31992D0170Uradni list L 075 , 21/03/1992 str. 0051 - 0052
finska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 2 str. 0023
švedska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 2 str. 0023


Sklep Sveta

z dne 16. marca 1992

o ustanovitvi enotnega svetovalnega odbora za Eurotecnet in Force ter o spremembah sklepov 89/657/EGS in 90/267/EGS

(92/170/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 128 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker bi bilo treba dejavnosti, ki jih trenutno izvajata svetovalna odbora za Eurotecnet in Force, ustanovljena po členu 10 sklepov 89/657/EGS [4] in 90/267/EGS [5], zaradi večje učinkovitosti delovanja Skupnosti na področju poklicnega usposabljanja kombinirati, da bi oblikovali enoten svetovalni odbor, kakor je objavila Komisija v svojem memorandumu o racionalizaciji in uskladitvi programov poklicnega usposabljanja na ravni Skupnosti;

ker bi bilo zato treba spremeniti člen 10 sklepov 89/657/EGS in 90/267/EGS,

SKLENIL:

Člen 1

1. Pri izvajanju programov Eurotecnet in Force pomaga Komisiji svetovalni odbor, ki ga sestavljata dva predstavnika iz vsake države članice in mu predseduje predstavnik Komisije.

Članom odbora lahko pomagajo izvedenci ali svetovalci.

Komisija na predlog organizacij imenuje 12 predstavnikov socialnih partnerjev, ki sodelujejo pri delu odbora kot opazovalci.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek v zvezi z:

(a) splošnimi smernicami, ki urejajo programe Eurotecnet in Force;

(b) splošnimi smernicami za finančno pomoč, ki jo zagotavlja Skupnost (zneski, trajanje in prejemniki pomoči);

(c) vprašanji glede splošne uravnoteženosti programov Eurotecnet in Force, vključno z delitvijo na razne dejavnosti ter prepletanjem z drugimi programi in pobudami Skupnosti na področju poklicnega usposabljanja;

(d) vprašanji glede ovrednotenja programov in objavljanjem njihovih ugotovitev zaradi predložitve poročil, navedenih v členu 11 sklepov 89/657/EGS in 90/267/EGS.

3. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve, če je potrebno, tudi z glasovanjem.

4. Mnenje se zabeleži v zapisniku. Poleg tega ima vsaka država članica pravico zahtevati, da gre v zapisnik tudi njeno stališče.

5. Komisija kar najbolj upošteva mnenje, ki ga da odbor. Odbor obvesti o tem, kako je bilo upoštevano.

Člen 2

Člen 10 Sklepa 89/657/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

Odbor

Pri izvajanju tega sklepa Komisiji pomaga svetovalni odbor, ki je ustanovljen s členom 1 Sklepa 92/170/EGS [6]."

Člen 3

Člen 10 Sklepa 90/267/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

Odbor

Pri izvajanju tega sklepa Komisiji pomaga svetovalni odbor, ki je ustanovljen s členom 1 Sklepa 92/170/EGS [7]."

Člen 4

Ta sklep začne veljati s 1. julijem 1992.

V Bruslju, 16. marca 1992

Za Svet

Predsednik

Jorge Braga de Macedo

[1] UL C 24, 31. 1. 1991, str. 6.

[2] UL C 240, 12. 7. 1991, str. 240.

[3] UL C 120, 20. 3. 1991, str. 23.

[4] UL L 393, 30. 12. 1989, str. 29.

[5] UL L 156, 21. 6. 1990, str. 1.

[6] UL L 75, 21. 3. 1992, str. 51.

[7] UL L 75, 21. 3. 1992, str. 51.

--------------------------------------------------