31992L0084

Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

EF-Tidende nr. L 316 af 31/10/1992 s. 0029 - 0031
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0108
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0108


RAADETS DIREKTIV 92/84/EOEF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnaermelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I direktiv 92/12/EOEF (4) er der fastsat bestemmelser om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer;

i direktiv 92/83/EOEF (5) er der fastsat bestemmelser om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer;

medlemsstaterne maa anvende minimumspunktafgiftssatser for disse produkter fra den 1. januar 1993, hvis det indre marked skal kunne gennemfoeres fra denne dato;

det mest hensigtsmaessige grundlag for beregning af punktafgiften paa ethanol er volumenet af ren alkohol;

det mest hensigtsmaessige grundlag for beregning af punktafgiften paa vin og mellemklasseprodukter er volumenet af det faerdige produkt;

forbrugsmoenstret for henholdsvis mousserende vin og ikke-mousserende vin er forskelligt; medlemsstaterne boer derfor kunne anvende forskellige punktafgiftssatser for de to produkter;

medlemsstaterne har forskellige metoder til beskatning af oel, og en saadan forskel boer fortsat kunne tillades bl.a. ved, at der fastsaettes en minimumsafgiftssats baseret paa saavel produktets indbrygningsprocent som dets alkoholindhold;

visse medlemsstater boer kunne anvende reducerede satser paa produkter, der forbruges i saerlige regioner af deres omraade;

de i dette direktiv fastsatte satser skal regelmaessigt tages op til revision paa grundlag af en rapport fra Kommissionen, hvori der tages hensyn til alle relevante faktorer;

der boer indfoeres en ordning for omregning til national valuta af de enkelte beloeb udtrykt i ecu -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne anvender senest den 1. januar 1993 minimumspunktafgiftssatser efter reglerne i dette direktiv.

Artikel 2

Dette direktiv omfatter foelgende produkter:

- alkohol og alkoholholdige drikkevarer

- mellemklasseprodukter

- vin

- oel

som defineret i direktiv 92/83/EOEF.

Artikel 3

1. Fra den 1. januar 1993 fastsaettes minimumspunktafgiftssatsen for alkohol og alkohol indeholdt i andre drikkevarer end de i artikel 4, 5 og 6 naevnte til 550 ECU pr. hl ren alkohol.

Medlemsstater, der anvender en punktafgiftssats paa ikke over 1 000 ECU pr. hl ren alkohol paa alkohol og alkoholholdige drikkevarer kan dog ikke nedsaette deres nationale sats. Desuden kan medlemsstater, der anvender en punktafgiftssats paa over 1 000 ECU pr. hl ren alkohol paa ovennaevnte produkter, ikke nedsaette deres nationale sats til under 1 000 ECU.

2. Kongeriget Danmark kan dog opretholde den nuvaerende ordning for beskatning af alkohol og alkohol indeholdt i andre varer indtil den 30. juni 1996 paa betingelse af, at anvendelse af ordningen paa intet tidspunkt indebaerer, at en opkraevet afgift er lavere end den afgift, som ville foelge af anvendelsen af stk. 1, i overensstemmelse med reglerne i direktiv 92/83/EOEF.

3. Den Italienske Republik kan dog opretholde den nuvaerende ordning for beskatning af alkohol og alkohol indeholdt i andre varer, som aabner mulighed for en reduceret sats for nogle typer alkohol, indtil den 30. juni 1996 paa betingelse af, at anvendelse af ordningen paa intet tidspunkt indebaerer, at en opkraevet afgift er lavere end den afgift, som ville foelge af anvendelsen af stk. 1, i overensstemmelse med reglerne i direktiv 92/83/EOEF.

Artikel 4

Fra den 1. januar 1993 fastsaettes minimumspunktafgiftssatsen for mellemklasseprodukter til 45 ECU pr. hl produkt.

Artikel 5

Fra den 1. januar 1993 fastsaettes minimumspunktafgiftssatsen for vin til

- 0 ECU pr. hl for ikke-mousserende vin, og

- 0 ECU pr. hl for mousserende vin.

Artikel 6

Fra den 1. januar 1993 fastsaettes minimumspunktafgiftssatsen for oel til

- 0,748 ECU pr. hl/Plato-grad, eller

- 1,87 ECU pr. hl/alkohol-grad

for det faerdige produkt.

Artikel 7

1. Den Hellenske Republik kan anvende en reduceret punktafgiftssats paa ethanol, der forbruges i departementerne Lesbos, Chios, Samos, Dodekaneserne og Kykladerne samt paa foelgende oeer i Det AEgiske Hav: Thassos, De Nordlige Sporader, Samothrake og Skyros.

Den reducerede sats, der kan ligge under minimumspunktafgiftssatsen, maa ikke vaere mere end 50 % lavere end den normale nationale punktafgiftssats for ethanol.

2. Den Italienske Republik kan fortsaette med at anvende de fritagelser og de reducerede punktafgiftssatser, som kan ligge under minimumssatserne, som den anvendte pr. 1. januar 1992 for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, der forbruges i regionerne Gorizia og Aosta-dalen.

3. Den Portugisiske Republik kan fortsaette med i de autonome regioner Madeira og Azorerne at anvende reducerede punktafgiftssatser, som ikke maa vaere mere end 50 % lavere end de nationale satser, for foelgende produkter:

a) Madeira

- vin fremstillet paa basis af de rent regionale druesorter, der er naevnt i artikel 105 i forordning (EOEF) nr. 4252/88

- rom som defineret i artikel 1, stk. 4, litra a), i forordning (EOEF) nr. 1576/89 med de geografiske karakteristika, der er naevnt i artikel 5, stk. 3, og i bilag II, punkt 1, i samme forordning

- likoer fremstillet paa basis af subtropiske frugter, tilsat braendevin af sukkerroer, med de betegnelser og af de kvaliteter, der er naevnt i artikel 5, stk. 3, litra b), i forordning (EOEF) nr. 1576/89

b) Azorerne

- likoer som defineret i artikel 1, stk. 4, litra r), i forordning (EOEF) nr. 1576/89, fremstillet paa basis af passionsfrugt og ananas

- vinbraendevin og braendevin af presserester af druer med de karakteristika og den kvalitet, der er fastsat i artikel 1, stk. 4, litra d) og f), i forordning (EOEF) nr. 1576/89.

Artikel 8

Hvert andet aar, foerste gang senest den 31. december 1994, gennemgaar Raadet paa grundlag af en rapport samt eventuelt forslag fra Kommissionen de i dette direktiv fastsatte punktafgiftssatser og traeffer efter hoering af Europa-Parlamentet med enstemmighed de fornoedne foranstaltninger. I Kommissionens rapport og Raadets overvejelser skal indgaa hensynet til, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, konkurrencen mellem de forskellige former for alkoholholdige drikkevarer, punktafgiftssatsernes realvaerdi og Traktatens bredere maalsaetning.

Artikel 9

1. Den ecuvaerdi i national valuta, der skal gaelde for de enkelte punktafgifter, fastsaettes én gang om aaret. De kurser, der skal anvendes, er dem, der gaelder den foerste arbejdsdag i oktober, og som offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende; de har virkning fra den 1. januar i det foelgende kalenderaar.

2. Medlemsstaterne kan opretholde de punktafgiftsbeloeb, som gaelder ved den i stk. 1 omhandlede aarlige tilpasning, saafremt omregningen af punktafgiftsbeloebene udtrykt i ecu medfoerer en forhoejelse af punktafgifterne udtrykt i national valuta paa under 5 % eller under 5 ECU, idet det laveste af disse to beloeb er gaeldende.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksterne til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Luxembourg, den 19. oktober 1992. Paa Raadets vegne

J. COPE

Formand

(1) EFT nr. C 12 af 18. 1. 1990, s. 12. (2) EFT nr. C 94 af 13. 4. 1992, s. 46. (3) EFT nr. C 225 af 10. 9. 1991, s. 54. (4) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1. (5) Se side 21 i denne Tidende.