31992D0535Uradni list L 343 , 25/11/1992 str. 0001 - 0001


Sklep Sveta

z dne 26. oktobra 1992

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Albanijo o trgovini ter trgovinskem in gospodarskem sodelovanju

(92/535/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 113 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je sklenitev Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Albanijo o trgovini ter trgovinskem in gospodarskem sodelovanju potrebna, da se za doseže cilj Skupnosti na področju zunanjih odnosov,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Albanijo o trgovini ter trgovinskem in gospodarskem sodelovanju se sprejme v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta poda uradno obvestilo, ki je predvideno v členu 21 Sporazuma [2].

Člen 3

Komisija, ob pomoči predstavnikov držav članic, predstavlja Skupnost v Skupnem odboru, ki se ustanovi na podlagi člena 18 Sporazuma.

V Luxembourgu, 26. oktobra 1992

Za Svet

Predsednik

J. Gummer

[1] UL C 284, 2.11.1992

[2] UL L 343, 25.11.1992, str. 10.

--------------------------------------------------