31992L0013Úradný vestník L 076 , 23/03/1992 S. 0014 - 0020
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0127
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0127


Smernica Rady 92/13/EHS

z 25. februára 1992,

ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstv, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernica Rady 90/531/EHS zo 17. septembra 1990 o obstarávateľských postupoch subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore [4] stanovuje pravidlá obstarávateľských postupov tak, aby potenciálni dodávatelia a obstarávatelia mali vhodnú príležitosť na zabezpečenie zadania objednávky, ale aby neobsahovali nijaké špecifické opatrenia na ich účinné uplatňovanie;

keďže existujúce mechanizmy na zabezpečenie ich uplatňovania na národnej úrovni, ako aj na úrovni spoločenstva nie sú vždy primerané;

keďže neprítomnosť účinných prostriedkov alebo neprimeranosť existujúcich prostriedkov by mohla zabrániť podnikom spoločenstva, aby predkladali ponuky; keďže členské štáty musia teda napraviť túto situáciu;

keďže smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovaní postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác [5] sa obmedzuje na postupy verejného obstarávania v rámci smernice Rady 71/305/EHS z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania práce [6], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 90/531/EHS, a smernicou Rady 77/62/EHS z 21. decembra 1976 o koordinácii postupov verejnom obstarávaní dodávok tovaru [7], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 90/531/EHS;

keďže začatie obstarávania v odvetviach dotknutých na súťaži v rámci spoločenstva má za následok prijatie opatrenia na zabezpečenie toho, že v prípade porušenia príslušného zákona spoločenstva alebo národných pravidiel uplatňujúcich tento zákon, budú mať dodávatelia alebo obstarávatelia k dispozícii vhodné revízne postupy;

keďže je potrebné zabezpečiť podstatné zvýšenie záruk priehľadnosti a nediskriminácie, a pretože tieto majú mať zrejmé účinky, musia byť použité účinné a rýchle prostriedky;

keďže treba brať do úvahy špecifický charakter určitých právnych poriadkov a zmocniť členské štáty, aby si vybrali medzi uplatňovaním rôznej právomoci pre kontrolné orgány, ktoré majú rovnaké účinky;

keďže jedna z týchto možností zahŕňa právo priameho zasahovania do obstarávateľských postupov obstarávateľov ich zrušením alebo ukladaním ďalších rozhodnutí alebo diskriminačných klauzúl v dokumentoch alebo vyhláškach;

keďže iná možnosť poskytuje právomoc na vykonávanie účinného nepriameho tlaku na obstarávateľov na tento účel, aby ich donútila napraviť akékoľvek porušenia právnych noriem, alebo aby im zabránila porušiť právne normy a aby nedošlo ku poškodeniu z takého porušenia;

keďže vždy musí existovať možnosť nároku na náhradu škody;

keďže keď sa uplatňujú nároky na náhradu škody predstavujúce náklady na prípravu ponuky alebo účasti na zadávacom postupe, nebude sa od osoby, ktorá si robí nárok vyžadovať, aby na účely získania úhrady svojich nákladov dokazovala, že mu objednávku zadali pri absencii takéhoto porušenia;

keďže obstarávatelia, ktorí vyhovujú obstarávateľským predpisom, to môžu oznámiť vhodným spôsobom; keďže obstarávateľské postupy a metódy uplatňovaných týmito subjektmi vyžadujú preskúmanie nezávislými osobami;

keďže na tento účel je vhodný systém osvedčovania umožňujúci vyhlásenie správneho uplatňovania obstarávateľských predpisov uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev;

keďže obstarávatelia by mali mať príležitosť nájsť oporu v systéme osvedčovania, ak si to tak želajú; keďže členské štáty im musia ponúknuť takúto možnosť; keďže tak môžu urobiť buď sami prostredníctvom zriadenia takého systému, alebo umožnením obstarávateľom, aby sa uchýlili k systému osvedčovania zriadenému iným členským štátom; keďže môžu poveriť vykonaním prieskumu podľa systému osvedčovania osoby, odborníkov alebo zamestnancov inštitúcií;

keďže potrebná flexibilita pri zavedení takéhoto systému je zaručená stanovením základných požiadaviek v tejto smernici; pretože prevádzkové detaily by mali byť uvedené v Európskych normách, na ktoré sa odvoláva táto smernica;

keďže členské štáty môžu potrebovať stanoviť prevádzkové detaily pred alebo dodatočne k pravidlám obsiahnutým v Európskych normách;

keďže keď podniky nevyžadujú preskúmanie, nesmú byť určité porušenia opravené, kým sa nespustí špecifický mechanizmus;

keďže keď teda Komisia zváži, že počas postupu verejného obstarávania došlo k jasnému a preukázateľnému porušeniu, mala by byť schopná upozorniť na to príslušné orgány členského štátu a dotknutého obstarávateľa, aby sa prijali potrebné opatrenia na rýchlu nápravu tohto porušenia;

keďže je potrebné zabezpečiť možnosť zmierenia na úrovni spoločenstva, aby bolo možné priateľské urovnanie sporov;

keďže uplatňovanie tejto smernice v praxi by malo byť revidované súčasne so smernicou 90/531/EHS na základe informácií o fungovaní revíznych postupov na národnej úrovni, ktoré poskytnú členské štáty;

keďže táto smernica musí nadobudnúť účinnosť súčasne so smernicou 90/531/EHS;

keďže je vhodné, aby sa Španielskemu kráľovstvu, Gréckej republike a Portugalskej republike poskytol ďalší čas na transponovanie tejto smernice s ohľadom na termíny uplatnenia smernice 90/531/EHS v týchto krajinách,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Opatrenia na národnej úrovni

Článok 1

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že rozhodnutia prijaté obstarávateľmi môžu byť preskúmané účinne, a najmä čo najskôr v súlade s podmienkami stanovenými v nasledujúcich článkoch, najmä v článku 2 ods. 8, na základe toho, že takéto rozhodnutia porušili právne predpisy spoločenstva v oblasti obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré ich vykonávajú, pokiaľ ide o:

a) postupy verejného obstarávania spadajúce do pôsobnosti smernice Rady 90/531/EHS; a

b) dodržiavanie článku 3 ods. 2 písm. a) tejto smernice v prípade obstarávateľov, na ktorých sa toto ustanovenie vzťahuje.

2. Členské štáty zabezpečia, aby rozlišovanie medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonávanie právnych predpisov spoločenstva a ostatnými vnútroštátnymi predpismi v tejto smernici neviedlo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré môžu uplatniť nároku na náhradu škody v rámci postupu verejného obstarávania.

3. Členské štáty zabezpečia, aby revízne postupy boli použiteľné na základe podrobných pravidiel ktoré môžu stanoviť členské štáty, prinajmenšom na ktorúkoľvek osobu, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej objednávky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko, že bude poškodená uvedeným porušením. Členské štáty môžu obzvlášť požadovať, aby osoba ktorá žiada o revidovanie rozhodnutia, vopred oboznámila obstarávateľa o údajnom porušení a o svojom zámere požiadať o revíziu.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia týkajúce sa postupov preskúmavania uvedené v článku 1 zahŕňali právomoci:

buď

a) prijať, pri prvej príležitosti a prostredníctvom predbežného konania, dočasné opatrenia s cieľom nápravy údajného porušenia práva alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov, vrátane opatrení na prerušenie alebo zabezpečenie prerušenia postupu verejného obstarávania alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého obstarávateľom; a

b) zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie protiprávnych rozhodnutí, vrátane odstránenia diskriminačných technických, hospodárskych alebo finančných kritérií v texte zmluvy, periodických oznamoch, oznámeniach o existencii systému kvalifikácie, výzvach na predkladanie ponúk, zmluvných dokumentoch alebo akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa príslušného postupu verejného obstarávania;

alebo

c) prijať pri prvej príležitosti, ak je to možné prostredníctvom predbežných postupov a ak je to potrebné definitívnym postupom k obsahu, iné opatrenia, ako sú uvedené v písm. a) a b) s cieľom nápravy každého zisteného porušenia práva a prevencie voči poškodeniu záujmov dotknutých, zvlášť vydaním rozhodnutia o zaplatení určitej sumy v prípadoch, keď nedošlo k náprave alebo nebolo zabránené porušeniu.

Členské štáty môžu využiť túto možnosť pre všetkých obstarávateľov alebo pre kategórie subjektov definovaných na základe objektívnych kritérií, v každom prípade zachovávajúc účinnosť opatrení stanovených na účely prevencie voči poškodeniu záujmov dotknutých;

d) a v oboch vyššie spomenutých prípadoch poskytnúť náhradu škody osobám poškodeným porušením práva.

Keď sa náhrada požaduje na základe toho, že rozhodnutie bolo prijaté protiprávne, členské štáty môžu, ak to ich vnútorný právny systém vyžaduje a zabezpečuje ustanoviť orgány s právomocou potrebnou na tento účel, aby sporné rozhodnutie bolo najprv zrušené alebo vyhlásené za protizákonné.

2. Právomoci uvedené v odseku 1 môžu byť udelené orgánom zodpovedným za rôzne aspekty revízneho postupu.

3. Revízne postupy nemusia mať automaticky odkladný účinok na postupy zadávania objednávok, ktorých sa týkajú.

4. Členské štáty môžu ustanoviť, aby pri uvažovaní o prijatí dočasných opatrení, zodpovedné orgány zobrali do úvahy pravdepodobné dôsledky týchto opatrení pre všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj štátny záujem, a môžu rozhodnúť, že nepripustia také opatrenia, v ktorých by negatívne dôsledky mohli prevýšiť výhody. Rozhodnutie o nestanovení dočasných opatrení nijako nepoškodí ostatné nároky osoby, ktorá žiada tieto opatrenia.

5. Suma, ktorá sa má platiť podľa ods. 1 písm. c), musí byť stanovená na dostatočne vysokej úrovni, aby odradila obstarávateľa od spáchania priestupku alebo jeho trvalého porušovania práva. Zaplatenie tejto sumy môže byť realizované v závislosti od konečného rozhodnutia o tom, že k porušeniu naozaj došlo.

6. Dôsledky vykonávania právomocí, uvedených v odseku 1, k zmluve uzavretej následne po zadaní objednávky, budú ustanovené vnútroštátnym právnym predpisom. Okrem prípadu, keď sa rozhodnutie musí odložiť pred priznaním náhrady škody, môže členský štát zabezpečiť, že po uzavretí zmluvy nasledujúcom po tomto priznaní, bude právomoc orgánu zodpovedného za revízne postupy obmedzená na priznanie náhrady škody akejkoľvek osobe poškodenej porušením zákona.

7. Keď sa uplatňuje nárok na náhradu škody, predstavujúce náklady na prípravu ponuky alebo účasti v procese udeľovania, osoba ktorá si robí nárok bude vyzvaná len k tomu, aby dokázala porušenie právnej normy spoločenstva v oblasti obstarávania alebo národných pravidiel vykonávajúcich túto právnu normu a mala by mať reálnu šancu získať objednávku ako dôsledok toho poškodenia, ktoré nepriaznivo ovplyvnilo jej šance.

8. Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijímané orgánmi zodpovednými za revízne postupy, boli účinne presadzované.

9. Vzhľadom na to, že orgány zodpovedné za revízne postupy, nemusia mať právny charakter, budú vždy uvedené písomné dôvody pre ich rozhodnutie. Okrem toho, v takom prípade musí byť prijaté uznesenie na zaručenie postupov, ktorými môžu akékoľvek údajne protizákonné opatrenia prijaté revíznym orgánom alebo akékoľvek údajné nedostatky vo výkone zverenej právomoci podliehať právnej revízii alebo revízii iným orgánom, ktorý je súdom alebo tribunálom v zmysle článku 177 zmluvy a je nezávislý voči obstarávateľovi a revíznemu orgánu.

Členovia nezávislého orgánu spomínaného v prvom odseku budú menovaní a opustia úrad za rovnakých podmienok ako členovia sudcovského zboru, pokiaľ ide o úrad zodpovedný za ich menovanie, zotrvanie v úrade a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu bude mať rovnakú právnu a profesijnú kvalifikáciu ako členovia sudcovského zboru. Nezávislý orgán bude prijímať svoje rozhodnutia na základe postupu, v ktorom sa vypočujú obidve strany a tieto rozhodnutia budú právne záväzné prostredníctvom opatrení stanovených každým členským štátom.

KAPITOLA 2

Osvedčovanie

Článok 3

Členské štáty poskytnú obstarávateľom možnosť odvolať sa na systém osvedčovania v súlade s článkami 4 až 7.

Článok 4

Obstarávatelia môžu svoje postupy a metódy verejného obstarávania, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice 90/531/EHS periodicky preverovať vzhľadom na získanie osvedčenia o tom, že v danom čase sú tieto postupy a metódy v súlade s právnymi predpismi spoločenstva týkajúcimi sa verejného obstarávania a vnútroštátnych právnych predpisov vykonávajúcich tieto právne predpisy spoločenstva.

Článok 5

1. Overovatelia písomne oznámia obstarávateľovi výsledky svojho skúmania. Pred odoslaním osvedčenia uvedeného v článku 4, obstarávateľovi sa ubezpečia, že boli napravené všetky nedostatky zistené pri postupe verejného obstarávania a že boli prijaté opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto nedostatky neopakovali.

2. Obstarávatelia po obdržaní tohto osvedčenia môžu do zoznamu uverejňovaného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev poslať nasledujúce vyhlásenie podľa článkov 16 až 18 smernice 90/531/EHS:

"Obstarávateľ získal osvedčenie v súlade so smernicou Rady 92/13/EHS, že dňa…, boli postupy a metódy verejného obstarávania v súlade s právom spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva."

Článok 6

1. Overovatelia budú nezávislí od obstarávateľov a musia byť úplne objektívni pri vykonávaní svojich povinností. Poskytnú primerané záruky o príslušných odborných kvalifikáciách a praxi.

2. Členské štáty môžu menovať akékoľvek osoby, profesie alebo inštitúcie, ktorých zamestnancov, menovaných do funkcie overovateľov považujú za vhodných podľa požiadaviek odseku 1. Na tieto účely môžu členské štáty vyžadovať odbornú kvalifikáciu aspoň na úrovni vysokoškolského diplomu v zmysle smernice 89/48/EHS [8], ktorú považujú za náležitú, alebo zabezpečiť určité preskúšanie odbornej kvalifikácie organizované alebo uznané štátom, ktorý ponúka takéto záruky.

Článok 7

Ustanoveniačlánkov 4, 5 a 6 sa považujú za základné požiadavky pre rozvoj európskych osvedčovacích noriem.

KAPITOLA 3

Opravný mechanizmus

Článok 8

1. Komisia môže uplatniť postupy, ktoré stanovuje tento článok za predpokladu, že pred uzavretím zmluvy uváži, že počas postupu verejného obstarávania spadajúceho do pôsobnosti smernice 90/531/EHS alebo vo vzťahu k článku 3 ods. 2 písm. a) tejto smernice v prípade obstarávateľov, na ktorých sa uplatňuje dané ustanovenie, došlo k jasnému a zrejmému porušeniu právnych predpisov spoločenstva v oblasti obstarávania.

2. Komisia oznámi členským štátom a dotknutému obstarávateľovi dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k jasnému a zrejmému porušeniu právnych predpisov a požiada o nápravu vhodnými prostriedkami.

3. Do 30 dní od doručenia oznámenia spomínaného v odseku 2 oznámia dotknuté členské štáty Komisii:

a) potvrdenie o tom, že porušenie bolo napravené; alebo

b) zdôvodnené vysvetlenie prečo nedošlo k náprave; alebo

c) oznam v tom zmysle, že postup verejného obstarávania bol prerušený buď zo strany obstarávateľa z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomoci charakterizovanej v článku 2 ods. 1 písm. a).

4. Odôvodnené vysvetlenie v súlade s ods. 3 písm. b) sa môže opierať okrem iného o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom preskúmavania súdom alebo preskúmavania podľa článku 2 ods. 9 V takom prípade bude členský štát informovať Komisiu o výsledku tohto konania ihneď, ako sa ho dozvie.

5. Keď bol uvedený oznam, že postup verejného obstarávania bol prerušený v súlade s ods. 3 písm. c), oznámi dotknutý členský štát Komisii, ak sa toto prerušenie skončí alebo keď sa začne iný postup verejného obstarávania týkajúci sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu. Nové oznámenie potvrdí, že údajné porušenie bolo napravené alebo uvedie odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave.

KAPITOLA 4

Zmier

Článok 9

1. Každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej objednávky spadajúcej do rámca smernice 90/531/EHS a ktorá vzhľadom na postup verejného obstarávania uváži, že bolo alebo je riziko jej poškodenia údajným porušením práva spoločenstva v oblasti obstarávania alebo porušením vnútroštátnych právnych predpisov vykonávajúcich tento zákon, môže požiadať o uplatnenie zmierovacieho konania ustanoveného v článkoch 10 a 11.

2. Žiadosť uvedená v odseku 1 bude písomne adresovaná Komisii alebo národným orgánom podľa zoznamu v prílohe. Tieto orgány pošlú žiadosť čo možno najskôr Komisii.

Článok 10

1. Keď Komisia na základe žiadosti spomínanej v článku 9 uváži, že spor sa týka správneho uplatňovania právnych predpisov spoločenstva, požiada obstarávateľa, aby oznámil, či je ochotný zúčastniť sa zmierovacieho konania. Ak sa obstarávateľ odmietne zúčastniť, Komisia informuje osobu ktorá podala žiadosť, že konanie sa nemôže začať. Ak obstarávateľ súhlasí, uplatnia sa odseky 2 až 7.

2. Komisia čo možno najskôr navrhne zmierovateľa vybraného zo zoznamu nezávislých osôb akreditovaných pre tento účel. Tento zoznam zostaví Komisia po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie alebo v prípade obstarávateľov, ktorých činnosti sú definované v článku 2 ods. 2 písm. d) smernice 90/531/EHS po porade s Poradným výborom pre obstarávanie v oblasti telekomunikácií.

Každá strana v zmierovacom konaní vyhlási, či akceptuje zmierovateľa a určí ďalšieho zmierovateľa. Zmierovatelia nesmú pozvať viac ako 2 ďalšie osoby ako expertov, ktorí im majú radiť v ich práci. Strany v zmierovacom konaní a Komisia môžu odmietnuť ktoréhokoľvek experta pozvaného zmierovateľmi.

3. Zmierovatelia poskytnú osobe požadujúcej použitie zmierovacieho konania, obstarávateľovi a ktorémukoľvek inému kandidátovi alebo navrhovateľovi príležitosť písomne alebo ústne sa vyjadriť k záležitosti.

4. Zmierovatelia sa budú snažiť čo možno najskôr dosiahnuť medzi stranami zmier, ktorá je v súlade s právnymi predpismi spoločenstva.

5. Zmierovatelia oznámia Komisii svoje zistenia, ako aj všetky dosiahnuté výsledky.

6. Osoba požadujúca použitie zmierovacieho konania a obstarávateľ majú právo kedykoľvek ukončiť konanie.

7. Pokiaľ sa strany nerozhodnú inak, osoba požadujúca použitie zmierovacieho konania a obstarávateľ uhrádzajú svoje vlastné náklady. Okrem toho, každý bude znášať polovicu nákladov na konanie okrem nákladov vedľajších účastníkov.

Článok 11

1. Keď s ohľadom na určitý postup verejného obstarávania dotknutá osoba v zmysle článku 9, iná ako je osoba požadujúca zmierovacie konanie, pokračuje v súdnom preskúmavaní alebo inom preskúmavaní v zmysle tejto smernice, obstarávateľ informuje o tom zmierovateľov. Títo to oznámia osobe, na žiadosť ktorej sa uskutočňuje zmierovacie konanie, a vyzvú túto osobu, aby sa v určenej lehote vyjadrila, či súhlasí s účasťou na tomto postupe. Ak táto osoba odmietne účasť, zmierovatelia sa môžu rozhodnúť, ak je to nevyhnutné väčšinou, že ukončia zmierovacie konanie, ak uvážia, že účasť tejto osoby je na vyriešenie sporu nevyhnutná. Oznámia svoje rozhodnutie výboru a uvedú preň svoje dôvody.

2. Opatrenia podniknuté na základe tejto kapitoly budú bez dopadu na:

a) akékoľvek opatrenia, ktoré Komisia alebo hociktorý členský štát môžu podniknúť na základe článku 169 alebo 170 zmluvy alebo na základe kapitoly 3 tejto smernice;

b) práva osôb požadujúcich zmierovacie konanie, obstarávateľov alebo akejkoľvek inej osoby.

KAPITOLA 5

Záverečné ustanovenia

Článok 12

1. Najneskôr do štyroch rokov po uplatnení tejto smernice preskúma Komisia po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie spôsob, akým boli vykonávané ustanovenia tejto smernice a zvlášť používanie európskych právnych predpisov a v prípade potreby navrhne úpravy.

2. Každý rok do 1. marca členské štáty oznámia Komisii informácie o vykonávaní svojich vnútroštátnych preskúmavacích postupov počas predchádzajúceho kalendárneho roku. Charakter informácií bude určený Komisiou po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie.

3. V prípade otázok týkajúcich sa činností, ktoré sú definované v článku 2 ods. 2 písm. d) smernice 90/531/EHS, sa Komisia poradí aj s Poradným výborom pre obstarávanie v oblasti telekomunikácií.

Článok 13

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1993. Španielske kráľovstvo prijme tieto opatrenia najneskôr do 30. júna 1995. Grécka republika a Portugalská republika prijmú tieto opatrenia najneskôr do 30. júna 1997. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty prijmú opatrenia uvedené v odseku 1 v rovnakom termíne (ako je stanovené v smernici 90/531/EHS).

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. februára 1992

Za Radu

predseda

Vitor Martins

[1] Ú. v. ES C 216, 31.8.1990, s. 8; aÚ.v. ES C 179, 10.7.1991, s. 18.

[2] Ú. v. ES C 106, 22.4.1991, s. 82.;a Ú. v. ES C 39, 17.2.1992.

[3] Ú. v. ES C 60, 8.3.1991, s. 16.

[4] Ú. v. ES L 297, 29.10.1990, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33.

[6] Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 5.

[7] Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 19, 24.1.1989, s. 16.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Vnútroštátne orgány, ktorým môžu byť adresované žiadosti o použitie zmierovacieho postupu uvedeného v článku 9

Belgicko

Services du Premier Ministre

Diensten Van de Eerste Minister

Ministère des Affaires économiques

Ministerie van Economische Zaken

Dánsko

Industri- og Handelsstyrelsen (objednávky na dodávky materiálov)

Boligsministeriet (objednávky na práce)

Nemecko

Bundesministerium fur Wirtschaft

Grécko

Yπουργεıο Bıομηχavıaς Evεργεıας каı Tεχνολογıας

Yπουργεıο Εμπορıον Yπονργεıο Περıβάλλοντος Xωροταζıας кαι Δημοσıων Eργων

Španielsko

Ministerio de Economía y Hacienda

Francúzsko

Commission centrale des marchés

Írsko

Department of Finance

Taliansko

Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Comunitarie

Luxembursko

Ministére des travaux publics

Holandsko

Ministerie van Economische Zaken

Portugalsko

Conselho de mercados de obras publicas e particulares

Spojené kráľovstvo

HM Treasury

--------------------------------------------------