31992L0079Úradný vestník L 316 , 31/10/1992 S. 0008 - 0009
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0087
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0087


Smernica Rady 92/79/EHS

z 19. októbra 1992

o aproximácii daní z cigariet

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 99,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernica 72/464/EHS [4] určuje všeobecné ustanovenia týkajúce sa spotrebných daní na vyrobený tabak a špeciálne ustanovenia týkajúce sa štruktúry spotrebných daní aplikovateľných na cigarety;

keďže smernica 79/32/EHS [5] určuje všeobecné vymedzenia rôznych druhov vyrobeného tabaku;

keďže pre ukončenie vnútorného trhu bez hraníc dňa 1. januára 1993 je potrebné stanoviť celkovú minimálnu spotrebnú daň na cigarety;

keďže pre zavedenie celkovej minimálnej spotrebnej dane je pre Španielsko potrebné dvojročné prechodné obdobie;

keďže Portugalsko by malo mať povolenie pre zníženie cien cigariet malospotrebiteľských výrobcov a spotrebovaných vo vzdialených oblastiach Azorských ostrovov a Madeiry;

keďže by sa mal zaviesť taký postup, so zreteľom na celkový daňový dopad a štruktúru spotrebných daní na cigarety, keď bude možné každé dva roky robiť potrebné úpravy, aby sa prihliadlo na správne pôsobenie vnútorného trhu a širšie zámery zmluvy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Do 1. januára 1993 majú členské štáty, podľa pravidiel tejto smernice, stanoviť pre cigarety minimálne spotrebné dane.

2. Odsek 1 má stanoviť dane, ktoré sú v súlade so smernicou 72/464EHS a ktoré sa odvádzajú na cigarety a obsahujú:

a) špecifickú spotrebnú daň na jednotku produktu;

b) proporcionálnu spotrebnú daň vypočítanú na základe maximálnej obchodnej ceny;

c) proporcionálnu daň z pridanej hodnoty k maloobchodnej predajnej cene.

Článok 2

Do 1. januára 1993 má každý členský štát používať celkovú minimálnu spotrebnú daň (špecifická daň plus daň ad valorem, okrem dane z pridanej hodnoty), ktorej percentuálny pomer má byť postavený na 57 % maloobchodnej predajnej ceny (vrátane všetkých daní) na cigarety tej cenovej kategórie, po ktorých je najväčší dopyt.

Celková minimálna spotrebná daň na cigarety má byť stanovená na základe cenovej kategórie cigariet, po ktorých je najväčší dopyt podľa dátumu, ktorý začína 1. januárom každého roka, počnúc 1. januárom 1993.

Článok 3

1. Na dosiahnutie celkovej minimálnej spotrebnej dane určenej článkom 2 bude mať Španielsko dvojročné prechodné obdobie, ktoré začne 1. januára 1993.

2. Portugalsko môže pre najvzdialenejšie spotrebné oblasti Azorských ostrovov a Madeiru znížiť ceny cigariet do výšky menej ako 50 %, ako je ustanovené v článku 2, ktoré sú vyrobené výrobcami pre malospotrebiteľov, u ktorých ročná produkcia nepresiahne 500 ton.

Článok 4

Každé dva roky a po prvý krát najneskôr do 31. decembra 1994, Rada pôsobiaca na základe správy a tam, kde je vhodné z návrhu Komisie, má prešetriť celkovú minimálnu spotrebnú daň určenú článkom 2, ustanovenia článku 3 (2) a štruktúru spotrebných daní ako je definované v článku 10b smernice 72/464/EHS a po konzultovaní s Európskym parlamentom má jednomyseľne prijať potrebné opatrenia. Správa Komisie a prešetrenie Radou má vziať do úvahy správne pôsobenie vnútorného trhu a širšie zámery zmluvy.

Článok 5

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1992. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov uverejnia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 19. októbra 1992

Za Radu

predseda

J. Cope

[1] Ú. v. ES C 12, 18.1.1990, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 94, 13.4.1992, s. 35.

[3] Ú. v. ES C 225, 10.9.1990, s. 56.

[4] Ú. v. ES L 303, 31.12.1972, s. 1, naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/78/EHS (Ú. v. ES L 316/8, 31.10.1992, s. 5).

[5] Ú. v. ES L 10, 16. 1. 1979, s. 8.

--------------------------------------------------