31992L0044

Rådets direktiv 92/44/EØF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb

EF-Tidende nr. L 165 af 19/06/1992 s. 0027 - 0036
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 23 s. 0045
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 23 s. 0045


RAADETS DIREKTIV 92/44/EOEF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkaar for faste kredsloeb

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

(1) I Raadets direktiv 90/387/EOEF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemfoerelse af tilraadighedstillelse af aabne net (4) er det fastlagt, at Raadet skal fastlaegge specifikke ONP-vilkaar for faste kredsloeb;

(2) i dette direktiv omfatter begrebet faste kredsloeb udbuddet af transparent transmissionskapacitet mellem nettermineringspunkter, der udbydes som en saerskilt tjeneste, og som ikke inkluderer opkobling paa anfordring eller udbud, som er en del af en offentligt udbudt koblet tjeneste;

(3) ifoelge Kommissionens direktiv 90/388/EOEF af 28. juni 1990 om liberalisering af markedet for teletjenester (5) skal medlemsstater, der opretholder saerlige eller eksklusive rettigheder for tilraadighedstillelse og drift af offentlige telenet, sikre, at vilkaarene for adgangen til og brugen af nettet goeres objektive og ikke-diskriminerende, og at vilkaarene offentliggoeres; det maa harmoniseres, hvilke specifikationer der skal offentliggoeres, og i hvilken form dette skal ske, saaledes at det goeres lettere at stille konkurrenceorienterede tjenester til raadighed ved hjaelp af faste kredsloeb, baade inden for medlemsstaterne og mellem disse indbyrdes, og navnlig saaledes at det goeres lettere for selskaber, virksomheder og fysiske personer at stille tjenester til raadighed for selskaber, virksomheder og fysiske personer i andre medlemsstater;

(4) princippet om ikke-diskriminering forudsaetter, at faste kredsloeb tilbydes og efter anmodning stilles til raadighed for alle brugere uden forskelsbehandling;

(5) det i Traktaten fastlagte princip om ikke-diskriminering gaelder ogsaa med hensyn til tilslutningsmulighed, takster, servicekvalitet, leveringstider, ligelig fordeling af kapacitet i tilfaelde af knaphed, reparationstider samt adgangen til information om nettet og kundeinformation i overensstemmelse med de gaeldende forskrifter om databeskyttelse;

(6) visse tekniske restriktioner har vaeret bragt i anvendelse, blandt andet med hensyn til sammenkobling af faste kredsloeb indbyrdes og med hensyn til sammenkobling af faste kredsloeb og offentlige telenet; saadanne restriktioner, der er til hinder for, at faste kredsloeb anvendes i forbindelse med konkurrencetjenester, er ikke berettigede, dersom de kan erstattes af mindre restriktive forskriftsmaessige foranstaltninger;

(7) som fastlagt i faellesskabsretten maa adgangen til og brugen af faste kredsloeb kun begraenses under henvisning til de i dette direktiv definerede vaesentlige krav og med det formaal at beskytte eksklusive eller saerlige rettigheder; saadanne restriktioner skal vaere objektivt begrundede og opfylde proportionalitetsprincippet og skal staa i forhold til det tilsigtede maal; det maa defineres, hvad der forstaas ved vaesentlige krav for saa vidt angaar faste kredsloeb;

(8) i henhold til direktiv 90/388/EOEF, som ikke finder anvendelse paa telex, mobilradiokommunikation, personsoege- og satellittjenester, skal medlemsstaterne afskaffe alle saerlige eller eksklusive rettigheder med hensyn til levering af teletjenester, bortset fra taletelefonitjeneste, som er kommercielt drevet, offentligt tilgaengelig, direkte tidstro fremfoering af tale mellem nettermineringspunkter i det offentlige koblede net, hvorved en hvilken som helst bruger kan anvende udstyr tilsluttet et nettermineringspunkt til at kommunikere med et andet termineringspunkt;

(9) indtil de i direktiv 90/388/EOEF fastsatte datoer kan medlemsstaterne for saa vidt angaar pakke- og kredsloebskoblede datatjenester forbyde oekonomiske operatoerer at tilbyde kapacitet paa faste kredsloeb med henblik paa rent gensalg til offentligheden; der maa ikke gaelde andre restriktioner for brugen af faste kredsloeb, navnlig hvad angaar transmission af information, der ikke har sin oprindelse hos den bruger, som abonnerer paa det faste kredsloeb, hvad angaar transmission af information, som ikke har sit endelige bestemmelsessted hos den bruger, som abonnerer paa det faste kredsloeb, eller hvad angaar transmission af information, som hverken har oprindelse eller endeligt bestemmelsessted hos den bruger, som abonnerer paa det faste kredsloeb;

(10) som fastlagt i direktiv 90/387/EOEF skal den faelleseuropaeiske definition af harmoniserede tekniske graenseflader og adgangsvilkaar bygge paa en definition af faelles tekniske specifikationer baseret paa internationale standarder og specifikationer;

(11) som fastlagt i direktiv 90/388/EOEF skal medlemsstater, der opretholder saerlige eller eksklusive rettigheder for tilraadighedstillelse og drift af offentlige telenet, sikre, at brugere, der anmoder herom, kan faa faste kredsloeb stillet til raadighed inden for en rimelig frist;

(12) for at sikre, at der i tilstraekkeligt omfang staar faste kredsloeb til raadighed for brugerne, enten til deres eget brug, til faelles brug eller til tilraadighedstillelse af tjenester til tredjepart, skal medlemsstaterne soerge for, at et harmoniseret saet faste kredsloebstjenester med definerede nettermineringspunkter staar til raadighed i alle medlemsstater, baade til kommunikation i den enkelte medlemsstat og mellem medlemsstaterne indbyrdes; det maa derfor fastlaegges, hvilke typer faste kredsloeb der skal indgaa i det harmoniserede saet, og inden for hvilke tidsfrister dette skal ske, for saa vidt angaar tjenester, der ikke allerede staar til raadighed; den dynamiske udvikling, der finder sted i denne sektor, goer, at der maa etableres en procedure for, hvordan dette saet skal ajourfoeres eller udvides;

(13) afhaengigt af efterspoergslen paa markedet og det offentlige telenets beskaffenhed stilles der ogsaa andre former for faste kredsloeb til raadighed, dvs. kredsloeb ud over det harmoniserede minimumssaet; de oevrige bestemmelser i dette direktiv finder anvendelse paa saadanne faste kredsloeb; det skal imidlertid sikres, at tilraadighedstillelse af saadanne andre former for faste kredsloeb ikke hindrer, at det naevnte minimumssaet af faste kredsloeb stilles til raadighed;

(14) princippet om adskillelse af myndighedsopgaver og driftsopgaver samt subsidiaritetsprincippet betyder, at det nationale myndighedsorgan i de enkelte medlemsstater faar tildelt en vaesentlig rolle i forbindelse med gennemfoerelsen af dette direktiv;

(15) faelles bestillingsprocedurer samt etstedsbestilling og etstedsfakturering er noedvendig med henblik paa at fremme brugen af faste kredsloeb i Faellesskabet; samarbejde mellem teleselskaberne i denne forbindelse er underkastet Faellesskabets konkurrencebestemmelser; saadanne procedurer skal navnlig tilgodese princippet om omkostningsbaserede takster, og de maa ikke resultere i nogen form for aftalt prisfastsaettelse eller markedsopdeling;

(16) teleselskabernes indfoerelse af etstedsbestilling og etstedsfakturering maa ikke vaere til hinder for tilbud fra andre tjenesteudbydere end teleselskaberne;

(17) i henhold til direktiv 90/387/EOEF skal takster for faste kredsloeb baseres paa foelgende principper: taksterne skal bygge paa objektive kriterier og princippet om omkostningsbaserede takster under hensyntagen til, at en rimelig tid til rebalancering er noedvendig; de skal vaere gennemsigtige og offentliggoeres paa passende maade og skal principielt vedroere saerskilte produkter i overensstemmelse med Traktatens konkurrencebestemmelser; takster for faste kredsloeb, der stilles til raadighed af et eller flere teleselskaber, skal baseres paa samme principper; det anbefales at anvende en takst med fast lejeafgift pr. periode, undtagen i de tilfaelde, hvor omkostningerne goer andre former for takster berettigede;

(18) afgifter paa adgangen til og brugen af faste kredsloeb skal opfylde ovenstaaende principper og Traktatens konkurrencebestemmelser og skal samtidig tilgodese princippet om, at de samlede omkostninger i forbindelse med de anvendte ressourcer skal fordeles ligeligt, samt behovet for et rimeligt afkast af investeringerne, hvilket er noedvendigt for en yderligere udvikling af telekommunikationsinfrastrukturerne;

(19) for at sikre, at principperne i de to foregaaende betragtninger overholdes, skal teleselskaberne anvende et passende transparent regnskabssystem, som kan kontrolleres af regnskabseksperter, og hvorved det sikres, at der udarbejdes bogfoerte tal; dette krav kan eksempelvis opfyldes ved at laegge princippet om en fuldt ud distribueret omkostningsfordeling til grund;

(20) for at Kommissionen kan overvaage, om bestemmelserne i dette direktiv overholdes, skal medlemsstaterne meddele Kommissionen navnet paa det nationale myndighedsorgan, der er ansvarligt for gennemfoerelsen af direktivet og for tilraadighedstillelsen af relevant information efter Kommissionens anmodning;

(21) det udvalg, der er omhandlet i artikel 9 og 10 i direktiv 90/387/EOEF, boer spille en vaesentlig rolle ved anvendelsen af dette direktiv;

(22) uenighed mellem brugere og teleselskaber om tilraadighedstillelse af faste kredsloeb loeses normalt af de implicerede parter; parterne skal kunne henvise deres sag til et nationalt myndighedsorgan og til Kommissionen, i de tilfaelde hvor dette skoennes noedvendigt, hvilket ikke er til hinder for, at procedurerne i Traktatens artikel 169 og 170 samt dens konkurrencebestemmelser finder normal anvendelse;

(23) der boer indfoeres en specifik procedure til undersoegelse af, om den i dette direktiv fastlagte frist for, hvornaar der skal stilles et vist minimumssaet af faste kredsloeb til raadighed, og for hvornaar der skal vaere indfoert et passende omkostningsregnskabssystem, i saerligt begrundede tilfaelde kan forlaenges;

(24) dette direktiv finder ikke anvendelse paa faste kredsloeb, hvor det ene nettermineringspunkt ligger uden for Faellesskabet -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesomraade Sigtet med dette direktiv er at etablere harmoniserede vilkaar for en aaben og effektiv adgang til og brug af faste kredsloeb, der stilles til raadighed for brugerne via offentlige telenet, og at sikre, at der overalt i Faellesskabet etableres et minimumssaet af faste kredsloeb med harmoniserede tekniske specifikationer.

Artikel 2

Definitioner 1. Definitionerne i direktiv 90/387/EOEF finder i givet fald anvendelse paa dette direktiv.

2. I dette direktiv forstaas desuden ved:

- faste kredsloeb: telekommunikationsfaciliteter, hvorved der som led i oprettelse, udvikling og drift af det offentlige telenet stilles transparent transmissionskapacitet til raadighed mellem nettermineringsprodukter, uden at disse faciliteter omfatter opkobling paa anfordring (dvs. opkoblingsfunktioner, som brugeren kan styre som en del af tilraadighedstillelsen af den tilbudte telekommunikationsfacilitet)

- ONP-Udvalg (Open Network Provision): det udvalg, der er omhandlet i artikel 9 og 10 i direktiv 90/387/EOEF

- brugere: slutbrugere og tjenesteudbydere, herunder teleselskaber, hvis sidstnaevnte selskaber stiller tjenester til raadighed, som ogsaa leveres eller kan leveres af andre

- nationalt myndighedsorgan: den eller de instanser i en medlemsstat, der - retligt adskilt fra og funktionsmaessigt uafhaengigt af teleselskaberne - af medlemsstaten blandt andet har faaet til opgave at varetage de i dette direktiv omhandlede myndighedsopgaver

- rent gensalg af kapacitet: kommercielt drevet offentligt tilgaengelig fremfoering af data gennem faste kredsloeb tilbudt som en saerskilt tjeneste, hvor der kun sker opkobling, behandling, lagring eller protokolkonvertering, i det omfang det er noedvendigt for tidstro transmission til og fra det offentlige koblede net

- ensartet bestillingsprocedure: en bestillingsprocedure, der sikrer, at teleselskaberne, naar der bestilles faste kredsloeb til brug inden for Faellesskabet, stiller samme krav med hensyn til, hvilke oplysninger der skal gives af brugerne og teleselskaberne, og hvorledes disse oplysninger skal forelaegges.

- etstedsbestilling: en ordning, hvorved alle brugerinvolverende transaktioner i forbindelse med leje af faste kredsloeb inden for Faellesskabet, som mere end et teleselskab stiller til raadighed for en enkelt bruger, kan afvikles paa et enkelt sted mellem brugeren og et enkelt teleselskab

- etstedsfakturering: en ordning, hvorved alle fakturerings- og betalingstransaktioner i forbindelse med leje af faste kredsloeb inden for Faellesskabet i tilfaelde, hvor disse kredsloeb stilles til raadighed af mere end et teleselskab for en enkelt bruger, kan afvikles paa et enkelt sted mellem brugeren og et enkelt teleselskab.

Artikel 3

Adgangen til oplysninger 1. Medlemsstaterne sikrer, at der for saa vidt angaar faste kredsloebstjenester offentliggoeres oplysninger om tekniske egenskaber, takster, leverings- og brugsvilkaar, godkendelses- og anmeldelseskrav og vilkaar for tilslutning af terminaludstyr i overensstemmelse med opstillingen i bilag I. AEndringer i eksisterende tjenester offentliggoeres hurtigst muligt og, medmindre det nationale myndighedsorgan traeffer anden afgoerelse, senest to maaneder inden implementeringen.

2. Oplysningerne i stk. 1 offentliggoeres paa passende maade, saaledes at brugerne har let adgang til dem. Der henvises i den paagaeldende medlemsstats nationale officielle tidende (Statstidende) til offentliggoerelsen af disse oplysninger.

Inden den 1. januar 1993, samt i givet fald ved senere aendringer, meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvorledes denne information stilles til raadighed. Kommissionen offentliggoer regelmaessigt en henvisning hertil.

3. Medlemsstaterne sikrer, at information om nye former for faste kredsloeb offentliggoeres hurtigst muligt og senest to maaneder inden implementeringen af en ny tjeneste.

Artikel 4

Oplysninger om leveringsvilkaar De leveringsvilkaar, der skal offentliggoeres i henhold til artikel 3, skal mindst indeholde foelgende:

- oplysninger om fremgangsmaaden ved bestilling

- typisk leveringstid, som er den tid, der gaar fra den dato, hvor brugeren har afgivet en endelig bestilling paa et fast kredsloeb, og indtil 80 % af alle faste kredsloeb af tilsvarende type er etableret hos kunderne.

Dette tidsrum beregnes paa grundlag af de faktiske leveringstider for faste kredsloeb inden for et aktuelt tidsinterval af en rimelig varighed. I beregningen maa ikke medtages tilfaelde, hvor leveringen er sket sent efter brugerens eget oenske. For nye typer faste kredsloeb offentliggoeres en maalsat typisk leveringstid i stedet for den typiske leveringstid

- kontraktperiode, dvs. den periode kontrakten normalt loeber, samt den minimumskontraktperiode, som brugeren skal acceptere

- typisk reparationstid, dvs. den tid, der gaar fra det tidspunkt, hvor der er indgivet meddelelse om fejlen til den ansvarlige afdeling i teleselskabet, til det tidspunkt, hvor 80 % af alle faste kredsloeb af tilsvarende type er reetableret, og brugeren i givet fald har faaet meddelelse herom; for nye typer faste kredsloeb offentliggoeres der en maalsat typisk reparationstid i stedet for den typiske reparationstidy i tilfaelde, hvor der tilbydes reparationer af forskellig kvalitet for samme type faste kredsloeb, offentliggoeres de forskellige typiske reparationstider

- alle regler for tilbagebetaling.

Artikel 5

Vilkaar for tjenesters ophoer Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende tjenester viderefoeres i et passende tidsrum, og at tjenester ikke kan bringes til ophoer, uden at de beroerte brugere er blevet hoert. Medlemsstaterne sikrer, at brugerne kan forelaegge sagen for det nationale myndighedsorgan, dersom de oensker at anfaegte den af teleselskabet paataenkte ophoersdato, uden at dette i oevrigt beroerer andre nationale lovhjemlede klagemuligheder.

Artikel 6

Adgangsbetingelser, brugsvilkaar og vaesentlige krav 1. Med forbehold af artikel 2 og 3 i direktiv 90/388/EOEF skal medlemsstaterne paase, at begraensninger i adgangen til og brugen af faste kredsloeb udelukkende tager sigte paa overholdelse af de vaesentlige krav, der er forenelige med faellesskabsretten, og at de udmoentes i bindende forskrifter udstedt af de nationale myndighedsorganer.

Der maa ikke indfoeres eller opretholdes tekniske restriktioner for sammenkobling af faste kredsloeb indbyrdes eller for sammenkobling af faste kredsloeb og offentlige telenet.

2. Hvis adgangen til og brugen af faste kredsloeb er underlagt restriktioner under henvisning til de vaesentlige krav, skal medlemsstaterne sikre, at det af de relevante nationale bestemmelser fremgaar, hvilke af de i stk. 3 naevnte vaesentlige krav der ligger til grund for restriktionerne.

3. De vaesentlige krav, der er anfoert i artikel 3, stk. 2, i direktiv 90/387/EOEF, gaelder for faste kredsloeb paa foelgende maade:

a) Nettets driftssikkerhed

Et teleselskab kan for at sikre nettets drift traeffe foelgende foranstaltninger, saa laenge der foreligger en noedsituation:

- afbryde tjenesten

- indskraenke tjenestefaciliteterne

- naegte adgang til tjenesten.

Ved noedsituation forstaas i denne sammenhaeng ekstraordinaere tilfaelde af force majeure, saasom ekstreme vejrforhold, oversvoemmelse, lynnedslag eller brand, strejke eller lockout, krig, militaere operationer samt uroligheder.

I noedsituationer skal teleselskaberne traeffe alle forholdsregler for at sikre, at tjenesten opretholdes for alle brugere. Medlemsstaterne sikrer, at teleselskaberne oejeblikkeligt underretter brugerne og det nationale myndighedsorgan om noedsituationens begyndelses- og sluttidspunkt og om arten og omfanget af den midlertidige indskraenkning af tjenesten.

b) Bevarelse af nettets integritet

Brugeren har i overensstemmelse med nettermineringspunktets specifikationer ret til en fuldstaendig transparent tjeneste, som kan bruges fuldstaendigt frit, uden for eksempel forbud mod eller pligt til at anvende saerlige kanal-allokationer. Der maa ikke paalaegges indskraenkninger med hensyn til brugen af faste kredsloeb under henvisning til, at nettets integritet skal bevares, saa laenge adgangsbetingelserne for terminaludstyr er opfyldt.

c) Interoperabilitet mellem tjenester

Brugen af faste kredsloeb maa ikke indskraenkes under henvisning til kravet om interoperabilitet mellem tjenester, naar adgangsbetingelserne for terminaludstyr er opfyldt, jf. dog artikel 3, stk. 5, og artikel 5, stk. 3, i direktiv 90/387/EOEF.

d) Databeskyttelse

For saa vidt angaar databeskyttelse maa medlemsstaterne kun indskraenke brugen af faste kredsloeb, i det omfang det er noedvendigt for at sikre overholdelse af de relevante myndighedsbestemmelser vedroerende databeskyttelse, herunder beskyttelse af personoplysninger, fortroligheden af information, der transmitteres eller lagres, samt beskyttelse af privatlivet i overensstemmelse med Faellesskabets bestemmelser.

4. Adgangsbetingelser for terminaludstyr

Adgangsbetingelserne for terminaludstyr anses for at vaere opfyldt, naar terminaludstyret opfylder de godkendelseskrav, der gaelder for dets tilslutning til den paagaeldende type fast kredsloebs nettermineringspunkt i overensstemmelse med direktiv 91/263/EOEF (6).

Hvis en brugers terminaludstyr ikke eller ikke laengere opfylder disse krav, kan det faste kredsloeb afbrydes, indtil det paagaeldende terminaludstyr er frakoblet nettermineringspunktet.

Medlemsstaterne sikrer, at teleselskabet oejeblikkeligt underretter brugeren om afbrydelsen og grunden hertil. Det faste kredsloeb stilles til raadighed igen, saa snart brugeren har sikret, at det terminaludstyr, der ikke opfylder kravene, er frakoblet nettermineringspunktet.

Artikel 7

Tilraadighedstillelse af et minimumssaet af faste kredsloeb paa grundlag af harmoniserede tekniske specifikationer 1. Medlemsstaterne sikrer, at teleselskaberne hver for sig eller i forening stiller et minimumssaet af faste kredsloeb til raadighed, jf. bilag II, saaledes at der sikres et harmoniseret udbud af tjenester i Faellesskabet.

2. Hvor der endnu ikke eksisterer faste kredsloeb, der opfylder de i bilag II opfoerte standarder, sikrer medlemsstaterne, at der implementeres faste kredsloeb af disse typer inden den dato, der foelger af gennemfoerelsen af artikel 15.

3. De aendringer, der er noedvendige for at tilpasse bilag II til tekniske fremskridt eller en aendret efterspoergsel paa markedet, herunder eventuel udeladelse af visse typer faste kredsloeb fra bilaget, fastsaettes af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 10 i direktiv 90/387/EOEF og under hensyn til udviklingen i de nationale net.

4. Dersom der stilles andre faste kredsloeb til raadighed ud over det minimumssaet af faste kredsloeb, som medlemsstaterne skal stille til raadighed, maa dette ikke medfoere, at naevnte minimumssaet af faste kredsloeb indskraenkes.

Artikel 8

Det nationale myndighedsorgans kontrol 1. Medlemsstaterne sikrer, at det nationale myndighedsorgan fastlaegger sine procedurer saaledes, at der hurtigst muligt i det enkelte tilfaelde kan traeffes afgoerelse om, hvorvidt det skal tillades, at et teleselskab for eksempel afslaar at stille et fast kredsloeb til raadighed, afbryder tilraadighedstillelsen af faste kredsloeb eller indskraenker faciliteternes disponibilitet med paastand om, at brugerne af de faste kredsloeb ikke har overholdt brugsvilkaarene. Disse procedurer kan ogsaa foreskrive, at det nationale myndighedsorgan kan forhaandsgodkende bestemte foranstaltninger i tilfaelde af naermere definerede overtraedelser af brugsvilkaarene.

Medlemsstaterne paaser, at disse procedurer sikrer, at behandlingen af sagen er transparent, og at der tages skyldigt hensyn til parternes rettigheder. Der traeffes foerst afgoerelse, naar begge parter er blevet hoert. Afgoerelsen skal ledsages af en begrundelse og skal forkyndes for parterne senest en uge efter, at den er truffet; den maa ikke fuldbyrdes, inden den er blevet forkyndt for parterne.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at parterne indbringer sagen for domstolene.

2. Det nationale myndighedsorgan sikrer, at teleselskaberne overholder princippet om ikke-diskriminering, naar de anvender det offentlige telekommunikationsnet til at stille tjenester til raadighed, som ogsaa leveres eller kan leveres af andre tjenesteudbydere. Naar teleselskaberne anvender faste kredsloeb til levering af tjenester, der ikke er omfattet af saerlige og/eller eksklusive rettigheder, skal samme type faste kredsloeb efter anmodning stilles til raadighed for andre brugere paa ens betingelser.

3. Hvis et teleselskab som svar paa en bestemt anmodning finder det urimeligt at stille et fast kredsloeb til raadighed i henhold til dets offentliggjorte takster og leveringsvilkaar, skal det have det nationale myndighedsorgans tilladelse, inden det aendrer disse vilkaar i det paagaeldende tilfaelde.

Artikel 9

Ensartede bestillings- og faktureringsprocedurer 1. Medlemsstaterne opmuntrer til, at der i overensstemmelse med de proceduremaessige og materielle aspekter af Traktatens konkurrenceregler senest den 31. december 1992 i samraad med brugerne indfoeres:

- en ensartet bestillingsprocedure over alt i Faellesskabet for faste kredsloeb

- en procedure for etstedsbestilling af faste kredsloeb, der anvendes naar brugeren anmoder derom

- en procedure for etstedsfakturering for faste kredsloeb, der anvendes naar brugeren anmoder derom; det skal vaere fastlagt i proceduren, at alle priselementer i forbindelse med nationale faste kredsloeb samt den andel af de internationale faste kredsloeb, der er stillet til raadighed af de enkelte teleselskaber, skal anfoeres saerskilt paa fakturaen til brugeren.

2. Medlemsstaterne underretter et aar efter dette direktivs ivaerksaettelse Kommissionen om de resultater, der er opnaaet vedroerende procedurerne i stk. 1. Disse resultater droeftes i ONP-Udvalget.

Artikel 10

Takstprincipper og omkostningsregnskaber 1. Medlemsstaterne sikrer, at taksterne for faste kredsloeb er i overensstemmelse med det grundprincip, at de skal vaere omkostningsbaserede og transparente, og at foelgende regler overholdes:

a) taksterne for faste kredsloeb skal vaere uafhaengige af brugernes anvendelse af de faste kredsloeb

b) taksterne for faste kredsloeb skal normalt indeholde foelgende elementer:

- en oprettelsesafgift

- en abonnementsafgift, dvs. en fast lejeafgift pr. periode.

Anvendes der andre takstelementer, skal disse vaere transparente og baseret paa objektive kriterier

c) takster for faste kredsloeb gaelder for de faciliteter, der stilles til raadighed mellem de nettermineringspunkter, hvor brugeren har adgang til de faste kredsloeb.

For faste kredsloeb, der stilles til raadighed af mere end et teleselskab, kan der anvendes halvkredsloebstakst, dvs. fra et nettermineringspunkt til et hypotetisk midtpunkt for kredsloebet.

2. Medlemsstaterne sikrer med henblik paa gennemfoerelsen af stk. 1, at teleselskaberne senest den 31. december 1993 udformer og ivaerksaetter et omkostningsregnskabssystem.

Det i foerste afsnit omhandlede system skal omfatte foelgende elementer, jf. dog sidste afsnit:

a) omkostningerne i forbindelse med faste kredsloeb skal navnlig baseres paa teleselskabets direkte omkostninger ved oprettelse, drift og vedligeholdelse af faste kredsloeb samt ved markedsfoering og fakturering i forbindelse med faste kredsloeb

b) faellesomkostninger, dvs. omkostninger, der hverken kan henfoeres direkte til faste kredsloeb eller til andre aktiviteter, fordeles saaledes:

i) faellesomkostninger skal saa vidt muligt fordeles paa grundlag af en direkte analyse af omkostningernes oprindelse

ii) er en direkte analyse ikke mulig, skal faellesomkostningerne fordeles paa grundlag af en indirekte tilknytning mellem disse og en anden omkostningskategori eller gruppe omkostningskategorier, for hvilken en direkte tilskrivning eller fordeling er mulig; en saadan indirekte tilknytning baseres paa indbyrdes sammenlignelige omkostningsstrukturer

iii) kan der hverken findes et direkte eller indirekte grundlag for omkostningsfordelingen, fordeles omkostningerne efter en generel fordelingsnoegle, der beregnes paa grundlag af forholdet mellem alle de udgifter, der direkte hidroerer fra eller tilskrives dels tjenester, der stilles til raadighed paa grundlag af saerlige eller eksklusive rettigheder, dels andre tjenester.

Efter den 31. december 1993 maa der kun anvendes andre omkostningsregnskabssystemer, hvis disse egner sig til gennemfoerelse af stk. 1, og det nationale myndighedsorgan med henblik paa teleselskabernes brug har godkendt dem som egnede hertil, idet Kommissionen skal vaere underrettet om saadanne systemer, inden de bringes i anvendelse.

3. Det nationale myndighedsorgan skal holde oplysninger om de omkostningsregnskabssystemer, som teleselskaberne anvender i henhold til stk. 2, tilgaengelige med passende detaljer. Det forelaegger dem paa anmodning for Kommissionen.

Artikel 11

Indberetning og aflaeggelse af rapport 1. Medlemsstaterne meddeler inden den 1. januar 1993 Kommissionen navnet paa det nationale myndighedsorgan som defineret i artikel 2, fjerde led.

2. Det nationale myndighedsorgan udarbejder mindst for hvert kalenderaar statistiske rapporter over, hvordan de i artikel 3 fastlagte leveringsvilkaar, navnlig i henseende til leveringstid og reparationstid, er blevet opfyldt. Disse rapporter sendes til Kommissionen senest fem maaneder efter udloebet af den aarlige rapporteringsperiode.

Det nationale myndighedsorgan holder oplysninger om de tilfaelde, hvor adgangen til eller brugen af faste kredsloeb er blevet indskraenket, navnlig fordi der foreligger paastand om, at saerlige eller eksklusive rettigheder eller forbuddet mod rent gensalg af kapacitet er overtraadt, og om hvilke foranstaltninger der er truffet i den anledning, samt begrundelsen herfor, til raadighed for Kommissionen og sender dem paa anmodning til denne.

Artikel 12

Forligsprocedure Med forbehold af foelgende:

a) Kommissionens eller en medlemsstats mulighed for at traeffe yderligere foranstaltninger paa grundlag af Traktaten, navnlig artikel 169 og 170

b) de rettigheder, som i henhold til gaeldende national lovgivning tilkommer den person, der har paaberaabt sig proceduren i nr. 1 til 5 i denne artikel, de beroerte teleselskaber eller enhver anden person, medmindre de indgaar en aftale om bilaeggelse af deres tvister

staar foelgende forligsprocedure til raadighed for brugeren:

1) En bruger, der oensker at klage over, at han har lidt eller vil kunne lide skade, fordi bestemmelserne i dette direktiv, navnlig vedroerende faste kredsloeb mellem Faellesskabets medlemsstater, er blevet overtraadt, har ret til at indbringe sagen for det eller de nationale myndighedsorganer.

2) Hvis der ikke kan opnaas enighed paa nationalt plan, kan den kraenkede part paaberaabe sig proceduren i nr. 3 og 4 ved skriftlig underretning af det nationale myndighedsorgan og af Kommissionen.

3) Hvis det nationale myndighedsorgan eller Kommissionen efter at have modtaget den i nr. 2 omhandlede underretning finder, at sagen boer undersoeges naermere, kan de forelaegge den for formanden for ONP-Udvalget.

4) I det i nr. 3 omhandlede tilfaelde indleder formanden for ONP-Udvalget foelgende procedurer, hvis han anser det for godtgjort, at der paa nationalt plan er truffet alle de skridt, som med rimelighed kan traeffes:

a) formanden for ONP-Udvalget indkalder snarest muligt en arbejdsgruppe, som skal omfatte mindst to medlemmer af ONP-Udvalget og en repraesentant for de beroerte nationale myndighedsorganer samt formanden for ONP-Udvalget selv eller en anden tjenestemand i Kommissionen, som er udpeget af ham; arbejdsgruppen traeder normalt sammen inden for ti dage; formanden kan efter forslag fra et medlem af arbejdsgruppen beslutte at indbyde hoejst to eksperter til at bistaa den

b) arbejdsgruppen giver den part, der har paaberaabt sig proceduren, de nationale myndighedsorganer i medlemsstaterne samt de involverede teleselskab lejlighed til at forelaegge deres synspunkter skriftligt eller mundtligt

c) arbejdsgruppen bestraeber sig paa at bilaegge uoverensstemmelsen mellem de involverede parter; formanden underretter ONP-Udvalget om resultaterne af denne procedure.

5) Den part, der ivaerksaetter den i naervaerende artikel omhandlede procedure, afholder omkostningerne ved sin egen deltagelse i proceduren.

Artikel 13

Udsaettelse af visse forpligtelser 1. Er en medlemsstat ikke i stand til eller forudser den, at den ikke vil vaere i stand til at opfylde bestemmelserne i artikel 7, stk. 1 eller 2, eller i artikel 10, stk. 1 eller 2, giver den Kommissionen meddelelse om grunden hertil.

2. Udsaettelse med opfyldelse af forpligtelserne i artikel 7, stk. 1 eller 2, kan kun accepteres i tilfaelde, hvor den paagaeldende medlemsstat kan godtgoere, at det offentlige telenets udviklingsgrad eller efterspoergslen er af en saadan art, at opfyldelse af forpligtelserne i naevnte artikel vil resultere i en urimeligt stor byrde for teleselskabet i medlemsstaten.

3. Udsaettelse med opfyldelse af forpligtelserne i artikel 10, stk. 1 eller 2, kan kun accepteres i tilfaelde, hvor den paagaeldende medlemsstat kan godtgoere, at opfyldelse af kravene vil resultere i en urimeligt stor byrde for teleselskabet i medlemsstaten.

4. Medlemsstaten meddeler Kommissionen, inden for hvilken frist kravene kan opfyldes, og hvilke foranstaltninger den paataenker at gennemfoere for at overholde denne frist.

5. Naar Kommissionen modtager en meddelelse som omhandlet i stk. 1, underretter den medlemsstaten om, hvorvidt den skoenner, at medlemsstatens saerlige situation goer det berettiget, at der paa grundlag af kriterierne i stk. 2 og 3 gives medlemsstaten udsaettelse med gennemfoerelsen af artikel 7, stk. 1 eller 2, eller af artikel 10, stk. 1 eller 2, og i givet fald hvor laenge en saadan udsaettelse er berettiget.

6. Der kan ikke gives udsaettelse i medfoer af stk. 2, naar grunden til, at artikel 7 ikke kan overholdes, er, at den paagaeldende medlemsstats teleselskaber udfolder aktiviteter paa konkurrenceomraader som omhandlet i faellesskabsretten.

Artikel 14

Kommissionen undersoeger, hvorledes dette direktiv fungerer, og aflaegger rapport til Europa-Parlamentet og Raadet herom, foerste gang senest tre aar efter direktivets ivaerksaettelse. Rapporten skal bl. a. bygge paa de oplysninger, som medlemsstaterne meddeler Kommissionen og ONP-Udvalget. De kan om noedvendigt foreslaa supplerende foranstaltninger i rapporten med henblik paa fuldt ud at gennemfoere direktivets maal.

Artikel 15

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 5. juni 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Luxembourg, den 5. juni 1992. Paa Raadets vegne

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

Formand

(1) EFT nr. C 58 af 7. 3. 1991, s. 10. (2) EFT nr. C 305 af 25. 11. 1991, s. 61, og afgoerelse af 13. maj 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende). (3) EFT nr. C 269 af 14. 10. 1991, s. 30. (4) EFT nr. L 192 af 24. 7. 1990, s. 1. (5) EFT nr. L 192 af 24. 7. 1990, s. 10. (6) Raadets direktiv 91/263/EOEF af 29. april 1991 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om teleterminal udstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EFT nr. L 128 af 23. 5. 1991, s. 1).

BILAG I

OPSTILLING AF DE OPLYSNINGER, DER SKAL OFFENTLIGGOERES VEDROERENDE FASTE KREDSLOEB I HENHOLD TIL ARTIKEL 3, STK. 1

De oplysninger, der er omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, skal opstilles saaledes:

A. Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer indbefatter fysiske og elektriske specifikationer saavel som de detaljerede tekniske og performansrelaterede specifikationer, der finder anvendelse i nettermineringspunktet, jf. dog Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (1). Der skal anfoeres en klar henvisning til de standarder, der er implementeret.

B. Takster

Taksterne indbefatter oprettelsesafgift, abonnementsafgift og andre afgifter. Hvis taksterne er differentieret, f.eks. paa grund af forskellige kvalitetsniveauer eller det antal faste kredsloeb, der stilles til raadighed for brugeren (maengderabat), skal dette angives.

C. Leveringsvilkaar

Leveringsvilkaarene skal som minimum omfatte de elementer, der er anfoert i artikel 4, stk. 1.

D. Godkendelseskrav

Oplysningerne om godkendelseskrav, godkendelsesprocedurer og/eller godkendelsesvilkaar skal give et fuldstaendigt overblik over alle de faktorer, der spiller ind med hensyn til brugsvilkaarene for faste kredsloeb. Oplysningerne skal indbefatte foelgende:

1) en klar beskrivelse af de tjenestekategorier, for hvilke godkendelsesprocedurerne skal foelges, og for hvilken brugeren af det faste kredsloeb eller dennes kunder skal opfylde godkendelsesvilkaarene

2) oplysning om godkendelsesvilkaarenes art, herunder hvorvidt en saadan godkendelse er af general art, saaledes at der ikke kraeves individuel registrering og/eller tilladelse, eller hvorvidt godkendelsesvilkaarene kraever registrering og/eller tilladelse paa individuelt grundlag

3) klar angivelse af godkendelsens tidsmaessige gyldighed, samt i givet fald oplysning om en ny godkendelsesdato

4) oplysning om, hvilke vilkaar der fastlaegges paa grundlag af de vaesentlige krav, jf. artikel 6

5) oplysning om, hvilke andre forpligtelser der af medlemsstaterne maa paalaegges brugere af faste kredsloeb under henvisning til direktiv 90/388/EOEF for saa vidt angaar kredsloebs- eller pakkekoblede datatjenester, og som kraever overholdelse af vilkaarene med hensyn til tjenestens permanente tilgaengelighed, disponibilitet eller kvalitet

6) en klar henvisning til vilkaar vedroerende overholdelse af forbuddet mod at stille tjenester til raadighed, for hvilke den paagaeldende medlemsstat opretholder saerlige og/eller eksklusive rettigheder inden for rammerne af Faellesskabets bestemmelser

7) en liste over alle de dokumenter, der indeholder de godkendelsesvilkaar, som medlemsstaten paalaegger brugerne af faste kredsloeb, naar disse bruger faste kredsloeb til at stille tjenester til raadighed for andre.

E. Vilkaar for tilslutning af terminaludstyr

Oplysningerne om tilslutningsvilkaarene skal omfatte en fuldstaendig oversigt over de krav, som terminaludstyr, der skal tilsluttes de paagaeldende faste kredsloeb, skal opfylde i henhold til direktiv 91/263/EOEF.

(1) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8. Direktivet er senest aendret ved Kommissionens beslutning 90/230/EOEF (EFT nr. L 128 af 18. 5. 1990, s. 15).

BILAG II

FASTLAEGGELSE AF ET MINIMUMSSAET AF FASTE KREDSLOEB MED HARMONISEREDE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, JF. ARTIKEL 7, DER SKAL STILLES TIL RAADIGHED SNAREST MULIGT OG SENEST PAA DATOEN FOR IVAERKSAETTELSEN AF DETTE DIREKTIV

Type lejet kredsloeb Tekniske specifikationer (1) Graenseflade- specifikation Performans- specifikation Baandbredde til almindelig talekvalitet 2- eller 4-traads analog CCITT M. 1040 Baandbredde til saerlig talekvalitet 2- eller 4-traads analog CCITT M. 1020/M. 1025 64 kbit/s digital CCITT G. 703 (2) Relevante CCITT anbefalinger i G. 800-serien 2048 kbit/s digital

ustruktureret CCITT G. 703 Relevante CCITT anbefalinger i G. 800-serien 2048 kbit/s digital

struktureret CCITT G. 703 og G. 704

(dog ikke sektion 5) (3) Relevante anbefalinger i CCITT G. 800-serien

Overvaagning i drift (4)

(1) De anfoerte CCITT-anbefalinger vedroerer 1988-udgaven. ETSI er blevet anmodet om at fortsaette arbejdet med standarder for faste kredsloeb.

(2) De fleste tjenester konvergerer i retning af G. 703-specifikationerne. I en overgangsperiode kan der stilles faste kredsloeb til raadighed paa grundlag af andre graenseflader paa basis af X.21 eller X.21 (bis) i stedet for G. 703.

(3) Med cyclic redundancy checking i overensstemmelse med CCITT G. 706.

(4) Overvaagning i drift kan goere det lettere for teleselskaberne at forbedre vedligeholdelsen.

For ovenstaaende typer faste kredsloeb definerer de anfoerte specifikationer ogsaa nettermineringspunkterne (NTP), jf. de definitioner, der er fastlagt i artikel 2 i direktiv 90/387/EOEF.