31992L0105

Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas

EF-Tidende nr. L 004 af 08/01/1993 s. 0022 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 47 s. 0181
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 47 s. 0181


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/105/EOEF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en raekke planter, planteprodukter og andre genstande inden for Faellesskabet og om naermere regler for udstedelse af saadanne plantepas samt betingelser og naermere regler for erstatning af plantepas

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i Faellesskabet af skadegoerere paa planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Faellesskabet (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 92/10/EOEF (2), saerlig artikel 2, stk. 1, litra f), andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Anvendelsen af EF's plantesundhedsordning paa Faellesskabet som et omraade uden indre graenser vil kraeve, at der foretages plantesundhedskontrol af EF-produkter, der er af betydning for plantesundheden, inden de flyttes inden for EF; det mest velegnede sted, hvor saadan kontrol kan foretages, er dyrkningsstedet hos producenter, der er optaget i et officielt register;

hvis resultaterne af saadan kontrol er tilfredsstillende, skal der i stedet for det plantesundhedscertifikat, som benyttes i den internationale handel, paa planterne, emballagen eller transportmidlet paasaettes et plantepas, der er afpasset efter produkttypen for at sikre produktets frie bevaegelser overalt i EF eller de dele deraf, som det er gyldigt for;

naar der er tale om planter, planteprodukter eller andre objekter, som har oprindelse uden for EF og paa tilfredsstillende maade har gennemgaaet den kraevede plantesundhedskontrol, da de foerste gang blev foert ind i EF, skal der i samme oejemed paasaettes et plantepas;

der boer fastlaegges en standardmodel for de forskellige slags planter eller planteprodukter;

i foerste omgang boer der benyttes en ordning med et forenklet plantepas, der i nogen grad er standardiseret, saa flytning af planter, planteprodukter og andre objekter kan finde sted fra den 1. januar 1993; ordningen vil blive taget op til fornyet overvejelse ud fra en vurdering af erfaringerne i denne foerste fase;

med henblik paa det tilfaelde, at et plantepas skal erstattes af et andet, maa det saerlige maerke for erstatningsplantepasset naermere bestemmes;

med henblik paa, at medlemsstaterne kan overvaage flytning af planter, planteprodukter og andre objekter paa forsvarlig maade, boer der fastlaegges mere detaljerede og ensartede procedurer for udstedelse af plantepas og for erstatning heraf;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne paaser, at kravene i stk. 2 efterkommes, naar et plantepas som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra f), foerste afsnit, i Raadets direktiv 77/93/EOEF udfaerdiges af deres officielle instanser til benyttelse i henhold til artikel 2 og 3 i naervaerende direktiv.

2. Nedenstaaende krav skal efterkommes:

a) plantepasset skal bestaa af en officiel etiket og et ledsagedokument med de kraevede oplysninger som fastsat i bilaget. Etiketten maa ikke have vaeret benyttet tidligere og skal vaere af egnet materiale. Benyttelse af officielle klaebeetiketter er tilladt. Ledsagedokumentet bestaar af et dokument som normalt benyttet i handelen. Dokumentet er ikke paakraevet, hvis de kraevede oplysninger som fastsat i bilaget er angivet paa etiketten

b) de kraevede oplysninger skal helst vaere trykt og skal vaere affattet paa mindst et af EF's officielle sprog

c) naar der er tale om plantepas for knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning, benyttes den officielle etiket, der er fastsat i Raadets direktiv 66/403/EOEF (3). Det skal paa etiketten eller handelsdokumentet vaere anfoert, at bestemmelser vedroerende indfoering af laeggekartofler til og flytning af laeggekartofler inden for en zone, der er anerkendt som beskyttet med hensyn til skadegoerere paa laeggekartofler, er opfyldt.

3. For saa vidt angaar de tilfaelde, hvor plantepasset bestaar af etiket og ledsagedokument, kraever medlemsstaterne, at den del af plantepasset, som bestaar af

a) etiketten, mindst indeholder de oplysninger, der kraeves i punkt 1 til 5 i bilaget

b) ledsagedokumentet, mindst indeholder de oplysninger, der kraeves i punkt 1 til 10 i bilaget.

4. Der kan paa ledsagedokumentet ogsaa gives andre oplysninger end dem, der er anfoert i bilaget, som har betydning for maerkningen i henhold til Raadets direktiv 91/682/EOEF (4), 92/33/EOEF (5) og 92/34/EOEF (6), men saadanne oplysninger skal vaere klart adskilt fra de oplysninger, der er anfoert i bilaget.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne paaser, at kravene i stk. 2 efterkommes, naar et plantepas fremstilles, trykkes og opbevares.

2. Plantepasset fremstilles, trykkes og/eller opbevares derefter enten direkte af de ansvarlige officielle instanser, der er naevnt i artikel 1, stk. 1, eller under disse instansers tilsyn af producenten, jf. artikel 6, stk. 4, tredje afsnit, eller en person, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, andet led, eller importoeren, jf. artikel 12, stk. 6, andet afsnit, i direktiv 77/93/EOEF.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne paaser, at kravene i stk. 2 efterkommes, naar et plantepas udstedes og paasaettes planter, planteprodukter eller andre objekter, emballagen eller transportmidlerne.

Udstedelsen omfatter udfaerdigelse af plantepasset, navnlig angivelse af oplysningerne og hvad der i oevrigt er noedvendigt for, at plantepasset kan benyttes af ansoegeren.

2. Med henblik paa stk. 1 skal de ansvarlige officielle instanser, jf. artikel 1, stk. 1, uden at dette beroerer kravene i direktiv 77/93/EOEF:

a) soerge for, at producenten, personen eller importoeren, jf. artikel 2, stk. 2, indgiver ansoegning til dem om udstedelse af et plantepas, eller om erstatning af et plantepas

b) ud fra de undersoegelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 77/93/EOEF og foretages i henhold til direktivets artikel 6, stk. 4, eller ud fra kravene i henholdsvis artikel 10, stk. 3, eller artikel 12, stk. 6, i samme direktiv, fastslaa, hvilke restriktioner der gaelder for planterne, planteprodukterne eller andre objekter og foelgelig den geografiske gyldighed af plantepasset, eller traeffe bestemmelse om erstatning af dette plantepas samt traeffe afgoerelse om de oplysninger, der skal indfoejes.

Hvis producenten, personen eller importoeren, jf. artikel 2, stk. 2, har til hensigt at sende en plante, et planteprodukt eller et andet objekt til en beskyttet zone, jf. artikel 2, stk. 1, litra h), i ovennaevnte direktiv, som vedkommende ikke har et gyldigt plantepas for, tager de ansvarlige officielle instanser de noedvendige skridt og afgoer paa dette grundlag, om produktet opfylder betingelserne for den relevante beskyttede zone. Instanserne paaser, at producenten, personen eller importoeren, jf. artikel 2, stk. 2, giver dem besked om ovennaevnte hensigt inden for en rimelig tid foer afsendelsen og samtidig ansoeger om det dertil svarende plantepas

c) paase, at oplysningerne er indfoejet enten udelukkende med store bogstaver, hvis plantepasset er fortrykt, eller med store bogstaver eller udelukkende maskinskrevet i alle andre tilfaelde. Planternes eller planteprodukternes botaniske navn anfoeres med latinske bogstaver; uattesterede rettelser eller raderinger goer plantepasset ugyldigt

d) i tilfaelde hvor en plante, et planteprodukt eller et andet objekt er blevet saerligt godkendt af dem for en bestemt beskyttet zone, paase, at koden for den beskyttede zone er angivet paa plantepasset, med kendingsmaerket »ZP« (zona protecta), som viser, at det paagaeldende plantepas gaelder for en plante, et planteprodukt eller et andet objekt, som er godkendt for en beskyttet zone

e) i tilfaelde af at et plantepas skal udstedes for en plante, et planteprodukt eller et andet objekt med oprindelse uden for EF, paase, at plantepasset benyttes med angivelse af oprindelseslandets eller i givet fald afsenderlandets navn paa dette plantepas

f) hvis et plantepas skal erstattes af et andet, paase, at det i artikel 1, stk. 1, omhandlede plantepas benyttes; koden for den oprindeligt registrerede producent eller importoer angives paa plantepasset ud for forkortelsen »RP«, hvilket viser, at plantepasset erstatter et andet.

g) alt efter hvor dette plantepas fysisk opbevares, enten udstede plantepasset eller bemyndige producenten, personen eller importoeren, jf. artikel 2, stk. 2, til at benytte det

h) soerge for, at den del af plantepasset, som udgoeres af etiketten, under producentens, personens eller importoerens - jf. artikel 2, stk. 2 - ansvar paasaettes de enkelte planter, planteprodukter eller andre genstande, emballagen eller transportmidlerne paa en saadan maade, at det ikke kan genbruges.

Artikel 4

Den ordning, hvorefter det i artikel 1, stk. 1, omhandlede plantepas benyttes, tages op til fornyet overvejelse senest den 30. juni 1994.

Benyttelse af plantepasset som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c), finder sted i perioden indtil den 30. juni 1993.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne ivaerksaetter de noedvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv paa den dato, der omhandles i artikel 3, stk. 1, i Raadets direktiv 91/683/EOEF (7). De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 3. december 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20. (2) EFT nr. L 70 af 17. 3. 1992, s. 27. (3) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2320/66. (4) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1991, s. 21. (5) EFT nr. L 157 af 10. 6. 1992, s. 1. (6) EFT nr. L 157 af 10. 6. 1992, s. 10. (7) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1991, s. 29.

BILAG

KRAEVEDE OPLYSNINGER

1. »EOEF-plantepas«.

2. EF-medlemsstatskode.

3. Ansvarlig officiel instans eller dens kendingskode.

4. Registreringsnummer.

5. Individuelt loebenummer, ugenummer eller batchnummer.

6. Botanisk navn.

7. Maengde.

8. Kendingsmaerket »ZP« for plantepassets geografiske gyldighed og i givet fald navnet paa den beskyttede zone, som produktet har adgang til.

9. Kendingsmaerket »RP«, hvis det er et erstatningsplantepas, og eventuelt koden for den oprindeligt registrerede producent eller importoer.

10. Eventuelt oprindelseslandets navn eller afsenderlandets navn for tredjelandsprodukters vedkommende.