31992L0043Úradný vestník L 206 , 22/07/1992 S. 0007 - 0050
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 11 S. 0114
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 11 S. 0114


Smernica Rady 92/43/EHS

z 21. mája 1992

o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 130s,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže udržanie, ochrana a zlepšenie kvality životného prostredia, vrátane ochrany prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, je dôležitým cieľom všeobecného záujmu, ktorý sleduje spoločenstvo, ako je uvedené v článku 130r zmluvy;

keďže politika Európskeho spoločenstva a akčný program týkajúci sa životného prostredia (1987 až 1992) [4] obsahuje ustanovenia pre opatrenia týkajúce sa ochrany prírody a prírodných zdrojov;

keďže hlavným cieľom tejto smernice je podpora udržiavania biologickej rôznorodosti, berúc do úvahy hospodárske, spoločenské, kultúrne a regionálne požiadavky, táto smernica prispieva k všeobecnému cieľu udržateľného rozvoja; keďže udržiavanie takejto biologickej rôznorodosti môže v určitých prípadoch vyžadovať udržiavanie alebo podporu ľudských činností;

keďže na európskom území členských štátov sa podmienky prirodzených biotopov ďalej zhoršujú a je vážne ohrozená existencia čoraz väčšieho počtu druhov; keďže vzhľadom na to, že ohrozené prirodzené biotopy a druhy tvoria súčasť dedičstva spoločenstva a riziká, ktoré im hrozia, často prekračujú hranice štátov, je potrebné prijať opatrenia na úrovni spoločenstva kvôli ich zachovaniu;

keďže kvôli ohrozeniu určitých typov prirodzených biotopov a druhov je potrebné definovať ich ako prioritné, aby sa včas vykonali opatrenia na ich ochranu;

keďže v snahe zabezpečiť obnovenie a udržanie prirodzených biotopov a druhov európskeho významu v priaznivom stave ochrany je potrebné označiť osobitne chránené územia, aby sa vytvorila súvislá európska ekologická sústava podľa špecifikovaného časového rozvrhu;

keďže všetky označené územia vrátane tých, ktoré sú alebo budú klasifikované ako územia osobitnej ochrany podľa smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva [5], budú musieť byť začlenené do súvislej európskej ekologickej sústavy;

keďže je vhodné na každom označenom území vykonať potrebné opatrenia týkajúce sa sledovaných cieľov ochrany;

keďže lokality vhodné na označenie ako osobitne chránené územia navrhujú členské štáty, ale keďže sa napriek tomu musí stanoviť postup na umožnenie označenia vo výnimočných prípadoch lokality, ktorú nenavrhol členský štát, ale ktorú považuje spoločenstvo za dôležitú buď na udržanie, alebo prežitie prioritného typu prirodzeného biotopu alebo prioritných druhov;

keďže sa musí urobiť primerané vyhodnotenie každého plánu alebo programu, ktorý môže mať významný vplyv na ciele ochrany v lokalite, ktorá bola označená alebo bude označená v budúcnosti;

keďže sa uznáva spoločná zodpovednosť členských štátov za prijatie opatrení určených na podporu ochrany prioritných prirodzených biotopov a prioritných druhov európskeho významu; keďže tým však môžu byť niektoré členské štáty nadmerne finančne zaťažené, predpokladajúc na jednej strane nerovnomerné rozdelenie takýchto prirodzených biotopov a druhov v rámci spoločenstva a na druhej strane skutočnosť, že princíp "platí znečisťovateľ" sa môže iba obmedzene uplatniť vo zvláštnom prípade ochrany prírody;

keďže sa z tohto dôvodu súhlasí s tým, že vo výnimočnom prípade by sa mal poskytnúť príspevok formou spolufinancovania zo strany spoločenstva zo zdrojov, o ktorých spoločenstvo rozhoduje;

keďže politika územného plánovania a rozvoja by mala podporovať riadenie tých znakov krajiny, ktoré majú hlavný význam pre voľne žijúce živočíchy a zvieratá;

keďže by sa mal vytvoriť systém dohľadu nad stavom ochrany prirodzených biotopov a druhov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

keďže pre určité druhy rastlín a živočíchov sa vyžaduje všeobecný systém ochrany doplňujúci smernicu 79/409/EHS; keďže by sa malo vypracovať ustanovenie pre opatrenia na riadenie určitých druhov, ak to vyžaduje ich stav ochrany, vrátane zákazu určitých prostriedkov odchytu alebo usmrcovania, pri zabezpečení možnosti výnimiek za určitých podmienok;

keďže s cieľom zabezpečenia toho, že vykonanie tejto smernice sa monitoruje, Komisia bude pravidelne pripravovať súhrnnú správu založenú okrem iného na informáciách, ktoré jej poslali členské štáty a ktoré sa týkajú uplatňovania vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice;

keďže zdokonaľovanie vedeckých a technických vedomostí je dôležité pre vykonanie tejto smernice; keďže je následne primerané podporovať potrebnú výskumnú a vedeckú prácu;

keďže technický a vedecký pokrok znamená, že musí byť možné prispôsobiť prílohy; keďže by sa mal vytvoriť postup, ktorým môže Rada zmeniť a doplniť tieto prílohy;

keďže by sa mal vytvoriť regulačný výbor na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto smernice, a najmä pri prijímaní rozhodnutí o spolufinancovaní z prostriedkov spoločenstva;

keďže by sa malo vypracovať ustanovenie o dodatočných opatreniach riadiacich opätovné zavádzanie určitých pôvodných druhov fauny a flóry a o možnom zavádzaní nepôvodných druhov;

keďže vzdelávanie a všeobecné informácie týkajúce sa cieľov tejto smernice sú nevyhnutné na zabezpečenie jej účinného vykonania,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Definície

Článok 1

Na účely tejto smernice:

a) ochrana znamená súbor opatrení vyžadovaných na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov a populácií druhov divokej fauny a flóry v priaznivom stave, ako je definovaný v písm. e) a písm. i);

b) prirodzený biotop znamená suchozemské alebo vodné územia, ktoré sa rozlišujú geografickými, abiotickými a biotickými znakmi, či už úplne prirodzenými, alebo poloprirodzenými;

c) typy prirodzených biotopov európskeho významu znamenajú tie, ktoré v rámci územia uvedeného v článku 2:

i) sú v nebezpečenstve vymiznutia ich prirodzeného charakteru

alebo

ii) majú malé územie, na ktorom sa prirodzene pohybujú v dôsledku regresie alebo preto, že ide o skutočne malé územia,

alebo

iii) predstavujú význačné príklady typických charakteristík jedného alebo viacerých z piatich nasledujúcich biogeografických regiónov: alpský, atlantický, kontinentálny, makaronézsky a stredozemský.

Takéto typy prirodzených biotopov sú uvedené alebo môžu byť uvedené v prílohe I;

d) prioritné typy prirodzených biotopov znamenajú typy prirodzených biotopov, ktorým hrozí vymiznutie, ktoré existujú na území uvedenom v článku 2 a za zachovanie ktorých má spoločenstvo mimoriadnu zodpovednosť z hľadiska pomeru ich prirodzeného rozsahu, ktorý patrí do územia uvedeného v článku 2; tieto prioritné typy prirodzených biotopov sú v prílohe I označené hviezdičkou (*);

e) stav ochrany prirodzeného biotopu znamená súbor vplyvov pôsobiacich na prirodzený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozdelenie, štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov v rámci územia uvedeného v článku 2.

Stav ochrany prirodzeného biotopu sa bude považovať za "priaznivý", keď:

- jeho prirodzený rozsah a územie, ktoré pokrýva, zostávajú stabilné alebo sa zväčšujú a

- existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je pravdepodobné, že budú ďalej existovať v dohľadnom čase, a

- stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý, ako je definované v bode i);

f) prirodzený biotop druhov znamená prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom dané druhy žijú v ktoromkoľvek štádiu ich biologického cyklu;

g) druh európskeho významu znamená druh, ktorý je v rámci územia uvedeného v článku 2:

i) ohrozený, s výnimkou tých druhov, ktorých územie prirodzeného pohybu je zanedbateľné na tomto území a ktoré nie sú ohrozené ani zraniteľné v západnom palearktickom regióne, alebo

ii) zraniteľný, t. j. je pravdepodobné, že sa v blízkej budúcnosti presunú do ohrozenej kategórie, ak budú ďalej pôsobiť príčinné faktory, alebo

iii) vzácny, t. j. s malými populáciami, ktoré nie sú v súčasnosti ohrozené alebo zraniteľné, ale podliehajú riziku. Tieto druhy sa nachádzajú na obmedzených geografických územiach alebo sa riedko vyskytujú na území väčšom, alebo

iv) endemický a vyžadujúci mimoriadnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru ich prirodzeného biotopu a/alebo potenciálneho dosahu ich využívania na prirodzený biotop a/alebo potenciálneho dosahu ich využívania na stav ochrany.

Takéto druhy sú uvedené alebo môžu byť uvedené v prílohe II a/alebo prílohe IV alebo V;

h) prioritné druhy znamenajú druhy uvedené v bodoch g) i), za zachovanie ktorých má spoločenstvo mimoriadnu zodpovednosť z hľadiska pomeru ich prirodzeného rozšírenia, ktoré patrí do územia uvedeného v článku 2; tieto typy prioritných druhov sú v prílohe II označené hviezdičkou (*);

i) stav ochrany druhov znamená súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušné druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé rozdelenie a prebytok ich populácií v rámci územia uvedeného v článku 2;

Stav ochrany sa bude považovať za "priaznivý", keď:

- údaje o dynamike populácie príslušného druhu indikujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržuje vo svojom prirodzenom biotope ako životaschopný komponent, a

- územie prirodzeného pohybu tohto druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti nezmenší a

- existuje a pravdepodobne bude ďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na dlhodobé udržanie ich populácií;

j) lokalita znamená geograficky definované územie, ktorého rozsah je jednoznačne vymedzený;

k) lokalita s európskym významom znamená lokalitu, ktorá v biogeografickom regióne alebo regiónoch, ku ktorým patrí, prispieva výrazne k udržiavaniu alebo obnoveniu priaznivého stavu ochrany typu prirodzeného biotopu uvedeného v prílohe I alebo druhov uvedených v prílohe II a môže tiež značne prispieť ku koherencii ekologickej sústavy Natura 2000, uvedenej v článku 3, a/alebo významne prispieva k zachovaniu biologickej rôznorodosti v rámci príslušného biogeografického regiónu alebo regiónov.

Pre druhy živočíchov, ktoré sa prirodzene pohybujú na rozsiahlych územiach, budú lokality európskeho významu zodpovedať tým lokalitám v rámci prirodzeného pohybu takýchto druhov, v ktorých pôsobia fyzikálne alebo biologické faktory dôležité pre ich život a reprodukciu;

l) osobitné chránené územie znamená lokalitu európskeho významu, označenú členskými štátmi štatutárnym, administratívnym a/alebo zmluvným aktom, kde sa uplatňujú ochranné opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov a/alebo populácií druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená, v priaznivom stave ochrany;

m) vzorka znamená akéhokoľvek živočícha alebo rastlinu, živú alebo mŕtvu, z druhov uvedených v prílohe IV a prílohe V, akúkoľvek ich časť alebo derivát a tiež akýkoľvek iný tovar, z ktorého sprievodného dokumentu, balenia alebo značky, alebo nálepky alebo z akýchkoľvek iných okolností je zrejmé, že ide o časti alebo deriváty zvierat alebo rastlín týchto druhov;

n) výbor znamená výbor ustanovený podľa článku 20.

Článok 2

1. Cieľom tejto smernice je prispievať k zabezpečeniu biologickej rôznorodosti prostredníctvom ochrany prirodzených biotopov divokej fauny a flóry na európskom území členských štátov, ktoré sú stranami zmluvy.

2. Navrhnú sa opatrenia prijaté podľa tejto smernice, aby sa zachovali v prirodzenom stave ochrany alebo do takéhoto stavu obnovili, prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a flóry európskeho významu.

3. Opatrenia prijaté podľa tejto smernice berú do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky.

Ochrana prirodzených biotopov a biotopov druhov

Článok 3

1. Vytvorí sa súvislá európska ekologická sústava osobitných chránených území pod názvom Natura 2000. Táto sústava, pozostávajúca z lokalít, v ktorých sa vyskytujú typy prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a prirodzené biotopy druhov uvedené v prílohe II, umožní udržanie typov prirodzených biotopov a biotopov druhov a v prípade potreby obnovenie priaznivého stavu ochrany v ich prirodzenom rozsahu.

Sústava Natura 2000 zahŕňa osobitné chránené územia klasifikované členskými štátmi podľa smernice 79/409/EHS.

2. Každý členský štát prispieva k vytvoreniu Natura 2000 úmerne k zastúpeniu typov prirodzených biotopov a biotopov druhov v rámci svojho územia, uvedených v odseku 1. Na tento účel a berúc do úvahy ciele uvedené v odseku 1 označí každý členský štát v súlade s článkom 4 lokality ako osobitné chránené územia.

3. Členské štáty sa tam, kde to považujú za potrebné, usilujú o zlepšenie ekologickej koherencie sústavy Natura 2000 zachovávaním a v prípade potreby rozvíjaním tých krajinných prvkov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre divokú faunu a flóru, ako je uvedené v článku 10.

Článok 4

1. Na základe kritérií stanovených v prílohe III (etapa 1) a príslušných vedeckých informácií každý členský štát navrhne zoznam lokalít uvádzajúci, ktoré typy prirodzených biotopov v prílohe I a ktoré druhy v prílohe II, ktoré sú udomácnené na jeho území, sa v týchto lokalitách nachádzajú. Pre druhy živočíchov, ktoré využívajú rozsiahle územia, tieto lokality zodpovedajú tým lokalitám v rámci prirodzeného areálu týchto druhov, kde sa nachádzajú fyzikálne alebo biologické faktory dôležité pre ich život a ich reprodukciu. Pre vodné živočíchy pohybujúce sa na rozsiahlom území budú takéto lokality navrhnuté iba v prípade, ak existuje jasne identifikovateľné územie, predstavujúce fyzikálne a biologické faktory dôležité pre ich život a reprodukciu. V prípade potreby členské štáty navrhnú úpravu zoznamu z hľadiska výsledkov dohľadu uvedených v článku 11.

Tento zoznam sa predloží Komisii do troch rokov od oznámenia tejto smernice, spolu s informáciami o každej lokalite. Tieto informácie obsahujú mapu lokality, jeho názov, lokalizáciu, rozsah a údaje, ktoré sú výsledkom uplatnenia kritérií uvedených v prílohe III (etapa 1), poskytnuté vo formáte vypracovanom Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

2. Na základe kritérií stanovených v prílohe III (etapa 2) a v rámci ktoréhokoľvek z piatich biogeografických regiónov uvedených v článku 1 písm. c) bode iii) a tiež celého územia uvedeného v článku 2 ods. 1 zriadi Komisia po dohode s každým členským štátom návrh zoznamu lokalít európskeho významu, navrhnutých členskými štátmi, uvádzajúci tie lokality, v ktorých sa vyskytuje jeden alebo viac typov prioritných prirodzených biotopov alebo prioritných druhov.

Členské štáty, ktorých lokality s výskytom jedného alebo viacerých typov prioritných prirodzených biotopov a prioritných druhov predstavujú viac ako 5 % celkovej rozlohy ich štátneho územia, môžu po dohode s Komisiou požadovať, aby sa kritériá uvedené v prílohe III (etapa 2) pri výbere všetkých lokalít európskeho významu uplatňovali na ich území pružnejšie.

Zoznam lokalít vybraných ako lokality európskeho významu, identifikujúci tie lokality, ktoré predstavujú jeden alebo viac typov prirodzeného miesta výskytu alebo prioritné druhy prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

3. Zoznam uvedený v odseku 2 sa vypracuje do šiestich rokov od oznámenia tejto smernice.

4. Po schválení lokality európskeho významu v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 označí príslušný členský štát čo najskôr túto lokalitu ako osobitné chránené územie, najneskôr však do šiestich rokov, a vypracuje priority z hľadiska významu lokalít pre zachovanie v priaznivom stave alebo obnovenie do takéhoto stavu typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I alebo druhov uvedených v prílohe II a pre koherenciu sústavy Natura 2000 a z hľadiska rizika degradácie alebo deštrukcie, ktorým sú tieto lokality vystavené.

5. Len čo je lokalita zaradená do zoznamu podľa tretieho pododseku odseku 2, podlieha článku 6 ods. 2, ods. 3 a ods. 4.

Článok 5

1. Vo výnimočných prípadoch, keď Komisia zistí, že národný zoznam podľa článku 4 ods. 1 neuvádza lokalitu, v ktorej sa vyskytuje prioritný typ prirodzeného biotopu alebo prioritný druh, ktoré Komisia na základe relevantných a spoľahlivých vedeckých informácií považuje za nevyhnutné na zachovanie typu prioritného prirodzeného biotopu alebo na prežitie tohto prioritného druhu, začne sa postup bilaterálnych konzultácií medzi členským štátom a Komisiou s cieľom vzájomného porovnania vedeckých údajov, ktoré obidve strany používajú.

2. Ak po uplynutí konzultačného obdobia nepresahujúceho šesť mesiacov zostane spor nevyriešený, Komisia postúpi Rade návrh týkajúci sa výberu lokality ako lokality európskeho významu.

3. Rada jednomyseľným hlasovaním prijme rozhodnutie do troch mesiacov od dátumu podania.

4. Počas konzultačného obdobia a do vynesenia rozhodnutia Radou príslušná lokalita podlieha článku 6 ods. 2

Článok 6

1. Pre osobitne chránené územia vytvoria členské štáty potrebné ochranné opatrenia obsahujúce v prípade potreby príslušné plány riadenia, osobitne navrhnuté pre dané lokality alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja, a primerané štatutárne, administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto lokalitách.

2. Členské štáty podniknú primerané kroky, aby sa na osobitne chránených územiach predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, ako aj rušeniu druhov, pre ktoré boli územia označené za chránené, pokiaľ by takéto rušenie bolo podstatné vo vzťahu k cieľom tejto smernice.

3. Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je potrebný pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, či už samotne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému odhadu jeho dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia dosahov na lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní integritu príslušnej lokality, a v prípade potreby po získaní stanoviska verejnosti.

4. Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri neexistencii alternatívnych riešení plán alebo projekt musí realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu, vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia sústavy Natura 2000 bude ochránená. O prijatých kompenzačných opatreniach informuje Komisiu.

Ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje prioritný biotop a/alebo prioritný druh, jediné dôvody, ktoré môžu prichádzať do úvahy, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné prostredie alebo tiež stanoviska Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho verejného záujmu.

Článok 7

Záväzky vyplývajúce z článku 6 ods. 2, 3 a 4 tejto smernice nahradia akékoľvek záväzky vyplývajúce z prvej vety článku 4 ods. 4 smernice 79/409/EHS, pokiaľ ide o územia klasifikované podľa článku 4 ods. 1 alebo podobne uznané podľa článku 4 ods. 2 uvedenej smernice, a to odo dňa vykonania tejto smernice alebo oznámenia, alebo uznania členským štátom podľa smernice 79/409/EHS, ak je tento druhý dátum neskorší.

Článok 8

1. Súčasne s návrhmi lokalít, ktoré prichádzajú do úvahy ako osobitne chránené územia, v ktorých sa vyskytujú prioritné typy prirodzených biotopov a/alebo prioritné druhy, pošlú členské štáty v prípade potreby Komisii svoje odhady týkajúce sa spolufinancovania spoločenstvom, ktoré považujú za nevyhnutné na splnenie ich záväzkov podľa článku 6 ods. 1.

2. Po dohode s každým príslušným členským štátom stanoví Komisia pre lokality európskeho významu, pre ktoré sa žiada spolufinancovanie, také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu ochrany prioritných typov prirodzených biotopov a prioritných druhov v príslušných lokalitách, ako aj celkové náklady, ktoré si realizácia týchto opatrení vyžaduje.

3. Komisia po dohode s príslušnými členskými štátmi stanoví financovanie, vrátane spolufinancovania, ktoré sa vyžaduje na realizáciu opatrení uvedených v odseku 2, berúc do úvahy okrem iného koncentrácie prioritných typov prirodzených biotopov a/alebo prioritných druhov a relatívneho zaťaženia vyplývajúceho z požadovaných opatrení.

4. Podľa odhadu uvedeného v odsekoch 2 a 3 prijme Komisia so zreteľom na zdroje, ktoré má spoločenstvo na tieto účely k dispozícii, a v súlade s postupom stanoveným v článku 21, prioritný akčný rámec opatrení, vrátane spolufinancovania, ktoré sa majú uplatniť, ak bola lokalita označená podľa článku 4 ods. 4

5. Opatrenia, ktoré neboli ponechané v akčnom rámci pre nedostatok primeraných prostriedkov, ako aj tie, ktoré boli začlenené do vyššie uvedeného akčného rámca, ale neboli pre ne uvoľnené prostriedky zo spolufinancovania, alebo je toto spolufinancovanie iba čiastočné, sa opätovne posúdia v súlade s postupom stanoveným v článku 21, na základe revízie akčného rámca, vykonávanej v dvojročných intervaloch, a medzitým ich môžu členské štáty odložiť až do vykonania revízie. Táto revízia berie do úvahy v prípade potreby novú situáciu v príslušnej lokalite.

6. Na územiach, kde sa uplatnenie opatrení závislých od spolufinancovania odložilo, sa členské štáty zdržia akýchkoľvek nových opatrení, ktoré by pravdepodobne vyústili do zhoršenia situácie na týchto územiach.

Článok 9

Komisia, konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 21, pravidelne hodnotí prínos sústavy Natura 2000 k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 2 a 3. V tomto kontexte sa môže uvažovať o deklasifikácii osobitne chráneného územia, ak na to oprávňuje prirodzený vývoj, zistený ako výsledok dohľadu podľa článku 11.

Článok 10

Členské štáty sa usilujú tam, kde to považujú za potrebné, vo svojej politike územného plánovania a rozvoja, a najmä z hľadiska zlepšenia ekologickej koherencie sústavy Natura 2000, o podporu riadenia krajinných prvkov, ktoré majú hlavný význam pre divokú faunu a flóru.

Takéto vlastnosti sú tie, ktoré sú charakterom svojej lineárnej a súvislej štruktúry (ako sú rieky s ich brehmi alebo tradičné systémy označovania hraníc polí) alebo svojou funkciou odrazových mostíkov (ako sú rybníky alebo malé lesy) dôležité pre migráciu, rozptýlenie a genetickú výmenu voľne žijúcich druhov.

Článok 11

Členské štáty vykonávajú dohľad nad stavom ochrany prirodzených biotopov a druhov uvedených v článku 2, s mimoriadnym ohľadom na prioritné typy prirodzených biotopov a prioritných druhov.

Ochrana druhov

Článok 12

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na vytvorenie systému prísnej ochrany živočíšnych druhov uvedených v prílohe IV písm. a) v prostredí ich prirodzeného pohybu a zakážu:

a) všetky formy úmyselného odchytávania alebo usmrcovania vzoriek týchto druhov vo voľnej prírode;

b) úmyselné rušenie týchto druhov najmä počas obdobia párenia, odchovu mláďat, hibernácie a sťahovania;

c) úmyselné ničenie alebo zbieranie vajec vo voľnej prírode;

d) poškodzovanie alebo ničenie miest na párenie alebo miest na oddych.

2. Pre tieto druhy zakážu členské štáty držanie, prepravu a predaj alebo výmenu a ponúkanie na predaj alebo výmenu vzoriek odobratých z voľnej prírody, s výnimkou tých, ktoré boli odobraté legálne pred zavedením tejto smernice.

3. Zákaz uvedený v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 platí pre všetky štádiá života zvierat, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

4. Členské štáty vytvoria systém monitorovania náhodného odchytu a usmrcovania živočíšnych druhov uvedených v prílohe IV písm. a). Na základe zhromaždených informácií členské štáty zabezpečia ďalší výskum alebo podniknú ochranné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, že náhodný odchyt a usmrcovanie nemá výrazný negatívny vplyv na príslušný druh.

Článok 13

1. Členské štáty podniknú potrebné opatrenia na vytvorenie systému prísnej ochrany druhov rastlín uvedených v prílohe IV písm. b) a zakážu:

a) úmyselné trhanie, zber, rezanie, vykoreňovanie alebo ničenie takýchto rastlín v mieste ich prirodzeného výskytu;

b) držanie, prepravu a predaj alebo výmenu a ponúkanie na predaj alebo výmenu vzoriek takýchto druhov odobratých z voľnej prírody, s výnimkou tých, ktoré boli odobraté legálne pred zavedením tejto smernice.

2. Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 platia pre všetky štádiá biologického cyklu rastlín, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 14

1. Ak to členské štáty na základe dohľadu stanoveného v článku 11 považujú za potrebné, prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, že odoberanie vzoriek druhov divokej fauny a flóry, uvedených v prílohe V, vo voľnej prírode, ako aj ich využitie je zlučiteľné s ich zachovávaním v priaznivom stave ochrany.

2. Ak sa tieto opatrenia považujú za potrebné, obsahujú pokračovanie dohľadu stanoveného v článku 11. Takéto opatrenia môžu obsahovať najmä:

- nariadenia týkajúce sa prístupu k určitému majetku,

- dočasný alebo miestny zákaz odoberania vzoriek vo voľnej prírode a využívanie určitých populácií,

- reguláciu období a/alebo metód odoberania vzoriek,

- uplatnenie pravidiel poľovníctva a rybárstva pri odbere vzoriek, ktoré berú do úvahy ochranu takýchto populácií,

- vytvorenie systému licencií na odoberanie vzoriek alebo stanovenie kvót,

- reguláciu nákupu vzoriek, ich predaja, ponúkania na predaj, držania na predaj alebo prepravu na predaj,

- rozmnožovanie živočíšnych druhov v zajatí, ako aj umelé pestovanie rastlinných druhov podľa prísne kontrolovaných podmienok s cieľom redukovať odber vzoriek z voľnej prírody,

- zhodnotenie účinku prijatých opatrení.

Článok 15

Pokiaľ ide o odchyt alebo usmrcovanie druhov divokej fauny uvedených v prílohe V písm. a) a v prípadoch, keď sa v súlade s článkom 16 použijú odchýlky na odber, odchyt alebo usmrcovanie druhov uvedených v prílohe IV a), členské štáty zakážu používanie všetkých nevyberaných prostriedkov schopných spôsobiť miestne vyhubenie alebo vážne poškodenie populácií takýchto druhov, najmä:

a) použitie prostriedkov odchytu a usmrcovania uvedených v prílohe VI písm. a);

b) akúkoľvek formu odchytu a usmrcovania z dopravných prostriedkov uvedených v prílohe VI písm. b).

Článok 16

1. Za predpokladu, že neexistuje uspokojivá alternatíva a výnimka nespôsobuje zhoršenie stavu ochrany populácie príslušného druhu na území jeho prirodzeného výskytu, členské štáty môžu udeliť výnimku z ustanovení článkov 12, 13, 14 a 15 písm. a) a b):

a) v záujme ochrany divokej fauny a flóry a ochrany prirodzených biotopov;

b) pre zabránenie vážneho poškodenia, najmä úrody, hospodárskych zvierat, lesov, rybného a vodného hospodárstva a iných typov majetku;

c) v záujme zdravia a bezpečnosti ľudskej populácie alebo z iných nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu, vrátane tých, ktoré majú spoločenský alebo hospodársky charakter a priaznivé dôsledky primárneho významu na životné prostredie;

d) na účely výskumu a vzdelávania, oživovania a obnovy týchto druhov a pre operácie rozmnožovania potrebné na tieto účely, vrátane umelého pestovania rastlín;

e) aby sa za podmienok prísneho dohľadu, na selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu, umožnil odber alebo držanie určitých vzoriek uvedených v prílohe IV v obmedzenom množstve stanovenom príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

2. Členské štáty predložia Komisii každé dva roky správu vo forme stanovenej Komisiou o výnimkách uplatnených podľa odseku 1. Komisia poskytne svoje stanovisko k týmto výnimkám v lehote maximálne 12 mesiacov po prijatí správy a informuje výbor.

3. Tieto správy špecifikujú:

a) druh, na ktorý sa vzťahujú výnimky, a dôvod výnimky vrátane charakteru rizika a v prípade potreby odkaz na zamietnuté alternatívne riešenia a použité vedecké údaje;

b) prostriedky, nástroje alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie daného druhu živočíchov a dôvody na ich použitie;

c) okolnosti týkajúce sa miesta a času udelenia týchto výnimiek;

d) orgán oprávnený vyhlásiť podmienky a kontrolovať ich dodržiavanie a rozhodovať o tom, aké prostriedky, nástroje alebo metódy sa môžu použiť, v rámci akých limitov a aké agentúry a osoby majú vykonávať túto úlohu;

e) použité kontrolné opatrenia a dosiahnuté výsledky.

Informácie

Článok 17

1. Každých šesť rokov od dátumu skončenia obdobia stanoveného v článku 23 vypracujú členské štáty správu o vykonaní opatrení prijatých podľa tejto smernice. Táto správa obsahuje najmä informácie týkajúce sa ochranných opatrení uvedených v článku 6 ods. 1, ako aj zhodnotenie dosahu týchto opatrení na stav ochrany typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II a hlavné výsledky dohľadu uvedené v článku 11. Správa v súlade s formátom stanoveným výborom sa postúpi Komisii a sprístupní verejnosti.

2. Komisia pripraví súhrnnú správu založenú na správach uvedených v odseku 1. Táto správa obsahuje primerané zhodnotenie dosiahnutého pokroku, a najmä podiel sústavy Natura 2000 na dosiahnutí cieľov stanovených v článku 3. Návrh tej časti správy, ktorá obsahuje informácie dodané členským štátom sa postúpi príslušnému členskému štátu na overenie. Po predložení výboru uverejní Komisia konečnú verziu správy najneskôr do dvoch rokov po prijatí správ uvedených v odseku 1 a postúpi ju členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

3. Členské štáty môžu vyznačiť územia stanovené podľa tejto smernice prostredníctvom oznámení spoločenstva navrhnutých na tento účel výborom.

Výskum

Článok 18

1. Členské štáty a Komisia podporujú potrebný výskum a vedecké štúdie zamerané na ciele stanovené v článku 2 a plnenie záväzkov uvedených v článku 11. Vymieňajú si informácie s cieľom správnej koordinácie výskumu vykonávaného v členskom štáte a na úrovni spoločenstva.

2. Zvláštna pozornosť sa venuje vedeckým štúdiám potrebným na vykonanie článkov 4 a 10 a podporuje sa cezhraničná spolupráca vo výskume medzi členskými štátmi.

Postup pre zmenu a doplnenie príloh

Článok 19

Zmeny a doplnky, ktoré sú potrebné na prispôsobenie príloh I, II, III, V a VI technickému a vedeckému pokroku, prijme Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Zmeny a doplnky, ktoré sú potrebné na prispôsobenie prílohy IV technickému a vedeckému pokroku, prijme Rada na návrh Komisie jednomyseľne.

Výbor

Článok 20

Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.

Článok 21

1. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor dodá svoje stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti danej záležitosti. Stanovisko sa prijme väčšinou stanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré musí Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sa vážia spôsobom stanoveným v príslušnom článku. Predseda nehlasuje.

2. Komisia prijme navrhnuté opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak navrhnuté opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nie je predložené žiadne stanovisko, Komisia predloží bez meškania Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú pri jať. Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak Rada nekonala do troch mesiacov od dátumu predloženia Rade, navrhnuté opatrenia prijme Komisia.

Doplňujúce ustanovenia

Článok 22

Pri vykonávaní ustanovení tejto smernice členské štáty:

a) preštudujú potrebu opätovného zavádzania druhov uvedených v prílohe IV, ktoré sú pôvodné na ich území, pokiaľ to môže prispieť k ich zachovani, za predpokladu, že prieskumy zohľadňujúce aj skúsenosti iných členských štátov alebo skúsenosti iných štátov preukážu, že takéto opätovné zavádzanie účinne prispieva k obnoveniu tohto druhu pri priaznivom stave ochrany a že sa uskutočňuje iba po primeranej konzultácii so zainteresovanou verejnosťou;

b) zabezpečia, že úmyselné zavádzanie akýchkoľvek druhov, ktoré nie sú pôvodné na ich území, do voľnej prírody je regulované tak, aby sa nepoškodili prirodzené biotopy v rámci ich prirodzeného osídlenia alebo divoká fauna a flóra, a ak to považujú za potrebné, zakážu takéto zavádzanie. Výsledky vykonaného zhodnotenia sa postúpia výboru pre informácie;

c) podporujú výchovu a všeobecnú informovanosť o potrebe chrániť druhy divokej fauny aflóry a zachovávať ich prirodzené biotopy.

Záverečné ustanovenia

Článok 23

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od jej oznámenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 24

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. mája 1992

Za Radu

predseda

Arlindo Marques Cunha

[1] Ú. v. ES C 247, 21.9.1988, s. 3, aÚ. v. ES C 195, 3.8.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 75, 20.3.1991, s. 12.

[3] Ú. v. ES 31, 6.2.1991, s. 25.

[4] Ú. v. ES C 328, 7.12.1987, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/244/EHS (Ú. v. ES L 115, 8.5.1991, s. 41).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

TYPY PRIRODZENÝCH BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, KTORÝCH OCHRANA VYŽADUJE OZNAČENIE OSOBITNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Výklad

Kód: | Hierarchická klasifikácia biotopov, vypracovaná v rámci programu Corine (Corine biotopes project), je referenčným materiálom pre túto prílohu. Väčšinu typov biotopov sprevádza zodpovedajúci kód Corine, uvedený v Technickej príručke, zväzok 1, s. 73 — 109, Corine/Biotope/89/2.2, 19. mája 1988, čiastočne aktualizovanej 14. februára 1989. |

Označenie "x", spájajúce kódy, označuje združené typy biotopov, napr. 35.2 x 64.1 — Otvorené lúky s porastom Corynephorus a Agrostis (35.2) v kombinácii s kontinentálnymi dunami (64.1).

Označenie "*" označuje prioritné typy biotopov.

POBREŽNÉ A HALOFYTICKÉ BIOTOPY

Otvorené more a prílivové oblasti

11.25 | Piesčiny trvale pokryté nízkou vrstvou morskej vody |

11.34 | *Posidonské dná |

13.2 | Ústia riek |

14 | Bažiny a piesčiny nepokryté morskou vodou pri nízkom prílive |

21 | *Lagúny |

— | Veľké plytké zátoky a zálivy |

— | Útesy |

— | Morské "stĺpy" v plytčinách, vytvorené unikajúcimi plynmi |

Morské útesy a štrkové alebo kamenné pláže

17.2 | Jednoročná vegetácia na naplavených líniách |

17.3 | Viacročná vegetácia na kamenných brehoch |

18.21 | Vegetáciou porastené morské útesy atlantického a baltického pobrežia |

18.22 | Vegetáciou porastené morské útesy stredozemného pobrežia (s endemickým výskytom Limonium spp.) |

18.23 | Vegetáciou porastené morské útesy makaronézskeho pobrežia (flóra endemická pre tieto pobrežia) |

Atlantické a kontinentálne slané bažiny a lúky

15.11 | Salicornia a iné jednoročné rastliny na bažinách a piesku |

15.12 | Trávnaté porasty (Spartinion) |

15.13 | Atlantické slané lúky (Glauco-Puccinellietalia) |

15.14 | *Kontinentálne slané lúky (Puccinellietalia distantis) |

Stredozemné a termoatlantické slané bažiny a lúky

15.15 | Stredozemné slané lúky (Juncetalia maritimi) |

15.16 | Stredozemná a termoatlantická halofilná kosodrevina (Arthrocnemetalia fructicosae) |

15.17 | Iberská halonitrofilná kosodrevina (Pegano-Salsoletea) |

Slané a sadrovcové kontinentálne stepy

15.18 | *Slané stepy (Limonietalia) |

15.19 | *Sadrovcové stepy (Gypsophiletalia) |

POBREŽNÉ PIESKOVÉ DUNY A KONTINENTÁLNE DUNY

Morské duny atlantického, severomorského a baltického pobrežia

16.211 | Embryonálne pohyblivé duny |

16.212 | Pohyblivé duny pozdĺž pobrežnej čiary s Ammophila arenaria (biele duny) |

16.221 až 16.227 | *Pevné duny s bylinnou vegetáciou (sivé duny): 16.221Galio-Koelerion albescentis16.222Euphorbio-Helichrysion16.223Crucianellion maritimae16.224Euphorbia terracina16.225Mesobromion16.226Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei16.227Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae |

16.23 | *Odvápnené pevné duny s Empetrum nigrum |

16.24 | Eu-atlantické odvápnené pevné duny (Calluno-Ulicetea) |

16.25 | Duny s Hyppophae rhamnoides |

16.26 | Duny so Salix arenaria |

16.29 | Zalesnené duny atlantického pobrežia |

16.31 až 16.35 | Vlhké dunové previsy |

1. A | Machairs (*machairs v Írsku) |

Morské duny stredozemného pobrežia

16.223 | Crucianellion maritimae, pevné pieskové duny |

16.224 | Duny s Euphorbia terracina |

16.228 | Duny s trávnatým porastom Malcolmietalia |

16.229 | Duny s trávnatým porastom Brachypodietalia s jednoročnými rastlinami |

16.27 | *Duny s húštinami jalovca (Juniperus spp.) |

16.28 | Duny so skleorofylnou kosodrevinou (Cisto-Lavenduletalia) |

16.29 x 42.8 | *Zalesnené duny s Pinus pinea a/alebo Pinus pinaster |

Kontinentálne duny, staré a odvápnené

64.1 x 31.223 | Suché pieskové vresoviská s Calluna a Genista |

64.1 x 31.227 | Suché pieskové vresoviská s Calluna a Empetrum nigrum |

64.1 x 35.2 | Otvorené lúky kontinentálnych dún s Corynephorus a Agrostis |

SLADKOVODNÉ BIOTOPY

Stojaté vody

22.11 x 22.31 | Oligotrofné vody, obsahujúce veľmi malé množstvo minerálov atlantických pieskových rovín s obojživelnou vegetáciou: Lobelia, Littorelia a Isoetes |

22.11 x 22.34 | Oligotrofné vody, obsahujúce veľmi malé množstvo minerálov západných stredozemných pieskových rovín s Isoetes |

22.12 x (12.31 až 22.32) | (22.31 a 22.32) Oligotrofné vody v stredoeurópskej a perialpskej oblasti s obojživelnou vegetáciou: Littorella alebo Isoetes alebo jednoročnou vegetáciou na exponovaných brehoch (Nanocyperetalia) |

22.12 x 22.44 | Tvrdé oligomezotrofné vody s bentickou vegetáciou formácie chara |

22.13 | Prírodné eutrofické jazerá s vegetáciou typu Magnopotamion alebo Hydrocharition |

22.14 | Dystrofické jazerá |

22.34 | *Stredozemné dočasné rybníky |

— | *Turloughs (Írsko) |

Tečúca voda

Úseky vodných tokov s prírodnou alebo poloprírodnou dynamikou (malé, priemerné a veľké riečiská), kde kvalita vody nevykazuje výrazné zhoršenie

24.221 a 24.222 | Alpské rieky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov |

24.223 | Alpské rieky a ich drevnatá vegetácia s Myricaria germanica |

24.224 | Alpské rieky a ich drevnatá vegetácia so Salix elaegnos |

24.225 | Stredozemné rieky s kontinuálnym prietokom s Glaucium flavum |

24.4 | Plávajúca vegetácia typu ranunculus rovinných a podhorských riek |

24.52 | Chenopodietum rubri podhorských riek |

24.53 | Stredozemné rieky s kontinuálnym prietokom: Paspalo-Agrostidion a visiace opony Salix a Populus alba |

— | Stredozemné rieky s diskontinuálnym prietokom |

VRESOVISKÁ A KROVINY MIERNEHO PÁSMA

31.11 | Severoatlantické vlhké vresoviská s Erica tetralix |

31.12 | *Juhoatlantické vlhké vresoviská s Erica ciliaris a Erica tetralix |

31.2 | *Suché vresoviská (všetky podtypy) |

31.234 | *Suché pobrežné vresoviská s Erica vagans a Ulex maritimus |

31.3 | *Endemické makaronézske suché vresoviská |

31.4 | Alpské a subalpské vresoviská |

31.5 | *Kosodrevina s Pinus mugo a Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododenretum hirsuti) |

31.622 | Subarktická vŕbová kosodrevina |

31.7 | Endemické stredozemné vresoviská s hlodášovým kríkom |

SKLEROFYLNÁ KOSODREVINA (MATORRAL)

Substredozemné a mierne pásmo

31.82 | Stabilné porasty Buxus sempervirens na vápenatých skalných svahoch (Berberidion p.) |

31.842 | Horské porasty Genista purgans |

31.88 | Porasty Juniperus communis na vápenatých vresoviskách alebo lúkach |

31.89 | *Porasty Cistus palhinhae na morských mokrých vresoviskách (Junipero-Cistetum palhinhae) |

Stredozemné arborescentné matorral

32.131 až 32.135 | Jalovcové porasty |

32.17 | *Matorral so Zyziphus |

32.18 | *Matorral s Laurus nobilis |

Teplé stredozemné a predstepné kroviny

32.216 | Vavrínové kroviny |

32.217 | Nízke porasty pryšca v blízkosti útesov |

32.22 až 32.26 | Všetky typy |

Phrygana

33.1 | Astragalo-Plantaginetum subulatae phrygana |

33.3 | Sarcopoterium spinosum phrygana |

33.4 | Krétske porasty (Euphorbieto-Verbascion) |

PRÍRODNÉ A POLOPRÍRODNÉ LÚČNE PORASTY

Prírodné lúky

34.11 | *Krasové vápencové lúky (Alysso-Sedion albi) |

34.12 | *Suché pieskové vápencové lúky (Koelerion glaucae) |

34.2 | Kalaminárske lúky |

36.314 | Kremičité pyrenejské lúky s Festuca eskia |

36.32 | Kremičité alpské a boreálne lúky |

36.36 | Kremičité iberské lúky Festuca indigesta |

36.41 až 36.45 | Alpské vápencové lúky |

36.5 | Makaronézske horské lúky |

Poloprírodné suché lúky a krovinaté fácie

34.31 až 34.34 | Na vápenatých substrátoch (Festuco Brometalia) (*významné miesta výskytu orchideí) |

34.5 | *Pseudostep s trávami a ročnými porastami (Thero-Brachypodietea) |

35.1 | *Lúky bohaté na druhy Nardus na kremičitých substrátoch v horských oblastiach (a podhorské oblasti v kontinentálnej Európe) |

Sklerofylné pastvinové lesy (dehesas)

32.11 | S Quercus suber a/alebo Quercus ilex |

Poloprírodné vlhké lúky s vysokým bylinným porastom

37.31 | Lúky s porastom molinia na kriede a hline (Eu-Molinion) |

37.4 | Stredozemné lúky s vysokým bylinným a rákosovým porastom (Molinio-Holoschoenion) |

37.7 a 37.8 | Eutrofické vysoké byliny |

— | Lúky podliehajúce záplavám s Cnidion venosae |

Mezofilné lúky

38.2 | Nížinné senové lúky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |

38.3 | Horské senové lúky (britské typy s Geranium sylvaticum) |

ZVÝŠENÉ RAŠELINISKÁ, BAŽINY A MOČIARE

Kyslé rašeliniská Sphagnum

51.1 | *Aktívne zvýšené rašeliniská |

51.2 | Degradované zvýšené rašeliniská (stále schopné prirodzenej regenerácie) |

52.1 a 52.2 | Kobercové rašeliniská (*iba aktívne) |

54.5 | Prechodné bažiny a trasoviská |

54.6 | Prehĺbeniny na rašelinových substrátoch (Rhynchosporion) |

Vápenaté močiare

53.3 | *Vápenaté močiare s Cladium mariscus a Carex davalliana |

54.12 | *Skamenené pukliny s tufovými útvarmi (Cratoneurion) |

54.2 | Alkalické močiare |

54.3 | *Alpské prvotné útvary Caricion bicoloris-atrofuscae |

SKALNATÉ BIOTOPY A JASKYNE

Štrky

61.1 | Kremičité |

61.2 | Eutrické |

61.3 | Západostredozemné a alpské termofilné |

61.4 | Balkánske |

61.5 | Stredoeurópske kremičité |

61.6 | *Stredoeurópske vápencové |

Roklinová vegetácia na skalnatých svahoch

62.1 a 62.1A | Vápencové poddruhy |

62.2 | Kremičité poddruhy |

62.3 | Prvotná vegetácia na povrchoch skál |

62.4 | *Vápencové chodníky |

Ďalšie skalnaté biotopy

65 | Jaskyne nesprístupnené verejnosti |

— | Polia lávy a prírodné prehĺbeniny |

— | Zatopené alebo čiastočne zatopené morské jaskyne |

— | Permanentné ľadovce |

LESY

(Sub)prírodná lesná vegetácia, obsahujúca pôvodné druhy tvoriace lesy z vysokých stromov s typickým podrastom a spĺňajúce nasledujúce kritériá: vzácne alebo zvyškové a/alebo hosťujúce druhy, o ktoré má spoločenstvo záujem.

Lesy mierneho európskeho pásma

41.11 | Bukové lesy Luzulo-Fagetum |

41.12 | Bukové lesy s Ilex a Taxus, bohaté na epifyty (Ilici-Fagion) |

41.13 | Bukové lesy Asperulo-Fagetum |

41.15 | Subalpské bukové lesy s Acer a Rumex arifolius |

41.16 | Bukové lesy na vápenatom podklade (Cephalanthero-Fagion) |

41.24 | Dubovo-hrabové lesy Stellario-Carpinetum |

41.26 | Dubovo-hrabové lesy Galio-Carpinetum |

41.4 | *Zalesnené rokliny Tilio-Acerion |

41.51 | Staré acidofilné dubové lesy s Quercus robur na pieskových rovinách |

41.53 | Staré dubové lesy s Ilex a Blechnum na Britských ostrovoch |

41.86 | Lesy Fraxinus angustifolia |

42.51 | *Kaledónsky les |

44. A1 až 44. A4 | *Rašelinové lesy |

44.3 | *Zvyškové naplaveninové lesy (Alnion glutinoso-incanae) |

44.4 | Zmiešané dubovo-brestovo-jaseňové lesy pri veľkých riekach |

Listnaté lesy stredozemnej oblasti

41.181 | *Apeninské bukové lesy s Taxus a Ilex |

41.184 | *Apeninské bukové lesy s Abies alba a bukové lesy s Abies nebrodensis |

41.6 | Galícijsko-portugalské dubové lesy s Quercus robur a Quercus pyrenaica |

41.77 | Lesy Quercus faginea (Iberský polostrov) |

41.58 | Lesy Quercus trojana (Taliansko a Grécko) |

41.9 | Gaštanové lesy |

41.1A x 42.17 | Helénske bukové lesy s Abies borisii-regis |

41.1B | Lesy Quercus frainetto |

42. A1 | Cyprusové lesy (Acero-Cupression) |

44.17 | Plošiny Salix alba a Populus alba |

44.52 | Pobrežné porasty pozdĺž riek s diskontinuálnym tokom v stredozemnej oblasti s Rhododendron ponticum, Salix a inými |

44.7 | Lesy platanu orientálneho (Platanion orientalis) |

44.8 | Teplé stredozemné pobrežné plošiny (Nerio-Tamariceteae) a juhozápadné pobrežné plošiny na Iberskom polostrove (Securinegion tinctoriae) |

Sklerofylné lesy stredozemnej oblasti

41.7C | Lesy Quercus brachyphylla na Kréte |

45.1 | Lesy Olea a Ceratonia |

45.2 | Lesy Quercus suber |

45.3 | Lesy Quercus ilex |

45.5 | Lesy Quercus macrolepis |

45.61 až 45.63 | *Makaronézske vavrínové lesy (Laurus, Ocotea) |

45.7 | *Palmové háje Phoenix |

45.8 | Lesy Ilex aquifolium |

Alpské a subalpské ihličnaté lesy

42.21 až 42.23 | Acidofilné lesy (Vaccinio-Piceetea) |

42.31 a 42.32 | Alpské lesy so smrekovcom a Pinus cembra |

42.4 | Lesy Pinus uncinata (*na sadrovcovom alebo vápencovom podklade) |

Hornaté ihličnaté lesy stredozemnej oblasti

42.14 | *Apeninské lesy Abies alba a Picea excelsa |

42.19 | Lesy Abies pinsapo |

42.61 až 42.66 | *Borovicové lesy s endemickým výskytom borovice čiernej v stredozemnej oblasti |

42.8 | Borovicové lesy s endemickým výskytom mesogeánskej borovice vrátane Pinus mugo v stredozemnej oblasti a Pinus leucodermis |

42.9 | Makaronézske borovicové lesy (endemické) |

42. A2 až 42. A5 | *Endemické lesy stredozemnej oblasti s Juniperus spp. |

a 42. A842. A6 | *Lesy Tetraclinis articulata (Andalúzia) |

42. A71 až 42. A73 | Lesy Taxus baccata |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

DRUHY ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN, O KTORÉ MÁ SPOLOČENSTVO ZÁUJEM A KTORÝCH OCHRANA VYŽADUJE OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH OBLASTÍ

Výklad

a) Príloha II vyplýva z prílohy I, ktorá sa týka vytvorenia súvislej sústavy osobitne chránených území.

b) Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

- názvom druhu alebo poddruhu, alebo

- skupinami druhov patriacich do vyššieho taxónu alebo do označenej časti tohto taxónu.

Skratka "spp." po názve čeľade alebo rodu označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

c) Symboly

Hviezdička (*) pred názvom druhu označuje, že ide o prioritné druhy.

Väčšina druhov uvedených v tejto prílohe je tiež uvedená v prílohe IV.

Ak sú druhy uvedené v tejto prílohe, ale nie sú uvedené v prílohe IV alebo prílohe V, za názvom druhu nasleduje symbol (o); ak sú druhy, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, uvedené tiež v prílohe V, ale nie sú uvedené v prílohe IV, za ich názvom nasleduje symbol (V).

a) ŽIVOČÍCHY

STAVOVCE

CICAVCE

HMYZOŽRAVCE

Talpidae

Galemys pyrenaicus

LIETAJÚCE

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythi

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

HLODAVCE

Sciuridae

Spermophilus citellus

Castoridae

Castor fiber

Microtidae

Microtus cabrerae

*Microtus oeconomus arenicola

MÄSOŽRAVCE

Canidae

*Canis lupus (Španielske populácie: iba tie na juh od Duero; grécke populácie: iba tie na juh od 39. rovnobežky)

Ursidae

*Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx

*Lynx pardina

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

*Monachus monachus

Phoca vitulina (V)

PÁRNOKOPYTNÍKY

Cervidae

*Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus (prirodzené populácie)

*Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis ammon musimon (prirodzené populácie — Korzika a Sardínia)

Rupicapra rupicapra balcanica

*Rupicapra ornata

VEĽRYBY

Tursiops truncatus

Phocoena phocoena

PLAZY

KORYTNAČKY

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Cheloniidae

*Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

JAŠTERY

Lacertidae

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

*Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides occidentalis

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

HADY

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

*Vipera schweizeri

Vipera ursinii

OBOJŽIVELNÍKY

MLOKY

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani

*Salamandra salamandra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus cristatus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii

Speleomantes flavus

Speleomantes genei

Speleomantes imperialis

Speleomantes supramontes

ŽABY

Discoglossidae

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus jeanneae

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

*Alytes muletensis

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

*Pelobates fuscus insubricus

RYBY

MIHUĽOVITÉ

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V)

Lampetra planeri (o)

Lethenteron zanandrai (V)

Petromyzon marinus (o)

JESETEROVITÉ

Acipenseridae

*Acipenser naccarii

*Acipenser sturio

IHLICOTVARÉ

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

*Valencia hispanica

LOSOSOTVARÉ

Salmonidae

Hucho hucho (prirodzené populácie) (V)

Salmo salar (iba v sladkej vode) (V)

Salmo marmoradus (o)

Salmo macrostigma (o)

Coregonidae

*Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých sektoroch Severného mora)

KAPROVITÉ

Cyprinidae

Alburnus vulturius (o)

Alburnus albidus (o)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o)

Barbus plebejus (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus capito (V)

Barbus comiza (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma polylepis (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

*Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucomonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus friesii meidingeri (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis conspersa (o)

Cobitis larvata (o)

Cobitis trichonica (o)

Cobitis taenia (o)

Misgurnis fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

OSTRIEŽOVITÉ

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) okrem Zingel asper and Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Pomatoschistus canestrini (o)

Padogobius panizzai (o)

Padogobius nigricans (o)

SLEĎOVITÉ

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus ferruginosus (o)

Cottus petiti (o)

Cottus gobio (o)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

BEZSTAVOVCE

ČLÁNKONOŽCE

KÔROVCE

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

HMYZ

Coleoptera

Buprestis splendens

*Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Morimus funereus (o)

*Osmoderma eremita

*Rosalia alpina

Lepidoptera

*Callimorpha quadripunctata (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Eriogaster catax

Euphydryas aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanagria arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

MÄKKÝŠE

ULITNÍKY

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

LASTÚRNIKY

Unionoida

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

b) RASTLINY

PAPRAĎORASTY

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

NAHOSEMENNÉ

PINACEAE

*Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

KRYTOSEMENNÉ

ALISMATACEAE

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

*Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L.

subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb

subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

*Anchusa crispa Viv.

*Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyana Willk.

*Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

*Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

*Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp.

subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

*Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter

subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

*Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudri

Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco

*Herniaria latifolia Lapeyr.

subsp. litardierei gamis

Herniaria maritima Link

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene cintrana Rothm.

*Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

*Silene orphanidis Boiss.

*Silene rothmaleri Pinto da Silva

*Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott

*Kochia saxicola Guss.

*Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

*Artemisia granatensis Boiss.

*Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

*Centaurea alba L.

subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

*Centaurea alba L.

subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

*Centaurea attica Nyman

subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

*Centaurea balearica J. D. Rodriguez

*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

*Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Bianca

*Centaurea horrida Badaro

*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

*Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link

subsp. herminii (Rouy) Dostál

*Centaurea niederi Heldr.

*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

*Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

*Jurinea fontqueri Cuatrec.

*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

*Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

*Convolvulus argyrothamnus Greuter

*Convolvulus Fernandes Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

*Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

*Brassica macrocarpa Guss.

Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva

*Coincya rupestris Rouy

*Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

*Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

*Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange

subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

*Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

*Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

*Centaurium rigualii Esteve Chueca

*Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

*Erodium rupicola Boiss.

GRAMINEAE

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter

subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

*Stipa austroitalica Martinovsky

*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

*Stipa veneta Moraldo

GROSSULARIACEAE

*Ribes sardum Martelli

HYPERICACEAE

*Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

*Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

*Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana

subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

*Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

*Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

*Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

*Astragalus verrucosus Moris

*Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser.

subsp. fallax Franco

*Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

*Androcymbium rechingeri Greuter

*Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.

*Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

*Linum muelleri Moris

LYTHRACEAE

*Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

ORCHIDACEAE

*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Liparis loeselii (L.) Rich.

*Ophrys lunulata Parl.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern

subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Samp.

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

*Armeria helodes Martini & Pold

Armeria negleta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

*Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze

subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

*Primula apennina Widmer

Primula palinuri Petagna

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

*Aconitum corsicum Gayer

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

*Aquilegia pyrenaica D. C.

subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

*Consolida samia P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

*Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

*Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

RUBIACEAE

*Galium litorale Guss.

*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot.

subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

*Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

*Linaria hellenica Turrill

*Linaria ricardoi Cout.

*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

*Veronica oetaea L.-A. Gustavson

SELAGINACEAE

*Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

*Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

*Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

*Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

*Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

*Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

*Eryngium viviparum Gay

*Laserpitium longiradium Boiss.

*Naufraga balearica Constans & Cannon

*Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

*Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

*Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Nižšie rastliny

MACHORASTY

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

*Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill (o)

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o)

Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

*Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o)

Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o)

Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)

Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)

DRUHY PRE MAKARONÉZIU

PAPRAĎORASTY

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

*Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva

MARSILIACEAE

*Marsilea azorica Launert & Paiva

KRYTOSEMENNÉ

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

*Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

*Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

*Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

*Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

*Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

*Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.)

*Lactuca watsoniana Trel.

*Onopordum nogalesii Svent.

*Onopordum carduelinum Bolle

*Pericallis hadrosoma Svent.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

*Convolvulus caput-medusae Lowe

*Convolvulus lopez-socasii Svent.

*Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

*Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

*Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L.

subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

*Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

*Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

LABIATAE

*Sideritis cystosiphon Svent.

*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér

Teucrium betonicum L'Hér

LEGUMINOSAE

*Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

*Dorycnium spectabile Webb & Berthel

*Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

*Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

*Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw

MYRICACEAE

*Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

*Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

*Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

*Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

*Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L.

subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Docle

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

*Euphrasia azorica Wats

Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.

*Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SELAGINACEAE

*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

*Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE

*Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Nižšie rastliny

BRYOPHYTA

*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

*Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

KRITÉRIÁ VÝBERU LOKALÍT PRICHÁDZAJÚCICH DO ÚVAHY AKO LOKALITY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A OZNAČENIA AKO OSOBITNE CHRÁNENÉ ÚZEMIA

ETAPA 1: Hodnotenie relatívneho významu lokalít pre každý typ prirodzeného biotopu uvedený v prílohe I a každý druh uvedený v prílohe II (vrátane prioritných typov prirodzených biotopov a prioritných druhov) na úrovni členských krajín

A. Kritériá hodnotenia lokality z hľadiska daného typu prirodzeného biotopu uvedeného v prílohe I

a) Stupeň zastúpenia typu prirodzeného biotopu v danej lokalite.

b) Plocha, na ktorej sa nachádza typ prirodzeného biotopu v lokalite vo vzťahu k celkovej ploche pokrytej týmto typom prirodzeného biotopu v rámci územia krajiny.

c) Stupeň ochrany štruktúry a funkcií príslušného typu prirodzeného biotopu a možností jeho obnovy.

d) Celkové zhodnotenie významu lokality pre ochranu príslušného typu prirodzeného biotopu.

B. Kritériá hodnotenia lokality z hľadiska daného druhu uvedeného v prílohe II

a) Veľkosť a hustota populácie druhov prítomných v danej lokalite vo vzťahu k populáciám existujúcim v rámci územia krajiny.

b) Stupeň ochrany prvkov prirodzeného biotopu, ktoré sú dôležité pre príslušný druh a možnosti jeho obnovy.

c) Stupeň izolácie populácie existujúcej v danej lokalite vo vzťahu k oblasti prirodzeného pohybu daného druhu.

d) Celkové zhodnotenie významu lokality pre ochranu príslušného druhu.

C. Na základe týchto kritérií budú členské štáty klasifikovať tie lokality, ktoré navrhujú do národného zoznamu lokalít prichádzajúcich do úvahy ako lokality európskeho významu podľa ich relatívnej hodnoty pre ochranu každého typu prirodzeného biotopu uvedeného v prílohe I alebo každého druhu uvedeného v prílohe II.

D. V tomto zozname sa uvedú lokality s prioritnými typmi prirodzených biotopov a s prioritnými druhmi, vybraté členskými štátmi na základe kritérií uvedených v bodoch A a B.

ETAPA 2: Hodnotenie európskeho významu tých lokalít, ktoré sú uvedené v národných zoznamoch

1. Všetky lokality označené členskými štátmi v etape 1 ako lokality s prioritnými typmi prirodzených biotopov a/alebo prioritnými druhmi sa budú považovať za lokality európskeho významu.

2. Hodnotenie významu ďalších lokalít uvedených v zoznamoch členských štátov pre spoločenstvo, t. j. podiel na zachovaní alebo obnovení typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I alebo druhov uvedených v prílohe II v priaznivom stave ochrany a/alebo na koherencii sústavy Natura 2000, bude zohľadňovať nasledujúce kritériá:

a) relatívny význam lokality na národnej úrovni;

b) geografickú situáciu v lokalite vo vzťahu k migračných trasám druhov v prílohe II, a to, či je lokalita súčasťou súvislého ekosystému rozkladajúceho sa na obidvoch stranách jednej alebo viacerých interných hraníc spoločenstva;

c) celkovú plochu lokality;

d) počet typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, existujúcich v danej lokalite;

e) celkovú ekologickú hodnotu lokality pre príslušné biogeografické regióny a/alebo pre celé územie uvedené v článku 2, čo sa týka charakteristických alebo unikátnych aspektov jeho prvkov a spôsobu, akým sú tieto prvky kombinované.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ DRUHY, O KTORÉ MÁ SPOLOČENSTVO ZÁUJEM A KTORÉ VYŽADUJÚ PRÍSNU OCHRANU

Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

- názvom druhu alebo poddruhu, alebo

- súborom druhov patriacich do vyššieho taxónu alebo do označenej časti tohto taxónu.

Skratka "spp." za názvom čeľade alebo rodu označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

a) ŽIVOČÍCHY

STAVOVCE

CICAVCE

HMYZOŽRAVCE

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

Všetky druhy

HLODAVCE

Gliridae

Všetky druhy s výnimkou Glis glis and Eliomys quercinus

Sciuridae

Citellus citellus

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus cabrerae

Microtus oeconomus arenicola

Zapodidae

Sicista betulina

Hystricidae

Hystrix cristata

MÄSOŽRAVCE

Canidae

Canis lupus (S výnimkou španielskych populácií na sever od Duera a gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx

Lynx pardina

Phocidae

Monachus monachus

PÁRNOKOPYTNÍKY

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus (prirodzené populácie)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis ammon musimon (natural populations — Corsica and Sardinia)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra ornata

VEĽRYBY

Všetky druhy

PLAZY

KORYTNAČKY

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

JAŠTERY

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelli

Chalcides bedriagai

Chalcides occidentalis

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodion kotschyi

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

HADY

Colubridae

Coluber caspius

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Vipera schweizeri

Vipera seoanni (okrem španielskych populácií)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

OBOJŽIVELNÍKY

MLOKY

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandra luschani

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex

Triturus cristatus

Triturus italicus

Triturus karelinii

Triturus marmoratus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii

Speleomantes flavus

Speleomantes genei

Speleomantes imperialis

Speleomantes italicus

Speleomantes supramontes

ŽABY

Discoglossidae

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi

Discoglossus jeanneae

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

RYBY

JESETEROVITÉ

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

IHLICOTVARÉ

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

KAPROVITÉ

Cyprinidae

Anaecypris hispanica

OSTRIEŽOVITÉ

Percidae

Zingel asper

LOSOSOTVARÉ

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (anadromous populations in certain sectors of the North Sea)

BEZSTAVOVCE

ČLÁNKONOŽCE

HMYZ

Coleoptera

Buprestis splendens

Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Fabriciana elisa

Hypodryas maturna

Hyles hippophaes

Lopinga achine

Lycaena dispar

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanagria arge

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Plebicula golgus

Proserpinus proserpina

Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina albifrons

Leucorrhina caudalis

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus flavipes

Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo

PAVÚKOVCE

Araneae

Macrothele calpeiana

MÄKKÝŠE

ULITNÍKY

Prosobranchia

Patella feruginea

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

LASTÚRNIKY

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

OSTNOKOŽCE

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) RASTLINY

Príloha IV b) obsahuje všetky druhy rastlín uvedené v prílohe II b) [1] plus tie, ktoré sú uvedené nižšie.

PAPRAĎORASTY

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

KRYTOSEMENNÉ

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe

subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC.

subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L.

subsp. villosus L.

LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola delphinantha Boiss.

[1] S výnimkou bryophytov v prílohe II b).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ DRUHY, O KTORÉ MÁ SPOLOČENSTVO ZÁUJEM A KTORÝCH CHYTANIE A ZBER VO VOĽNEJ PRÍRODE A VYUŽÍVANIE MÔŽE PODLIEHAŤ SPRÁVNYM OPATRENIAM

Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

- názvom druhu alebo poddruhu, alebo

- súborom druhov patriacich do vyššieho taxónu alebo do označenej časti tohto taxónu.

Skratka "spp." za názvom čeľade alebo rodu označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

a) ZVIERATÁ

STAVOVCE

CICAVCE

MÄSOŽRAVCE

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (Španielske populácie na sever od Duera a grécke populácie severne od 39. rovnobežky)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

Všetky druhy neuvedené v prílohe IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

PÁRNOKOPYTNÍKY

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (okrem Capra pyrenaica pyrenaica)

Rupicapra rupicapra (okrem Rupicapra rupicapra balcanica a rupicapra ornata)

OBOJŽIVELNÍKY

ŽABY

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

KRÚŽKOVCE

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

JESETEROVITÉ

Acipenseridae

All species not mentioned in Annex IV

LOSOSOTVARÉ

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (except Coregonus oxyrhynchus — anadromous populations in certain sectors of the North Sea)

Hucho hucho

Salmo salar (only in fresh water)

Cyprinidae

Barbus spp.

OSTRIEŽOVITÉ

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

ČLÁNKONOŽCE

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA — STYLOMMATOPHORA

Helicidae

Helix pomatia

BIVALVIA — UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA — ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA — DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA — LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) RASTLINY

RIASY

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LIŠAJNÍKY

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

MACHORASTY

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (exept Sphagnum pylasii Brid.)

PAPRAĎORASTY

Lycopodium spp.

KRYTOSEMENNÉ

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L.

subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC.

subsp. graccilima (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.

subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber

subsp. salviastrum Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop.

subsp. transmontana Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau

subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC.

subsp. grandiflora DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

COMPOSITAE

Leuzea rhaponticoides Graells

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ZAKÁZANÉ METÓDY A PROSTRIEDKY ODCHYTU A ZABÍJANIA A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

a) Neselektívne prostriedky

CICAVCE

- Slepé alebo zmrzačené zvieratá používané ako živá návnada

- Magnetofóny

- Elektrické a elektronické zariadenia schopné zabíjať alebo omráčiť

- Umelé svetelné zdroje

- Zrkadlá a iné oslepujúce zariadenia

- Zariadenia na osvetľovanie cieľov

- Pozorovacie zariadenia na nočnú streľbu, obsahujúce elektronický zväčšovač obrazu alebo konvertor obrazu

- Výbušniny

- Siete, ktoré sú svojím princípom alebo podľa podmienok používania neselektívne

- Pasce, ktoré sú svojím princípom alebo podľa podmienok používania neselektívne

- Kuše

- Jedy a návnady obsahujúce jed alebo anestetikum

- Plynovanie alebo vydymenie

- Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom na viac ako dva náboje

RYBY

- Jed

- Výbušniny

b) Dopravné prostriedky

- Lietadlá

- Pohybujúce sa motorové vozidlá

--------------------------------------------------