31992L0081

Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier

EF-Tidende nr. L 316 af 31/10/1992 s. 0012 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0091
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0091


RAADETS DIREKTIV 92/81/EOEF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I direktiv 92/12/EOEF (4) er der fastsat bestemmelser om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer;

i direktiv 92/82/EOEF (5) er der fastsat bestemmelser om minimumspunktafgiftssatserne for visse mineralolier;

for at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, er det vigtigt, at der fastsaettes faelles definitioner for alle mineralolieprodukter, som skal omfattes af det generelle punktafgiftskontrolsystem;

det er hensigtsmaessigt at basere saadanne definitioner paa definitionerne i den udgave af Den Kombinerede Nomenklatur, der gaelder paa datoen for dette direktivs vedtagelse;

det er noedvendigt at fastsaette visse obligatoriske afgiftsfritagelser paa faellesskabsplan;

medlemsstaterne boer dog have mulighed for, hvis de maatte oenske det, at anvende visse andre fritagelser eller reducerede satser paa deres eget omraade, hvor noget saadant ikke giver anledning til konkurrencefordrejning;

det er noedvendigt at fastlaegge en fremgangsmaade for tilladelse til at indfoere yderligere fritagelser eller reducerede satser;

det er noedvendigt at fastlaegge en fremgangsmaade for revision af alle de i dette direktiv indeholdte fritagelser eller reducerede satser for at kontrollere, om de fortsat er forenelige med det indre marked -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV: I. Anvendelsesomraade

Artikel 1

1. Medlemsstaterne paalaegger mineralolier en harmoniseret punktafgift i overensstemmelse med dette direktiv.

2. Medlemsstaterne fastsaetter deres satser i overensstemmelse med direktiv 92/82/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af punktafgiftssatserne for mineralolier.

Artikel 2

1. I dette direktiv forstaas ved mineralolie:

a) varer, der henhoerer under KN-kode 2706

b) varer, der henhoerer under KN-kode 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 og 2707 99 (undtagen 2707 99 30, 2707 99 50 og 2707 99 70)

c) varer, der henhoerer under KN-kode 2709

d) varer, der henhoerer under KN-kode 2710

e) varer, der henhoerer under KN-kode 2711, herunder ogsaa kemisk rent methan og propan, men ikke naturgas

f) varer, der henhoerer under KN-kode 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 og 2712 90 90

g) varer, der henhoerer under KN-kode 2713, bortset fra harpiksholdige produkter, brugt blegejord samt syreholdige og basiske restprodukter

h) varer, der henhoerer under KN-kode 2715

i) varer, der henhoerer under KN-kode 2901

j) varer, der henhoerer under KN-kode 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 og 2902 44

k) varer, der henhoerer under KN-kode 3403 11 00 og 3403 19

l) varer, der henhoerer under KN-kode 3811

m) varer, der henhoerer under KN-kode 3817.

2. Af andre mineralolier end dem, for hvilke punktafgiftsniveauet er fastsat i direktiv 92/82/EOEF, skal der svares punktafgift, hvis de er bestemt til at anvendes, afsaettes eller anvendes som braendsel eller som motorbraendstof. Punktafgiftssatsen er den sats, der gaelder for tilsvarende braendsel eller motorbraendstof.

3. Ud over de afgiftspligtige varer, der omhandles i stk. 1, svares der punktafgift som af motorbraendstof af ethvert produkt, der er bestemt til at anvendes, afsaettes eller anvendes som motorbraendstof, som tilsaetningsmiddel eller med henblik paa at oege motorbraendstoffets endelige rumfang. Alle andre kulbrinter, undtagen kul, brunkul, toerv eller andre lignende faste kulbrinter eller naturgas, som er bestemt til anvendes, afsaettes eller anvendes til opvarmning, paalaegges satsen for den tilsvarende mineralolie.

Kul, brunkul, toerv eller andre lignende faste kulbrinter eller naturgas vil imidlertid kunne paalaegges afgift i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i direktiv 92/12/EOEF.

4. Henvisningerne i stk. 1 til koder i Den Kombinerede Nomenklatur er henvisninger til koderne i den udgave af Den Kombinerede Nomenklatur, der er gaeldende paa det tidspunkt, hvor dette direktiv vedtages.

II. Fastsaettelse af punktafgiftens stoerrelse

Artikel 3

1. I hver medlemsstat svares der en specifik punktafgift af mineralolier beregnet pr. 1 000 liter af varen ved en temperatur paa 15° C. For de varer, der er opregnet i artikel 2, stk. 1, og som anvendes som tunge braendselsolier, samt for LPG og methan, beregnes den specifikke punktafgift pr. 1 000 kg af varen.

2. Medlemsstaterne kan beregne den specifikke punktafgift for tunge braendselsolier, LPG og methan paa en anden maade end den i stk. 1 naevnte. I saa fald skal de foretage beregningen i forhold til maengden.

Artikel 4

1. Ud over de almindelige bestemmelser om definition af afgiftspligtens indtraeden og bestemmelserne om betaling af punktafgiften i direktiv 92/12/EOEF forfalder punktafgiften paa mineralolier ogsaa, naar et af de tilfaelde, der er naevnt i artikel 2, stk. 3, i dette direktiv foreligger.

2. Medlemsstaterne kan endvidere fastsaette, at punktafgiften paa mineralolier forfalder, naar det fastslaas, at en betingelse vedroerende endelig brug, der er fastsat i nationale regler for anvendelse af en reduceret afgiftssats eller en fritagelse, ikke eller ikke laengere opfyldes.

3. Der udloeses ikke punktafgiftspligt ved forbrug af mineralolier i en virksomhed, der fremstiller mineralolier, saa laenge forbruget sker i forbindelse med denne fremstilling.

Naar forbruget imidlertid tjener andre formaal end fremstilling af mineralolier og formaalet isaer er drift af koeretoejer, udloeses der punktafgiftspligt.

Artikel 5

1. En virksomhed, hvor de i artikel 2, stk. 1, naevnte varer fremstilles eller undergaar en specifik proces som omhandlet i 4. supplerende bestemmelse til kapitel 27 i Den Kombinerede Nomenklatur, betragtes som en virksomhed, der fremstiller mineralolier, jf. dog artikel 6.

2. Uden at det beroerer bestemmelserne om omsaetning i direktiv 92/12/EOEF har medlemsstaterne ikke pligt til at betragte virksomheder, der udelukkende fremstiller mineralolier, for hvilke der ikke er fastsat noget afgiftsniveau i direktiv 92/82/EOEF, som virksomheder, der fremstiller mineralolier.

Artikel 6

Medlemsstaterne har ikke pligt til at betragte foelgende som fremstilling af mineralolier:

a) processer, hvorunder smaa maengder af mineralolier opnaas som biprodukt

b) operationer, hvorved brugeren af en mineralolie goer det muligt at genanvende den i sin egen virksomhed for saa vidt den punktafgift, der allerede er svaret af olien, ikke er lavere end den punktafgift, der skulle have vaeret svaret af den genanvendte olie

c) operationer, der bestaar i blanding andre steder end paa en fremstillingsvirksomhed eller et toldlager af mineralolier med andre mineralolier eller andre stoffer, for saa vidt

i) der tidligere er svaret punktafgift af basisstofferne, og

ii) den erlagte afgift ikke er lavere end den punktafgift, der skulle have vaeret svaret af blandingen.

Den foerste betingelse gaelder ikke, naar blandingen er fritaget for afgift i tilfaelde af saerlige anvendelsesformaal.

Artikel 7

I tilfaelde af aendring af en eller flere punktafgiftssatser, kan punktafgiften for lagre af mineralolie, der er overgaaet til frit forbrug, haeves eller saenkes.

Artikel 8

1. Ud over de i direktiv 92/12/EOEF fastsatte almindelige bestemmelser om fritagne anvendelsesformaal for afgiftspligtige varer og uden at andre EF-bestemmelser herved beroeres, fritager medlemsstaterne nedennaevnte varer for den harmoniserede punktafgift paa betingelser, som de fastsaetter med henblik paa at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af disse fritagelser og undgaa svig, unddragelse og misbrug:

a) mineralolier, der anvendes paa anden maade end som motorbraendstof eller braendsel

b) mineralolier, der leveres til anvendelse som motorbraendstof til luftfartoejer, medmindre der er tale om ikke-forretningsmaessig privatflyvning.

I dette direktiv forstaas ved ikke-forretningsmaessig privatflyvning ejerens eller en fysisk eller juridisk persons anvendelse af et luftfartoej, som den paagaeldende har raadighed over enten ved leje eller paa anden maade, til ikke-erhvervsmaessige formaal, navnlig andre formaal end personbefordring og godstransport eller levering af tjenesteydelser mod vederlag eller til offentlige formaal.

Medlemsstaterne kan begraense anvendelsesomraadet for denne fritagelse til alene at gaelde for levering af jetpetroleum (KN-kode 2710 00 51)

c) mineralolier, der leveres til anvendelse som motorbraendstof med henblik paa sejlads i EF-farvande (herunder til fiskeri), medmindre der er tale om lystsejlads.

I dette direktiv forstaas ved lystsejlads ejerens eller en fysisk eller juridisk persons anvendelse af et fartoej, som den paagaeldende har raadighed over enten ved leje eller paa anden maade, til ikke-erhvervsmaessige formaal, navnlig andre formaal end personbefordring og godstransport eller levering af tjenesteydelser mod vederlag eller til offentlige formaal.

2. Uden at det beroerer andre EF-bestemmelser, kan medlemsstaterne anvende hel eller delvis afgiftsfritagelse eller afgiftslempelse for mineralolier, der under afgiftsmyndighedernes kontrol anvendes:

a) i forbindelse med elektricitetsfremstilling og i kraftvarmevaerker

b) inden for sejlads ad indre vandveje, bortset fra lystsejlads

c) inden for personbefordring og godtransport med jernbane

d) i forbindelse med pilotprojekter vedroerende teknologisk udvikling af mindre forurenende produkter, navnlig i forbindelse med braendsel fra fornyelige ressourcer

e) i forbindelse med fremstilling, udvikling, afproevning og vedligeholdelse af fly og skibe

f) udelukkende inden for landbrug, gartneri, skovbrug og dambrug

g) i forbindelse med opmudring af vandveje og havne.

3. Medlemsstaterne kan ogsaa for saa vidt angaar alle eller nogle af de nedenfor anfoerte industrielle og kommercielle anvendelser anvende en reduceret afgiftssats for dieselolie og/eller LPG og/eller methan og/eller petroleum, der anvendes under afgiftsmyndighedernes kontrol, forudsat at den anvendte sats ikke er lavere end den minimumssats, der er fastsat i direktiv 92/82/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af punktafgiftssatserne for mineralolier:

a) stationaere motorer

b) udstyr og maskiner, der anvendes inden for byggeri, ingenioerarbejder og offentlige arbejder

c) koeretoejer, der er bestemt til koersel uden for offentlig vej, eller som ikke har tilladelse til koersel primaert paa offentlig vej.

4. Raadet kan med enstemmighed paa forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indfoere yderligere fritagelser eller lempelser, hvis saerlige politiske hensyn taler herfor.

En medlemsstat, der oensker en saadan foranstaltning, underretter Kommissionen herom og meddeler den samtidig alle relevante eller noedvendige oplysninger. Kommissionen underretter de andre medlemsstater om den foreslaaede foranstaltning inden en maaned.

Hvis hverken Kommissionen eller en medlemsstat inden to maaneder fra den dato, paa hvilken de andre medlemsstater har modtaget underretning i overensstemmelse med stk. 2, har anmodet om, at sagen forelaegges for Raadet, anses Raadet for at have givet tilladelse til den oenskede fritagelse eller lempelse.

5. Finder Kommissionen, at de i stk. 4 omhandlede fritagelser og lempelser ikke laengere kan opretholdes, navnlig paa grund af illoyal konkurrence eller forstyrrelser af det indre marked eller af hensyn til Faellesskabets miljoebeskyttelsespolitik, forelaegger den Raadet passende forslag. Raadet traeffer afgoerelse med enstemmighed om disse forslag.

6. Under alle omstaendigheder undersoeger Raadet paa grundlag af en rapport fra Kommissionen senest den 31. december 1996 situationen for saa vidt angaar de i stk. 4 omhandlede fritagelser og lempelser og traeffer paa forslag af Kommissionen og efter hoering af Europa-Parlamentet med enstemmighed afgoerelse om, hvorvidt de helt eller delvist skal ophaeves, aendres eller udvides.

7. Raadet undersoeger senest den 31. december 1997 de fritagelser, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og i stk. 2, litra b), paa grundlag af en rapport fra Kommissionen og under hensyntagen til de eksterne omkostninger, der er forbundet med disse transportmidler, og til de miljoemaessige foelger, og det traeffer paa forslag af Kommissionen med enstemmighed afgoerelse om, hvorvidt disse fritagelser skal ophaeves eller aendres.

8. Medlemsstaterne kan gennemfoere de i stk. 4 omhandlede fritagelser og lempelser i form af en tilbagebetaling af den erlagte punktafgift.

III. Kontrolbestemmelser

Artikel 9

Senest den 31. december 1992 vedtager Raadet med enstemmighed paa forslag af Kommissionen faellesskabsregler om farvning og maerkning af de mineralolier, der er fritaget for afgift, eller som er paalagt en reduceret sats som braendsel eller motorbraendstof.

IV. Afsluttende bestemmelser

Artikel 10

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksterne til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Luxembourg, den 19. oktober 1992. Paa Raadets vegne

J. COPE

Formand

(1) EFT nr. C 322 af 21. 12. 1990, s. 18. (2) EFT nr. C 183 af 15. 7. 1991, s. 289. (3) EFT nr. C 69 af 18. 3. 1991, s. 25. (4) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1. (5) Se side 19 i denne Tidende.