direktive 90/425/EGS nanašajo tudi na obrate, ki dobavljajo izdelke živalskega izvora, obravnavane v tej direktivi.

4. Brez vpliva na posebne določbe te direktive izvede pristojni organ vse preglede, ki se mu zdijo primerni, če obstaja sum neupoštevanja te direktive.

5. Države članice sprejmejo ustrezne upravne ali kazenske ukrepe za kaznovanje kršitev te direktive, zlasti če se ugotovi, da izdana spričevala ali dokumenti ne ustrezajo dejanskemu stanju izdelkov iz prilog I in II, ali če zadevni izdelki ne izpolnjujejo zahtev te direktive ali pri katerih niso bili opravljeni v njej predvideni pregledi.

Člen 8

V poglavju 1(1) Priloge A k Direktivi 92/46/EGS [10] se doda naslednji pododstavek:

"Mleko in mlečni izdelki ne smejo izhajati iz nadzorovane cone, določene v skladu z Direktivo 85/511/EGS, razen če je bilo mleko pasterizirano (71,7 °C za 15 sekund) pod nadzorom pristojnega organa."

.

POGLAVJE III Določbe, ki se uporabljajo za uvoz v Skupnost

Člen 9

Zahteve, ki veljajo za uvoz izdelkov, obravnavanih v tej direktivi, morajo zagotavljati vsaj jamstva iz Poglavja II, vključno s tistimi, ki so določena pri izvajanju člena 6, in tistimi iz druge in tretje alinee člena 3.

Člen 10

1. Za namene enotne uporabe člena 9 se uporabljajo naslednje določbe.

2. Izdelki iz prilog I in II ter druge in tretje alinee člena 3 se lahko uvažajo v Skupnost le, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) razen če v prilogah I in II ni določeno drugače, morajo izhajati iz tretje države ali z dela tretje države s seznama, ki se ga sestavi in dopolnjuje v skladu s postopkom iz člena 18;

(b) razen izdelkov iz Poglavja 5(B) Priloge I morajo ti izhajati iz obratov, za katere je pristojni organ tretje države Komisiji zagotovil jamstva, da izpolnjujejo zahteve odstavka 3(a);

(c) v primerih, ki so posebej določeni v prilogah I in II ter drugi in tretji alinei člena 3, jih mora spremljati veterinarsko spričevalo ali spričevalo o zdravstveni ustreznosti živil v skladu z vzorcem, izdelanem po postopku iz člena 18, s katerim se potrjuje, da izdelki izpolnjujejo dodatne pogoje ali zagotavljajo enakovredna jamstva iz odstavka 3(a) ter prihajajo iz obratov, ki takšna jamstva zagotavljajo, in ki ga je podpisal uradni veterinar ali po potrebi drug pristojni organ, odobren z istim postopkom.

3. Po postopku iz člena 18:

(a) se določijo posebne zahteve – zlasti za zaščito Skupnosti pred določenimi eksotičnimi boleznimi ali boleznimi, ki se prenašajo na ljudi – ali jamstva, ki so enakovredna tem pogojem.

Posebne zahteve in enakovredna jamstva, določena za tretje države, ne smejo biti ugodnejša od tistih iz prilog I in II ter druge in tretje alinee člena 3;

(b) pripravi se seznam Skupnosti glede obratov tretjih držav, ki izpolnjujejo zahteve odstavka 2(b);

(c) določi se vrsta katerih koli obdelav ali ukrepov, ki jih je treba izvajati zaradi preprečitve ponovne kontaminacije živalskih črev, jajc in jajčnih izdelkov.

4. Odločitve iz odstavkov 2 in 3 se mora sprejeti na podlagi presoje in po potrebi mnenja Znanstvenega veterinarskega odbora o dejanski nevarnosti širjenja hudih nalezljivih bolezni ali bolezni, ki se prenašajo na ljudi, katerih razlog bi lahko bilo premikanje izdelka, ne le za vrste, iz katerih izdelek izhaja, ampak tudi za vrste, ki bi lahko bolezni prenašale, postale žarišče bolezni ali nevarnost za javno zdravstvo.

5. Strokovnjaki Komisije in držav članic izvajajo inšpekcije na kraju samem, da bi se prepričali, ali se lahko jamstva, ki so jih vložile tretje države v zvezi s pogoji proizvodnje in dajanja na trg, obravnavajo enako kot jamstva, ki se uporabljajo v Skupnosti.

Strokovnjake držav članic, ki so odgovorni za te inšpekcije, imenuje Komisija na predloge držav članic.

Inšpekcije se izvajajo v imenu Skupnosti, ki krije vse z njimi povezane stroške.

Do vzpostavitve inšpekcij iz prvega pododstavka se še naprej uporabljajo v tretjih državah veljavni predpisi o inšpekcijah, vendar je treba preko Stalnega veterinarskega odbora obveščati o neizpolnjevanju jamstev, zagotovljenih v skladu s odstavkom 3, ki se ugotovi med temi inšpekcijami.

6. Do sestave seznama iz odstavkov 2(a) in 3(b) je državam članicam dovoljeno ohraniti kontrolne postopke iz člena 11(2) Direktive 90/675/EGS in nacionalnega spričevala, ki je potrebno za uvoz v skladu z obstoječimi nacionalnimi predpisi.

Člen 11

Postopek iz člena 18 se uporablja zaradi določanja posebnih zahtev zdravstvenega varstva živali pri uvozu v Skupnost ter vrste in vsebine spremnih dokumentov za izdelke iz Priloge I, namenjene poskusnim laboratorijem.

Člen 12

1. Uporablja se načela in pravila, določena z Direktivama 90/675/EGS in 91/496/EGS [11], zlasti glede organizacije in nadaljnjih ukrepov po inšpekcijah, ki jih morajo opravljati države članice, ter zaščitnih ukrepov, ki jih je treba izvajati.

Vendar pa se lahko pri nekaterih vrstah izdelkov živalskega izvora v skladu s postopkom iz člena 18 sprejme odstopanja od fizičnega pregleda iz člena 8(2) Direktive 90/675/EGS.

2. V členu 4(1) Direktive 90/675/EGS se doda naslednji pododstavek:

"Če pa izdelki živalskega izvora prispejo v vsebnikih, zaviti ali vakuumsko pakirani, se lahko identifikacijski pregled omeji na zagotovitev, da so pečati, ki jih je namestil uradni veterinar ali pristojni organ na vsebnik ali embalažo, nedotaknjeni in da navedbe na njih ustrezajo tistim, ki so vpisane v spremni dokument ali spričevalo."

Člen 13

1. Države članice lahko z izdajo ustreznega dovoljenja odobrijo uvoz iz tretjih držav za izdelke živalskega izvora, ki so navedeni v prilogah I in II, v obliki trgovskih vzorcev.

2. Dovoljenje iz odstavka 1 mora spremljati pošiljko in vsebovati vse podrobnosti o posebnih pogojih, v skladu s katerimi se lahko pošiljka uvozi, vključno z vsemi odstopanji od pregledov, ki jih določa Direktiva 90/675/EGS.

3. Če pošiljka prispe v eno od držav članic za naknadno pošiljanje v drugo državo članico, prva država članica zagotovi, da pošiljko spremlja ustrezno dovoljenje. Pretok se izvaja v skladu z določbami člena 11(2) Direktive 90/675/EGS. Za zagotovitev, da pošiljka izpolnjuje pogoje dovoljenja (in odobritev za vstop na njeno ozemlje), je odgovorna država članica, ki dovoljenje izda.

POGLAVJE IV Skupne končne določbe

Člen 14

1. Člen 3(d) Direktive 72/461/EGS [12] se izbriše.

Sklepa Komisije 92/183/EGS [13] in 92/187/EGS [14] še naprej veljata za zahteve te direktive brez poseganja v katere koli spremembe, ki jih je treba narediti pri sklepih v skladu s postopkom iz člena 18.

2. Direktiva 90/667/EGS se spremeni:

(a) v členu 13 se doda naslednji odstavek:

"2. Zaradi zagotovitve upoštevanja pregledov iz odstavka 1:

(a) predelani izdelki, pridobljeni iz snovi z nizkim ali visokim tveganem, morajo izpolnjevati zahteve poglavja 6 priloge I k Direktivi 92/118/EGS [15]

(b) snovi z nizkim tveganjem, snovi z visokim tveganjem, namenjene predelavi v obratu, določenem v drugi državi članici v skladu z drugim stavkom člena 4(1), in predelani izdelki, pridobljeni iz snovi z visokim ali nizkim tveganjem, morajo imeti naslednje spremne dokumente:

- če izhajajo iz obrata, odobrenega v skladu s členoma 4 ali 5, trgovinske dokumente, ki navajajo:

- po potrebi vrsto obdelave,

- ali izdelek vsebuje beljakovine prežvekovalcev,

- če prihajajo iz drugega obrata, spričevalo, ki ga izda in podpiše uradni veterinar, in ki navaja:

- načine obdelave, uporabljene pri pošiljki,

- rezultate preiskav na salmonele,

- ali izdelek vsebuje beljakovine prežvekovalcev.";

(b) v členu 6 se besedilo "se določijo v skladu s postopkom člena 19" nadomesti s "so določeni v poglavju 10 Priloge I k Direktivi 92/118/EGS"

(c) prvi odstavek člena 14 se izbriše.

Člen 15

Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije sprejme vsako novo prilogo, ki določa posebne zahteve za druge izdelke, ki bi lahko predstavljali dejansko nevarnost za širjenje nevarnih prenosljivih bolezni ali dejansko nevarnost za zdravje ljudi.

Priloge se po potrebi spremenijo s postopkom iz člena 18 v skladu s splošnimi načeli, določenimi v drugi alinei člena 3.

Člen 16

1. Državam članicam je dovoljeno, da dovolijo vstop na svoje ozemlje za izdelke živalskega izvora iz prilog I in II ter iz druge in tretje alinee člena 3, ki so bili pridobljeni na ozemlju ene od držav članic, vendar so se prevažali čez ozemlje tretje države, samo ob predložitvi veterinarskega spričevala ali spričevala o zdravstveni ustreznosti živil, s katerim se potrjuje skladnost z zahtevami te direktive.

2. Države članice, ki se lahko zatečejo k možnosti, določeni v odstavku 1, o tem obvestijo Komisijo in druge države članice v okviru Stalnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sklepom 68/361/EGS [16].

Člen 17

1. Prilogi A in B k direktivama 89/662/EGS in 90/425/EGS se nadomestita z besedili iz Priloge III k tej direktivi.

2. Direktiva 77/99/EGS se spremeni:

- v členu 2(b) se točka (iv) črta, točki (v) in (vi) pa postaneta točki (iv) in (v);

- Člen 6(2) se glasi:

"2. V skladu s postopkom iz člena 20 se lahko določijo dodatni pogoji za druge izdelke živalskega izvora zaradi zagotavljanja varovanja javnega zdravja."

Člen 18

Pri sklicevanju na postopek iz tega člena deluje Stalni veterinarski odbor v skladu s pravili iz člena 17 Direktive 89/662/EGS.

Člen 19

V skladu s postopkom iz člena 18 se lahko sprejmejo prehodni ukrepi za obdobje največ treh let, z začetkom 1. julija 1993, zaradi lažjega prehoda na nove predpise, vzpostavljene s to direktivo.

Člen 20

1. Države članice do 1. januarja 1993 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členoma 12(2) in 17 ter z drugimi zahtevami te direktive pred 1. januarjem 1994. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3. Določitev roka za prenos v nacionalno zakonodajo 1. januarja 1994 ne vpliva na odpravo kontrol na mejah, ki jih predvidevata Direktivi 89/662/EGS in 90/425/EGS.

Člen 21

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. decembra 1992

Za Svet

Predsednik

J. Gummer

[1] UL C 327, 30.12.1989, str. 29 in UL C 84, 2.4.1990, str. 102.

[2] UL C 113, 7.5.1990, str. 205 in UL C 149, 18.6.1990, str. 259.

[3] UL C 124, 21.5.1990, str. 15 in UL C 182, 23.7.1990, str. 250.

[4] UL L 373, 31.12.1990, str. 1.

[5] UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[6] UL L 378, 31.12.1982, str. 58. Direktiva, nazadnje spremenjena z Odločbo 90/134/EGS (UL L 76, 22.3.1990, str. 23).

[7] UL L 373, 31.12.1990, str. 26.

[8] UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, posodobljena z Direktivo 92/5/EGS (UL L 57, 2.3.1992, str. 1), in nazadnje spremenjena z Direktivo 92/45/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 35).

[9] UL L 233, 19.8.1981, str. 32.

[10] UL L 268, 14.9.1992, str. 1.

[11] UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

[12] UL L 302, 31.12.1972, str. 24. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 91/687/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 16).

[13] UL L 84, 31.3.1992, str. 33.

[14] UL L 87, 2.4.1992, str. 20.

[15] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[16] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POSEBNE ZAHTEVE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI

POGLAVJE 1 Tekoče mleko, mleko v prahu in izdelki iz mleka v prahu, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Trgovina med državami članicami ES s tekočim mlekom, mlekom v prahu in izdelki iz mleka v prahu, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njihov uvoz morata izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsak vsebnik, s katerim se prevaža izdelek, mora biti označen z vrsto izdelka;

2. vsako pošiljko mora spremljati trgovski dokument v skladu z zadnjo alineo člena 4(2)(a) ali spričevalo o zdravstveni ustreznosti živil iz člena 10(2)(c) z nazivom in številko dovoljenja obdelovalnega ali predelovalnega obrata ter z navedbo, da je bil izdelek toplotno obdelan v skladu z odstavkom 3(a); takšen dokument ali spričevalo mora prejemnik pošiljke hraniti najmanj eno leto;

3. dokument ali spričevalo iz odstavka 2 morata potrjevati:

(a) da je bilo med obdelavo ali predelavo mleko izpostavljeno temperaturi najmanj 71,7° C za najmanj 15 sekund ali drugi enakovredni kombinaciji trajanja postopka in temperature ali, v primeru mleka v prahu ali izdelkov iz mleka v prahu, da je imela toplotna obdelava med sušenjem z valji ali razprševanjem enak učinek;

(b) in da so bile v primeru mleka v prahu in izdelkov iz mleka v prahu izpolnjene naslednje zahteve:

(i) po zaključku postopka sušenja so bili sprejeti vsi zaščitni ukrepi za preprečitev kontaminacije izdelka;

(ii) končni izdelek je bil pakiran v nove vsebnike; in

(c) v primeru vsebnikov za nepakirane izdelke, da sta bila vozilo ali vsebnik pred natovarjanjem tekočega mleka, mleka v prahu ali izdelkov iz mleka v prahu zaradi dostave na namembno mesto razkužena s sredstvom, ki so ga odobrili pristojni organi.

Poleg tega pa lahko uvoz tekočega mleka, mleka v prahu ali izdelkov iz mleka v prahu odobrijo le iz tretjih držav ali delov tretjih držav, ki so navedeni v seznamih iz člena 23 Direktive 92/46/EGS in ki izpolnjujejo pogoje, določene v členu 26 navedene direktive.

POGLAVJE 2 Živalska čreva

A. Trgovina

Za trgovino z živalskimi črevi se zahteva predložitev dokumenta, v katerem je naveden obrat porekla, ki mora biti:

- obrat z dovoljenjem pristojnega organa, če so čreva soljena ali sušena na kraju porekla ali če soljena ali sušena čreva naknadno predelana za druge namene,

- v drugih primerih obrat, potrjen v skladu z Direktivo 64/433/EGS [1], če se čreva prevažajo na način, ki preprečuje kontaminacijo.

B. Uvoz iz tretjih držav

Uvoz živalskih črev iz tretjih držav je pogojen s predložitvijo spričevala iz člena 10(2)(c), ki ga izda in podpiše uradni veterinar tretje države izvoznice, v njem pa je navedeno:

(i) da prihajajo čreva iz obratov, ki jih je potrdil pristojni organ države izvoznice;

(ii) da so bila čreva očiščena, ostrgana, potem pa soljena ali beljena (ali pa do so bila namesto soljenja ali beljenja po strganju posušena);

(iii) da so bili po obdelavi iz točke (ii) izvedeni učinkoviti ukrepi za preprečitev ponovne kontaminacije črev.

POGLAVJE 3 Kože kopitarjev, ki jih Direktivi 64/433/EGS ali 72/462/EGS ne obravnavata

Za trgovino in uvoz kož kopitarjev iz tretjih držav velja pogoj, da vsako pošiljko spremlja bodisi komercialni dokument iz zadnje alinee člena 4(2) ali zdravstveno spričevalo iz člena 10(2)(c), na katerem piše:

(a) za kože kopitarjev, razen prašičev, da:

(i) kože niso bile pridobljene od živali s poreklom s področja ali iz države, za katero glede zadevne živalske vrste veljajo omejitve zaradi izbruha hude prenosljive bolezni;

(ii) so bile kože posušene, suho ali mokro nasoljene ali kemično obdelane najmanj 14 dni pred odpremo;

(iii) da pošiljka ni bila v stiku s katerimi koli drugimi izdelki živalskega izvora ali živimi živalmi, ki bi predstavljale tveganje za širjenje nevarne prenosljive bolezni.

Te zahteve ne veljajo, če so bile kože 21 dni hranjene ločeno, ali če so se 21 dni neprekinjeno prevažale.

(b) za kože prašičev, da:

(i) so bili prašiči, od katerih so bile kože pridobljene, v državi izvoznici najmanj tri mesece pred klanjem;

(ii) so bile kože posušene, suho ali mokro nasoljene ali kemično obdelane najmanj 14 dni pred odpremo;

(iii) da v državi porekla ali v primeru regionalizacije v regiji porekla v obdobju 12 mesecev pred odpremo ni bil zabeležen noben primer afriške prašičje kuge ali vezikularne bolezni prašičev;

(iv) da pošiljka ni bila v stiku s katerimi koli drugimi izdelki živalskega izvora ali živimi živalmi, ki bi predstavljale tveganje za širjenje nevarne prenosljive bolezni.

Uvoz neobdelanih kož je dovoljen samo iz tretjih držav, iz katerih je na podlagi pravil Skupnosti dovoljen uvoz svežega mesa zadevne vrste.

POGLAVJE 4 Hrana za hišne živali, ki vsebuje snovi z nizkim tveganjem v smislu Direktive 90/667/EGS

1. Vsako pošiljko hrane za hišne živali v nepredušno zaprtih vsebnikih mora spremljati spričevalo, ki ga izda in podpiše uradni veterinar države izvora, v katerem je navedeno, da je bil izdelek toplotno obdelan do minimalne vrednosti Fc 3,0.

2. Vsako pošiljko polsuhe hrane za hišne živali mora spremljati bodisi komercialni dokument ali spričevalo iz člena 13(2)(b) Direktive 90/667/EGS, v katerem piše:

(i) da so bile surovine živalskega izvora, iz katerih je bila hrana za hišne živali izdelana, pridobljene izključno od zdravih, zaklanih živali, katerih meso je bilo ocenjeno kot primerno za prehrano ljudi;

(ii) da so bile sestavine živalskega izvora toplotno obdelane pri najmanj 90 °C skozi celotno maso;

(iii) da so bili po predelavi izvedeni učinkoviti ukrepi, s katerimi se je zagotovilo, da pošiljka ni bila izpostavljena ponovni kontaminaciji.

3. Suha hrana za hišne živali mora izpolnjevati naslednje zahteve:

(a) surovine, iz katerih je bila hrana za hišne živali izdelana, so bile snovi z nizkim tveganjem v skladu s členi 2, 5 in 17 Direktive 90/667/EGS;

(b) vsako pošiljko spremlja komercialni dokument ali spričevalo iz člena 13(2)(b) Direktive 90/667/EGS, v katerem piše:

(i) da je bila suha hrana za hišne živali narejena iz materialov zaklanih živali, ki so bili toplotno obdelani, tako da je bila dosežena temperatura najmanj 90 °C skozi njihovo celotno maso, pri tem pa se razume, da takšna obdelava za končne izdelke, katerih sestavine so bile tako obdelane, ni bila potrebna;

(ii) da so bili po toplotni obdelavi opravljeni vsi varnostni ukrepi za zagotovitev, da izdelek pred odpremo ni bil na noben način kontaminiran;

(iii) da je izdelek pakiran v nove vsebnike (vreče);

(iv) da je bil postopek proizvodnje testiran z zadovoljivimi rezultati v skladu s poglavjem III(2) Priloge II k Direktivi 90/667/EGS.

4. Vsako pošiljko izdelkov, izdelanih iz predelanih kož, mora spremljati komercialni dokument ali spričevalo iz člena 13(2)(b) Direktive 90/667/EGS, v katerem piše, da so bili izdelki med predelavo toplotno obdelani do te mere, da so bili uničeni patogeni organizmi (vključno s salmonelami), ter da so bili po predelavi izvedeni učinkoviti ukrepi za preprečitev kontaminacije izdelka.

POGLAVJE 5 Kosti in izdelki iz kosti (razen kostne moke), rogovi in izdelki iz rogov (razen moke iz rogov) ter kopita in izdelki iz kopit (razen moke iz kopit)

Trgovina in uvoz zadevnih izdelkov sta odvisna od naslednjih pogojev:

A. če so namenjeni prehrani ljudi ali živali:

1. pri trgovini so kosti, rogovi in kopita predmet zahtev zdravstvenega varstva živali iz Direktive 72/461/EGS;

2. pri trgovini so izdelki iz kosti, izdelki iz rogov in izdelki iz kopit predmet zahtev zdravstvenega varstva živali iz Direktive 80/215/EGS [2]

3. pri uvozu so kosti, izdelki iz kosti, rogovi, izdelki iz rogov, kopita in izdelki iz kopit predmet zahtev Direktive 72/462/EGS [3]

B. če so namenjeni za drugo rabo kot za prehrano ljudi ali živali, vključno s tistimi, ki so namenjeni predelavi z namenom proizvodnje želatin:

1. Države članice dovolijo uvoz kosti in izdelkov iz kosti (razen kostne moke), rogov in izdelkov iz rogov (razen moke iz rogov) ter kopit in izdelkov iz kopit (razen moke iz kopit), pod pogojem:

(i) da so izdelki pred izvozom posušeni in ne hlajeni ali zamrznjeni;

(ii) da se izdelki prevažajo samo po kopnem ali morju iz države izvora neposredno do mejne kontrolne točke Skupnosti in se ne pretovarjajo v nobenem pristanišču ali mestu, ki ni v Skupnosti;

(iii) da se po pregledu dokumentov iz Direktive 90/675/EGS izdelke prepelje neposredno do predelovalnega obrata;

2. vsako pošiljko mora spremljati jamstvo uvoznika, da izdelki, uvoženi v sklopu tega poglavja, ne bodo preusmerjeni in neposredno uporabljeni v hrani ljudi ali živali.

Izjavo o tem je treba predložiti uradnemu veterinarju na mejni kontrolni točki na točki prvega vstopa blaga v Skupnost, da jo ta zabeleži, nato pa ta izjava spremlja pošiljko do njenega cilja.

3. po postopku iz člena 18 te Direktive se lahko glede na stanje zdravstvenega varstva živali in jamstva glede nadzora izvora, ki jih ponudi tretja država, dovolijo odstopanja od nekaterih izmed teh zahtev.

POGLAVJE 6 Predelane živalske beljakovine

I. Brez vpliva na katere koli veljavne omejitve v zvezi z BSE ali omejitve glede krmljenja prežvekovalcev z beljakovinami prežvekovalcev sta trgovina in uvoz predelanih živalskih beljakovin odvisna od naslednjega:

A. za trgovino:

- pri predelanih živalskih beljakovinah, namenjenih za prehrano ljudi, od predložitve dokumenta ali spričevala iz Direktive 77/99/EGS, v katerem je navedeno, da so bile zahteve Direktive izpolnjene,

- pri predelanih živalskih beljakovinah, namenjenih za živalska krmila, od predložitve dokumenta ali spričevala iz člena 13 Direktive 90/667/EGS;

B. za uvoz:

1. od predložitve spričevala o zdravstveni ustreznosti živil iz člena 10(2)(c), ki ga je podpisal uradni veterinar države izvora in v katerem piše:

(a) izdelek:

(i) če je namenjen za prehrano živali, da je bil ustrezno toplotno obdelan, tako da ustreza biološkim standardom iz Priloge II, Poglavje III Direktive 90/667/EGS;

(ii) če je namenjen prehrani ljudi, da izpolnjuje zahteve Direktive 80/215/EGS;

(b) da so bili po obdelavi izvedeni vsi varnostni ukrepi za preprečitev kontaminacije obdelanega izdelka;

(c) da so bili ob odhodu pošiljke iz države izvora odvzeti vzorci in preiskani na salmonele;

(d) da so bili rezultati teh preiskav negativni;

2. po pregledu dokumentov za spričevalo, obravnavano v 1, od vzorčenja, ki ga opravi pristojni organ na mejni kontrolni točki, brez vpliva na točko II:

(i) vsake pošiljke izdelka, predanega v nepakiranem stanju;

(ii) naključno pri pošiljkah izdelka, pakiranega v proizvodnem obratu;

3. za sprostitev pošiljk predelanih živalskih beljakovin v prost pretok na ozemlju Skupnosti, od dokaza, da so bili rezultati vzorčenja, opravljenega na podlagi B(1)(c), negativni, če je to po ponovni predelavi potrebno;

C. nacionalna pravila za zahteve v zvezi z BSE in praskavcem, ki veljajo za živalske beljakovine na dan objave te direktive, se lahko ohranijo do odločbe o tipu toplotne obdelave, s katerim je mogoče uničiti povzročitelja.

Trgovina in uvoz mesne moke in kostne moke ostaneta odvisna od člena 5(2) Direktive 89/662/EGS in člena 11(2) Direktive 90/675/EGS.

II. Države članice lahko opravljajo naključno vzorčenje pošiljk v nepakiranem stanju iz tretje države, pri kateri je bilo zadnjih šest zaporednih preiskav negativnih. Če je rezultat med enim od teh pregledov pozitiven, je treba obvestiti pristojni organ države izvora, da lahko ta izvede ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja. O teh ukrepih je treba obvestiti pristojni organ, ki je odgovoren za preglede pri uvozu. V primeru nadaljnjih pozitivnih rezultatov pri pošiljkah iz istega izvora je treba opravljati nadaljnje preiskave vseh pošiljk iz tega izvora, dokler niso ponovno izpolnjene zahteve, določene v prvem stavku.

III. Države članice morajo hraniti evidence rezultatov opravljenih vzorčenj za vse pošiljke, pri katerih je bilo vzorčenje opravljeno.

IV. V skladu s členom 3(3) Direktive 89/662/EGS je pretovarjanje pošiljk dovoljeno samo v pristaniščih, ki so bila odobrena s postopkom iz člena 18, pod pogojem, da je bil med državami članicami dosežen bilateralen sporazum o dovoljevanju odloga pregledovanja pošiljk, dokler te ne pridejo na mejno kontrolno točko namembne države članice.

V. Če se izkaže, da je pošiljka pozitivna na salmonele, se jo bodisi:

(a) ponovno izvozi iz Skupnosti;

(b) uporabi za druge namene in ne za krmila za živali. V tem primeru lahko pošiljka zapusti pristanišče ali skladišče samo pod pogojem, da ni v krmilih za živali;

(c) ponovno predela v obratu za obdelavo, odobrenem na podlagi direktive 90/667/EGS, ali katerem koli obratu, odobrenem za dekontaminacijo. Premikanje iz pristanišča ali skladišča se nadzira z dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ, in pošiljka se ne izpusti, dokler se ne obdela, dokler je pristojni organ ne preišče na salmonele v skladu s Prilogo II, Poglavje III Direktive 90/667/EGS in ne dobi negativnih rezultatov.

POGLAVJE 7 Kri in izdelki iz krvi živalskega porekla

(z izjemo živali iz družine konjev)

1. Trgovina s krvjo in izdelki iz krvi se izvaja v skladu s splošnimi določbami člena 4 te direktive.

2. Uvoz izdelkov iz krvi, namenjenih farmacevtski industriji, je odvisen od predložitve zdravstvenega spričevala iz člena 10(2)(c), ki potrjuje ustreznost določbam o identiteti zadevnih snovi, njihovem pakiranju, pogojih prevoza, skladiščenja, rokovanja in predelave, kakor tudi določbam glede odstranjevanja materiala za zavijanje, embalaže in ostankov predelave, da se prepreči kakršna koli nevarnost za javno zdravstvo ali zdravstveno varstvo živali, brez vpliva na uvoz za prehrano ljudi, ki je še vedno odvisen od zahtev Direktive 72/462/EGS.

3. Uvoz izdelkov iz krvi živalskega izvora živalskih vrst, ki niso iz družine konjev, namenjenih za druge namene, je odvisen od predložitve veterinarskega spričevala iz člena 10(2)(c), ki ga je podpisal uradni veterinar in v katerem, če se je v skladu s postopkom iz člena 18 smatralo, da predstavlja država izvora tveganje glede slinavke in parkljevke in/ali bolezni modrikastega jezika, piše:

(a) da izdelki:

- prihajajo iz klavnice iz cone s polmerom 10 km, ki je prosta zadevne bolezni, na katero je občutljiva živalska vrsta, iz katere izdelek izhaja, ali

- izhajajo od živali, ki (ali katerih matere):

- so bile v državi izvora tri mesece, in

- so bile pred in po klanju pregledane in je bilo ugotovljeno, da nimajo zadevnih bolezni.

V primeru pošiljk, ki ustrezajo zgoraj postavljenim zahtevam:

- razen v primeru iz točke 5 je treba vsako pošiljko izdelkov iz krvi prepeljati neposredno od mesta prihoda do laboratorija zaradi obdelave in vse ostanke obdelave takoj uničiti,

- vsaki seriji izdelkov iz krvi je treba odvzeti vzorec in ga predati laboratoriju, odobrenem s postopkom iz člena 18, za preiskavo na prisotnost virusa slinavke in parkljevke in virusa bolezni modrikastega jezika,

- serije se ne sme odpustiti iz laboratorija, dokler se ne ugotovi, da v testnem vzorcu ni prisoten virus slinavke in parkljevke in/ali virus bolezni modrikastega jezika,

- uvoznik nosi vse stroške izvedbe preiskav na podlagi direktive 90/675/EGS;

(b) ali da so bili izdelki obdelani z eno od naslednjih obdelav:

- gretje na temperaturo najmanj 65 °C za najmanj tri ure, ali

- obsevanje z 2,5 mega radi, ali

- sprememba pH na pH 5 za tri ure;

(c) v primeru izdelkov iz krvi, ki se uporabljajo kot in-vitro diagnostični ali laboratorijski reagenti, da so bili odpremljeni v nepredušno zaprtih, neprepustnih vsebnikih. V tem primeru:

- vsebniki ali njihova zunanja embalaža morajo biti jasno označeni "Samo za uporabo kot in-vitro diagnostični ali laboratorijski reagenti", in

- izdelki iz krvi se lahko uporabijo samo kot in-vitro diagnostični ali laboratorijski reagenti in vsa literatura o izdelku mora navajati, da ti izdelki ali njihovi ostanki ne smejo priti v stik s prežvekovalci ali prašiči.

4. Države članice odobrijo uvoz izdelkov iz krvi iz tretjih državah, ki se smatrajo za proste nevarnih prenosljivih bolezni, če izdelke iz krvi spremlja veterinarsko spričevalo, v katerem piše, da ti prihajajo od živali z izvorom iz države članice ali ene izmed prej omenjenih tretjih držav.

5. Katerikoli izdelek iz krvi, shranjen v nepredušno zaprte, neprepustne vsebnike, se lahko shrani v obratih, ki so pod stalnim nadzorom uradnega veterinarja, če se ti izdelki hranijo ločeno od vseh drugih izdelkov živalskega izvora, shranjenih v tem obratu.

POGLAVJE 8 Serum živali iz družine konjev

1. Serum mora, da bi se lahko z njim trgovalo, prihajati od kopitarjev, ki ne kažejo znakov nobene nevarne prenosljive bolezni iz Direktive 90/426/EGS [4] ali nevarne prenosljive bolezni, na katero so kopitarji občutljivi, in biti pridobljen v organih ali centrih, ki niso predmet zdravstvenih omejitev na podlagi navedene Direktive.

2. Serum kopitarjev se lahko uvozi samo, če prihaja od kopitarjev rojenih in rejenih v tretji državi, iz katere je dovoljen uvoz konjev za zakol, in je bil pridobljen, predelan in odpremljen v pogojih, ki se določijo s postopkom iz člena 18.

POGLAVJE 9 Mast in topljene masti

1. Države članice dovolijo uvoz v Skupnost za mast in topljene masti iz tretjih držav, ki so na spisku, priloženem Odločbi 79/542/EGS, iz katerih je dovoljen uvoz svežega mesa zadevne vrste.

2. Če je bil v zadnjih 12 mesecih pred izvozom v državi, omenjeni v odstavku 1, izbruh nevarne prenosljive bolezni, mora vsako pošiljko masti ali topljenih masi spremljati spričevalo iz člena 10(2) te direktive, v katerem piše:

A. da so bile mast ali topljene masti obdelane z enim od naslednjih postopkov toplotne obdelave:

(i) najmanj 70 °C za najmanj 30 minut; ali

(ii) najmanj 90 °C za najmanj 15 minut; ali

(iii) minimalna temperatura 80 °C v kontinuiranem sistemu topljenja;

B. če so mast ali topljene masti pakirane, da so bile pakirane v nove vsebnike in da so bili izvedeni vsi zaščitni ukrepi za preprečevanje njihove ponovne kontaminacije;

C. če se namerava izdelek prevažati nepakiran, da so bile cevi, črpalke, rezervoar za nepakirane proizvode in vsi drugi rezervoarji vsebniki ali cisterne za nepakirane proizvode, uporabljani za prevoz izdelka iz proizvodnega obrata bodisi neposredno na ladjo, rezervoarje na obali ali neposredno do obratov, pred uporabo pregledani in je bilo ugotovljeno, da so čisti.

POGLAVJE 10 Surovine za izdelavo živalskih krmil in farmacevtskih ali tehničnih izdelkov

1. Surovine pomeni sveže meso, žleze, organe in druge klavnične proizvode, kakor tudi črevesne sluznice, ki niso namenjene prehrani ljudi. Surovine se smatrajo za sveže, če so bile samo hlajene ali drugače obdelane tako, da ni prišlo do dovolj varnega uničenja povzročiteljev bolezni. Zadevne snovi so lahko samo snovi z nizkim tveganjem v smislu Direktive 90/667/EGS.

2. Surovine mora spremljati komercialni dokument ali spričevalo iz člena 13(2) Direktive 90/667/EGS ali spričevalo skladno z vzorcem, ki se bo določil s postopkom iz člena 18, in morajo ustrezati zahtevam Odločbe 92/183/EGS.

3. Pri trgovini je treba original zdravstvenega spričevala ali komercialnega dokumenta predati veterinarskim organom, ki so odgovorni za predelovalni obrat in začasno skladišče, hladilnico ali sortirnico; v primeru uvoza v Skupnost ga je treba predati organom mejne kontrole.

4. Surovine je treba prepeljati neposredno v odobrene ali registrirane obrate za predelavo, ki ustrezajo pogojem iz Direktive 90/667/EGS ali v hladilnice, odobrene za začasno skladiščenje. Pred predelavo se lahko surovine za izdelavo farmacevtskih izdelkov tudi sortirajo in uskladiščijo v objektih, ki jih države članice odobrijo posebej za ta namen. Države članice o odobritvi takih sortirnic obvestijo Komisijo.

5. Surovine se lahko prepeljejo v predelovalni obrat samo v vodotesnih in ustrezno nepredušno zaprtih vsebnikih ali vozilih. Na prejemnikovih in spremnih dokumentih mora biti glede na namen napis "Samo za proizvodnjo hrane za hišne živali" ali "Samo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov". Na vsebnikih in spremni dokumentaciji morata biti navedena ime in naslov pošiljajočega podjetja.

6. Vozila in vsebnike, uporabljene pri prevozu blaga, kakor tudi vso opremo ali naprave, ki pridejo v stik z neobdelano surovino, je treba očistiti in razkužiti. Embalažni material je treba zažgati ali na drug način odstraniti v skladu z navodili uradnega veterinarja.

7. Prehodno skladiščenje surovine je dovoljeno samo v hladilnicah, odobrenih za ta namen, z dovoljenjem in pod nadzorom uradnega veterinarja. Surovino je treba skladiščiti ločeno od ostalega blaga in na način, ki preprečuje kakršno koli širjenje epizootskih bolezni.

8. V predelovalnem obratu se surovino obdela na način, ki ubije vse povzročitelje bolezni in izključi kakršno koli nevarnost za domače črede. Odstranjevanje surovine iz obrata z namenom varnega uničenja v obratih za predelavo, odobrenih ali registriranih za ta namen v skladu z Direktivo 90/667/EGS, je dovoljeno samo v izrednih primerih in z dovoljenjem uradnega veterinarja. Določbe točk 5, 6 in 9 ustrezno veljajo za prevoz surovine in obveščanje uradnega veterinarja, odgovornega za predelovalni obrat.

9. Če se surovino pripelje iz izvornega obrata ali preko zunanje meje Skupnosti:

- uradni veterinar, odgovoren za izvorni obrat v primeru trgovine med državami članicami ES, ali

- mejni inšpekcijski organ v primeru uvoza v Skupnost

obvesti o tem preko sistema "Animo", teleksa ali telefaksa uradnega veterinarja, odgovornega za predelovalni obrat, skladišče za prehodno skladiščenje ali sortirnico.

10. Uvoz v Skupnost je prav tako odvisen od naslednjih določb:

(a) Države članice dovolijo uvoz surovin v Skupnost samo iz tretjih držav, ki so na spisku, določenem v Odločbi Sveta 79/542/EGS, ali v posebni Odločbi Komisije za določeno surovino.

(b) po mejnem pregledu se surovine pod nadzorom pristojnega veterinarskega organa prepeljejo neposredno v odobren ali registriran predelovalni obrat, ki je pod stalnim nadzorom uradnega veterinarja in ki je zagotovil jamstvo, da se bodo surovine uporabile samo za dovoljen namen in da obrata ne bodo zapustile neobdelane ali v odobreno prehodno skladišče ali odobreno sortirnico;

(c) blago mora do prihoda v namembni obrat spremljati veterinarsko spričevalo z dokumentno številko mejnega inšpekcijskega organa ali overjena kopija tega spričevala.

POGLAVJE 11 Meso kuncev in meso gojene divjadi

Države članice zagotovijo, da se meso kuncev in meso gojene divjadi uvaža samo, če:

(a) prihaja iz tretjih držav, ki so:

(i) za gojeno divjad s kožuhom na spisku držav, iz katerih je na podlagi Direktive 72/462/EGS dovoljen uvoz svežega mesa zadevne živalske vrste;

(ii) za gojeno pernato divjad na spisku držav, iz katerih je na podlagi Direktive 91/494/EGS [5] dovoljen uvoz svežega mesa perutnine;

(iii) za meso kuncev na spisku, ki bo sestavljen s postopkom iz člena 18;

(b) ustrezajo najmanj zahtevam iz Poglavja II ali III Direktive 91/495/EGS [6];

(c) prihajajo iz obratov, ki dajejo jamstva iz (b) in so potrjeni s postopkom iz člena 18 ali, do priprave spiska iz (a) (iii), iz obratov, ki so jih odobrili pristojni organi;

(d) vsako pošiljko mesa spremlja zdravstveno spričevalo iz člena 10(2)(c).

POGLAVJE 12 Čebelarski izdelki

1. Čebelarski izdelki, namenjeni izključno rabi v čebelarstvu:

(a) ne smejo prihajati iz območja, ki je predmet prepovedi zaradi pojava hude gnilobe čebelje zalege ali pršičavosti, če je namembna država članica pridobila dodatna jamstva za pršičavost v skladu s členom 14(2) Direktive 92/65/EGS [7]

(b) morajo izpolnjevati zahteve iz člena 8(a) Direktive 92/65/EGS.

2. Kakršna koli odstopanja se lahko določijo po potrebi s postopkom iz člena 18 te direktive.

POGLAVJE 13 Trofejna divjad

Trgovino in uvoz neobdelane trofejne divjadi mora spremljati komercialni dokument iz zadnje alinee člena 4(2)(a) ali veterinarsko spričevalo iz člena 10(2)(c), v katerem piše:

1. da zadevne trofeje ne prihajajo od živali z izvorom z območja, ki je predmet omejitev zaradi prisotnosti nevarnih prenosljivih bolezni;

2. da so zadevne trofeje popolnoma posušene in brez ostankov mesa ter da so bile pred odpremo sušene, suho nasoljene ali mokro nasoljene za najmanj 14 dni;

3. da pošiljka ni bila v stiku z nobenim drugim izdelkom živalskega izvora ali živaljo, ki bi jo lahko kontaminirala;

4. da je bil izdelek po sušenju razkužen z razkužili, ki jih je odobril pristojni organ odpremne države;

5. da so bile trofeje zapakirane v novo, prozorno embalažo.

POGLAVJE 14 Gnoj za obdelavo prsti [8]

Izdelki iz predelanega gnoja

Vsa organska gnojila so bila obdelana, da se zagotovi odsotnost povzročiteljev bolezni v izdelku.

Predmet trgovine ali uvoza so lahko obdelani izdelki iz gnoja, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

- ni salmonel:

v 25 g obdelanega izdelka ni salmonel;

- ni bakterij iz družine enterobacteriaceae:

na podlagi štetja aerobnih bakterij (< 1000 cfu na gram obdelanega izdelka);

- zmanjšano število sporogenih bakterij in proizvodnje toksinov:

vsebnost vlage < 14 %, vrednost aW izdelka < 0,7.

Izdelke je treba skladiščiti tako, da po predelavi ne more priti do kontaminacije ali sekundarne okužbe in vlažnosti.

Izdelek je zato treba skladiščiti v:

- dobro zaprtih in izoliranih silosih, ali

- ustrezno zaprti embalaži (plastične vreče ali "velike vreče").

Nepredelan gnoj

Trguje ali uvaža se lahko samo nepredelan gnoj kokoši ali živali iz družine konjev. Ta gnoj mora prihajati iz območja, ki je prosto nevarnih prenosljivih živalskih bolezni, zlasti:

- slinavke in parkljevke,

- atipične kokošje kuge.

- prašičje kuge,

- aviarne influence,

- afriške prašičje kuge,

- konjske kuge,

- vezikularne bolezni prašičev.

Po potrebi se lahko bakteriološki standardi določijo s postopkom iz člena 18 te direktive.

POGLAVJE 15 Nepredelana volna, dlaka, ščetine, perje in deli peres

1. Ovčja volna, dlaka prežvekovalcev in ščetine prašičev se smatrajo kot "nepredelane", če niso bile tovarniško oprane ali dobljene pri strojenju, peresa in deli peres se pa smatrajo kot "nepredelani", če niso bili obdelani s tokom pare ali s kakšno drugo metodo, ki zagotavlja, da ne pride do prenosa povzročiteljev bolezni.

2. Nepredelano ovčjo volno, dlako prežvekovalcev, ščetine prašičev, peresa in dele peres (blago) se lahko uvaža ali se z njimi trguje samo, če so dobro zaprti v embalaži in suhi. Vendar pa sta prepovedana trgovina s prašičjimi ščetinami in njihov uvoz iz držav ali regij, v katerih je afriška prašičja kuga endemična, razen za prašičje ščetine, ki:

(a) so bile prekuhane, obarvane ali beljene; ali

(b) so bile obdelane s kakšnim drugim načinom obdelave, ki zagotovo ubije povzročitelje bolezni, če se dokaz o tem preda v obliki spričevala veterinarja, ki je odgovoren za mesto izvora. Tovarniško pranje se ne smatra za obliko obdelave za namene te določbe.

3. Določbe tega poglavja ne veljajo za trgovino z okrasnimi peresi ali peresi in njihov uvoz:

(a) ki jih nosijo popotniki za osebno rabo; ali

(b) ki so predmet trgovine ali uvoza v Skupnost v obliki pošiljk, poslanih fizičnim osebam za neindustrijske namene.

4. Blago mora biti poslano neposredno namembnemu obratu ali skladišču za skladiščenje v pogojih, ki preprečujejo kakršno koli širjenje povzročiteljev bolezni.

[1] UL L 121, 29.7.1964, str. 2012/64. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 91/497/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 69).

[2] UL L 47, 21.2.1980, str. 4. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 91/687/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 16).

[3] UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 91/688/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 18).

[4] UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, nazadnje spremenjena z Odločbo 92/130/EGS (UL L 47, 22.2.1992, str. 26).

[5] UL L 268, 24.9.1991, str. 25.

[6] UL L 268, 24.9.1991, str. 41.

[7] UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

[8] Gnoj pomeni katero koli mešanico iztrebkov in urina goveda, praičev, kopitarjev in kokoi.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POSEBNI JAVNOZDRAVSTVENI POGOJI

POGLAVJE 1

Uvoz mesnih izdelkov iz mesa perutnine, mesa gojene divjadi, mesa divjadi in mesa kuncev iz tretjih držav

Države članice zagotovijo, da se mesni izdelki iz mesa perutnine, mesa gojene divjadi, mesa divjadi in mesa kuncev ne uvažajo, razen če:

(a) prihajajo iz tretje države, ki je uvrščena na seznam v skladu z:

(i) členom 14 Direktive 71/118/EGS za meso perutnine;

(ii) členom 16 Direktive 92/45/EGS za meso divjadi;

(iii) spisek za meso kuncev in meso gojene divjadi bo sestavljen po postopku iz člena 18;

(b) uporabljeno sveže meso izpolnjuje ustrezne zahteve člena 14 Direktive 71/118/EGS za meso perutnine, Člena 16 Direktive 92/45/EGS za meso divjadi, člena 3 Direktive 91/495/EGS za meso kuncev in člena 6 navedene Direktive za meso gojene divjadi;

(c) prihajajo iz obrata, ki nudi jamstva, enaka tistim iz Direktive 77/99/EGS, in ki je odobren v skladu s postopkom iz člena 18, ali ki ga do sprejetja takšne odločitve odobri pristojni organ države članice, ob tem pa ostane uvoz teh izdelkov odvisen od pravil člena 11(2) Direktive 90/675/EGS;

(d) so pripravljeni, pregledani in se z njimi rokuje v skladu z ustreznimi zahtevami iz Direktive 77/99/EGS;

(e) vsako pošiljko mesnih izdelkov spremlja zdravstveno spričevalo, določeno v skladu s postopkom iz člena 18.

POGLAVJE 2

Pred 1. januarjem 1994 se v skladu s postopkom iz člena 18 določijo zdravstveni pogoji, ki veljajo za naslednje:

- dajanje na trg in uvoz jajc ter uvoz jajčnih izdelkov, namenjenih prehrani ljudi, brez vpliva na pravila, določena v okviru skupne tržne ureditve,

- pripravo želatin, namenjenih prehrani ljudi,

- trgovino z medom, žabjimi kraki in polži, namenjenimi prehrani ljudi, in njihov uvoz.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

I KONSOLIDIRANE RAZLIČICE PRILOG A IN B DIREKTIVE 89/662/EGS

"

„PRILOGA A

VETERINARSKA ZAKONODAJA

POGLAVJE I

- Direktiva Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih zdravstvenega varstva, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom med državami članicami ES (UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64).

- Direktiva Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o problemih zdravstvenega varstva, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom perutnine (UL L 55, 8.3.1971, str. 23).

- Direktiva Sveta 72/461/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih zdravstvenega varstva, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom med državami članicami ES (UL L 302, 31.12.1972, str. 24).

- Direktiva Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o problemih zdravstvenega varstva, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki med državami članicami ES (UL L 26, 31.1.1977, str. 85).

- Direktiva Sveta 80/215/EGS z dne 22. januarja 1980 o problemih zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki med državami članicami ES (UL L 47, 21.2.1980, str. 4).

- Direktiva Sveta 88/657/EGS z dne 14. decembra 1988 o pogojih za trgovino z in proizvodnjo mletega mesa, mesa v kosih, manjših od 100 gramov, in mesnih pripravkov (UL L 382, 31.12.1988, str. 3).

- Direktiva Sveta 89/437/EGS z dne 20. junija 1989 o problemih higiene in zdravstvenega varstva, ki vplivajo na proizvodnjo jajčnih izdelkov in njihovo dajanje na trg (UL L 212, 22.7.1989, str. 87).

- Direktiva Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo dajanje na trg živali in proizvodov ribogojstva (UL L 46, 19.2.1991, str. 1).

- Direktiva Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za gojenje in dajanje na trg živih školjk (UL L 268, 24.9.1991, str. 1).

- Direktiva Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje ribiških proizvodov na trg (UL L 268, 24.9.1991, str. 15).

- Direktiva Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino s svežim perutninskim mesom med državami članicami ES in uvoz svežega perutninskega mesa iz tretjih držav (UL L 268, 24.9.1991, str. 35).

- Direktiva Sveta 91/495/EGS z dne 27. novembra 1991 o problemih javnega zdravstva in zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg mesa kuncev in mesa gojene divjadi (UL L 268, 24.9.1991, str. 41).

- Direktiva Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o problemih javnega zdravstva in zdravstvenega varstva živali, povezanih z uplenom divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi (UL L 268, 14.9.1992, str. 35).

- Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za pridelavo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov (UL L 268, 14.9.1992, str. 1).

POGLAVJE II

Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva, ki urejajo trgovino z izdelki in uvoz v Skupnost tistih izdelkov, za katere ne veljajo navedene zahteve, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, in, za povzročitelje bolezni, iz Direktive 90/425/EGS (z izjemo povzročiteljev bolezni).

PRILOGA B

IZDELKI, ZA KATERE NE VELJA USKLADITEV SKUPNOSTI, ZA TRGOVINO S KATERIMI PA BI VELJALI PREGLEDI IZ TE DIREKTIVE

Drugi izdelki živalskega izvora, ki niso zajeti ne v Prilogi B te direktive in ne v Prilogi Direktive 90/425/EGS: ti izdelki bodo opredeljeni s postopkom iz člena 18.

"

II KONSOLIDIRANE RAZLIČICE PRILOG A IN B DIREKTIVE 90/425/EGS

"

„PRILOGA A

POGLAVJE I VETERINARSKA ZAKONODAJA

Oddelek 1

- Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami ES (UL L 121, 29.7.1964, str. 1977/64).

- Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo v trgovini med državami članicami ES z globoko zamrznjenim semenom domačega goveda in njegovem uvozu (UL L 194, 22.7.1988, str. 10).

- Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino med državami članicami Evropske skupnosti z zarodki domačega goveda in njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 302, 19.10.1989, str. 1).

- Direktiva Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih politike zdravstvenega varstva, ki urejajo pretok živali iz družine konjev in njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 224, 18.8.1990, str. 42).

- Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo v trgovini med državami članicami ES s semenom domačih prašičev in njegovem uvozu (UL L 224, 18.8.1990, str. 62).

- Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino s perutnino in valilnimi jajci med državami članicami ES in njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 303, 31.10.1990, str. 6).

- Direktiva Sveta 90/667/EGS z dne 27. novembra 1990 o veterinarskih pravilih za odstranjevanje in predelavo živalskih odpadkov, za njihovo dajanje na trg in za preprečevanje pojava povzročiteljev bolezni v krmilih živalskega ali ribjega izvora ter o spremembi Direktive 90/425/EGS (UL L 363, 27.12.1990, str. 51).

- Direktiva Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo dajanje na trg živali in proizvodov ribogojstva (UL L 46, 19.2.1991, str. 1).

- Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino z ovcami in kozami med državami članicami ES (UL L 46, 19.2.1991, str. 19).

- Direktiva Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembah direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS (UL L 340, 11.12.1991, str. 17).

Oddelek 2

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino z in uvoz v Skupnost za živali, seme, jajčeca in zarodke, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I)(1) Direktive 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

— Za povzročitelje bolezni:

Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah glede zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti in omenjenih v Prilogi A(I) Direktive 89/662/EGS in, glede povzročiteljev bolezni, k Direktivi 90/425/EGS.

POGLAVJE II ZOOTEHNIČNA ZAKONODAJA

- Direktiva Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistokrvnem plemenskem govedu (UL L 206, 12.8.1977, str. 8).

- Direktiva Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehničnih standardih, ki se uporabljajo za plemenske prašiče (UL L 382, 31.12.1988, str. 36).

- Direktiva Sveta 89/361/EGS z dne 30. maja 1989 o čistokrvnih plemenskih ovcah in kozah (UL L 153, 8.6.1989, str. 30).

- Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehničnih in genealoških pogojih, ki urejajo trgovino med državami članicami ES z živalmi iz družine konjev (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

- Direktiva Sveta 91/174/EGS z dne 25. marca 1991 o zootehničnih in rodovniških zahtevah za trženje čistokrvnih živali (UL L 85, 5.4.1991, str. 37).

PRILOGA B

ŽIVALI IN IZDELKI, ZA KATERE USKLADITEV NE VELJA, ZA TRGOVINO S KATERIMI PA VELJAJO PREGLEDI IZ TE DIREKTIVE

POGLAVJE I

Veterinarska zakonodaja — druge žive živali, ki niso naštete v Prilogi A, poglavje I.

POGLAVJE II

Veterinarska zakonodaja — seme, jajčeca in zarodki, ki niso našteti v Prilogi A, poglavje I.

"

--------------------------------------------------