31992L0070

Kommissionens direktiv 92/70/EØF af 30. juli 1992 om regler for de undersøgelser, som skal gennemføres i forbindelse med anerkendelsen af beskyttede zoner i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 250 af 29/08/1992 s. 0037 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 44 s. 0201
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 44 s. 0201


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/70/EOEF af 30. juli 1992 om regler for de undersoegelser, som skal gennemfoeres i forbindelse med anerkendelsen af beskyttede zoner i Faellesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i Faellesskabet af skadegoerere paa planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Faellesskabet (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 92/10/EOEF (2), saerlig artikel 2, stk. 1, litra h), fjerde afsnit, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge direktiv 77/93/EOEF kan der fastlaegges »beskyttede zoner«, der er udsat for saerlige plantesundhedsrisici, og saadanne zoner kan indroemmes saerlig beskyttelse paa betingelser, der er forenelige med gennemfoerelsen af det indre marked;

medlemsstaterne kan anmode om, at en zone, hvor én eller flere af de planteskadegoerere, der er omhandlet i naevnte direktiv, og som er etableret i én eller flere dele af Faellesskabet, hverken er endemiske eller etablerede, selv om der er gunstige betingelser for deres etablering, anerkendes som en beskyttet zone;

i sidstnaevnte tilfaelde boer anerkendelsen af en beskyttet zone baseres paa, at undersoegelsesresultaterne ikke viser det modsatte;

da der ikke findes generelt godkendte regler for, hvad saadanne undersoegelser skal indeholde, boer det fastsaettes, hvilke elementer der skal indgaa heri, idet der tages hensyn til sunde videnskabelige og statistiske principper;

der boer fastsaettes generelle EF-betingelser, herunder i foerste omgang retningslinjer for undersoegelser vedroerende skadegoerere i dyrerigt, navnlig insekter og mider, der angriber afgroeder, som normalt dyrkes paa friland, og aabnes mulighed for senere at opstille yderligere retningslinjer for saa vidt angaar andre skadegoerere, naar de fornoedne tekniske oplysninger foreligger;

medlemsstaterne maa opfylde disse betingelser, naar de anmoder om anerkendelse af en beskyttet zone;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne soerger for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, naar de anmoder om anerkendelse af en beskyttet zone som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra h), foerste afsnit, foerste led, i direktiv 77/93/EOEF.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal foelgende betingelser vaere opfyldt:

a) der skal opstilles et officielt handlingsprogram til bekraeftelse af, at én eller flere af de planteskadegoerere, der er omhandlet i naevnte direktiv, og som zonen skal anerkendes som beskyttet zone for, ikke er endemiske eller etableret i den paagaeldende zone

b) det i litra a) omhandlede program skal overvaages af personer, der er befuldmaegtiget af en medlemsstats »officielle ansvarlige organer«, jf. direktiv 77/93/EOEF.

3. a) Det i stk. 2, litra a), omhandlede program skal omfatte:

- en undersoegelse baseret paa kendskabet til skadegoererens eller skadegoerernes biologi og til den paagaeldende zones agronomi og miljoe, idet der anvendes relevante analysemetoder, herunder vaekstmedium- og afgroedeinspektion og om noedvendigt laboratorieundersoegelse

- en permanent ordning med regelmaessig og systematisk undersoegelse paa relevante tidspunkter, dog mindst én gang om aaret, for forekomst af den eller de skadegoerere, som zonen skal anerkendes som beskyttet zone for

- en ordning med registrering af undersoegelsesresultater.

b) De i litra a) omhandlede undersoegelser skal udfoeres af personer, der er befuldmaegtiget af en medlemsstats officielle ansvarlige organer, jf. direktiv 77/93/EOEF. Disse personer har desuden adgang til alle relevante arealer og ret til at udtage proever af planter, plantemateriale eller vaekstmedier paa stedet; de skal have de fornoedne kvalifikationer til at kunne foretage undersoegelserne korrekt.

c) Der skal vaere en beskrivelse af undersoegelsesmetoden, undersoegelsesforloebet og undersoegelsesresultaterne til raadighed for de sagkyndige, der er omhandlet i artikel 19a i direktiv 77/93/EOEF.

d) Kommissionen skal underrettes om undersoegelsesmetoden og undersoegelsesforloebet. Kommissionen fremsender disse oplysninger til de oevrige medlemsstater.

4. Hvad angaar de skadegoerere i dyreriget, bortset fra nematoder, der er relevante for forstligt plantemateriale eller planteprodukter, og som angriber afgroeder, der normalt dyrkes paa friland, skal medlemsstaterne ved gennemfoerelsen af de i stk. 3, litra a), omhandlede undersoegelser foelge nedenstaaende retningslinjer:

a) undersoegelsen skal foretages i den relevante zone

b) undersoegelsesmetoden skal baseres paa en plottemetode med foelgende elementer: der skal etableres et systematisk netvaerk af observationspunkter, der daekker hele den relevante zone; for hvert observationspunkt skal der registreres foelgende parametre: nummer, laengde- og breddegrad, topografi og i givet fald stedsbeskrivelse; medlemsstaterne indsamler eventuelt yderligere data; observationspunkterne kan markeres, og der kan tegnes kort, hvor observationspunkterne angives

c) der anvendes foelgende kriterier, naar det skal afgoeres, om et givet observationspunkt kan anvendes:

- omraadet omkring observationspunktet skal vaere stort nok til, at der kan udvaelges et punkt

- generelt skal punktet ligge i naevnte omraade af hensyn til vurderingen

- i saerlige tilfaelde udvaelges der i givet fald andre punkter, f.eks. paa steder, hvor risikoen for mulig indslaebning af én eller flere relevante skadegoerere i omraadet er stor

d) i relevante tilfaelde skal der registreres meteorologiske data, navnlig nedboersmaengde, temperatur og jordbundsforhold, om muligt paa observationspunktet; det er ogsaa tilladt at indhente saadanne data fra en station i naerheden, hvor disse variabler maales regelmaessigt: ekstreme forhold (f.eks. toerke, store nedboersmaengder osv.), der kan paavirke observationerne, skal ogsaa registreres

e) undersoegelserne paa hvert observationspunkt skal som et minimum:

- koncentreres omkring et repraesentativt antal planter eller planteprodukter

- koncentreres omkring én eller flere af de vigtigste vaertsplanter eller -planteprodukter for skadegoereren eller skadegoererne; vaertskredsen udvides i givet fald med andre vaertsplanter eller -planteprodukter

- omfatte visuel kontrol til konstatering af, om der er symptomer eller tegn paa skadegoereren eller skadegoererne; den visuelle kontrol foretages paa det tidspunkt, hvor der formodes at vaere stoerst mulighed for at finde saadanne symptomer eller tegn

- omfatte laboratorieundersoegelse af proever i tvivlstilfaelde

f) der skal paa observationspunkterne i givet fald anvendes faelder, der tiltraekker de relevante skadegoerere; faeldernes antal og type samt fangstmetoden skal afpasses efter skadegoererens biologi.

5. Der kan traeffes eventuelle andre egnede foranstaltninger til sikring af, at betingelserne i stk. 2 overholdes.

6. De i stk. 4 omhandlede retningslinjer suppleres for saa vidt angaar andre skadegoerere end de deri naevnte, saa snart de noedvendige tekniske oplysninger foreligger.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest seks maaneder efter, at bilag I til V til direktiv 77/93/EOEF er blevet revideret. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen alle nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. juli 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20. (2) EFT nr. L 70 af 17. 3. 1992, s. 27.