31992L0029Uradni list L 113 , 30/04/1992 str. 0019 - 0036
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 5 str. 0106
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 5 str. 0106


Direktiva Sveta 92/29/EGS

z dne 31. marca 1992

o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 118a,

ob upoštevanju predloga Komisije [1], pripravljenega po posvetovanju s Svetovalnim odborom za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu,

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker sporočilo Komisije o njenem programu v zvezi z varnostjo, higieno in varovanjem zdravja pri delu [4] predvideva ukrepe za zagotovitev zdravstvene oskrbe na morju;

ker je treba, kadar je to primerno, posvetiti posebno pozornost varnosti in zdravju delavcev na ladjah, ki pomenijo delovno mesto z mnogimi tveganji, pri katerih je med drugim treba upoštevati geografsko izolacijo;

ker bi ladje morale imeti ustrezno medicinsko opremo, ki jo je treba vzdrževati v dobrem stanju in redno pregledovati, da bi se delavcem na morju lahko omogočila potrebna medicinska oskrba;

ker bi bilo treba spodbujati usposabljanje in obveščanje mornarjev v zvezi z uporabo medicinske opreme, da bi se zagotovila ustrezna medicinska oskrba na morju;

ker je uporaba metode medicinskega posvetovanja na daljavo učinkovit način, da se prispeva k varnosti in zdravju delavcev,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Opredelitve

Za namene te direktive imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

(a) ladja: ladja, ki pluje pod zastavo države članice ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice in je namenjena plovbi po morju ali lovljenju rib v širokih rečnih ustjih in je v javni ali privatni lasti razen:

- rečnih ladij,

- vojaških ladij,

- izletniških ladij, ki se ne uporabljajo v pridobitne namene in jih ne upravlja poklicna posadka,

- vlačilcev, ki plovejo v območjih pristanišč.

V skladu s Prilogo I so ladje razvrščene v tri razrede;

(b) delavec: oseba, ki opravlja delo na ladji, vključno s pripravniki in vajenci, z izjemo pristaniških pilotov in obalnega osebja, ki opravljajo delo na ladji v pristanišču;

(c) lastnik: registrirani lastnik ladje, razen če je bila ladja dana v najem ali če jo na podlagi pogodbe o upravljanju v celoti ali delno upravlja fizična ali pravna oseba, ki ni njen registrirani lastnik; v takem primeru se za lastnika šteje najemnik ladje ali fizična ali pravna oseba, ki ladjo upravlja;

(d) medicinska oprema: zdravila, medicinski pripomočki in antidoti, ki so primeroma našteti v seznamu iz Priloge II;

(e) antidot: snov, ki se uporablja za preprečevanje ali zdravljenje škodljivega učinka ali več škodljivih posrednih ali neposrednih učinkov ene ali več snovi, ki so naštete v seznamu nevarnih snovi v Prilogi III.

Člen 2

Zdravila in medicinski pripomočki − ladijska bolnišnica − zdravnik

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, da:

1. (a) ima vsaka ladja, ki pluje pod zastavo svoje države ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice medicinsko opremo, ki po kakovosti ustreza zahtevam izoddelka I in II Priloge II za razred, v katerega ladja spada;

(b) je količina medicinske opreme na ladji odvisna od vrste plovbe − zlasti pristanišč, kjer ladja pristane, cilja in trajanja potovanja − vrste oziroma vrst del, ki se opravljajo med plovbo, vrste tovora in števila delavcev;

(c) je vsebina zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so del medicinske opreme, podrobno določena na kontrolnem seznamu, ki ustreza vsaj splošnemu okviru, določenem v Prilogi IV, oddelek A, B in C II 1 in II 2;

2. (a) ima vsaka ladja, ki pluje pod zastavo svoje države ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice, za vsak svoj rešilni splav in rešilni čoln vodotesni zavojček, ki vsebuje vsaj medicinsko opremo, določeno v Prilogi II, oddelek I in II za ladje iz kategorije C;

(b) je vsebina teh zavojčkov podrobno določena tudi na kontrolnem seznamu iz odstavka 1(c);

3. ima vsaka ladja, ki pluje pod zastavo svoje države ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice, s težo, ki presega registriranih 500 bruto registrskih ton in na kateri je posadka sestavljena iz 15 ali več delavcev ter je namenjena na potovanje, ki traja dlje kot tri dni, bolniški oddelek, kjer se lahko ob ustrezni medicinski opremi in higienskih pogojih zagotovi zdravstvena oskrba;

4. je na vsaki ladji, ki pluje pod zastavo svoje države ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice, na kateri je posadka sestavljena iz 100 ali več delavcev in ki je namenjena na mednarodno potovanje, ki traja dlje kot tri dni, prisoten zdravnik, ki je odgovoren za zdravljenje delavcev na ladji.

Člen 3

Antidoti

Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki zagotovijo, da:

1. ima vsaka ladja, ki pluje pod zastavo svoje države ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice in vozi katero od nevarnih snovi, navedenih v Prilogi III, na krovu medicinsko opremo, ki vključuje vsaj antidote iz Priloge II, oddelka III;

2. ima vsaka ladja trajektnega tipa, ki pluje pod zastavo svoje države ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice, pri kateri zaradi narave prevozov ni moč vedno dovolj dobro predvideti lastnosti nevarnih snovi, ki jih prevaža, na krovu medicinsko opremo, ki vključuje vsaj antidote, navedene v Prilogi II, oddelek III.

Vendar se lahko na redni progi, kjer je predvideno, da plovba traja manj kot dve uri, antidoti omejijo na tiste, ki se morajo uporabiti v primeru izredne nuje v času, ki ne presega normalnega časa plovbe;

3. je seznam medicinske opreme glede antidotov podrobno določen na kontrolnem seznamu, ki ustreza vsaj splošnemu okviru, določenem v Prilogi IV, oddelek A, B in C, II 3.

Člen 4

Določitev odgovornosti

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, da:

1. (a) za preskrbo in dopolnitev medicinske opreme ladje, ki pluje pod zastavo svoje države ali je vpisana v vpisnik pod popolno jurisdikcijo države članice, prevzame izključno odgovornost lastnik ladje, delavci pa ne krijejo nobenih stroškov;

(b) skrb za medicinsko opremo spada v odgovornost kapitana ladje, ki lahko ne glede na to odgovornost prenese pooblastila za uporabo in vzdrževanje medicinske opreme na enega ali več častnikov;

2. se medicinska oprema vzdržuje v dobrem stanju in se čim prej ter v vsakem primeru kot prednostni del normalnega postopka oskrbe z živežem dopolni in/ali nadomesti;

3. je treba v nujnem primeru, ki ga kapitan če je mogoče, določi, ko dobi zdravniško mnenje, ladjo čim prej oskrbeti s potrebnimi zdravili, medicinskimi pripomočki in antidoti, ki na ladji niso na voljo.

Člen 5

Obveščanje in usposabljanje

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, da:

1. so medicinski opremi priložena navodila za uporabo, vključno z navodili za uporabo vsaj tistih antidotov, ki se jih zahteva v Prilogi II, oddelek III;

2. so vse osebe, ki se poklicno usposabljajo na pomorskem področju in ki nameravajo delati na ladji, usposobljene za izvajanje nujnih medicinskih ukrepov v primeru nesreče ali resnega nujnega medicinskega primera;

3. so kapitan in častniki, na katere kapitan prenese pooblastila za uporabo sanitetnega materiala v skladu s členom 4(1)b posebej usposobljeni insvoje znanje občasno, to je vsaj vsakih pet let, obnavljajo glede na posebna tveganja in potrebe, povezane z različnimi kategorijami ladij in v skladu s splošnimi smernicami, navedenimi v Prilogi V.

Člen 6

Zdravniški nasveti prek radia

1. Za zagotovitev boljše medicinske oskrbe delavcev na ladjah vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni, da:

(a) je določen en ali več centrov, ki delavcu omogočajo brezplačne zdravstvene nasvete prek radia;

(b) so se nekateri zdravniki, ki zagotavljajo svoje storitve za radijske svetovalne centre, usposabljali v posebnih pogojih, ki prevladujejo na ladjah.

2. Da bi dosegli največjo učinkovitost nasvetov, ki jih dajejo, lahko po dogovoru z delavci v radijskih svetovalnih centrih hranijo osebne zdravstvene kartoteke.

Takšne kartoteke so zaupne.

Člen 7

Nadzor

1. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, da pristojna oseba ali organ vsako leto pregleda, če na vsaki ladji, ki pluje pod svojo nacionalno zastavo:

- medicinska oprema ustreza minimalnim zahtevam te direktive,

- kontrolni seznam iz člena 2(1)c, potrjuje, da medicinska oprema ustreza minimalnim zahtevam te direktive,

- je medicinska oprema pravilno shranjena,

- se upoštevajo roki trajanja za uporabo.

2. Pregledi medicinske opreme, ki je shranjena na rešilnih splavih, se opravljajo med letnim vzdrževanjem teh splavov.

Takšni pregledi se izjemoma lahko odložijo za največ pet mesecev.

Člen 8

Odbor

1. V namene strogo tehnične prilagoditve prilog te direktive v smislu tehničnega napredka ali sprememb v mednarodnih uredbah ali specifikacijah in novih ugotovitev na tem področju, Komisiji pomaga odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic in ki mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Predstavnik Komisije odboru predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor predloži svoje mnenje na osnutek v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Odbor zavzame stališče z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe, za sklepe, ki jih mora sprejeti Svet na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj odbora se ponderirajo, kot to določa zgoraj navedeni člen. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če ta ne da svojega mnenja, Komisija brez odloga predlaga Svetu ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če v treh mesecih od datuma predložitve mnenja Svetu ne sprejme ukrepa, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 9

Končne določbe

1. Države članice do 31. decembra 1994 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3. Države članice vsakih pet let poročajo Komisiji o izvajanju te direktive in pri tem navedejo stališča delodajalcev in delojemalcev.

Komisija nato o tem obvesti Evropski parlament, Svet, Ekonomsko-socialni odbor in Svetovalni odbor za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu.

4. Komisija ob upoštevanju odstavkov 1, 2 in 3 poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomskemu in socialnemu odboru o izvajanju te direktive vsaj vsakih pet let.

Člen 10

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. marca 1992

Za svet

Predsednik

Vitor Martins

[1] UL C 183, 24.7.1990, str. 6 inUL C 74, 20.3.1991, str. 11.

[2] UL C 48, 25.2.1991, str. 154 inUL C 326, 16.12.1991, str. 72.

[3] UL C 332, 31.12.1990, str. 165.

[4] UL C 28, 3.2.1988, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

KATEGORIJE LADIJ

(Člen 1(a))

A. Ladje, namenjene plovbi po morju ali morskemu ribolovu brez omejitve dolžine plovbe.

[1].

C. Pristaniške ladje, čolni in tovorne barke, ki plovejo zelo blizu obale ali ki, razen krmarnice, nimajo drugih kabin za namestitev.

[1] kapitanom ladij, ki plujejo pod zastavo svoje države ali so prijavljene v okviru skupne pristojnosti le-te, za katere velja ali bi lahko veljal prvi pododstavek te opombe; podatki se pošiljajo na najustreznejši način, na primer prek radijskih svetovalnih centrov, reševalno koordinacijskih centrov ali obalnih radijskih postaj.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

MEDICINSKA OPREMA (PRIMEROMA NAŠTETA)

(Člen 1(d))

I. ZDRAVILA

Kategorije ladij |

| A | B | C |

1.Kardiovaskularni sistem

(a) Kardio cirkulatorni analeptiki — simpatomimetiki | x | x | |

(b) Antianginozni preparati | x | x | x |

(c) Diuretiki | x | x | |

(d) Antihemoragični preparati vključno z uterotoniki, če so na ladji prisotne ženske | x | x | x |

(e) Antihipertenzivna zdravila | x | | |

2.Gastro-intestinalni sistem

(a) Zdravila za želodčne motnje in motnje v dvanajsterniku | | | |

— antagonisti histaminskih H2 receptorjev — antiulkusni | x | | |

— Antacizni preparat | x | x | |

(b) Antiemetiki | x | x | x |

(c) Laksativi | x | | |

(d) Sredstva proti driski (antidiaroiki) | x | x | x |

(e) Intestinalni antiseptiki | x | x | |

(f) Zdravilna sredstva proti hemeroidom | x | x | |

3.Analgetiki in zdravila proti krčem

(a) Analgetiki, antipiretiki in antiinflamatorni preparati | x | x | x |

(b) Močni analgetiki | x | x | |

(c) Spazmolitiki | x | x | |

4.Živčni sistem

(a) Anksiolitiki | x | x | |

(b) Neuroleptiki | x | x | |

(c) Zdravila proti morski bolezni | x | x | x |

(d) Antiepileptična zdravila | x | | |

5.Antialergiki in antianafilaktiki

(a) Antihistaminiki H1 | x | x | |

(b) Glukokortikoidi za parenteralno uporabo | x | x | |

6.Dihalni sistem

(a) Preparati za zdravljenje astme | x | x | |

(b) Sredstva proti kašlju | x | x | |

(c) Zdravila, ki se uporabljajo za prehlade in vnetje sinusov | x | x | |

7.Zdravila za zdravljenje infekcij

(a) Antibiotiki (najmanj dve vrsti) | x | x | |

(b) Antibakterijski sulfonamidi | x | x | |

(c) Urinski antiseptiki | x | | |

(d) Antiparazitiki | x | x | |

(e) Zdravila za zdravljenje črevesnih infekcij | x | x | |

(f) Protitetanusna cepiva in imunoglobulini | x | x | |

8. Preparati za rehidracijo, vnos kalorij in povečanje volumna plazme | x | x | |

9.Zdravila za zunanjo uporabo

(a)Kožna zdravila

— Antiseptične raztopine | x | x | x |

— Antibiotična mazila | x | x | |

— Protivnetna in blažilna mazila (antiinflamatoriki, analgetiki) | x | x | |

— Protigljivične kožne kreme (antimikotiki) | x | | |

— Preparati za opekline | x | x | x |

(b)Zdravila za oči

— Antibiotične kapljice | x | x | |

— Antibiotične in protivnetne kapljice | x | x | |

— Anestezijske kapljice | x | x | |

— Kapljice za zniževanje mišičnega tonusa (miorelaksanti) | x | x | |

(c)Zdravila za ušesa

— Antibiotične raztopine | x | x | |

— Anestezijske in protivnetne raztopine | x | x | |

(d)Zdravila za okužbe žrela

— Antibiotične in antiseptične razkužilne ustne vode | x | x | |

(e)Lokalni anestetiki

— Lokalni anestetiki z lastnostjo zmrzovanja | x | | |

— Lokalni anestetiki, ki se dajejo s podkožno injekcijo | x | x | |

— Zobni anestetiki in razkužilne zmesi | x | x | |

II. MEDICINSKA OPREMA

Kategorije ladij |

| A | B | C |

1.Oprema za oživljanje

— Ročna naprava za oživljanje | x | x | |

— Naprava za dajanje kisika z ventili za redukcijo pritiska, tako da se lahko uporabi ladijski industrijski kisik ali kisik iz jeklenk | x | x | |

— Mehanični aspirator za čiščenje gornjih dihalnih poti | x | x | |

— Tubus za oživljanje usta na usta | x | x | x |

2.Obveze in oprema za šivanje

— Spenjalec za enkratno uporabo ali pribor za šivanje s šivankami | x | x | |

— Lepljiv elastičen povoj | x | x | x |

— Trakovi iz gaze | x | | |

— Cevasta gaza za obveze prstov | x | | |

— Sterilne komprese iz gaze | x | x | x |

— Vata | x | x | |

— Sterilne rjuhe za žrtve opeklin | x | x | |

— Trikotna ruta | x | x | |

— Polietilenske rokavice za enkratno uporabo | x | x | x |

— Samolepilni obliži | x | x | x |

— Sterilne kompresijske obveze | x | x | x |

— Lepilni trakovi ali cink-oksidne obveze | x | x | x |

— Absorptivni sukanec za šivanje s šivanko | x | | |

— Vazelinska gaza | x | x | |

3.Instrumenti

— Skalpel za enkratno uporabo | x | | |

— Posoda za instrumente iz nerjavečega jekla | x | x | |

— Škarje | x | x | |

— Secirne klešče | x | x | |

— Hemostatične sponke | x | x | |

— Klešče za držanje šivanke | x | | |

— Britvice za enkratno uporabo | x | | |

4.Oprema za pregled in spremljanje

— Loparčki za pregled grla za enkratno uporabo | x | x | |

— Indikatorski trakovi za analizo urina | x | | |

— Diagrami za telesno temperaturo | x | | |

— Rjuhe za medicinsko evakuacijo | x | x | |

— Stetoskop | x | x | |

— Aparat za merjenje krvnega tlaka | x | x | |

— Standardni medicinski termometer | x | x | |

— Hipotermični termometer | x | x | |

5.Oprema za injiciranje, perfuzijo, punktiranje in kateteriziranje

— Instrumenti za praznitev iz mehurja | x | | |

— Pribor za rektalno uporabo | x | | |

— Infuzijski filter za enkratno uporabo | x | | |

— Vrečka za drenažo urina | x | | |

— Brizgalke in igle za enkratno uporabo | x | x | |

— Kateter | x | | |

6.Splošna medicinska oprema

— Nočna posoda | x | | |

— Termofor | x | | |

— Steklenica za urin | x | | |

— Vrečka za led | x | | |

7.Imobilizacija in oprema za pričvrstitev

— Prilagodljiva opornica za prste | x | x | |

— Prilagodljiva opornica za uravnavo podlakt in roko | x | x | |

— Napihljiva opornica | x | x | |

— Opornica za stegnenico | x | x | |

— Ovratnik za imobilizacijo vratu | x | x | |

— Thomasova opornica ali valovita blazinica | x | | |

8.Dezinfekcija, dezinsekcija in profilaksa

— Vodna dezinfekcijska raztopina | x | | |

— Tekoči insekticidi | x | | |

— Insekticidi v prahu | x | | |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

NEVARNE SNOVI

(Člen 1(e) in Člen 3(1))

Snovi, naštete v tej prilogi je treba upoštevati ne glede na to, v kakšni obliki se jo prevaža na krovu ladje, vključno v obliki odpadkov ali ostankov tovora.

- Eksplozivne snovi in predmeti

- Plini: stisnjeni, utekočinjeni ali razpadli pod pritiskom

- Vnetljive tekočine

- Vnetljive trdne snovi

- Snovi, podvržene samovžigu

- Snovi, ki oddajajo vnetljiv pline, ko pridejo v stik z vodo

- Vnetljive snovi

- Organski peroksidi

- Toksične snovi

- Infekcijske snovi

- Radioaktivne snovi

- Jedke snovi

- Različne nevarne snovi, t. j. katere koli druge snovi, za katere izkušnje kažejo, da so ali da bi lahko bile nevarne, zato je treba uporabiti določbe člena 3.

Opomba

Za natančno izvajanje te priloge se države članice lahko sklicujejo na združeno izdajo IMO International Maritime Dangerous Goods Code iz leta 1990.

Pri kakršnem koli prilagajanju te priloge pri izvajanju 8. člena se lahko med drugim upošteva vsako ažuriranje Mednarodnega pomorskega zakonika o nevarnih snoveh IMO.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

SPLOŠNI OKVIR ZA PREGLED MEDICINSKE OPREME NA LADJI

(Člen 2(1)(c), Člen 3(3))

ODDELEK A LADJE IZ KATEGORIJE A

I. Podatki o ladji

Ime: …

Zastava: …

Domače pristanišče …

II. Medicinska oprema

| Zahtevane količine | Dejansko natovorjene količine | Pripombe (še zlasti vsak datum izteka veljavnosti) |

1.ZDRAVILA

1.1Kardiovaskularni sistem

(a) Kardio-cirkulatorni analeptiki − simpatomimetiki | 0 | 0 | 0 |

(b) Antianginozni preparati | 0 | 0 | 0 |

(c) Diuretiki | 0 | 0 | 0 |

(d) Antihemoragični preparati vključno z uterotoniki, če so na ladji prisotne ženske | 0 | 0 | 0 |

(e) Antihipertenzična zdravila | 0 | 0 | 0 |

1.2Gastro-intestinalni sistem(a)

a) Zdravila za želodčne motnje in motnje v dvanajsterniku | | | |

− antagonisti histaminskih H2 receptorjev − antiulkusni | 0 | 0 | 0 |

− Antiacidni preparati | 0 | 0 | 0 |

(b) Antiemetiki | 0 | 0 | 0 |

(c) Laksativi | 0 | 0 | 0 |

(d) Sredstva proti driski (antidiaroiki) | 0 | 0 | 0 |

(e) Intestinalni antiseptiki | 0 | 0 | 0 |

(f) Zdravilna sredstva proti hemeroidom | 0 | 0 | 0 |

1.3Analgetiki in zdravila proti krčem

(a) Analgetiki, antipiretiki in antiinflamatorni preparati | 0 | 0 | 0 |

(b) Močni analgetiki | 0 | 0 | 0 |

(c) Spazmolitiki | 0 | 0 | 0 |

1.4Živčni sistem

(a) Anksiolitiki | 0 | 0 | 0 |

(b) Neuroleptiki | 0 | 0 | 0 |

(c) Zdravila proti morski bolezni | 0 | 0 | 0 |

(d) Antiepileptična zdravila | 0 | 0 | 0 |

1.5Antialergiki in antianafilaktiki

(a) Antihistaminiki H1 | 0 | 0 | 0 |

(b) Glukokortikoidi za parenteralno uporabo | 0 | 0 | 0 |

1.6Dihalni sistem

(a) Preparati za zdravljenje astme | 0 | 0 | 0 |

(b) Sredstva proti kašlju | 0 | 0 | 0 |

(c) Zdravila, ki se uporabljajo za prehlade in vnetje sinusov | 0 | 0 | 0 |

1.7Zdravila za zdravljenje infekcij

(a) Antibiotiki (najmanj dve vrsti) | 0 | 0 | 0 |

(b) Antibakterijski sulfonamidi | 0 | 0 | 0 |

(c) Urinski antiseptiki | 0 | 0 | 0 |

(d) Antiparazitiki | 0 | 0 | 0 |

(e) Zdravila za zdravljenje črevesnih infekcij | 0 | 0 | 0 |

(f) Protitetanusna cepiva in imunoglobulini | 0 | 0 | 0 |

1.8 Preparati, za rehidracijo, vnos kalorij in povečanje volumna plazme | 0 | 0 | 0 |

1.9Zdravila za zunanjo uporabo

(a)Kožna zdravila

— Antiseptične raztopine | 0 | 0 | 0 |

— Antibiotična mazila | 0 | 0 | 0 |

— Protivnetna in blažilna mazila (antiinflamatoriki, analgetiki) | 0 | 0 | 0 |

— Protigljivične kožne kreme (antimikotiki) | 0 | 0 | 0 |

— Preparati za opekline | 0 | 0 | 0 |

(b)Zdravila za oči

— Antibiotične kapljice | 0 | 0 | 0 |

— Antibiotične in protivnetne kapljice | 0 | 0 | 0 |

— Anestezijske kapljice | 0 | 0 | 0 |

— Kapljice za zniževanje mišičnega tonusa (miorelaksanti) | 0 | 0 | 0 |

(c)Zdravila za ušesa

— Antibiotične raztopine | 0 | 0 | 0 |

— Anestezijske in protivnetne raztopine | 0 | 0 | 0 |

(d)Zdravila za okužbe ust in žrela

— Antibiotične in antiseptične razkužilne ustne vode | 0 | 0 | 0 |

(e)Lokalni anestetiki

— Lokalni anestetiki z lastnostjo zmrzovanja | 0 | 0 | 0 |

— Lokalni anestetiki, ki se dajejo s podkožno injekcijo | 0 | 0 | 0 |

— Zobni anestetiki in razkužilne zmesi | 0 | 0 | 0 |

2.MEDICINSKA OPREMA

2.1Oprema za oživljanje

— Ročna naprava za oživljanje | 0 | 0 | 0 |

— Naprava za dajanje kisika z ventili za redukcijo pritiska, tako da se lahko uporabi ladijski industrijski kisik ali kisik iz jeklenk | 0 | 0 | 0 |

— Mehanični aspirator za čiščenje gornjih dihalnih poti | 0 | 0 | 0 |

— Tubus oživljanje usta na usta | 0 | 0 | 0 |

2.2Obveze in oprema za šivanje

— Spenjalec za enkratno uporabo ali pribor za šivanje s šivankami | 0 | 0 | 0 |

— Lepljiv elastični povoj | 0 | 0 | 0 |

— Trakovi iz gaze | 0 | 0 | 0 |

— Cevasta gaza za obveze prstov | 0 | 0 | 0 |

— Sterilne komprese iz gaze | 0 | 0 | 0 |

— Vata | 0 | 0 | 0 |

— Sterilne rjuhe za žrtve opeklin | 0 | 0 | 0 |

— Trikotna ruta | 0 | 0 | 0 |

— Polietilenske rokavice za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Samolepilni obliži | 0 | 0 | 0 |

— Sterilne kompresijske obveze | 0 | 0 | 0 |

— Lepljivi trakovi ali cink-oksidne obveze | 0 | 0 | 0 |

— Neabsorptivni sukanec za šivanje s šivanko | 0 | 0 | 0 |

— Vazelinska gaza | 0 | 0 | 0 |

2.3Instrumenti

— Skalpel za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Posoda za instrumente iz nerjavečega jekla | 0 | 0 | 0 |

— Škarje | 0 | 0 | 0 |

— Secirne klešče | 0 | 0 | 0 |

— Hemostatične sponke | 0 | 0 | 0 |

— Klešče za držanje šivanke | 0 | 0 | 0 |

— Britvice za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

2.4Oprema za pregled in spremljanje

— Loparčki za pregled grla za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Indikatorski trakovi za analizo urina | 0 | 0 | 0 |

— Diagrami za telesno temperaturo | 0 | 0 | 0 |

— Medicinske rjuhe za evakuacijo | 0 | 0 | 0 |

— Stetoskop | 0 | 0 | 0 |

— Aparat za merjenje krvnega tlaka | 0 | 0 | 0 |

— Standardni medicinski termometer | 0 | 0 | 0 |

— Hipotermični termometer | 0 | 0 | 0 |

2.5Oprema za injiciranje, perfuzijo, punktiranje in kateteriziranje

— Instrumenti za praznitev iz mehurja | 0 | 0 | 0 |

— Pribor za rektalno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Infuzijski filter za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Vrečka za drenažo urina | 0 | 0 | 0 |

— Sponke in šivanke za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Kateter | 0 | 0 | 0 |

2.6Splošna medicinska oprema

— Nočna posoda | 0 | 0 | 0 |

— Termofor | 0 | 0 | 0 |

— Steklenica za urin | 0 | 0 | 0 |

— Vrečka za led | 0 | 0 | 0 |

2.7Imobilizacija in oprema zapričvrstitev

— Prilagodljiva opornica za prste | 0 | 0 | 0 |

— Prilagodljiva opornica za podlakt in roke | 0 | 0 | 0 |

— Napihljiva opornica | 0 | 0 | 0 |

— Opornica za stegnenico | 0 | 0 | 0 |

— Ovratnikza imobilizacijo vratu | 0 | 0 | 0 |

— Thomasova opornica ali valovita blazinica | 0 | 0 | 0 |

2.8Dezinfekcija, dezinsekcija in profilaksa

— Vodna dezinfekcijska raztopina | 0 | 0 | 0 |

— Tekoči insekticidi | 0 | 0 | 0 |

— Insekticidi v prahu | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOTI

3.1 Splošni | 0 | 0 | 0 |

3.2 Kardio-vaskularni | 0 | 0 | 0 |

3.3 Gastro-intestinalni | 0 | 0 | 0 |

3.4 Za živčni sistem | 0 | 0 | 0 |

3.5 Za dihalni sistem | 0 | 0 | 0 |

3.6 Antiinfekcijski | 0 | 0 | 0 |

3.7 Za zunanjo uporabo | 0 | 0 | 0 |

3.8 Drugo | 0 | 0 | 0 |

3.9 Potrebni za dajanje kisika | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum: …

Podpis kapitana: …

Odobritev pristojne osebe ali organa: …

ODDELEK B LADJE IZ KATEGORIJE B

I. Podatki o ladji

Ime: …

Zastava: …

Domače pristanišče: …

II. Medicinska oprema

| Zahtevane količine | Dejansko natovorjene količine | Pripombe (še zlasti vsak datum izteka veljavnosti) |

1.ZDRAVILA

1.1Kardiovaskularni sistem

(a) Kardio cirkulatorni analeptiki − simpatomimetiki | 0 | 0 | 0 |

(b) Antianginozni preparati | 0 | 0 | 0 |

(c) Diuretiki | 0 | 0 | 0 |

(d) Antihemoragični preparati vključno z uterotoniki, če so na ladji prisotne ženske | 0 | 0 | 0 |

1.2Gastro-intestinalni sistem

(a) Zdravila za želodčne motnje in motnje v dvanajsterniku | | | |

− Antacidni preparat | 0 | 0 | 0 |

(b) Antiemetiki | 0 | 0 | 0 |

(c) Zdravila proti driski (antidiaroiki) | 0 | 0 | 0 |

(d) Intestinalni antiseptiki | 0 | 0 | 0 |

(e) Zdravilna sredstva proti hemeroidom | 0 | 0 | 0 |

1.3Analgetiki in zdravila proti krčem

(a) Analgetiki, antipiretiki in antiinflamatorni preparati | 0 | 0 | 0 |

(b) Močni analgetiki | 0 | 0 | 0 |

(c) Spazmolitiki | 0 | 0 | 0 |

1.4Živčni sistem

(a) Anksiolitiki | 0 | 0 | 0 |

(b) Neuroleptiki | 0 | 0 | 0 |

(c) Zdravila proti morski bolezni | 0 | 0 | 0 |

1.5Zdravila proti alergiji in anafilaksi

(a) Antihistamin H1 | 0 | 0 | 0 |

(b) Glukokortikoidi za parenteralno uporabo | 0 | 0 | 0 |

1.6Dihalni sistem

(a) Preparati za zdravljenje astme | 0 | 0 | 0 |

(b) Sredstva proti kašlju | 0 | 0 | 0 |

(c) Zdravila, ki se uporabljajo za prehlade in vnetje sinusov | 0 | 0 | 0 |

1.7Antiinfekcija

(a) Antibiotiki (najmanj dve vrsti) | 0 | 0 | 0 |

(b) Antibakterijski sulfonamidi | 0 | 0 | 0 |

(c) Antiparazitiki | 0 | 0 | 0 |

(d) Zdravila za zdravljenje črevesnih infekcij | 0 | 0 | 0 |

(e) Protitetanusna cepiva in imunoglobulini | 0 | 0 | 0 |

1.8 Preparati za rehidracijo, vnos kalorij in povečanje volumna plazme | 0 | 0 | 0 |

1.9Zdravila za zunanjo uporabo

(a)Kožna zdravila

— Antiseptična raztopina | 0 | 0 | 0 |

— Antibiotična mazila | 0 | 0 | 0 |

— Protivnetna in blažilna mazila (antiinflamatoriki, analgetiki) | 0 | 0 | 0 |

— Preparati za opekline | 0 | 0 | 0 |

(b)Zdravila za oči

— Antibiotične kapljice | 0 | 0 | 0 |

— Antibiotične in protivnetne kapljice | 0 | 0 | 0 |

— Ananstezijske kapljice | 0 | 0 | 0 |

— kapljice za zniževanje mišičnega tonusa (miorelaksanti) | 0 | 0 | 0 |

(c)Zdravila za uho

— Antibiotične raztopine | 0 | 0 | 0 |

— Anestezijske in protivnetne raztopine | 0 | 0 | 0 |

(d)Zdravila za okužbe ust in žrela

— Antibiotične in antiseptične razkužilne ustne vode | 0 | 0 | 0 |

(e)Lokalni anestetiki

— Lokalni anestetiki dani s podkožno injekcijo | 0 | 0 | 0 |

— Zobni anestetiki in razkužilne zmesi | 0 | 0 | 0 |

2.MEDICINSKA OPREMA

2.1Oprema za oživljanje

— Ročna naprava za oživljanje | 0 | 0 | 0 |

— Naprava za dajanje kisika z ventili za redukcijo pritiska, tako da se lahko uporabi ladijski industrijski kisik ali kisik iz jeklenk | 0 | 0 | 0 |

— Mehanični aspirator za čiščenje gornjih dihalnih poti | 0 | 0 | 0 |

— Tubus za oživljanje usta na usta | 0 | 0 | 0 |

2.2Obveze in oprema za šivanje

— Spenjalec za enkratno uporabo ali pribor za šivanje s šivankami | 0 | 0 | 0 |

— Lepljiv elastičen povoj | 0 | 0 | 0 |

— Sterilna obveza iz gaze | 0 | 0 | 0 |

— Vata | 0 | 0 | 0 |

— Sterilne rjuhe za žrtve opeklin | 0 | 0 | 0 |

— Trikotna ruta | 0 | 0 | 0 |

— Polietilenske rokavice za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Samolepilni obliži | 0 | 0 | 0 |

— Sterilne kompresijske obveze | 0 | 0 | 0 |

— Lepilni trakovi ali cink-oksidne obveze | 0 | 0 | 0 |

— Vazelinska gaza | 0 | 0 | 0 |

2.3Instrumenti

— Posoda za instrumente iz nerjavečega jekla | 0 | 0 | 0 |

— Škarje | 0 | 0 | 0 |

— Secirne klešče | 0 | 0 | 0 |

— Hemostatične sponke | 0 | 0 | 0 |

2.4Oprema za pregled in spremljanje

— Loparčki za pregled grla za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Medicinske rjuhe za evakuacijo | 0 | 0 | 0 |

— Stetoskop | 0 | 0 | 0 |

— Aparat za merjenje krvnega tlaka | 0 | 0 | 0 |

— Standardni medicinski termometer | 0 | 0 | 0 |

— Hipotermični termometer | 0 | 0 | 0 |

2.5Oprema za injiciranje, perfuzijo, punktiranje in kateteriziranje

— Sponke in šivanke za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

2.6Imobilizacija in oprema zapričvrstitev

— Prilagodljiva opornica za prste | 0 | 0 | 0 |

— Prilagodljiva opornica za podlakti in roke | 0 | 0 | 0 |

— Napihljiva opornica | 0 | 0 | 0 |

— Prilagodljiva opornica za uravnavo stegen | 0 | 0 | 0 |

— Ovratnik za imobilizacijo vratu | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOTI

3.1 Splošni | 0 | 0 | 0 |

3.2 Kardio-vaskularni | 0 | 0 | 0 |

3.3 Gastro-intestinalni | 0 | 0 | 0 |

3.4 Za živčni sistem | 0 | 0 | 0 |

3.5 Za dihalni sistem | 0 | 0 | 0 |

3.6 Antiinfekcijski | 0 | 0 | 0 |

3.7 Za zunanjo uporabo | 0 | 0 | 0 |

3.8 Drugo | 0 | 0 | 0 |

3.9 Potrebni za dajanje kisika | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum: …

Podpis kapitana: …

Odobritev pristojne osebe ali organa: …

ODDELEK C LADJE IZ KATEGORIJE C

I. Podatki o ladji

Ime: …

Zastava: …

Domače pristanišče: …

II. Medicinska oprema

| Zahtevane količine | Dejansko natovorjene količine | Pripombe (še zlasti vsak datum izteka veljavnosti) |

1.ZDRAVILA

1.1Kardiovaskularni sistem

(a) Antianginozni preparati | 0 | 0 | 0 |

(b) Antihemoragični preparati vključno z uterotoniki, če so na ladji prisotne ženske | 0 | 0 | 0 |

1.2Gastro-intestinalni sistem

(a) Antiemetiki | 0 | 0 | 0 |

(b) Zdravila proti driski (antidiaroiki) | 0 | 0 | 0 |

1.3Analgetiki in zdravila proti krčem

— Analgetiki, antipiretiki in antiinflamatorni preparati | 0 | 0 | 0 |

1.4Živčni sistem

— Zdravila proti morski bolezni | 0 | 0 | 0 |

1.5Zdravila za zunanjo uporabo

— Kožna zdravila | 0 | 0 | 0 |

— Antiseptična raztopina | 0 | 0 | 0 |

— Preparati za opekline | 0 | 0 | 0 |

2.MEDICINSKA OPREMA

2.1Oprema za oživljanje

— Tubus za oživljanje usta na usta | 0 | 0 | 0 |

2.2Obveze in oprema za šivanje

— Lepljiv elastični povoj | 0 | 0 | 0 |

— Sterilna obveza iz gaze | 0 | 0 | 0 |

— Polietilenske rokavice za enkratno uporabo | 0 | 0 | 0 |

— Samolepilne obliže | 0 | 0 | 0 |

— Sterilne kompresijske obveze | 0 | 0 | 0 |

— Lepilni trakovi ali cink-oksidne obveze | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOTI

3.1 Splošni | 0 | 0 | 0 |

3.2 Kardio-vaskularni | 0 | 0 | 0 |

3.3 Gastro-intestinalni | 0 | 0 | 0 |

3.4 Za živčni sistem | 0 | 0 | 0 |

3.5 Za dihalni sistem | 0 | 0 | 0 |

3.6 Antiinfekcijski | 0 | 0 | 0 |

3.7 Za zunanjo uporabo | 0 | 0 | 0 |

3.8 Drugo | 0 | 0 | 0 |

3.9 Potrebni za dajanje kisika | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum: …

Podpis kapitana: …

Privolitev pristojne osebe ali organa: …

--------------------------------------------------

PRILOGA V

MEDICINSKO USPOSABLJANJE KAPITANA IN DOLOČENIH DELAVCEV

(člen 5(3))

I. 1. Osnovno znanje iz psihologije, patologije in zdravljenja.

2. Osnove preventivne medicine, zlasti individualna in kolektivna higiena, ter osnove možnih profilaktičnih ukrepov.

3. Sposobnost izvajanja osnovnih vrst zdravljenja in nadziranja izkrcanja na morju v sili.

Osebe, ki so odgovorne za zdravstveno nego na ladjah iz A kategorije, bi se morale, če je to mogoče, praktično usposabljati v bolnišnicah.

4. Podrobno znanje uporabe različnih možnosti za zdravniško svetovanje na daljavo.

II. Pri tem usposabljanju bi bilo treba upoštevati programe navodil, ki so podrobno opisani v ustreznih pred kratkim sestavljenih mednarodnih dokumentih.

--------------------------------------------------