31992L0033Oficialusis leidinys L 157 , 10/06/1992 p. 0001 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 42 p. 0107
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 42 p. 0107


Tarybos Direktyva 92/33/EEB

1992 m. balandžio 28 d.

dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Bendrijos žemės ūkyje daržininkystė užima svarbią vietą;

kadangi geros daržininkystės rezultatai didžia dalimi priklauso ne tik nuo sėklos, kuriai jau taikoma 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 70/458/EEB dėl prekybos daržovių sėkla [4], kokybės ir augalų sveikatos, bet ir nuo daržovių sodinamosios medžiagos, naudojamos jų dauginimui; kadangi dėl to tam tikros valstybės narės jau nustatė taisykles, kuriomis siekiama garantuoti į rinką pateiktos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos kokybę bei augalų sveikatą;

kadangi atskirose valstybėse narėse skirtingai vertinant daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą gali būti sukurtos prekybos kliūtys ir tokiu būdu trukdoma laisvam šių prekių judėjimui Bendrijoje; kadangi siekiant sukurti vidaus rinką šios kliūtys turėtų būti pašalintos priimant Bendrijos nuostatas, kurios pakeistų atskirų valstybių narių nuostatas;

kadangi sukūrus Bendrijos lygiu suderintus reikalavimus, bus galima užtikrinti, kad visoje Bendrijoje pirkėjai gautų geros kokybės ir sveiką daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą;

kadangi, kiek tai susiję su augalų sveikata, tokie suderinti reikalavimai turi atitikti 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 77/93/EEB dėl augalų ir augalinių produktų apsaugos priemonių nuo kenksmingų organizmų įvežimo į šalis nares ir išplitimo jose [5];

kadangi, nepažeidžiant Direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl augalų sveikatos, netikslinga taikyti Bendrijos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos prekybos taisykles, kai nurodoma, kad tokie produktai yra skirti eksportui į trečiąsias šalis, nes ten taikomos taisyklės gali skirtis nuo šios direktyvos taisyklių;

kadangi kiekvienos daržovių genties ir rūšies sveikatos bei kokybės standartams nustatyti reikia ilgo ir išsamaus techninio bei mokslinio nagrinėjimo; kadangi šiuo tikslu atitinkamai turėtų būti sukurta tvarka;

kadangi už tai, kad produktai atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus, pirmiausia atsako daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos tiekėjai;

kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos, vykdydamos kontrolę ir patikrinimus, privalo užtikrinti, kad tiekėjai laikytųsi tų reikalavimų;

kadangi turėtų būti įvestos Bendrijos kontrolės priemonės, kurios užtikrintų, kad šioje direktyvoje nustatyti standartai būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse;

kadangi daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos pirkėjai yra suinteresuoti, kad būtų žinomi veislių pavadinimai ir išsaugotas jų tapatumas;

kadangi dėl to reikia numatyti veisles reglamentuojančių taisyklių taikymą, kaip tai yra nustatyta prekyboje daržovių sėkla;

kadangi tam, kad būtų galima užtikrinti daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos tapatumą ir tvarkingą prekybą, reikia nustatyti Bendrijos taisykles dėl siuntų atskyrimo ir ženklinimo; kadangi etiketėse turėtų būti nurodyti duomenys, skirti tiek oficialiai kontrolei, tiek naudotojui informuoti;

kadangi reikėtų nustatyti taisykles, pagal kurias, esant laikiniems tiekimo sunkumams, prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga būtų taikomi ne tokie griežti reikalavimai nei numatyti šioje direktyvoje;

kadangi siekiant suderintų reikalavimų pirmiausia valstybėms narėms turėtų būti uždrausta II priede nurodytoms gentims ir rūšims, apie kurias bus sudaryti informaciniai lakštai, nustatyti naujus reikalavimus ar prekybos apribojimus, kurie skirtųsi nuo šioje direktyvoje numatytų;

kadangi reikėtų numatyti leidimą Bendrijoje prekiauti daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išauginta trečiosiose šalyse, jei bus suteikiamos tokios pačios garantijos, kokios yra suteikiamos Bendrijoje išaugintai daržovių dauginamajai bei sodinamajai medžiagai, ir bus laikomasi Bendrijos taisyklių;

kadangi siekiant suderinti valstybių narių taikomus techninius tikrinimo metodus ir norint palyginti Bendrijoje išaugintą daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą su medžiaga, išauginta trečiosiose šalyse, reikėtų atlikti palyginamuosius tyrimus ir nustatyti, ar tokie produktai atitinka šios direktyvos reikalavimus;

kadangi norint palengvinti šios direktyvos efektyvų veikimą, reikėtų Komisijai pavesti patvirtinti priemones dėl direktyvos įgyvendinimo ir jos priedo pakeitimo, ir šiuo tikslu numatyti Komisijos ir valstybių narių glaudaus bendradarbiavimo Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniame komitete tvarką,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklas, Bendrijoje.

2. 2–20 straipsniai ir 24 straipsnis taikomi gentims ir rūšims bei jų hibridams, išvardytiems II priede.

Pirmiau minėti straipsniai taikomi ir kitų genčių arba rūšių, arba jų hibridų įskiepiams ir kitoms augalo dalims, jei minėtų genčių, rūšių ar jų hibridų medžiaga yra arba turi būti į juos įskiepyta.

3. II priede pateikto genčių ir rūšių sąrašo pakeitimai tvirtinami 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

2 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvoje 77/93/EEB nustatytų sveikatos taisyklių, ši direktyva netaikoma dauginamajai ar sodinamajai medžiagai, skirtai eksportui į trečiąsias šalis, jei ji yra tinkamai identifikuota ir laikoma pakankamai izoliuotai.

Pirmosios pastraipos įgyvendinimo priemonės, ypač dėl identifikavimo ir izoliavimo, tvirtinamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojami tokie apibrėžimai:

dauginamoji medžiaga : augalų dalys ir visa augalinė medžiaga, taip pat įskiepiai, skirti daržovėms dauginti ir auginti;

sodinamoji medžiaga : visas augalas ir augalų dalys, taip pat skiepai, įskiepytosios dalys, skirtos daržovėms sodinti ir auginti;

tiekėjas : bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, profesionaliai užsiimantis bent viena iš toliau išvardytų veiklos rūšių, susijusių su daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga: dauginimu, auginimu, laikymu ir (arba) apdorojimu bei prekyba;

prekyba : dauginamosios arba sodinamosios medžiagos bet kokia forma turėjimas ar atsargų laikymas, demonstravimas prekybos tikslais ar siūlymas parduoti, pardavimas ir (arba) pristatymas kitam asmeniui;

atsakinga oficiali įstaiga i) vienintelė centrinė institucija, įkurta arba paskirta valstybės narės, prižiūrima nacionalinės vyriausybės ir atsakinga už kokybės klausimus;

ii) bet kuri valstybinės valdžios institucija, įsteigta:

- nacionaliniu lygiu,

- arba regioniniu lygiu, prižiūrima nacionalinių valdžios institucijų neviršijant atitinkamos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais nustatytų ribų.

Pagal savo nacionalinius teisės aktus i ir ii punktuose nurodytos įstaigos šioje direktyvoje numatytas užduotis gali pavesti joms prižiūrint atlikti bet kuriam pagal viešąją ar privatinę teisę veikiančiam juridiniam asmeniui, kuriam pagal oficialiai patvirtintus įstatus yra pavestos išskirtinės konkrečios viešosios funkcijos, jei toks asmuo ir jo nariai nėra asmeniškai suinteresuoti jų taikomų priemonių rezultatais.

Valstybės narės užtikrina, kad ii punkte ir i punkte nurodytos įstaigos glaudžiai bendradarbiautų.

Be to, 21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti patvirtintas kitas juridinis asmuo, įsteigtas bet kurios iš i ir ii punktuose nurodytų įstaigų vardu ir veikiantis tokiai įstaigai prižiūrint, jei toks asmuo nėra asmeniškai suinteresuotas jo taikomų priemonių rezultatais.

Valstybės narės praneša Komisijai apie savo atsakingas oficialias įstaigas. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms;

oficialios priemonės : priemonės, kurių imasi atsakinga oficiali įstaiga;

oficialus patikrinimas : atsakingos oficialios įstaigos vykdomas patikrinimas;

oficialus pareiškimas : pareiškimas, kurį paskelbia atsakinga oficiali įstaiga arba kuris yra paskelbiamas jos atsakomybe;

siunta : tam tikras vienos prekės vienetų, kuriuos galima identifikuoti pagal jų vienodą sudėtį ir kilmę, skaičius;

laboratorija : viešosios arba privatinės teisės subjektas, atliekantis analizę ir tinkamą įvertinimą, leidžiantį augintojui vykdyti produkcijos kokybės monitoringą.

4 straipsnis

22 straipsnyje nustatyta tvarka I priede sudaromas kiekvienos II priede nurodytos genties ir rūšies bei kitų genčių ir rūšių įskiepių, jei minėtų genčių ar rūšių yra arba turi būti į juos įskiepyta, sąrašas nurodant augalų sveikatos reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 77/93/EEB ir taikomus atitinkamai genčiai ir (arba) rūšiai, nustatantis:

i) reikalavimus, kuriuos turi atitikti daržovių sodinamoji medžiaga, ypač susijusius su pasėlių kokybe ir grynumu, bei prireikus su veislės požymiais. Šie reikalavimai įtraukiami į I priedo A dalį;

ii) reikalavimus, kuriuos turi atitikti dauginamoji medžiaga, ypač susijusius su taikoma dauginimo sistema, augančių pasėlių grynumu ir prireikus su veislės požymiais. Šie reikalavimai bus išdėstyti I priedo B dalyje.

5 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai imtųsi visų būtinų priemonių, garantuojančių, kad visuose daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos auginimo ir prekybos etapuose būtų laikomasi šia direktyva nustatytų standartų.

2. Taikant 1 dalį, šie tiekėjai patys atlieka arba akredituotam tiekėjui ar atsakingai oficialiai įstaigai paveda atlikti patikrinimus, kurie būtų paremti šiais principais:

- kritinių taškų nustatymas auginimo procese remiantis taikomais auginimo metodais,

- metodų, skirtų pirmojoje įtraukoje minėtų kritinių taškų monitoringui ir tikrinimui vykdyti, sudarymas ir įgyvendinimas,

- mėginių analizei atsakingos oficialios įstaigos akredituotoje laboratorijoje atlikti ėmimas, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi šioje direktyvoje nustatytų standartų,

- pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje įtraukoje minėtų duomenų įrašų raštu ar kitu neištrinamu būdu ir įrašų apie dauginamosios ir sodinamosios medžiagos auginimą ir prekybą, kuriuos turi saugoti atsakinga oficiali įstaiga, darymas. Šie dokumentai ir įrašai saugomi ne trumpiau nei vienerius metus.

Tačiau tiekėjai, kurių su šia sritimi susijusi veikla apsiriboja vien daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išaugintos ir supakuotos ne jų patalpose, platinimu, turi daryti tik tokių produktų pirkimo, pardavimo ir (arba) pristatymo įrašus raštu ar kitu neištrinamu būdu.

Ši dalis netaikoma tiekėjams, kurių su šia sritimi susijusi veikla apsiriboja daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos nedidelių kiekių tiekimu galutiniams naudotojams neprofesionalams.

3. Jei pačių tiekėjų patikrinimo rezultatai arba bet kuri informacija, kurią turi 1 dalyje minėti tiekėjai, rodo, kad yra vienas ar daugiau Direktyvoje 77/93/EEB nurodytų kenksmingų organizmų arba jų kiekiai yra didesni, negu paprastai leidžiama atitinkant standartus, arba yra kenksmingų organizmų, nurodytų atitinkamuose sąrašuose, sudarytuose pagal 4 straipsnį, tiekėjai nedelsdami apie tai praneša atsakingai oficialiai įstaigai ir imasi tos įstaigos nurodytų priemonių arba bet kurių kitų priemonių, būtinų tokių kenksmingų organizmų plitimo rizikai sumažinti. Tiekėjas daro įrašus apie visus kenksmingų organizmų atsiradimo jo patalpose atvejus ir registruoja visas priemones, kurių tokiu atveju buvo imtasi.

4. Išsamios 2 dalies antrosios pastraipos taikymo taisyklės nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

1. Atsakinga oficiali įstaiga tiekėjus akredituoja tik įsitikinus, kad jų taikomi gamybos metodai ir įmonės atitinka šios direktyvos reikalavimus, keliamus tokio pobūdžio veiklai. Jei tiekėjas nusprendžia vykdyti kitokią veiklą nei ta, kuriai jis gavo akreditaciją, akreditaciją būtina atnaujinti.

2. Atsakinga oficiali įstaiga akredituoja laboratorijas tik įsitikinusi, kad tos laboratorijos, jų tyrimo metodai ir įmonės atitinka šios direktyvos reikalavimus, keliamus jų vykdomai bandymų veiklai, kurie turi būti nustatyti 21 straipsnyje nurodyta tvarka. Jei laboratorija nusprendžia vykdyti kitokią veiklą nei ta, kuriai ji gavo akreditaciją, akreditaciją būtina atnaujinti.

3. Jei nebesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų, atsakinga oficiali įstaiga imasi būtinų priemonių. Šiuo tikslu ji visų pirma atsižvelgia į bet kurio patikrinimo, atlikto pagal 7 straipsnio nuostatas, išvadas.

4. Tiekėjų, jų įmonių ir laboratorijų priežiūra bei kontrolė yra reguliariai vykdoma arba pavedama vykdyti atsakingai oficialiai įstaigai, kurios pareigūnai bet kuriuo metu gali laisvai įeiti į visus įmonių padalinius, kad būtų užtikrintas šios direktyvos reikalavimų laikymasis. Priežiūrą ir kontrolę įgyvendinančios priemonės priimamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jei vykdant tokią priežiūrą ir monitoringą nustatoma, kad šios direktyvos reikalavimų nesilaikoma, atsakinga oficiali įstaiga imasi atitinkamų veiksmų.

7 straipsnis

1. Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su valstybių narių atsakingomis oficialiomis įstaigomis, gali atlikti patikrinimus vietoje, jei jų reikia garantuoti, kad ši direktyva būtų taikoma vienodai, ypač patikrinti, ar tiekėjai iš tikrųjų laikosi šios direktyvos reikalavimų. Valstybė narė, kurios teritorijoje atliekamas patikrinimas, visokeriopai padeda savo pareigas vykdantiems ekspertams. Komisija valstybes nares informuoja apie tyrimų rezultatus.

2. Išsamios 1 dalies taikymo taisyklės priimamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

8 straipsnis

1. Daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga gali prekiauti tik akredituoti tiekėjai ir tik tuo atveju, jei jie laikosi 4 straipsnyje minimame sąraše nustatytų reikalavimų.

2. Nepažeidžiant Direktyvos 77/93/EEB nuostatų, 1 dalis netaikoma daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, skirtai:

a) bandymams arba moksliniams tikslams; arba

b) selekciniam darbui; arba

c) priemonėms, skirtoms genetinei įvairovei išsaugoti.

Išsamios a ir b punktų taikymo taisyklės prireikus priimamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka. Pageidautina, kad išsamios c punkto taikymo taisyklės būtų priimtos iki 1993 m. sausio 1 d. ta pačia tvarka.

9 straipsnis

1. Nepažeidžiant 2 straipsnio, daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kuri priklauso II priede išvardytoms gentims bei rūšims ir kuriai taip pat taikoma Direktyva 70/458/EEB, negali būti prekiaujama Bendrijoje, jei ji nepriklauso veislei, pripažintai pagal Direktyvą 70/458/EEB.

2. Nepažeidžiant 2 straipsnio ir šio straipsnio 3 ir 4 dalių, daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kuri priklauso II priede išvardytoms gentims ir rūšims, bet kuriai netaikoma Direktyva 70/458/EEB, Bendrijoje neprekiaujama, jei ji nepriklauso veislei, kuri yra oficialiai pripažinta bent vienoje valstybėje narėje.

Pripažinimo sąlygoms taikomos Direktyvos 70/458/EEB 4 ir 5 straipsnių ir 10 straipsnio 3 dalies nuostatos.

Produkcijos pripažinimo ir išsaugojimo tvarkai ir formalumams mutatis mutandis taikomos minėtos direktyvos 3 straipsnio 2 ir 4 dalys, 6, 7, 8 straipsniai, 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys bei 11-15 straipsniai.

Kiekvienu atveju galima atsižvelgti į neoficialių tyrimų rezultatus ir praktinę informaciją, sukauptą auginimo metu.

3. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad veislių, priklausančių 2 dalyje išvardytoms gentims ir rūšims, oficialus pripažinimas, kuris buvo patvirtintas iki 1993 m. sausio 1 d. pagal kitus principus nei nustatyti Direktyvoje 70/458/EEB arba remiantis tuo, kad jų medžiaga buvo prekiaujama jų teritorijoje iki tos dienos, pasibaigtų ne vėliau kaip 1998 m. birželio 30 d., jei tos veislės tą dieną nebuvo pripažintos pagal 1 dalies nuostatas.

4. Pagal 2 ir 3 dalis oficialiai pripažintos veislės įrašomos į Bendrąjį daržovių veislių katalogą, nurodytą Direktyvos 70/458/EEB 17 straipsnyje. 16 straipsnio 2 ir 3 dalys, 17, 18 ir 19 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

Tame leidinyje specialia nuoroda pažymimos pagal 3 dalies nuostatas pripažintos veislės.

10 straipsnis

1. Auginant ir nuimant arba atskiriant nuo motininės medžiagos daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, ji laikoma atskiromis siuntomis.

2. Jei skirtingos kilmės daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga yra sudedama kartu ar sumaišoma ją pakuojant, saugant, vežant ar pristatant, tiekėjai laiko įrašus, kuriuose nurodomi tokie duomenys: siuntos sudėtis ir jos atskirų sudedamųjų dalių kilmė.

3. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant oficialius patikrinimus būtų laikomasi 1 ir 2 dalių reikalavimų.

11 straipsnis

1. Nepažeidžiant 10 straipsnio 2 dalies, daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga prekiaujama tik pakankamai vienodomis siuntomis ir tik jei yra pripažinta, kad ji atitinka šią direktyvą ir prie jos yra pridėtas pagal 4 straipsnyje sudaryto sąrašo reikalavimus tiekėjo parengtas dokumentas. Jei dokumente yra oficialus pareiškimas, jis aiškiai atskiriamas nuo kitos dokumento informacijos.

Daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ženklinimo etiketėmis ir (arba) jos plombavimo bei pakavimo reikalavimai nurodomi 4 straipsnyje minimame sąraše.

2. Jei mažmenininkas daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą tiekia galutiniam naudotojui neprofesionalui, ženklinimo etiketėmis reikalavimai gali apsiriboti atitinkama informacija apie produktą.

12 straipsnis

Valstybės narės gali:

- netaikyti 11 straipsnio smulkiems gamintojams, kurių visa išauginta ir parduodama daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga yra skirta galutiniam vietinės rinkos asmenų naudojimui ir kurie augalų auginimu užsiima kaip neprofesionalai ("vietinė apyvarta"),

- nekontroliuoti ir oficialiai netikrinti asmenų, kuriems taikoma tokia išimtis, išaugintos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos vietinės apyvartos ir jos oficialiai nekontroliuoti kaip numatyta 18 straipsnyje.

21 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos įgyvendinimo priemonės, susijusios su kitais reikalavimais dėl pirmojoje ir antrojoje įtraukose minimų išimčių, ypač dėl sąvokų "smulkūs gamintojai" ir "vietinė rinka", ir su atitinkamomis procedūromis.

13 straipsnis

Jei atsiranda laikinų sunkumų tiekti daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, atitinkančią šios direktyvos reikalavimus, 21 straipsnyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Direktyvoje 77/93/EEB nustatytų augalų sveikatos taisyklių, gali būti patvirtintos priemonės dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, atitinkančia ne tokius griežtus reikalavimus.

14 straipsnis

1. Prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kuri atitinka šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas, netaikomi jokie kiti apribojimai dėl tiekėjo, augalų sveikatos, auginimo terpės ir tikrinimo tvarkos, išskyrus numatytus šioje direktyvoje.

2. Prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kurios veislės įrašytos į Bendrąjį daržovių veislių katalogą, netaikomi jokie kiti apribojimai dėl veislės, išskyrus nustatytus šioje direktyvoje arba į kuriuos daroma nuoroda.

15 straipsnis

II priede nurodytiems produktams valstybės narės netaiko griežtesnių reikalavimų ar prekybos apribojimų, išskyrus reikalavimus, nustatytus 4 straipsnyje nurodytuose sąrašuose, arba jei tai neįmanoma, reikalavimus, galiojančius šios direktyvos priėmimo dieną.

16 straipsnis

1. 21 straipsnyje nustatyta tvarka nusprendžiama, ar trečiojoje šalyje išauginta daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, dėl kurios suteikiamos tos pačios garantijos dėl tiekėjo įsipareigojimų, tapatumo, požymių, augalų sveikatos, auginimo terpės, pakavimo, kontrolės priemonių, ženklinimo ir plombavimo, visais šiais atžvilgiais yra lygiavertė daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, išaugintai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos reikalavimus bei sąlygas.

2. Kol bus priimtas 1 dalyje minimas sprendimas, valstybės narės iki 1993 m. sausio 1 d., nepažeisdamos Direktyvos 77/93/EEB nuostatų, daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos importui iš trečiųjų šalių gali taikyti reikalavimus, kurie būtų bent jau lygiaverčiai laikiniems ar nuolatiniams reikalavimams, nustatytiesiems 4 straipsnyje minimuose sąrašuose. Jei tokių reikalavimų minėtuose sąrašuose nenumatyta, importo reikalavimai turi būti bent jau lygiaverčiai reikalavimams, taikomiems produkcijai atitinkamoje valstybėje narėje.

21 straipsnyje nustatyta tvarka pirmojoje pastraipoje nurodyta data įvairioms trečiosioms šalims gali būti pratęsta, kol bus priimtas 1 dalyje minimas sprendimas.

Daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, importuotai valstybės narės pagal tos valstybės narės sprendimą, priimtą pagal pirmąją pastraipą, kitose valstybėse narėse netaikomi jokie prekybos apribojimai 1 dalyje nurodytais aspektais.

17 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad auginimo ir prekybos metu būtų atliekami daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos mėginių oficialūs patikrinimai siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų.

18 straipsnis

Išsami 5 straipsnyje numatytos kontrolės ir 10 bei 17 straipsniuose numatyto oficialaus patikrinimo, įskaitant mėginių ėmimo metodus, įgyvendinimo tvarka prireikus priimama 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

19 straipsnis

1. Jei, vykdant 6 straipsnio 4 dalyje numatytą priežiūrą ir monitoringą, 17 straipsnyje numatytą oficialų patikrinimą arba 20 straipsnyje numatytus bandymus, nustatoma, kad daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga neatitinka šios direktyvos reikalavimų, valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga imasi atitinkamų veiksmų užtikrinti, kad medžiaga atitiktų šios direktyvos nuostatas, o jei tai neįmanoma, kad Bendrijoje būtų uždrausta prekiauti tokia daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga.

2. Jei nustatoma, kad konkretaus tiekėjo parduodama daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad prieš tokį tiekėją būtų imamasi atitinkamų priemonių. Jei tiekėjui uždraudžiama prekiauti daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, valstybė narė apie tai praneša Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms.

3. Visos priemonės, kurių imamasi pagal 2 dalies nuostatas, panaikinamos, kai tik pakankamai įsitikinama, kad daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, kuria tiekėjas ketina prekiauti, ateityje atitiks šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas.

20 straipsnis

1. Valstybėse narėse turi būti atliekami mėginių bandymai, arba, jei reikia, tyrimai, kuriais būtų tikrinama, ar daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga atitinka šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas, ypač augalų sveikatos reikalavimus. Komisija gali pasirūpinti, kad tokius bandymus tikrintų valstybių narių ir Komisijos atstovai.

2. 21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta, kad Bendrijos bandymai būtų vykdomi tuo pačiu tikslu, kuris nurodytas 1 dalyje. Komisija gali pasirūpinti, kad tokius Bendrijos bandymus tikrintų valstybių narių ir Komisijos atstovai.

3. 1 ir 2 dalyse nurodyti bandymai arba tyrimai atliekami tam, kad būtų suderinti daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos tikrinimo techniniai metodai. Rengiamos bandymų ar tyrimų pažangos ataskaitos ir konfidencialiai siunčiamos valstybėms narėms ir Komisijai.

4. Komisija užtikrina, kad pagal 21 straipsnį įkurtas Komitetas tam tikrais atvejais patvirtintų priemones dėl 1 ir 2 dalyse nurodytų bandymų koordinavimo, atlikimo, tikrinimo ir jų rezultatų įvertinimo. Kilus augalų sveikatos problemoms, Komisija apie tai praneša Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui. Prireikus patvirtinamos konkrečios priemonės. Bandymai atliekami ir su daržovių dauginamąja, ir su sodinamąja medžiaga, išauginta trečiosiose šalyse.

21 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, vadinamas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir augalų nuolatiniu komitetu, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina priemones, kurių imamasi nedelsiant.

Tačiau, kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija gali atidėti patvirtintų priemonių taikymą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo tokio pranešimo dienos.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma per ankstesnėje dalyje nurodytą terminą gali priimti kitokį sprendimą.

22 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, vadinamas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniu komitetu, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

23 straipsnis

4 straipsnyje minimų sąrašų, reikalavimų ir išsamių šios direktyvos įgyvendinimo taisyklių pakeitimai priimami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

24 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje auginama ir prekybai skirta daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga atitiktų šios direktyvos reikalavimus.

2. Jei oficialaus patikrinimo metu nustatoma, kad daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga prekiauti negalima, nes ji neatitinka augalų sveikatos reikalavimų, atitinkama valstybė narė imasi atitinkamų oficialių priemonių bet kokiai su augalų sveikata susijusiai rizikai pašalinti.

25 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos informuoja Komisiją.

Valstybės narės, tvirtindamos tokias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Sudarant 4 straipsnyje minimą sąrašą, 5-11 straipsnių, 14, 15, 17, 19 ir 24 straipsnių taikymo kiekvienai II priede nurodytai genčiai ar rūšiai data nustatoma 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

26 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1992 m. balandžio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Arlindo Marques Cunha

[1] OL C 46, 1990 2 27, p. 4 ir OL C 296, 1991 11 15, p. 10.

[2] OL C 240, 1991 9 16, p. 193.

[3] OL C 182, 1990 7 23, p. 19.

[4] OL L 225, 1970 10 12, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/654/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 48).

[5] OL L 26, 1977 1 31, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 92/10/EEB (OL L 70, 1992 3 17, p. 27).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Reikalavimai, kurie turi būti nustatyti pagal 4 straipsnį

A punktas

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti sodinamoji medžiaga.

B punktas

Genčių ir rūšių, neišvardytų Direktyvoje 70/458/EEB, sąrašas ir reikalavimai, kuriuos turi atitikti dauginamoji medžiaga.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Genčių ir rūšių, minimų 1 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

— Allium ascalonicum | askaloninis česnakas |

— Allium cepa L. | svogūnas |

— Allium fistulosum L. | laiškinis česnakas |

— Allium porrum L. | poras |

— Allium sativum | česnakas |

— Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | daržinis builis |

— Apium graveolens L. | salieras |

— Asparagus officinalis L. | šparagas |

— Beta vulgaris L. var. vulgaris | mangoldas |

— Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | raudonasis burokėlis |

— Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. | daržinis kopūstas |

— Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. | žiedinis kopūstas |

— Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. | brokolis |

— Brassica oleracea L. convar. var. gammifera DC | briuselinis kopūstas |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L. | garbanotasis kopūstas |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC | kopūstas |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC | raudongūžis kopūstas |

— Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes | ropinis kopūstas |

— Brassica pekinensis L. | kininis kopūstas |

— Brassica rapa L. var. rapa | ropė |

— Capsicum annuum L. | pipiras |

— Chicorium endivia L. | salotinė cikorija |

— Chicorium intybus L. (partim) | paprastoji trūkažolė |

— Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | arbūzas |

— Cucumis melo L. | agurotis |

— Cucumis sativus L. | kornišonas (spygliuotasis agurkas) |

— Cucurbita maxima Duchesne | didysis moliūgas |

— Cucurbita pepo L. | cukinija |

— Cynara cardunculus | dygusis artišokas |

— Cynara scolymus | daržinis artišokas |

— Daucus carota L. | morka |

— Foeniculum vulgare P. Mill. | krapas |

— Lactuca sativa L. | salota |

— Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | pomidoras |

— Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | petražolė |

— Phaseolus coccineus L. | raudonžiedė pupa |

— Phaseolus vulgaris L. | daržinė pupelė |

— Pisum sativum L. (partim) | sėjamasis žirnis (išskyrus pašarinį žirnį) |

— Raphanus sativus L. | ridikėlis |

— Rheum | rabarbaras |

— Scorzonera hispanica L. | valgomoji gelteklė |

— Solanum melongena L. | baklažanas |

— Spinacia oleracea L. | špinatas |

— Valerianelle locusta (L.) Laterr. | salotinė sultenė |

— Vicia faba L. (partim) | pašarinė pupa. |

--------------------------------------------------