31992D0438Úradný vestník L 243 , 25/08/1992 S. 0027 - 0031
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 44 S. 0181
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 44 S. 0181


Rozhodnutie Rady

z 13. júla 1992

o počítačovej automatizácii veterinárnych konaní pri dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutie 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS

(92/438/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže od prijatia rozhodnutia Rady 88/192/EHS z 28. marca 1988 o systéme zdravotných kontrol dovozov z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (projekt Shift) [2] sa dosiahol značný pokrok v harmonizácii vo veterinárnom sektore;

keďže Rada prijala smernicu 90/675/EHS z 10. decembra 1990 ustanovujúcu zásady, ktorými sa riadi organizácia veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín [3], smernicu 91/496/EHS z 15. júla 1991 ustanovujúcu zásady, ktorými sa riadi organizácia veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín [4], a smernicu 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy [5];

keďže vzhľadom na priaznivý trend v harmonizácii vo veterinárnom sektore je vhodné stanoviť ďalšie opatrenia týkajúce sa počítačovej automatizácie veterinárnych konaní pri dovoze a z toho dôvodu zrušiť rozhodnutie 88/192/EHS;

keďže tieto ďalšie opatrenia musia pomáhať chrániť zdravie ľudí a zvierat a súčasne umožniť zvieratám a živočíšnym produktom dosiahnuť vnútorný trh;

keďže tieto nové opatrenia sú všetky tým dôležitejšie, že kontrola na vnútorných hraniciach bude zastavená;

keďže počítačová automatizácia veterinárnych konaní pri dovoze musí poskytnúť účinný spôsob, akým môže úradný veterinárny lekár zamietnuť zásielku na hraničnej kontrolnej stanici a odovzdať príslušné informácie a taktiež databázy s podrobným uvedením dovozných požiadaviek a dovozov zvierat a živočíšnych produktov;

keďže smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS sa musia príslušne zmeniť a doplniť;

keďže rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti [6] musí obsahovať ustanovenie o tom, ako bude spoločenstvo prispievať finančne na implementáciu nových opatrení týkajúcich sa počítačovej automatizácie veterinárnych konaní pri dovoze;

keďže Komisia musí byť poverená úlohou prijať nevyhnutné vykonávacie predpisy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Súčasťou počítačovej automatizácie veterinárnych konaní pri dovoze musí byť:

- postup odovzdávania príslušných informácií v prípade, že úradný veterinárny lekár na hraničnej kontrolnej stanici zásielku presmeruje,

- organizácia a prevádzkovanie databáz vzťahujúcich sa na dovozné požiadavky spoločenstva, kladené na zvieratá a produkty,

- organizácia a prevádzkovanie databáz vzťahujúcich sa na dovozy do spoločenstva zvierat a produktov.

2. Počítačová automatizácia špecifikovaná v odseku 1 musí spĺňať súčasné medzinárodné štandardy.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia definície uvedené v smerniciach 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS sa budú uplatňovať tak, ako sa to bude vyžadovať.

Článok 3

1. Informačný postup uvedený v prvej zarážke článku 1 ods. 1 sa vzťahuje na hraničné inšpekčné stanice, ústredné orgány členských štátov a Komisiu.

2. Informačný postup uvedený v prvej zarážke článku 1 ods. 1 bude fungovať tak, ako je špecifikované v prílohe I.

Článok 4

1. Databázy uvedené v druhej zarážke musia obsahovať úplné podrobnosti o požiadavkách na dovoz zvierat a produktov do spoločenstva, najmä informácie o zoznamoch povolených tretích krajín, schválených prevádzkarní, prijatých ochranných opatreniach a o autorizovaných vzoroch certifikátov.

2. Databázy uvedené v druhej zarážke článku 1 ods. 1 sa budú organizovať a prevádzkovať tak, ako je špecifikované v prílohe II.

Článok 5

1. Databázy uvedené v tretej zarážke článku 1 ods. 1 musia obsahovať úplné informácie o každej zásielke zvierat alebo produktov privezených do spoločenstva, ktoré sa budú vzťahovať najmä na podmienky prepravy zvierat špecifikované v kapitole III smernice 91/628/EHS a na výsledky kontrol vykonávaných na základe smerníc 90/675/EHS a 91/496/EHS.

2. Databázy uvedené v tretej zarážke článku 1 sa budú organizovať a prevádzkovať tak, ako je špecifikované v prílohe III.

Článok 6

Zariadením používaným na hraničných kontrolných staniciach na účely tohto rozhodnutia môže byť zariadenie špecifikované v článku 2 ods. 2 rozhodnutia Komisie 91/398/EHS z 19. júla 1991 o počítačovej sieti, ktorou budú veterinárne orgány vzájomne prepojené (Animo) [7].

Článok 7

Rozhodnutie 88/192/EHS sa týmto ruší.

Článok 8

Smernica 90/675/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. k článku 4 ods. 1 sa pridáva táto zarážka:

"— že žiaden podnet na zamietnutie zásielky nebol daný na základe postupu špecifikovaného v prvej zarážke článku 1 rozhodnutia Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych konaní pri dovoze (projekt Shift) [8].";

2. k článku 8 ods. 2 sa pridáva toto:

"d) nahliadnuť do databáz špecifikovaných v druhej zarážke článku 1 rozhodnutia 92/438/EHS.";

3. k článku 9 ods. 2 bodu iii) sa pridáva nasledujúca veta:

"Zabezpečí vykonávanie úplnej aktualizácie databáz uvedených v tretej zarážke článku 1 rozhodnutia 92/438/EHS.";

4. prvá zarážka v článku 11 ods. 4 písm. b) sa nahrádza touto zarážkou:

"— s použitím počítačovej siete spájajúcej veterinárne orgány (Animo) oznámia úradní veterinárni lekári v kontrolnej stanici miesta určenia prejazd produktov a predpokladaný dátum ich príchodu,";

5. k článku 11 ods. 4 písm. b) sa pridáva nasledujúca veta:

"V takýchto prípadoch bude príslušný orgán informovaný prostredníctvom počítačovej siete, ktorou sú vzájomne prepojené veterinárne orgány (Animo).";

6. prvá zarážka v článku 16 ods. 1 písm. a) sa nahrádza nasledujúcou:

"— aktivovať informačný postup uvedený v prvej zarážke článku 1 rozhodnutia 92/438/EHS,";

7. tretia zarážka v článku 16 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa;

8. článok 16 ods. 5 sa nahrádza týmto:

"5. Budú sa uplatňovať ustanovenia rozhodnutia 92/438/EHS."

Článok 9

Smernica 91/496/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. k článku 4 ods. 1 sa pridáva táto zarážka:

"— že žiadny podnet na zamietnutie zásielky nebol daný na základe postupu špecifikovaného v prvej zarážke článku 1 rozhodnutia Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych konaní pri dovoze (projekt Shift) [9].";

2. v článku 4 ods. 2 sa ako druhý pododsek pridáva toto:

"Kontrola sa musí vykonať po vyhľadaní informácií v databázach špecifikovaných v druhej zarážke článku 1 rozhodnutia 92/438/EHS.";

3. v článku 6 ods. 2 sa pridáva táto veta:

"Úradný veterinárny lekár zabezpečí vykonávanie úplnej aktualizácie databáz uvedených v tretej zarážke článku 1 rozhodnutia 92/438/EHS.";

4. v článku 9 ods. 1 písm. d) sa slová "uvedené v druhom pododseku článku 12 ods. 4" nahrádzajú slovami "uvedené v článku 20 smernice 90/425/EHS";

5. prvá zarážka v článku 12 ods. 1 písm. c) sa nahrádza touto zarážkou:

"— aktivovať informačný postup uvedený v prvej zarážke článku 1 rozhodnutia 92/438/EHS";

6. tretia zarážka v článku 12 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa;

7. článok 12 ods. 4 sa nahrádza týmto:

"4. Budú sa uplatňovať ustanovenia rozhodnutia 92/438/EHS.";

8. v prvom pododseku článku 30 ods. 2 sa slová "v druhom pododseku" vypúšťajú.

Článok 10

K článku 11 smernice 91/628/EHS sa pridáva tento odsek:

"5. Uplatňujú sa ustanovenia rozhodnutia Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych postupov pri dovoze (projekt Shift) [*] Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27.."

Článok 11

K rozhodnutiu 90/424/EHS sa pridáva tento článok:

"Článok 37a

1. Na počítačovú automatizáciu veterinárnych dovozných postupov špecifikovaných v rozhodnutí 92/438/EHS sa môže poskytnúť finančná pomoc zo strany spoločenstva [*] Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27..

2. Organizačné mechanizmy financovania podľa odseku 1 a na úrovni príspevku od spoločenstva budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 41."

Článok 12

Pravidlá nevyhnutné na uplatňovanie tohto rozhodnutia budú v prípade potreby prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 13.

Článok 13

1. Komisii bude pomáhať Stály veterinárny výbor zriadený rozhodnutím 68/361/EHS [12], ďalej len "výbor".

2. Ak sa musí dodržiavať postup uvedený v tomto článku, záležitosti bezodkladne oznámi výboru jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

3. Zástupca Komisie predloží návrh opatrení, ktoré sa musia prijať. Výbor dodá svoje stanovisko k takýmto opatreniam v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanoviská sa musia dodať väčšinou 54 hlasov, pričom hlasy členských štátov sa budú vážiť tak, ako je uvedené v článku 148 ods. 2 zmluvy. Predseda nehlasuje.

4. a) Komisia prijme opatrenia a bude ich vykonávať ihneď, pokiaľ sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo v prípade, že nebolo dodané žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne navrhne Rade opatrenia, ktoré sa musia prijať. Rada prijme opatrenia kvalifikovanou väčšinou.

Ak do troch mesiacov od dátumu, keď jej bol návrh predložený, Rada neprijme žiadne opatrenia, navrhované opatrenia prijme Komisia a bude ich uplatňovať okamžite.

Článok 14

Ustanovenia tohto rozhodnutia sa musia zrevidovať do 1. júla 1995 s cieľom zohľadniť technologický vývoj a realizovať nevyhnutné zlepšenia vzhľadom na akýkoľvek vývoj, ktorý sa už dal zaznamenať v najrozvinutejších členských štátoch.

Článok 15

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 13. júla 1992

Za Radu

predseda

J. Gummer

[1] Stanovisko doručené 10. júla 1992 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 89, 6.4.1988, s. 32.

[3] Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

[4] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/628/EHS (Ú. v. ES L 340, 12.12.1991, s. 17).

[5] Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17.

[6] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3763/91 (Ú. v. ES L 356, 24.12.1991, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 221, 9.8.1991, s. 30.

[8] Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27.

[9] Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27.

[12] Ú. v. ES L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

1. Základným princípom daného systému je, aby každý príslušný orgán (hraničná kontrolná stanica, ústredný orgán členského štátu, Komisia) mal priamy prístup k počítačovým súborom zásielok zvierat alebo produktov vrátených späť podľa článku 12 ods. 1 písm. c) smernice 91/496/EHS alebo podľa článku 16 ods. 1 písm. a) smernice 90/675/EHS.

2. Tento súbor budú aktualizovať príslušné orgány členských štátov. Informácie musia byť odovzdávané čo možno najrýchlejšie cez verejnú sieť s prepájaním balíkov.

3. Za sieť bude zodpovedná Komisia. Operátor bude vybraný a celkové technické podmienky siete budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 13 tohto rozhodnutia.

4. Dôvody vrátenia zásielky späť budú zaznamenané do súboru. Pravidlá uplatňovania tohto odseku budú prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 13.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

1. Komisia vytvorí databázu požiadaviek spoločenstva týkajúcich sa dovozu živých zvierat a produktov a sprístupní ju každému členskému štátu a každej hraničnej inšpekčnej stanici.

2. Každý členský štát vytvorí databázu národných požiadaviek (na ktoré sa nevzťahuje odsek 1) týkajúcich sa dovozu živých zvierat a produktov na svoje územie. Každý členský štát ju sprístupní ostatným členským štátom, Komisii a všetkým hraničným kontrolným staniciam spoločenstva.

3. Každý členský štát určí spôsob, akým sa musí jeho hraničným inšpekčným staniciam umožniť prístup k databázam uvedeným v odsekoch 1 a 2.

4. Za aktualizovanie databázy uvedenej v odseku 1 je zodpovedná Komisia. Za aktualizovanie databáz uvedených v odseku 2 sú jednotlivo zodpovedné členské štáty.

5. Technické požiadavky týkajúce sa harmonizácie databáz a ich aktualizácie budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 13.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

1. Každý členský štát zriadi databázu, ktorá sa bude vzťahovať na zvieratá a produkty dovážané na jeho územie.

2. Každý členský štát zašle Komisii na frekvencii alebo na frekvenciách, ktoré sa musia určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 13, informácie extrahované z databáz uvedených v odseku 1.

3. Technické požiadavky týkajúce sa harmonizácie databáz a prenosu informácií Komisii budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 13.

--------------------------------------------------