31992L0105Úradný vestník L 004 , 08/01/1993 S. 0022 - 0025
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 47 S. 0181
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 47 S. 0181


Smernica Komisie 92/105/EHS

z 3. decembra 1992,

ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť pre presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich šíreniu v rámci spoločenstva [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 92/10/EHS [2], a najmä na jej článok 2 (1) f), druhý pododsek a článok 10 (4),

keďže uplatnenie systému spoločenstva týkajúceho sa zdravia rastlín na spoločenstvo ako územie bez vnútorných hraníc si vyžaduje kontroly zdravotného stavu rastlín vzhľadom na potenciálne nebezpečné produkty spoločenstva pred ich presunom v rámci spoločenstva; keďže najvhodnejším miestom na vykonávanie týchto kontrol je miesto produkcie u tých výrobcov, ktorí sú uvedení v úradnom registri;

keďže ak výsledok týchto kontrol je vyhovujúci, namiesto rastlinolekárskeho osvedčenia používaného v medzinárodnom obchode na rastliny, na ich obaly alebo na dopravný prostriedok, ktorý ich prepravuje, sa musí pripojiť rastlinný pas upravený podľa typu produktu a zabezpečujúci voľný presun v rámci spoločenstva alebo tých častí spoločenstva, pre ktoré je platný;

keďže v prípade rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov pôvodom mimo spoločenstva, ktoré sa úspešne podrobili požadovaným rastlinolekárskym kontrolám pri prvom zavedení do spoločenstva, sa rastlinný pas taktiež musí pripojiť za tým istým účelom;

keďže je potrebné ustanoviť štandardnú úpravu pre rôzne druhy rastlín alebo rastlinných produktov;

keďže počas úvodnej fázy by sa však mal použiť systém využívajúci zjednodušený rastlinný pas so stupňom štandardizácie tak, aby sa pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety umožnil presun od 1. januára 1993; keďže tento systém sa bude opäť zvažovať na základe hodnotenia získaného počas vyššie uvedenej fázy;

keďže ak sa jeden rastlinný pas má nahradiť iným rastlinným pasom, musí sa definovať špeciálne označenie pre náhradný pas;

keďže s cieľom zabezpečenia správneho monitorovania presunu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov členskými štátmi je potrebné ustanoviť podrobnejšie a jednotnejšie postupy pre vydávanie a nahrádzanie rastlinných pasov;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli splnené podmienky ustanovené v odseku 2, keď ich zodpovedné úradné orgány pripravia rastlinný pas uvedený v článku 2 (1) f), prvý pododsek smernice Rady 77/93/EHS na použitie v súlade s ustanoveniami článkov 2 a 3 tejto smernice.

2. Musia byť splnené nasledujúce podmienky:

a) rastlinný pas musí pozostávať z úradnej návesky a sprievodného dokladu obsahujúceho požadované informácie ustanovené v prílohe k tejto smernici. Náveska predtým nesmela byť použitá a musí byť z vhodného materiálu. Použitie oficiálnych samolepiacich návesiek musí byť schválené. "Sprievodný dokument" znamená akýkoľvek doklad, ktorý sa bežne používa pre obchodné účely. Tento doklad nie je potrebný, ak sú požadované informácie ustanovené v prílohe uvedené na vyššie uvedenej náveske;

b) požadované informácie, pokiaľ je to možné, musia byť vytlačené a musia byť uvedené aspoň v jednom z úradných jazykov spoločenstva;

c) v prípade hľúz Solanum tuberosum L., určených na pestovanie, rastlinný pas predstavuje úradná náveska bližšie určená v smernici Rady 66/403/EHS [3]. Súlad s ustanoveniami, podľa ktorých sa riadi dovoz sadbových zemiakov do chránenej zóny a ich presun v rámci chránenej zóny uznanej vzhľadom na škodlivé organizmy týkajúce sa sadbových zemiakov, sa uvedie buď na náveske, alebo na akomkoľvek obchodnom doklade.

3. Členské štáty musia požadovať, aby v prípade, keď rastlinný pas pozostáva z návesky a zo sprievodného dokladu:

a) časť rastlinného pasu pozostávajúca z návesky poskytovala aspoň údaje požadované podľa bodov 1 až 5 prílohy a

b) časť rastlinného pasu pozostávajúca zo sprievodného dokladu poskytovala aspoň údaje požadované podľa bodov 1 až 10 prílohy.

4. Akékoľvek iné podrobnosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe, dôležité na účely označovania podľa smerníc Rady 91/682/EHS [4], 92/33/EHS [5] alebo 92/34/EHS [6] sa taktiež môžu uviesť na vyššie uvedenom sprievodnom doklade, avšak musia byť zreteľne oddelené od informácií špecifikovaných v prílohe.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia splnenie podmienok ustanovených v odseku 2 v čase vyhotovenia, vytlačenia a uchovávania rastlinného pasu.

2. Rastlinný pas vyhotovia, vytlačia a/alebo následne uchovávajú priamo zodpovedné úradné orgány uvedené v článku 1 (1) alebo – pod ich kontrolou – výrobca uvedený v článku 6 (4), tretí pododsek, alebo osoba uvedená v článku 10 (3), druhá zarážka, alebo dovozca uvedený v článku 12 (6), druhý pododsek smernice 77/93/EHS.

Článok 3

1. Členské štáty zabezpečia, aby podmienky ustanovené v odseku 2 boli splnené, keď sa rastlinný pas vystaví a pripevní na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ich obal alebo na dopravný prostriedok, ktorý ich prepravuje.

Vystavenie zahŕňa prípravu pasu, najmä vyplnenie údajov a činnosť potrebnú na to, aby rastlinný pas bol k dispozícii na použitie žiadateľom.

2. Na účel odseku 1 zodpovedné úradné orgány uvedené v článku 1 (1) bez toho, aby to malo vplyv na požiadavky ustanovené v smernici 77/93/EHS:

a) zabezpečia, aby výrobca, osoba alebo dovozca uvedený v článku 2 (2) požiadal o vystavenie rastlinného pasu alebo o náhradu rastlinného pasu;

b) stanovia tam, kde je to vhodné, na základe skúšok ustanovených v článku 6 (1) (2) a (3) smernice 77/93/EHS a vykonaných v súlade s článkom 6 (4) alebo na základe požiadaviek ustanovených v článku 10 (3) alebo 12 (6) vyššie uvedenej smernice, obmedzenia uplatniteľné na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety a taktiež týkajúce sa územnej platnosti rastlinného pasu, alebo stanovia postup nahradenia vyššie uvedeného rastlinného pasu, ako aj informácie, ktoré sa majú vyplniť.

Ak výrobca, osoba alebo dovozca uvedený v článku 2 (2) zamýšľa poslať rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet do niektorej chránenej zóny uvedenej v článku 2 (1) h) vyššie uvedenej smernice, pre ktorú nemá platný rastlinný pas, zodpovedné úradné orgány prijmú nevyhnutné kroky a podľa toho určia, či je produkt spôsobilý pre príslušnú chránenú zónu. Vyššie uvedené zodpovedné úradné orgány zabezpečia, aby im výrobca, osoba alebo dovozca uvedený v článku 2 (2) oznámil vyššie uvedený úmysel v rámci vhodnej lehoty pred odoslaním a súčasne zažiadal o príslušný rastlinný pas;

c) zabezpečia, aby sa vyplnili informácie, a to buď tlačeným písmom, ak je rastlinný pas predtlačený, alebo tlačeným písmom alebo strojopisom vo všetkých ostatných prípadoch. Botanický názov rastlín alebo rastlinných produktov sa uvedie po latinsky; nepotvrdené zmeny alebo opravy znehodnocujú platnosť vyššie uvedeného rastlinného pasu;

d) zabezpečia, ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet získali od nich oprávnenie pre špecifickú chránenú zónu (zóny), aby sa kód pre chránenú zónu (zóny) uviedol v rastlinnom pase oproti rozlišujúcej značke "ZP"(zona protecta) označujúcej, že uvedený rastlinný pas zahŕňa rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet oprávnený pre chránenú zónu (zóny);

e) zabezpečia, ak sa rastlinný pas má vystaviť pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet pôvodom mimo spoločenstva, aby sa použil rastlinný pas, ktorý má vyznačený názov krajiny pôvodu alebo tam, kde je to vhodné, krajiny odosielateľa vo vyššie uvedenom rastlinnom pase;

f) zabezpečia, ak sa rastlinný pas má nahradiť iným rastlinným pasom, aby sa použil rastlinný pas uvedený v článku 1 (1); kód pre pôvodne zaregistrovaného výrobcu alebo dovozcu sa zaznačí vo vyššie uvedenom rastlinnom pase oproti rozlišovacej značke "RP" ("náhradný pas") s označením, že vyššie uvedený rastlinný pas nahrádza iný rastlinný pas;

g) podľa toho, kde je vyššie uvedený rastlinný pas fyzicky uschovaný, buď zašlú vyššie uvedený rastlinný pas, alebo oprávnia výrobcu, osobu alebo dovozcu uvedených v článku 2 (2), aby ich podľa toho použili;

h) zabezpečia, aby tá časť vyššie uvedeného rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky, sa pod zárukou výrobcu, osoby alebo dovozcu uvedených v článku 2 (2) pripevnila na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ich obal alebo na dopravný prostriedok, ktorý ich prepravuje, a to takým spôsobom, aby sa nedal znovu použiť.

Článok 4

Systém, podľa ktorého sa použije rastlinný pas uvedený v článku 1 (1), sa prehodnotí najneskôr 30. júna 1994.

Použitie rastlinného pasu uvedeného v článku 1 (2) c) platí počas doby, ktorá uplynie 30. júna 1993.

Článok 5

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v deň uvedený v článku 3 (1) smernice Rady 91/683/EHS [7]. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

2. Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup pre takýto odkaz.

3. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii všetky ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. decembra 1992

Za Komisiu

Ray Mac Sharry

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Ú. v. ES L 70, 17.3.1992, s. 27.

[3] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2320/66.

[4] Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 21.

[5] Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 10.

[7] Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 29.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

1. "Rastlinný pas EHS".

2. Označenie kódu členského štátu ES.

3. Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód.

4. Registračné číslo.

5. Jednotlivé sériové číslo alebo číslo týždňa alebo dávky.

6. Botanický názov.

7. Množstvo.

8. Rozlišovacia značka "ZP" pre územnú platnosť pasu a tam, kde je to vhodné, názov chránenej zóny (zón), pre ktoré je produkt oprávnený.

9. Rozlišovacia značka "RP" v prípade náhrady rastlinného pasu a tam, kde je to vhodné, kód pre pôvodne zaregistrovaného výrobcu alebo dovozcu.

10. Tam, kde je to vhodné, názov krajiny pôvodu alebo krajiny odosielateľa pre produkty z tretích krajín.

--------------------------------------------------