31992L0071Uradni list L 275 , 18/09/1992 str. 0024 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 45 str. 0084
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 45 str. 0084


Direktiva Komisije 92/71/EGS

z dne 2. septembra 1992

o določitvi deleža pošiljk, ki so ob vnosu v državo članico iz druge države članice lahko predmet fitosanitarne inšpekcije, preverjanja dokumentacije in identitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 92/10/EGS [2], ter zlasti tretjega pododstavka člena 11(3) in člena 11(3a) Direktive,

ker zdaj Direktiva 77/93/EGS poleg določitve preverjanj v državah članicah pošiljateljicah dopušča tudi preverjanja v namembnih državah članicah;

ker poleg tega določbe Direktive 77/93/EGS predpisujejo, da mora biti delež opravljenih fitosanitarnih inšpekcij nižji od 33 % in se bo postopoma znižal na nič do takrat, ko bodo države članice uveljavile novo ureditev preverjanj v skladu z določbami, namenjenimi dokončanju notranjega trga; ker glede preverjanja dokumentacije in identitete njene določbe tudi določajo, da se delež pošiljk, ki se preverijo, določi in postopoma niža na nič do takrat, ko bodo države članice uveljavile novo ureditev preverjanj v skladu z določbami, namenjenimi dokončanju notranjega trga;

ker bi se moral v korist prostega pretoka rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v Skupnosti, ki je bistveni element za kmetijsko produktivnost in prispeva k pravilnemu delovanju skupne kmetijske politike, delež zgoraj opredeljenih fitosanitarnih inšpekcij zmanjšati, vendar pa bi bilo treba sprejeti odločitev v zvezi z deležem pošiljk, katerih dokumentacija in identiteta bi se lahko občasno preverjala, in vzpostaviti boljše ravnotežje pri preverjanju in inšpekciji med državo članico pošiljateljico in namembno državo članico, pri čemer se večja odgovornost naloži prvi;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice od 15. oktobra 1992 zagotovijo:

(a) da je delež uradnih fitosanitarnih inšpekcij iz tretjega pododstavka člena 11(3) Direktive 77/93/EGS, ki se opravijo, ko se pošiljka vnese v državo članico iz druge države članice, nižji od 10;

(b) da je delež pošiljk, katerih dokumentacija in identiteta se občasno preverja, iz člena 11(3a) navedene direktive nižji od 10.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 14. oktobra 1992. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice takoj predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. septembra 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[2] UL L 70, 17.3.1992, str. 27.

--------------------------------------------------