31992D0471Uradni list L 270 , 15/09/1992 str. 0027 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 45 str. 0076
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 45 str. 0076


Odločba Komisije

z dne 2. septembra 1992

o pogojih za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov iz tretjih držav

(92/471/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 90/425/EGS [2], in zlasti členov 9 in 10 Direktive,

ker je seznam tretjih držav, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati goveje zarodke, določen z Odločbo Komisije 91/270/EGS [3];

ker Odločba Komisije 92/452/EGS [4] določa seznam skupin za zbiranje zarodkov za nekatere tretje države; ker bo Odločba 92/452/EGS kmalu dopolnjena z novimi podatki za druge tretje države;

ker je treba določiti pogoje za zdravstveno varstvo živali in izdajanje veterinarskih spričeval, potrebnih za uvoz govejih zarodkov iz tretjih držav;

ker so se pristojni organi tretjih držav, v katerih so bili zarodki, namenjeni za izvoz v Skupnost, zbrani, zavezali zagotoviti, da takšne zarodke zberejo in pripravijo odobrene in nadzorovane skupine za zbiranje zarodkov, da se pridobijo iz živali zadovoljivega zdravstvenega stanja, da je njihovo skladiščenje in prevoz v skladu s pravili, ki ohranjajo njihovo zdravstveno stanje, in da jih med prevozom spremlja veterinarsko spričevalo za zagotovitev, da se ta obveznost izpolni;

ker so se pristojni veterinarski organi tretjih držav iz seznama zavezali v roku 24 ur uradno obvestiti Komisijo in države članice po teleksu ali telefaksu o potrditvi pojava katerih koli naslednjih bolezni: goveja kuga, slinavka in parkljevka, pljučna kuga goved, bolezen modrikastega jezika, epizootska hemoragična bolezen, mrzlica doline Rift in vezikularni stomatitis, ali o sprejetju cepljenja proti tem boleznim;

ker je zdravstveno stanje živali v tretjih državah iz seznama zadovoljivo z vidika uvoza govejih zarodkov; ker so veterinarke službe v teh državah dobro strukturirane in organizirane;

ker je zdravstveno spričevalo prilagojeno tako, da ustreza zdravstvenemu stanju živali v posameznih tretjih državah;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice dovolijo uvoz govejih zarodkov, ki ustrezajo zagotovilom, določenim v veterinarskem spričevalu v skladu z delom I Priloge A. To spričevalo mora spremljati pošiljke zarodkov iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v seznamu iz dela II Priloge A.

2. Države članice dovolijo uvoz govejih zarodkov, ki ustrezajo zagotovilom v veterinarskem spričevalu v skladu z delom I Priloge B. To spričevalo mora spremljati pošiljke zarodkov iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v seznamu iz dela II Priloge B.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. septembra 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1989, str. 1.

[2] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[3] UL L 134, 29.5.1991, str. 56.

[4] UL L 250, 29.8.1992, str. 40.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

DEL I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

DEL II

Seznam držav, ki smejo uporabljati vzorec zdravstvenega spričevala iz dela I Priloge A

Avstrija

Bosna in Hercegovina

Kanada - Za del Kanade, opisan kot "območje Okanagan v Britanski Kolumbiji" in opredeljen v Prilogi k Odločbi Komisije 88/212/EGS [1], je treba potrditi odstavek 2(c)(ii).

Hrvaška

Čehoslovaška

Finska

Madžarska

Izrael

Nova Zelandija

Norveška

Poljska

Romunija

Slovenija

Švedska

Švica

Združene države Amerike

Jugoslovanske republike Srbija, Črna gora in Makedonija

[1] UL L 95, 13.4.1988, str. 21.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

DEL I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

DEL II

Seznam držav, ki smejo uporabljati vzorec veterinarskega spričevala iz Dela I Priloge B

Avstralija

--------------------------------------------------