31992D0097Uradni list L 040 , 15/02/1992 str. 0001 - 0107
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 19 str. 0044
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 19 str. 0044


Sklep Sveta

z dne 16. decembra 1991

o sprejetju splošnih predpisov, splošnih pogojev in procesnih pravil o posredovanju in arbitraži glede javnih naročil za oddajo gradenj, nabavo blaga in naročanje storitev, ki jih financira Evropski razvojni sklad (ERS), v zvezi z njihovo uporabo v združenju čezmorskih držav in ozemelj z Evropsko gospodarsko skupnostjo

(92/97/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 136 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 91/482/EGS z dne 25. julija 1991 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) Evropski gospodarski skupnosti [1], in zlasti členov 211, 212 in 213 Sklepa,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba sprejeti splošne predpise in splošne pogoje za urejanje javnih naročil za oddajo gradenj, nabavo blaga in naročanje storitev, ki se financirajo iz sredstev Evropskega razvojnega sklada (ERS), s katerimi upravlja Komisija (v nadaljnjem besedilu "sredstva sklada");

ker je treba sprejeti procesna pravila za posredovanje in arbitražo v zvezi z naročili, ki se financirajo iz sredstev Evropskega razvojnega sklada (ERS),

ker Svet s sprejetjem tega sklepa namenja veliko pozornosti podobnim dokumentom, sprejetim v zvezi z uporabo "sredstev" iz ERS v afriških, karibskih in pacifiških državah,

SKLENIL:

Člen 1

Splošni predpisi za javna naročila za oddajo gradenj, nabavo blaga in naročanje storitev, ki se financirajo iz sredstev Sklada v čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) iz Priloge I, se uporabljajo za pripravo in dodeljevanje javnih naročil, ki jih financirajo iz sredstev ERS.

Izvajanje naročil, ki se financirajo iz sredstev Sklada, razen če je drugače določeno v členu 212 (b) Sklepa 91/482/EGS, urejajo:

- splošni pogoji glede naročil za gradnje, ki jih financira ERS v ČDO iz Priloge II,

- splošni pogoji glede naročil za dobave, ki jih financira ERS v ČDO iz Priloge III,

- splošni pogoji glede naročil za storitve, ki jih financira ERS v ČDO iz Priloge IV.

Spori glede naročil, financiranih iz sredstev Sklada, ki jih je treba v skladu s splošnimi pogoji in posebnimi določili, veljavnimi za naročilo, rešiti s posredovanjem ali arbitražo, se rešijo v skladu s procesnimi pravili za posredovanje in arbitražo v zvezi z naročili, ki jih financira ERS v ČDO iz Priloge V.

Člen 2

Ta sklep se uporablja za vsa naročila, ki jih financira ERS v ČDO, in se sklenejo od 1. junija 1991 dalje.

Člen 3

Sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 16. decembra 1991

Za Svet

Predsednik

H. Van Den Broek

[1] UL L 263, 19.9.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SPLOŠNI PREDPISI GLEDE NAROČIL ZA DELA, DOBAVE IN STORITVE, KI SE FINANCIRAJO IZ EVROPSKEGA RAZVOJNEGA SKLADA V ČDO

VSEBINA

UVOD

Člen 1 – Pogoji

Člen 2 – Nacionalna zakonodaja

Člen 3 – Definicije

Člen 4 – Pravica do sodelovanja

Člen 5 – Enakopravnost sodelovanja

Člen 6 – Odstopanje

Člen 7 – Natečaj

Člen 8 – Natečaj za projektiranje

Člen 9 – Prednostna obravnava

Člen 10 – Vrste naročil

Člen 11 – Tehnične specifikacije in standardi

Člen 12 – Uradna obvestila in pisno obveščanje

Člen 13 – Objava razpisa za zbiranje ponudb

Člen 14 – Predhodna izbira ponudnikov

Člen 15 – Naročila na podlagi neposrednega dogovora

Člen 16 – Vsebina razpisne dokumentacije

Člen 17 – Pojasnitev informacij v zvezi z razpisom

Člen 18 – Spremembe razpisne dokumentacije

Člen 19 – Jezik

Člen 20 – Vsebina razpisa

Člen 21 – Sklopi

Člen 22 – Sodelovanje s tretjimi osebami

Člen 23 – Neodvisnost ponudnikov

Člen 24 – Določitev ponudbene cene

Člen 25 – Rok veljavnosti

Člen 26 – Garancija za veljavnost ponudbe

Člen 27 – Alternativne rešitve

Člen 28 – Obisk lokacije pred oddajo ponudbe

Člen 29 – Podpis ponudb

Člen 30 – Časovna omejitev

Člen 31 – Zapečatenje in označevanje kuvert

Člen 32 – Umik in spremembe

Člen 33 – Odpiranje ponudb

Člen 34 – Vrednotenje ponudb

Člen 35 – Razveljavitev razpisnega postopka

Člen 36 – Izbira

Člen 37 – Obvestilo o dodelitvi

Člen 38 – Priprava pogodbenega dokumenta

Člen 39 – Podpis pogodbe

Člen 40 – Garancija za izvedbo

Člen 41 – Splošne in končne določbe

UVOD

Člen 1

Pogoji

1.1 Oddaja javnih naročil za oddajo gradenj, nabavo blaga in naročanje storitev, ki se financirajo iz sredstev Evropskega razvojnega sklada (ERS), se ureja po teh splošnih pravilih.

1.2 Izvajanje gradenj, dobav in storitev, ki se financirajo iz sredstev Evropskega razvojnega sklada (ERS), se ureja po:

(a) splošnih pogojih, veljavnih za vsako kategorijo naročila, ki jo financira ERS; ali,

(b) v primeru sofinanciranih projektov in programov ali kadar se bodisi odobri odstopanje tretjim osebam bodisi v pospešenih postopkih ali v drugih ustreznih primerih, po tistih splošnih pogojih, o katerih se utegnejo dogovoriti zadevna država ali ozemlje in Evropska gospodarska skupnost; tj.:

(i) splošnih pogojih, ki so predpisani v nacionalni zakonodaji zadevne države ali ozemlja ali v skladu z njihovo uveljavljeno prakso glede mednarodnih pogodb; ali

(ii) katerih koli drugih mednarodnih splošnih pogojih glede pogodb; ter

(c) po posebnih pogojih.

1.3 Ta splošna pravila obsegajo tako načela in pogoje za udeležbo pri oddaji javnih naročil in navodila ponudnikom kakor tudi načela in pogoje glede dodeljevanja naročil.

1.4 Splošni pogoji, ki urejajo določeno kategorijo naročila, obsegajo pogodbena določila glede administrativne, finančne, pravne in tehnične narave, povezane z izvedbo naročil.

1.5 Posebni pogoji, ki se uporabljajo za vsako naročilo, obsegajo:

(a) spremembe k splošnim pogojem;

(b) posebna pogodbena določila;

(c) tehnične specifikacije; in

(d) vse druge zadeve, ki so povezane z naročilom.

Člen 2

Nacionalno pravo

Za vse zadeve, ki jih ti splošni predpisi ne obsegajo, se uporablja nacionalna zakonodaja države naročnika.

DEFINICIJE IN NAČELA

Člen 3

Definicije

3.1 Definicije, ki se uporabljajo v zvezi s temi splošnimi predpisi, so naslednje:

EGS: Evropska gospodarska skupnost,

ERS: Evropski razvojni sklad,

Sklep Sveta: Sklep Sveta 91/482/EGS z dne 25. julija 1991 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj EGS,

ČDO: države in ozemlja, pridružena k EGS s Sklepom Sveta,

AKP države: afriške, karibske in pacifiške države, ki so podpisnice Konvencije,

Komisija: Komisija Evropskih skupnosti,

delegat: zastopnik Komisije v ČDO,

države članice: države članice Evropske gospodarske skupnosti,

Konvencija: ustrezna konvencija med AKP državami in EGS,

naročnik: država ali pravna oseba, zakonsko urejena po javnem ali zasebnem pravu, ki odda javno naročilo ali v imenu katere se to odda,

država naročnika: ČDO, na katere ozemlju naj bi se izvedla naročila o gradnji, dobavi ali storitvi,

ponudnik: vsaka fizična ali pravna oseba ali skupina takih oseb, ki predložijo ponudbo z namenom skleniti pogodbo,

uspešni ponudnik: ponudnik, izbran po postopku zbiranja ponudb, ali pa ponudnik, ki podpiše pogodbo, če gre za naročilo na podlagi neposrednega dogovora,

nadzornik: vladni organ, pravna oseba, zakonsko urejena po javnem pravu, ali fizična ali pravna oseba, imenovana s strani naročnika v skladu s pravom države naročnika, ki je odgovorna za usmerjanje in/ali spremljanje izvajanja naročila in na katerega lahko naročnik prenese pravice in/ali pooblastila v skladu s pogodbo,

zastopnik nadzornika: vsaka fizična ali pravna oseba, ki jo je za to imenoval nadzornik v skladu s pogodbo in jo pooblastil, da ga zastopa pri izvajanju njegovih funkcij in uresničevanju tistih pravic in/ali pooblastil, ki so na njo prenesene. Potemtakem, sklicevanje na nadzornika vključuje njegovega zastopnika, kadar so naloge, pravice in/ali pooblastila nadzornika prenesene na njegovega zastopnika,

gradbena dela: začasna in trajna gradbena dela, ki jih je treba opraviti v skladu z naročilom,

dobave: vse kar se od dobavitelja zahteva, da dobavi naročniku, vključujoč po potrebi storitve kot so postavitev, preizkušanje, usposobitev za zagon, zagotovitev strokovnega znanja in izkušenj, nadzor, vzdrževanje, popravilo, usposabljanje in druge podobne obveznosti, povezane s postavkami, ki jih je treba zagotoviti v skladu z naročilom,

storitve: tiste naloge, ki naj jih opravi strokovnjak v skladu z naročilom storitev, kot so raziskave, projektiranje, zagotovitev tehnične pomoči in usposabljanje,

obrat: strojna oprema, naprave, sestavni deli in vse, kar je treba zagotoviti oziroma vključiti v skladu z naročilom,

oprema: priprave in druga strojna oprema in, kadar je to v skladu s pravom in/ali prakso države naročnika, začasni objekti na gradbišču, ki so potrebni za izvajanje naročila, vendar izključujoč obrat ali druge postavke, potrebne za oblikovanje dela trajnih gradenj,

predizmere in predračun: dokument z razčlembo nalog po postavkah, ki jih je treba opraviti v okviru naročila s ceno na enoto, in navedbami količine ter ustrezne cene na enoto za vsako postavko,

specifikacija cen: popoln pregled cen, vključujoč razčlenitev celotne cene, ki ga predloži ponudnik s svojo ponudbo, po potrebi spremenjeno, in ki je sestavni del naročila s ceno na enoto,

razčlenitev celotne cene: podroben seznam tarif in cen po postavkah, ki pokaže zgradbo cene v naročilu s fiksno ceno, ki pa vseeno ni sestavni del naročila,

ponudbena cena: znesek, ki ga navede ponudnik v svoji ponudbi za izvedbo naročila,

pogodbena cena: znesek, ki je naveden v naročilu in ki predstavlja začetno oceno, ki se plača za izvedbo gradenj, dobave ali storitve, ali drugi znesek, za katerega se po izvedbi naročila ugotovi, da se dolguje v skladu s pogodbo,

načrti: načrti, ki jih zagotovi naročnik in/ali ponudnik v zvezi z zbiranjem ponudb,

dan: koledarski dan,

roki: obdobja, navedena v naročilu, ki začnejo teči z dnem po dejanju ali dogodku, ki šteje za izhodiščno točko takega obdobja. Če je zadnji dan obdobja dela prost dan, obdobje poteče ob koncu prvega delovnega dne, ki sledi zadnjemu dnevu obdobja,

pisno sporočilo: vsa rokopisna, natipkana ali natisnjena sporočila, vključujoč teleprinterska sporočila, telegrame in telefakse,

sporočila: potrdila, obvestila, naročila in navodila, ki se izdajo v skladu z naročilom,

nacionalna valuta: valuta države naročnika,

eku: evropska denarna enota,

tuja valuta: katera koli dopustna valuta v smislu teh splošnih pravil, ki ni nacionalna valuta in ki je navedena v ponudbi,

obseg pooblastil in obveznosti: izjava naročnika, s katero opredeljuje svoje zahteve in/ali cilje storitev, vključujoč po potrebi metode in sredstva, ki jih je treba uporabiti in/ali rezultate, ki jih je treba doseči,

družbe ali podjetja: družbe ali podjetja, ustanovljena v skladu s civilnim ali gospodarskim pravom, vključujoč javne in druge družbe, zadružna združenja in katere koli druge pravne osebe ali partnerstva, zakonsko urejene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, razen tistih, ki so nepridobitne, ustanovljene v skladu s pravom države članice ali ČDO in katerih uradni sedež, centralna uprava ali poglavitni kraj poslovanja je v državi članici ali tej ČDO; vendar mora družba ali podjetje, ki ima le svoj uradni sedež v državi članici ali ČDO, opravljati dejavnosti, ki so dejansko in trajno povezane z gospodarstvom zadevne države članice ali ČDO.

3.2 Naslovi in napisi se v teh splošnih predpisih ne razumejo kot del le-teh ali upoštevajo pri razlaganju teh predpisov.

3.3 Kadar smisel besedila dopušča, se za besede v ednini šteje, da vključujejo množino in obratno, ter za besede v moškem spolu, da vključujejo ženski spol in obratno.

3.4 Besede, ki označujejo osebe ali stranke, vključujejo podjetja in družbe ter katero koli organizacijo s pravno sposobnostjo.

Člen 4

Pravica do sodelovanja

4.1 Razen kadar se odobri odstopanje v skladu s sklepom Sveta in/ali členom 6:

(a) je udeležba v zbiranju ponudb in dodeljevanju javnih naročil, ki jih financira ERS, odprta pod enakimi pogoji za:

(i) fizične osebe, družbe ali podjetja ali javne ali poljavne službe ČDO, AKP držav in EGS;

(ii) zadružna združenja in druge pravne osebe, zakonsko urejene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, razen za nepridobitne iz EGS, ČDO in/ali AKP držav;

(iii) mešana podjetja ali skupine družb ali podjetij iz ČDO, AKP in/ali EGS;

(b) dobave morajo biti po izvoru iz EGS, ČDO in/ali AKP držav.

4.2 Fizične osebe, družbe ali podjetja ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev javnih naročil, kadar:

(a) so v stečaju;

(b) so jim ustavljena plačila v skladu s sodbo sodišča, razen sodbe, s katero se objavlja stečaj in so v skladu z njihovimi nacionalnimi zakoni popolnoma ali delno izgubili pravice do upravljanja in razpolaganja s svojim premoženjem;

(c) se je proti njim začel sodni postopek, ki vključuje nalog o ustavitvi plačil in ki lahko vodijo v skladu z njihovimi nacionalnimi zakoni v objavo stečaja, ali v katero koli drugo stanje, ki bi pomenilo popolno ali delno izgubo pravice do upravljanja in razpolaganja s svojim premoženjem;

(d) so pravnomočno obsojeni za katero koli kaznivo dejanje ali prekršek, v zvezi s svojim poslovnim obnašanjem;

(e) kadar so krivi resnega napačnega prikazovanja informacij, ki se zahtevajo za udeležbo v zbiranju ponudb;

(f) kršijo drugo pogodbo, ki so jo sklenili z naročnikom.

4.3 Za izpolnjevanje pogojev za udeležbo v zbiranju ponudb in pri dodelitvi javnih naročil ponudniki zagotovijo naročniku zadovoljive dokaze, o izpolnjevanju pogojev po členu 4, dokazilo o izpolnjevanju potrebnih pravnih, tehničnih in finančnih zahtev ter o svoji sposobnosti, kakor tudi ustreznosti sredstev, za učinkovito izvedbo naročila. Zaradi tega vse predložene ponudbe vključujejo naslednje podatke:

(a) dokument, datiran največ 90 dni prej, sestavljen v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso ponudnika, ki potrjuje, da:

- izpolnjuje pogoje, določene v členu 4.1,

- ni v nobenem od položajev iz člena 4.2;

(b) kopije originalnih dokumentov, ki opredeljujejo sestavo in/ali pravni status ter navajajo kraj registracije in/ali uradni sedež ter, če je različen, kraj centralne uprave družbe, podjetja ali partnerstva ali, če gre za mešana podjetja, vsake stranke teh podjetij, ki so ponudnik;

(c) podroben opis izkušenj in preteklega poslovanja ponudnika (ali vsake stranke mešanega podjetja) v zvezi z naročili podobne vrste v zadnjih petih letih ter podroben opis drugih tekočih naročil, vključujoč podrobnosti o dejanski in učinkoviti udeležbi v vsakem takem javnem naročilu;

(d) po potrebi ključno opremo, katere uporaba se predlaga za uporabo pri izvedbi naročila;

(e) kvalifikacije in izkušnje ključnega osebja, ki je predlagano za upravljanje in izvedbo naročila, tako v kraju izvedbe naročila kot tudi izven tega kraja;

(f) informacije v zvezi s predlogi, ki se nanašajo na naravo, pogoje in načine sklepanja pogodb s podizvajalci, kadarkoli je predvideno sklepanje pogodb s podizvajalci za katerikoli element naročila, ki znaša več kakor 10 % ponudbene cene;

(g) poročila o računovodskem in finančnem stanju ponudnika (ali vsake stranke mešanega podjetja), kot so izkazi uspeha, bilance stanja in revizijska poročila za zadnjih pet let, ocenjena finančna projekcija za naslednje dve leti ter pooblastilo ponudnika (ali pooblaščenega zastopnika mešanega podjetja) za pridobitev referenčnih mnenj ponudnikovih bank; in

(h) podatke glede katerih koli tekočih pravnih ali arbitražnih postopkov ali sporov, v katerih je ponudnik udeležen. Navedeni podatki so omejeni na zadeve, ki so neposredno povezane z dodelitvijo ali izvedbo javnega naročila.

Člen 5

Enakopravnost pri udeležbi

5.1 ČDO in Komisija sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev najširše možne udeležbe v postopku za zbiranje ponudb za dodelitev naročil za gradbena dela, dobave in storitve pod enakimi pogoji, vključujoč, če je primerno, ukrepe za:

(a) zagotovitev objave zbiranja ponudb v Uradnem listu Evropskih skupnosti, uradnem listu zadevne ČDO ali katerikoli drugih sredstvih obveščanja, zlasti v ČDO in AKP državah v regiji;

(b) odpravo prakse razlikovanja ali tehničnih specifikacij, ki utegnejo ovirati široko udeležbo pod enakimi pogoji;

(c) spodbujanje sodelovanja med družbami in podjetji iz držav članic, ČDO in AKP držav, na primer s postopkom predizbire mešanih podjetij in konzorcijev družb ter podjetij iz držav članic, ČDO in AKP držav;

(d) zagotovitev, da se merila za izbor natančno opredelijo v razpisni dokumentaciji; ter

(e) zagotovitev, da je izbrana ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in izpolnjuje v njej navedena merila za izbor.

Člen 6

Odstopanje

6.1 Zaradi zagotovitve optimalne stroškovne učinkovitosti sistema se lahko fizičnim in pravnim osebam iz držav v razvoju, ki niso AKP, dovoli udeležba pri pogodbah, ki jih financira EGS, če to zahteva zadevna ČDO.

6.2 Zadevna ČDO zagotovi delegatu podatke, ki jih EGS potrebuje pri odločanju o teh odstopanjih, pri čemer se posebna pozornost posveča:

(a) zemljepisni legi zadevne ČDO;

(b) konkurenčnosti izvajalcev, dobaviteljev in svetovalcev iz EGS, ČDO ter AKP držav;

(c) potrebi, da se prepreči pretiran porast stroškov izvedbe naročil;

(d) prometnim težavam ali zamudam zaradi dobavnih rokov ali drugim podobnim problemom;

(e) tehnologiji, ki je najprimernejša in najbolj ustreza lokalnim razmeram.

6.3 Udeležba tretjih držav, ki niso stranke Konvencije, se pri dodeljevanju javnih naročil, ki jih financira EGS, lahko dovoli tudi:

(a) kadar je EGS udeležena v financiranju regionalnih ali medregionalnih programov, ki vključuje te države;

(b) v primeru sofinanciranih projektov in programov;

(c) v primeru, ko je potrebna nujna pomoč.

6.4 V izjemnih primerih in v dogovoru s Komisijo se lahko svetovalna podjetja ali strokovnjaki, ki so državljani tretjih držav iz člena 6.3, udeležijo pri dodeljevanju naročil za storitve.

Člen 7

Natečaj

7.1 Razen če je drugače predvideno v členu 7, se naročila za gradnje in dobave, ki jih financira ERS, oddajo po javnem razpisu za zbiranje ponudb, naročila storitev pa se oddajo po omejenem javnem razpisu za zbiranje ponudb.

7.2 ČDO lahko v skladu z določbami člena 7.3, 7.4 in 7.7 ter v dogovoru s Komisijo:

(a) dodelijo naročila po omejenem javnem razpisu za zbiranje ponudb, kadar je izvedljivo, po postopku predizbire;

(b) oddajo naročila na podlagi neposrednega dogovora;

(c) izvajajo naročila preko javnih ali poljavnih služb ČDO.

7.3 Omejeni javni razpis za zbiranje ponudb se lahko uporabi:

(a) bodisi kadar se ugotovi, da gre za nujno stanje, bodisi kadar narava ali določene posebne značilnosti naročil to upravičujejo;

(b) za projekte ali programe visoko specializirane narave;

(c) za obsežna javna naročila po postopku predizbire.

7.4 Naročila na podlagi neposrednega dogovora se lahko dodelijo v naslednjih primerih:

(a) bodisi v primeru manj obsežnih projektov bodisi v nujnih razmerah ali kratkoročnih programih tehničnega sodelovanja;

(b) nujne pomoči;

(c) v primeru projektov, dodeljenih posameznim izvedencem;

(d) v primeru projektov, dopolnjujočih ali nujno potrebnih za dokončanje drugih, ki se že izvajajo;

(e) kadar je izvedba naročila rezervirana izključno za imetnike patentov ali licenc za uporabo, obdelavo ali uvoz zadevnih artiklov;

(f) po neuspešnem razpisu za zbiranje ponudb.

7.5 Naslednji postopek se uporablja za omejene javne razpise za zbiranje ponudb in za naročila na podlagi neposrednega dogovora:

(a) v primeru javnih naročil za oddajo gradenj in dobavo blaga naročnik v dogovoru z delegatom sestavi seznam v ožji izbor uvrščenih perspektivnih ponudnikov, če je primerno, po pozivu za predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev;

(b) v primeru javnih naročil za naročanje storitev naročnik v dogovoru s Komisijo sestavi seznam v ožji izbor uvrščenih perspektivnih ponudnikov na podlagi predlogov naročnika in predlogov, ki jih da Komisija;

(c) pri pogodbah na podlagi neposrednega dogovora naročnik s perspektivnimi ponudniki, ki jih je uvrstil v ožji izbor v skladu s členom 7.5 (a) in (b), prosto začne pogovore, za katere meni, da so primerni, ter dodeli naročilo ponudniku, ki ga je izbral.

7.6 Pri storitvenih pogodbah je treba primerno upoštevati razpoložljivost ustreznih kandidatov s stalnim prebivališčem v zadevni ČDO.

Neposredno zaposlovanje

7.7 Naročila se izvajajo ob neposrednem zaposlovanju preko bodisi javnih bodisi poljavnih služb ali organov zadevne ČDO, kadar ima ta država v svojih nacionalnih organih na voljo kvalificirano vodstveno osebje, v primerih nujne pomoči, storitvenih pogodb in vseh drugih projektov, za katere so predvideni stroški manjši kakor 5 milijonov ekujev.

7.8 Skupnost prispeva k stroškom vključenega organa z zagotovitvijo opreme in/ali materialov, ki mu primanjkujejo, in/ali sredstev, ki ji omogočijo pridobitev dodatnega osebja bodisi iz zadevne ČDO bodisi druge ČDO ali AKP države. Udeležba Skupnosti krije samo stroške, ki nastanejo zaradi dopolnilnih ukrepov, in začasne izdatke v zvezi z izvedbo, povezano izključno z zahtevami zadevnega projekta.

Naročila o nujni pomoči

7.9 Naročila v okviru nujne pomoči se pripravijo tako, da odražajo nujnost razmer. Zaradi tega lahko naročnik v dogovoru z delegatom za vse projekte, povezane z nujno pomočjo, odobri:

(a) oddaja naročil na podlagi neposrednega dogovora;

(b) izvedbo naročil ob neposrednem zaposlovanju;

(c) izvedbo preko specializiranih agencij;

(d) neposredno izvedbo s strani Komisije.

Pospešeni postopek

7.10 Zaradi zagotovitve hitre in učinkovite izvedbe projektov in programov se uporablja pospešeni postopek, razen če sta drugače predvideli zadevna ČDO ali Komisija, v obliki predloga s katerim soglaša zadevna ČDO. Pospešeni postopek za vabilo k oddaji ponudb vključuje krajše roke za postopek oddaje ponudb in javni razpis za zbiranje ponudb je omejen na zadevno ČDO ter sosednje ČDO ali AKP države v skladu z veljavnimi pravili v zadevni ČDO. Pospešeni postopek se uporablja v naslednjih primerih:

(a) javna naročila za oddajo gradenj: katerih ocenjeni stroški so manjši kakor 5 milijonov ekujev;

(b) ko je potrebna nujna pomoč: ne glede na vrednost naročila.

7.11 Izjemoma lahko nacionalni uradnik ČDO, v soglasju z delegatom, poskrbi za nabavo blaga in/ali storitve v omejenem obsegu, kadar so na razpolago bodisi v zadevni ČDO bodisi sosednjih ČDO ali AKP državah.

7.12 ČDO lahko zaradi pospešitve postopka zaprosijo Komisijo, da se neposredno ali preko svoje ustrezne agencije pogaja, sestavi in sklene pogodbe o naročanju storitev v njihovem imenu.

Člen 8

Natečaj za projektiranje

8.1 Kadar naročnik meni, da je zaradi tehničnih, estetskih ali finančnih razlogov primerno, se lahko objavi javni razpis za sodelovanje na natečaju za projektiranje. Natečaj za projektiranje se izpelje na osnovi programa in meril, ki jih sestavi naročnik. Poleg tega velja naslednje:

(a) program lahko predvidi nagrade, ki se dodelijo za najboljše predloge. Te nagrade se navedejo v programu in dodelijo ustvarjalcem navedenih predlogov v skladu z vrstnim redom, ki ga določi naročnik. Naročnik lahko zadrži nagrade, če se oceni, da so predlogi nezadovoljivi;

(b) če ni drugače navedeno v razpisu za zbiranje ponudb, pripadajo avtorske pravice za oddane predloge konkurenčnim ponudnikom. Vendar lahko naročnik v dogovoru s konkurenčnimi ponudniki uporabi predloge za nadaljnji razvoj.

8.2 Naročnik lahko povabi ponudnike k dodatni raziskavi, preučitvi in projektiranju, ki utegnejo biti potrebni za dodatni razvoj projekta.

8.3 Z upoštevanjem člena 8.1 (b) in 8.2 lahko naročnik povabi k oddaji ponudb za podroben razvoj konkurentovega projekta in pripravo dokumentacije do stopnje, na kateri se lahko povabi k oddaji ponudb za dobavo blaga ali gradenj.

8.4 Naročnik lahko povabi k oddaji ponudb za predloge projektov in gradnje po sistemu "na ključ". Te ponudbe se oddajo s fiksno ceno. Ponudbe se ocenijo glede na njihovo estetsko, praktično, tehnično in ekonomsko kakovost. Ne ponudi se nobenih nagrad.

Člen 9

Prednostna obravnava

9.1 Sprejeti je treba ukrepe za spodbuditev najširše možne udeležbe fizičnih in pravnih oseb iz ČDO pri izvajanju naročil, ki jih financira ERS, da bi omogočili optimizacijo materialnih in človeških virov v teh državah in ozemljih. V ta namen:

(a) se za naročila za oddajo gradenj z manjšo vrednostjo kakor 5 milijonov ekujev prizna ponudnikom iz ČDO – pod pogojem, da je vsaj ena četrtina osnovnega kapitala ter vodstveno osebje izvira iz ene ali več ČDO – 10 % prednost pri ceni, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske in tehnične kakovosti;

(b) se za naročila za dobavo blaga, ne glede na vrednost zadevnih dobav blaga, prizna ponudnikom iz ČDO, ki ponujajo dobavo blaga s poreklom iz ČDO v višini vsaj 50 % pogodbene vrednosti, 15 % prednost pri ceni, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske in tehnične kakovosti;

(c) se glede naročil za naročanje storitev, ob zahtevani usposobljenosti, prednostno obravnavajo izvedenci, ustanove ali svetovalne družbe ali podjetja iz ČDO, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske in tehnične kakovosti;

(d) kadar je predvideno sklepanje pogodb s podizvajalci, uspešni ponudnik da prednost fizičnim osebam, družbam in podjetjem iz ČDO, ki so sposobni izvesti zahtevano naročilo po podobnih pogojih.

9.2 Prag in odstotki iz člena 9.1 se lahko spremenijo na osnovi ustreznega sklepa Sveta.

Člen 10

Vrste naročil

10.1 Naročila so lahko eno izmed naslednjih:

(a) naročilo s fiksno ceno, kadar skupna cena krije celotno gradnjo, dobave blaga in storitve, ki so predmet naročila;

(b) naročilo s ceno na enoto, kadar se gradnje, dobave blaga in storitve razčlenijo na osnovi predizmer in predračuna ter se navedejo predlagane cene na enoto;

(c) naročilo s stroškovno ceno, kadar se cene za gradnje, dobave blaga in storitve določijo na osnovi dejanskih stroškov z dodatkom za režijske stroške in dobiček;

(d) naročilo z zbirno ceno, kadar se cene fiksno določijo na osnovi vsaj dveh metod, določenih v členu 10.1;

(e) naročilo z okvirno ceno, kadar se v izjemnih primerih, predvidenih v členu 10.2, naročila dodelijo brez vnaprej določenih cen po posvetovanjih in v soglasju med naročnikom in ponudnikom ter plačajo na dogovorjen način.

10.2 Naročila z okvirno ceno se lahko dodelijo samo:

(a) če je naročilo zapletene narave ali vključuje nove tehnike, ki predstavljajo znatno tehnično tveganje in zahtevajo začetek izvajanja, preden se lahko določijo vsi pogoji za izvedbo;

(b) v primeru izjemnih in nepredvidljivih okoliščinah, kot na primer, če je naročilo nujno ali če je težko določiti naravo in sredstva izvedbe.

10.3 Razen za naročila z okvirno ceno, se naročila dodelijo na osnovi vnaprej določenih cen. Te cene so lahko fiksne pavšalne cene ali cene na enoto.

10.4 V navodilih ponudnikom:

(a) se navede vrsta naročila;

(b) se za naročila s stroškovno ceno navedejo pravila izračuna stroškov, režijskih stroškov in dobička;

(c) se za naročila z zbirno ceno navedejo metode, ki naj se uporabijo pri izračunu zneskov za plačilo po pogodbi.

Člen 11

Tehnične specifikacije in standardi

11.1 Tehnične specifikacije in metode preizkušanja, preverjanja, prevzema in izračuna vsake naročila se lahko opredelijo v prednostnem vrstnem redu s sklicevanjem na skupne standarde, sprejete s strani EGS in zadevne ČDO ali države članice, ali katere koli druge standarde, vključujoč mednarodne standarde.

11.2 Če to ne upravičuje predmet naročila, je prepovedana tehnična specifikacija, ki omenja bodisi izdelke določene izdelave ali izvora bodisi posebni postopek in ki zato nekaterim izdelkom daje prednost ali pa jih izloča. Ta prepoved obsega tako blagovne znamke, patente ali tipe kot tudi določeno poreklo ali proizvodnjo. Vendar, kadar izdelkov ali postopkov ni mogoče določiti z izrazi, ki so dovolj natančni in razumljivi, se lahko poimenujejo pod pogojem, da se doda opomba "ali enakovredni".

Člen 12

Obvestila in pisno obveščanje

12.1 Če drugače ni navedeno v posebnih pogojih, se sporočila med naročnikom in/ali nadzornikom na eni strani ter ponudniki ali uspešnim ponudnikom na drugi strani pošiljajo po pošti, s telegramom, s teleprinterjem, s telefaksom ali z osebno vročitvijo na ustrezni naslov, ki so ga te stranke določile za ta namen.

12.2 Če pošiljatelj zahteva potrdilo o prejemu, navede to zahtevo v svojem sporočilu in zahteva tako potrdilo o prejemu, vsakič ko obstaja rok za prejem sporočila. V vsakem primeru pošiljatelj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo njegovo sporočilo prejeto.

ZBIRANJE PONUDB

Člen 13

Objava razpisa za zbiranje ponudb

13.1 Naročnik, ki želi dodeliti naročilo z odprtim razpisnim postopkom ali omejenim razpisnim postopkom s predizbiro, objavi svojo namero z obvestilom, ki ga Komisija objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti, uradnem listu zadevne ČDO in v katerem koli drugem primernem sredstvu obveščanja, zlasti v ČDO in AKP državah v regiji.

13.2 Naročnik pred objavo razpisa za zbiranje ponudb predloži razpisno dokumentacijo delegatu.

13.3 Delegat:

(a) odobri razpisno dokumentacijo za pospešene postopke, naročila na podlagi neposrednega dogovora in naročila za nujno pomoč, preden jih naročnik izda, v roku 30 dni od dneva, ko mu je le-to predložil naročnik.

(b) v vseh primerih, razen tistih iz člena 13.3 (a) zgoraj, pošlje Komisiji razpisno dokumentacijo v potrditev v roku 30 dni od dneva, ko mu je le-to predložil naročnik.

13.4 Pri odprtem razpisnem postopku so v objavi razpisa za zbiranje ponudb navedeni:

(a) predmet, namen in obseg naročila; če je naročilo porazdeljeno v več sklopov, red velikosti različnih sklopov in možnost oddaje ponudbe za enega, več ali vse sklope; možnost predložitve variantnih rešitev, kadar so dovoljene; če obvestilo zadeva razpis natečaja za zbiranje ponudb za projektiranje in gradnjo, merila za projektiranje ter druge potrebne zadeve, ki ponudnikom omogočijo razumevanje obsega naročila in oddajo ustrezne ponudbe;

(b) merila za izpolnjevanje pogojev in katero koli pomembno ali neobičajno merilo za vrednotenje ponudb (npr. merila prednostne obravnave);

(c) lokacija projekta, vir financiranja, rok izvedbe in v primeru dobavnih naročil kraj dobave in/ali postavitev;

(d) naročnik ter ime in naslov oddelka, ki dodeljuje naročilo;

(e) metoda oddaje ponudb, kraj, kjer je na vpogled razpisna dokumentacija in pogoji, pod katerimi se lahko pridobi;

(f) rok, računan od končnega datuma, določenega za sprejemanje ponudb, v katerem so ponudbe zavezujoče za ponudnike;

(g) končni datum in fiksni rok za sprejemanje ponudb, naslov, na katerega morajo biti poslane, število zahtevanih izvodov ter jezik, v katerem morajo biti sestavljene;

(h) po potrebi, kraj, datum in čas odpiranja ponudb;

(i) različne garancije, ki jih naročnik zahteva, znesek vsake garancije, izražen kot odstotek ponudbe, kadar je to primerno, in čas, v katerem je treba te garancije predložiti;

(j) naslov oddelkov, od katerih ponudniki lahko dobijo katere koli dodatne informacije.

13.5 Pri oddaji naročila po omejenem razpisnem postopku s predizbiro so v obvestilu navedeni zlasti:

(a) metoda oddaje ponudb in podatki iz člena 13.4 (a), (b), (c), (d) in (g);

(b) pogoji, pod katerimi se lahko pridobi razpisna dokumentacija;

(c) kadar je to primerno, končni datum, do katerega naročnik objavi razpis za zbiranje ponudb;

(d) podatke, ki jih je treba navesti v prošnji za udeležbo, v obliki izjav in dokumentacije, ki se nanašajo na stanje prosilca in njegovo sposobnost, ki jih naročnik zahteva v skladu s členom 4, skupaj z ekonomskimi in tehničnimi pogoji, ki jih mora vsak prosilec izpolniti, če želi biti obravnavan v postopku izbire.

Člen 14

Predhodna izbira ponudnikov

14.1 Pri oddaji naročila po omejenem razpisnem postopku s predhodno izbiro se sestavi ožji izbor perspektivnih ponudnikov v skladu s členom 14.2, kjer je to primerno, po pozivu k predhodnemu ugotavljanju sposobnosti ter po objavi obvestila iz člena 13.1

14.2 Seznam v ožji izbor uvrščenih perspektivnih ponudnikov se, med drugim, sestavi ob upoštevanju določb člena 7.5 in potrebne usposobljenosti za izvedbo nameravanega projekta, in zlasti določb člena 4.

14.3 Naročnik izbere perspektivne ponudnike na osnovi podatkov, ki so mu jih le-ti predložili v prošnji, sestavljeni v skladu s členom 13.5 (d). Izbrani perspektivni ponudniki prejmejo povabilo k oddaji ponudbe, v katerem je navedeno zlasti naslednje:

(a) podatke iz člena 13.4 (e), (f), (g), (h), (i), in (j);

(b) sklicevanje na obvestilo iz člena 13.5;

(c) katere koli spremembe iz člena 18.

Člen 15

Naročila na podlagi neposrednega dogovora

15.1 Za naročila na podlagi neposrednega dogovora se gradnje, dobave blaga ali storitve, ki naj bi bile predmet naročila, opredelijo po pogajanjih med naročnikom in ponudnikom.

15.2 Kadar se uporablja postopek neposrednega dogovora, zadevna ČDO izbere kandidata na osnovi ožjega izbora, sestavljenega v skladu s členoma 4 in 7.5

15.3 Po zaključku pogajanj naročnik sestavi in sporoči besedilo pogodbe v skladu s členom 38.

15.4 Naročnik in ponudnik se dogovorita o datumu, za katerega se šteje, da je datum sklenitve pogodbe. Ta datum se navede v besedilu pogodbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Člen 16

Vsebina razpisne dokumentacije

16.1 Razpisna dokumentacija vsebuje podrobnosti o načinu predložitve ponudb in kriterije za izbiro uspešnega ponudnika. Poleg vabila za oddajo ponudb lahko razpisna dokumentacija vsebuje nekatere ali vse izmed naslednjih elementov:

(a) navodila ponudnikom;

(b) splošne pogoje, ki se uporabljajo za posamezno kategorijo naročila;

(c) posebne pogoje za posamezna naročila;

(d) tehnične specifikacije in/ali pristojnosti in naloge;

(e) bodisi obrazec za razčlenitev celotne cene v primeru naročil s fiksno ceno ali obrazec za specifikacijo cen na enoto in/ali za predizmere in predračun v primeru naročila s ceno na enoto;

(f) popis zahtev ali dodatnih podatkov;

(g) načrte;

(h) obrazec za ponudbo;

(i) obrazec garancije za ponudbo;

(j) obrazec naročila;

(k) obrazec garancije za izvedbo; in

(l) opis sistema vrednotenja ponudb ob navedenih merilih za vrednotenje in pomenu, ki se pripisuje posameznim merilom.

16.2 Poleg tega in glede na vrsto naročila se razpisni dokumentaciji doda "zapis o splošnih podatkih". Ta zapis pripravi delegat po posvetovanju z zadevno ČDO in z njeno odobritvijo. Zapis se zagotovi samo za informacijo in ni del naročila. Vključuje vse ali nekatere izmed naslednjih podatkov:

(a) zemljepisne opombe o regiji, v kateri je lociran kraj izvedbe naročila, vključno z opombami o podnebju;

(b) lokacijo kraja izvedbe naročila, dostopne poti in drugo infrastrukturo, ki se lahko uporablja pri izvedbi naročila;

(c) podatke v zvezi z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo carine, davke in cene;

(d) razpon plač in zakonske ali pogodbene dajatve, ki jih plačujejo delodajalci, vključujoč navedbo minimalne ali običajne višine plač, določene z zakonodajo države naročnika ali običajne v kraju, kjer naj bi se izvajalo naročilo, ki ustreza poglavitnim lokalnim kategorijam delavne sile, potrebnih za izvedbo naročila;

(e) podatke o zakonih in predpisih, ki urejajo nadzor nad menjavo, ter o monetarnem in bančnem sistemu države naročnika;

(f) katere koli druge podatke v zvezi z zakoni in predpisi države naročnika, ki urejajo izvedbo naročil, vključujoč podrobnosti glede oddelkov, katere je potrebno zaprositi za pridobitev kopij teh zakonov in predpisov.

16.3 Pristojnosti in naloge v zvezi s storitvenimi pogodbami vsebujejo zlasti:

(a) kolikor je mogoče podroben opis predmeta naročila;

(b) dejanske podrobnosti, kot so podatki, ki jih ima naročnik, omejitve, ki so zavezujoče za naročnika pri spoštovanju določenih tehničnih in drugih pravil, ter obveznosti, ki jih določi naročnik;

(c) glede na vrsto naročila, preliminarni osnutki študij ali izvedbene sheme ter osnutek pogodbe, če je na razpolago;

(d) splošno dokumentacijo, ki zajema zlasti zakone in predpise v zvezi s tehničnim področjem, zajetim v naročilu, ali katero koli drugo navedbo, ki omogoča dostop do teh zakonov in predpisov.

16.4 Ponudnik mora pozorno preučiti vsa navodila, pogoje, obrazce, roke, specifikacije in načrte v razpisni dokumentaciji. Ponudnik je edini odgovoren za odgovore, ki jih zagotovi v zvezi z zahtevami v razpisni dokumentaciji, ter za vsako opustitev ali napako v svojih odgovorih. Če ponudnik ne predloži vseh podatkov, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, ali odda ponudbo, ki ne ustreza razpisni dokumentaciji v celoti, prevzame nase tveganje in lahko vodi v zavrnitev njegove ponudbe.

Člen 17

Pojasnitev podatkov v zvezi z razpisom

Kadar se, kot odgovor na poizvedovanje ponudnika ali kako drugače, podatki glede naročila, ki naj se izvede, ali drugi podatki, ki lahko vplivajo na določitev cene v ponudbi, zagotovijo ponudniku, potem te podatke naročnik posreduje v pisni obliki tudi drugim ponudnikom, če so znani, pod pogojem, da se podatki komercialne narave v zvezi s sprejemljivostjo variantnih rešitev ne razkrijejo drugim ponudnikom. Naročnik odgovori samo na tista poizvedovanja ali prošnje za pojasnitev, ki jih prejme vsaj 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Člen 18

Spremembe razpisne dokumentacije

Vsaka sprememba razpisne dokumentacije, ki jo sprejme naročnik v razpisnem obdobju, se nemudoma pisno sporoči perspektivnim ponudnikom, ki jim je zagotovljena razpisna dokumentacija, skupaj z obvestilom o podaljšanju razpisnega obdobja, za katerega naročnik meni, da je potrebno, da omogoči ponudnikom upoštevanje teh sprememb.

NAVODILA PONUDNIKOM

Člen 19

Jezik

Ponudba, pogodbena dokumentacija ter vsa korespondenca in dokumenti v zvezi z njimi so v jeziku, ki je naveden v navodilih ponudnikom.

Člen 20

Vsebina ponudbe

20.1 Ponudba, ki jo ponudnik pripravi in predloži v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključuje:

(a) izpolnjeni obrazec ponudbe in priloge k njej;

(b) garancijo za ponudbo;

(c) bodisi razčlenitev celotne cene v primeru naročil s fiksno ceno bodisi specifikacijo cen na enoto in/ali predizmere in predračun v primeru naročila s ceno na enoto;

(d) popis z dopolnilnimi podatki;

(e) dokumentacijo, ki dokazuje stanje in sposobnost ponudnika iz člena 4, razen v primeru omejenega razpisnega postopka s predhodno izbiro;

(f) odobrene variantne rešitve in katere koli druge elemente, ki jih je treba predložiti v skladu z navodili ponudnikom iz razpisne dokumentacije;

(g) vse potrebne podatke za oceno ponudb;

(h) če navodila ponudnikom določajo, da se zahteva pogarancijsko vzdrževanje, opombo, ki navaja sredstva, s katerimi ponudnik lahko izpolni obveznosti glede opravljanja te storitve;

(i) kjer je to primerno, dodatne garancije, ki jih predlaga ponudnik, med drugim v zvezi z obdobjem izvedbe in obsegom dela;

(j) vse podatke o katerikoli predvideni sklenitvi pogodbe s podizvajalci;

(k) ponudbeno ceno ter način in valuto plačila.

20.2 Pogarancijsko vzdrževanje se zahteva za dobavne pogodbe, razen če narava dobavljenega blaga ne upravičuje teh storitev. Kadar naročnik zahteva pogarancijsko vzdrževanje:

(a) posebni pogoji predpišejo pogoje in načine te storitve ter njeno trajanje;

(b) uspešni ponudnik, razen če vrsta dobavljenega blaga ali zadevne razmere tega ne upravičujejo, začne opravljati zahtevano pogarancijsko vzdrževanje v državi naročnika.

Člen 21

Sklopi

21.1 Pri odločanju o načinu izvedbe projekta se upošteva prednost, zaradi tehničnih in gospodarskih razlogov, delitve projekta v največje možne homogene sklope.

21.2 Kadar je projekt razdeljen v sklope, se v navodilih ponudnikom navedejo:

(a) število sklopov;

(b) narava, lokacija in velikost vsakega sklopa; ter

(c) kjer je primerno, najmanjše in največje število sklopov, za katerega lahko ponudnik odda ponudbo.

21.3 Postopek oddaje ponudbe je naslednji:

(a) ponudnik lahko odda ponudbo za vsak sklop;

(b) razen če je v navodilih ponudnikom predvideno drugače, ponudnik lahko v svojo ponudbo vključi pavšalni popust, ki bi ga ponudil v primeru združevanja nekaterih ali vseh sklopov, za katere je oddal posamezne ponudbe;

(c) razen če je v navodilih ponudnikom določeno, da sklopi, ki so dodeljeni istemu ponudniku pomenijo eno naročilo, se vsak del šteje za ločeno naročilo;

(d) kjer se deli dodelijo različnim ponudnikom, lahko razpisna dokumentacija ali navodila ponudnikom predvidijo, da ponudnik za posamezni sklop zagotovi usklajevanje izvedbe za vse sklope.

Člen 22

Sodelovanje s tretjimi osebami

22.1 Zaradi krepitve sposobnosti ČDO za razvoj svojih tehničnih veščin in izboljšanje strokovnega znanja njenih svetovalcev se spodbuja ureditev partnerskih dogovorov med svetovalnimi podjetji, svetovalnimi inženirji, izvedenci in ustanovami iz EGS ter tistimi iz ČDO. V ta namen si Komisija in ČDO po najboljših močeh prizadevajo:

(a) spodbujati z mešanimi podjetji, sklepanjem pogodb s podizvajalci ali vključevanjem izvedencev, državljanov ČDO, v skupine, ki jih zaposlujejo svetovalna podjetja, svetovalni inženirji ali ustanove v EGS;

(b) informirati ponudnike v razpisni dokumentaciji o merilih za izbiro in prednostni obravnavi, ki so določene v teh splošnih predpisih, zlasti tistih v zvezi s spodbujanjem uporabe človeških virov iz ČDO.

22.2 Naročnik lahko v vabilu k oddaji ponudb ali med pogajanji o naročilu predlaga perspektivnim ponudnikom pomoč drugih družb ali podjetij ali nacionalnih izvedencev ali svetovalcev iz ČDO ali AKP, ki se jih izbere sporazumno. To sodelovanje lahko poteka v obliki bodisi mešanega podjetja bodisi pogodbe s podizvajalci ali usposabljanja udeležencev na delovnem mestu.

22.3 Kjer sodelovanje poteka v obliki:

(a) mešanega podjetja, se uporablja člen 4.3 (b);

(b) pogodbe s podizvajalci, se uporablja člen 4.3 (f);

(c) usposabljanja udeležencev na delovnem mestu, morajo udeleženci usposabljanja, ki jih je predlagal naročnik, obvladati osnovna znanja in spretnosti, združljive z učinkovito udeležbo pri urjenju na delovnem mestu v nalogah, ki so povezane z izvedbo naročila. Največje število udeležencev usposabljanja se predpiše v posebnih pogojih. Pri izračunu nadomestil ali ponudbenih cen se upoštevajo katerikoli stroški, ki jih ima ponudnik zaradi zagotovitve usposabljanja udeležencev na delovnem mestu. Usposabljanje udeležencev na delovnem mestu v nobenih okoliščinah ne omejuje obveznosti uspešnega ponudnika, s katerim je sklenjeno naročilo, in ne nalaga katere koli odgovornosti naročniku ali nadzorniku.

22.4 Stranke, ki so udeležene, se obvežejo k medsebojnemu sodelovanju in se dogovorijo o postopku za to sodelovanje, in zlasti o odgovornostih, ki iz tega izhajajo.

Člen 23

Neodvisnost ponudnikov

23.1 Če je v primeru naročil storitev ponudnik stopil v pravno razmerje s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki utegnejo sodelovati pri opravljanju gradenj ali dobavah blaga, katerih opredelitev ali priprava je predmet storitev, ali če kako drugače z njimi vzdržuje posebne odnose, ki lahko ogrozijo njegovo neodvisnost, obvesti o tem naročnika v svoji ponudbi ali med pogajanjem o naročilu ali kadarkoli se pojavijo take okoliščine pred dodelitvijo naročila.

23.2 Če se ne glede na te informacije naročilo odda navedenemu ponudniku, si naročnik pridrži pravico do izključitve zadevnih fizičnih ali pravnih oseb iz udeležbe pri izvajanju takih gradenj ali zagotavljanju takih dobav blaga.

Člen 24

Oblikovanje ponudbene cene

24.1 Ponudnik zagotovi podatke, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za oblikovanje cene, opravi potrebne aritmetične izračune, podpiše obrazec ponudbe in ga priloži k svoji ponudbi.

24.2 Skupni znesek ponudbe se napiše s številkami in besedami. V vseh primerih, kjer je neskladje med ceno, navedeno s številkami in tisto z besedami, obvelja cena, ki je navedena z besedami. Kjer to zahtevajo navodila ponudnikom, se tudi naslednje napiše s številkami in besedami:

(a) razčlenitev pavšalne cene v primeru naročil s fiksno ceno;

(b) cene na enoto za vsako postavko v predizmerah in predračunu in/ali specifikacija cen na enoto v primeru naročil s ceno na enoto;

(c) v primeru naročila z zbirno ceno razčlenitev v delu s pavšalno ceno in tudi predizmere in predračun in/ali specifikacija cen v delu s cenami na enoto.

24.3 Cene morajo ustrezati relativni vrednosti vsake postavke v razmerju s celotnim zneskom naročila. Cene ne smejo biti take, da izkrivljajo primerjavo ponudb ali da iz njih izhajajo vmesna plačila, ki so nesorazmerna z vrednostjo opravljenega dela.

24.4 Ponudbe so izražene v nacionalni valuti države naročnika.

24.5 Ponudnik lahko zaprosi v svoji ponudbi, da se mu upravičeni del, izražen kot odstotek ponudbene cene, izplača neposredno v tuji valuti. Zahtevana utemeljitev se oceni ob upoštevanju preverljivih dejstev glede dejanskega izvora gradenj, dobav blaga ali storitev, ki jih je treba izvesti, in stroškov, ki iz njih izhajajo. Menjalni tečaj, ki se uporablja za plačilo v tuji valuti, je tisti, ki je veljal 30 dni pred zadnjim datumom, določenim za oddajo ponudb.

24.6 Cena, ki jo ponuja ponudnik, upošteva davčne predpise, ki se uporabljajo, kakor je določeno v Konvenciji.

Člen 25

Obdobje veljavnosti

25.1 Za ponudnike so njihove ponudbe obvezujoče med obdobjem, ki ga predpiše naročnik v skladu s členom 13. Naročnik lahko zavrne vsako ponudbo s krajšim obdobjem veljavnosti. Rok, ki ga določi naročnik, mora biti dovolj dolg, da omogoča ovrednotenje in primerjavo ponudb, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij ter obvestilo o dodelitvi naročila. Obdobje veljavnosti običajno ni daljše kakor 120 dni od končnega datuma, določenega za oddajo ponudb, vendar se lahko spreminja glede na naravo in zapletenost naročila.

25.2 V izjemnih okoliščinah lahko naročnik pred potekom prvotnega obdobja veljavnosti zaprosi ponudnika za določeno podaljšanje obdobja veljavnosti. Od ponudnikov, ki ugodijo prošnji, se ne zahteva in jim ni dovoljeno spreminjati svojih ponudb, vendar se zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti njihovih garancij za ponudbo. Določbe člena 26 glede sprostitve in zapadlosti garancije v plačilo za ponudbo se še naprej uporabljajo med podaljšanim obdobjem veljavnosti ponudbe.

25.3 Za uspešnega ponudnika je njegova ponudba zavezujoča za nadaljnje obdobje 60 dni po prejetju sporočila, s katerim je obveščen, da je bil izbran.

Člen 26

Garancija za veljavnost ponudbe

26.1 Razen če je drugače predvideno v navodilih ponudnikom, ponudniki za naročila za gradnje in naročila o dobavi kot dokaz resnosti za svoje ponudbe zagotovijo garancijo. Razpisna dokumentacija določa znesek te garancije, ki v nobenem primeru ne presega 2 % zneska ponudbe.

26.2 Garancija za veljavnost ponudbe se zagotovi v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka, obveznice, ki jo je izda zavarovalnica ali izdajatelj obveznic, nepreklicnega akreditiva ali gotovinskega pologa pri naročniku. Če naj se garancija za veljavnost ponudbe uredi v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka ali obveznice, potem mora to garancijo izdati banka, zavarovalnica ali izdajatelj obveznic, ki jo naročnik akceptira in ki je ustanovljena v ČDO ali AKP ali državi članici. Bančna garancija ali obveznica mora biti strogo v skladu z obrazcem garancije za ponudbo, ki je vključen v razpisno dokumentacijo ali – v primeru naročila na podlagi neposrednega dogovora – v posebnih pogojih. Ne glede na obliko, je garancija neodvisna in plačljiva na prvi poziv ter veljavna vsaj 60 dni po poteku obdobja veljavnosti ponudbe.

26.3 Naročnik lahko zavrne vsako ponudbo, ki ni opremljena s sprejemljivo garancijo za veljavnost ponudbe.

26.4 Garancije za veljavnost ponudbe ponudnikov, ki niso izbrani, se sprostijo najkasneje 60 dni po izteku obdobja veljavnosti ponudbe, kjer je to primerno, podaljšanega v skladu s členom 25.2, ali po oddaji naročila, kar koli je prej.

26.5 Garancija za veljavnost ponudbe uspešnih ponudnikov se sprosti, ko ponudnik podpiše pogodbo in predloži zahtevano garancijo za izvedbo, ki ustreza zahtevam naročnika.

26.6 Garancija za veljavnost pogodbe zapade v plačilo brez obvestila:

(a) če ponudnik umakne svojo ponudbo med obdobjem veljavnosti njegove ponudbe;

(b) v primeru uspešnega ponudnika, če v določenem roku ne podpiše pogodbe ali ne predloži zahtevane garancije za izvedbo.

Člen 27

Variantni predlogi

27.1 Če ni drugače navedeno v navodilih ponudnikom, lahko ponudniki predložijo variantno ponudbo. Navodila ponudnikom morajo podrobno določiti vse omejitve, merila za izdelavo projekta in druge zahteve, ki veljajo za variantne predloge. Če ni drugače navedeno v navodilih ponudnikom, je oddaja variantne ponudbe pogojena z oddajo ponudbe na temelju rešitve v skladu z zahtevami.

27.2 Variantni predlogi ne smejo odstopati od zahtev teh splošnih predpisov. Ponudbe na osnovi razpisne dokumentacije in variantne ponudbe se ovrednotijo istočasno.

27.3 V navodilih ponudnikom mora biti navedeno, ali je ponudnik, ki odda variantno ponudbo, odgovoren za projektiranje variantnega predloga in, če je tako, morajo biti določeni postopki, zlasti za preverjanje, popravke in odobritev.

27.4 Predložitev vsake variantne ponudbe vključuje:

(a) posebno ponudbo za variantne predloge;

(b) prikaz prednosti variantnega predloga v primerjavi z rešitvijo v skladu z zahtevami, vključujoč količinsko utemeljitev katere koli ekonomske prednosti;

(c) osnutek sprememb tehničnih predpisov v posebnih pogojih, ki so potrebne za varianten predlog;

(d) načrte in specifikacije, ki so določeni v skladni rešitvi, vendar, na katero ni vplival varianten predlog;

(e) načrte in specifikacije, na katere je vplival varianten predlog;

(f) tehnični zapis glede zasnove variantnega predloga in, kjer je to primerno, načrte in izračune;

(g) za naročila s fiksno ceno razčlenitev celotne cene po postavkah, kakor je bila spremenjena z variantnim predlogom;

(h) za naročila s ceno na enoto, predizmere in predračun in/ali specifikacijo cen, kakor so bili spremenjeni z variantnim predlogom.

Člen 28

Ogled lokacije pred oddajo ponudbe

28.1 Ponudnika se napoti, da obišče in pregleda kraj, kjer je treba izvesti naročilo, ter njegovo okolico ter si pridobi na svojo lastno odgovornost vse informacije, ki utegnejo biti potrebne pri pripravi ponudbe in oddaji naročila. Stroške obiska kraja, kjer je treba izvesti naročilo, krije ponudnik.

28.2 Za namen tega pregleda naročnik, če je to izvedljivo, izda dovoljenje ponudniku ali njegovemu osebju ali pooblaščencu za dostop do kraja, kjer je treba izvesti naročilo, pod pogojem, da ponudnik, njegovo osebje ali pooblaščenec odvežejo oziroma zavarujejo naročnika, njegovo osebje ali pooblaščenca pred vsakršno odgovornostjo v zvezi s tem. V skladu s tem bo ponudnik odgovoren za katero koli osebno škodo, nastalo s smrtjo bodisi drugo, izgubo ali škodo, do katerih ne bi prišlo brez delovanja na podlagi takega dovoljenja.

28.3 Brez poseganja v zakone in predpise države naročnika o priseljevanju zadevna ČDO vsaki osebi, ki utemelji svojo upravičenost v smislu člena 4 kot udeleženec razpisa za zbiranje ponudb, ali vsakemu pooblaščencu te osebe izda vstopno dovoljenje za namen opravljanja ogleda, ki omogoča pripravo njegove ponudbe. To dovoljenje poteče naslednji dan po koncu obdobja veljavnosti ponudbe.

Člen 29

Podpisovanje ponudb

29.1 Ponudbo podpiše ponudnik ali njegov ustrezno pooblaščeni pooblaščenec, kakor je določeno v navodilih ponudnikom. Sestavljena je iz enega izvirnika, na katerem je napisano "izvirnik". Število kopij, ki naj jih predloži ponudnik, je navedeno v navodilih ponudnikom. Kopije se podpišejo na enak način kakor izvirnik in se na njih napiše "kopija".

29.2 V ponudbi, ki jo predloži pooblaščenec, mora biti navedeno ime pooblastitelja, v čigar imenu deluje. Noben pooblaščenec ne sme zastopati več kot le enega ponudnika. Zastopniki priložijo k ponudbi bodisi enostavno pogodbo bodisi notarski zapis ali listino, ki jih pooblašča za delovanje v imenu ponudnikov. Podpis na listini mora biti overjen v skladu z nacionalno zakonodajo države pooblastitelja.

29.3 Če je ponudnik mešano podjetje ali konzorcij iz dveh ali več oseb, se mora predložiti le ena ponudba, katere cilj je sklenitev le ene pogodbe, vsaka taka oseba podpiše ponudbo in vse take osebe so skupno in solidarno zavezane s ponudbo ter katero koli pogodbo, ki iz nje izhaja, v skladu z zakonodajo države naročnika ter imenujejo eno izmed teh oseb kot vodjo, ki je pooblaščen, da sklepa zavezujoče dogovore v imenu mešanega podjetja ali konzorcija. Sestava ali oblika mešanega podjetja ali konzorcija se ne spreminja brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

29.4 Zastopnik mešanega podjetja ali konzorcija lahko podpiše ponudbo, samo če so ga za to izrecno v pisni obliki pooblastili člani mešanega podjetja ali konzorcija in je pooblastilna pogodba, notarski zapis ali listina priložena ponudbi. Vsi podpisi v pooblastilnih instrumentih morajo biti overjeni v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi vsake stranke, ki sestavlja mešano podjetje ali konzorcij, kakor tudi pooblastilo pravnega zastopanja, ki v pisni obliki dokazuje, da so podpisniki ponudbe pooblaščeni za sklepanje zavezujočih dogovorov v imenu članov mešanega podjetja ali konzorcija. Vsak član mešanega podjetja ali konzorcija mora zagotoviti dokazilo iz člena 4, kakor da bi bil on sam ponudnik.

29.5 Popolna ponudba je brez popravkov, pripisov ali izbrisov, razen tistih, katerih namen je uskladitev z navodili, ki jih je objavil naročnik, ali so potrebni za popravo ponudnikovih napak. Spremembe in popravke parafira oseba ali osebe, ki podpišejo ponudbo.

29.6 Razen v primeru sklopov v skladu s členom 21 in variantnih predlogov v skladu s členom 27, lahko vsak ponudnik predloži samo eno ponudbo. Noben ponudnik se ne sme udeležiti pri ponudbi drugega za isto naročilo, ne glede na njegov položaj.

PREDLOŽITEV PONUDB

Člen 30

Rok

30.1 Naročnik mora prejeti ponudbe na naslovu in najkasneje do datuma in ure, ki so določeni v skladu s členom 13. Naročnik pri določanju tega datuma mora zagotoviti, da je na voljo dovolj časa, upoštevajoč vrsto, velikost, zapletenost in lokacijo nameravanega projekta ter drugih zadevnih dejavnikov. To obdobje ne sme biti krajše kakor 90 dni pri odprtem javnem razpisu za zbiranje ponudb.

30.2 Naročnik lahko po lastni presoji podaljša rok iz člena 30.1 za predložitev ponudb s spremembo razpisne dokumentacije v skladu s členom 18, v katerem primeru je od takrat za vse prejšnje pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov, za katere je bil veljaven prejšnji rok, veljaven rok, kakor je bil spremenjen. Če ponudnik uveljavi svojo pravico do umika po prejetju obvestila o podaljšanju, se mu njegova ponudba vrne in se njegova garancija za ponudbo sprosti po seji, na kateri se odpirajo ponudbe.

30.3 Vse ponudbe, ki jih naročnik prejme po roku za sprejem ponudb, ki ga predpiše naročnik v skladu s členoma 13.4 (g) in 18, se zavrnejo in vrnejo ponudniku po seji, na kateri se odpirajo ponudbe.

Člen 31

Pečatenje in označevanje kuvert

31.1 Ponudba, njene priloge, ki so predvidene v navodilih ponudnikom, in dodatna dokumentacija iz člena 4 se dajo v zapečateno neprepoznavno kuverto, na kateri so napisani samo:

(a) naslov, ki je določen za predložitev ponudb v obvestilu o razpisu za zbiranje ponudb ali v povabilu k oddaji ponudb;

(b) sklic na obvestilo o razpisu za zbiranje ponudb, v zvezi s katerim se oddaja ponudba;

(c) po potrebi število sklopov, za katere se oddaja ponudba; in

(d) napis "ne odpirati pred sejo, na kateri se odpirajo ponudbe" v jeziku razpisne dokumentacije.

31.2 V navodilih ponudnikom se določi za vsak posamezen primer, ali je treba dokumentacijo v zvezi s predlagano ceno dati skupaj s tehničnim predlogom v eno kuverto ali v ločeno kuverto. V slednjem primeru se predlagana cena da v ločeno razpoznavno kuverto brez navedbe ponudnika, na kateri je napis "ponudbena cena" in ki se zapečati ter vloži skupaj s tehničnim predlogom v kuverto iz člena 31.1

Člen 32

Umik in spremembe

32.1 Vsak ponudnik lahko spremeni ali umakne svojo ponudbo pred rokom iz člena 30.3 pod pogojem, da naročnik prejme pred tem rokom pisno obvestilo o tej spremembi ali umiku.

32.2 Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku se pripravi, zapečati, označi in pošlje v skladu z določbami člena 31. Obvestilo o umiku se lahko dostavi tudi osebno ali pošlje po teleprinterju, s telegramom ali s telefaksom, vendar se nato v potrditev pošlje podpisana kopija, pri čemer datum poštnega žiga ne sme biti starejši od datuma, ki je rok za predložitev ponudb. Umiki so brezpogojni in zaključijo nadaljnjo udeležbo v postopku zbiranja ponudb.

32.3 Nobena ponudba se ne sme spreminjati po roku iz člena 30.3, razen v skladu s členom 34.1

32.4 Nobena ponudba se ne sme umakniti v obdobju med rokom iz člena 30.3 in potekom obdobja veljavnosti ponudbe. Iz umika ponudbe med tem obdobjem lahko sledi zapadlost garancije za ponudbo.

PREGLEDOVANJE PONUDB

Člen 33

Odpiranje ponudb

33.1 Po prejetju ponudb se kuverte vnesejo v posebno evidenco v zaporedju, v katerem so prišle. Evidenčna številka ter datum in ura prispetja se zapišejo na kuverto. Kuverte ostanejo zapečatene in se hranijo na varnem kraju do njihovega odpiranja ob pogojih iz členov 33.2 in 33.3

33.2 Pri javnem odpiranju ponudb se objavijo imena ponudnikov, ponudbene cene, pisna obvestila o spremembah in umikih ponudb, prisotnost predpisane garancije za resnost ponudbe in druge podobne podrobnosti, če v zvezi s slednjimi naročnik meni, da je objava primerna. V primeru sistema "dveh kuvert" iz člena 31.2 objava vključuje dejstvo, da nobena kuverta s ceno ni bila odprta.

33.3 Odpiranje in pregledovanje ponudb je v skladu s pravili zadevne ČDO in je namenjeno preverjanju, ali so ponudbe popolne, ali je predpisana garancija za ponudbo predložena, ali so dokumenti pravilno podpisani in ali so ponudbe tudi sicer ustrezne.

33.4 Kuverte, na katerih piše "ponudbena cena" v skladu s členom 31, se ne odprejo, dokler delo glede vrednotenja ponudb, brez upoštevanja cen, ni končano.

33.5 Le ponudbe iz teh kuvert, ki so bile prejete najkasneje do roka iz člena 30.3, se upoštevajo pri vrednotenju.

33.6 Naročnik lahko za svojo lastno evidenco vodi zapisnik o odpiranju ponudb, vključujoč informacije razkrite prisotnim v skladu s členom 33.2

33.7 Po javnem odpiranju ponudb se informacije v zvezi s pregledovanjem, pojasnitvijo, vrednotenjem ter primerjavo ponudb in priporočil, povezanih z oddajo naročila, ne razkrijejo ponudnikom ali drugim osebam, ki jih ta postopek uradno ne zadeva.

33.8 Iz vsakega poizkusa ponudnika, da vpliva na naročnika v postopku pregledovanja, pojasnitve, vrednotenja in primerjave ponudb ter na odločitve glede oddaje naročila, sledi zavrnitev njegove ponudbe.

33.9 Delegat je prisoten pri odpiranju ponudb in prejme po eno kopijo vsake ponudbe.

Člen 34

Vrednotenje ponudb

34.1 Naročnik lahko zaprosi od vsakega posameznega ponudnika pojasnitev njegove ponudbe, vključno z razčlenitvijo cen na enoto, zaradi lažjega pregledovanja, vrednotenja in primerjave ponudb. Prošnja za pojasnitev in odgovor sta pisna in posredovana s katerim koli sredstvom iz člena 12, vendar se ne sme zahtevati, ponujati ali dovoliti sprememba cene ali vsebine ponudbe, razen če je to potrebno za potrditev poprave aritmetičnih napak, ki jih je odkril naročnik med vrednotenjem ponudb v skladu s členom 34.7

34.2 Pred podrobnim vrednotenjem ponudb naročnik določi, ali vsaka ponudba vsebinsko ustreza zahtevam razpisne dokumentacije.

34.3 Za namene člena 34 je ustrezna ponudba tista, ki izpolnjuje vse zahteve, pogoje in je v skladu s specifikacijami razpisne dokumentacije brez stvarnih odklonov ali pridržkov. Stvarni odkloni ali pridržki so tisti, ki vplivajo na obseg, kakovost ali izvedbo naročila ali ki so na katerikoli bistven način v nesoglasju z razpisno dokumentacijo ali omejujejo naročnikove pravice ali ponudnikove obveznosti po naročilu ter na nepošten način vplivajo na konkurenčnost ponudnikov, ki so predložili ustrezne ponudbe.

34.4 Če ponudba ne ustreza razpisni dokumentaciji, jo naročnik zavrne in kasneje ne more postati ustrezna s popravki ali umikom odklona ali zadržkov.

34.5 Ponudbe, za katere se ugotovi, da so ustrezne, se tehnično ovrednotijo glede skladnosti z razpisno dokumentacijo in določbami člena 36 ter se razvrstijo na osnovi njihove tehnične kakovosti. Posebni pogoji, kjer je to primerno, določijo podrobna merila za tehnično vrednotenje.

34.6 Po zaključku tehničnega vrednotenja se ponudbe, ki so po členu 34.5 tehnično ustrezne, finančno ovrednotijo. Ponudbe se primerjajo v nacionalni valuti.

34.7 Ponudbe, za katere je ugotovljeno, da so ustrezne, pregleda naročnik zaradi možnih aritmetičnih napak pri računanju in seštevku. Naročnik popravi napake, kot sledi:

(a) kjer je razlika med zneskom, navedenim s številko in tistim z besedami, obvelja znesek, naveden z besedami; in,

(b) razen za naročila s fiksno ceno, kadar je razlika med ceno na enoto in skupnim zneskom, dobljenim z množenjem cene na enoto in količino, obvelja cena na enoto, kakor je navedena, razen če po mnenju naročnika ni očitne napake pri ceni na enoto, v katerem primeru prevlada skupni znesek, kakor je naveden, in naročnik popravi ceno na enoto.

34.8 V ponudbi navedeni znesek, ki ga je po potrebi popravil naročnik v skladu s členom 34.7, je zavezujoč za ponudnika. Če se ponudnik ne strinja s popravljenim zneskom, se njegova ponudba zavrne.

34.9 Po popolnem vrednotenju ponudb v skladu z določbami člena 34 se ustrezne ponudbe razporedijo v skupino ponudb, ki jih ponujajo ponudniki, upravičeni do prednostne obravnave v skladu s členom 9, in v skupino ponudb drugih ponudnikov. Izključno za namene nadaljnjega vrednotenja in primerjave ponudb se po potrebi popravljene ponudbene cene ponudnikov, ki niso upravičeni do prednostne obravnave, povečajo za odstotek prednostne marže. Dodatne podrobnosti glede postopkov, ki jih je treba uporabiti pri uveljavljanju določb o prednostni marži iz člena 9, so take, kot jih določi naročnik v razpisni dokumentaciji.

34.10 Postopki vrednotenja se evidentirajo v pravilno podpisanem zapisniku, ki se ne objavijo in ne posredujejo nobenemu ponudniku. Kopija tega zapisnika se pošlje delegatu.

Člen 35

Razveljavitev razpisnega postopka

35.1 Naročnik, pred dodelitvijo naročila in brez prevzema kakršnih koli odgovornosti do ponudnikov ter ne glede na doseženo stopnjo v postopkih, ki vodijo do sklenitve pogodbe, lahko:

(a) bodisi odloči, da bo razveljavil razpisni postopek v skladu s členom 35.2 bodisi odredi, da se postopek ponovi ob uporabi, če je to potrebno, druge metode; ali,

(b) kadar je projekt razdeljen v sklope, dodeli samo nekatere sklope in morda sklene, da naj bodo drugi predmet drugega razpisa ali drugih razpisov ob uporabi, če je potrebno, druge metode.

35.2 Naročnik lahko razveljavi razpisni postopek v naslednjih primerih:

(a) če nobena ponudba ne ustreza razpisni dokumentaciji;

(b) če nobena ponudba ne izpolnjuje meril za oddajo naročila, določenih v členu 36;

(c) če so se spremenili ekonomski ali tehnični podatki o projektu;

(d) če izredne razmere onemogočijo normalno izvedbo naročila;

(e) če vsaka prejeta ponudba presega finančna sredstva, namenjena za naročilo;

(f) če prejete ponudbe vsebujejo resne nepravilnosti, ki lahko povzročijo motnje normalnega delovanja tržnih sil; ali

(g) če ni bilo nobene konkurence.

35.3 V primeru razveljavitve katerega koli razpisnega postopka naročnik o tem obvesti ponudnike, katerih ponudbe so še vedno za njih zavezujoče. Ti ponudniki niso upravičeni do nadomestila; so pa upravičeni do takojšnje sprostitve garancije za ponudbo.

35.4 Kadar do razveljavitve pride zaradi okoliščin, zaradi katerih ni potrebno odpirati ponudb, se neodprte in zapečatene kuverte s predlaganimi cenami, kjer je to primerno, in v vsakem primeru druge sestavine ponudbe vrnejo ponudnikom na stroške ponudnikov.

ODDAJA NAROČILA

Člen 36

Izbira

36.1 Naročnik odda naročilo ponudniku:

(a) za katerega ponudbo se ugotovi, da ustreza razpisni dokumentaciji; in

(b) za naročila za gradnje in dobave, tistemu, ki je ponudil najugodnejšo ponudbo, kakor je ocenjeno, med drugim, na osnovi:

(i) cene, obratovalnih in vzdrževalnih stroškov;

(ii) kvalifikacij in garancij, ki jih ponujajo ponudniki, kakor tudi tehnične kakovosti ponudbe, vključujoč ponudbo pogarancijskega vzdrževanja v zadevni ČDO;

(iii) narave, pogojev in rokov za izvedbo naročila ter prilagoditve lokalnim razmeram;

(c) v zvezi s storitvenimi pogodbami, tistemu, ki ponuja najugodnejšo ponudbo, upoštevajoč, med drugim, ceno, tehnične vrednosti ponudbe, predlagano organizacijo in način za opravljanje storitev kakor tudi primernost, neodvisnost in razpoložljivost predlaganega osebja.

36.2 Kadar se za dve ponudbi prizna, da sta enakovredni na osnovi zgoraj navedenih meril, se prednost da:

(a) ponudbi iz ČDO ali AKP države; ali,

(b) če ni nobene take ponudbe, ponudniku, ki omogoča najboljšo možno izrabo materialnih in človeških virov ČDO.

36.3 Naročnik:

(a) zaključi vrednotenje ponudb v obdobju veljavnosti ponudb ob upoštevanju obdobja, ki je potrebno za oddajo naročila;

(b) pošlje delegatu rezultat pregleda ponudb ter predlog za oddajo naročil.

36.4 Delegat:

(a) v 30 dneh odobri predlog naročnika za oddajo naročila za vsa

(i) naročila na podlagi neposrednega dogovora;

(ii) naročila storitev;

(iii) naročila v zvezi z nujno pomočjo; in

(iv) naročila s pospešenimi postopki, za naročila za gradnje, ki so vredna manj kakor 5 milijonov ekujev, in naročila dobav, ki so vredna manj kakor milijon ekujev;

(b) v 30 dneh odobri predlog naročnika za oddajo naročila, ki ni zajeto s členom 36.4 (a), kadarkoli so izpolnjeni naslednji pogoji: izbrana ponudba je najnižja od tistih, ki so v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, izpolnjuje tam navedena merila za izbor in ne presega zneska, namenjenega za naročilo;

(c) kadar niso izpolnjeni pogoji iz člena 36.4 (b), pošlje predlog za oddajo naročila Komisiji, ki o njem odloči v 60 dneh od dneva, ko ga je delegat prejel. Kadar cena izbrane ponudbe presega znesek, namenjen za naročilo, Komisija po odobritvi oddaje naročila prevzame potrebno finančno obveznost.

Člen 37

Obvestilo o dodelitvi

37.1 Pred potekom obdobja veljavnosti ponudbe naročnik pisno obvesti uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta.

37.2 Če ni drugače določeno v razpisni dokumentaciji, naročnik, v primeru naročil za gradnje in naročil za dobavo, potem ko je uspešni ponudnik predložil garancijo za izvedbo v skladu z določbami člena 40, nemudoma obvesti druge ponudnike, da njihove ponudbe niso bile uspešne, ter vrne njihove garancije za ponudbo.

37.3 Naročnik ni obvezan navesti razlogov za svojo izbiro ali začeti razprave ali dopisovanja s ponudniki o rezultatih razpisa za zbiranje ponudb.

37.4 Rezultati javnega razpisa za zbiranje ponudb se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti in ob upoštevanju prakse v zadevni ČDO v uradnem listu države in/ali katerem koli drugem primernem sredstvu obveščanja.

Člen 38

Priprava pogodbenega dokumenta

38.1 Naročnik po sporočilu o rezultatu razpisa v skladu s členom 37 pripravi pogodbo za predložitev uspešnemu ponudniku v podpis. Ta dokument vključuje vsaj naslednje:

(a) seznam dokumentov, ki sestavljajo pogodbo, ob navedbi prednostne razvrstitve dokumentov;

(b) katere koli dogovorjene dodatke k tem dokumentom in odstopanja od njih;

(c) pogodbeno ceno;

(d) katere koli odločitve, ki jih je naročnik sprejel v skladu s členom 34.7;

(e) imena nadzornika in nadzornikovega zastopnika, če nista vključena v posebnih pogojih.

38.2 Pogodbeni dokument se predloži uspešnemu ponudniku v podpis.

Člen 39

Podpis pogodb

39.1 Če ni drugače predvideno v razpisni dokumentaciji, uspešni ponudnik podpiše pogodbo v 30 dneh po prejetju pogodbenega dokumenta. Ko uspešni ponudnik podpiše pogodbeni dokument, se ta vrne naročniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku ali pristojnemu organu zadevne ČDO v odobritev, če je ta potrebna, in podpis.

39.2 Naročnik, razen če je drugače predvideno v razpisni dokumentaciji, ne podpiše pogodbe, dokler se ne predloži garancija za izvedbo v skladu s členom 40.

39.3 S podpisom naročnika pogodba postane zavezujoča za obe stranki in uspešni ponudnik se obvesti o tem podpisu.

39.4 Ne glede na določbe člena 39.1 do 39.3 se naročnik lahko glede na vrsto naročila odloči skleniti pogodbo na osnovi postopka s pismom o pogodbi, v katerem obvestilo o dodelitvi naročila pomeni sklenitev pogodbe. V tem primeru se elementi iz člena 38.1 priložijo pismu.

39.5 V primeru umika uspešnega ponudnika naročnik lahko vnovči njegovo garancijo. Poleg tega se lahko obrne na druge ponudnike, upoštevajoč zaporedje, po katerem so razvrščene njihove ponudbe, ali začne novi postopek za zbiranje ponudb. Če je potrebno, se lahko pogaja o naročilu na podlagi neposrednega dogovora.

Člen 40

Garancija za izvedbo

40.1 Uspešni ponudnik za naročilo za gradbena dela ali dobave, če ni drugače predvideno v razpisni dokumentaciji, v 30 dneh od prejetja obvestila o dodelitvi naročila od naročnika predloži naročniku garancijo za izvedbo v obliki, ki je predpisana v splošnih pogojih.

40.2 Če uspešni ponudnik ne izpolnjuje zahtev iz člena 40.1, je to zadosten razlog za razveljavitev dodelitve in za zapadlost garancije za ponudbo v plačilo, v tem primeru naročnik lahko postopa v skladu s členom 39.5

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 41

Splošne in končne določbe

41.1 Vsi dokumenti in predlogi, ki jih predloži naročnik Komisiji ali delegatu zaradi soglasja ali odobritve v skladu s temi splošnimi predpisi, se odobrijo ali se šteje, da so odobreni, v rokih, določenih v teh splošnih predpisih, ali, kadar ni naveden noben rok, v 30 dneh.

41.2 Terjatve zaradi zamude pri plačilih krijejo zadevne ČDO in Komisija vsaka iz lastnih sredstev ter za tisti del zamude, za katerega je odgovorna.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SPLOŠNI POGOJI GLEDE NAROČIL ZA GRADNJE, KI SE FINANCIRAJO IZ EVROPSKEGA RAZVOJNEGA SKLADA V ČDO

VSEBINA

UVODNE DOLOČBE

Člen 1 – Definicije

Člen 2 – Zakonodaja in jezik naročila

Člen 3 – Prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije

Člen 4 – Obvestila in pisno obveščanje

Člen 5 – Nadzornik in zastopnik nadzornika

Člen 6 – Prenos

Člen 7 – Sklepanje pogodb s podizvajalci

Člen 8 – Zagotovitev dokumentacije

Člen 9 – Dostop do gradbišča

Člen 10 – Pomoč v zvezi z lokalnimi predpisi

Člen 11 – Zamude pri plačilih osebju izvajalca

Člen 12 – Splošne obveznosti

Člen 13 – Vodenje gradbenih del

Člen 14 – Osebje

Člen 15 – Garancija za izvedbo

Člen 16 – Zavarovanje

Člen 17 – Izvedbeni program

Člen 18 – Podrobna razčlenitev cen

Člen 19 – Izvajalčevi načrti

Člen 20 – Primernost ponudbenih cen

Člen 21 – Izjemna tveganja

Člen 22 – Varnost na gradbiščih

Člen 23 – Zaščita sosednje posesti

Člen 24 – Oviranje prometa

Člen 25 – Kabli in vodi

Člen 26 – Zakoličenje gradbišča

Člen 27 – Ruševine

Člen 28 – Odkritja

Člen 29 – Začasne gradnje

Člen 30 – Raziskave tal

Člen 31 – Prekrivanje naročil

Člen 32 – Patenti in licence

Člen 33 – Nalog za začetek

Člen 34 – Rok izvedbe

Člen 35 – Podaljšanje roka izvajanja

Člen 36 – Zamude pri izvajanju

Člen 37 – Spremembe

Člen 38 – Prekinitev

Člen 39 – Gradbeni dnevnik

Člen 40 – Kakovost gradbenih del in materialov

Člen 41 – Pregledi in preizkušanje

Člen 42 – Zavrnitev

Člen 43 – Lastništvo nad obrati in materiali

Člen 44 – Splošne določbe

Člen 45 – Naročila z okvirno ceno

Člen 46 – Predujmi

Člen 47 – Zadržani znesek

Člen 48 – Spreminjanje cen

Člen 49 – Meritve

Člen 50 – Vmesna plačila

Člen 51 – Končni obračun

Člen 52 – Neposredna plačila podizvajalcem

Člen 53 – Zamude pri plačilih

Člen 54 – Plačila tretjim osebam

Člen 55 – Terjatve za dodatna plačila

Člen 56 – Plačila v tuji valuti

Člen 57 – Splošne določbe

Člen 58 – Preizkus ob dokončanju gradnje

Člen 59 – Delni prevzem

Člen 60 – Začasni prevzem

Člen 61 – Obveznosti glede vzdrževanja

Člen 62 – Dokončni prevzem

Člen 63 – Kršitev pogodbe

Člen 64 – Odpoved s strani naročnika

Člen 65 – Odpoved s strani izvajalca

Člen 66 – Višja sila

Člen 67 – Smrt

Člen 68 – Reševanje sporov

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Definicije

1.1 Naslednje definicije se uporabljajo v zvezi s temi splošnimi pogoji in naročilom:

EGS: Evropska gospodarska skupnost,

ČDO: pridružene čezmorske države in ozemlja k EGS,

pogodba o oddaji javnega naročila: podpisani sporazum, ki sta ga sklenili stranki zaradi izvedbe gradbenih del, vključujoč vse priloge in dokumente, ki so sestavni deli sporazuma,

izvajalec: stranka, s katero naročnik sklene pogodbo,

naročnik: država ali pravna oseba, zakonsko urejena po javnem ali zasebnem pravu, ki oddaja naročilo ali v imenu katere se naročilo oddaja izvajalcu,

država naročnika: ČDO, na katere ozemlju se izvajajo naročila za gradnje,

nadzornik: vladni organ, pravna oseba, zakonsko urejena po javnem pravu, ali fizična ali pravna oseba, imenovana s strani naročnika v skladu z zakonodajo države naročnika, ki je odgovorna za usmerjanje in/ali spremljanje izvajanja naročila za gradbena dela in na katerega lahko naročnik prenese pravice in/ali pooblastila v skladu s pogodbo,

zastopnik nadzornika: katera koli fizična ali pravna oseba, ki jo je za to imenoval nadzornik v skladu s pogodbo in jo pooblastil, da ga zastopa pri izvajanju njegovih funkcij in uresničevanju tistih pravic in/ali pooblastil, ki so na njo prenesene. Potemtakem, sklicevanje na nadzornika vključuje njegovega zastopnika, kadar so funkcije, pravice in/ali pooblastila nadzornika prenesene na njegovega zastopnika,

gradnje: začasne in stalne gradnje, ki jih je treba opraviti v skladu z naročilom,

obrat: strojna oprema, naprave, sestavni deli in vsi elementi, ki jih je treba zagotoviti v skladu z naročilom zaradi vključitve v gradnje,

oprema: priprave in druga strojna oprema in, kadar je to v skladu z zakonodajo in/ali prakso države naročnika, začasni objekti na gradbišču, ki so potrebni za izvajanje naročila, vendar izključujoč obrat ali druge postavke, potrebne za oblikovanje sestavnega dela trajnih gradenj,

predizmere in predračun: dokument z razčlembo nalog po postavkah, ki jih je treba opraviti v okviru naročila s ceno na enoto, in navedbami količine ter ustrezne cene na enoto za vsako postavko,

specifikacija cen: popoln pregled cen, vključujoč razčlenitev celotne cene, ki ga predloži ponudnik s svojo ponudbo, po potrebi spremenjeno, in ki je sestavni del naročila s ceno na enoto,

razčlenitev celotne cene: podroben seznam tarif in cen po postavkah, ki pokaže zgradbo cene v naročilu s fiksno ceno, ki pa vseeno ni sestavni del naročila,

pogodbena cena: v naročilu navedeni znesek, ki predstavlja začetno oceno in ki se izplača za izvedbo gradbenih del, ali drugi znesek, za katerega se po izvedbi naročila ugotovi, da se dolguje v skladu s pogodbo,

začasni znesek: znesek, vključen v pogodbo in namenjen za opravljanje dela ali dobave blaga, materialov, obrata ali storitev ali za nepredvidene izdatke, ki se lahko uporabi delno ali v celoti ali sploh ne, kot odredi nadzornik,

načrti: načrti, ki jih zagotovi naročnik in/ali nadzornik, in/ali načrti, ki jih zagotovi izvajalec in odobri nadzornik, v zvezi z opravljanjem gradbenih del,

gradbišče: zemljišče, ki ga zagotovi naročnik, kjer je treba opraviti gradbena dela, in druga zemljišča, navedena v naročilu kot sestavni del gradbišča,

garancijska doba: obdobje, navedeno v naročilu, neposredno po datumu začasnega prevzema, med katerim se od izvajalca zahteva, da dokonča gradbena dela in odpravi pomanjkljivosti ali napake v skladu z navodili nadzornika,

potrdilo o dokončnem prevzemu: potrdilo(-a), ki ga/jih izda nadzornik izvajalcu ob koncu garancijske dobe, z navedbo, da je izvajalec izpolnil svoje obveznosti, da zgradi, dokonča in vzdržuje zadevna gradbena dela,

dan: koledarski dan,

roki: obdobja, navedena v naročilu, ki začnejo teči z dnem po dejanju ali dogodku, ki šteje za izhodiščno točko takega obdobja. Če je zadnji dan obdobja dela prost dan, obdobje poteče ob koncu prvega delovnega dne, ki sledi zadnjemu dnevu obdobja,

pisno sporočilo: vsa rokopisna, natipkana ali natisnjena sporočila, vključujoč teleprinterska sporočila, telegrame in telefakse,

sporočila: potrdila, uradna obvestila, naročila in navodila, ki se izdajo v skladu s pogodbo,

administrativni nalog: katero koli navodilo ali nalog, ki jih v pisni obliki izda nadzornik izvajalcu, v zvezi z izvajanjem gradbenih del,

nacionalna valuta: valuta države naročnika,

tuja valuta: katera koli dopustna valuta, ki ni nacionalna valuta in ki je navedena v pogodbi,

splošna odškodnina: znesek, ki ni predhodno določen v naročilu, o katerem se bodisi stranki dogovorita bodisi ga dodeli sodišče ali arbitražno razsodišče kot nadomestilo, ki ga ena stranka plača drugi, oškodovani stranki zaradi kršitve pogodbe,

fiksna odškodnina: znesek, naveden v naročilu kot odškodnina, ki jo izvajalec plača naročniku zaradi nedokončanih gradbenih del ali njihovega dela v pogodbenem roku ali ga ena stranka plača drugi zaradi katere koli druge kršitve, opredeljene v naročilu,

posebni pogoji: posebni pogoji, ki jih naročnik objavi kot del razpisa za zbiranje ponudb, kakor so po potrebi spremenjeni, in ki so vključeni v naročilo ter se sestojijo iz:

(a) sprememb teh splošnih pogojev;

(b) posebnih pogodbenih določil;

(c) tehničnih specifikacij; in

(d) katere koli druge zadeve, ki je povezana z naročilom.

1.2 Naslovi in napisi se v teh splošnih pogojih ne razumejo kot del le-teh ali upoštevajo pri razlaganju pogodbe.

1.3 Kadar smisel besedila dopušča, se za besede v ednini šteje, da vključujejo množino in obratno, ter za besede v moškem spolu, da vključujejo ženski spol in obratno.

1.4 Besede, ki označujejo osebe ali stranke, vključujejo podjetja in družbe ter katero koli organizacijo s pravno sposobnostjo.

Člen 2

Zakonodaja in jezik, ki se uporabljata za naročilo

2.1 Zakonodaja, ki ureja naročilo, je zakonodaja države naročnika, če ni drugače navedeno v posebnih pogojih.

2.2 Za vse zadeve, ki jih ti splošni pogoji ne obsegajo, se uporablja zakonodaja, ki ureja naročilo.

2.3 Jezik, ki se uporablja za pogodbo in vsa sporočila med izvajalcem, naročnikom in nadzornikom ali njihovimi zastopniki, je naveden v posebnih pogojih.

Člen 3

Prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije

Če ni drugače določeno v naročilu, se uporablja prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije, ki je navedeno v posebnih pogojih.

Člen 4

Obvestila in pisno obveščanje

4.1 Če drugače ni navedeno v posebnih pogojih, se sporočila med naročnikom in/ali nadzornikom na eni strani ter izvajalcem na drugi strani pošiljajo po pošti, s telegramom, teleprinterjem, s telefaksom ali osebno dostavo na ustrezni naslov, ki so ga te stranke določile za ta namen.

4.2 Če pošiljatelj zahteva potrdilo o prejemu, navede to zahtevo v svojem sporočilu in ga zahteva, kadarkoli obstaja rok za prejem sporočila. V vsakem primeru pošiljatelj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo njegovo sporočilo prejeto.

4.3 Kadarkoli naročilo določa, da je treba zagotoviti ali izdati katero koli obvestilo, soglasje, odobritev, potrdilo ali odločitev, so, če ni drugače določeno, to obvestilo, soglasje, odobritev, potrdilo ali odločitev v pisni obliki in se besede "obvestiti", "potrditi", "odobriti" ali "odločiti" razlagajo v tem smislu. Nobeno od teh privolitev, potrdil ali odločitev se ne sme neutemeljeno zavrniti ali zavlačevati.

Člen 5

Nadzornik in zastopnik nadzornika

5.1 Nadzornik opravlja naloge, ki so navedene v naročilu. Razen če je izrecno navedeno v naročilu, nadzornik nima pooblastila za oprostitev izvajalca katerih koli njegovih obveznosti po pogodbi.

5.2 Nadzornik lahko občasno, pri tem da ostane dokončno odgovoren, prenese na svojega zastopnika katere koli dolžnosti in pooblastila, ki so mu zaupana, ter lahko kadarkoli prekliče ta prenos ali nadomesti zastopnika. Vsak tak prenos, preklic ali nadomestitev je v pisni obliki in ne začne veljati, preden se kopija ne dostavi izvajalcu.

5.3 Vsako sporočilo nadzornikovega zastopnika izvajalcu, v skladu s pogoji tega prenosa, ima enako veljavnost, kot da ga je izdal nadzornik, pod pogojem, da:

(a) če nadzornikov zastopnik zaradi lastne napake spregleda pomanjkljivosti katerih koli gradenj, materialov ali obratov, to ne vpliva na nadzornikova pooblastila, da ne odobri takih gradenj, materialov ali obratov ter izda navodila potrebna za odpravo teh;

(b) nadzornik lahko po lastni presoji razveljavi ali spremeni vsebino takega sporočila.

5.4 Navodila in/ali nalogi, ki jih izda nadzornik, imajo obliko administrativnega naloga. Te naloge nadzornik datira, oštevilči in vnese v evidenco ter kopije le-teh, kjer je primerno, osebno izroči izvajalčevemu zastopniku.

Člen 6

Prenos

6.1 Prenos je veljaven samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec prenese svojo pogodbo ali njen del na tretjo osebo.

6.2 Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesti niti pogodbe ali njenega dela niti katere koli koristi ali upravičenja, ki jih v skladu s pogodbo ima, razen v naslednjih primerih:

(a) nakazilo v dobro izvajalčevih bankirjev glede katerih koli denarnih sredstev, ki so zapadla ali bodo zapadla v plačilo v skladu s pogodbo; ali

(b) prenosa izvajalčeve pravice do odškodnine zoper katero koli drugo odgovorno osebo na izvajalčeve zavarovalce, v primerih, ko so zavarovalci poravnali izvajalčevo izgubo ali obveznost.

6.3 Za namen člena 6.2 odobritev prenosa s strani naročnika ne odveže izvajalca njegovih obveznosti glede že izvedenega dela pogodbe ali dela, ki ni prenesen.

6.4 Če izvajalec prenese svojo pogodbo brez odobritve, naročnik lahko brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v členih 63 in 64.

6.5 Prejemnik prenosa mora izpolnjevati merila za izpolnjevanje pogojev, ki se uporabljajo za dodelitev naročila.

Člen 7

Sklepanje pogodb s podizvajalci

7.1 Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

7.2 Izvajalec ne sme skleniti pogodbe s podizvajalci brez predhodnega pisnega dovoljenja naročnika. Naročnika je treba uradno obvestiti o delu, za katerega se sklene pogodba s podizvajalci, in identiteti podizvajalca. Naročnik, ob ustreznem upoštevanju določb člena 4.3, v 30 dneh od prejetja obvestila obvesti izvajalca o svoji odločitvi, navajajoč razloge, če zavrne odobritev.

7.3 Izvajalec pri izbiri podizvajalcev da prednost fizičnim osebam, družbam ali podjetjem države naročnika, ki so sposobni izvesti potrebno delo ob podobnih pogojih.

7.4 Podizvajalci morajo izpolnjevati merila za izpolnjevanje pogojev, ki se uporabljajo za dodelitev naročila.

7.5 Upoštevajoč člen 52, naročnik nima nobenih pogodbenih odnosov s podizvajalci.

7.6 Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za katerikoli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede katerikoli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli njegovih obveznosti po naročilu.

7.7 Če je podizvajalec prevzel katero koli trajno obveznost do izvajalca, za obdobje, ki je daljše od obdobja garancijske dobe po pogodbi, v zvezi z opravljeno gradnjo ali blagom, materiali, obratom ali storitvami, ki jih dobavi podizvajalec, izvajalec kadarkoli po poteku garancijske dobe na naročnika nemudoma prenese – na željo in stroške naročnika – korist iz te obveznosti za del obdobja, ki še ni potekel.

7.8 Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, naročnik lahko brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v členih 63 in 64.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Člen 8

Zagotovitev dokumentov

8.1 V 30 dneh po predložitvi garancije za izvedbo, predvidene v členu 15, nadzornik zagotovi izvajalcu brezplačno kopijo načrtov, pripravljenih za izvedbo naročila, kakor tudi dve kopiji specifikacij in druge pogodbene dokumentacije. Izvajalec lahko kupi dodatne kopije teh načrtov, specifikacij in druge dokumentacije, če so na razpolago. Izvajalec po izdaji garancijskega potrdila ali po končnem prevzemu vrne nadzorniku vse načrte, specifikacije in drugo pogodbeno dokumentacijo.

8.2 Izvajalec, če to ni nujno za namene naročila, ne sme brez predhodne privolitve nadzornika uporabljati ali posredovati tretji osebi načrtov, specifikacij in druge dokumentacije, ki jih je dobil od naročnika.

8.3 Nadzornik je pooblaščen za izdajo administrativnih nalogov izvajalcu, vključno z dopolnilno dokumentacijo in navodili, ki utegnejo biti potrebni za pravilno in ustrezno izvedbo gradenj in odpravo pomanjkljivosti.

Člen 9

Dostop do gradbišča

9.1 Naročnik pravočasno in glede na napredek pri delu da izvajalcu na voljo gradbišče in dostop do njega v skladu z izvedbenim programom iz teh splošnih pogojev. Izvajalec na primeren način nudi drugim osebam možnosti za opravljanje njihovega dela, ki je določeno v posebnih pogojih ali kakor so zahtevana v administrativnih nalogih.

9.2 Izvajalec ne sme uporabljati zemljišč, ki mu jih je zagotovil naročnik, v druge namene, razen za izvedbo naročila.

9.3 Izvajalec ohranja v dobrem stanju vse prostore, ki jih je dobil na razpolago, med tem ko jih uporablja, in jih, če tako zahteva naročnik ali nadzornik, povrne v prvotno stanje po dokončanju pogodbe, upoštevajoč normalno obrabo.

9.4 Izvajalec ni upravičen do plačila za katere koli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno pobudo.

Člen 10

Pomoč v zvezi z lokalnimi predpisi

10.1 Izvajalec lahko naročnika zaprosi za pomoč pri pridobivanju besedil zakonov, predpisov in informacij v zvezi z lokalnimi običaji, odredbami ali lokalnimi predpisi v državi, v kateri so locirane gradnje, ki utegnejo vplivati na izvajalca pri izpolnjevanju njegovih obveznosti po pogodbi. Naročnik lahko zagotovi zaprošeno pomoč izvajalcu na stroške izvajalca.

10.2 Naročnik – ob upoštevanju zakonov in drugih predpisov o zaposlovanju in delu tujcev države, kjer je treba opraviti gradnje – stori vse, kar je potrebno, da izvajalcu olajša pridobitev vseh potrebnih viz in dovoljenj, vključujoč dovoljenje za delo in bivanje, za osebje, katerega storitve so po mnenju izvajalca in naročnika potrebne, kakor tudi dovoljenj za bivanje za njihove družine.

Člen 11

Zamude pri plačilih osebju izvajalca

Naročnik lahko – kadar pride do zamude pri izplačilu zapadlih plač in drugih plačil izvajalčevim zaposlenim ter nadomestil in prispevkov, določenih z zakonodajo države, v kateri so gradnje locirane – obvesti izvajalca, da namerava neposredno izplačati te plače, plačila, nadomestila in prispevke v 15 dneh od obvestila. Če izvajalec oporeka temu, da so ta plačila zapadla, v 15 dneh poda za naročnika utemeljeno izjavo. Če naročnik po preučitvi te izjave meni, da je plače in druga plačila treba izplačati, lahko te plače, plačila, nadomestila in prispevke izplača sam iz zneskov, ki jih dolguje izvajalcu. Če tega ne stori, lahko pridobi sredstva iz katerih koli garancij, določenih v teh splošnih pogojih. Noben ukrep, ki ga sprejme naročnik v skladu s tem členom, ne odveže izvajalca njegovih obveznosti do njegovih zaposlenih, razen v obsegu, v katerem se mogoče s tem ukrepom izpolni katera koli obveznost. S tem naročnik ne prevzame nobene odgovornosti do izvajalčevih zaposlenih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Člen 12

Splošne obveznosti

12.1 Izvajalec ob dolžni skrbi in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe, načrtuje gradbena dela v obsegu, kot je določen v naročilu, jih izvrši, dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti pri gradbenem delu. Izvajalec zagotovi vse vodenje, osebje, materiale, obrat, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno, potrebno pri projektiranju, izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti, če je tako navedeno v naročilu ali je to iz njega mogoče upravičeno sklepati.

12.2 Izvajalec prevzame polno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v okviru naročila.

12.3 Izvajalec ravna v skladu z administrativnimi nalogi, ki jih izda nadzornik. Če izvajalec meni, da zahteve iz administrativnih nalogov presegajo pooblastila nadzornika ali obseg naročila, sporoči to nadzorniku z obrazložitvijo v zastaralnem roku 30 dni po prejetju naloga. To sporočilo ne odloži izvrševanja administrativnega naloga.

12.4 Izvajalec spoštuje in se ravna po vseh zakonih in predpisih, veljavnih v državi naročnika, in zagotovi, da tudi njegovo osebje, njihovi svojci in njegovi lokalni zaposleni spoštujejo te zakone in predpise in se po njih ravnajo. Izvajalec odškoduje naročnika v primeru terjatev in postopkov, ki izhajajo iz katere koli kršitve teh zakonov in predpisov s strani izvajalca njegovih zaposlenih ter njihovih svojcev.

12.5 Če izvajalec ali katerikoli njegovih podizvajalcev, pooblaščencev ali nameščencev ponudi, da bo dal, ali privoli v to, da bo ponudil ali da bo dal, ali da katerikoli osebi kakršno koli podkupnino, darilo, nagrado ali provizijo kot spodbudo ali nagrado, da stori ali opusti dejanje, povezano s pogodbo ali pogodbami z naročnikom, ali zato, da se prikrajša ali da prednost katerikoli osebi, povezani s pogodbo ali pogodbami z naročnikom, potem lahko naročnik, brez poseganja v katere koli pridobljene pravice izvajalca po pogodbi, odpove pogodbo, pri čemer se uporabljajo določbe členov 63 in 64.

12.6 Izvajalec obravnava vse dokumente in informacije, ki jih pridobi v zvezi s pogodbo, kot zasebne in zaupne ter ne sme, razen če to utegne biti potrebno za namene izvedbe le-te, objaviti ali razkriti katerih koli podrobnosti iz naročila brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ali nadzornika po posvetovanju z naročnikom. Če pride do nesoglasja glede potrebe po morebitni objavi ali razkritju za namen naročila, je odločitev naročnika dokončna.

12.7 Če je izvajalec mešano podjetje ali konzorcij iz dveh ali več oseb, so vse te osebe skupno in solidarno zavezane za izpolnjevanje pogojev iz naročila v skladu z zakonodajo države naročnika ter na zahtevo naročnika imenujejo eno teh oseb kot vodjo, ki je pooblačen, v imenu podjetja ali konzorcija sklepati zavezujoče dogovore. Sestava ali statut mešanega podjetja ali konzorcija se ne spreminja brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Člen 13

Vodenje gradnje

13.1 Izvajalec sam vodi gradbena dela ali za to imenuje zastopnika. To imenovanje se predloži nadzorniku v odobritev. Odobritev se lahko kadarkoli prekliče. Če nadzornik zavrne odobritev imenovanja ali ga prekliče, navede razloge za zavrnitev, ki so podlaga za njegovo odločitev, izvajalec pa mora nemudoma predložiti alternativno imenovanje.

13.2 Če nadzornik prekliče svojo odobritev za izvajalčevega zastopnika, izvajalec, čim prej je mogoče po prejemu obvestila o tem preklicu, odstrani zastopnika od izvajanja gradnje in ga nadomesti z drugim zastopnikom, ki ga je nadzornik odobril.

13.3 Izvajalčev zastopnik ima polno pooblastilo sprejeti katero koli odločitev v zvezi z izvedbo gradenj, prevzemati in izvajati administrativne naloge ter sopodpisati gradbeni dnevnik iz člena 39 ali prilogo, kjer je to primerno. V vsakem primeru je izvajalec odgovoren za zagotovitev, da se gradbena dela opravijo zadovoljivo, vključujoč zagotovitev, da se njegovi zaposleni in njegovi podizvajalci ter njihovi zaposleni ravnajo po specifikacijah in administrativnih nalogih.

Člen 14

Osebje

14.1 Število oseb, ki jih zaposluje izvajalec, mora biti zadostno in dovoljevati optimalno uporabo človeških virov države, v kateri so gradbena dela locirana. Ti zaposleni morajo imeti veščine in izkušnje, potrebne za zagotovitev predpisanega napredka pri gradbenih delih in njihove zadovoljive izvedbe. Izvajalec nemudoma nadomesti vse zaposlene, za katere nadzornik meni, da lahko ogrozijo zadovoljivo izvedbo gradbenih del.

14.2 Stopnja nadomestil in splošni pogoji za delo, kakor so določeni v zakonodaji države naročnika, se uporabljajo kot najmanjša obveznost za zaposlene na delovišču.

Člen 15

Garancija za izvedbo

15.1 Izvajalec v 30 dneh od prejetja obvestila o dodelitvi naročila, predloži naročniku garancijo za celovito in pravilno izvedbo naročila. Znesek garancije je določen v posebnih pogojih in ne presega 10 % zneska pogodbene cene, vključujoč vse zneske, določene v dodatnih klavzulah v pogodbi, razen če posebni pogoji določajo drugače. Vendar v nobenem primeru ne presega 20 % te cene.

15.2 Garancija za izvedbo je namenjena plačilu za katero koli izgubo, ki jo ima naročnik in ki izhaja iz izvajalčevega, nepopolnega ali nepravilnega izpolnjevanja obveznosti po pogodbi.

15.3 Garancija za izvedbo ima obliko, ki je navedena v posebnih pogojih, ter se lahko zagotovi v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka, obveznice, ki jo je zagotovila zavarovalnica in/ali drug izdajatelj obveznic, nepreklicnega akreditiva ali gotovinskega pologa pri naročniku. Če je treba garancijo za izvedbo zagotoviti v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka ali obveznice, jih izda banka ali drug izdajatelj obveznic in/ali zavarovalnica, odobrena s strani naročnika v skladu z merili za dodelitev naročila.

15.4 Če ni drugače navedeno v posebnih pogojih, se garancija za izvedbo izstavi v valutah in razmerju, v katerih je plačljivo naročilo.

15.5 Pred zagotovitvijo garancije se ne opravijo nobena plačila v korist izvajalca. Garancija ostane veljavna do popolne in pravilne izvedbe naročila.

15.6 Med izvajanjem naročila garancija preneha veljati, če fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja garancijo, ne more ravnati v skladu s svojimi obveznostmi. Naročnik pošlje uradno obvestilo izvajalcu, da zagotovi novo garancijo pod enakimi pogoji kot prejšnjo. Če izvajalec ne zagotovi nove garancije, naročnik lahko odpove pogodbo.

15.7 Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati zaradi nobenega razloga. Pred katero koli terjatvijo na podlagi garancije za izvedbo naročnik obvesti izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala.

15.8 Če v pogodbi ni drugače predvideno, se garancija za izvedbo sprosti v 30 dneh po izdaji podpisanega končnega obračuna iz člena 51.

Člen 16

Zavarovanje

16.1 Izvajalec sklene zavarovanje v imenu naročnika in svojem lastnem imenu proti izgubi ali škodi, za katere je odgovoren po pogodbi. To zavarovanje, če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, obsega:

(a) gradbena dela skupaj z materiali in obrati, ki se v njih vgradijo, za polne nadomestitvene stroške za izgubo ali škodo zaradi katerega koli razloga, razen višje sile ali tveganj, ki jih po pogodbi prevzame naročnik;

(b) dodatni znesek v višini 15 % takih nadomestitvenih stroškov, ali pa, kot ga določajo posebni pogoji, za kritje katerih koli dodatnih stroškov nastalih zaradi izgube ali škode, vključujoč plačila za strokovno delo in stroške rušenja ter odstranitve katerega koli dela gradbenih del in odstranitev ruševin katere koli vrste;

(c) izvajalčevo opremo in druge predmete, ki jih je izvajalec prinesel na gradbišče, za vsoto, ki je zadostna za zagotovitev njihove nadomestitve na delovišču.

16.2 Izvajalec lahko nadomesti zavarovanje iz člena 16.1 s splošno zavarovalno polico, ki obsega, med drugim, elemente iz člena 16.1 (a), (b) in (c). V tem primeru izvajalec obvesti zavarovalca o zahtevah naročnika.

16.3 Izvajalec sklene zavarovanje, obsegajoče njegovo odgovornost glede nesreč pri delu in civilnopravne odgovornosti, ki izhaja iz izvedbe gradbenih del, do katere koli osebe, zaposlene pri gradbenih delih z njegove strani, do naročnika ter katerega koli njegovega zaposlenega. Ta odgovornost je neomejena v primeru telesnih poškodb.

16.4 Izvajalec sklene zavarovanje, obsegajoče odgovornost glede tveganj in civilnopravne odgovornosti, ki izhaja iz njemu pripisanega dejanja ali opustitve, do njegovih pravnih naslednikov ali pooblaščencev. To zavarovanje sklene vsaj za znesek, ki je naveden v posebnih pogojih. Poleg tega zagotovi, da vsi njegovi podizvajalci sklenejo podobno zavarovanje.

16.5 Vsa zavarovanja iz tega člena se sklenejo v 30 dneh od obvestila o dodelitvi naročila in se morajo predložiti v potrditev naročniku. To zavarovanje začne veljati ob začetku gradbenih del in je veljavno do končnega prevzema gradbenih del. Izvajalec predloži naročniku zavarovalno polico in brez odlašanja dokaze o rednem plačevanju premij, kadarkoli to od njega zahteva naročnik ali nadzornik.

16.6 Ne glede na obveznosti izvajalca glede zavarovanja v skladu s členom 16 je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika in nadzornika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi s temi gradbenimi deli.

Člen 17

Izvedbeni program

17.1 Izvajalec pripravi izvedbeni program naročila v skladu s posebnimi pogoji in ga predloži naročniku v odobritev. Ta program vključuje vsaj naslednje:

(a) zaporedje izvajanja gradbenih del, ki ga predlaga izvajalec;

(b) roke, v katerih se zahteva predložitev in odobritev načrtov;

(c) splošni opis metod, ki jih izvajalec predlaga v sprejetje za izvedbo gradbenih del; in

(d) nadaljnje podrobnosti in informacije, ki jih nadzornik utegne upravičeno zahtevati.

17.2 Nadzornikova odobritev programa ne oprosti izvajalca katerih koli njegovih obveznosti po pogodbi.

17.3 Program se ne sme bistveno spreminjati brez odobritve nadzornika. Vendar če, napredek pri gradbenih delih ni v skladu s programom, lahko nadzornik da navodilo izvajalcu, da popravi program in mu predloži popravljen program v odobritev.

Člen 18

Podrobna razčlenitev cen

18.1 Kjer je to primerno in v roku, ki ni daljši kakor 20 dni po utemeljenem zahtevku nadzornika, izvajalec zagotovi podrobno razčlenitev svojih tarif in cen, kadar se ta razčlenitev zahteva za katerikoli namen v zvezi s pogodbo.

18.2 Izvajalec po obvestilu o dodelitvi naročila in v roku iz posebnih pogojev za četrtletna obdobja predloži nadzorniku v njegovo informacijo podrobno oceno o denarnih tokovih v zvezi z vsemi plačili, ki lahko po pogodbi zapadejo v plačilo izvajalcu. Kasneje izvajalec četrtletno zagotovi popravljeno oceno o denarnih tokovih, če nadzornik tako zahteva. Iz tega sporočila ne izhaja nobena obveznost za naročnika ali nadzornika.

Člen 19

Izvajalčevi načrti

19.1 Izvajalec predloži nadzorniku v odobritev.

(a) tiste načrte, dokumente, vzorce in/ali modele, ki utegnejo biti navedeni v pogodbi, v roku, določenem v pogodbi ali v izvedbenem programu;

(b) tiste načrte v zvezi z izvedbo naročila, ki jih nadzornik utegne upravičeno zahtevati.

19.2 Če nadzornik ne sporoči svoje odločitve glede odobritve iz člena 19.1 v roku iz pogodbe ali odobrenega izvedbenega programa, se šteje, da so ti načrti, dokumenti, vzorci ali modeli odobreni ob poteku določenega roka. Če ni določen noben rok, se šteje, da so odobreni 30 dni po prejetju.

19.3 Nadzornik podpiše ali drugače označi odobrene načrte, dokumente, vzorce in modele ter se od njih ne odstopa, razen če nadzornik zahteva drugače. Vsi izvajalčevi načrti, dokumenti, vzorci ali modeli, ki jih nadzornik ni odobril, se nemudoma spremenijo tako, da izpolnjujejo zahteve nadzornika, ter se mu ponovno predložijo v odobritev.

19.4 Izvajalec zagotovi dodatne kopije odobrenih načrtov v obliki in številu iz pogodbe ali iz kasnejših administrativnih nalogov.

19.5 Nadzornikova odobritev načrtov, dokumentov, vzorcev ali modelov ne odveže izvajalca nobenih njegovih obveznosti po pogodbi.

19.6 Nadzornik ima pravico ob vsakem primernem času pregledati vse pogodbene načrte, dokumente, vzorce ali modele v prostorih izvajalca.

19.7 Izvajalec pred začasnim prevzemom gradbenih del zagotovi navodila za obratovanje in vzdrževanje skupaj z načrti, ki so tako podrobni, da omogočajo naročniku upravljanje, vzdrževanje, nastavitve in popravilo vseh delov gradnje. Navodila in načrti so, če ni drugače navedeno v posebnih pogojih, v istem jeziku kot naročilo ter v taki obliki in številu, kakor je navedeno v naročilu. Za namene začasnega prevzema se šteje, da gradbena dela niso dokončana, dokler se ta navodila in načrti ne zagotovijo naročniku.

Člen 20

Primernost ponudbenih cen

20.1 V zvezi z izvajalcem se šteje, da je pregledal in preveril gradbišče in njegovo okolico ter se pred predložitvijo svoje ponudbe prepričal o naravi terena in podtalja kakor tudi upošteval obliko in vrste gradbišča, obseg in naravo potrebnega dela in materialov za dokončanje gradbenih del, povezave in dostop do gradbišča, namestitev, ki jo utegne potrebovati, in na splošno, da je pridobil vse potrebne informacije glede tveganj, nepredvidljivih primerov in vseh drugih okoliščin, ki vplivajo na njegovo ponudbo ali jo zadevajo.

20.2 V zvezi z izvajalcem se šteje, da se je pred predložitvijo svoje ponudbe prepričal o pravilnosti in primernosti ponudbe ter tarifah in cenah v predizmerah in predračunu ali specifikaciji cen, ki krijejo, če v naročilu ni drugače predvideno, vse njegove obveznosti po pogodbi.

20.3 Ker se šteje, da je izvajalec določil svoje cene na podlagi svojih lastnih izračunov, postopkov in ocen, izvajalec brez dodatnega plačila opravi vsako delo, ki je predmet katere koli postavke v njegovi ponudbi, za katerega ni navedel niti cene na enoto niti fiksnega zneska.

Člen 21

Izjemna tveganja

21.1 Če izvajalec med izvajanjem gradbenih del naleti na umetne ovire ali naravne razmere, ki jih izkušeni izvajalec ne bi bil mogel razumno predvideti, in če je izvajalec mnenja, da bodo zaradi tega nastali dodatni stroški in/ali da bo potrebno podaljšanje roka za izvedbo naročila, o tem obvesti nadzornika v skladu s členoma 35 in/ali 55. Izvajalec v tem obvestilu podrobno navede umetne ovire in/ali naravne razmere s podrobnimi podatki o njihovih pričakovanih učinkih, ukrepih, ki jih izvaja ali jih namerava sprejeti, ter dolžino pričakovane zamude ali pričakovanih motenj pri izvajanju gradbenih del.

21.2 Po prejetju obvestila nadzornik lahko, med drugim:

(a) zahteva od izvajalca zagotovitev ocene stroškov ukrepov, ki jih izvaja ali jih namerava sprejeti;

(b) odobri ukrepe iz člena 21.2 (a) s spremembami ali brez;

(c) poda pisna navodila, kako je treba ravnati glede umetne ovire ali naravne razmere;

(d) odredi spremembo, začasno prekinitev ali odpoved pogodbe.

21.3 Do obsega za katerega nadzornik odloči, da dela ali celote navedenih umetnih ovir ali naravnih razmer izkušeni izvajalec ne bi bil mogel po logični poti predvideti, nadzornik:

(a) upošteva morebitno zamudo izvajalca, ki izhaja iz teh ovir ali razmer, pri določanju morebitnega podaljšanja roka izvedbe, do katerega je izvajalec upravičen na podlagi člena 35; in/ali

(b) v primeru umetnih ovir ali naravnih razmer, razen vremenskih razmer, določi dodatna plačila izvajalcu v skladu s členom 55.

21.4 Vremenske razmere ne upravičujejo izvajalca do terjatev na podlagi člena 55.

21.5 Če nadzornik odloči, da bi izkušeni izvajalec lahko predvidel, delno ali v celoti, umetne ovire ali naravne razmere, obvesti o tem izvajalca, čim prej je mogoče.

Člen 22

Varnost na gradbiščih

22.1 Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča katerikoli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila, razen osebam, ki jih je pooblastil nadzornik.

22.2 Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil katero koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja gradbenih del.

22.3 Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in inštalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo. Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.

22.4 Če so med izvajanjem naročila potrebni nujni ukrepi za preprečitev tveganja pred nesrečo ali škodo ali za zagotovitev varnosti po katerikoli nesreči ali škodi, nadzornik uradno obvesti izvajalca, da naredi, kar je potrebno. Če izvajalec noče ali ne more sprejeti potrebnih ukrepov, nadzornik lahko opravi to delo in ga zaračuna izvajalcu toliko, kolikor je izvajalec odgovoren.

Člen 23

Zaščita sosednje posesti

23.1 Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih motenj na tem premoženju.

23.2 Izvajalec odškoduje naročnika za finančne posledice vseh terjatev lastnikov sosednje posesti ali prebivalcev, do obsega odgovornosti izvajalca in če škoda na okoliškem premoženju ne izhaja iz tveganja, nastalega s projektom ali metodo gradnje, ki jo je od izvajalca zahteval naročnik ali nadzornik.

Člen 24

Oviranje prometa

24.1 Izvajalec zagotovi, da gradbena dela in inštalacije ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih povezavah, kot so ceste, železnice, vodne poti in letališča, razen če je to dovoljeno v posebnih pogojih. Zlasti upošteva omejitve teže pri izbiranju poti in vozil.

24.2 Vsi posebni ukrepi, za katere izvajalec meni, da so potrebni, ali ki so navedeni v posebnih pogojih ali jih zahteva naročnik zaradi zaščite ali utrditve cestnih odsekov, poti ali mostov, so na stroške izvajalca, ne glede na to ali jih je izvajalec izvedel ali ne. Izvajalec obvesti nadzornika o vseh posebnih ukrepih, ki jih namerava sprejeti, preden jih začne izvajati. Popravilo katere koli škode na cestah, poteh ali mostovih, ki se povzroči s prevozom materialov, obrata ali opreme, je na stroške izvajalca.

Člen 25

Kabli in vodi

25.1 Če izvajalec med izvajanjem gradbenih del naleti na oznake, ki kažejo potek podzemnih kablov, vodov in inštalacij, ohrani take oznake na tem mestu ali jih ponovno namesti, če izvedba gradbenih del zahteva njihovo začasno odstranitev. Za s tem povezano dejavnost je potrebna odobritev nadzornika.

25.2 Izvajalec je odgovoren za ohranitev, odstranitev in ponovno namestitev, odvisno od primera, kablov, vodov in inštalacij, ki jih je navedel naročnik v naročilu, ter za zadevne stroške.

25.3 Če prisotnost kablov, vodov ali inštalacij ni navedena v naročilu, temveč je odkrita na podlagi oznak in drugih podatkov, je splošna dolžnost izvajalca da skrbno ravna ter upošteva podobne obveznosti v zvezi z ohranitvijo, odstranitvijo in ponovne namestitve le-teh. V tem primeru naročnik nadomesti stroške izvajalcu, v obsegu del, ki so bila nujno potrebna za izvedbo naročila.

25.4 Vendar za obveznosti glede odstranitve ali nadomestitve kablov, vodovodov in inštalacij ter za stroške, povezane s tem, ni odgovoren izvajalec, če naročnik sklene sprejeti to odgovornost. Enako velja, če so ta obveznost in stroški, ki iz tega izhajajo, naloga drugega specialnega upravljavca ali pooblaščencu.

25.5 Če je za katero koli delo na gradbišču verjetno, da bo povzročilo motnje ali škodo javnim oskrbovalnim storitvam, izvajalec nemudoma pisno obvesti nadzornika, ob upoštevanju zadostnega časa, ki omogoči pravočasno sprejetje ustreznih ukrepov in nadaljevanje normalnega dela.

Člen 26

Zakoličenje gradbišča

26.1 Izvajalec je odgovoren za:

(a) natančno zakoličenje gradnje v zvezi z izvirnimi oznakami, linijami in nivoji, v skladu s podatki, ki jih je predložil nadzornik;

(b) natančnost položaja, nivoja, dimenzij in poravnave vseh delov gradbenih del; in

(c) zagotovitev vseh potrebnih inštrumentov, naprav in del v zvezi z navedenimi odgovornostmi.

26.2 Če kadarkoli med izvajanjem gradbenih del pride do kakršne koli napake glede položaja, nivoja, dimenzij ali poravnave v katerem koli delu gradbenih del, izvajalec, če tako zahteva nadzornik, na svoje stroške odpravi to napako na način, ki ustreza nadzorniku, razen če je ta napaka nastala na podlagi netočnih podatkov, zagotovljenih s strani nadzornika, v katerem primeru je naročnik odgovoren za stroške odpravljanja napake.

26.3 Nadzornikov pregled katerih koli zakoličenj ali katere koli linije ali nivoja na noben način ne odveže izvajalca njegove odgovornosti za točnost le-teh in izvajalec skrbno zaščiti ter ohrani vse oznake, ograje, količke in druge predmete, uporabljene pri zakoličenju gradbenih del.

Člen 27

Ruševine

27.1 Kadar naročilo vključuje rušitvena dela, postanejo materiali in predmeti, nastali s tem uničenjem, last izvajalca, če ni drugače predvideno v posebnih pogojih ali v zakonodaji države naročnika ter ob upoštevanju določb člena 28.

27.2 Če je v posebnih pogojih lastništvo nad materiali ali vseh oziroma dela predmetov, nastalih z rušitvenimi deli, pridržano za naročnika, izvajalec sprejme vse potrebne varstvene ukrepe za zagotovitev ohranitve le-teh. Izvajalec je odgovoren za vsako uničenje ali škodo v zvezi s temi materiali ali predmeti, ki jih povzroči on ali njegovi pooblaščenci.

27.3 Ne glede na to, kako naročnik namerava uporabiti materiale in predmete, nad katerimi si je pridržal lastništvo, vse stroške, nastale pri prevozu in skladiščenju le-teh in vse stroške skladiščenja na kraju, ki ga je določil nadzornik, krije izvajalec za vsak prevoz do 100 metrov.

27.4 Če posebni pogoji ne predvidevajo drugače, izvajalec na svoje stroške postopno odstrani z gradbišča kršje in druge ruševine, odpadke in smeti.

Člen 28

Odkritja

28.1 O odkritjih med izkopavanjem ali rušitvenimi deli, ne glede na njihov pomen, je nadzornik nemudoma obveščen. Nadzornik odloča, kako je treba ravnati s temi odkritji, primerno upoštevajoč zakonodajo države nadzornika.

28.2 Naročnik si pridrži lastninsko pravico nad materiali, najdenimi med izkopavanjem in rušitvenimi deli, opravljenimi na njegovem zemljišču, ob nadomestilu izvajalcu za vsak poseben trud.

28.3 Artefakti, starine in naravni, numizmatični ali drugi predmeti, ki imajo znanstven pomen, kakor tudi redki predmeti ali predmeti, narejeni iz dragocenih kovin, najdeni med izkopavanjem ali rušitvenemi deli, so lastništvo naročnika.

28.4 V primeru nesoglasja ima naročnik izključno pristojnost, da odloča o okoliščinah iz člena 28.1 in 28.3.

Člen 29

Začasne gradnje

29.1 Izvajalec na svoje stroške opravi vsa začasna gradben dela zaradi zagotovitve izvedbe gradbenih del. Nadzorniku predloži načrte za začasna gradbena dela, ki jih namerava uporabiti, kot so zagatni jez, zidarski oder, ogredje in opaž. Izvajalec upošteva vse nadzornikove pripombe, vendar prevzame odgovornost za te načrte.

29.2 Če je projektiranje začasnih gradenj navedeno v posebnih pogojih kot odgovornost naročnika, nadzornik zagotovi izvajalcu vse potrebne načrte v primernem času, ki omogoča izvajalcu, da začne z začasnimi gradbenimi deli v skladu s svojim programom. V teh primerih je izključno naročnik odgovoren za varnost in ustreznost projekta. Toda za pravilno gradnjo je odgovoren izvajalec.

Člen 30

Raziskave tal

Ob upoštevanju posebnih pogojev in tehničnih specifikacij izvajalec da na razpolago nadzorniku potrebno osebje in opremo za opravljanje raziskav tal, za katere nadzornik utemeljeno meni, da so potrebne. Izvajalec dobi nadomestilo za dejanske stroške v zvezi z delovno silo in opremo, ki je bila uporabljena pri tem delu, če to ni predvideno že v pogodbi.

Člen 31

Prekrivanje naročil

31.1 Izvajalec v skladu z zahtevami nadzornika, na primeren način omogoči izvajanje del drugemu izvajalcu, ki ga zaposluje naročnik, in njegovim delavcem, naročnikovim delavcem in delavcem katerih koli drugih javnih organov, ki utegnejo biti zaposleni na gradbišču ali v njegovi bližini, pri izvedbi katerega koli dela, ki ni vključeno v pogodbo, ali izvajajo naročilo, ki ga je naročnik oddal v zvezi z gradbenimi deli ali pomožno k njim.

31.2 Vendar, če izvajalec na pisni zahtevek nadzornika da kateremu koli izvajalcu, javnemu organu ali naročniku na razpolago katere koli ceste ali poti, za katerih vzdrževanje je odgovoren izvajalec, ali dovoli katerikoli teh oseb uporabo svojih začasnih gradbenih del, zidarskega odra ali druge opreme na gradbišču, ali zagotovi kakršne koli druge storitve, ki niso določene v naročilu, naročnik izplača izvajalcu za tako uporabo ali storitev take zneske in/ali odobri tako podaljšanje roka, ki so po mnenju nadzornika primerni.

31.3 Izvajalec zaradi člena 31 ni oproščen nobene njegovih obveznosti po pogodbi niti je upravičen do katerih koli terjatev, razen tistih iz člena 31.2.

Člen 32

Patenti in licence

Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, izvajalec razbremeni naročnika in nadzornika pred katero koli terjatvijo, ki izhaja iz uporabe, kakor je navedena v naročilu, patentov, licenc, načrtov, projektov, modelov ali zaščitnih znakov ali blagovnih znamk, razen če ta kršitev izhaja iz upoštevanja projekta ali specifikacije, ki jih je zagotovil naročnik in/ali nadzornik.

ZAČETEK IN ZAMUDE

Člen 33

Nalog za začetek

33.1 Naročnik določi datum, na katerega je treba začeti izvajanje naročila in z njim seznani izvajalca bodisi v obvestilu o dodelitvi naročila ali z administrativnim nalogom, ki ga izda nadzornik.

33.2 Datum začetka izvedbe je najkasneje 180 dni po obvestilu o dodelitvi naročila, če se stranki ne dogovorita drugače.

Člen 34

Rok izvedbe

Rok izvedbe se začne na datum, določen v skladu s členom 33.1, in velja kot je navedeno v naročilu brez poseganja v podaljšanja roka, ki se lahko odobrijo po členu 35.

Člen 35

Podaljšanje roka izvajanja

35.1 Izvajalec lahko zahteva podaljšanje roka izvajanja, če zamuja ali bo zamujal pri dokončanju pogodbe zaradi katerega koli izmed naslednjih razlogov:

(a) izjemnih vremenskih razmer v državi naročnika;

(b) umetnih ovir ali naravnih razmer, ki jih izkušeni izvajalec upravičeno ne bi bil mogel predvideti;

(c) administrativnih nalogov, ki vplivajo na datum dokončanja, razen tistih, ki izhajajo iz izvajalčevega neizpolnjevanja svojih obveznosti;

(d) naročnikovega neizpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi;

(e) katere koli prekinitev gradbenih del, do katere ni prišlo zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja svojih obveznosti;

(f) višje sile;

(g) katerega koli drugega razloga iz teh splošnih pogojev, do katerega ne pride zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja svojih obveznosti.

35.2 Izvajalec v 30 dneh potem, ko ugotovi, da utegne priti do zamude, obvesti nadzornika o svojem namenu, da bo predložil zahtevek za podaljšanje roka izvajanja, do katerega meni, da je upravičen, in čim prej glede na primernost okoliščin dostavi nadzorniku popolne in podrobne podatke o zahtevku, da bi bilo mogoče ta zahtevek takoj pretehtati.

35.3 Nadzornik s pisnim obvestilom po ustreznih posvetovanjih z naročnikom in po potrebi z izvajalcem odobri podaljšanje roka izvajanja, kakor se lahko upraviči bodisi za nazaj ali za naprej, ali obvesti izvajalca, da ni upravičen do podaljšanja.

Člen 36

Zamude pri izvajanju

36.1 Če izvajalec ne dokonča gradbenih del v roku ali rokih iz naročila, je naročnik, brez uradnega obvestila in brez poseganja v svoja druga pravna sredstva po pogodbi, upravičen do fiksne odškodnine za vsak dan ali del dneva, ki poteče med koncem roka, določenega za izvedbo, ali podaljšanega roka po členu 35, in dejanskim datumom dokončanja, po stopnji in do najvišjega zneska iz posebnih pogojev. Če so gradbena dela predmet delnega prevzema v skladu s členom 59, se lahko fiksna odškodnina, opredeljena v posebnih pogojih, zmanjša glede na razmerje med vrednostjo prevzetega dela in celotno vrednostjo gradnje.

36.2 Če naročnik postane upravičen do najvišje možne terjatve iz člena 36.1, lahko po obvestilu izvajalcu:

(a) zaseže garancijo za izvedbo; in/ali

(b) odpove pogodbo; ter

(c) sklene pogodbo s tretjo osebo na stroške izvajalca zaradi zagotovitve uravnovešenja gradbenih del.

Člen 37

Spremembe

37.1 Nadzornik je pooblaščen, da odredi katero koli spremembo katerega koli dela gradbenih del, ki je potrebna za pravilno dokončanje in/ali delovanje izvedenih gradbenih del. Ta sprememba lahko vključuje dodatke, opustitve, nadomestitve, spremembe kakovosti, količine, obliko, značaja, vrste, položaja, dimenzije, nivoja ali linij in spremembe v določenem zaporedju, metodi ali časovni razporeditvi izvedbe gradbenih del. Noben nalog o spremembi ne sme učinkovati tako, da razveljavi pogodbo, toda morebitni finančni učinek vseh teh sprememb se ovrednoti v skladu s členoma 37.5 in 37.7

37.2 Nobena sprememba se ne sprejme brez administrativnega naloga, razen pod pogojem, da:

(a) nadzornik, če meni, da je treba zaradi katerega koli razloga nalog izdati ustno, potrdi ta nalog v najkrajšem možnem času z administrativnim nalogom;

(b) izvajalec pisno potrdi ustni nalog za namen člena 37.2 (a) in nadzornik takoj pisno ne ugovarja tej potrditvi, se šteje, da je bil administrativni nalog, če v posebnih pogojih ni določeno drugače, izdan zaradi izvajanja spremembe;

(c) se administrativni nalog za spremembo ne zahteva zaradi povečanja ali zmanjšanja količine katerega koli opravljenega dela, če to povečanje ali zmanjšanje izhaja iz količine, ki je toliko večja ali manjša kakor tista v predizmerah in predračunu ali specifikaciji cen.

37.3 Razen kakor je določeno v členu 37.2, nadzornik pred katerim koli administrativnim nalogom o spremembi obvesti izvajalca o naravi in obliki te spremembe. Izvajalec, čim prej je mogoče po tem obvestilu, predloži nadzorniku predlog, ki vključuje:

(a) opis nalog, če so potrebne, ki jih je treba izvesti, ali ukrepe, ki jih je treba sprejeti, ter program izvedbe; in

(b) vse potrebne spremembe izvedbenega programa ali izvajalčevih obveznosti po pogodbi; ter

(c) vse prilagoditve pogodbene cene v skladu s pravili iz člena 37.

37.4 Po prejetju izvajalčevega predloga iz člena 37.3 nadzornik po ustreznem posvetovanju z naročnikom in po potrebi z izvajalcem odloči, čim prej je mogoče, ali se sprememba izvede ali ne. Če nadzornik sklene, da se sprememba izvede, izda administrativni nalog, ki predvidi, da se sprememba opravi po cenah in pod pogoji iz izvajalčevega predloga iz člena 37.3 ali kakor jih je spremenil nadzornik v skladu s členom 37.5

37.5 Cene za vse spremembe, ki jih je odredil nadzornik v skladu s členom 37.2 in 37.4, potrdi nadzornik v skladu z naslednjimi načeli:

(a) če je gradnja podobnega značaja in se izvaja v podobnih razmerah kot delo, ki mu je cena določena v predizmerah in predračunu ali specifikaciji cen, se ovrednoti po tarifah in cenah, vsebovanih v le-teh;

(b) če delo ni podobnega značaja in se ne izvaja v podobnih razmerah, se tarife in cene iz naročila uporabijo kot podlaga za vrednotenje, če je to primerno, kadar ni, ga primerno ovrednoti nadzornik;

(c) če je vrsta ali znesek katere koli spremembe, ki zadeva vrsto ali znesek celotnega naročila ali katerega koli njenega dela, taka, da se po mnenju nadzornika katere koli tarife ali cene iz naročila za vse postavke gradnje zaradi te spremembe izkažejo za neprimerne, potem nadzornik določi to tarifo ali ceno, kakor v danih okoliščinah meni, da je primerno in pravilno;

(d) če je sprememba potrebna zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja svojih obveznosti ali kršitve pogodbe s strani izvajalca, vse dodatne stroške, ki se lahko pripišejo tej spremembi, krije izvajalec.

37.6 Izvajalec po prejetju administrativnega naloga o zahtevani spremembi nadaljuje z izvajanjem spremembe in je pri tem zavezan s temi splošnimi pogoji, kot da bi bila ta sprememba navedena v pogodbi. Dela ne smejo zamujati zaradi čakanja odobritve katerega koli podaljšanja roka za dokončanje ali prilagoditve pogodbene cene. Kadar se nalog za spremembo izda pred prilagoditvijo cene naročila, izvajalec od začetka izvajanja spremembe vodi evidenco o stroških in o času, porabljenem na njej. Ta evidenca je na razpolago nadzorniku za pregled, ob vsakem primernem času.

37.7 Če po začasnem prevzemu povečanje ali zmanjšanje skupne vrednosti gradbenih del, izhajajočih iz administrativnega naloga ali zaradi drugih okoliščin, ki jih izvajalec ni povzročil z neizpolnjevanjem obveznosti, preseže 15 % pogodbene cene, nadzornik po posvetovanju z naročnikom in izvajalcem določi katera koli povečanja ali zmanjšanja pogodbene cene zaradi uporabe člena 37.5. Tako določena cena temelji na znesku, za katerega povečanje ali zmanjšanje vrednosti gradbenih del presega 15 %.

Nadzornik o znesku obvesti naročnika in izvajalca ter se nato ustrezno prilagodi cena.

Člen 38

Prekinitev

38.1 Izvajalec po odredbi nadzornika prekine gradbena dela ali katerikoli njihov del za toliko časa ali tolikokrat ter na tak način, kakor nadzornik meni, da je potrebno.

38.2 Izvajalec med obdobjem prekinitve sprejme zaščitne ukrepe, ki utegnejo biti potrebni zaradi zaščite gradbenih del, obratov, opreme in gradbišča pred vsakim poslabšanjem, izgubo ali škodo. Dodatni stroški, ki nastanejo v zvezi s temi zaščitnimi ukrepi se dodajo pogodbeni ceni, razen če je ta prekinitev:

(a) drugače določena v pogodbi; ali

(b) potrebna zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti; ali

(c) potrebna zaradi običajnih podnebnih razmer na delovišču; ali

(d) potrebna zaradi varnosti ali pravilne izvedbe gradbenih del ali katerega koli njihovega dela, če ta potreba ne izhaja iz katerega koli dejanja ali neizpolnjevanja obveznosti s strani bodisi nadzornika ali naročnika bodisi iz katerih koli izjemnih tveganj iz člena 21.

38.3 Izvajalec ni upravičen do takih dodatkov k pogodbeni ceni, če ne obvesti nadzornika v 30 dneh po prejetju naloga o prekinitvi gradbenih del o svoji nameri, da jih bo zahteval.

38.4 Nadzornik po posvetovanju z naročnikom in izvajalcem določi izredno plačilo in/ali podaljšanje roka izvajanja, ki se odobri izvajalcu v zvezi s takim zahtevkom in ki je po nadzornikovem mnenju pravično in primerno.

38.5 Če je obdobje prekinitve daljše kakor 180 dni in vzrok opustitve ni izvajalčevo neizpolnjevanje obveznosti, izvajalec lahko v 30 dneh v obvestilu nadzorniku zahteva dovoljenje za nadaljevanje gradbenih del ali odpove pogodbo.

MATERIALI IN STROKOVNOST

Člen 39

Gradbeni dnevnik

39.1 Nadzornik na gradbišču vodi gradbeni dnevnik, če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, v katerega vnese vsaj naslednje podatke:

(a) vremenske razmere, ustavitve dela zaradi neugodnega vremena, delovne ure, število in vrsto delavcev, zaposlenih na gradbišču, dobavljene materiale, uporabljeno opremo, nedelujočo opremo, preizkuse, opravljene na kraju samem, poslane vzorce, nepredvidene okoliščine kakor tudi naloge, izdane izvajalcu;

(b) podrobne navedbe vseh elementov glede kakovosti in količine opravljenega dela ter dobavljenega in uporabljenega blaga, ki se lahko preveri na gradbišču in ki zadeva izračun izplačil izvajalcu.

39.2 Navedbe so sestavni del gradbenega dnevnika, vendar se lahko po potrebi zabeležijo v ločenih dokumentih. Tehnična pravila za vnos navedb so določena v posebnih pogojih.

39.3 Izvajalec zagotovi, da se pravočasno ter v skladu s posebnimi pogoji vnesejo navedbe v zvezi z delom, storitvami in dobavami blaga, ki jih ni mogoče meriti ali preveriti kasneje; v primeru, da tega ne stori, sprejme odločitve nadzornika, razen če na svoje lastne stroške ne zagotovi dokazov o nasprotnem.

39.4 Vnose v gradbeni dnevnik med potekom dela podpiše nadzornik in sopodpiše izvajalec ali njegov zastopnik. Če se izvajalec ne strinja, sporoči svoja stališča nadzorniku v 15 dneh od datuma, na katerega je bil vnos ali navedba, ki ji ugovarja, zabeležena. Če ne sopodpiše ali predloži svojih stališč v določenem roku, se šteje, da se izvajalec strinja z zapiski v gradbenem dnevniku. Izvajalec lahko kadarkoli pregleda gradbeni dnevnik ter lahko, brez odstranjevanja dokumenta, naredi ali prejme kopijo vnosov, za katere meni, da jih potrebuje za svojo informacijo.

39.5 Izvajalec na zahtevo zagotovi nadzorniku podatke, ki so potrebni za urejeno vodenje gradbenega dnevnika.

Člen 40

Kakovost gradbenih del in materialov

40.1 Dela, sestavni deli in materiali so usklajeni s specifikacijami, načrti, pregledi, modeli, vzorci, šablonami in drugimi zahtevami v pogodbi, ki so na razpolago naročniku in nadzorniku za namene ugotavljanja istovetnosti med obdobjem izvajanja.

40.2 Za katerikoli začasni tehnični prevzem, predviden v posebnih pogojih, izvajalec pošlje zahtevek nadzorniku. V zahtevku se navede sklic na pogodbo, številko sklopa gradbenih del in kraj, kjer naj se ta prevzem opravi, kot je primerno. Sestavne dele in materiale, navedene v zahtevku, mora glede njihovega izpolnjevanja zahtev za ta prevzem potrditi nadzornik pred njihovo vključitvijo v gradbena dela.

40.3 Tudi če so materiali ali predmeti, ki naj se vključijo v gradbena dela ali v proizvodnjo sestavnih delov, bili tehnično sprejeti na ta način, se še vedno lahko zavrnejo in jih izvajalec mora nemudoma nadomestiti, če dodatno preverjanje pokaže pomanjkanja ali napake. Izvajalcu se lahko ponudi priložnost, da popravi in izboljša materiale in predmete, ki so bili zavrnjeni, vendar bodo ti materiali in predmeti sprejeti za vključitev v gradbena dela samo, če so popravljeni ali izboljšani na način, ki ustreza nadzorniku.

Člen 41

Pregledi in preizkušanje

41.1 Izvajalec zagotovi pravočasno dostavo sestavnih delov in materialov na gradbišče zaradi omogočanja nadzorniku, da nadaljuje s postopkom prevzema teh sestavnih delov in materialov. Za izvajalca se šteje, da je v celoti upošteval težave, ki jih lahko ima v zvezi s tem, in mu ni dovoljeno uveljavljati kakršnih koli razlogov za zamudo pri izpolnjevanju svojih obveznosti.

41.2 Nadzornik ima sam ali preko svojega pooblaščenca pravico pregledati, preiskati, meriti in preizkusiti sestavne dele, materiale in strokovnost izvedbe ter preverjati napredovanje pri pripravi, izdelavi ali proizvodnji vsega, kar je pripravljeno, izdelano ali proizvedeno za dobavo v okviru naročila, zaradi ugotovitve, ali so sestavni deli, materiali in strokovnost izvedbe na zahtevani ravni kakovosti in količine. To se opravi na kraju proizvodnje, izdelave, priprave ali na gradbišču ali drugem kraju, ki utegne biti naveden v naročilu.

41.3 Za namene teh preizkusov in pregledov izvajalec:

(a) zagotovi nadzorniku začasno in brezplačno pomoč, vzorce za preizkušanje, dele, stroje, opremo, orodje ali materiale in delovno silo, ki se običajno zahteva za preglede in preizkuse;

(b) dogovori z nadzornikom čas in kraj preizkusov;

(c) zagotovi nadzorniku ob vsakem primernem času dostop do kraja, kjer je treba opraviti teste.

41.4 Če nadzornik ni prisoten na datum, dogovorjen za preizkuse, izvajalec lahko, če nadzornik ni dal drugačnih navodil, nadaljuje z opravljanjem preizkusov, za katere se šteje, da so opravljeni v nadzornikovi prisotnosti. Izvajalec nemudoma posreduje ustrezno overjene kopije izidov preizkusov nadzorniku, ki so, v primeru, da se ni udeležil preizkusa, zavezujoči.

41.5 Če sestavni deli in materiali opravijo preizkuse iz člena 41, nadzornik obvesti izvajalca ali sopodpiše potrdilo o postopku.

41.6 Če nadzornik in izvajalec ne soglašata glede izidov preizkusov, posredujeta eden drugemu svoja stališča v 15 dneh po nastanku tega nesoglasja. Nadzornik ali izvajalec lahko zahtevata ponovitev teh preizkusov pod enakimi pogoji in v enakih okoliščinah ali jih, če katera koli stran to zahteva, opravi izvedenec, ki ga soglasno izbereta. Vsa poročila o preizkusih se predložijo nadzorniku, ki izide teh testov nemudoma sporoči izvajalcu. Izidi ponovnega preizkušanja so dokončni.

Stroške ponovnega preizkušanja krije stranka, za katere stališča je ponovno preizkušanje pokazalo, da so napačna.

41.7 Pri izvajanju svojih nalog nadzornik in vse osebe, ki jih je ta pooblastil, razkrijejo informacije o metodah proizvodnje in delovanju podjetja, ki so jih pridobili ob pregledih in preizkusih, samo tistim osebam, ki so do tega upravičene.

Člen 42

Zavrnitev

42.1 Sestavni deli in materiali, ki niso določene kakovosti, se zavrnejo. Za zavrnjene sestavne dele ali materiale se lahko uporablja posebna oznaka. Ta ne sme biti taka, da jih spreminja ali vpliva na njihovo tržno vrednost. Izvajalec odstrani z gradbišča zavrnjene sestavne dele in materiale v roku, ki ga določi nadzornik, ki jih ima pravico, če izvajalec tega ne stori, odstraniti na stroške in tveganje izvajalca. Vsako delo, ki vključuje zavrnjene sestavne dele ali materiale, se zavrne.

42.2 Nadzornik je med potekom gradbenih del in pred prevzemom gradbenih del pooblaščen, da odrejanje ali odločanje o:

(a) odstranitvi z gradbišča vseh sestavnih delov ali materialov, ki po mnenju nadzornika niso v skladu s pogodbo, v rokih, ki se lahko navedejo v odredbi;

(b) nadomestitvi s pravilnimi in ustreznimi sestavnimi deli ali materiali; ali

(c) odstranitvi in pravilni ponovni izvedbi ali zadovoljivem popravilu katerega koli dela, za katerega nadzornik meni, kljub prejšnjemu preizkušanju ali vmesnem plačilu v zvezi z njim, da ni v skladu s pogodbo glede sestavnih delov, materialov, strokovnosti izvedbe ali izvajalčevega projekta, za katerega je odgovoren.

42.3 Nadzornik, čim prej je to mogoče, obvesti izvajalca v pisni obliki o svoji odločitvi, navajajoč podrobne podatke o navedenih pomankljivostih.

42.4 Izvajalec, kakor hitro je mogoče, in na svoje stroške odpravi te pomanjkljivosti. Če izvajalec ne izpolni takega naloga, ima naročnik pravico zaposliti druge osebe za izvedbo tega in vse stroške, ki iz teh izhajajo ali k njim spadajo, lahko odšteje od katerih koli denarnih sredstev, ki so zapadla ali bodo zapadla v plačilo izvajalcu.

42.5 Določbe člena 42 ne vplivajo na pravico naročnika do terjatev po členih 36 in 63.

Člen 43

Lastništvo nad obrati in materiali

43.1 Za vso opremo, začasna gradbena dela, obrate in materiale, ki jih je zagotovil izvajalec, se šteje, ko so prineseni na gradbišče, da so namenjeni izključno izvedbi gradbenih del, in izvajalec ne sme odstraniti niti njih niti katerega koli njihovega dela brez poprejšnje privolitve nadzornika, razen za namen premikanja z enega konca gradbišča na drugega. Vendar se ta privolitev ne zahteva v zvezi z vozili, ki prevažajo katero koli osebje, delavce, opremo, začasna gradbena dela, obrate ali materiale na ali iz gradbišča.

43.2 Za vso opremo, začasna gradbena dela, obrate in materiale na gradbišču, ki so v lasti izvajalca ali katere koli druge družbe, v kateri izvajalec ima kontrolni delež, se med izvajanjem gradbenih del lahko v posebnih pogojih predvidi, da:

(a) se prenesejo na naročnika; ali

(b) naročnik pridobi zastavno pravico nad njimi; ali

(c) postanejo predmet katerega koli drugega dogovora, glede prednostne pravice ali varščine.

43.3 V primeru odpovedi pogodbe v skladu s členom 63 zaradi izvajalčeve kršitve pogodbe naročnik ima pravico uporabljati opremo, začasna dela, obrat in materiale na gradbišču zaradi dokončanja gradbenih del.

43.4 Vsak dogovor o izvajalčevem najemu opreme, začasnih gradbenih del, obrata in materialov, prinesenih na gradbišče, vključuje klavzulo, da na pisno zahtevo naročnika v sedmih dneh po datumu, na katerega začne veljati odpoved iz člena 64, in ko se naročnik zaveže, da bo plačal vse stroške najema od tega datuma, lastnik da v najem to opremo, začasna gradbena dela, obrate ali materiale naročniku pod enakimi pogoji, pod katerimi jih je najel izvajalec, pri čemer ima naročnik pravico dovoliti uporabo le-teh kateremu koli drugemu izvajalcu, zaposlenemu pri njemu, zaradi dokončanja gradbenih del po določbah člena 64.3.

43.5 Izvajalec po odpovedi pogodbe pred dokončanjem gradbenih del izroči naročniku vse obrate, začasna gradbena dela, opremo ali materiale, katerih lastništvo je preneseno na naročnika ali nad katerimi je pridobil zastavno pravico v skladu s členom 43.2 Če tega ne stori, naročnik lahko sprejme vse potrebne ukrepe, za katere meni, da so primerni, da pridobi lastništvo nad temi obrati, začasnimi deli, opremo ali materiali in od izvajalca dobil povrnjene stroške, ki jih je s tem imel.

PLAČILA

Člen 44

Splošne določbe

44.1 Plačila se opravijo v nacionalni valuti, če v naročilu ni drugače določeno.

44.2 Administrativni ali tehnični pogoji, ki veljajo za izplačilo predujma, vmesnega in/ali končnega plačila in ki so sprejeti v skladu sčleni 45 do 56, se navedejo v posebnih pogojih.

Člen 45

Naročila z okvirno ceno

45.1 V izjemnih primerih, kadar se dodeli naročilo z okvirno ceno, se zapadli zneski v okviru naročila izračunajo, kot sledi:

(a) kakor za naročila s stroškovno ceno iz člena 49.1 (c); ali

(b) na začetku na osnovi okvirnih cen in, ko so znani pogoji za izvedbo naročila, kakor za naročila s fiksno ceno ali naročila s ceno na enoto iz člena 49.1 (a) in (b), ali kakor za naročila z zbirno ceno.

45.2 Izvajalec zagotovi informacije, ki jih naročnik ali nadzornik upravičeno zahtevata zaradi izračuna glede katere koli zadeve v zvezi s pogodbo. Če ni mogoče doseči soglasja glede vrednosti gradbenih del, plačljive zneske določi nadzornik.

Člen 46

Predujmi

46.1 Če posebni pogoji tako določajo, se izvajalcu na njegovo zahtevo odobrijo predujmi za postopke, povezane z izvedbo gradbenih del v naslednjih primerih:

(a) kot pavšalni znesek predujma, ki mu omogoči poravnati stroške, izhajajoče iz začetka izvajanja naročila;

(b) če zagotovi dokaz o sklenitvi pogodbe o nakupu ali naročilu materialov, obratov, opreme, strojev in orodja, potrebnih za izvedbo naročila, in o katerih koli drugih večjih predhodnih stroških, kot so pridobitev patentov ali stroški za raziskave.

46.2 Posebni pogoji predvidijo znesek predujmov, ki ni večji kakor 10 % izvorne pogodbene cene v zvezi s pavšalnim zneskom iz člena 46.1 (a) in 20 % te cene za vse druge predujme iz člena 46.1 (b).

46.3 Noben predujem se ne odobri, preden:

(a) se sklene pogodba;

(b) se naročniku ne zagotovi garancija za izvedbo po postopku, ki je v skladu s členom 15; in

(c) izvajalec zagotovi naročniku ločeno, neposredno garancijo institucij iz člena 15.3 za celotni znesek predujma, ki ostane v veljavi, dokler izvajalec v celoti ne povrne predujma iz naslova vmesnih plačil po pogodbi.

46.4 Izvajalec uporabi predujem izključno za dejavnosti v zvezi z izvedbo zadevnih gradbenih del. Če izvajalec uporabi katerikoli del predujma za druge namene, predujem takoj zapade in ga je treba vrniti ter izvajalec ne dobi nobenih drugih predujmov.

46.5 Če garancija za predujem preneha veljati in izvajalec ne obnovi njene veljavnosti, naročnik lahko bodisi odšteje znesek, enak znesku predujma, od prihodnjih plačil, ki po pogodbi zapadejo v plačilo izvajalcu, ali uporabi določbe člena 15.6.

46.6 Če se pogodba odpove zaradi katerega koli razloga, se lahko garancije za zavarovanje predujmov vnovčijo takoj zaradi plačila razlike preostanka predujmov, ki jih izvajalec še vedno dolguje, in garant ne sme odlašati s plačilom ali ugovarjati zaradi katerega koli razloga.

46.7 Garancija za predujem iz člena 46 se sprosti, ko se predujmi povrnejo.

46.8 Nadaljnji pogoji in postopki za odobritev in povrnitev predujmov so predvideni v posebnih pogojih.

Člen 47

Zadržani znesek

47.1 Znesek, ki se zadrži pri vmesnih plačilih kot garancija za izpolnitev izvajalčevih obveznosti med garancijsko dobo, in podrobna pravila, ki urejajo to garancijo, so taki, kot so predvideni v posebnih pogojih, pod pogojem, da ta znesek v nobenem primeru ni večji kakor 10 % pogodbene cene.

47.2 Če to odobri naročnik, izvajalec lahko najkasneje do datuma, določenega za začetek gradbenih del, če tako želi, nadomesti te zadržane zneske z garancijo za zadržane zneske, izdano v skladu s členom 15.3.

47.3 Zadržani znesek ali garancija za zadržani znesek se sprostita v 90 dneh od datuma za končni prevzem gradbenih del.

Člen 48

Spreminjanje cen

48.1 Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih in razen kakor je določeno v členu 48.4, so cene naročila fiksne cene, ki se ne spreminjajo.

48.2 Kadar je mogoče cene po pogodbi spremeniti, se pri tej spremembi upoštevajo tako razlike v cenah pomembnih lokalnih ali zunanjih elementov, ki so podlaga za izračun ponudbene cene, kot so delovna sila, storitve, materiali in dobave blaga, kakor tudi dajatve, določene z zakoni ali predpisi. Podrobna pravila za spreminjanje cen so taka, kot so predvidena v posebnih pogojih.

48.3 Za cene v izvajalčevi ponudbi se šteje:

(a) da so izračunane na osnovi pogojev, veljavnih 30 dni pred skrajnim datumom za predložitev ponudb ali na datum sklenitve pogodbe v primeru naročila na podlagi neposrednega dogovora;

(b) da sta upoštevani zakonodaja in zadevna davčna ureditev, ki sta veljavni na referenčni datum iz člena 48.3 (a).

48.4 V primeru sprememb ali sprejetja katerega koli nacionalnega ali državnega predpisa, odloka, uredbe ali drugega zakona ali katere koli uredbe ali lokalnega predpisa katerega koli lokalnega ali drugega javnega organa po datumu iz člena 48.3, ki povzroči spremembo pogodbenega razmerja med strankama pogodbe, se naročnik in izvajalec posvetujeta, kako na najboljši način nadaljevati s pogodbo in lahko na podlagi takega posvetovanja skleneta:

(a) spremeniti pogodbo; ali

(b) da ena stran plača drugi nadomestilo za neravnovesje, ki iz sprememb izhaja; ali

(c) da sporazumno razdreta pogodbo.

48.5 V primeru zamude pri izvedbi gradbenih del, za katero je odgovoren izvajalec, ali na koncu obdobja izvajanja, po potrebi spremenjenega v skladu s pogodbo, ni nobenih nadaljnjih sprememb cen v 30 dneh pred začasnim prevzemom, razen zaradi uporabe nove indeksacije cen, če je to v korist naročnika.

Člen 49

Meritve

49.1 Naslednje metode se uporabljajo za ovrednotenje naročil za gradnje:

(a) za naročila s fiksno ceno se znesek, ki zapade v plačilo po pogodbi, določi na podlagi razčlenitve skupne pogodbene cene ali na podlagi razčlenitve, izražene kot odstotek pogodbene cene, ki ustreza fazi dokončanih gradbenih del. Če so pri postavkah navedene še količine, so te količine, za katere je izvajalec predložil svojo skupno ceno, nespremenljive in se plačajo ne glede na količino dela, dejansko opravljenega;

(b) za naročila s ceno na enoto:

(i) se zneski, ki zapadejo v plačilo po pogodbi, izračunajo z zmnožkom cen na enoto in količine, dejansko izvedene v zvezi s posameznimi postavkami v skladu s pogodbo;

(ii) so količine, navedene v predizmerah in predračunu, ocenjene količine gradbenih del, ki se ne razumejo kot dejanske in natančne količine gradbenih del, ki naj jih izvajalec izvede pri izpolnjevanju svojih obveznosti po pogodbi;

(iii) nadzornik z merjenjem določi dejanske količine gradbenih del, ki jih je izvedel izvajalec, in se plačajo v skladu s členom 50. Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, se nič ne doda postavkam v predizmerah in predračunu, razen zaradi spremembe v skladu s členom 37 ali druge določbe pogodbe, ki upravičuje izvajalca do dodatnega plačila;

(iv) nadzornik, kadar zahteva merjenje katerega koli dela gradbenih del, v primernem času povabi izvajalca, da prisostvuje ali pošlje svojega usposobljenega pooblaščenca, da ga zastopa. Izvajalec ali njegov pooblaščenec pomaga nadzorniku pri teh merjenjih in priskrbi vse podrobne podatke, ki jih zahteva nadzornik. Četudi izvajalec ne prisostvuje ali ne pošlje pooblaščenca, so merjenja, ki jih je opravil ali potrdil nadzornik, zavezujoča za izvajalca;

(v) se gradbena dela merijo v neto zneskih ne glede na katere koli splošne ali lokalne navade, razen kadar je drugače določeno v pogodbi;

(c) se za naročila s stroškovno ceno znesek, ki zapade v plačilo po pogodbi, določi na podlagi dejanskih stroškov ob dogovorjenem dodatku za splošne stroške in dobiček. Posebni pogoji predvidijo informacije, za katere se zahteva, da jih izvajalec predloži nadzorniku za namen člena 49.1 (c), in način, na katerega jih je treba predložiti.

49.2 Če je postavka v naročilu navedena kot "začasna", se začasni znesek, ki je namenjen za njo, ne upošteva pri izračunu odstotka iz člena 37.

Člen 50

Vmesna plačila

50.1 Če ni drugače navedeno v posebnih pogojih, izvajalec predloži pri nadzorniku vlogo za vmesno plačilo na koncu vsakega obdobja iz člena 50.7 v obliki, ki jo je nadzornik odobril. Vloga vključuje, kolikor ustrezajo, naslednje postavke:

(a) ocenjeno pogodbeno vrednost trajnih gradbenih del, izvedenih do konca zadevnega obdobja;

(b) znesek, ki odraža spremembo cen v skladu s členom 48;

(c) znesek, ki se zadrži kot zadržani znesek po členu 47;

(d) katerikoli dobropis in/ali bremepis za zadevno obdobje glede obrata in materialov na gradbišču, namenjenih za trajna gradbena dela, vendar še ne vgrajeni, v znesku in pod pogoji iz člena 50.2;

(e) znesek, ki se odšteje zaradi poplačila predujma po določbah člena 46; in

(f) katerikoli drugi znesek, do katerega izvajalec utegne biti upravičen po pogodbi.

50.2 Izvajalec ima pravico do takih zneskov, ki so po mnenju nadzornika primerni, v zvezi z obratom in materiali, namenjenimi za trajna gradbena dela, ki pa niso še vgrajeni vanje, pod pogojem, da:

(a) so obrat in materiali v skladu s specifikacijami za trajna gradbena dela in so urejeni v serijah tako, da jih nadzornik lahko prepozna;

(b) so obrat in materiali dostavljeni na gradbišče ter so primerno uskladiščeni in zaščiteni pred izgubo ali škodo ali poslabšanjem na način, ki je sprejemljiv za nadzornika;

(c) se izvajalčeva evidenca zahtev, nalogov, potrdil o prejemu in uporabe obrata in materialov po pogodbi vodi v obliki, ki jo je odobril nadzornik, in da je ta evidenca na razpolago nadzorniku za pregled;

(d) izvajalec s svojo izjavo predloži ocenjeno vrednost obrata in materialov na gradbišču skupaj s tistimi dokumenti, ki jih utegne zahtevati nadzornik zaradi vrednotenja obrata in materialov, ter da zagotovi dokazila o lastništvu in plačilu za le-te; in,

(e) se šteje, kadar posebni pogoji to predvidevajo, da je lastništvo nad obratom in materiali iz člena 43 preneseno na naročnika.

50.3 Nadzornikova odobritev katerega koli vmesnega plačila, ki ga je potrdil v zvezi z obratom in materiali v skladu s členom 50, ne posega v izvrševanje katerega koli pooblastila, ki ga ima nadzornik po pogodbi, da zavrne katerikoli obrat ali materiale, ki niso v skladu z določbami pogodbe.

50.4 Izvajalec je odgovoren za vsako izgubo tega obrata in materialov ali škodo na njih ter za stroške skladiščenja in ravnanja z njimi na gradbišču in sklene dodatno zavarovanje, ki je mogoče potrebno za kritje tveganja pred to izgubo ali škodo zaradi katerega koli razloga.

50.5 Navedena vloga za vmesno plačilo se v 30 dneh po prejetju odobri ali spremeni tako, da po nadzornikovem mnenju vloga odraža znesek, ki je zapadel v plačilo izvajalcu v skladu s pogodbo. V primerih, kjer ni soglasja glede vrednosti posamezne postavke, prevlada nadzornikovo stališče. Po določitvi zneska, zapadlega v plačilo izvajalcu, nadzornik izda naročniku in izvajalcu potrdilo za vmesno plačilo zneska, ki je zapadel v plačilo izvajalcu, ter obvesti izvajalca o tem, za katera gradbena dela se plačilo opravlja.

50.6 Nadzornik lahko s potrdilom za vmesno plačilo popravi ali spremeni katero koli prejšnje potrdilo za plačilo, ki ga je izdal, in ima pristojnost, da spremeni ovrednotenje katerega koli potrdila za vmesno plačilo ali zadrži njegovo izdajo, če gradbena dela ali katerikoli njihov del niso opravljena na način, ki je za njega sprejemljiv.

50.7 Če posebni pogoji ne predvidevajo drugače, se izplača eno vmesno plačilo na mesec.

Člen 51

Končni obračun

51.1 Izvajalec najkasneje 90 dni po izdaji potrdila o končnem prevzemu iz člena 62 predloži nadzorniku osnutek končnega obračuna s pripadajočimi dokumenti, ki podrobno kažejo vrednost dela, opravljenega v skladu s pogodbo, skupaj z vsemi dodatnimi zneski, za katere izvajalec meni, da mu pripadajo po pogodbi, da bi omogočil nadzorniku pripravo končnega obračuna. Vendar, posebni pogoji lahko skladno s členom 51.6 predvidijo, da se osnutek končnega obračuna predloži in nadaljnji s tem povezani postopki opravijo pred izdajo potrdila o začasnem prevzemu.

51.2 Nadzornik v 90 dneh po prejetju osnutka končnega obračuna in na podlagi vseh informacij, ki se upravičeno zahtevajo za njegovo preverjanje, pripravi končni obračun, ki določi:

(a) znesek, ki je po njegovem mnenju dokončen in plačljiv po pogodbi; in

(b) po ugotovitvi prej plačanih zneskov s strani naročnika in vseh zneskov, do katerih je naročnik upravičen po pogodbi, preostali znesek, če je to potrebno, ki je zapadel v plačilo izvajalcu s strani naročnika ali naročniku s strani izvajalca, odvisno od primera.

51.3 Nadzornik izda naročniku ali njegovemu ustrezno pooblaščenemu zastopniku in izvajalcu končni obračun, ki pokaže končni znesek, do katerega je izvajalec upravičen po pogodbi. Naročnik ali njegov ustrezno pooblaščeni zastopnik in izvajalec podpišeta končni obračun kot potrditev celotne in dokončne vrednosti dela, opravljenega po pogodbi, in nemudoma predložita podpisan izvod nadzorniku. Vendar, končni obračun ne vključuje spornih zneskov, ki so predmet pogajanj, poravnave, arbitraže ali sodnega postopka.

51.4 Končni obračun, ki ga je podpisal izvajalec, predstavlja pisno razrešitev naročnika, ki potrjuje, da skupni znesek v končnem obračunu predstavlja polno in dokončno poravnavo vseh zneskov, ki se dolgujejo izvajalcu po pogodbi, razen tistih zneskov, ki so predmet zunajsodne poravnave, arbitraže ali sodnega postopka. Vendar ta razrešitev postane veljavna šele, ko se opravijo vsa zapadla plačila v skladu s končnim obračunom in se izvajalcu vrne garancija za izvedbo iz člena 15.

51.5 Naročnik ne odgovarja izvajalcu za katero koli zadevo ali stvar, ki izhaja bodisi iz pogodbe ali je v skladu z njo bodisi iz izvedbe del, razen če izvajalec zahtevka v zvezi s tem ni vključil v svoj osnutek končnega obračuna.

51.6 Določbe člena 51 se lahko ob upoštevanju običajne prakse v državi naročnika spremenijo s posebnimi pogoji.

Člen 52

Neposredna plačila podizvajalcem

52.1 Če nadzornik prejme pritožbo od podizvajalca, ustrezno potrjeno po členu 7, da izvajalec ni izpolnil svojih finančnih obveznosti do zadevnega podizvajalca, nadzornik obvesti izvajalca, da bodisi izplača podizvajalca ali ga obvesti o razlogih, zakaj plačila ni mogoče opraviti. Če se v roku iz obvestila to plačilo ne opravi ali se ne podajo razlogi, nadzornik lahko, ko se prepriča, da je delo opravljeno, to potrdi in naročnik izplača terjani dolg podizvajalcu iz preostalih zneskov, ki jih dolguje izvajalcu. Izvajalec je še naprej v celoti odgovoren za delo, v zvezi s katerim je opravljeno neposredno plačilo.

52.2 Če izvajalec predloži ustrezne razloge za zavrnitev izplačila, delno ali v celoti, dolga, ki ga terja podizvajalec, naročnik izplača podizvajalcu le tiste zneske, ki niso sporni. Zneske, ki jih terja podizvajalec v zvezi s katerimi je izvajalec predložil ustrezne razloge za svojo zavrnitev, plača naročnik šele, ko stranki mirno rešita spor ali po odločitvi arbitražnega organa ali potem, ko je nadzornik uradno obveščen o razsodbi sodišča.

52.3 Neposredna plačila podizvajalcem niso večja kakor vrednost pogodbenih cen za storitve, ki jih opravljajo podizvajalci in za katere zahtevajo plačilo; višina pogodbenih cen se izračuna ali oceni na podlagi predizmer in predračuna, specifikacije cen ali razčlenitve fiksne cene.

52.4 Neposredna plačila podizvajalcem se v celoti opravijo v nacionalni valuti države, v kateri se izvaja naročilo, ali delno v tej nacionalni valuti in delno v tuji valuti, v skladu s pogodbo.

52.5 Če se neposredna plačila podizvajalcem opravijo v tuji valuti, se izračunajo v skladu s členom 56. Iz njih ne sme izhajati kakršno koli povečanje skupnega zneska, plačljivega v tuji valuti, kakor je določen v naročilu.

52.6 Določbe člena 52 se uporabljajo ob upoštevanju zahtev zakonov uporabljenih po členu 54, v zvezi s pravico do plačila upnikov, ki so upravičenci iz naslova odstopa terjatev ali dodatnega jamstva.

Člen 53

Zamude pri plačilih

53.1 Naročnik izplača izvajalcu zneske, ki zapadejo v skladu z vsakim vmesnim potrdilom za plačilo in končnim obračunom, ki jih izda nadzornik, v 90 dneh od vročitve tega potrdila ali obračuna naročniku. Če je zamujen rok, ki je določen za plačilo, je izvajalec upravičen do obresti, izračunanih v sorazmerju s številom dni zamude po stopnji iz posebnih pogojev, upoštevajoč najdaljše obdobje, ki je ravno tako določeno v posebnih pogojih. Izvajalec je upravičen do tega plačila brez poseganja v katere koli druge pravice ali pravna sredstva v okviru naročila. V primeru končnega obračuna se obresti za zamujena plačila izračunajo za vsak dan po stopnji, navedeni v posebnih pogojih.

53.2 V primeru zamude pri plačilih, ki presega 120 dni od poteka roka iz člena 53.1, ima izvajalec pravico, da ne izvede pogodbe ali da jo odpove.

Člen 54

Plačila tretjim osebam

54.1 Katerikoli nalog za plačilo tretjim osebam se lahko opravi šele po prenosu v skladu s členom 6. O prenosu je naročnik obveščen.

54.2 Za obvestilo upravičencem iz naslova prenosa je odgovoren izključno izvajalec.

54.3 V primeru pravno zavezujoče zaplembe lastnine izvajalca, ki vpliva na plačila, po pogodbi zapadla v plačilo izvajalcu, naročnik brez poseganja v rok iz člena 53 v 30 dneh, začenši z dnevom, ko je prejel obvestilo o dokončni odstranitvi ovire za plačilo, zopet začne opravljati plačila izvajalcu.

Člen 55

Terjatve za dodatna plačila

55.1 Če meni, da so v okviru naročila nastale razmere, zaradi katerih je upravičen do dodatnega plačila, izvajalec:

a) če namerava terjati dodatno plačilo, sporoči nadzorniku svojo namero ali uveljavlja to terjatev v 15 dneh potem, ko je zvedel o nastanku navedenih razmer, navajajoč vzrok za to terjatev; in

(b) čim prej je to mogoče po datumu tega obvestila, vendar ne kasneje kakor 60 po tem obvestilu, če ni drugače dogovorjeno z nadzornikom, predloži nadzorniku popolne in podrobne podatke o svoji terjatvi. V vsakem primeru se podatki predložijo najkasneje do datuma predložitve osnutka končnega obračuna. Kasneje izvajalec nemudoma predloži tiste podatke, ki jih nadzornik utegne upravičeno zahtevati zaradi ocene veljavnosti terjatve.

55.2 Ko prejme popolne in podrobne podatke o izvajalčevi terjatvi, ki jo slednji zahteva, nadzornik brez poseganja v člen 21.4 in po primernih posvetovanjih z naročnikom ter, če je to primerno, izvajalcem določi, ali je izvajalec upravičen do dodatnega plačila in ustrezno obvesti stranke.

55.3 Nadzornik lahko zavrne vsak zahtevek za dodatno plačilo, ki ni v skladu za zahtevami člena 55.

Člen 56

Plačila v tuji valuti

Če je v okviru naročila izvajalec upravičen do plačil v tuji valuti, se za izračun plačil uporabljajo veljavni menjalni tečaji, kakor jih je določila centralna banka države naročnika, v 30 dneh pred skrajnim datumom, določenem za predložitev ponudb za naročilo. Ti menjalni tečaji se ne spreminjajo.

PREVZEM IN VZDRŽEVANJE

Člen 57

Splošne določbe

57.1 Pregled gradbenih del s strani nadzornika zaradi začasnega ali končnega prevzema se opravi v prisotnosti izvajalca. Odsotnost izvajalca ni ovira za pregled pod pogojem, da je bil povabljen na primeren način vsaj 30 dni pred datumom pregleda.

57.2 Če izjemne razmere onemogočajo pregled stanja gradbenih del ali drugačno nadaljevanje postopka prevzema med obdobjem, ki je določeno za začasni ali končni prevzem, nadzornik po posvetovanjih z izvajalcem, če je to mogoče, izjavo, ki potrjuje to nemožnost. Nadzornik opravi pregled in pripravi izjavo o prevzemu ali zavrnitvi v 30 dneh po datumu, na katerega ta nemožnost preneha obstajati. Izvajalec se ne sklicuje na te razmere, da bi se izognil svoji obveznosti predstaviti gradbena dela v stanju, ki je primerno za prevzem.

Člen 58

Preizkus ob dokončanju gradnje

58.1 Gradbena dela se ne prevzamejo, dokler, na stroške izvajalca, niso opravljeni predpisani pregled in preizkusi. Izvajalec obvesti nadzornika o datumu, na katerem se ta pregled in preizkusi lahko začnejo.

58.2 Gradbena dela, ki ne izpolnjujejo pogodbenih določil in pogojev ali, če teh določil in pogojev ni, ki niso opravljena v skladu s trgovinsko prakso v državi, kjer so gradbena dela locirana, izvajalec, če se to zahteva, zruši in ponovno zgradi ali popravi na način, ki je sprejemljiv za nadzornika, sicer se to z nalogom nadzornika upravičeno naredi na stroške izvajalca po primernem obvestilu. Nadzornik lahko pod enakimi pogoji tudi zahteva, da izvajalec zruši in ponovno zgradi ali popravi na način, ki je za nadzornika sprejemljiv, opravljeno gradbeno delo, za katerega so bili uporabljeni nesprejemljivi materiali ali ki je bilo opravljeno med obdobjem začasne prekinitve iz člena 38.

Člen 59

Delni prevzem

59.1 Naročnik lahko začne uporabljati različne objekte, dele objektov ali faze gradbenih del, ki so del naročila, če in ko so dokončana. Pred vsakim prevzemom objektov, delov objektov ali faz gradbenih del s strani naročnika, se opravi začasni delni prevzem. Vendar se lahko gradbena dela v nujnih primerih prevzamejo pred sprejemom, če nadzornik pripravi popis nedokončanih del, s katerim predhodno soglašata izvajalec in nadzornik. Ko naročnik prevzame v posest objekt, del objekta ali fazo gradbenih del, se od izvajalca ne zahteva, da odpravi katero koli pomanjkljivost, do katere ni prišlo zaradi pomanjkljive gradnje ali strokovnosti.

59.2 Nadzornik lahko na zahtevo izvajalca in če narava gradbenih del to dopušča začne s postopkom začasnega delnega prevzema, pod pogojem, da so objekti, deli objektov ali faze gradbenih del dokončani in primerni za uporabo, kakor je opisana v naročilu.

59.3 V primerih začasnega delnega prevzema iz členov 59.1 in 59.2 začne garancijska doba iz člena 62, če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, teči od datuma tega začasnega delnega prevzema.

Člen 60

Začasni prevzem

60.1 Naročnik prevzame gradbena dela, ko so zadovoljivo opravila preizkuse glede dokončanja in je bilo izdano potrdilo o začasnem prevzemu ali se šteje, da je bilo izdano.

60.2 Izvajalec lahko z obvestilom zaprosi nadzornika za potrdilo o začasnem prevzemu ne prej kot 15 dni, preden bodo po izvajalčevem mnenju dela dokončana in pripravljena za prevzem. Nadzornik v 30 dneh po prejetju izvajalčeve prošnje bodisi:

(a) izda potrdilo izvajalcu o začasnem prevzemu s kopijo za naročnika, navajajoč po potrebi svoje zadržke in, med drugim, datum, na katerega so dela po njegovem mnenju dokončana v skladu s pogodbo in pripravljena za začasni prevzem; ali

(b) zavrne prošnjo z obrazložitvijo svojih razlogov in podrobno navedbo dejanj, ki jih po njegovem mnenju mora izvajalec opraviti za izdajo dovoljenja.

60.3 Če nadzornik bodisi ne izda potrdila o začasnem prevzemu ali ne zavrne izvajalčeve prošnje v roku 30 dni, se šteje, da je izdal potrdilo na zadnji dan tega obdobja. Potrdilo o začasnem prevzemu se ne šteje za sprejetje dejstva, da so gradbena dela končana v vseh pogledih. Če so gradbena dela razdeljena na več faz, ima izvajalec pravico zaprositi za ločena potrdila za vsako teh faz.

60.4 Po začasnem prevzemu gradbenih del izvajalec demontira in odstrani začasne gradbene konstrukcije ter tudi materiale, ki niso več potrebni za izvedbo naročila. Odstrani tudi vse odpadke ali ovire ter z gradbišča odstrani vse spremembe, kakor je zahtevano v naročilu.

60.5 Takoj za začasnim prevzemom naročnik lahko začne uporabljati vsa dokončana gradbena dela.

Člen 61

Obveznosti glede vzdrževanja

61.1 Izvajalec je dolžan odpraviti katero koli napako ali škodo na katerem koli delu gradnje, do katerih pride med garancijsko dobo ali v 30 dneh po njenem poteku in ki izhaja bodisi iz:

(a) uporabe pomanjkljivega obrata ali materialov ali nestrokovnosti ali izvajalčevega projekta; ali/in

(b) katerega koli izvajalčevega dejanja ali opustitve med garancijsko dobo.

61.2 Izvajalec na svoje lastne stroške odpravi napako ali škodo, čim prej je mogoče. Garancijska doba za vse nadomeščene ali obnovljene elemente začne ponovno teči od datuma nadomestitve ali obnovitve sprejemljive za nadzornika. Če naročilo določa delni prevzem, se garancijska doba podaljša samo za del gradbenih del, na katerega je vplivala nadomestitev ali obnovitev.

61.3 Če pride do take napake ali škode med obdobjem iz člena 61.1, naročnik ali nadzornik obvestita izvajalca. Če izvajalec ne odpravi napake ali škode v času, predvidenem v tem obvestilu, naročnik lahko:

(a) opravi gradbena dela sam ali zaposli koga drugega, da opravi gradbena dela na izvajalčevo tveganje in stroške, v katerem primeru se naročnikovi stroški odštejejo od denarnih sredstev, ki se dolgujejo izvajalcu, ali od njegovih garancij ali od obeh; ali

(b) odpove pogodbo.

61.4 Če je napaka ali škoda taka, da je naročnika bistveno prikrajšala pri izkoriščanju gradbenih del v celoti ali njihovega dela, ima naročnik, brez poseganja v druga pravna sredstva, pravico do vračila celotnega zneska, plačanega za dele zadevnih gradbenih del skupaj s stroški demontaže teh delov in čiščenja kraja.

61.5 V nujnem primeru, kadar izvajalec ni takoj dosegljiv ali je dosegljiv, vendar ne more sprejeti potrebnih ukrepov, lahko naročnik ali nadzornik naročita izvedbo dela na izvajalčeve stroške. Naročnik ali nadzornik, čim prej je mogoče, obvestita izvajalca o sprejetih ukrepih.

61.6 Če posebni pogoji predvidevajo, da vzdrževalno delo, ki je potrebno zaradi običajne obrabe, opravi izvajalec, se to delo plača iz začasnega zneska. Poslabšanje, ki izhaja iz razmer iz člena 21 ali iz nepravilne uporabe, je izključeno iz te obveznosti, če se z le-tem ne razkrijejo napake ali pomanjkljivosti, ki upravičuje zahtevo za popravilo ali nadomestitev po členu 61.

61.7 Obveznosti glede vzdrževanja se predvidijo v posebnih pogojih in tehničnih specifikacijah. Garancijska doba traja 365 dni, če sicer ni določena. Garancijska doba se začne na datum začasnega prevzema.

61.8 Po začasnem prevzemu in brez poseganja v obveznosti glede vzdrževanja iz člena 61 izvajalec ni več odgovoren za tveganja, ki lahko vplivajo na gradbena dela in ki izhajajo iz vzrokov, katerih ni mogoče pripisati njemu. Vendar je izvajalec od datuma začasnega prevzema odgovoren za solidnost zgradbe, kakor je določena v posebnih pogojih ali v zakonodaji države naročnika.

Člen 62

Končni prevzem

62.1 Po poteku garancijske dobe ali, če je več kakor ena, po poteku najdaljše dobe in kadar je vsaka pomanjkljivost ali škoda odpravljena, nadzornik izda izvajalcu potrdilo o končnem prevzemu in kopijo le-tega naročniku z navedbo datuma, na katerega je izvajalec izpolnil svoje obveznosti po pogodbi na način, ki je sprejemljiv za nadzornika. Nadzornik izda potrdilo o končnem prevzemu v 30 dneh po poteku zgoraj navedene dobe ali takoj potem, ko so vsa dela, za katera so izdana navodila v skladu s členom 61, dokončana na način, ki je sprejemljiv za nadzornika.

62.2 Za gradbena dela se ne šteje, da so dokončana, dokler nadzornik ne podpiše potrdila o končnem prevzemu in le-to ni dostavljeno naročniku s kopijo za izvajalca.

62.3 Ne glede na izdajo potrdila o končnem prevzemu sta izvajalec in naročnik še naprej odgovorna za izpolnjevanje vseh obveznosti, ki so nastale po pogodbi pred izdajo potrdila o končnem prevzemu in ki niso izpolnjene v času izdaje tega potrdila o končnem prevzemu. Narava in obseg vseh teh obveznosti se določita s sklicevanjem na določbe pogodbe.

KRŠITEV POGODBE IN ODPOVED

Člen 63

Kršitev pogodbe

63.1 Stranka krši pogodbo, če ne izpolni katero koli svojih obveznosti po pogodbi.

63.2 Če pride do kršitve pogodbe, ima oškodovana stranka pravico do:

(a) odškodnine; in/ali

(b) odpovedi pogodbe.

63.3 Odškodnine so lahko bodisi:

(a) splošna odškodnina; ali

(b) fiksna odškodnina.

63.4 V vsakem primeru naročnik lahko, če je upravičen do odškodnine, odšteje to odškodnino od zneskov, ki zapadejo v plačilo izvajalcu, ali od ustrezne garancije.

Člen 64

Odpoved s strani naročnika

64.1 Naročnik lahko kadarkoli in s takojšnjo veljavo odpove pogodbo, razen kakor je določeno v členu 64.2

64.2 Če ni drugače določeno v teh splošnih pogojih, naročnik lahko po sedemdnevnem roku odpove pogodbo in prisilno odstrani izvajalca z delovišča, kadarkoli:

(a) izvajalec v bistvenih elementih ne opravi gradbenih del v skladu z določbami pogodbe;

(b) izvajalec ne upošteva v primernem času nadzornikovega obvestila, s katerim slednji zahteva odpravo katere koli opustitve ali neizpolnjevanja njegovih obveznosti po pogodbi, ki resno ogrožajo pravilno in pravočasno izvedbo gradbenih del;

(c) izvajalec zavrne ali opusti izvršitev administrativnega naloga, ki ga izda nadzornik;

(d) izvajalec prenese pogodbe ali sklene pogodbe s podizvajalci brez odobritve naročnika,

(e) se nad izvajalcem uvede stečajni postopek, ali postane plačilno nesposoben, ali dobi sklep o imenovanju prisilnega upravitelja, ali se začne poravnava z njegovimi upniki, ali nadaljuje poslovanje pod vodstvom stečajnega upravitelja, fiduciarja ali poslovodje, ki dela v korist izvajalčevih upnikov, ali se nad njim začne postopek likvidacije;

(f) se izvajalcu izreče pravnomočna obsodba v zvezi s prekrškom, povezanim z njegovim poklicnim ravnanjem;

(g) pride do katere koli druge pravne nesposobnosti, ki ovira izvedbo naročila;

(h) pride do organizacijske spremembe, ki vključuje spremembo pravne osebnosti, vrste ali nadzora izvajalca, če ta sprememba ni zapisana v uradnem zaznamku v pogodbi;

(i) izvajalec ne zagotovi zahtevane garancije in zavarovanja ali če oseba, ki je prej zagotovila garancijo ali zavarovanje, ni sposobna izpolnjevati svojih obveznosti.

64.3 Odpoved ne posega v katere koli druge naročnikove in izvajalčeve pravice ali upravičenja po pogodbi. Naročnik lahko zatem dokonča dela sam ali na račun izvajalca sklene katero koli drugo pogodbo s tretjo osebo. Izvajalčeva odgovornost za zamudo pri dokončanju del nemudoma preneha, ko ga naročnik prisilno odstrani z delovišča, brez poseganja v katero koli odgovornost, ki je mogoče v tem pogledu že prej nastala.

64.4 Nadzornik po izdaji obvestila o odpovedi pogodbe da navodila izvajalcu, da brez odlašanja sprejme ukrepe za hitri zaključek del na urejen način ter z najmanjšimi možnimi stroški.

64.5 Nadzornik, čim prej je mogoče po odpovedi, potrdi vrednost gradbenih del in vse zneske, ki se na dan odpovedi dolgujejo izvajalcu.

64.6 V primeru odpovedi:

(a) nadzornik pripravi poročilo o delu, ki ga je opravil izvajalec, čim prej je mogoče po pregledu gradbenih del, in popiše začasne objekte, materiale, obrate in opremo. Izvajalec je povabljen, da prisostvuje pregledu in pri popisovanju. Nadzornik pripravi tudi poročilo o plačilih, ki jih izvajalec še dolguje svojim delavcem v zvezi s pogodbo, in zneskih, ki jih izvajalec dolguje naročniku;

(b) naročnik ima možnost pridobitve, delno ali v celoti, začasnih objektov, ki jih je nadzornik odobril, obratov in materialov, posebej dobavljenih ali proizvedenih v zvezi z izvedbo dela po pogodbi;

(c) nakupna cena zgoraj navedenih začasnih objektov, opreme, obratov in materialov ni večja kakor neplačani del izdatkov, ki jih ima izvajalec, ob tem, da so ti izdatki omejeni na tiste, ki so potrebni za izvedbo naročila v običajnih razmerah;

(d) naročnik lahko po tržnih cenah kupi materiale in predmete, ki jih je izvajalec dobavil ali naročil in ki jih naročnik še ni plačal, pod takimi pogoji, za katere nadzornik meni, da so primerni.

64.7 Naročnik ni obvezan nadalje opraviti katerega koli izplačila izvajalcu, dokler se gradbena dela ne dokončajo – po čemer je naročnik upravičen do izvajalčevega povračila dodatnih stroškov, če so nastali pri dokončanju gradbenih del – ali plačati izvajalcu katerikoli preostali znesek, dolgovan pred odpovedjo pogodbe.

64.8 Če naročnik odpove pogodbo, je upravičen do izvajalčevega povračila katere koli izgube, ki jo je imel, do najvišjega zneska, navedenega v pogodbi. Če ni naveden najvišji znesek, naročnik ni upravičen do povračila, ki je večje kakor del pogodbene cene, ki ustreza vrednosti tistega dela gradbenih del, ki jih zaradi izvajalčeve napake ni mogoče uporabiti za predvideni namen.

64.9 Če do odpovedi pogodbe ni prišlo zaradi izvajalčevega dejanja ali opustitve, je slednji upravičen terjati, poleg zneskov, ki se mu dolgujejo za že opravljena dela, odškodnino za izgubo, ki jo je imel.

Člen 65

Odpoved s strani izvajalca

65.1 Izvajalec lahko potem, ko je naročniku predložil 14 dnevni odpovedni rok, odpove pogodbo, če naročnik:

(a) ne plača izvajalcu zneskov, zapadlih v skladu s katerim koli potrdilom, ki ga je izdal nadzornik po poteku roka iz člena 53.2; ali

(b) po večkratnih opominih še naprej ne izpolnjuje svojih obveznosti; ali

(c) začasno ustavi nadaljevanje gradbenih del ali katerega koli njihovega dela za več kakor 180 dni zaradi razlogov, ki niso navedeni v pogodbi ali do katerih ni prišlo zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti.

65.2 Ta odpoved ne posega v katere koli druge naročnikove ali izvajalčeve pravice po pogodbi. Po tej odpovedi je izvajalec, ob upoštevanju zakonodaje države naročnika, upravičen do takojšnje odstranitve svoje opreme z gradbišča.

65.3 V primeru take odpovedi naročnik plača izvajalcu za katero koli izgubo ali škodo, ki jo je izvajalec morda imel. To dodatno plačilo ne presega omejitve, ki mora biti navedena v naročilu.

Člen 66

Višja sila

66.1 Za nobeno stranko se ne šteje, da ne izpolnjuje obveznosti ali da krši obveznosti po pogodbi, če je do neizpolnjevanja teh obveznosti prišlo zaradi višje sile, ki je nastala po datumu obvestila o dodelitvi ali datumu, ko je naročilo postalo veljavno, katerikoli je prej.

66.2 Izraz višja sila, kakor se uporablja tukaj, pomeni naravne katastrofe, stavke, izprtja ali druge motnje proizvodnje, dejanja javnih sovražnikov, vojne, bodisi napovedane ali ne, blokade, vstajo, nemire, epidemije, zemeljske plazove, potrese, neurja, udare strele, poplave, rušenje vodnih nasipov, motnje javnega reda, eksplozije in katerikoli drugi nepredvidljivi dogodek, ki ni pod nadzorom katere koli stranke in ki ga ob primernem prizadevanju nobena stranka ne more odpraviti.

66.3 Ne glede na določbe členov 36 in 64 se proti izvajalcu ne uveljavlja zapadlost v plačilo garancije za izvedbo ali fiksne odškodnine in se naročilo ne odpove zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če in toliko kolikor njegova zamuda pri izvedbi ali drugo neizpolnjevanje njegovih obveznosti po pogodbi izhaja iz primera višje sile. Podobno se proti naročniku, ne glede na določbe člena 53 in 65, ne uveljavlja plačilo obresti za zamujena plačila ali za neizvajanje in izvajalec ne odpove pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če in toliko kolikor naročnikova zamuda ali drugo neizpolnjevanje njegovih obveznosti izhaja iz primera višje sile.

66.4 Če katera koli stranka meni, da je prišlo do primera višje sile, ki lahko vpliva na izpolnjevanje njenih obveznosti, o tem nemudoma obvesti drugo stranko in nadzornika ter predloži podatke o vrsti, predvidenem trajanju in verjetnem učinku okoliščin. Če nadzornik ni dal drugih pisnih napotkov, izvajalec nadaljuje z izpolnjevanjem svojih obveznosti po pogodbi, dokler je to razumno mogoče, in si prizadeva poiskati vsa sprejemljiva alternativna sredstva za izpolnjevanje svojih obveznosti, ki niso onemogočena s primerom višje sile. Izvajalec ne začne uporabljati takih alternativnih sredstev, če mu nadzornik ne da napotka, da to stori.

66.5 Če ima izvajalec dodatne stroške zaradi upoštevanja nadzornikovih napotkov ali uporabe alternativnih sredstev po členu 66.4, znesek le-teh potrdi nadzornik.

66.6 Če pride do primera višje sile in traja 180 dni, potem ima, ne glede na katero koli podaljšanje roka za dokončanje gradbenih del, ki je bilo mogoče odobreno izvajalcu na podlagi le-te, vsaka stranka pravico obvestiti drugo o odpovedi pogodbe z odpovednim rokom 30 dni. Če po poteku tega obdobja 30 dni primer višje sile še vedno traja, se pogodba odpove in sta zaradi tega po pravu, ki ureja pogodbo, stranki razrešeni obveznosti glede nadaljnjega izvajanja naročila.

Člen 67

Smrt

67.1 Kadar je izvajalec fizična oseba, se pogodba samodejno odpove, če ta oseba umre. Vendar naročnik obravnava vsak predlog dedičev ali upravičencev, če so sporočili svojo željo nadaljevati pogodbo. Zadevne osebe so obveščene o odločitvi naročnika v 30 dneh po prejetju tega predloga.

67.2 Če izvajalec sestoji iz fizičnih oseb in ena ali več izmed njih umre, se morajo stranke sporazumeti o poročilu glede napredka pri gradbenih delih in naročnik se odloči, ali bo odpovedal pogodbo ali nadaljeval pogodbo v skladu s prevzetimi obveznostmi preživelih in dedičev ali upravičencev, glede na posamezen primer.

67.3 V primerih iz člena 67. 1 in 67.2 oseba, ki ponuja nadaljevanje izvajanja naročila, o tem obvesti naročnika v 15 dneh od datuma smrti.

67.4 Te osebe so skupno in solidarno odgovorne, ali kakor je sicer navedeno v posebnih pogojih, za pravilno izvedbo naročila v enakem obsegu kakor umrli izvajalec. Pri nadaljevanju naročila veljajo pravila v zvezi z zagotovitvijo garancije iz člena 15.

REŠEVANJE SPOROV

Člen 68

Reševanje sporov

68.1 Naročnik in izvajalec si prizadevata po najboljših močeh za sporazumno rešitev spora v zvezi s pogodbo, do katerega utegne priti med njima ali med nadzornikom in izvajalcem.

68.2 Posebno pogoji predpišejo:

(a) postopek za sporazumno rešitev sporov;

(b) roke, za sprožitev postopka sporazumnega reševanja sporov po obvestilu drugi stranki o sporu, in skrajni rok, v katerem se ta poravnava lahko doseže, ki ni daljši kakor 120 dni od začetka sprejetega postopka;

(c) roke za pisni odgovor na zahtevo za sporazumno rešitev spora ali na druge zahteve, ki so dovoljene med tem postopkom, in posledico neupoštevanja teh rokov.

68.3 Stranki se lahko po neuspelem postopku sporazumnega reševanja sporov dogovorita, da spor rešita s poravnavo v določenem roku in ob posredovanju tretje strani.

68.4 Sprejeta sporazumna rešitev spora ali sprejeti postopek poravnave v vsakem primeru vključujeta postopek, v katerem se pritožbe in odgovori sporočijo drugi stranki.

68.5 Če ne pride do sporazumne rešitve spora ali rešitve s poravnavo v določenem skrajnem roku, se spor:

(a) v primeru nacionalnih pogodb reši v skladu z nacionalno zakonodajo države naročnika; in

(b) v primeru transnacionalnih pogodb z arbitražo v skladu s postopkovnimi pravili, ki jih je sprejel Svet EGS.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

SPLOŠNI POGOJI GLEDE NAROČIL ZA NABAVO BLAGA, KI SE FINANCIRAJO IZ EVROPSKEGA RAZVOJNEGA SKLADA V ČDO

VSEBINA

UVODNE DOLOČBE

Člen 1 – Definicije

Člen 2 – Zakonodaja in jezik naročila

Člen 3 – Prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije

Člen 4 – Obvestila in pisno obveščanje

Člen 5 – Nadzornik in zastopnik nadzornika

Člen 6 – Prenos

Člen 7 – Sklepanje pogodb s podizvajalci

Člen 8 – Zagotovitev dokumentacije

Člen 9 – Pomoč v zvezi z lokalnimi predpisi

Člen 10 – Splošne obveznosti

Člen 11 – Garancija za izvedbo

Člen 12 – Zavarovanje

Člen 13 – Program izvajanja

Člen 14 – Podrobna razčlenitev cen

Člen 15 – Dobaviteljevi načrti

Člen 16 – Primernost ponudbenih cen

Člen 17 – Patenti in licence

Člen 18 – Nalogi za začetek

Člen 19 – Rok izvedbe

Člen 20 – Podaljšanje roka izvajanja

Člen 21 – Zamude pri izvajanju

Člen 22 – Spremembe

Člen 23 – Prekinitev

Člen 24 – Kakovost dobavljenega blaga

Člen 25 – Pregledi in preizkušanje

Člen 26 – Lastništvo nad dobavljenim blagom

Člen 27 – Splošne določbe

Člen 28 – Naročila o začasni ceni

Člen 29 – Predujmi

Člen 30 – Zadržani zneski

Člen 31 – Spreminjanje cen

Člen 32 – Vmesna plačila

Člen 33 – Končni obračun

Člen 34 – Plačila tretjim osebam

Člen 35 – Zamude pri plačilih

Člen 36 – Plačila v tuji valuti

Člen 37 – Dostava

Člen 38 – Preverjanje

Člen 39 – Začasni prevzem

Člen 40 – Obveznosti iz naslova garancije

Člen 41 – Pogarancijsko vzdrževanje

Člen 42 – Končni prevzem

Člen 43 – Kršitev pogodbe

Člen 44 – Odpoved s strani naročnika

Člen 45 – Odpoved s strani dobavitelja

Člen 46 – Višja sila

Člen 47 – Smrt

Člen 48 – Reševanje sporov

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Definicije

1.1 Naslednje definicije se uporabljajo v zvezi s temi splošnimi pogoji in naročilom:

EGS: Evropska gospodarska skupnost,

ČDO: države in ozemlja, pridružena k EGS,

pogodba o oddaji javnega naročila: podpisani sporazum, ki sta ga sklenili stranki zaradi izvedbe dobav blaga, vključujoč vse priloge in dokumente, ki so sestavni deli sporazuma,

dobavitelj: stranka, s katero naročnik sklene pogodbo,

naročnik: država ali pravna oseba, zakonsko urejena po javnem ali zasebnem pravu, ki odda naročilo ali v imenu katere se naročilo odda dobavitelju,

država naročnika: ČDO, na katere ozemlju se izvajajo naročila za dobave,

nadzornik: vladni organ, pravna oseba, zakonsko urejena po javnem pravu, ali fizična ali pravna oseba, imenovana s strani naročnika v skladu z zakonodajo države naročnika, ki je odgovorna za usmerjanje in/ali spremljanje izvajanja naročil za dobavo ali na katerega lahko naročnik prenese pravice in/ali pooblastila v skladu s pogodbo,

zastopnik nadzornika: katera koli fizična ali pravna oseba, ki jo je za to imenoval nadzornik v skladu s pogodbo in jo pooblastil, da ga zastopa pri izvajanju njegovih funkcij in uresničevanju tistih pravic in/ali pooblastil, ki so na njo prenesene. Potemtakem, sklicevanje na nadzornika vključuje njegovega zastopnika, kadar so funkcije, pravice in/ali pooblastila nadzornika prenesene na njegovega zastopnika,

dobave: vsi predmeti, za katere se od dobavitelja zahteva, da jih dobavi naročniku, vključujoč po potrebi storitve kot so postavitev, preizkušanje, začetek obratovanja, zagotovitev strokovnega znanja in izkušenj, nadzor, vzdrževanje, popravilo, usposabljanje in druge podobne obveznosti, povezane s postavkami, ki jih je treba zagotoviti v skladu z naročilom,

predizmere in predračun: dokument z razčlembo nalog po postavkah, ki jih je treba opraviti v okviru naročila s ceno na enoto, in navedbami količine vsakega elementa ter ustrezne cene na enoto za vsako postavko,

specifikacija cen: popoln pregled cen, vključujoč razčlenitev celotne cene, ki ga predloži ponudnik s svojo ponudbo, po potrebi spremenjeno, in ki je sestavni del naročila s ceno na enoto,

razčlenitev celotne cene: podroben seznam tarif in cen po postavkah, ki pokaže zgradbo cene v naročilu s fiksno ceno, ki pa vseeno ni sestavni del naročila,

pogodbena cena: v naročilu navedeni znesek, ki predstavlja začetno oceno in ki se izplača za dobavo blaga, ali drugi znesek, za katerega se po izvedbi naročila ugotovi, da se dolguje v skladu s pogodbo,

načrti: načrti, ki jih zagotovi naročnik in/ali nadzornik, in/ali načrti, ki jih zagotovi dobavitelj in odobri nadzornik, v zvezi z dobavami blaga,

sporočila: potrdila, uradna obvestila, naročila in navodila, ki se izdajo v skladu z naročilom,

pisno sporočilo: vsa rokopisna, natipkana ali natisnjena sporočila, vključujoč teleprinterska sporočila, telegrame in telefakse,

garancijska doba: obdobje, navedeno v naročilu, neposredno po datumu začasnega prevzema, med katerim se od dobavitelja zahteva, da dokonča pogodbo in odpravi pomanjkljivosti ali napake v skladu z navodili nadzornika,

potrdilo o končnem prevzemu: potrdilo ali potrdila, ki jih izda nadzornik dobavitelju na koncu garancijskega roka in ki navaja, da je dobavitelj izpolnil svoje obveznosti po pogodbi,

dan: koledarski dan,

roki: obdobja, navedena v naročilu, ki začnejo teči z dnem po dejanju ali dogodku, ki šteje za izhodiščno točko takega obdobja. Če je zadnji dan obdobja dela prost dan, obdobje poteče ob koncu prvega delovnega dne, ki sledi zadnjemu dnevu obdobja,

administrativni nalog: katero koli navodilo ali nalog, ki jih v pisni obliki izda nadzornik dobavitelju, v zvezi z dobavami blaga,

nacionalna valuta: valuta države naročnika,

tuja valuta: katera koli dopustna valuta, ki ni nacionalna valuta in ki je navedena v pogodbi,

začasni znesek: znesek, vključen v pogodbo in namenjen za dobave blaga, materialov, inštalacij ali storitev ali za nepredvidene razmere, ki se lahko uporabi delno ali v celoti ali sploh ne, kot odredi nadzornik,

fiksna odškodnina: znesek, naveden v naročilu kot odškodnina, ki jo dobavitelj plača naročniku zaradi nedokončane pogodbe ali njenega dela v pogodbenih rokih ali ga ena stranka plača drugi zaradi katere koli druge posebne kršitve, opredeljene v naročilu,

splošna odškodnina: znesek, ki ni predhodno določen v naročilu, o katerem se bodisi stranki dogovorita bodisi ga dodeli sodišče ali arbitražno razsodišče kot nadomestilo, ki ga ena stranka plača drugi, oškodovani stranki zaradi kršitve pogodbe,

posebni pogoji: posebni pogoji, ki jih naročnik objavi kot del razpisa za zbiranje ponudb, kakor so po potrebi spremenjeni, in ki so vključeni v naročilo ter sestojijo iz:

(a) sprememb teh splošnih pogojev;

(b) posebnih pogodbenih določil;

(c) tehnične specifikacije; in

(d) katere koli druge zadeve, ki je povezana z naročilom.

1.2 Naslovi in napisi se v teh splošnih pogojih ne razumejo kot del le-teh ali upoštevajo pri razlaganju pogodbe.

1.3 Kadar smisel besedila dopušča, se za besede v ednini šteje, da vključujejo množino in obratno, ter za besede v moškem spolu, da vključujejo ženski spol in obratno.

1.4 Besede, ki označujejo osebe ali stranke, vključujejo podjetja in družbe ter katero koli organizacijo s pravno sposobnostjo.

Člen 2

Zakonodaja in jezik, ki se uporabljata za naročilo

2.1 Zakonodaja, ki se uporablja za naročilo, je zakonodaja države naročnika, če ni drugače navedeno v posebnih pogojih.

2.2 Za vse zadeve, ki jih ti splošni pogoji ne obsegajo, se uporablja zakonodaja, ki ureja naročilo.

2.3 Jezik, ki se uporablja za pogodbo in vsa sporočila med dobaviteljem, naročnikom in nadzornikom ali njihovimi zastopniki, je naveden v posebnih pogojih.

Člen 3

Prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije

Če ni drugače določeno v naročilu, se uporablja prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije, ki je navedeno v posebnih pogojih.

Člen 4

Obvestila in pisno obveščanje

4.1 Če drugače ni navedeno v posebnih pogojih, se sporočila med naročnikom in/ali nadzornikom na eni strani ter dobaviteljem na drugi strani pošiljajo po pošti, s telegramom, teleprinterjem, s telefaksom ali osebno dostavo na ustrezni naslov, ki so ga te stranke določile za ta namen.

4.2 Če pošiljatelj zahteva potrdilo o prejemu, navede to zahtevo v svojem sporočilu in ga zahteva, kadarkoli obstaja rok za prejem sporočila. V vsakem primeru pošiljatelj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo njegovo sporočilo prejeto.

4.3 Kadarkoli naročilo določa, da je treba zagotoviti ali izdati katero koli obvestilo, soglasje, odobritev, potrdilo ali odločitev, so, če ni drugače določeno, to obvestilo, soglasje, odobritev, potrdilo ali odločitev v pisni obliki in se besede "obvestiti", "potrditi", "odobriti" ali "odločiti" razlagajo v tem smislu. Nobena od teh privolitev, potrdil ali odločitev se ne sme neutemeljeno zavrniti ali zavlačevati.

Člen 5

Nadzornik in zastopnik nadzornika

5.1 Nadzornik opravlja naloge, ki so navedene v pogodbi. Razen če je izrecno navedeno v pogodbi, nadzornik nima pooblastila za oprostitev dobavitelja katerih koli njegovih obveznosti po pogodbi.

5.2 Nadzornik lahko občasno, pri tem da ostane dokončno odgovoren, prenese na svojega zastopnika katere koli dolžnosti in pooblastila, ki so mu zaupana, ter lahko kadarkoli prekliče ta prenos ali nadomesti zastopnika. Vsak tak prenos, preklic ali nadomestitev je v pisni obliki in ne začne veljati, preden se kopija ne dostavi dobavitelju.

5.3 Vsako sporočilo nadzornikovega zastopnika dobavitelju, v skladu s pogoji tega prenosa, ima enako veljavnost, kot da ga je izdal nadzornik, pri čemer:

(a) če nadzornikov zastopnik zaradi lastne napake spregleda pomanjkljivosti katerega koli predmeta dobave, to ne vpliva na nadzornikova pooblastila, da ne odobri take dobave ter izda navodila za odpravo pomanjkljivosti;

(b) lahko nadzornik po lastni presoji razveljavi ali spremeni vsebino takega sporočila.

5.4 Navodila in/ali nalogi, ki jih izda nadzornik, imajo obliko administrativnega naloga. Te naloge nadzornik po potrebi datira, oštevilči in vnese v evidenco ter kopije le-teh, kjer je primerno, osebno izroči dobaviteljevemu zastopniku.

Člen 6

Prenos

6.1 Prenos je veljaven samo, če je to pisni sporazum, s katerim dobavitelj prenese svojo pogodbo ali njen del na tretjo osebo.

6.2 Dobavitelj ne sme brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesti niti pogodbe ali njenega dela niti katere koli koristi ali upravičenja, ki jih v skladu s pogodbo ima, razen v naslednjih primerih:

(a) nakazilo v dobro dobaviteljevih bankirjev glede katerih koli denarnih sredstev, ki so zapadla ali bodo zapadla v plačilo v skladu s pogodbo; ali

(b) prenosa dobaviteljeve pravice do odškodnine zoper katero koli drugo odgovorno osebo na izvajalčeve zavarovalce, v primerih, ko so zavarovalci poravnali dobaviteljevo izgubo ali obveznost.

6.3 Za namen člena 6.2 odobritev prenosa s strani naročnika ne odveže dobavitelja njegovih obveznosti glede že izvedenega dela naročila ali dela, ki ni prenesen.

6.4 Če dobavitelj prenese svojo pogodbo brez odobritve, naročnik lahko brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v členih 43 in 44.

6.5 Prejemnik prenosa mora izpolnjevati merila za izpolnjevanje pogojev, ki se uporabljajo za dodelitev naročila.

Člen 7

Sklepanje pogodb s podizvajalci

7.1 Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim dobavitelj zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

7.2 Dobavitelj ne sme skleniti podizvajalske pogodbe brez predhodnega pisnega dovoljenja naročnika. Naročnika je treba obvestiti o elementih, za katere se sklene podizvajalska pogodba, in identiteti podizvajalcev. Naročnik, ob ustreznem upoštevanju določb člena 4.3, v 30 dneh od prejetja uradnega obvestila uradno obvesti dobavitelja o svoji odločitvi, navajajoč razloge, če zavrne odobritev.

7.3 Dobavitelj pri izbiri podizvajalcev da prednost fizičnim osebam, družbam ali podjetjem države naročnika, ki so sposobni izvesti dobave blaga ob podobnih pogojih.

7.4 Podizvajalci morajo izpolnjevati merila za izpolnjevanje pogojev, ki se uporabljajo za dodelitev naročila.

7.5 Naročnik nima nobenih pogodbenih odnosov s podizvajalci.

7.6 Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih pooblaščencev ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost dobavitelja, njegovih pooblaščencev ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev pogodbe s podizvajalci za katerikoli del pogodbe ali odobritev pogodbe s podizvajalci ne odveže dobavitelja katerih koli njegovih obveznosti po pogodbi.

7.7 Če je podizvajalec prevzel katero koli trajno obveznost do dobavitelja – za obdobje, ki je daljše od obdobja garancijske dobe po pogodbi – v zvezi z dobavami blaga, ki jih zagotovi podizvajalec, dobavitelj kadarkoli po poteku garancijske dobe na naročnika nemudoma prenese – na željo in stroške naročnika – korist iz te obveznosti za del obdobja, ki še ni potekel.

7.8 Če dobavitelj sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, naročnik lahko brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v členih 43 in 44.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Člen 8

Zagotovitev dokumentov

8.1 V 30 dneh po predložitvi garancije za izvedbo, predvidene v členu 11, nadzornik zagotovi dobavitelju brezplačno kopijo načrtov, pripravljenih za izvedbo naročila, kakor tudi dve kopiji specifikacij in druge pogodbene dokumentacije. Dobavitelj lahko kupi dodatne kopije teh načrtov, specifikacij in druge dokumentacije, če so na razpolago. Dobavitelj po izdaji garancijskega potrdila ali po končnem prevzemu vrne nadzorniku vse načrte, specifikacije in drugo pogodbeno dokumentacijo.

8.2 Dobavitelj, če to ni nujno za namene naročila, ne sme brez predhodne privolitve nadzornika uporabljati ali posredovati tretji osebi načrtov, specifikacij in druge dokumentacije, ki jih je dobil od naročnika.

8.3 Nadzornik je pooblaščen za izdajo administrativnih nalogov dobavitelju, vključno z dopolnilno dokumentacijo in navodili, ki utegnejo biti potrebni za pravilno in ustrezno izvedbo naročila in odpravo pomanjkljivosti.

Člen 9

Pomoč v zvezi z lokalnimi predpisi

9.1 Dobavitelj lahko naročnika zaprosi za pomoč pri pridobivanju besedil zakonov, predpisov in informacij v zvezi z lokalnimi običaji, odredbami ali lokalnimi predpisi v državi, v kateri se dostavlja blago, ki utegnejo vplivati na dobavitelja pri izpolnjevanju njegovih obveznosti po pogodbi. Naročnik lahko zagotovi zaprošeno pomoč dobavitelju na stroške dobavitelja.

9.2 Dobavitelj pravočasno predloži naročniku tiste podatke o dobavah blaga, ki bodo omogočile naročniku pridobitev uvoznih dovoljenj ali licenc.

9.3 Naročnik pravočasno pridobi vsa uvozna dovoljenja ali licence, ki se zahtevajo za dobave blaga ali katerih koli njihovih sestavnih delov, upoštevajoč rok za dostavo blaga in dokončanje naročila.

9.4 Naročnik – ob upoštevanju zakonov in drugih predpisov o zaposlovanju in delu tujcev države, kjer je treba dostaviti blago – stori vse kar je potrebno, da dobavitelju olajša pridobitev vseh potrebnih viz in dovoljenj, vključujoč dovoljenje za delo in bivanje, za osebje, katerega storitve so po mnenju dobavitelja in naročnika potrebne, kakor tudi dovoljenj za bivanje za njihove družine.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Člen 10

Splošne obveznosti

10.1 Dobavitelj izvede pogodbo z dolžno skrbnostjo in prizadevnostjo, vključujoč, kjer je to določeno, projektiranje, proizvodnjo, dostavo na kraj predaje, postavitev, preizkušanje in začetek uporabe dobavljenega blaga in opravljanje katerega koli drugega dela, vključno z odpravo vsake pomanjkljivosti pri dobavljenem blagu. Dobavitelj zagotovi tudi vso potrebno opremo, vodenje, delovno silo in pripomočke, ki so potrebni za izvedbo naročila.

10.2 Dobavitelj ravna v skladu z administrativnimi nalogi, ki jih izda nadzornik. Če dobavitelj meni, da zahteve iz administrativnih nalogov presegajo pooblastila nadzornika ali obseg naročila, sporoči to nadzorniku z obrazložitvijo v zastaralnem roku 30 dni po prejetju naloga. To sporočilo ne odloži izvrševanja administrativnega naloga.

10.3 Dobavitelj spoštuje in se ravna po vseh zakonih in predpisih, veljavnih v državi naročnika, in zagotovi, da tudi njegovo osebje, njihovi svojci in njegovi lokalni zaposleni spoštujejo te zakone in predpise in se po njih ravnajo. Dobavitelj odškoduje naročnika v primeru terjatev in postopkov, ki izhajajo iz katere koli kršitve teh zakonov in drugih predpisov s strani dobavitelja, njegovih zaposlenih ter njihovih svojcev.

10.4 Če dobavitelj ali katerikoli njegovih podizvajalcev, pooblaščencev ali nameščencev ponudi, da bo dal, ali privoli v to, da bo ponudil ali da bo dal, ali da katerikoli osebi kakršno koli podkupnino, darilo, nagrado ali provizijo kot spodbudo ali nagrado, da stori ali opusti dejanje, povezano s pogodbo ali pogodbami z naročnikom, ali zato, da se prikrajša ali da prednost katerikoli osebi, povezani s pogodbo ali pogodbami z naročnikom, potem lahko naročnik, brez poseganja v katere koli pridobljene pravice dobavitelja po pogodbi, odpove pogodbo, pri čemer se uporabljajo določbe členov 43 in 44.

10.5 Dobavitelj obravnava vse dokumente in informacije, ki jih pridobi v zvezi s pogodbo, kot zasebne in zaupne ter ne sme, razen če to utegne biti potrebno za namene izvedbe le-te, objaviti ali razkriti katerih koli podrobnosti iz naročila brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ali nadzornika po posvetovanju z naročnikom. Če pride do nesoglasja glede potrebe po morebitni objavi ali razkritju za namen naročila, je odločitev naročnika dokončna.

10.6 Če je dobavitelj mešano podjetje ali konzorcij iz dveh ali več oseb, so vse te osebe skupno in solidarno zavezane za izpolnjevanje pogojev iz naročila v skladu z zakonodajo države naročnika ter na zahtevo naročnika imenujejo eno teh oseb kot vodjo, ki je pooblaščen, v imenu podjetja ali konzorcija sklepati zavezujoče dogovore. Sestava ali statut mešanega podjetja ali konzorcija se ne spreminja brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Člen 11

Garancija za izvedbo

11.1 Dobavitelj v 30 dneh od prejetja obvestila o dodelitvi naročila, predloži naročniku garancijo za celovito in pravilno izvedbo naročila. Znesek garancije je določen v posebnih pogojih in ne presega 10 % zneska pogodbene cene, vključujoč vse zneske, določene v dodatnih klavzulah v pogodbi, razen če posebni pogoji določajo drugače, vendar v nobenem primeru ne sme presegati 20 % te cene.

11.2 Garancija za izvedbo je namenjena plačilu za katero koli izgubo, ki jo ima naročnik in ki izhaja iz dobaviteljevega nepopolnega ali nepravilnega izpolnjevanja obveznosti po pogodbi.

11.3 Garancija za izvedbo ima obliko, ki je navedena v posebnih pogojih, ter se lahko zagotovi v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka, obveznice, ki jo je zagotovila zavarovalnica in/ali drug izdajatelj obveznic, nepreklicnega akreditiva ali gotovinskega pologa pri naročniku. Če je treba garancijo za izvedbo zagotoviti v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka ali obveznice, jih izda banka ali drug izdajatelj obveznic in/ali zavarovalnica, odobrena s strani naročnika v skladu z merili za dodelitev naročila.

11.4 Če ni drugače navedeno v posebnih pogojih, se garancija za izvedbo izstavi v valutah in razmerju, v katerih je plačljiva pogodba.

11.5 Pred zagotovitvijo garancije se ne opravijo nobena plačila v korist dobavitelja. Garancija ostane veljavna do popolne in pravilne izvedbe naročila.

11.6 Med izvajanjem naročila garancija preneha veljati, če se fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja garancijo, ne more ravnati v skladu s svojimi obveznostmi. Naročnik pošlje uradno obvestilo dobavitelju, da zagotovi novo garancijo pod enakimi pogoji kot prejšnjo. Če dobavitelj ne zagotovi nove garancije, naročnik lahko odpove pogodbo.

11.7 Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi dobaviteljevega neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati zaradi nobenega razloga. Pred katero koli terjatvijo na podlagi garancije za izvedbo naročnik obvesti dobavitelja, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala.

11.8 Razen za tiste dele, ki utegnejo biti navedeni v posebnih določilih v zvezi s pogarancijskim vzdrževanjem, se garancija za izvedbo sprosti v 30 dneh od izdaje podpisanega končnega obračuna iz člena 33.

Člen 12

Zavarovanje

12.1 Brez poseganja v člen 37 se v posebnih pogojih lahko zahteva, da je za prevoz dobave blaga potrebna zavarovalna polica, in se v njih lahko določijo pogoji za le-to. Posebni pogoji lahko tudi določijo druge vrste zavarovanja, ki naj jih sklene dobavitelj.

12.2 Ne glede na obveznosti dobavitelja glede zavarovanja v skladu s členom 12.1 je dobavitelj izključno odgovoren in odškoduje naročnika in nadzornika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe naročila s strani dobavitelja, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi s pogodbo.

Člen 13

Izvedbeni program

13.1 Če se to zahteva v posebnih pogojih, dobavitelj predloži nadzorniku izvedbeni program naročila v odobritev. Ta načrt vključuje vsaj naslednje:

(a) zaporedje, ki ga dobavitelj predlaga za izvedbo naročila, vključno z projektiranjem, proizvodnjo, dostavo do kraja prevzema, postavitvijo, preizkušanjem in začetek uporabe;

(b) roke, v katerih se zahteva predložitev in odobritev načrtov;

(c) splošni opis metod, ki jih dobavitelj predlaga v sprejetje za izvedbo naročila; in

(d) nadaljnje podrobnosti in informacije, ki jih nadzornik utegne upravičeno zahtevati.

13.2 Nadzornikova odobritev programa ne oprosti dobavitelja katerih koli njegovih obveznosti po pogodbi.

13.3 Program se ne sme bistveno spreminjati brez odobritve nadzornika. Vendar če napredek pri izvedbi naročila ni v skladu s programom, lahko nadzornik da navodilo dobavitelju, da popravi program in mu predloži popravljen program v odobritev.

Člen 14

Podrobna razčlenitev cen

14.1 Kjer je to primerno in v roku, ki ni daljši kakor 20 dni po utemeljenem zahtevku nadzornika, dobavitelj zagotovi podrobno razčlenitev svojih tarif in cen, kadar se ta razčlenitev zahteva za katerikoli namen v zvezi s pogodbo.

14.2 Dobavitelj po obvestilu o dodelitvi naročila, kjer je to primerno in v roku iz posebnih pogojev za, četrtletna obdobja predloži nadzorniku v njegovo informacijo podrobno oceno o denarnih tokovih v zvezi z vsemi plačili, ki lahko po pogodbi zapadejo v plačilo dobavitelju. Kasneje dobavitelj četrtletno zagotovi popravljeno oceno o denarnih tokovih, če nadzornik tako zahteva. Iz tega sporočila ne izhaja nobena obveznost za naročnika ali nadzornika.

Člen 15

Dobaviteljevi načrti

15.1 Če to predvidevajo posebna določila, dobavitelj predloži nadzorniku v odobritev:

(a) tiste načrte, dokumente, vzorce in/ali modele, ki utegnejo biti navedeni v pogodbi, v roku, določenem v pogodbi ali v izvedbenem programu;

(b) tiste načrte v zvezi z izvedbo naročila, ki jih nadzornik utegne upravičeno zahtevati.

15.2 Če nadzornik ne sporoči svoje odločitve glede odobritve iz člena 15.1 v roku iz pogodbe ali odobrenega izvedbenega programa, se šteje, da so ti načrti, dokumenti, vzorci ali modeli odobreni ob poteku določenega roka. Če ni določen noben rok, se šteje, da so odobreni 30 dni po prejetju.

15.3 Nadzornik podpiše ali drugače označi odobrene načrte, dokumente, vzorce in modele ter se od njih ne odstopa, če nadzornik ne zahteva drugače. Vsi dobaviteljevi načrti, dokumenti, vzorci ali modeli, ki jih nadzornik ni odobril, se nemudoma spremenijo tako, da izpolnjujejo zahteve nadzornika, ter se mu ponovno predložijo v odobritev.

15.4 Dobavitelj zagotovi dodatne kopije odobrenih načrtov v obliki in številu iz pogodbe ali iz kasnejših administrativnih nalogov.

15.5 Nadzornikova odobritev načrtov, dokumentov, vzorcev ali modelov ne odveže dobavitelja nobenih njegovih obveznosti po pogodbi.

15.6 Nadzornik ima pravico, ob vsakem primernem času pregledati vse pogodbene načrte, dokumente, vzorce ali modele v prostorih dobavitelja.

15.7 Dobavitelj pred začasnim prevzemom dobavljenega blaga zagotovi navodila za obratovanje in vzdrževanje skupaj z načrti, ki so tako podrobni, da omogočajo naročniku upravljanje, vzdrževanje, nastavitve in popravilo vseh delov dobavljenega blaga. Navodila in načrti so, če ni drugače navedeno v posebnih pogojih, v istem jeziku kot naročilo ter v taki obliki in številu, kakor je navedeno v naročilu. Za namene začasnega prevzema se šteje, da dobava blaga ni dokončana, dokler se ta navodila in načrti ne zagotovijo naročniku.

Člen 16

Primernost ponudbenih cen

16.1 Ob upoštevanju dodatnih določb, ki so lahko določene v posebnih pogojih, se v zvezi z dobaviteljem šteje, da se je pred predložitvijo svoje ponudbe prepričal o pravilnosti in primernosti ponudbe in da je upošteval vse, kar je potrebno za popolno in pravilno izvedbo naročila ter da je v svojih tarifah in cenah vključil vse stroške v zvezi z dobavami blaga, zlasti:

(a) stroške prevoza;

(b) stroške rokovanja, pakiranja, nakladanja, razkladanja, tranzita, dostave, razpakiranja, preverjanja, zavarovanja in druge upravne stroške v zvezi z dobavami blaga. Embalaža je lastništvo naročnika, če ni drugače navedeno v posebnih pogojih;

(c) stroške za dokumente v zvezi z dobavami blaga, kadar te dokumente zahteva naročnik;

(d) stroške za izvedbo in vodenje montažnih del in/ali poskusnega delovanja dostavljenega blaga;

(e) stroške za zagotovitev potrebnega orodja za montažna dela in/ali vzdrževanje dobavljenega blaga;

(f) stroške za podrobne priročnike za obratovanje in vzdrževanje za vsako enoto dobavljenega blaga, kakor so določena v pogodbi;

(g) stroške za nadzor in vzdrževanje in/ali popravilo dobavljenega blaga med obdobjem, ki je navedeno v pogodbi, pod pogojem, da ta storitev ne oprosti dobavitelja katerih koli obveznosti po pogodbi; in

(h) stroške za usposabljanje naročnikovega osebja v dobaviteljevi tovarni in/ali kjerkoli drugje, kakor je navedeno v pogodbi.

16.2 Ker se šteje, da je določil svoje cene na podlagi svojih lastnih izračunov, dejanj in ocen, dobavitelj brez dodatnega plačila opravi vsako delo, ki je predmet katerega koli elementa v njegovi ponudbi, za katerega ni navedel niti cene na enoto niti fiksnega zneska.

Člen 17

Patenti in licence

Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, dobavitelj razbremeni naročnika in nadzornika pred katero koli terjatvijo, ki izhaja iz uporabe, kakor je navedena v naročilu, patentov, licenc, načrtov, projektov, modelov blagovnih znamk ali zaščitnih znakov, razen če ta kršitev izhaja iz izpolnjevanja zahtev projekta ali specifikacije, ki jih je zagotovil naročnik in/ali nadzornik.

ZAČETEK IN ZAMUDE

Člen 18

Nalog za začetek dobave blaga

18.1 Naročnik določi datum, na katerega je treba začeti izvajanje naročila in z njim seznani dobavitelja bodisi v uradnem obvestilu o dodelitvi naročila ali z administrativnim nalogom, ki ga izda nadzornik.

18.2 Datum začetka izvedbe je najkasneje 180 dni po obvestilu o dodelitvi naročila, če se stranki ne dogovorita drugače.

Člen 19

Rok izvedbe

19.1 Rok izvedbe se začne na datum, določen v skladu s členom 18.1, in velja, kot je navedeno v naročilu, brez poseganja v podaljšanja roka, ki se lahko odobrijo po členu 20.

19.2 Če je sprejeta določba za ločena obdobja izvedbe za dobavo blaga v ločenih sklopih, se to obdobje ne združuje v primerih, kadar je enemu dobavitelju dodeljeno več kakor en sklop.

Člen 20

Podaljšanje roka izvajanja

20.1 Dobavitelj lahko zahteva podaljšanje roka izvajanja, če zamuja ali bo zamujal pri dokončanju naročila zaradi katerega koli izmed naslednjih razlogov:

(a) posebnih ali dodatnih dobav blaga, ki jih je naročil naročnik;

(b) izjemnih vremenskih razmer v državi naročnika, ki lahko vplivajo na namestitev ali postavitev dobavljenega blaga;

(c) naravnih ovir ali razmer, ki lahko vplivajo na dostavo blaga, ki jih usposobljeni dobavitelj upravičeno ne bi bil mogel predvideti;

(d) administrativnih nalogov, ki vplivajo na datum dokončanja, razen tistih, ki izhajajo iz dobaviteljevega neizpolnjevanja svojih obveznosti,

(e) naročnikovega neizpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi;

(f) katere koli prekinitve dostave in/ali namestitve dobavljenega blaga, do katerega ni prišlo zaradi dobaviteljeve napake;

(g) višje sile;

(h) katerega koli drugega razloga iz teh splošnih pogojev, do katerega ne pride zaradi dobaviteljevega neizpolnjevanja svojih obveznosti.

20.2 Dobavitelj v 15 dneh po tem, ko ugotovi, da utegne priti do zamude, obvesti nadzornika o svojem namenu, da bo predložil zahtevek za podaljšanje roka izvajanja, do katerega morda meni, da je upravičen, in v 60 dneh po tem, če ni drugače dogovorjeno med dobaviteljem in nadzornikom, dostavi nadzorniku popolne in podrobne podatke o zahtevku, da bi bilo mogoče ta zahtevek takoj pretehtati.

20.3 Nadzornik s pisnim obvestilom po ustreznih posvetovanjih z naročnikom in po potrebi z dobaviteljem odobri podaljšanje roka izvajanja, kakor se lahko upraviči bodisi za nazaj ali za naprej, ali obvesti dobavitelja, da ni upravičen do podaljšanja.

Člen 21

Zamude pri izvajanju

21.1 Če dobavitelj ne dostavi dela ali celotnega blaga ali ne opravi storitev v roku ali rokih iz pogodbe, je naročnik, brez uradnega obvestila in brez poseganja v svoja druga pravna sredstva po pogodbi, upravičen do fiksne odškodnine za vsak dan ali del dneva, ki poteče med koncem roka, določenega za izvedbo, ali podaljšanega roka po členu 20, in dejanskim datumom dokončanja, po stopnji in do najvišjega zneska iz posebnih pogojev.

21.2 Če naročnik postane upravičen do najvišje možne terjatve iz člena 21.1, lahko po obvestilu dobavitelja:

(a) zaseže garancijo za izvedbo; in/ali

(b) odpove pogodbo; ter

(c) sklene pogodbo s tretjo osebo na stroške dobavitelja zaradi zagotovitve uravnovešenja dobav blaga.

Člen 22

Spremembe

22.1 Nadzornik je pooblaščen, da odredi katero koli spremembo katerega koli dela dobav blaga, ki je potrebna za pravilno dokončanje in/ali delovanje dobavljenega blaga. Te spremembe lahko vključujejo dodatke, opustitve, nadomestitve, spremembe kakovosti, količine, oblike, značaja, vrste ter tudi načrte, projekte ali specifikacije, če je treba blago za naročnika posebej proizvesti, metodo pošiljanja ali pakiranja, kraj dostave in določeno zaporedje načina ali časovne razporeditve izvedbe dobav blaga. Noben nalog o spremembi ne povzroči razveljavitve pogodbe, toda finančni učinek vseh teh sprememb se, če je potrebno, ovrednoti v skladu s členoma 22.5 in 22.7.

22.2 Nobena sprememba se ne sprejme brez administrativnega naloga, razen pod pogojem, da:

(a) nadzornik, če meni, da je treba zaradi katerega koli razloga nalog izdati ustno, potrdi ta nalog v najkrajšem možnem času z administrativnim nalogom;

(b) če dobavitelj pisno potrdi ustni nalog za namen člena 22.2 (a) in nadzornik takoj pisno ne ugovarja tej potrditvi, se šteje, da je bil administrativni nalog izdan zaradi izvajanja spremembe;

(c) se administrativni nalog za spremembo ne zahteva zaradi povečanja ali zmanjšanja količine katerega koli opravljenega dela, če to povečanje ali zmanjšanje izhaja iz količine, ki je toliko večja ali manjša kakor tista v predizmerah in predračunu ali specifikaciji cen.

22.3 Razen kakor je določeno v členu 22.2, nadzornik pred katerim koli administrativnim nalogom o spremembi uradno obvesti dobavitelja o naravi in obliki te spremembe. Dobavitelj, čim prej je mogoče po tem obvestilu, predloži nadzorniku predlog, ki vključuje:

(a) opis nalog, če so potrebne, ki jih je treba izvesti, ali ukrepe, ki jih je treba sprejeti, ter program izvedbe; in

(b) vse potrebne spremembe izvedbenega programa ali dobaviteljevih obveznosti po pogodbi ter

(c) vse prilagoditve pogodbene cene v skladu s pravili iz člena 22.

22.4 Po prejetju dobaviteljevega predloga iz člena 22.3 nadzornik po ustreznem posvetovanju z naročnikom in po potrebi z dobaviteljem odloči, čim prej je mogoče, ali se sprememba izvede ali ne. Če nadzornik sklene, da se sprememba izvede, izda administrativni nalog, ki predvidi, da se sprememba opravi po cenah in pod pogoji iz dobaviteljevega predloga iz člena 22.3, ali kakor jih je spremenil nadzornik v skladu s členom 22.5

22.5 Cene za vse spremembe, ki jih je odredil nadzornik v skladu s členom 22.2 in 22.4, potrdi nadzornik v skladu z naslednjimi načeli:

(a) če ima naloga podoben značaj in se izvaja v podobnih razmerah kot postavka, ki ji je cena določena v predizmerah in predračunu ali specifikaciji cen, se ovrednoti po tarifah in cenah, vsebovanih v le-teh;

(b) če naloga nima podobnega značaja in se ne izvaja v podobnih razmerah, se tarife in cene iz pogodbe uporabijo kot podlaga za vrednotenje, če je to primerno, kadar ni, jo primerno ovrednoti nadzornik;

(c) če je vrsta ali znesek katere koli spremembe, ki zadeva vrsto ali znesek celotne pogodbe ali katerega koli njenega dela, taka, da se po mnenju nadzornika katere koli tarife ali cene iz pogodbe za vse postavke dela zaradi te spremembe izkažejo za neprimerne, potem nadzornik določi to tarifo ali ceno, kakor v danih okoliščinah meni, da je primerno in pravilno;

(d) če je sprememba potrebna zaradi dobaviteljevega neizpolnjevanja svojih obveznosti ali kršitve pogodbe s strani dobavitelja, vse dodatne stroške, ki se lahko pripišejo tej spremembi, krije dobavitelj.

22.6 Dobavitelj po prejetju administrativnega naloga o zahtevani spremembi nadaljuje z izvajanjem spremembe in je pri tem zavezan s temi splošnimi pogoji, kot da bi bila ta sprememba navedena v naročilu. Dobave blaga ne smejo zamujati zaradi čakanja odobritve katerega koli podaljšanja roka za dokončanje ali prilagoditve pogodbene cene. Kadar se nalog za spremembo izda pred prilagoditvijo cene naročila, dobavitelj od začetka izvajanja spremembe vodi evidenco o stroških in o času, porabljenem na njej. Ta evidenca je na razpolago nadzorniku za pregled, kadarkoli je to primerno.

22.7 Če po začasnem prevzemu povečanje ali zmanjšanje skupne vrednosti dobavljenega blaga, izhajajoče iz administrativnega naloga ali zaradi drugih okoliščin, ki jih dobavitelj ni povzročil z neizpolnjevanjem obveznosti, preseže 15 % pogodbene cene, nadzornik po posvetovanju z naročnikom in dobaviteljem določi katera koli povečanja ali zmanjšanja pogodbene cene zaradi uporabe člena 22.5. Tako določena cena temelji na znesku, za katerega povečanje ali zmanjšanje vrednosti dobavljenega blaga presega 15 %. Nadzornik o znesku uradno obvesti naročnika in dobavitelja ter se nato ustrezno prilagodi cena.

Člen 23

Prekinitev

23.1 Nadzornik lahko z administrativnim nalogom kadarkoli da navodilo dobavitelju, da prekine:

(a) proizvodnjo blaga, ki se dobavlja; ali

(b) dostavo blaga na kraj prevzema v roku, določenem v izvedbenem programu za dostavo ali, če rok ni določen, kadarkoli je to primerno; ali

(c) postavitev dobavljenega blaga, ki je bilo dostavljeno na kraj prevzema.

23.2 Dobavitelj med prekinitvijo zaščiti in varuje dobavljeno blago, ki je v skladišču dobavitelja ali kjerkoli drugje, pred poslabšanjem, izgubo ali škodo, toliko kolikor je mogoče in glede na navodila nadzornika, tudi če je blago bilo dostavljeno na kraj prevzema v skladu s pogodbo, vendar katerega postavitev je nadzornik prekinil.

23.3 Dodatni stroški, ki nastanejo v zvezi s temi zaščitnimi ukrepi se dodajo pogodbeni ceni. Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih plačil, če je prekinitev:

(a) drugače določena v pogodbi; ali

(b) potrebna zaradi običajnih podnebnih razmer v kraju prevzema; ali

(c) potrebna zaradi dobaviteljevega neizpolnjevanja obveznosti;

(d) potrebna zaradi varnosti ali pravilne izvedbe naročila ali katerega koli njenega dela, če ta potreba ne izhaja iz katerega koli dejanja ali neizpolnjevanja obveznosti s strani bodisi nadzornika ali naročnika.

23.4 Dobavitelj ni upravičen do takih dodatkov k pogodbeni ceni, če ne obvesti nadzornika – v 30 dneh po prejetju naloga o prekinitvi nadaljnjih dobav blaga – o svoji nameri, da jih bo zahteval.

23.5 Nadzornik po posvetovanju z naročnikom in dobaviteljem določi izredno plačilo in/ali podaljšanje roka izvajanja, ki se odobri dobavitelju v zvezi s takim zahtevkom in ki je po nadzornikovem mnenju pravično in primerno.

23.6 Če je obdobje prekinitve daljše kakor 180 dni in vzrok opustitve ni dobaviteljevo neizpolnjevanje obveznosti, dobavitelj lahko v 30 dneh v obvestilu nadzorniku zahteva dovoljenje za nadaljevanje dobav blaga ali odpove pogodbo.

MATERIALI IN STROKOVNOST

Člen 24

Kakovost dobavljenega blaga

24.1 Dobavljeno blago mora biti v vseh pogledih v skladu s tehničnimi specifikacijami, določenimi v posebnih pogojih, in v vseh pogledih v skladu z načrti, pregledi, modeli, vzorci, šablonami in drugimi zahtevami v naročilu, ki so na razpolago naročniku in nadzorniku za namene ugotavljanja istovetnosti med obdobjem izvajanja

24.2 Za katerikoli začasni tehnični prevzem, predviden v posebnih pogojih, dobavitelj pošlje zahtevek nadzorniku. V zahtevku se navede specifikacija materialov, predmetov in vzorcev, predloženih v zvezi s tem prevzemom po pogodbi, številka sklopa dobavljenega blaga in kraj prevzema, če je to primerno. Materiale, predmete in vzorce, navedene v zahtevku, mora glede njihovega izpolnjevanja zahtev za ta prevzem potrditi nadzornik pred njihovo vključitvijo v dobave.

24.3 Tudi če so materiali ali predmeti, ki naj se vključijo v dobave ali v proizvodnjo sestavnih delov, bili tehnično prevzeti na ta način, se še vedno lahko zavrnejo in jih dobavitelj mora nemudoma nadomestiti, če dodatno preverjanje pokaže pomanjkanja ali napake. Dobavitelju se lahko ponudi priložnost, da popravi in izboljša materiale in predmete, ki so bili zavrnjeni, vendar bodo ti materiali in predmeti sprejeti za vključitev v dobave samo, če so popravljeni ali izboljšani na način, ki je sprejemljiv za nadzornika.

Člen 25

Pregledi in preizkušanje

25.1 Dobavitelj zagotovi pravočasno dostavo sestavnih delov in materialov na kraj prevzema zaradi omogočanja nadzorniku, da nadaljuje s postopkom prevzema tega dobavljenega blaga. Za dobavitelja se šteje, da je v celoti upošteval težave, ki jih lahko ima v zvezi s tem, in mu ni dovoljeno uveljavljati kakršnih koli razlogov za zamudo pri izpolnjevanju svojih obveznosti.

25.2 Nadzornik ima sam ali preko svojega pooblaščenca pravico občasno pregledati, preiskati, meriti in preizkusiti sestavne dele, materiale in strokovnost izvedbe ter preverjati napredovanje pri pripravi, izdelavi ali proizvodnji vsega, kar je namenjeno za dostavo v okviru naročila, zaradi ugotovitve, ali so sestavni deli, materiali in strokovnost na zahtevani ravni kakovosti in količine. To se opravi na kraju proizvodnje, izdelave, priprave ali na kraju prevzema ali drugem kraju, ki utegne biti naveden v naročilu.

25.3 Za namene teh preizkusov in pregledov dobavitelj:

(a) zagotovi dobavitelju začasno in brezplačno pomoč, vzorce za preizkušanje ali dele, stroje, opremo, orodje, delovno silo, materiale, načrte ter podatke o proizvodnji, ki se običajno zahteva za preglede in preizkuse;

(b) dogovori z nadzornikom časa in kraj preizkusov;

(c) zagotovi nadzorniku ob vsakem primernem času dostop do kraja, kjer je treba opraviti teste, kadarkoli je to primerno.

25.4 Če nadzornik ni prisoten na datum, dogovorjen za preizkuse, dobavitelj lahko, če nadzornik ni dal drugačnih navodil, nadaljuje z opravljanjem preizkusov, za katere se šteje, da so opravljeni v nadzornikovi prisotnosti. Dobavitelj nemudoma posreduje ustrezno overjene kopije izidov preizkusov nadzorniku, ki so v primeru, da se ni udeležil testiranja, zavezujoči.

25.5 Če sestavni deli in materiali opravijo preizkuse iz člena 25, nadzornik obvesti dobavitelja ali sopodpiše potrdilo o postopku.

25.6 Če nadzornik in dobavitelj ne soglašata glede izidov preizkusov, posredujeta eden drugemu svoja stališča v 15 dneh po nastanku tega nesoglasja. Nadzornik ali dobavitelj lahko zahtevata ponovitev teh preizkusov pod enakimi pogoji in v enakih okoliščinah ali jih, če katera koli stran to zahteva, opravi izvedenec, ki ga soglasno izbereta. Vsa poročila o preizkusih se predložijo nadzorniku, ki izide teh testov nemudoma sporoči dobavitelju. Izidi ponovnega preizkušanja so dokončni. Stroške ponovnega preizkušanja krije stranka, za katere stališča je ponovno preizkušanje pokazalo, da so napačna.

25.7 Pri izvajanju svojih nalog nadzornik in vse osebe, ki jih je ta pooblastil, razkrijejo informacije o metodah proizvodnje in delovanju podjetja, ki so jih pridobili ob pregledih in preizkusih, samo tistim osebam, ki so do tega upravičene.

Člen 26

Lastništvo nad dobavljenim blagom

26.1 Posebni pogoji lahko predvidijo, da za namen zavarovanja plačila po členu 32 v zvezi s katerim koli delom dobavljenega blaga pred dostavo na kraj prevzema dobavitelj:

(a) prenese lastništvo nad tem delom na naročnika; ali

(b) naročniku pridobi zastavno pravico nad tem delom dobavljenega blaga; ali

(c) ta del dobavljenega blaga postane predmet katerega koli drugega dogovora glede prednostne pravice ali varščine

26.2 Dobavitelj po odpovedi pogodbe pred dokončanjem dobav dostavi naročniku vsak del dobavljenega blaga, nad katerim je lastništvo preneseno na naročnika ali nad katerim je pridobil zastavno pravico v skladu s členom 26.1. Če tega ne stori, naročnik lahko sprejme vse potrebne ukrepe, za katere meni, da so primerni, da bi pridobil lastništvo nad tem dobavljenim blagom ter da bi od dobavitelja dobil povrnjene stroške, ki jih je s tem imel.

PLAČILA

Člen 27

Splošne določbe

27.1 Plačila se opravijo v nacionalni valuti, če v naročilu ni drugače določeno.

27.2 Administrativni ali tehnični pogoji, ki veljajo za izplačilo predujma, vmesnega in/ali končnega plačila in ki so sprejeti v skladu s členi 28 do 36, se navedejo v posebnih pogojih.

Člen 28

Naročila z okvirno ceno

28.1 V izjemnih primerih, če se vse cene ne morejo določiti, se lahko dodeli naročilo z okvirno ceno po posvetovanju in doseženem soglasju med naročnikom in dobaviteljem. Znesek pogodbene cene se določi na začetku na osnovi okvirnih cen in, ko so znani pogoji za izvedbo naročila, s postopkom iz posebnih pogojev.

28.2 Dobavitelj zagotovi informacije, ki jih zaradi izračuna naročnik ali nadzornik upravičeno zahtevata glede katere koli zadeve v zvezi s pogodbo. Če ni mogoče doseči soglasja glede vrednosti dobavljenega blaga, plačljive zneske določi nadzornik.

Člen 29

Predujmi

29.1 Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, se dobavitelju na njegovo zahtevo odobrijo predujmi za postopke, povezane z dobavami blaga, kot pavšalni znesek predujma.

29.2 Skupni znesek predujmov, ob upoštevanju določb posebnih pogojev, ne presega 60 % pogodbene cene.

29.3 Noben predujem se ne odobri, preden:

(a) se sklene naročilo;

(b) se naročniku ne zagotovi garancija za izvedbo po postopku, ki je v skladu s členom 11; in

(c) dobavitelj zagotovi naročniku ločeno, neposredno garancijo institucij iz člena 11.3 za celotni znesek predujma, ki ostane v veljavi vsaj 60 dni po začasnem prevzemu dobavljenega blaga.

29.4 Dobavitelj uporabi predujem izključno za dejavnosti v zvezi z dobavami blaga. Če dobavitelj uporabi katerikoli del predujma za druge namene, predujem takoj zapade in ga je treba vrniti ter dobavitelj ne dobi nobenih drugih predujmov.

29.5 Če garancija za predujem preneha veljati in dobavitelj ne obnovi njene veljavnosti, naročnik lahko bodisi odšteje znesek, enak znesku predujma, od prihodnjih plačil, ki po pogodbi zapadejo v plačilo dobavitelju, ali uporabi določbe člena 11.6.

29.6 Če se pogodba odpove zaradi katerega koli razloga, se lahko garancije za zavarovanje predujmov vnovčijo takoj zaradi plačila razlike preostanka predujmov, ki jih še vedno dolguje dobavitelj, in garant ne sme odlašati s plačilom ali ugovarjati zaradi katerega koli razloga.

29.7 Garancija za jamstvo, ki je določena v členu 29, se ne sprosti pred začasnim prevzemom dobavljenega blaga, vendar se sprosti v 60 dneh za tem prevzemom.

29.8 Nadaljnji pogoji in postopki za odobritev in povrnitev predujmov so predvideni v posebnih pogojih.

Člen 30

Zadržani zneski

30.1 Znesek, ki se zadrži pri vmesnih plačilih kot garancija za izpolnitev dobaviteljevih obveznosti med garancijsko dobo, in podrobna pravila, ki urejajo to garancijo, so taki, kot so predvideni v posebnih pogojih, pod pogojem, da ta znesek v nobenem primeru ni večji kakor 10 % pogodbene cene.

30.2 Če to odobri naročnik, dobavitelj lahko najkasneje do datuma, določenega za začetek dobave blaga, če tako želi, nadomesti te zadržane zneske z garancijo za zadržane zneske, izdano v skladu s členom 11.3.

30.3 Zadržani znesek ali garancija zadržani znesek se sprostita v 90 dneh od datuma za končni prevzem dobavljenega blaga.

Člen 31

Spreminjanje cen

31.1 Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih in razen kakor je določeno v členu 31.4, so cene naročila fiksne cene, ki se ne spreminjajo.

31.2 Kadar je mogoče cene po pogodbi spremeniti, se pri tej spremembi upoštevajo tako razlike v cenah pomembnih lokalnih ali zunanjih elementov, ki so podlaga za izračun ponudbene cene, kot so delovna sila, storitve, materiali in dobave blaga, kakor tudi dajatve, določene z zakoni ali predpisi. Podrobna pravila za spreminjanje cen se predvidijo v posebnih pogojih.

31.3 Za cene v dobaviteljevi ponudbi se šteje:

(a) da so izračunane na osnovi pogojev, veljavnih 30 dni pred skrajnim datumom za predložitev ponudb ali na datum sklenitve pogodbe v primeru naročila na podlagi neposrednega dogovora;

(b) da sta upoštevani zakonodaja in zadevna davčna ureditev, ki sta veljavni na referenčni datum iz člena 31.3 (a).

31.4 V primeru sprememb ali sprejetja katerega koli nacionalnega ali državnega predpisa, odloka, uredbe ali drugega zakona ali katere koli uredbe ali lokalnega predpisa katerega koli lokalnega ali drugega javnega organa po datumu iz člena 31.3, ki povzroči spremembo pogodbenega razmerja med strankama pogodbe, se naročnik in dobavitelj posvetujeta, kako na najboljši način nadaljevati s pogodbo in lahko na podlagi takega posvetovanja skleneta:

(a) spremeniti pogodbo; ali

(b) da ena stran plača drugi nadomestilo za neravnovesje, ki iz sprememb izhaja; ali

(c) da sporazumno razdreta pogodbo.

31.5 V primeru zamude pri izvedbi naročila, za katero je odgovoren dobavitelj, ali na koncu obdobja izvajanja, po potrebi spremenjenega v skladu s pogodbo, ni nobenih nadaljnjih sprememb cen v 30 dneh pred začasnim prevzemom, razen zaradi uporabe nove indeksacije cen, če je to v korist naročnika.

Člen 32

Vmesna plačila

32.1 Če ni drugače navedeno v posebnih pogojih, dobavitelj predloži pri nadzorniku vlogo za vmesno plačilo na koncu vsakega obdobja iz člena 32.7 v obliki, ki jo je nadzornik odobril. Vloga vključuje, kolikor ustrezajo naslednje postavke:

(a) ocenjeno pogodbeno vrednost dobavljenega blaga, dostavljenega do konca zadevnega obdobja;

(b) znesek, ki odraža spremembo cen v skladu s členom 31;

(c) znesek, ki se ga zadrži kot zadržani znesek po členu 30;

(d) katerikoli dobropis in/ali bremepis za zadevno obdobje glede dobavljenega blaga, dostavljenega po pogodbi, vendar še ne postavljenega ali v obratovanju, v znesku in pod pogoji iz člena 32.2;

(e) katerikoli drugi znesek, do katerega utegne biti dobavitelj upravičen po pogodbi.

32.2 Dobavitelj ima pravico do takih zneskov, ki so po mnenju nadzornika primerni, v zvezi z blagom, dostavljenim po pogodbi, ki pa še ni postavljeno ali v obratovanju in se še ni začelo uporabljati, pod pogojem, da:

(a) je dobavljeno blago v skladu s specifikacijami iz naročila in je urejeno v serijah tako, da jih nadzornik lahko prepozna;

(b) je to blago dostavljeno na kraj prevzema ter je primerno uskladiščeno in zaščiteno pred izgubo, škodo ali poslabšanjem na način, ki je sprejemljiv za nadzornika;

(c) se dobaviteljeva evidenca zahtev, nalogov, potrdil o prejemu in uporabe blaga in materialov po pogodbi vodi v obliki, ki jo je odobril nadzornik, in da je ta evidenca na razpolago nadzorniku za pregled;

(d) dobavitelj s svojo izjavo predloži ocenjeno vrednost dobavljenega blaga na kraj prevzema skupaj s tistimi dokumenti, ki jih utegne zahtevati nadzornik zaradi vrednotenja dobavljenega blaga, ter da zagotovi dokazila o lastništvu in plačilu za le-te; in,

(e) se šteje, kadar posebni pogoji to predvidevajo, da je lastništvo nad dobavljenim blagom preneseno na naročnika.

32.3 Nadzornikova odobritev katerega koli vmesnega plačila, ki ga je potrdil v zvezi z blagom in materiali v skladu s členom 32, ne posega v izvrševanje katerega koli pooblastila, ki ga ima nadzornik po pogodbi, da zavrne katero koli blago ali materiale, ki niso v skladu z določbami pogodbe. Če tako predvidevajo posebni pogoji, se po vsaki taki zavrnitvi lastništvo nad zavrnjenim blagom in materiali nemudoma povrne dobavitelju.

32.4 Dobavitelj je odgovoren za vsako izgubo tega blaga in materialov, ki so bili zavrnjeni, ali za škodo na njih ter za stroške skladiščenja, ravnanja z njimi in odstranitve s kraja prevzema in sklene dodatno zavarovanje, ki je mogoče potrebno za kritje tveganja pred to izgubo ali škodo zaradi katerega koli razloga.

32.5 Navedena vloga za vmesno plačilo se v 30 dneh po prejetju odobri ali spremeni tako, da po nadzornikovem mnenju vloga odraža znesek, ki je zapadel v plačilo dobavitelju v skladu s pogodbo. V primerih, kjer ni soglasja glede vrednosti posamezne postavke, prevlada nadzornikovo stališče. Po določitvi zneska, zapadlega v plačilo dobavitelju, nadzornik izda naročniku in dobavitelju potrdilo za vmesno plačilo zneska, ki je zapadel v plačilo dobavitelju, ter obvesti dobavitelja o tem, za katero dobavljeno blago se plačilo opravlja.

32.6 Nadzornik lahko s potrdilom za vmesno plačilo popravi ali spremeni katero koli prejšnje potrdilo za plačilo, ki ga je izdal, in ima pristojnost, da spremeni ovrednotenje katerega koli potrdila za vmesno plačilo ali zadrži njegovo izdajo, če naročilo ali katerikoli del niso opravljeni na način, ki je za njega sprejemljiv.

32.7 Pogostnost vmesnih plačil se določi v posebnih pogojih v skladu z značilnostmi dobavljenega blaga.

32.8 V posebnih pogojih se lahko zahteva, da se nekatera plačila v celoti zavarujejo z garancijo, odobreno v skladu s členom 11.

Člen 33

Končni obračun

33.1 Dobavitelj najkasneje 60 dni po izdaji potrdila o končnem prevzemu iz člena 41 predloži nadzorniku osnutek končnega obračuna s pripadajočimi dokument, ki podrobno kažejo vrednost blaga, dobavljenega v skladu s pogodbo, skupaj z vsemi dodatnimi zneski, za katere dobavitelj meni, da mu pripadajo po pogodbi, da bi omogočil nadzorniku pripravo končnega obračuna. Vendar lahko posebni pogoji skladno s členom 33.6 predvidijo, da se osnutek končnega obračuna predloži in nadaljnji s tem povezani postopki opravijo pred izdajo potrdila o začasnem prevzemu.

33.2 Nadzornik v 60 dneh po prejetju tega osnutka končnega obračuna in na podlagi vseh informacij, ki se upravičeno zahtevajo za njegovo preverjanje, pripravi končni obračun, ki določi:

(a) znesek, ki je po njegovem mnenju dokončen in plačljiv po pogodbi; in

(b) po ugotovitvi prej plačanih zneskov s strani naročnika in vseh zneskov, do katerih je naročnik upravičen po pogodbi, preostali znesek, če je to potrebno, ki je zapadel v plačilo dobavitelju s strani naročnika ali naročniku s strani dobavitelja, odvisno od primera.

33.3 Nadzornik izda naročniku ali njegovemu ustrezno pooblaščenemu zastopniku in dobavitelju končni obračun, ki pokaže končni znesek, do katerega je dobavitelj upravičen po pogodbi. Naročnik ali njegov ustrezno pooblaščeni zastopnik in dobavitelj podpišeta končni obračun kot potrditev celotne in dokončne vrednosti dobavljenega blaga, zagotovljenega po pogodbi, in nemudoma predložita podpisan izvod nadzorniku. Vendar, končni obračun ne vključuje spornih zneskov, ki so predmet pogajanj, poravnave, arbitraže ali sodnega postopka.

33.4 Končni obračun, ki ga je podpisal dobavitelj, predstavlja pisno razrešitev naročnika, ki potrjuje, da skupni znesek v končnem obračunu predstavlja polno in dokončno poravnavo vseh zneskov, ki se dolgujejo dobavitelju po pogodbi, razen tistih zneskov, ki so predmet zunajsodne poravnave, arbitraže ali sodnega postopka. Vendar ta razrešitev postane veljavna šele, ko se opravijo vsa zapadla plačila v skladu s končnim obračunom in se dobavitelju vrne garancija za izvedbo iz člena 11.

33.5 Naročnik ne odgovarja dobavitelju za katero koli zadevo ali stvar, ki izhaja bodisi iz naročila ali je v skladu z njo bodisi iz izvedbe del, razen če dobavitelj zahtevka v zvezi s tem ni vključil v svoj osnutek končnega obračuna.

33.6 Določbe člena 33 se lahko ob upoštevanju običajne prakse v državi naročnika spremenijo s posebnimi pogoji.

Člen 34

Plačila tretjim osebam

34.1 Katerikoli nalog za plačilo tretjim osebam se lahko opravi šele po prenosu v skladu s členom 6. O prenosu je naročnik obveščen.

34.2 Za obvestilo upravičencem iz naslova prenosa je odgovoren izključno dobavitelj.

34.3 V primeru pravno zavezujoče zaplembe lastnine dobavitelja, ki vpliva na plačila, po pogodbi zapadla v plačilo dobavitelju, naročnik brez poseganja v rok iz člena 35 v 30 dneh, začenši z dnevom, ko je prejel obvestilo o dokončni odstranitvi ovire za plačilo, zopet začne opravljati plačila dobavitelju.

Člen 35

Zamude pri plačilih

35.1 Naročnik izplača dobavitelju zneske, ki zapadejo v skladu z vsakim vmesnim potrdilom za plačilo in končnim obračunom, ki jih izda nadzornik, v 90 dneh od vročitve tega potrdila ali obračuna naročniku. Če je zamujen rok, ki je določen za plačilo, je dobavitelj upravičen do obresti, izračunanih v sorazmerju s številom dni zamude po stopnji iz posebnih pogojev, upoštevajoč najdaljše obdobje, ki je ravno tako določeno v posebnih pogojih. Dobavitelj je upravičen do tega plačila brez poseganja v katere koli druge pravice ali pravna sredstva v okviru pogodbe. V primeru končnega obračuna se obresti za zamujena plačila izračunajo za vsak dan po stopnji, navedeni v posebnih pogojih.

35.2 V primeru zamude pri plačilih, ki presega 120 dni od poteka roka iz člena 35.1, ima dobavitelj pravico, da ne izvede pogodbe ali da jo odpove.

Člen 36

Plačila v tuji valuti

Če je v okviru naročila dobavitelj upravičen do plačil v tuji valuti, se za izračun plačil uporabljajo veljavni menjalni tečaji, kakor jih je določila centralna banka države naročnika, v 30 dneh pred skrajnim datumom, določenem za predložitev ponudb za naročilo. Ti menjalni tečaji se ne spreminjajo.

PREVZEM IN VZDRŽEVANJE

Člen 37

Dostava

37.1 Dobavitelj dostavi blago v skladu s pogoji iz naročila in je za blago odgovoren do začasnega prevzema.

37.2 Dobavitelj zagotovi embalažo, ki je potrebna za preprečitev njihovega poškodovanja ali poslabšanja pri prevozu do njihovega končnega namembnega kraja, ki je naveden v naročilu. Embalaža je dovolj čvrsta, da vzdrži, brez omejevanja, grobo ravnanje, izpostavitev ekstremnim temperaturam, sol in padavine med prevozom in skladiščenjem na odprtem. Pri velikosti in teži embalaže se, kjer je to primerno, upošteva oddaljenost do končnega namembnega kraja dobave blaga in možnost pomanjkanja naprav za prekladanje težkih tovorov na prekladalnih krajih.

37.3 Embalaža, označevanje in dokumentacija na zunanji in notranji strani embalaže so v skladu s posebnimi zahtevami, ki so izrecno določene v pogodbi, upoštevajoč vse kasnejše spremembe, ki jih je naročil nadzornik.

37.4 Nobeno blago se ne prevaža ali dostavlja na kraj prevzema, dokler dobavitelj ne pridobi pisne potrditve od nadzornika, da se blago lahko dostavi. Dobavitelj je odgovoren za dostavo na kraj prevzema vsega blaga in dobaviteljske opreme, ki se zahteva za namen naročila.

37.5 Vsaka dostava je opremljena z izjavo, ki jo pripravi dobavitelj. To poročilo, katerega oblika je predpisana v posebnih pogojih, vsebuje zlasti:

- datum dostave,

- referenčno številko pogodbe,

- identiteto dobavitelja,

- podatke o blagu, ki se dobavlja in, kjer je to primerno, podrobnosti o njegovi razporeditvi zaradi pakiranja.

37.6 Vsak kos embalaže mora biti označen s svojo številko iz izjave iz člena 37.5; če ni navedeno drugače, je v tem poročilu seznam njegove vsebine.

37.7 Za dostavo se šteje, da je bila opravljena, ko imata obe stranki pisno dokazilo, da je blago dostavljeno v skladu s pogoji iz pogodbe, in so bili račun ali računi ter vsa druga dokumentacija, kakor je navedena v posebnih pogojih, predloženi naročniku. Če je blago dostavljeno v naročnikove prostore, je v času med dostavo v skladišče in prevzemom slednji odgovoren za hrambo v skladu z zahtevami zakonodaje, ki ureja pogodbo.

37.8 Vsi materiali in blago, dobavljeno po pogodbi, se v celoti in v korist naročnika zavarujejo pred izgubo ali škodo, do katerih pride med proizvodnjo ali pridobivanjem, prevozom, skladiščenjem in dostavo na način, ki je naveden v posebnih pogojih.

Člen 38

Preverjanje

38.1 Dobavljeno blago se ne prevzame, dokler, na stroške dobavitelja niso opravljeni predpisani pregled in preizkusi. Pregledi in preizkusi se lahko opravijo na kraju dostave in/ali v končnem namembnem kraju.

38.2 Nadzornik je med potekom dostave in pred prevzemom blaga pooblaščen, da odredi ali odloča o:

(a) odstranitvi s kraja prevzema katerega koli dobavljenega blaga, ki po mnenju nadzornika ni v skladu s pogodbo, v roku ali rokih, ki se lahko navedejo v nalogu;

(b) nadomestitvi s primernim in ustreznim blagom;

(c) odstranitvi in pravilni ponovni namestitvi prejšnje namestitve, za katero nadzornik meni, vkljub prejšnjemu preizkušanju ali vmesnem plačilu v zvezi z njim, da ni v skladu s pogodbo glede materialov, strokovnosti ali dobaviteljevega projekta, za katerega je odgovoren.

(d) neskladnosti katerega koli opravljenega dela dobavljenega blaga ali materialov, ki jih je uporabil dobavitelj, ali o tem, če dobavljeno blago ali katerikoli njegov del ne izpolnjuje zahtev iz pogodbe.

38.3 Dobavitelj, kakor hitro je mogoče na svoje lastne stroške izboljša te napake. Če dobavitelj ne izvede tega naloga, ima naročnik pravico zaposliti druge osebe, da izvedejo nalog, in lahko vse stroške, ki iz tega izhajajo ali so s tem povezani, povrne od dobavitelja ali jih odtegne od katerih koli denarnih sredstev, ki so zapadla ali lahko še zapadejo v plačilo dobavitelju.

38.4 Dobavljeno blago, ki ni zahtevane kakovosti, se zavrne. Za zavrnjeno dobavljeno blago se lahko uporablja posebna oznaka. Ta ne sme biti taka, da ga spreminja ali vpliva na njegovo tržno vrednost. Dobavitelj odstrani zavrnjeno dobavljeno blago s kraja prevzema, če to zahteva nadzornik, v roku, ki ga določi nadzornik, ki jih ima pravico, če dobavitelj tega ne stori, odstraniti na stroške in tveganje dobavitelja. Vsako delo, ki vključuje zavrnjene materiale, se zavrne.

38.5 Določbe člena 38 ne vplivajo na pravico naročnika do terjatve po členu 21 niti na katerikoli način odvezujejo dobavitelja katere koli garancijske obveznosti ali drugih obveznosti po pogodbi.

Člen 39

Začasni prevzem

39.1 Naročnik prevzame dobavljeno blago, ko se dostavi v skladu s pogodbo, ko zadovoljivo opravi zahtevane preizkuse ali se začne obratovanje, glede na posamezen primer, in ko je izdano potrdilo o začasnem prevzemu ali se šteje, da je izdano.

39.2 Dobavitelj lahko z obvestilom zaprosi nadzornika za potrdilo o začasnem prevzemu ne prej kot 15 dni, preden bo po dobaviteljevem mnenju blago dobavljeno in pripravljeno za prevzem. Nadzornik v 30 dneh po prejetju dobaviteljeve prošnje bodisi:

(a) izda potrdilo dobavitelju o začasnem prevzemu s kopijo za naročnika, navajajoč po potrebi svoje zadržke in, med drugim, datum, na katerega je blago po njegovem mnenju dobavljeno v skladu s pogodbo in pripravljeno za začasni prevzem; ali

(b) zavrne prošnjo z obrazložitvijo svojih razlogov in podrobno navedbo dejanj, ki jih po njegovem mnenju mora dobavitelj opraviti za izdajo dovoljenja.

39.3 Če izjemne razmere onemogočajo nadaljevanje postopka prevzema dobavljenega blaga med obdobjem, ki je določeno za začasni ali končni prevzem, nadzornik po posvetovanjih z naročnikom in, če je to mogoče, z dobaviteljem pripravi izjavo, ki potrjuje to nemožnost. Potrdilo o prevzemu ali zavrnitvi se pripravi v 30 dneh po datumu, na katerega ta nemožnost preneha obstajati. Dobavitelj se ne sklicuje na te razmere, da bi se izognil svoji obveznosti predstaviti dobavljeno blago v stanju, ki je primerno za prevzem.

39.4 Če nadzornik bodisi ne izda potrdila o začasnem prevzemu ali ne zavrne dobaviteljeve prošnje v roku 30 dni, se šteje, da je izdal potrdilo na zadnji dan tega obdobja. Potrdilo o začasnem prevzemu se ne šteje za sprejetje dejstva, da je blago bilo dokončno dostavljeno. Če je dobavljeno blago v skladu z pogodbo razdeljeno na več sklopov, ima dobavitelj pravico zaprositi za ločena potrdila za vsakega teh sklopov.

39.5 Po začasnem prevzemu dobavljenega blaga dobavitelj demontira in odstrani začasne konstrukcije ter tudi materiale, ki niso več potrebni za izvedbo naročila. Odstrani tudi vse odpadke ali ovire ter s kraja prevzema odstrani vse spremembe, kakor je zahtevano v pogodbi.

Člen 40

Obveznosti iz naslova garancije

40.1 Dobavitelj jamči, da je dobavljeno blago novo, nerabljeno, najnovejši modeli in vključuje vse najnovejše izboljšave pri projektiranju in materialih, če ni drugače določeno v naročilu. Poleg tega dobavitelj jamči, da je vso dobavljeno blago brez napak, ki izhajajo iz projekta, materialov ali strokovnosti, razen če so projekt in materiali zahtevani v specifikacijah, ali iz katerega koli naročnikovega dejanja ali opustitve, do katerega lahko pride v okviru uporabe dobavljenega blaga v obstoječih razmerah v državi naročnika.

40.2 Če ni drugače navedeno v posebnih pogojih, je to jamstvo veljavno bodisi 360 dni potem, ko je blago ali katerikoli del le-tega, glede na posamezen primer, dostavljeno na končni namembni kraj, ki je naveden v naročilu, ali 540 dni po datumu odprave iz kraja nakladanja v državi porekla, pri čemer se upošteva obdobje, ki se konča prej. Za obveznost vzdrževanja dobavljenega blaga veljajo določbe iz posebnih pogojev in specifikacij, v katerih se določita obdobje in pogoji za vzdrževanje.

40.3 Dobavitelj je dolžan odpraviti vse pomanjkljivosti ali škodo na katerem koli delu dobavljenega blaga, do katerih lahko pride ali se zgodi med garancijsko dobo ali v 30 dneh po njenem poteku in ki izhaja bodisi iz:

(a) uporabe pomanjkljivih materialov, nestrokovnosti ali dobaviteljevega projektiranja; in

(b) katerega koli dobaviteljevega dejanja ali opustitve v garancijski dobi; ali

(c) med pregledom, ki ga opravi naročnik ali kdo drug v njegovem imenu.

40.4 Dobavitelj na svoje lastne stroške odpravi napako ali škodo, čim prej je mogoče. Garancijska doba za vse nadomeščene ali popravljene postavke začne ponovno teči od datuma nadomestitve ali obnovitve, ki je sprejemljiva za nadzornika. Če naročilo določa delni prevzem, se garancijska doba podaljša samo za del dobavljenega blaga, na katerega je vplivala nadomestitev ali popravilo.

40.5 Če pride do takih pomanjkljivosti ali škode med obdobjem iz člena 40.3, naročnik ali nadzornik obvestita dobavitelja. Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti ali škode v roku, predvidenem v tem obvestilu, naročnik lahko:

(a) odpravi napako ali škodo sam ali zaposli koga drugega, da opravi to delo na dobaviteljevo tveganje in stroške, v katerem primeru se naročnikovi stroški odštejejo od denarnih sredstev, ki se dolgujejo dobavitelju, ali od njegovih garancij ali od obeh; ali

(b) odpove pogodbo.

40.6 V nujnem primeru, kadar dobavitelj ni takoj dosegljiv ali je dosegljiv, vendar ne more sprejeti potrebnih ukrepov, naročnik ali nadzornik lahko naročita izvedbo dela na dobaviteljeve stroške. Naročnik ali nadzornik, čim prej je mogoče, obvesti dobavitelja o sprejetih ukrepih.

Člen 41

Pogarancijsko vzdrževanje

Pogarancijsko vzdrževanje se, če je zahtevano v naročilu, zagotovi v skladu s podrobnostmi, predpisanimi v posebnih pogojih. Dobavitelj se zaveže, da bo opravil ali dal opraviti vzdrževalna dela ali popravila dobavljenega blaga in zagotovil hitro dobavo rezervnih delov. Posebni pogoji lahko določijo zahtevo, da dobavitelj zagotovi katerikoli ali vse izmed naslednjih materialov, navodil in dokumentov, pripadajočih k rezervnim delom, ki jih proizvaja ali prodaja dobavitelj:

(a) tiste dele, za katere se naročnik odloči, da jih bo kupil od dobavitelja, pod pogojem, da ta odločitev ne odveže dobavitelja katere koli njegove garancijske obveznosti iz naslova naročila; in

(b) v primeru ustavitve proizvodnje rezervnih delov predhodno obvestilo naročniku, zaradi nabave potrebnih delov; po tej ustavitvi brezplačno predloži naročniku kopije tehničnih risb, načrtov in specifikacij rezervnih delov, če in ko se to od njega zahteva.

Člen 42

Končni prevzem

42.1 Po poteku garancijske dobe ali, če je več kakor ena, po poteku najdaljše dobe in kadar je vsaka pomanjkljivost ali škoda odpravljena, nadzornik izda dobavitelju potrdilo o končnem prevzemu in kopijo le-tega naročniku z navedbo datuma, na katerega je dobavitelj izpolnil svoje obveznosti po pogodbi na način, ki je sprejemljiv za nadzornika. Nadzornik izda potrdilo o končnem prevzemu v 30 dneh po poteku garancijske dobe ali takoj potem, ko so vsa dela, za katera so izdana navodila v skladu s členom 40, dokončana na način, ki je sprejemljiv za nadzornika.

42.2 Za pogodbo se ne šteje, da je v celoti izvedena, dokler nadzornik ne podpiše potrdila o končnem prevzemu in le-to ni dostavljeno naročniku s kopijo za dobavitelja.

42.3 Ne glede na izdajo potrdila o končnem prevzemu sta dobavitelj in naročnik še naprej odgovorna za izpolnjevanje vseh obveznosti, ki so nastale po pogodbi pred izdajo potrdila o končnem prevzemu in ki niso izpolnjene v času izdaje tega potrdila o končnem prevzemu. Narava in obseg vseh teh obveznosti se določita s sklicevanjem na določbe pogodbe.

KRŠITEV POGODBE IN ODPOVED

Člen 43

Kršitev pogodbe

43.1 Stranka krši pogodbo, če ne izpolni katere koli svojih obveznosti po pogodbi.

43.2 Če pride do kršitve pogodbe, ima oškodovana stranka pravico do:

(a) odškodnine; in/ali

(b) odpovedi pogodbe.

43.3 Odškodnine so lahko:

(a) splošna odškodnina; ali

(b) fiksna odškodnina.

43.4 V vsakem primeru naročnik lahko, če je upravičen do odškodnine, odšteje to odškodnino od zneskov, ki zapadejo v plačilo dobavitelju, ali od ustrezne garancije.

Člen 44

Odpoved s strani naročnika

44.1 Naročnik lahko kadarkoli in s takojšnjo veljavo odpove pogodbo, razen kakor je določeno v členu 44.2

44.2 Če ni drugače določeno v teh splošnih pogojih, naročnik lahko po sedemdnevnem roku dobavitelju odpove pogodbo, kadarkoli:

(a) dobavitelj ne zagotovi blaga na način, ki je popolnoma v skladu z določbami pogodbe;

(b) dobavitelj ne upošteva v primernem času nadzornikovega obvestila, s katerim slednji zahteva odpravo katere koli opustitve ali neizpolnjevanja njegovih obveznosti po pogodbi, ki resno ogrožajo pravilno in pravočasno izvedbo naročila;

(c) dobavitelj zavrne ali opusti izvršitev administrativnega naloga, ki ga izda nadzornik;

(d) dobavitelj prenese pogodbe ali sklene pogodbe s podizvajalci brez odobritve naročnika;

(e) se nad dobaviteljem uvede stečajni postopek, ali postane plačilno nesposoben, ali dobi sklep o imenovanju prisilnega upravitelja, ali se začne poravnava z njegovimi upniki, ali nadaljuje poslovanje pod vodstvom stečajnega upravitelja, fiduciarja ali poslovodje, ki dela v korist dobaviteljevih upnikov, ali se nad njim začne postopek likvidacije;

(f) se dobavitelju izreče pravnomočna obsodba v zvezi s prekrškom, povezanim z njegovim poklicnim ravnanjem;

(g) pride do katere koli druge pravne nesposobnosti, ki ovira izvedbo naročila;

(h) pride do organizacijske spremembe, ki vključuje spremembo pravne osebnosti, vrste ali nadzora dobavitelja, če ta sprememba ni zapisana v uradnem zaznamku v pogodbi;

(i) dobavitelj ne zagotovi zahtevane garancije in zavarovanja ali če oseba, ki je prej zagotovila garancijo ali zavarovanje, ni sposobna izpolnjevati svojih obveznosti.

44.3 Odpoved ne posega v katere koli druge naročnikove in dobaviteljeve pravice ali upravičenja po pogodbi. Naročnik lahko zatem na račun dobavitelja sklene katero koli drugo pogodbo s tretjo osebo. Dobaviteljeva odgovornost za zamudo pri dokončanju dobave nemudoma preneha po odpovedi, brez poseganja v katero koli odgovornost, ki je mogoče v tem pogledu že prej nastala.

44.4 Nadzornik po izdaji uradnega obvestila o odpovedi pogodbe da navodila dobavitelju, da brez odlašanja sprejme ukrepe za hitri zaključek del na urejen način ter z najmanjšimi možnimi stroški.

44.5 Nadzornik, čem prej je mogoče po odpovedi, potrdi vrednost dobavljenega blaga in vse zneske, ki so na dan odpovedi dolgovani dobavitelju.

44.6 V primeru odpovedi:

(a) nadzornik v prisotnosti dobavitelja ali njegovih zastopnikov, ki so primerno povabljeni, pripravi poročilo o dostavljenem blagu in opravljenem delu, čim prej je mogoče, ter popiše dobavljene materiale, ki se še ne uporabljajo. Sestavi se tudi obračun zneskov, ki jih dobavitelj dolguje naročniku;

(b) naročnik lahko po tržnih cenah kupi materiale in predmete, ki jih je dobavitelj dobavil ali naročil in ki jih naročnik še ni plačal, pod takimi pogoji, za katere nadzornik meni, da so primerni.

44.7 Naročnik ni obvezan nadalje opraviti katerega koli izplačila dobavitelju, dokler se dobava blaga ne dokonča – po čemer je naročnik upravičen do dobaviteljevega povračila dodatnih stroškov, če so nastali pri dobavi blaga – ali plačati dobavitelju katerikoli preostali znesek, dolgovan pred odpovedjo pogodbe.

44.8 Če naročnik odpove pogodbo, je upravičen do dobaviteljevega povračila katere koli izgube, ki jo je imel, do najvišjega zneska, navedenega v naročilu. Če ni naveden najvišji znesek, naročnik ni upravičen do povračila, ki je večje kakor del pogodbene cene, ki ustreza vrednosti tistega dela dobavljenega blaga, ki ga zaradi dobaviteljeve napake ni mogoče uporabiti za predvideni namen.

44.9 Če do odpovedi pogodbe ni prišlo zaradi dobaviteljevega dejanja ali opustitve, je slednji upravičen terjati, poleg zneskov, ki se mu dolgujejo za že opravljena dela, odškodnino za izgubo, ki jo je imel.

Člen 45

Odpoved s strani dobavitelja

45.1 Dobavitelj lahko potem, ko je naročniku predložil 14 dnevni odpovedni rok, odpove pogodbo, če naročnik:

(a) ne plača dobavitelju zneskov, zapadlih v skladu s katerim koli potrdilom, ki ga je izdal nadzornik po poteku roka iz člena 35.2;

(b) po večkratnih opominih še naprej ne izpolnjuje svojih obveznosti; ali

(c) začasno ustavi nadaljevanje dostave blaga ali katerega koli njihovega dela za več kakor 180 dni zaradi razlogov, ki niso navedeni v naročilu ali do katerih ni prišlo zaradi dobaviteljevega neizpolnjevanja obveznosti.

45.2 Ta odpoved ne posega v katere koli druge naročnikove ali dobaviteljeve pravice po pogodbi.

45.3 V primeru take odpovedi naročnik plača dobavitelju za katero koli izgubo ali škodo, ki jo je dobavitelj morda imel. To dodatno plačilo ne presega omejitve, ki mora biti navedena v naročilu.

Člen 46

Višja sila

46.1 Za nobeno stranko se ne šteje, da ne izpolnjuje obveznosti ali da krši obveznosti po pogodbi, če je do neizpolnjevanja teh obveznosti prišlo zaradi višje sile, ki je nastala po datumu obvestila o dodelitvi ali datumu, ko je pogodba postala veljavna, katerikoli je prej.

46.2 Izraz višja sila, kakor se uporablja tukaj, pomeni naravne katastrofe, stavke, izprtja ali druge motnje proizvodnje, dejanja javnih sovražnikov, vojne, bodisi napovedane ali ne, blokade, vstajo, nemire, epidemije, zemeljske plazove, potrese, neurja, udare strele, poplave, rušenje vodnih nasipov, motnje javnega reda, eksplozije in katerikoli drugi nepredvidljivi dogodek, ki ni pod nadzorom katere koli stranke in ki ob primernem prizadevanju nobena stranka ne more odpraviti.

46.3 Ne glede na določbe členov 21 in 44 se proti dobavitelju ne uveljavlja zapadlost v plačilo garancije za izvedbo ali fiksne odškodnine in se pogodba ne odpove zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če in toliko kolikor njegova zamuda pri izvedbi ali drugo neizpolnjevanje njegovih obveznosti po pogodbi izhaja iz primera višje sile. Podobno se proti naročniku, ne glede na določbe člena 35 in 45, ne uveljavlja plačila obresti za zamujena plačila ali za neizvajanje in dobavitelj ne odpove pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če in toliko kolikor naročnikova zamuda ali drugo neizpolnjevanje njegovih obveznosti izhaja iz primera višje sile.

46.4 Če katera koli stranka meni, da je prišlo do primera višje sile, ki lahko vpliva na izpolnjevanje njenih obveznosti, o tem nemudoma uradno obvesti drugo stranko in nadzornika ter predloži podatke o vrsti, predvidenem trajanju in verjetnem učinku nastalih okoliščin. Če nadzornik ni dal drugih pisnih napotkov, dobavitelj nadaljuje z izpolnjevanjem svojih obveznosti po pogodbi, dokler je to razumno mogoče, in si prizadeva poiskati vsa sprejemljiva alternativna sredstva za izpolnjevanje svojih obveznosti, ki niso onemogočena s primerom višje sile. Dobavitelj ne začne uporabljati takih alternativnih sredstev, če mu nadzornik ne da napotka, da to stori.

46.5 Če ima dobavitelj dodatne stroške zaradi upoštevanja nadzornikovih napotkov ali uporabe alternativnih sredstev po členu 46.4, znesek le-teh potrdi nadzornik.

46.6 Če pride do primera višje sile in traja dlje kakor 180 dni, potem ima, ne glede na katero koli podaljšanje roka za dokončanje dobav blaga, ki je bilo mogoče odobreno dobavitelju na podlagi le-te, vsaka stranka pravico obvestiti drugo o odpovedi pogodbe z odpovednim rokom 30-dni. Če po poteku tega obdobja 30 dni primer višje sile še vedno traja, se pogodba odpove in sta zaradi tega po pravu, ki ureja pogodbo, stranki razrešeni obveznosti glede nadaljnjega izvajanja naročila.

Člen 47

Smrt

47.1 Kadar je dobavitelj fizična oseba, se pogodba samodejno odpove, če ta oseba umre. Vendar naročnik obravnava vsak predlog dedičev ali upravičencev, če so sporočili svojo željo nadaljevati pogodbo. Zadevne osebe so obveščene o odločitvi naročnika v 30 dneh po prejetju tega predloga.

47.2 Če dobavitelj sestoji iz fizičnih oseb in ena ali več izmed njih umre, se morajo stranke sporazumeti o poročilu glede napredka pri pogodbi in naročnik se odloči, ali bo odpovedal pogodbo ali nadaljeval pogodbo v skladu s prevzetimi obveznostmi preživelih in dedičev ali upravičencev, glede na posamezen primer.

47.3 V primerih iz člena 47.1 in 47.2 oseba, ki ponuja nadaljevanje izvajanja naročila, o tem obvesti naročnika v 15 dneh od datuma smrti.

47.4 Te osebe so skupno in solidarno odgovorne, ali kakor je navedeno v posebnih pogojih, za pravilno izvedbo naročila v enakem obsegu kakor izvirni dobavitelj. Pri nadaljevanje naročila veljajo pravila v zvezi z zagotovitvijo garancije iz člena 11.

REŠEVANJE SPOROV

Člen 48

Reševanje sporov

48.1 Naročnik in dobavitelj si prizadevata po najboljših močeh za sporazumno rešitev spora v zvezi s pogodbo, do katerega utegne priti med njima ali med nadzornikom in dobaviteljem.

48.2 Posebni pogoji predpišejo:

(a) postopek za sporazumno rešitev sporov;

(b) roke za sprožitev postopka sporazumnega reševanja sporov po obvestilu drugi stranki o sporu in skrajni rok, v katerem se ta poravnava lahko doseže, ki ni daljši kakor 120 dni od začetka sprejetega postopka;

(c) roke za pisni odgovor na zahtevo za sporazumno rešitev spora ali na druge zahteve, ki so dovoljene med tem postopkom, in posledico neupoštevanja teh rokov.

48.3 Stranki se lahko po neuspelem postopku sporazumnega reševanja sporov dogovorita, da spor rešita s poravnavo v določenem roku in ob posredovanju tretje strani.

48.4 Sprejeta sporazumna rešitev spora ali sprejeti postopek poravnave v vsakem primeru vključujeta postopek, v katerem se pritožbe in odgovori uradno sporočijo drugi stranki.

48.5 Če ne pride do sporazumne rešitve spora ali rešitve s poravnavo v določenem skrajnem roku, se spor:

(a) v primeru nacionalnih pogodb reši v skladu z nacionalno zakonodajo države naročnika; in

(b) v primeru transnacionalnih pogodb z arbitražo v skladu s postopkovnimi pravili, ki jih je sprejel Svet EGS.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

SPLOŠNI POGOJI GLEDE NAROČIL ZA NAROČANJE STORITEV, KI SE FINANCIRAJO IZ EVROPSKEGA RAZVOJNEGA SKLADA V ČDO

VSEBINA

UVODNE DOLOČBE

Člen 1 – Definicije

Člen 2 – Zakonodaja in jezik naročila

Člen 3 – Prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije

Člen 4 – Obvestila in pisno obveščanje

Člen 5 – Nadzornik in zastopnik nadzornika

Člen 6 – Prenos

Člen 7 – Sklepanje pogodb s podizvajalci

Člen 8 – Zagotovitev informacij

Člen 9 – Pomoč v zvezi z lokalnimi predpisi

Člen 10 – Splošne obveznosti

Člen 11 – Kodeks ravnanja

Člen 12 – Neodvisnost

Člen 13 – Specifikacije in načrti

Člen 14 – Odškodnina

Člen 15 – Določbe o zdravstvenem varstvu in zavarovanju

Člen 16 – Lastninska pravica nad poročili in dokumentacijo

Člen 17 – Obseg storitev

Člen 18 – Zagotovitev osebja

Člen 19 – Kadri in oprema

Člen 20 – Udeleženci usposabljanja

Člen 21 – Nalogi za začetek

Člen 22 – Rok izvedbe

Člen 23 – Podaljšanje roka izvajanja

Člen 24 – Zamude pri izvajanju

Člen 25 – Prekinitev

Člen 26 – Spremembe

Člen 27 – Delovne ure

Člen 28 – Upravičenost do dopusta

Člen 29 – Informiranje

Člen 30 – Evidenca

Člen 31 – Predložitev poročil

Člen 32 – Odobritev poročil in dokumentacij

Člen 33 – Splošne določbe

Člen 34 – Predujmi

Člen 35 – Plačilni postopek

Člen 36 – Potovanja in prevozi

Člen 37 – Spreminjanje cen

Člen 38 – Zamude pri plačilih

Člen 39 – Plačila tretjim osebam

Člen 40 – Kršitev pogodbe

Člen 41 – Odpoved s strani naročnika

Člen 42 – Odpoved s strani strokovnjaka

Člen 43 – Višja sila

Člen 44 – Smrt

Člen 45 – Reševanje sporov

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Definicije

1.1 Naslednje definicije se uporabljajo v zvezi s temi splošnimi pogoji in naročilom:

EGS: Evropska gospodarska skupnost,

ČDO: države in ozemlja, pridružena k EGS,

pogodba o oddaji javnega naročila: podpisani sporazum, ki sta ga sklenili stranki zaradi opravljanja storitev, vključujoč vse priloge in dokumente, ki so sestavni deli sporazuma,

strokovnjak: stranka, s katero naročnik sklene pogodbo,

naročnik: država ali pravna oseba, zakonsko urejena po javnem ali zasebnem pravu, ki odda naročilo ali v imenu katere se naročilo odda strokovnjaku,

država naročnika: ČDO, na katere ozemlju se izvaja naročilo storitev,

nadzornik: vladni organ, pravna oseba, zakonsko urejena po javnem pravu, ali fizična ali pravna oseba, imenovana s strani naročnika v skladu z zakonodajo države naročnika, ki je odgovorna za usmerjanje in/ali spremljanje izvajanja naročila storitev ali na katerega lahko naročnik prenese pravice in/ali pooblastila v skladu s pogodbo,

zastopnik nadzornika: katera koli fizična ali pravna oseba, ki jo je za to imenoval nadzornik v skladu s pogodbo in jo pooblastil, da ga zastopa pri izvajanju njegovih funkcij in uresničevanju tistih pravic in/ali pooblastil, ki so na njo prenesene. Potemtakem, sklicevanje na nadzornika vključuje njegovega zastopnika, kadar so funkcije, pravice in/ali pooblastila nadzornika prenesene na njegovega zastopnika,

storitve: tiste naloge, ki naj jih opravi strokovnjak v skladu z naročilom storitev, kot so študije, načrtovanje, zagotovitev tehnične pomoči in usposabljanje,

obseg pooblastil in obveznosti: izjava naročnika, s katero opredeljuje svoje zahteve in/ali cilje storitev, vključujoč po potrebi metode in sredstva, ki naj jih uporabi strokovnjak in/ali rezultate, ki jih le-ta doseže,

dan: koledarski dan,

roki: obdobja, navedena v naročilu, ki začnejo teči z dnem po dejanju ali dogodku, ki šteje za izhodiščno točko takega obdobja. Če je zadnji dan obdobja dela prost dan, obdobje poteče ob koncu prvega delovnega dne, ki sledi zadnjemu dnevu obdobja,

pogodbena cena: znesek, ki je naveden v naročilu in ki predstavlja začetno oceno, ki se izplača za opravljene storitve ali drugi znesek, za katerega se po izvedbi naročila ugotovi, da se dolguje v skladu s pogodbo,

projekt: projekt, v zvezi s katerim je treba zagotoviti storitve v skladu z naročilom,

specifikacija cen: popoln pregled cen, vključujoč razčlenitev celotne cene, ki ga predloži ponudnik s svojo ponudbo, po potrebi spremenjeno, in ki je sestavni del naročila o ceni na enoto,

razčlenitev celotne cene: podroben seznam tarif in cen po postavkah, ki pokaže zgradbo cene v naročilu s fiksno ceno, ki pa vseeno ni sestavni del naročila,

načrti: načrti, ki jih zagotovi naročnik in/ali nadzornik, in/ali načrti, ki jih zagotovi strokovnjak in odobri nadzornik, v zvezi z opravljanjem storitev,

pisno sporočilo: vsa rokopisna, natipkana ali natisnjena sporočila, vključujoč teleprinterska sporočila, telegrame in telefakse,

administrativni nalog: katero koli navodilo ali nalog, ki jih v pisni obliki izda nadzornik strokovnjaku, v zvezi z opravljanjem storitev,

sporočila: potrdila, uradna obvestila, naročila in navodila, ki se izdajo v skladu z naročilom,

nacionalna valuta: valuta države naročnika,

tuja valuta: katera koli dopustna valuta, ki ni nacionalna valuta in ki je navedena v pogodbi,

splošna odškodnina: znesek, ki ni predhodno določen v naročilu, o katerem se bodisi stranki dogovorita bodisi ga dodeli sodišče ali arbitražno razsodišče kot nadomestilo, ki ga ena stranka plača drugi, oškodovani stranki zaradi kršitve pogodbe,

fiksna odškodnina: znesek, naveden v naročilu kot odškodnina, ki jo strokovnjak plača naročniku zaradi nedokončane pogodbe ali njenega dela v pogodbenem roku ali ga ena stranka plača drugi zaradi katere koli druge kršitve, opredeljene v pogodbi,

posebni pogoji: posebni pogoji, ki jih naročnik objavi kot del razpisa za zbiranje ponudb, kakor so po potrebi spremenjeni, in ki so vključeni v naročilo ter sestojijo iz:

(a) sprememb teh splošnih pogojev;

(b) posebnih pogodbenih določil;

(c) tehnične specifikacije; in

(d) katere koli druge zadeve, ki so povezane z naročilom.

1.2 Naslovi in napisi se v teh splošnih pogojih ne razumejo kot del le-teh ali upoštevajo pri razlaganju pogodbe.

1.3 Kadar smisel besedila dopušča, se za besede v ednini šteje, da vključujejo množino in obratno, ter za besede v moškem spolu, da vključujejo ženski spol in obratno.

1.4 Besede, ki označujejo osebe ali stranke, vključujejo podjetja in družbe ter katero koli organizacijo s pravno sposobnostjo.

Člen 2

Zakonodaja in jezik, ki se uporabljata za naročilo

2.1 Zakonodaja, ki ureja naročilo, je zakonodaja države naročnika, če ni drugače navedeno v posebnih pogojih.

2.2 Za vse zadeve, ki jih ti splošni pogoji ne obsegajo, se uporablja zakonodaja, ki ureja naročilo.

2.3 Jezik, ki se uporablja za pogodbo in vsa sporočila med strokovnjakom, naročnikom in nadzornikom ali njihovimi zastopniki, je naveden v posebnih pogojih. Vsa poročila, priporočila in spisi, ki jih strokovnjak pripravi v skladu s pogodbo, so tudi v jeziku, navedenem v posebnih pogojih.

Člen 3

Prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije

Če ni drugače določeno v naročilu, se uporablja prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije, ki je navedeno v posebnih pogojih.

Člen 4

Obvestila in pisno obveščanje

4.1 Če drugače ni navedeno v posebnih pogojih, se sporočila med naročnikom in/ali nadzornikom na eni strani ter strokovnjakom na drugi strani pošiljajo po pošti, s telegramom, teleprinterjem, s telefaksom ali osebno dostavo na ustrezni naslov, ki so ga te stranke določile za ta namen.

4.2 Če pošiljatelj zahteva potrdilo o prejemu, navede to zahtevo v svojem sporočilu in ga zahteva, kadarkoli obstaja rok za prejem sporočila. V vsakem primeru pošiljatelj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo njegovo sporočilo prejeto.

4.3 Kadarkoli naročilo določa, da je treba zagotoviti ali izdati katero koli obvestilo, soglasje, odobritev, potrdilo ali odločitev, so, če ni drugače določeno, to obvestilo, soglasje, odobritev, potrdilo ali odločitev v pisni obliki in se besede "uradno obvestiti", "potrditi", "odobriti" ali "odločiti" razlagajo v tem smislu. Nobena od teh privolitev, potrdil ali odločitev se ne sme neutemeljeno zavrniti ali zavlačevati.

Člen 5

Nadzornik in zastopnik nadzornika

5.1 Nadzornik opravlja naloge, ki so navedene v pogodbi. Razen če je izrecno navedeno v pogodbi, nadzornik nima pooblastila za oprostitev strokovnjaka katerih koli njegovih obveznosti po pogodbi.

5.2 Nadzornik lahko občasno, pri tem, da ostane dokončno odgovoren, prenese na svojega zastopnika katere koli dolžnosti in pooblastila, ki so mu zaupana, ter lahko kadarkoli prekliče ta prenos ali nadomesti zastopnika. Vsak tak prenos, preklic ali nadomestitev je v pisni obliki in ne začne veljati, preden se kopija ne dostavi strokovnjaku.

5.3 Vsako sporočilo nadzornikovega zastopnika strokovnjaku, v skladu s pogoji tega prenosa, ima enako veljavnost, kot da ga je izdal nadzornik, pod pogojem, da:

(a) če nadzornikov zastopnik zaradi lastne napake spregleda pomanjkljivosti katerega koli poročila ali dela storitev, to ne vpliva na nadzornikova pooblastila, da ne odobri take dobave ter izda navodila za odpravo pomanjkljivosti;

(b) lahko nadzornik po lastni presoji razveljavi ali spremeni vsebino takega sporočila.

5.4 Navodila in/ali nalogi, ki jih izda nadzornik, imajo obliko administrativnega naloga. Te naloge nadzornik po potrebi datira, oštevilči in vnese v evidenco ter kopije le-teh, kjer je primerno, osebno izroči strokovnjakovem zastopniku.

Člen 6

Prenos

6.1 Prenos je veljaven samo, če je to pisni sporazum, s katerim strokovnjak prenese svojo pogodbo ali njen del na tretjo osebo.

6.2 Strokovnjak ne sme brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesti niti pogodbe ali njenega dela niti katere koli koristi ali upravičenja, ki jih v skladu s pogodbo ima, razen v naslednjih primerih:

(a) nakazilo v dobro strokovnjakovih bankirjev glede katerih koli denarnih sredstev, ki so zapadla ali bodo zapadla v plačilo v skladu s pogodbo; ali

(b) prenosa strokovnjakove pravice do odškodnine zoper katero koli drugo odgovorno osebo na izvajalčeve zavarovalce, v primerih, ko so zavarovalci poravnali strokovnjakovo izgubo ali obveznost.

6.3 Za namen člena 6.2 odobritev prenosa s strani naročnika ne odveže strokovnjaka njegovih obveznosti glede že izvedenega dela pogodbe ali dela, ki ni prenesen.

6.4 Če strokovnjak prenese svojo pogodbo brez odobritve, naročnik lahko brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v členih 40 in 41.

6.5 Prejemnik prenosa mora izpolnjevati merila za izpolnjevanje pogojev, ki se uporabljajo za dodelitev naročila.

Člen 7

Sklepanje pogodb s podizvajalci

7.1 Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim strokovnjak zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

7.2 Strokovnjak ne sklene podizvajalske pogodbe za izvedbo katerega koli dela storitev niti za to zaposli drugega neodvisnega strokovnjaka brez predhodne odobritve naročnika. Naročnika je treba obvestiti o storitvah, za katere se sklene podizvajalska pogodba, in identiteti podizvajalca. Naročnik, ob ustreznem upoštevanju določb člena 4.3, v 30 dneh od prejetja uradnega obvestila uradno obvesti strokovnjaka o svoji odločitvi, navajajoč razloge, če zavrne odobritev.

7.3 Strokovnjak pri izbiri podizvajalcev da prednost fizičnim osebam, družbam ali podjetjem države naročnika, ki so sposobni opraviti zahtevane storitve ob enakih pogojih.

7.4 Podizvajalci in/ali neodvisni strokovnjaki morajo izpolnjevati merila za upravičenost, ki se uporabljajo za dodelitev naročila.

7.5 Naročnik nima nobenih pogodbenih odnosov s podizvajalci in/ali neodvisnimi strokovnjaki.

7.6 Strokovnjak je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in/ali drugih neodvisnih strokovnjakov in njihovih pooblaščencev ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost strokovnjaka, njegovih pooblaščencev ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev pogodbe s podizvajalci za katerikoli del pogodbe ali zaposlitev drugih neodvisnih strokovnjakov ali podizvajalcev s strani strokovnjaka za izvedbo katerega koli dela storitev ne odveže strokovnjaka nobenih njegovih obveznosti po pogodbi.

7.7 Če naročnik ali nadzornik ugotovita, da podizvajalec ali neodvisni strokovnjak ni sposoben opravljati svoje dolžnosti, naročnik ali nadzornik lahko zahtevata od strokovnjaka, da nemudoma bodisi zagotovi neodvisnega strokovnjaka ali usposobljenega in izkušenega podizvajalca za nadomestitev, ki je sprejemljiva za naročnika, ali zopet sam začne opravljati storitve.

7.8 Če strokovnjak sklene podizvajalsko pogodbo ali zaposli drugega neodvisnega strokovnjaka brez predhodne odobritve, naročnik lahko brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v členih 40 in 41.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Člen 8

Zagotovitev informacij

8.1 Naročnik zagotovi strokovnjaku, čim prej je mogoče, katere koli informacije in/ali dokumentacijo, s katerimi razpolaga in ki utegnejo zadevati izvedbo pogodbe. Ti dokumenti se vrnejo naročniku ob dokončanju storitev.

8.2 Naročnik, kolikor je mogoče, zagotovi strokovnjaku vsako pomoč pri pridobivanju informacij, pomembnih za pogodbo, ki jih slednji utegne upravičeno zahtevati zaradi izvedbe naročila.

Člen 9

Pomoč v zvezi z lokalnimi predpisi

9.1 Strokovnjak lahko naročnika zaprosi za pomoč pri pridobivanju besedil zakonov, predpisov in informacij v zvezi z lokalnimi običaji, odredbami ali lokalnimi predpisi v državi, v kateri se storitve opravijo, ki utegnejo vplivati na strokovnjaka pri izpolnjevanju njegovih obveznosti po pogodbi. Naročnik lahko zagotovi zaprošeno pomoč strokovnjaku na stroške slednjega.

9.2 Naročnik – ob upoštevanju zakonov in drugih predpisov o zaposlovanju in delu tujcev države, kjer je treba opraviti storitve – stori vse kar je potrebno, da strokovnjaku olajša pridobitev vseh potrebnih viz in dovoljenj, vključujoč dovoljenje za delo in bivanje, za osebje, katerega storitve so po mnenju strokovnjaka in naročnika potrebne, kakor tudi dovoljenj za bivanje za njihove družine.

9.3 Naročnik da vsem svojim uslužbencem in pooblaščencem vsa navodila, ki utegnejo biti potrebna ali primerna za olajšanje hitrega in učinkovitega opravljanja storitev.

OBVEZNOSTI STROKOVNJAKA

Člen 10

Splošne obveznosti

10.1 Strokovnjak spoštuje in se ravna po vseh zakonih in predpisih, veljavnih v državi naročnika, in zagotovi, da tudi njegovo osebje, njihovi svojci in njegovi lokalni zaposleni spoštujejo te zakone in druge predpise in se po njih ravnajo. Strokovnjak odškoduje naročnika v primeru terjatev in postopkov, ki izhajajo iz katere koli kršitve teh zakonov in drugih predpisov s strani strokovnjaka, njegovih zaposlenih ter njihovih svojcev.

10.2 Strokovnjak opravlja storitve z dolžno skrbnostjo, učinkovitostjo in prizadevnostjo v skladu z najboljšo strokovno prakso in skladno s temi splošnimi pogoji, obsegom pooblastil in obveznosti ter z navodili nadzornika.

10.3 Strokovnjak ravna v skladu z administrativnimi nalogi, ki jih izda nadzornik. Če strokovnjak meni, da zahteve iz administrativnih nalogov presegajo pooblastila nadzornika ali obseg naročila, sporoči to nadzorniku z obrazložitvijo v zastaralnem roku 30 dni po prejetju naloga. To sporočilo ne odloži izvrševanja administrativnega naloga.

10.4 Če strokovnjak ali katerikoli njegovih podizvajalcev, pooblaščencev ali nameščencev ponudi, da bo dal, ali privoli v to, da bo ponudil ali da bo dal, ali da katerikoli osebi kakršno koli podkupnino, darilo, nagrado ali provizijo kot spodbudo ali nagrado, da stori ali opusti dejanje povezano s pogodbo ali pogodbami z naročnikom, ali zato, da se prikrajša ali da prednost katerikoli osebi, povezani s pogodbo ali pogodbami z naročnikom, potem lahko naročnik, brez poseganja v katere koli pridobljene pravice strokovnjaka po pogodbi, odpove pogodbo, pri čemer se uporabljajo določbe členov 40 in 41.

10.5 Strokovnjak obravnava vse dokumente in informacije, ki jih pridobi v zvezi s pogodbo, kot zasebne in zaupne ter ne sme, razen če to utegne biti potrebno za namene izvedbe le-te, objaviti ali razkriti katerih koli podrobnosti iz naročila brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ali nadzornika po posvetovanju z naročnikom. Če pride do nesoglasja glede potrebe po morebitni objavi ali razkritju za namen naročila, je odločitev naročnika dokončna.

10.6 Če je strokovnjak mešano podjetje ali konzorcij iz dveh ali več oseb, so vse te osebe skupno in solidarno zavezane za izpolnjevanje pogojev iz pogodbe v skladu z zakonodajo države naročnika ter na zahtevo naročnika imenujejo eno teh oseb kot vodjo, ki je pooblaščen v imenu podjetja ali konzorcija sklepati zavezujoče dogovore. Sestava ali statut mešanega podjetja ali konzorcija se ne spreminja brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Člen 11

Kodeks ravnanja

11.1 Strokovnjak vedno ravna lojalno in nepristransko in kot vesten svetovalec naročnika v skladu s pravili in/ali kodeksom ravnanja v njegovem poklicu ter ob primerni molčečnosti. Zlasti ne daje javnih izjav, ki zadevajo projekt ali storitve, brez predhodne odobritve naročnika in se ne udeležuje katere koli dejavnosti, ki je v nasprotju z njegovimi obveznostmi do naročnika po pogodbi. Strokovnjak ne sme zavezati naročnika na katerikoli način brez predhodne pisne privolitve in, kjer je to primerno, pojasni to obveznost tretjim osebam.

11.2 Strokovnjak in njegovi zaposleni med obdobjem izvajanja naročila spoštujejo obstoječe politične, kulturne in verske navade države naročnika.

11.3 Strokovnjakova nadomestila v okviru pogodbe so edina njegova nadomestila v zvezi s pogodbo in niti on niti njegovo osebje ne sprejema nikakršne provizije, popusta, doklad, posrednega plačila ali drugih uslug, ki so kakorkoli v zvezi z ali v razmerju do z njegovimi obveznostmi po pogodbi in z njihovim izpolnjevanjem.

11.4 Strokovnjak nima koristi, posredne ali neposredne, iz naslova katerih koli tantiem ali premij ali provizije v zvezi s katerim koli patentiranim ali zaščitenem predmetom ali postopkom, ki se uporablja med izvajanjem naročila ali projekta ali za namene le-teh, če mu naročnik za to ne da pisnega soglasja.

11.5 Strokovnjak in njegovi uslužbenci varujejo poslovno skrivnost tako med trajanjem pogodbe kakor tudi po njenem dokončanju. V tej zvezi, razen v primerih predhodnega pisnega dovoljenja naročnika, niti strokovnjak niti osebje, ki ga ta zaposluje ali z njimi sodeluje, nikoli ne sporočijo katerikoli osebi ali subjektu nobene zaupne informacije, ki jim je bila razkrita ali so jo oni odkrili, ali objavijo katere koli informacije glede priporočil, izoblikovanih med opravljanjem storitev ali kot njihov izid. Poleg tega nikoli ne zlorabijo za naročnika škodljivih informacij, ki so jim bile zagotovljene, ter rezultatov študij, poskusov in raziskovanja, opravljenih med izvajanjem naročila in za njen namen.

Člen 12

Neodvisnost

12.1 Strokovnjak ne vstopa v nobena razmerja, s katerimi bi ogrozil svojo neodvisnost ali neodvisnost svojih uslužbencev. Če strokovnjak ne ohrani te neodvisnosti, naročnik lahko, brez poseganja v odškodovanje za katero koli škodo, ki jo je lahko imel s tem v zvezi, takoj odpove pogodbo brez uradnega obvestila glede tega.

12.2 Strokovnjak po zaključku ali odpovedi pogodbe omeji svojo vlogo v zvezi s projektom na zagotavljanje storitev. Razen v primeru pisnega dovoljenja naročnika, se strokovnjak ali katerikoli drugi pogodbenik, strokovnjak ali dobavitelj, s katerim je prej navedeni strokovnjak povezan ali pridružen, izključi v katerikoli vlogi iz izvajanja gradbenih del, dobav blaga ali drugih storitev v zvezi s projektom, vključujoč razpisni postopek za katerikoli del projekta.

Člen 13

Specifikacije in načrti

13.1 Strokovnjak pripravi vse specifikacije in načrte ob uporabi sprejetih in splošno priznanih sistemov, ki so sprejemljivi za naročnika, ter upoštevajoč najnovejša merila za oblikovanje.

13.2 Strokovnjak zagotovi, da se specifikacije in načrti ter vsa dokumentacija, povezana z zagotavljanjem blaga in storitev v zvezi s projektom, pripravi na osnovi nepristranskosti zaradi krepitve konkurenčnosti ponudb.

Člen 14

Odškodnina

14.1 Strokovnjak na svoje stroške razbremeni, ščiti in brani naročnika, njegove pooblaščence in zaposlene pred in proti vsem dejanjem, terjatvam, izgubam ali škodi, ki izhajajo iz katerega koli strokovnjakovega dejanja ali opustitve pri opravljanju storitev, vključujoč katero koli kršitev katerih koli pravnih predpisov ali pravic tretjih oseb v zvezi s patenti, blagovnimi znamkami ter drugimi oblikami intelektualne lastnine, kot so avtorske pravice.

14.2 Strokovnjak na svoje stroške razbremeni, ščiti in brani naročnika, njegove pooblaščence in zaposlene pred vsakršnimi dejanji, terjatvami, izgubami ali škodo, ki izhajajo iz strokovnjakovega neizpolnjevanja svojih obveznosti po členu 10, pod pogojem, da:

(a) strokovnjaka obvestijo o teh dejanjih, terjatvah, izgubah ali škodi najkasneje 30 dni zatem, ko je naročnik izvedel za njih;

(b) je zgornja meja strokovnjakove odgovornosti po členu 14 omejena na znesek, ki je naveden v posebnih pogojih, in da se ta zgornja meja ne uporablja za dejanja, terjatve, izgube ali škodo, ki izhaja iz strokovnjakove namerne kršitve;

(c) je strokovnjakovo jamstvo po členu 14 omejeno na dejanja, terjatve, izgube ali škodo, ki izhajajo neposredno iz njegovega neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi, in ne vključuje odgovornosti, ki izhaja iz nepredvidljivih dogodkov, ki so naključna ali posredna posledica takega neizpolnjevanja.

14.3 Strokovnjak na svoje stroške in na zahtevo naročnika odpravi vsako pomanjkljivost pri izvajanju storitev, če gre za strokovnjakovo neizpolnjevanje obveznosti po pogodbi.

14.4 Ne glede na morebitne nasprotne določbe iz člena 14 strokovnjak na noben način ni odgovoren za dejanja, terjatve, izgube in škodo, ki izhaja iz:

(a) naročnikove opustitve dejanja po katerem koli priporočilu ali iz razveljavitve katerega koli dejanja, odločitve ali priporočila strokovnjaka ali iz zahteve, da strokovnjak uresniči odločitev ali priporočilo, s katerim se ne strinja ali o katerem izrazi resni zadržek; ali

(b) nepravilne izvedbe strokovnjakovih navodil s strani naročnikovih pooblaščencev, zaposlenih ali neodvisnih izvajalcev.

14.5 Strokovnjak ostane odgovoren za vsako kršitev svojih obveznosti po pogodbi, za obdobje po dokončanju storitev, kakor utegne biti določeno v zakonodaji, ki ureja pogodbo.

Člen 15

Določbe o zdravstvenem varstvu in zavarovanju

15.1 Sodelovanje naročnika s strokovnjakom je odvisno od zagotovitve dokazila, sprejemljivega za naročnika, da je strokovnjak in/ali njegovo osebje v dobrem zdravstvenem stanju in ne trpijo zaradi kakršnih koli nezmožnosti, ki lahko vplivajo na izvedbo storitev. Naročnik lahko zahteva od strokovnjaka in/ali njegovega osebja, ki izvaja storitve, da opravijo zdravstveni pregled pri usposobljenem zdravniku, preden zapustijo svoj običajni kraj bivanja in, čim prej je mogoče, predložijo naročniku zdravniški izvid pregleda.

15.2 Strokovnjak med trajanjem pogodbe zagotovi zdravstveno zavarovanje za sebe in druge osebe, ki jih zaposluje v okviru pogodbe. Če ni drugače določeno v pogodbi, naročnik ni odgovoren za nobene zdravstvene stroške strokovnjaka.

15.3 Naročnik ne prevzame nobene odgovornosti za katero koli življenjsko, zdravstveno, nezgodno, potovalno ali drugo zavarovanje, ki utegne biti potrebno ali zaželeno za osebje strokovnjaka ali njegove podizvajalce ali druge neodvisne strokovnjake, povezane s storitvami, niti za družinske člane teh oseb.

15.4 V 20 dneh po obvestilu o oddaji naročila strokovnjak sklene in ohranja polno škodno zavarovanje za znesek, katerega višina je navedena v posebnih pogojih in ki od začetka izvajanja naročila ter ves čas njenega trajanja pokriva naslednje vidike:

(a) strokovnjakovo odgovornost v zvezi z boleznijo ali nesrečami pri delu, ki prizadenejo njegove zaposlene, vključujoč stroške vrnitve v domovino zaradi zdravstvenega stanja;

(b) izgubo naročnikove opreme, ki se uporablja za izvedbo naročila, ali škodo na njej;

(c) civilno odgovornost za povzročitev nesreč – ki izhajajo iz izvedbe naročila – tretjim osebam ali naročniku in kateremu koli zaposlenemu tega naročnika;

(d) nesrečo s smrtnim izzidom ali trajno invalidnost, ki izhaja iz telesnih poškodb, nastalih med trajanjem pogodbe; in

(e) drugo zavarovanje, ki utegne biti navedeno v posebnih pogojih, kakor določa zakonodaja države naročnika.

15.5 V posebnih pogojih se lahko tudi zahteva, da strokovnjak zavaruje osebne predmete svojih zaposlenih in njihovih družin, ki prebivajo v državi naročnika, proti izgubi ali škodi na njih.

15.6 Strokovnjak brez odlašanja zagotovi naročniku dokazilo o zavarovalni polici in rednem plačevanju premij, kadarkoli to od njega zahtevata naročnik ali nadzornik.

Člen 16

Lastninska pravica nad poročili in dokumentacijo

16.1 Vsa poročila in podatki, kot so zemljevidi, diagrami, risbe, specifikacije, načrti, statistični podatki, izračuni in podporna evidenca ali pridobljeni materiali, ki jih je pridobil, sestavil ali pripravil strokovnjak med izvajanjem naročila, so zaupni in so v izključni lasti naročnika. Strokovnjak po dokončanju pogodbe izroči naročniku vse te dokumente in podatke. Strokovnjak lahko obdrži kopije teh dokumentov in podatkov, vendar jih ne sme uporabljati za namene, ki niso povezani s pogodbo, brez predhodne pisne odobritve naročnika.

16.2 Strokovnjak ne objavi člankov, povezanih s storitvami, ali se na njih sklicuje, ko opravlja katere koli storitve za druge, ali razkrije informacij, ki jih je pridobil od naročnika, brez predhodnega pisnega dovoljenja.

VRSTE STORITEV

Člen 17

Obseg storitev

17.1 Strokovnjak izvaja storitve v okviru pogodbe v skladu z obsegom pooblastil in obveznosti.

17.2 Naročilo lahko vsebuje eno ali več izmed naslednjih nalog:

- študijo določitve in opredelitve projekta,

- ekonomsko ali tržno študijo,

- predhodno in/ali končno študijo izvedljivosti,

- študijo o izvedbi projekta (začasni ali podrobni načrt, kjer je to primerno, končni načrt za izvedbo, pripravo razpisne dokumentacije),

- nadzorovanje projekta,

- vodenje izvedbe projekta,

- zagotovitev osebja,

- druge oblike tehnične pomoči.

17.3 Posebni pogoji navedejo obseg pooblastil in obveznosti, ki med drugim vključujejo:

(a) cilj in obseg naročila;

(b) stopnjo natančnosti, ki jo je treba doseči, in različne faze ali dele storitev; in

(c) vrsto in vsebino poročil, izjav, načrtov, izračunov, meritev, specifikacij, ocen in katerikoli drugi dokument, ki naj ga strokovnjak pripravi ob dokončanju vsake faze ali dela študije ter ob dokončanju študije same.

17.4 Če se naročilo nanaša na tehnično pomoč naročniku in/ali nadzorniku, se strokovnjaku zaupa naloga svetovanja v korist naročniku in/ali nadzorniku v zvezi z vsemi tehničnimi vidiki projekta, ki lahko izhajajo iz njegove izvedbe. Strokovnjak ni odgovoren za sprejemanje odločitev.

17.5 Če se naročilo nanaša na vodenje izvedbe projekta, strokovnjak prevzame, v skladu z zakonodajo države naročnika in ob upoštevanju nadzornikovih pooblastil, vse naloge vodenja, ki so povezane z nadzorovanjem izvedbe projekta.

17.6 Če se v skladu s posebnimi pogoji zahteva priprava razpisne dokumentacije, slednja vsebuje vse potrebne dokumente za posvetovanja s primernimi izvajalci, proizvajalci in dobavitelji ter za pripravo ponudb za opravljanje del ali zagotovitev dobav blaga ali storitev, vsebovanih v razpisu za zbiranje ponudb. Naročnik zagotovi strokovnjaku potrebne informacije za pripravo administrativnega dela razpisne dokumentacije.

17.7 Če se naročilo nanaša na nadzorovanje projekta, se strokovnjaku zaupa upravljanje izvedbene faze projekta.

17.8 Ne glede na člen 12.2 se lahko strokovnjaku, ki je odgovoren za fazo študije in/ali projektiranja, zaupajo dodatne storitve pri vodenju in nadzorovanju projekta, vključujoč zagotovitev tehničnih pomočnikov.

Člen 18

Zagotovitev osebja

18.1 Če se naročilo nanaša na zagotovitev osebja za izvedbo projekta, strokovnjak zagotovi to osebje na določenih področjih, povezanih z izvedbo projekta, v obliki tehnične pomoči v svetovalni in/ali vodstveni vlogi. To osebje je pod neposredno pristojnostjo nadzornika.

18.2 Osebje, navedeno v pogodbi, opravlja storitve v obdobju, ki je določeno v pogodbi. Strokovnjak lahko z naročnikovo predhodno odobritvijo opravi manjše prilagoditve teh obdobij, kakor je primerno za zagotovitev učinkovite izvedbe storitev, pod pogojem, da te prilagoditve ne vplivajo na to, da plačila, ki se opravijo po pogodbi, presežejo pogodbeno ceno.

18.3 Strokovnjak je odgovoren za kakovost uslužbencev, ki jih da na razpolago naročniku.

18.4 Strokovnjak ne spreminja sestave osebja brez predhodne odobritve naročnika. Vendar naročnik zagotovi nadomestitev z osebo, ki je najmanj enako usposobljena in izkušena ter sprejemljiva za naročnika, če:

(a) zaradi bolezni ali nesreče zaposleni ni zmožen še naprej opravljati svojih storitev;

(b) naročnik za katero koli osebo, navedeno v pogodbi, ugotovi, da je nesposobna opravljati svoje naloge v okviru pogodbe ali da je neprimerna za izvedbo le-teh;

(c) se zaradi katerega koli drugega razloga, ki je izven strokovnjakovega nadzora, pojavi potreba po nadomestitvi kogar koli iz njegovega osebja.

18.5 Nadomestilo, plačljivo za osebo, ki se zagotovi kot zamenjava, ne presega nadomestil, ki bi se plačevala nadomeščeni osebi.

18.6 Razen v primeru nadomestitve zaradi smrti ali če naročnik zahteva nadomestitev, ki ni določena v pogodbi, strokovnjak krije vse stroške, ki iz te nadomestitve izhajajo ali so z njo povezani. Ti stroški vključujejo potovalne stroške za povratek nadomeščenega člana osebja ter njegove družine in, če je to potrebno, stroške, ki izhajajo iz potrebe po hkratni prisotnosti na delovnem mestu člana osebja, ki ga je treba nadomestiti, in tistega, ki naj ga zamenja.

Člen 19

Osebje in oprema

19.1 Osebje, ki ga strokovnjak uporablja pri izvedbi naročila, odobri naročnik. Posebni pogoji navedejo najmanjšo raven izobrazbe, kvalifikacij in izkušenj strokovnjakovega osebja in, kjer je to primerno, zahtevano specializacijo.

19.2 Priporočila in/ali življenjepisi vsakega člana strokovnjakovega osebja, ki se zaposli v okviru pogodbe, se predložijo naročniku v odobritev bodisi s strokovnjakovo ponudbo v primeru razpisnega postopka ali pred oddajo naročila v drugih primerih.

19.3 Naročnik sporoči svojo odobritev ali zavrnitev v 30 dneh od nastavitve strokovnjaka ali predložitve po členu 19.2, odvisno od primera.

19.4 Osebje, ki ga je naročnik potrdil, začne opravljati svoje dolžnosti na datum ali v roku, določenem v posebnih pogojih, ali, če teh ni, na datum ali v rokih, o katerih naročnik obvesti strokovnjaka.

19.5 Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, osebje strokovnjaka stanuje v bližini svojega delovnega mesta. Kadar je treba del storitev izvesti izven države naročnika, strokovnjak redno obvešča nadzornika o imenih in kvalifikacijah osebja, določenega za ta del storitev, ter o uporabljeni opremi.

19.6 Strokovnjak:

(a) v 15 dneh od dodelitve naročila pošlje nadzorniku časovni načrt za razporeditev, ki se predlaga za namestitev osebja, specifikacijo njihovih dolžnosti in seznam opreme, ki jo namerava uporabiti za storitve;

(b) pravočasno obvesti nadzornika o datumu prihoda in odhoda vsakega člana osebja;

(c) pravočasno predloži nadzorniku v odobritev zahtevek za vsako zamenjavo osebja in vsako spremembo prvotnega časovnega načrta ali spremembo opreme.

19.7 Strokovnjak sprejme vse potrebne ukrepe, da svojim uslužbencem zagotovi in nadaljuje z zagotavljanjem potrebne opreme, ki jim omogoča opravljanje njihovih določenih dolžnosti pod pogoji, ki najbolj zagotavljajo učinkovitost.

Člen 20

Udeleženci usposabljanja

20.1 Strokovnjak med trajanjem pogodbe zagotovi usposabljanje za udeležence, ki so mu bili dodeljeni s strani naročnika v skladu s pogoji iz pogodbe.

20.2 Strokovnjakovo izobraževanje teh udeležencev usposabljanja slednjim ne podeli statusa strokovnjakovih zaposlenih. Vendar se morajo ravnati po strokovnjakovih navodilih in po določbah člena 11, kakor da bi bili strokovnjakovi zaposleni. Strokovnjak lahko po utemeljenem pisnem zahtevku doseže nadomestitev katerega koli udeleženca usposabljanja, čigar delo ali obnašanje ni zadovoljivo.

20.3 Če v pogodbi ni drugače določeno, nadomestila za udeležence usposabljanja ter potne, nastanitvene in vse druge stroške, ki jih imajo udeleženci usposabljanja, krije naročnik.

20.4 Strokovnjak četrtletno poroča naročniku o dodeljevanju izobraževanja. Neposredno pred dokončanjem storitev strokovnjak sestavi poročilo o izidu usposabljanja in oceno kvalifikacij, ki so jih dosegli udeleženci, zaradi njihove prihodnje zaposlitve. Oblika teh poročil in postopka za njihovo predstavitev se določijo v posebnih pogojih.

IZVEDBA NAROČILA

Člen 21

Nalog za začetek

21.1 Naročnik določi datum, na katerega je treba začeti izvajanje naročila, in z njim seznani strokovnjaka bodisi v uradnem obvestilu o dodelitvi naročila ali z administrativnim nalogom, ki ga izda nadzornik.

21.2 Datum začetka izvedbe je najkasneje 180 dni po obvestilu o dodelitvi pogodbe, če se stranki ne dogovorita drugače.

21.3 Če je sprejeta določba, da se storitve izvedejo izven države naročnika, se izvajanje naročila začne, če to zadeva te storitve, na dejanski datum njihove izvedbe, ki ne sme biti pred datumom, ki ga določi naročnik.

Člen 22

Rok izvedbe

22.1 Rok izvedbe se začne na datum, določen v skladu s členom 21.1, in velja, kot je navedeno v naročilu brez poseganja v podaljšanja roka, ki se lahko odobrijo po členu 23.

22.2 Če je sprejeta določba za ločena obdobja izvedbe za ločene sklope, se to obdobje ne združuje v primerih, kadar je enemu strokovnjaku dodeljenih več kakor en sklop.

22.3 Če v primeru projekta tehničnega sodelovanja, ki traja več let, posebni pogoji predvidevajo več pogodbenih obdobij, se pogodbeno obdobje določi ob upoštevanju določb člena 31 in je za stranki zavezujoče samo prvo obdobje. Razen če ena od strank želi odpovedati pogodbo po poteku pogodbenega obdobja, se pogodba podaljša z zaporednimi dodatki k pogodbi ob koncu vsakega obdobja, v katerih se navedejo ukrepi, ki naj jih strokovnjak sprejme. Nadomestila za novo obdobje se določijo po načelih, navedenih v pogodbi.

22.4 Vsaka namera, da se pogodba ne podaljša za naslednje pogodbeno obdobje, se mora sporočiti drugi stranki najkasneje 90 dni pred potekom tekočega pogodbenega obdobja.

Člen 23

Podaljšanje roka izvajanja

23.1 Strokovnjak lahko zahteva podaljšanje roka izvajanja, če zamuja ali bo zamujal pri dokončanju naročila zaradi katerega koli izmed naslednjih vzrokov:

(a) posebnih ali dodatnih storitev, ki jih je naročil naročnik;

(b) administrativnih nalogov, ki vplivajo na datum dokončanja, razen tistih, ki izhajajo iz strokovnjakovega neizpolnjevanja svojih obveznosti,

(c) naročnikovega neizpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi;

(d) katere koli prekinitve opravljanja storitev, do katere ni prišlo zaradi strokovnjakovega neizpolnjevanja svojih obveznosti;

(e) višje sile;

(f) katerega koli drugega vzroka iz teh splošnih pogojev, do katerega ne pride zaradi strokovnjakovega neizpolnjevanja svojih obveznosti.

23.2 Strokovnjak v 15 dneh potem, ko ugotovi, da utegne priti do zamude, obvesti nadzornika o svojem namenu, da bo predložil zahtevek za podaljšanje roka izvajanja, do katerega morda meni, da je upravičen, in v 60 dneh po tem, če ni drugače dogovorjeno med strokovnjakom in nadzornikom, dostavi nadzorniku popolne in podrobne podatke o zahtevku, da bi bilo mogoče ta zahtevek takoj pretehtati.

23.3 Nadzornik s pisnim obvestilom po ustreznih posvetovanjih z naročnikom in po potrebi s strokovnjakom odobri podaljšanje roka izvajanja, kakor se lahko upraviči bodisi za nazaj ali za naprej, ali obvesti strokovnjaka, da ni upravičen do podaljšanja.

Člen 24

Zamude pri izvajanju

24.1 Če strokovnjak ne izvede storitev v roku ali rokih iz pogodbe, je naročnik, brez uradnega obvestila in brez poseganja v svoja druga pravna sredstva po pogodbi, upravičen do fiksne odškodnine za vsak dan ali del dneva, ki poteče med koncem roka, določenega za izvedbo, ali podaljšanega roka po členu 23, in dejanskim datumom dokončanja, po stopnji in do najvišjega zneska iz posebnih pogojev.

24.2 Če naročnik postane upravičen do najvišje možne terjatve iz člena 36.1, lahko po obvestilu strokovnjaka:

(a) odpove pogodbo; ter

(b) dokonča storitve na račun strokovnjaka.

Člen 25

Prekinitev

25.1 Strokovnjak po nalogu nadzornika prekine izvajanje storitev ali katerega koli njihovega dela za toliko časa ali na tak način, kakor nadzornik meni, da je potrebno.

25.2 Nadzornik po posvetovanju z naročnikom in strokovnjakom določi izredno plačilo in/ali podaljšanje roka izvajanja, ki se odobri strokovnjaku v zvezi s takim zahtevkom in ki je po nadzornikovem mnenju pravično in primerno.

25.3 Če je obdobje prekinitve daljše kakor 180 dni in vzrok opustitve ni strokovnjakovo neizpolnjevanje obveznosti, strokovnjak lahko v 30 dneh v obvestilu nadzorniku zahteva dovoljenje za nadaljevanje opravljanja storitev ali odpove pogodbo.

Člen 26

Spremembe

26.1 Nadzornik je pooblaščen, da brez spreminjanja cilja ali obsega naročila odredi katero koli spremembo katerega koli dela storitev, ki je potrebna za pravilno dokončanje storitev. Ta sprememba lahko vključuje dodatke, opustitve, nadomestitve, spremembe kakovosti, količine in spremembe določenega zaporedja, metode ali časovnega načrta izvajanja storitev. Noben nalog o spremembi ne povzroči razveljavitve pogodbe, toda finančni učinek vseh teh sprememb se, če je to potrebno, ovrednoti v skladu s členoma 26.5 in 26.7

26.2 Nobena sprememba se ne sprejme brez administrativnega naloga razen pod pogojem, da:

(a) nadzornik, če meni, da je treba zaradi katerega koli razloga nalog izdati ustno, potrdi ta nalog v najkrajšem možnem času z administrativnim nalogom;

(b) če strokovnjak pisno potrdi ustni nalog za namen člena 26.2 (a) in nadzornik takoj pisno ne ugovarja tej potrditvi, se šteje, da je bil administrativni nalog izdan zaradi izvajanja spremembe;

26.3 Razen kakor je določeno v členu 26.2, nadzornik pred katerim koli administrativnim nalogom o spremembi uradno obvesti strokovnjaka o naravi in obliki te spremembe. Strokovnjak, čim prej je mogoče po tem obvestilu, predloži nadzorniku predlog, ki vključuje:

(a) opis storitev, ki jih je treba izvesti, ali ukrepe, ki jih je treba sprejeti, ter program izvedbe; in

(b) vse potrebne spremembe izvedbenega programa ali strokovnjakovih obveznosti po pogodbi; ter

(c) vse prilagoditve pogodbene cene v skladu s pravili iz člena 26.

26.4 Po prejetju strokovnjakovega predloga iz člena 26.3 nadzornik po ustreznem posvetovanju z naročnikom in po potrebi s strokovnjakom odloči, čim prej je mogoče, ali se sprememba izvede ali ne. Če nadzornik sklene, da se sprememba izvede, izda administrativni nalog, ki predvidi, da se sprememba opravi po cenah in pod pogoji iz strokovnjakovega predloga iz člena 26.3, ali kakor jih je spremenil nadzornik v skladu s členom 26.5.

26.5 Cene za vse spremembe, ki jih je odredil nadzornik v skladu s členom 26.2 in 26.4, potrdi nadzornik v skladu z naslednjimi načeli:

(a) če ima naloga podoben značaj in se izvaja v podobnih razmerah kot postavka, ki ji je cena določena v specifikaciji cen, se ovrednoti po tarifah in cenah, vsebovanih v le-tej;

(b) če naloga nima podobnega značaja in se ne izvaja v podobnih razmerah, se tarife in cene iz naročila uporabijo kot podlaga za vrednotenje, če je to primerno, kadar ni, jo primerno ovrednoti nadzornik;

(c) če je vrsta ali znesek katere koli spremembe, ki zadeva vrsto ali znesek celotnega naročila ali katerega koli njenega dela, taka, da se po mnenju nadzornika katerekoli tarife ali cene iz naročila za vse postavke naloge zaradi te spremembe izkažejo za neprimerne, potem nadzornik določi to tarifo ali ceno, kakor v danih okoliščinah meni, da je primerno in pravilno;

(d) če je sprememba potrebna zaradi strokovnjakovega neizpolnjevanja svojih obveznosti ali kršitve pogodbe s strani strokovnjaka, vse dodatne stroške, ki se lahko pripišejo tej spremembi, krije strokovnjak.

26.6 Strokovnjak po prejetju administrativnega naloga o zahtevani spremembi iz člena 28.3 nadaljuje z izvajanjem spremembe in je pri tem zavezan s temi splošnimi pogoji, kot da bi bila ta sprememba navedena v pogodbi. Izvajanje storitev ne sme zamujati zaradi čakanja odobritve katerega koli podaljšanja roka za dokončanje ali prilagoditve pogodbene cene. Kadar se nalog za spremembo izda pred prilagoditvijo cene naročila, strokovnjak od začetka izvajanja spremembe vodi evidenco o stroških in času, porabljenem na njej. Ta evidenca je na razpolago nadzorniku za pregled, kadarkoli je to primerno.

26.7 Če po začasnem prevzemu povečanje ali zmanjšanje skupne vrednosti storitev, izhajajočih iz administrativnega naloga ali zaradi drugih okoliščin, ki jih strokovnjak ni povzročil z neizpolnjevanjem obveznosti, preseže 15 % pogodbene cene, nadzornik po posvetovanju z naročnikom in strokovnjakom določi katera koli povečanja ali zmanjšanja pogodbene cene zaradi uporabe člena 26.5. Tako določena cena temelji na znesku, za katerega povečanje ali zmanjšanje vrednosti storitev presega 15 %. Nadzornik o znesku uradno obvesti naročnika in strokovnjaka ter se nato ustrezno prilagodi cena.

Člen 27

Delovne ure

Delovni dnevi in ure strokovnjaka se v državi naročnika določijo na osnovi zakonov in predpisov in običajev v državi naročnika ter na osnovi potreb v zvezi s storitvami.

Člen 28

Upravičenost do dopusta.

28.1 Če naročilo predvideva letni dopust, je strokovnjak upravičen med obdobjem izvajanja naročila do letnega dopusta v skladu s pogoji, določenimi v členu 28.

28.2 Trajanje letnega dopusta se določi na podlagi meril, ki so navedena v pogodbi. Ta dopust se lahko odobri za vsako izpolnjeno šestmesečno obdobje in za vsak del meseca po tem obdobju, med katerim strokovnjak izvaja storitve. Letni dopust se med obdobjem izvajanja naročila koristi v času, ki ga odobri nadzornik.

28.3 Upravičenost do letnega dopusta se ne spreminja v denarno protivrednost, razen če se po mnenju nadzornika dopust ne more koristiti med obdobjem izvajanja naročila zaradi potreb v zvezi z izvajanjem storitev.

28.4 Strokovnjak ni upravičen do bolniške odsotnosti ali izrednega dopusta, vendar pod pogojem, da nadzornik lahko po svoji lastni presoji, iz osebnih ali drugih razlogov, dovoli strokovnjaku, da med obdobjem izvajanja naročila koristi neplačani dopust.

Člen 29

Informacije

Strokovnjak predloži nadzorniku takšne informacije, povezane s storitvami in projektom, ki jih utegne nadzornik kadarkoli zahtevati. Strokovnjak v zvezi s tem pripravi občasna poročila, katerih vsebina in pogostnost sta določena v posebnih pogojih. Izvedbene težave ali tehnične opustitve v obsegu nalog in pooblastil se navedejo v posebnih poročilih.

Člen 30

Evidenca

30.1 Strokovnjak vodi natančno in sistematično evidenco in knjigovodstvo v zvezi s storitvami ter v taki obliki in s takimi podatki, kakor je običajno v stroki in zadostno za natančno ugotovitev, da so stroški in izdatki iz člena 35 upravičeno nastali v zvezi z izvajanjem storitev.

30.2 Strokovnjak dovoli nadzorniku, da pregleda, ob vsakem primernem času, evidenco in knjigovodstvo v zvezi s storitvami, ter da naredi njihove kopije, in dovoli nadzorniku ali katerikoli drugi osebi, ki jo je nadzornik pooblastil, da ob vsakem primernem času opravi revizijo teh evidenc in knjigovodstva, tako med izvajanjem storitev kakor tudi kasneje.

Člen 31

Predložitev poročil

31.1 Strokovnjak neposredno pred dokončanjem storitev pripravi zaupno splošno poročilo, če je to primerno skupaj s finančno analizo projekta ter kritično študijo vseh večjih problemov, ki lahko nastanejo med izvajanjem projekta.

31.2 Poročilo iz člena 31.1 se s številom kopij, ki je navedeno v posebnih pogojih, pošlje nadzorniku najkasneje 60 dni po dokončanju storitev s strani strokovnjaka. To poročilo za naročnika ni zavezujoče.

31.3 Kadar se naročilo izvaja v fazah, strokovnjak pripravi poročilo za vsako fazo, če ni drugače določeno v posebnih določilih.

31.4 Osebe, poleg nadzornika, ki jim je treba poslati kopije in dokumentacijo iz členov 29 in 31, in roki, v katerih jih strokovnjak pošlje, so določeni v posebnih pogojih. Ti roki upoštevajo obdobja, ki so navedena v posebnih pogojih za pregled in odobritev ali zavrnitev poročil in dokumentacije s strani naročnika.

Člen 32

Odobritev poročil in dokumentacije

32.1 Naročnikova odobritev poročil in dokumentacije, ki jih je pripravil in poslal strokovnjak, potrdi, da izpolnjujejo pogoje naročila.

32.2 Naročnik v rokih, ki so predvideni v posebnih pogojih, obvesti strokovnjaka o svoji odločitvi v zvezi z dokumentacijo ali poročili, ki so mu bili poslani, z navedbo razlogov, če zavrne poročila ali dokumentacijo ali zahteva spremembe.

32.3 Kadar potrdi poročilo ali dokument, pod pogojem, da jih strokovnjak spremeni, naročnik predpiše rok za zahtevane spremembe.

32.4 Če se naročilo izvaja v fazah, se vsaka naslednja faza pogojuje z naročnikovo odobritvijo predhodne faze, razen kadar se faze izvajajo sočasno.

PLAČILA

Člen 33

Splošne določbe

33.1 Valuta ali valute, v katerih se opravljajo plačila, so navedene v pogodbi.

33.2 Administrativni ali tehnični pogoji, ki v skladu s členi 34 do 39 veljajo za izplačilo predujma, vmesnega plačila ali izplačilo preostanka, so navedeni v posebnih pogojih.

Člen 34

Predujmi

34.1 Če posebni pogoji to predvidevajo, se strokovnjaku na njegovo zahtevo odobri predujem za postopke, povezane z izvedbo storitev, kot pavšalni znesek, ki mu omogoči kritje izdatkov, izhajajočih iz začetka izvajanja naročila.

34.2 Skupni znesek predujmov, ob upoštevanju določb posebnih pogojev, ne presega 20 % pogodbene cene.

34.3 Noben predujem se ne odobri, preden:

(a) se sklene pogodba;

(b) strokovnjak zagotovi naročniku ločeno, neposredno garancijo za celotni znesek predujma, ki je izdana v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka, obveznice, ki jo je zagotovila zavarovalnica in/ali drug izdajatelj obveznic, nepreklicnega akreditiva ali gotovinskega pologa. Če je treba garancijo za izvedbo zagotoviti v obliki bančne garancije, bančne menice, overjenega čeka ali obveznice, jih izda banka ali zavarovalnica in/ali drug izdajatelj obveznic, odobreni s strani naročnika v skladu z merili za upravičenost, ki se uporabljajo za dodelitev naročila. V vsakem primeru pa je garancija veljavna vsaj 60 dni po sprejetju končnega poročila.

34.3 Strokovnjak uporabi predujem izključno za dejavnosti v zvezi z izvedbo storitev. Če strokovnjak uporabi katerikoli del predujma za druge namene, predujem takoj zapade in ga je treba vrniti ter strokovnjak ne dobi nobenih drugih predujmov.

34.5 Če garancija za predujem preneha veljati in strokovnjak ne obnovi njene veljavnosti, naročnik lahko bodisi odšteje znesek, enak znesku predujma, od prihodnjih plačil, ki po pogodbi zapadejo v plačilo strokovnjaku, ali lahko, če po njegovem mnenju ni mogoče odšteti tega zneska, odpove pogodbo.

34.6 Če se pogodba odpove zaradi katerega koli razloga, se lahko garancije za zavarovanje predujmov vnovčijo takoj zaradi plačila razlike preostanka predujmov, ki jih strokovnjak še vedno dolguje, in garant ne sme odlašati s plačilom ali ugovarjati zaradi katerega koli razloga.

34.7 Garancija za predujem iz člena 34 se sprosti, ko se predujmi povrnejo.

34.8 Nadaljnji pogoji in postopki za odobritev in povrnitev predujmov so predvideni v posebnih pogojih.

Člen 35

Plačilni postopek

35.1 Strokovnjak je upravičen do vmesnih plačil ali končnega plačila v skladu s postopki, razporeditvijo in roki, ki so predvideni v pogodbi, in ko so storitve opravljene ter sprejete.

35.2 Nadomestilo za dele meseca se izračuna na podlagi dnevne tarife, ki znaša eno tridesetino ustrezne mesečne cene na enoto. Znižanje cene za katere koli nedokončane storitve se izračuna na podlagi cen, določenih v naročilu v zvezi z delom storitev, ki niso bile opravljene.

35.3 Glede dela naročila, ki ima za osnovo skupne in fiksne cene ali cene za enoto, se lahko sprejme določba za plačilo vmesnih plačil samo v zvezi z opravljenimi storitvami in, v primeru dela naročila na osnovi povrnitve stroškov, po predložitvi ustreznih dokazil.

35.4 Znesek vmesnega plačila ne presega 90 % vrednosti storitev, na katere se nanaša; preostalih 10 % zneska, ki se pri tem zadrži, se izplača kot končno plačilo.

35.5 Pogostnost vmesnih plačil je predvidena v posebnih pogojih. Praviloma se izplačajo bodisi mesečno ali takrat, ko se posamezne faze ali deli storitev dokončajo.

35.6 Pogoji, veljavni za plačila v zvezi z drugimi storitvami, ki so zaupane strokovnjaku, so predvideni v posebnih pogojih.

35.7 Strokovnjak za vsako plačilo pošlje naročniku štiri izvode pisnega zahtevka za plačilo s pregledom razčlenjenim po postavkah in priloženimi potrdili o prejemu, računi, temeljnicami in drugimi ustreznimi dokumenti v zvezi z zneski, ki jih je treba plačati za vsak mesec ali obdobje.

35.8 Navedena vloga za vmesno plačilo se v 30 dneh po prejetju odobri ali spremeni tako, da po nadzornikovem mnenju vloga odraža znesek, ki je zapadel v plačilo strokovnjaku v skladu s pogodbo. V primerih, kjer ni soglasja glede vrednosti posamezne postavke, prevlada nadzornikovo stališče. Po določitvi zneska, zapadlega v plačilo strokovnjaku, nadzornik izda naročniku in strokovnjaku potrdilo za vmesno plačilo zneska, ki je zapadel v plačilo strokovnjaku, ter obvesti strokovnjaka o tem, za katere storitve se plačilo opravlja.

35.9 Nadzornik lahko s potrdilom za vmesno plačilo popravi ali spremeni katero koli prejšnje potrdilo za plačilo, ki ga je izdal, in ima pristojnost, da spremeni ovrednotenje katerega koli potrdila za vmesno plačilo ali zadrži njegovo izdajo, če storitve ali katerikoli njihov del niso opravljeni na način, ki je za njega sprejemljiv.

35.10 Za končno plačilo mora strokovnjak izpolniti vse svoje obveznosti v zvezi z izvedbo vseh faz ali delov storitev in naročnik mora odobriti končno fazo ali del storitev. Končno plačilo se opravi šele potem, ko strokovnjak predloži končno poročilo in končno izjavo, ki sta opredeljena kot taka, in naročnik potrdi njuno sprejemljivost. Vsak znesek, ki ga je naročnik plačal ali ga je dal izplačati v skladu s členom 35 in ki je večji kakor znesek, do katerega je strokovnjak upravičen po pogodbi, strokovnjak povrne naročniku v 30 dneh potem, ko slednji prejme obvestilo v zvezi s tem.

35.11 Naročnik lahko s pisnim obvestilom delno ali v celoti prekine izplačevanje zneskov, ki zapadejo v plačilo strokovnjaku, če se pojavi in traja katerikoli izmed naslednjih primerov:

(a) strokovnjak ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi;

(b) katere koli druge okoliščine, za katere je strokovnjak odgovoren po pogodbi in ki po mnenju naročnika ovirajo ali grozijo, da bodo ovirale, uspešno dokončanje projekta ali naročila.

Člen 36

Potovanja in prevozi

36.1 Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih, potne stroške upravičenega strokovnjakovega osebja in njihovih zakoncev ter vzdrževanih otrok krije naročnik v smislu zakonodaje države, v kateri ima strokovnjak registriran poslovni sedež. Ti stroški so omejeni na stroške za potovanje po najbolj neposredni možni poti med krajem običajnega prebivališča in krajem, kjer je treba izvesti pogodbo.

36.2 V letalskem prevozu se uporablja ekonomski razred. Za potovanja po morju, železnici ali reki se uporablja prvi razred. Stroške za prevoz prtljage upravičenega osebja med krajem običajnega prebivališča in krajem, kjer je treba izvesti pogodbo, krije naročnik v okviru omejitev za težo, ki so navedene v posebnih pogojih.

36.3 Pogoji, pod katerimi naročnik lahko krije prevozne stroške za dokumentacijo, opremo in materiale, so predvideni v posebnih pogojih.

36.4 V vsakem primeru je treba za povrnitev stroškov predložiti ustrezne dokumente.

Člen 37

Spreminjanje cen

37.1 Če ni drugače predvideno v posebnih pogojih in razen kakor je določeno v členu 37.4, so cene naročila fiksne cene, ki se ne spreminjajo.

37.2 Kadar je mogoče cene po pogodbi spremeniti, se pri tej spremembi upoštevajo razlike v cenah pomembnih lokalnih ali zunanjih elementov, ki so podlaga za izračun ponudbene cene, kot so delovna sila in druge storitve. Podrobna pravila za spreminjanje cen se predvidijo v posebnih pogojih.

37.3 Za cene v strokovnjakovi ponudbi se šteje:

(a) da so izračunane na osnovi pogojev, veljavnih 30 dni pred skrajnim datumom za predložitev ponudb ali na datum sklenitve pogodbe v primeru pogodbe na podlagi neposrednega dogovora; in

(b) da sta upoštevani zakonodaja in zadevna davčna ureditev, ki sta veljavni na referenčni datum iz člena 37.3 (a).

37.4 V primeru sprememb ali sprejetja katerega koli nacionalnega ali državnega predpisa, odloka, uredbe ali drugega zakona ali katere koli uredbe ali lokalnega predpisa katerega koli lokalnega ali drugega javnega organa po datumu iz člena 37.3, ki povzroči spremembo pogodbenega razmerja med strankama pogodbe, se naročnik in strokovnjak posvetujeta, kako na najboljši način nadaljevati s pogodbo in lahko na podlagi takega posvetovanja skleneta:

(a) spremeniti pogodbo;

(b) da ena stran plača drugi nadomestilo za neravnovesje, ki iz sprememb izhaja; ali

(c) da sporazumno razdreta pogodbo.

37.5 V primeru zamude pri izvedbi naročila, za katero je odgovoren strokovnjak, ali na koncu obdobja izvajanja, po potrebi spremenjenega v skladu s pogodbo, ni nobenih nadaljnjih sprememb cen v 30 dneh pred dokončanjem storitev, razen zaradi uporabe nove indeksacije cen, če je to v korist naročnika.

Člen 38

Zamude pri plačilih

38.1 Naročnik izplača strokovnjaku zneske, ki zapadejo v skladu z vsakim vmesnim potrdilom za plačilo in končnim obračunom, ki jih izda nadzornik, v 90 dneh od vročitve tega potrdila ali obračuna naročniku. Če je zamujen rok, ki je določen za plačilo, je strokovnjak upravičen do obresti, izračunanih v sorazmerju s številom dni zamude po stopnji iz posebnih pogojev, upoštevajoč najdaljše obdobje, ki je ravno tako določeno v posebnih pogojih. Strokovnjak je upravičen do tega plačila brez uradnega obvestila in brez poseganja v katere koli druge pravice ali pravna sredstva v okviru pogodbe. V primeru končnega obračuna se obresti za zamujena plačila izračunajo za vsak dan po stopnji, navedeni v posebnih pogojih.

38.2 V primeru zamude pri plačilih, ki presega 120 dni od poteka roka iz člena 38.1, ima strokovnjak pravico, da ne izvede pogodbe ali da jo odpove.

Člen 39

Plačila tretjim osebam

39.1 Katerikoli nalog za plačilo tretjim osebam se lahko opravi šele po prenosu v skladu s členom 6. O prenosu je naročnik obveščen.

39.2 Za obvestilo upravičencem iz naslova prenosa je odgovoren izključno strokovnjak.

39.3 V primeru zavezujoče zaplembe lastnine strokovnjaka, ki vpliva na plačila, po pogodbi zapadla v plačilo strokovnjaku, naročnik brez poseganja v rok iz člena 38 v 30 dneh, začenši z dnevom, ko je prejel obvestilo o dokončni odstranitvi ovire za plačilo, zopet začne opravljati plačila strokovnjaku.

KRŠITEV POGODBE IN ODPOVED

Člen 40

Kršitev pogodbe

40.1 Stranka krši pogodbo, če ne izpolni katere koli svojih obveznosti po pogodbi.

40.2 Če pride do kršitve pogodbe, ima oškodovana stranka pravico do naslednjih pravnih sredstev:

(a) odškodnine; in/ali

(b) odpovedi pogodbe.

40.3 Odškodnine so lahko:

(a) splošna odškodnina; ali

(b) fiksna odškodnina.

40.4 V vsakem primeru naročnik lahko, če je upravičen do odškodnine, odšteje to odškodnino od zneskov, ki zapadejo v plačilo strokovnjaku, ali od ustrezne garancije.

40.5 Naročnik je ob upoštevanju zakonodaje države naročnika upravičen do odškodnine za katero koli škodo, ki se razkrije po dokončanju pogodbe.

Člen 41

Odpoved s strani naročnika

41.1 Naročnik lahko kadarkoli in s takojšnjo veljavo odpove pogodbo, razen kakor je določeno v členu 41.2

41.2 Če ni drugače določeno v teh splošnih pogojih, naročnik lahko po sedemdnevnem roku strokovnjaku odpove pogodbo, kadarkoli:

(a) strokovnjak v bistvenih elementih ne opravi storitev v skladu s pogodbo;

(b) strokovnjak nadaljuje z neizpolnjevanjem svojih obveznosti 14 dni potem, ko ga je naročnik obvestil o prekinitvi plačil v skladu s členom 35.11;

(c) strokovnjak ne upošteva v primernem času nadzornikovega obvestila, s katerim slednji zahteva odpravo katere koli opustitve ali neizpolnjevanja njegovih obveznosti po pogodbi, ki resno ogrožajo pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

(d) strokovnjak zavrne ali opusti izvršitev administrativnega naloga, ki ga izda nadzornik;

(e) strokovnjak prenese pogodbe ali sklene pogodbe s podizvajalci brez odobritve naročnika,

(f) se nad strokovnjakom uvede stečajni postopek, ali postane plačilno nesposoben, ali dobi sklep o imenovanju prisilnega upravitelja, ali se začne poravnava z njegovimi upniki, ali nadaljuje poslovanje pod vodstvom stečajnega upravitelja, fiduciarja ali poslovodje, ki dela v korist strokovnjakovih upnikov, ali se nad njim začne postopek likvidacije;

(g) se strokovnjaku izreče pravnomočna obsodba v zvezi s prekrškom, povezanim z njegovim poklicnim ravnanjem;

(h) pride do katere koli druge pravne nesposobnosti, ki ovira izvedbo naročila;

(i) pride do organizacijske spremembe, ki vključuje spremembo pravne osebnosti, vrste ali nadzora nad strokovnjakom, če ta sprememba ni zapisana v uradnem zaznamku v pogodbi;

(j) strokovnjak ne ohrani svoje neodvisnosti v skladu s členom 12.1;

(k) strokovnjak ne zagotovi zahtevane garancije in zavarovanja ali če oseba, ki je prej zagotovila garancijo ali zavarovanje, ni sposobna izpolnjevati svojih obveznosti.

41.3 Odpoved ne posega v katere koli druge naročnikove in strokovnjakove pravice ali upravičenja po pogodbi. Naročnik lahko zatem dokonča storitve sam ali na račun strokovnjaka sklene katero koli drugo pogodbo s tretjo osebo. Strokovnjakova odgovornost za zamudo pri dokončanju storitev nemudoma preneha, ko naročnik odpove pogodbo, brez poseganja v katero koli odgovornost, ki je mogoče v tem pogledu že prej nastala.

41.4 Po odpovedi pogodbe ali ko je prejel obvestilo o le-tej, strokovnjak brez odlašanja sprejme ukrepe za hitri zaključek opravljanja storitev na urejen način ter z najmanjšimi možnimi stroški.

41.5 Nadzornik, čim prej je mogoče po odpovedi, potrdi vrednost storitev in vse zneske, ki so na dan odpovedi dolgovani strokovnjaku.

41.6 Naročnik ni obvezan nadalje opraviti katerega koli izplačila strokovnjaku, dokler se storitve ne dokončajo – po čemer je naročnik upravičen do strokovnjakovega povračila dodatnih stroškov, če so nastali pri dokončanju storitev – ali plačati strokovnjaku katerikoli znesek, dolgovan pred odpovedjo pogodbe.

41.7 Če naročnik odpove pogodbo, je upravičen do strokovnjakovega povračila katere koli izgube, ki jo je imel, do najvišjega zneska, navedenega v naročilu. Če ni naveden najvišji znesek, je naročnik brez poseganja v druga pravna sredstva po pogodbi upravičen do povračila tistega dela pogodbene cene, ki se lahko pripiše tistemu delu storitev, ki zaradi strokovnjakovega neizvajanja svojih obveznosti niso zadovoljivo dokončane.

41.8 Če do odpovedi pogodbe ni prišlo zaradi strokovnjakovega dejanja ali opustitve, je slednji upravičen terjati, poleg zneskov, ki se mu dolgujejo za že opravljena dela, odškodnino za izgubo, ki jo je imel.

Člen 42

Odpoved s strani strokovnjaka

42.1 Strokovnjak lahko potem, ko je naročniku predložil 14 dnevni odpovedni rok, odpove pogodbo, če naročnik:

(a) ne plača strokovnjaku zneskov, zapadlih v skladu s katerim koli potrdilom, ki ga je izdal nadzornik po poteku roka iz člena 38.2; ali

(b) po večkratnih opominih še naprej ne izpolnjuje svojih obveznosti; ali

(c) začasno ustavi nadaljevanje izvajanja storitev ali katerega koli njihovega dela za več kakor 180 dni zaradi razlogov, ki niso navedeni v naročilu ali do katerih ni prišlo zaradi strokovnjakovega neizpolnjevanja obveznosti.

42.2 Ta odpoved ne posega v katere koli druge naročnikove ali strokovnjakove pravice po pogodbi.

42.3 V primeru take odpovedi naročnik plača strokovnjaku za katero koli izgubo ali škodo, ki jo je strokovnjak morda imel. To dodatno plačilo ne presega omejitve, ki mora biti navedena v naročilu.

Člen 43

Višja sila

43.1 Za nobeno stranko se ne šteje, da ne izpolnjuje obveznosti ali da krši obveznosti po pogodbi, če je do neizpolnjevanja teh obveznosti prišlo zaradi višje sile, ki je nastala po datumu obvestila o dodelitvi ali datumu, ko je pogodba postala veljavna, katerikoli je prej.

43.2 Izraz višja sila, kakor se uporablja tukaj, pomeni naravne katastrofe, stavke, izprtja ali druge motnje proizvodnje, dejanja javnih sovražnikov, vojne, bodisi napovedane ali ne, blokade, vstajo, nemire, epidemije, zemeljske plazove, potrese, neurja, udare strele, poplave, rušenje vodnih nasipov, motnje javnega reda, eksplozije in katerikoli drugi nepredvidljivi dogodek, ki ni pod nadzorom katere koli stranke in ki ga ob primernem prizadevanju nobena stranka ne more odpraviti.

43.3 Ne glede na določbe členov 24 in 41 se proti strokovnjaku ne uveljavlja zapadlost v plačilo garancije za izvedbo ali fiksne odškodnine in se pogodba ne odpove zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če in toliko kolikor njegova zamuda pri izvedbi ali drugo neizpolnjevanje njegovih obveznosti po pogodbi izhaja iz primera višje sile. Podobno se proti naročniku, ne glede na določbe člena 38 in 42, ne uveljavlja plačilo obresti za zamujena plačila ali za neizvajanje in strokovnjak ne odpove pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če in toliko kolikor naročnikova zamuda ali drugo neizpolnjevanje njegovih obveznosti izhaja iz primera višje sile.

43.4 Če katera koli stranka meni, da je prišlo do primera višje sile, ki lahko vpliva na izpolnjevanje njenih obveznosti, o tem nemudoma uradno obvesti drugo stranko in nadzornika ter predloži podatke o vrsti, predvidenem trajanju in verjetnem učinku nastalih okoliščin. Če nadzornik ni dal drugih pisnih napotkov, strokovnjak nadaljuje z izpolnjevanjem svojih obveznosti po pogodbi, dokler je to razumno mogoče, in si prizadeva poiskati vsa sprejemljiva alternativna sredstva za izpolnjevanje svojih obveznosti, ki niso onemogočena s primerom višje sile. Strokovnjak ne začne uporabljati takih alternativnih sredstev, če mu nadzornik ne da napotka, da to stori.

43.5 Če ima strokovnjak dodatne stroške zaradi upoštevanja nadzornikovih napotkov ali uporabe alternativnih sredstev po členu 43.4, znesek le-teh potrdi nadzornik.

43.6 Če pride do primera višje sile in traja dlje kakor 180 dni, potem ima ne glede na katero koli podaljšanje roka za izvajanje pogodbe, ki je bilo mogoče odobreno strokovnjaku na podlagi le-te, vsaka stranka pravico obvestiti drugo o odpovedi pogodbe z odpovednim rokom 30-dni. Če po poteku tega obdobja 30 dni primer višje sile še vedno traja, se pogodba odpove in sta zaradi tega po pravu, ki ureja pogodbo, stranki razrešeni obveznosti glede nadaljnjega izvajanja naročila.

Člen 44

Smrt

44.1 Kadar je strokovnjak fizična oseba, se pogodba samodejno odpove, če ta oseba umre. Vendar naročnik obravnava vsak predlog dedičev ali upravičencev, če so sporočili svojo željo nadaljevati pogodbo. Zadevne osebe so obveščene o odločitvi naročnika v 30 dneh po prejetju tega predloga.

44.2 Če strokovnjak sestoji iz fizičnih oseb in ena ali več izmed njih umre, se morajo stranke sporazumeti o poročilu glede napredka pri pogodbi in naročnik se odloči, ali bo odpovedal pogodbo ali nadaljeval pogodbo v skladu s prevzetimi obveznostmi preživelih in dedičev ali upravičencev, glede na posamezen primer.

44.3 V primerih iz člena 44.1 in 44.2 oseba, ki ponuja nadaljevanje izvajanja naročila, o tem obvesti naročnika v 15 dneh od datuma smrti.

44.4 Te osebe so skupno in solidarno odgovorne, ali kakor je navedeno v posebnih pogojih, za pravilno izvedbo naročila v enakem obsegu kakor strokovnjak. Pri nadaljevanju pogodbe veljajo pravila v zvezi z zagotovitvijo katere koli garancije, ki je določena v teh splošnih pogojih.

REŠEVANJE SPOROV

Člen 45

Reševanje sporov

45.1 Naročnik in strokovnjak si prizadevata po najboljših močeh za sporazumno rešitev spora v zvezi s pogodbo, do katerega utegne priti med njima ali med nadzornikom in strokovnjakom.

45.2 Posebni pogoji predpišejo:

(a) postopek za sporazumno rešitev sporov;

(b) roke, za sprožitev postopka sporazumnega reševanja sporov po obvestilu o sporu drugi stranki, in skrajni rok, v katerem se ta poravnava lahko doseže, pod pogojem, da predpisani rok za izvensodno poravnavo ni daljši kakor 120 dni od začetka sprejetega postopka;

(c) roke za pisni odgovor na zahtevo za sporazumno rešitev spora ali na druge zahteve, ki so dovoljene med tem postopkom, in posledico neupoštevanja teh rokov.

45.3 Stranki se lahko po neuspelem postopku sporazumnega reševanja sporov dogovorita, da spor rešita s poravnavo v določenem roku in ob posredovanju tretje strani.

45.4 sprejeta sporazumna rešitev spora ali sprejeti postopek poravnave v vsakem primeru vključujeta postopek, v katerem se pritožbe in odgovori uradno sporočijo drugi stranki.

45.5 Če ne pride do sporazumne rešitve spora ali rešitve s poravnavo v določenem skrajnem roku, se spor:

(a) v primeru nacionalnih pogodb reši v skladu z nacionalno zakonodajo države naročnika; in

(b) v primeru transnacionalnih pogodb z arbitražo v skladu s postopkovnimi pravili, ki jih je sprejel Svet EGS.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

PROCESNA PRAVILA ZA PORAVNAVO IN ARBITRAŽO GLEDE NAROČIL, KI SE FINANCIRAJO IZ EVROPSKEGA RAZVOJNEGA SKLADA

KAZALO VSEBINE

I. UVOD

Člen 1 – Področje uporabe

Člen 2 – Definicije

Člen 3 – Obvestila in izračun rokov

Člen 4 – Izčrpanje internih upravnih postopkov

Člen 5 – Sprava

II. RAZSODIŠČE

Člen 6 – Državljanstvo arbitrov

Člen 7 – Število arbitrov

Člen 8 – Imenovanje arbitra posameznika

Člen 9 – Imenovanje treh arbitrov

Člen 10 – Imenovanja s strani organa za imenovanja

Člen 11 – Izločitev arbitrov

Člen 12 – Zamenjava arbitra

III. ARBITRAŽNI POSTOPKI

Člen 13 – Splošne določbe

Člen 14 – Veljavna zakonodaja in procesna pravila

Člen 15 – Jezik postopkov

Člen 16 – Kraj postopkov

Člen 17 – Zastopstvo in pomoč

Člen 18 – Začetek arbitražnih postopkov

Člen 19 – Tožbeni predlog

Člen 20 – Odgovor na tožbeni predlog

Člen 21 – Spreminjanje tožbenega predloga ali odgovora na tožbeni predlog

Člen 22 – Ugovor na pristojnost razsodišča

Člen 23 – Nadaljnje pisne izjave

Člen 24 – Roki

Člen 25 – Dokazi

Člen 26 – Ustni postopki

Člen 27 – Začasni ukrepi za pravno varstvo

Člen 28 – Izvedenci

Člen 29 – Neizpolnjevanje obveznosti

Člen 30 – Zaključek obravnave

Člen 31 – Odpoved ugovoru zaradi kršitve pravil

IV. RAZSODBA

Člen 32 – Odločitve

Člen 33 – Čas, področje veljavnosti, oblika in učinek razsodbe

Člen 34 – Izvršitev razsodbe

Člen 35 – Poravnava ali druga podlaga za zaključek postopkov

Člen 36 – Obrazložitev razsodbe

Člen 37 – Poprava razsodbe

Člen 38 – Dopolnilna razsodba

Člen 39 – Honorarji

Člen 40 – Stroški

Člen 41 – Predujem za stroške

I – UVOD

Člen 1

Področje uporabe

Spori iz naročila, financiranega iz Evropskega razvojnega sklada (ERS) – ki jih je mogoče v skladu z določbami splošnih pogojev in posebnih pogojev, ki urejajo naročilo, rešiti s poravnavo ali arbitražo – se rešijo v skladu s temi procesnimi pravili.

Člen 2

Definicije

V teh pravilih, če kontekst ne zahteva drugače, imajo naslednje besede in izrazi pomen, ki je tukaj naveden:

ČDO: čezmorske države in ozemlja, ki so se s sklepom Sveta pridružile Evropski skupnosti (EGS),

Sklep Sveta: Sklep Sveta Evropskih skupnosti 91/482/EGS z dne 2. julija 1991 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj EGS,

Država članica: država članica EGS,

upravna agencija: agencija v zadevni ČDO, ki ima funkcijo z upravnimi metodami reševati spore, ki izhajajo iz ali so v zvezi s pogodbami, katerih stranka je naročnik,

razsodišče: arbitražno razsodišče,

organ za imenovanja: organ, ki je po dogovoru strank arbitraže – ali je če tega dogovora ni, opredeljen v teh pravilih kot – organ, ki imenuje arbitra,

naročnik: država ali pravna oseba, zakonsko urejena po javnem ali zasebnem pravu, ki odda naročilo ali v imenu katere se naročilo odda,

javno naročilo: javno naročilo ERS za gradnje, dobave ali storitve,

tožeča stranka: stranka, ki začenja arbitražne postopke z obvestilom drugi stranki, v katerem zahteva arbitražo in vloži zahtevke,

tožena stranka: stranka v arbitraži, proti kateri se vložijo zahtevki,

stranka: kadar se uporablja v zvezi z arbitražo pomeni tožečo stranko ali toženo stranko.

Člen 3

Obvestila in izračun rokov

3.1 Vsako obvestilo, predpisano v teh pravilih, se pošilja s priporočeno pošto ali se osebno dostavi ter se v obeh primerih zahteva datirano potrdilo o prejeti pošiljki. Za obvestilo se šteje, da je prejeto na dan, ko je tako vročeno.

3.2 Za namene izračuna rokov v okviru teh pravil začne ta rok teči na dan, ki sledi dnevu, ko je obvestilo, sporočilo ali predlog prejeto. Če je zadnji dan tega roka državni praznik ali dela prost dan na naslovu, navedenem v obvestilu, se sporočilu ali predlogu rok podaljša do prvega delovnega dne, ki sledi. Vendar so državni prazniki ali dela prosti dnevi v obdobju, ko rok teče, vključeni v izračun roka.

Člen 4

Izčrpanje internih upravnih postopkov

4.1 Spor se ne predloži arbitraži po teh pravilih, če niso ali se šteje, da niso, vsi interni upravni postopki, ki so predvideni v zadevni ČDO za reševanje takšnih sporov, izčrpani. Za upravne postopke se šteje, da so izčrpani, če upravna agencija ne izda odločbe v 120 dneh od dneva, ko je prejela prvo vlogo za rešitev spora.

4.2 V primerih kjer se vložnik ne more zateči k upravnim postopkom, ker teh postopkov v zadevni ČDO ni, se spor predloži arbitraži po teh pravilih šele, ko je vložnik o svoji pritožbi obvestil drugo stranko in če slednja v 120 dneh po prejetju tega uradnega obvestila ni sprejela nobenih pomembnejših ukrepov za odpravo ali popravo vzroka za to pritožbo.

Člen 5

Poravnava

5.1 Oseba, ki ima pravico zahtevati arbitražo, lahko kadarkoli pred zahtevo za arbitražo zaprosi za mirno posredovanje službe, ki financira naročilo, ali rešitev spora s poravnavo v skladu s temi pravili.

5.2 Če stranki v sporu soglašata, pomirjevalni postopek vodi en pomirjevalec, sicer jo vodi odbor treh pomirjevalcev.

5.3 Za pomirjevalca je mogoče imenovati samo osebo, ki je državljan bodisi ČDO ali države članice.

5.4 Če pomirjevalni postopek vodi en pomirjevalec, se morata stranki strinjati glede izbire pomirjevalca. Če pomirjevalni postopek vodi pomirjevalni odbor, vsaka stranka v sporu imenuje enega člana odbora. Tretjega člana odbora, ki je predsednik in ki nima istega državljanstva kakor vpleteni stranki, izbereta druga dva člana odbora.

5.5 Stranka, ki vlaga zahtevo za pomirjevalni postopek, obvesti nasprotno stranko o tej zahtevi.

Zahteva vsebuje izjavo o vložnikovi zadevi in so mu priložene kopije zadevnih listin in dokumentov. Zahtevek vsebuje tudi ime in naslov osebe, ki je predlagana ali imenovana kot pomirjevalec.

5.6 V 60 dneh od prejetja obvestila o zahtevi nasprotna stranka uradno obvesti vložnika, ali je pripravljena sprejeti poskus pomirjevalnega postopka in v tem primeru predloži vložniku odgovor na njegovo izjavo. Odgovor vsebuje tudi ime in naslov osebe, ki jo nasprotna stranka predlaga ali imenuje za pomirjevalca.

5.7 Člana pomirjevalnega odbora, ki sta ju stranki izbrali, imenujeta predsednika v tridesetih dneh od prejetja odgovora.

5.8 Postopki pomirjevalca ali pomirjevalnega odbora so neuradni in hitri, kakor je skladno s pošteno in nepristransko rešitvijo spora, ter temeljijo na poštenem zaslišanju vsake stranke.

Vsaka stranka nastopa sama ali jo zastopa pooblaščenec po njeni izbiri.

5.9 Po proučitvi zadeve pomirjevalec ali pomirjevalni odbor predstavi strankam predloge za poravnavo.

5.10 Če je poravnava uspešna, pomirjevalec ali pomirjevalni odbor pripravi in podpiše zapisnik o poravnavi. Stranki podpišeta zapisnik, s čimer potrdita poravnavo. Zapisnik o poravnavi, ki sta ga stranki podpisali, je zanju zavezujoč.

5.11 Stranki prejmeta kopije podpisanega zapisnika o poravnavi.

5.12 Če poravnava ni uspešna, imata stranki na razpolago predložitev svojega spora arbitraži po teh pravilih, v katerem primeru nobeno razkritje v zvezi s postopki pred pomirjevalcem ali pomirjevalnim odborom nikakor ne vpliva na zakonske pravice katere koli stranke v arbitraži.

5.13 Nobena oseba, ki se je kot pomirjevalec ali član odbora udeležil reševanja spora, ne sme biti imenovan kot arbiter za isto zadevo.

II – RAZSODIŠČE

Člen 6

Državljanstvo arbitrov

Za arbitra je mogoče imenovati samo osebo, ki je državljan bodisi ČDO ali države članice.

Člen 7

Število arbitrov

Če stranki soglašata, je razsodišče sestavljeno iz samo enega arbitra. To soglasje morata stranki doseči v 15 dneh potem, ko tožena stranka prejme obvestilo, s katerim se začnejo arbitražni postopki iz člena 18. Če v določenem roku stranki ne dosežeta soglasja glede arbitraže z enim arbitrom, ali če sicer soglašata glede tega, je razsodišče sestavljeno iz treh arbitrov.

Člen 8

Imenovanje arbitra posameznika

8.1 Če je treba imenovati arbitra posameznika, stranki dosežeta soglasje glede tega arbitra ali o imenovanju arbitra s strani organa za imenovanje v 60 dneh po začetku arbitražnih postopkov iz člena 18.

8.2 Če:

(a) stranki v 60 dneh ne moreta doseči soglasja bodisi glede arbitra ali o imenovanju le-tega s strani organa za imenovanje; ali

(b) organ za imenovanje, o katerem sta stranki dosegli soglasje, zavrne sodelovanje ali ne imenuje arbitra v 60 dneh od prejetja zahtevka strank v zvezi s tem,

vsaka stranka lahko zahtevata od, po položaju najvišjih, sodnikov haaškega Meddržavnega sodišča, ki so državljani ČDO in držav članic, da prevzamejo pristojnosti organa za imenovanje.

Člen 9

Imenovanje treh arbitrov

9.1 Če je treba imenovati tri arbitre, vsaka stranka imenuje enega arbitra. Dva imenovana arbitra izbereta tretjega arbitra, ki je predsednik arbitražnega razsodišča.

9.2 Imenovanje arbitra s strani vsake stranke se opravi v 60 dneh od datuma, ko sta stranki dosegli soglasje, da je razsodišče sestavljeno iz treh arbitrov, ali od datuma, ko je bilo izključeno imenovanje arbitra posameznika v smislu člena 7.1

9.3 Če:

(a) v 30 dneh po imenovanju arbitra s strani obeh strank, dva imenovana arbitra ne izbereta tretjega arbitra; ali

(b) v 30 dneh po prejetju obvestila o imenovanju arbitra s strani ene stranke, nasprotna stranka ni obvestila prve stranke o arbitru, ki ga je imenovala,

manjkajočega arbitra na zahtevo katere koli od strank imenuje organ za imenovanje.

9.4 Glede organa za imenovanje stranki dosežeta soglasje najkasneje 60 dni po določeni neizpolnitvi obveznosti, iz katere izhaja potreba po pozivu temu organu. Če po poteku tega roka stranki nista dosegli soglasja glede organa za imenovanje, katera koli od strank lahko zahteva od, po položaju najvišjih, sodnikov haaškega Meddržavnega sodišča, ki so državljani ČDO in držav članic, da prevzamejo pristojnosti organa za imenovanje.

Člen 10

Imenovanja s strani organa za imenovanja

10.1 Če se od organa za imenovanje zahteva, da imenuje arbitra, stranka, ki je vložila zahtevek, pošlje organu za imenovanje kopijo obvestila o arbitraži, določenega v členu 18.1, in kopijo pogodbe v okviru katere ali v zvezi s katero je prišlo do spora. Organ za imenovanje lahko od katere koli stranke zahteva tiste informacije, za katere meni, da so potrebne za izpolnitev njegove funkcije.

10.2 Katera koli stranka lahko organu za imenovanje predlaga imena oseb, primernih za imenovanje za arbitre. Kadar se ta predlog poda, je treba navesti polna imena, naslove in državljanstvo predlaganih oseb skupaj z opisom njihovih kvalifikacij.

10.3 Organ za imenovanje imenuje arbitra ali arbitre, čim prej je to mogoče. Pri imenovanju organ za imenovanje:

(a) upošteva tiste okoliščine, ki lahko zagotovijo imenovanje neodvisnega in nepristranskega arbitra, ki je državljan druge države kakor stranki, z visokim moralnim ugledom in s priznano usposobljenostjo na področjih prava, tehnike ali financ, ki je uporabna za zadeve v zvezi s predmetom spora; in,

(b) če se stranki ne dogovorita drugače ali organ za imenovanje po svoji lastni presoji ne sklene, da postopek ni primeren za ta primer, uporabi naslednji postopek s seznamom:

(i) organ za imenovanje sporoči obema strankama enak seznam z vsaj tremi imeni oseb, ki so kvalificirane za imenovanje za arbitre v smislu členov 6.1 in 10.3 (a);

(ii) v 30 dneh po prejetju tega seznama vsaka stranka lahko organu za imenovanje vrne seznam potem, ko črta ime ali imena, s katerimi se ne strinja, in ko oštevilči preostala imena na seznamu v zaželenem prednostnem zaporedju. Če se seznam ne vrne ali se ne opravi nobena sprememba v zaporedju imen na originalnem seznamu, se za imena na tem seznamu šteje, da jih zadevna stranka potrjuje v zaporedju, v katerem so navedena;

(iii) po prejetju seznama, ki sta ga vrnili obe stranki, ali po poteku roka za vračilo, kar koli je prej, organ za imenovanje v 30 dneh imenuje arbitra izmed imen na seznamu, ki so potrjena ali se šteje, da so potrjena, v zaželenem zaporedju, ki sta ga stranki navedli;

(iv) če zaradi katerega koli razloga imenovanje ni mogoče izvesti po tem postopku, organ za imenovanje lahko imenuje primernega arbitra ob skrbnem upoštevanju interesov obeh strank, narave spora in, kjer je to potrebno, dejstvo, da je ena izmed strank država.

Člen 11

Izločitev arbitrov

11.1 Potencialni arbiter razkrije tistim, ki se obrnejo na njega v zvezi z njegovim možnim imenovanjem, vsa dejstva ali okoliščine, iz katerih utegnejo izhajati upravičeni dvomi ali sum o njegovi nepristranskosti ali neodvisnosti. Oseba, imenovana za arbitra, razkrije strankama taka dejstva ali okoliščine, če ju že prej ni obvestil o teh okoliščinah.

11.2 Stranka lahko zahteva izločitev katerega koli arbitra, če obstajajo dejstva ali okoliščine, iz katerih izhajajo upravičeni dvomi ali sum glede njihove nepristranskosti ali usposobljenosti. Vendar, stranka lahko zahteva izločitev arbitra, ki ga je sama imenovala ali pri katerega imenovanju je sodelovala, samo zaradi razlogov, ki jih je izvedela potem, ko je imenovanje že opravljeno.

11.3 Stranka, ki namerava zahtevati izločitev arbitra, pošlje pisno obvestilo o svoji zahtevi z navedbami razlogov v zvezi s tem, razsodišču, arbitru, glede katerega zahteva izločitev, in nasprotni stranki. Obvestilo se pošlje v 15 dneh od ustanovitve razsodišča ali od imenovanja arbitra, glede katerega se zahteva izločitev, upoštevajoč kar je kasneje, ali v 15 dneh potem, ko je stranka, ki ugovarja, izvedela za okoliščine, ki upravičujejo zahtevo.

11.4 Če z zahtevo, ki jo je vložila ena stranka, soglaša nasprotna stranka ali če se arbiter, glede katerega se zahteva izločitev, umakne iz položaja, pristojnosti tega arbitra v arbitražnem postopku takoj prenehajo. Vendar niti soglasje strank o izločitvi niti umik arbitra iz položaja, čigar izločitev se zahteva, ne pomeni sprejetja veljavnosti razlogov za predloženo zahtevo.

11.5 Če nasprotna stranka ne soglaša z izločitvijo ali če se arbiter, čigar izločitev se zahteva, ne umakne, odločitev o izločitvi sprejme, kot sledi:

(a) če je arbitra imenoval organ za imenovanje, ta organ;

(b) kadar arbitra ni imenoval organ za imenovanje, drugi člani razsodišča, če so že izbrani;

(c) v vseh drugih primerih ali v primeru nesoglasja med drugimi člani razsodišča organ za imenovanje, ki je ali bo določen v skladu s postopkom iz člena 9.4

Odločitev tega organa je dokončna.

Člen 12

Zamenjava arbitra

12.1 V naslednjih primerih se imenuje nadomestni arbiter v skladu s postopkom iz členov 8, 9 in 10, ki se uporablja za imenovanje določenega arbitra, ki ga je treba nadomestiti:

(a) kadar z zahtevo za izločitev arbitra soglaša nasprotna stranka;

(b) kadar se je arbiter, katerega izločitev se zahteva, umaknil s položaja; ali

(c) kadar se ne glede na nesoglasje nasprotne stranke ali zavrnitev arbitra, katerega izločitev se zahteva, da se umakne, vztraja na izločitvi arbitra;

(d) kadar arbiter umre med potekom arbitražnih postopkov; ali

(e) kadar zaradi katerega koli drugega razloga arbiter ne ukrepa ali za njega postane de jure ali de facto nemogoče opravljati svoje funkcije.

12.2 Če je arbiter nadomeščen, razsodišče lahko po lastni presoji ponovi vsa zaslišanja, ki so prej opravljena, in razveljavi vsako odločitev ali odredbo, sprejeto med potekom postopkov.

III – ARBITRAŽNI POSTOPKI

Člen 13

Splošne določbe

13.1 Razsodišče lahko ob upoštevanju teh pravil vodi arbitražo na način, za katerega meni, da je primeren.

13.2 Razsodišče vodi arbitražo, kakor hitro je mogoče, in z dolžnim upoštevanjem varčevanja pri stroških, ki je skladno s pravičnim razsojanjem med strankama. Stranki sta obravnavani enakopravno in v vsaki fazi postopkov vsaka stranka dobi vse možnosti za predstavitev svojega primera.

13.3 Če katera koli stranka to zahteva v katerikoli fazi postopkov, razsodišče opravi obravnavo za predstavitev dokazov prič, vključujoč izvedence, ali ustnega podajanja stališč. Kadar tega zahtevka ni, razsodišče sklene, ali bo opravilo tako obravnavo ali pa bodo postopki vodeni na podlagi dokumentov in drugega gradiva.

13.4 Vse dokumente in informacije, ki jih ena stranka zagotovi razsodišču, ta stranka hkrati posreduje nasprotni stranki. Noben dokument ali informacija se ne sme uporabiti v podkrepitev primera ene stranke, če ni dokazila, da je posredovano nasprotni stranki.

Člen 14

Veljavna zakonodaja in procesna pravila

14.1 Razsodišče za zadeve v sporu uporablja zakonodajo države naročnika, če ni drugače predvideno v naročilu, v katerem primeru razsodišče uporabi to navedeno zakonodajo. V vseh primerih razsodišče odloča v skladu s pogoji naročila in lahko upošteva poslovne običaje, ki se uporabljajo za zadevni posel.

14.2 Če veljavna zakonodaja ne obravnava določene zadeve, razsodišče uporabi kolizijska pravila, ki izhajajo iz zakonodaje, ki se uporablja za naročilo. Razsodišče ne sme zavrniti izdaje odločbe zaradi tega, ker zakonodaja ne obravnava te zadeve ali je nejasna v zvezi z njo.

14.3 Ne glede na določbe členov 5.1 in 14.1, če za to stranki izrecno pooblastita razsodišče med potekom arbitražnih postopkov, razsodišče odloča kot posrednik za mirno rešitev ali ex aequo et bono.

14.4 Ves arbitražni postopek se vodi v skladu s temi pravili. Če ni soglasja med strankama, glede katerih koli procesnih zadev, ki jih ta pravila ne določajo, odloča razsodišče, ki v takem primeru zagotovi zlasti, da se upošteva načelo enakosti med strankama.

Člen 15

Jezik postopkov

15.1 Arbitražni postopki se vodijo in arbitražna razsodba izda v jeziku naročila, iz katerega pogojev ali izvedbe izhaja zadevni spor.

15.2 Razsodišče lahko odredi, da se vsem dokumentom – ki so priloženi tožbenemu predlogu ali odgovoru na predlog, vsem drugim dokumentom ali dokazu, predloženemu med potekom postopkov, in ki niso v jeziku postopkov – doda overjen prevod v jezik postopkov.

Člen 16

Kraj postopkov

16.1 Arbitražni postopki se vodijo v zadevni ČDO, v kateri je naročilo dodeljeno ali se je izvajalo. Vendar razsodišče lahko ob soglasju strank in zaradi tehtnega razloga sklene, da bo vodilo arbitražo v drugem kraju. Pri odločanju o takem drugem kraju razsodišče upošteva okoliščine zadevnega primera, vključujoč stroške v zvezi s tem, primernost za stranki in možne neugodne učinke procesnih pravil v drugem kraju na stranki in postopke.

16.2 Ob upoštevanju člena 16.1 razsodišče lahko opravi zaslišanja in seje v katerem koli kraju, za katerega meni, da je primeren, upoštevajoč okoliščine primera.

16.3 Razsodišče se lahko sestane v katerem koli kraju, za katerega meni, da je primeren za pregled gradenj, blaga, drugega premoženja ali dokumentov. Strankam se pravočasno pošlje obvestilo, da se lahko udeležijo tega pregleda.

Člen 17

Zastopstvo in pomoč

Stranke lahko zastopajo in/ali jim pomagajo osebe, ki jih same izberejo. Imena in naslove teh oseb je treba pisno sporočiti nasprotni stranki in razsodišču. V tem sporočilu se mora navesti, ali je navedena oseba imenovana za namen zastopanja ali pomoči.

Člen 18

Začetek arbitražnih postopkov

18.1 Tožeča stranka pošlje obvestilo o arbitraži toženi stranki. To obvestilo zastara, če ni vročeno najkasneje 90 dni po prejetju sklepa o zaključku upravnih postopkov, izvedenih v zadevni ČDO, ali, kadar teh upravnih postopkov ni na voljo, najkasneje 90 dni po poteku 120 dni, določenih v členu 4.2 za odpravo vzrokov za tožbo, dostavljeno nasprotni stranki.

18.2 Za arbitražne postopke se šteje, da so se začeli na datum, na katerega je tožena stranka prejela obvestilo o arbitraži.

18.3 Obvestilo o arbitraži vključuje naslednje:

(a) zahtevo, da se spor predloži arbitraži;

(b) imena in naslove strank ter njihovo državljanstvo v času obvestila;

(c) sklic na naročilo, iz ali v zvezi s katerim je spor nastal, in posamezno določbo ali določbe, na katere se sklicuje ali jih izpodbija;

(d) splošno naravo zahteve in zahtevani znesek, če je to potrebno;

(e) zahtevano odškodnino ali odpravo vzroka za tožbo;

(f) kratko izjavo z datumi o vseh upravnih postopkih ali obvestilih o pritožbi ter izidih teh ukrepov;

(g) predlog glede števila arbitrov (tj. eden ali tri).

18.4 Obvestilo o arbitraži lahko vključuje tudi:

(a) ime osebe in/ali organa, ki je predlagan za imenovanje kot arbiter posameznik, in/ali naziv organa za imenovanje iz člena 8.1;

(b) obvestilo o imenovanju arbitra s strani tožeče stranke iz člena 9.1;

(c) izjavo o tožbenem predlogu iz člena 19.

Člen 19

Tožbeni predlog

19.1 Če tožbeni predlog ni bil vsebovan v obvestilu o arbitraži, tožeča stranka v roku, ki ga določi razsodišče, pisno sporoči svoj tožbeni predlog toženi stranki ter vsakemu arbitru. Temu sporočilu se priloži kopija pogodbe.

19.2 Tožbeni predlog, ki sta ga tožeča stranka in/ali njen ustrezno pooblaščeni zastopnik podpisala in datirala, vključuje naslednje podatke:

(a) imena in naslove strank;

(b) izjavo o dejstvih, ki utemeljujejo tožbeni predlog;

(c) sporne točke;

(d) zahtevano odškodnina ali odpravo vzroka za tožbo.

Tožeča stranka bodisi priloži svojemu tožbenemu predlogu vse dokumente, za katere meni, da so pomembni, bodisi se sklicuje na dokumente ali druga dokazila, ki jih bo predložil.

Člen 20

Odgovor na tožbeni predlog

20.1 V roku, ki ga določi razsodišče, tožena stranka pisno sporoči svoj odgovor na tožbeni predlog tožeči stranki in vsakemu arbitru.

20.2 Odgovor na tožbeni predlog odgovori na navedbe iz tožbenega predloga, ki je podan v skladu s členom 19.2 (b), (c) in (d). Tožena stranka bodisi priloži dokumente, na katere se sklicuje pri svoji obrambi, k svojemu pisnemu zagovoru bodisi se sklicuje na dokumente ali druga dokazila, ki jih bo predložil.

20.3 V tem odgovoru na tožbeni predlog – ali v kasnejših fazah arbitražnih postopkov, če razsodišče sklene, da je zamuda bila upravičena v danih okoliščinah – tožena stranka lahko vloži nasprotni tožbeni predlog, ki izhaja iz iste pogodbe, ali se za namen pobota sklicuje na zahtevek, ki izhaja iz iste pogodbe.

20.4 Določbe člena 19.2 se uporabljajo za nasprotni tožbeni predlog in zahtevek, na katerega se sklicuje za namen pobota.

Člen 21

Spreminjanje tožbenega predloga ali odgovora na tožbeni predlog

Med potekom arbitražnih postopkov katera koli stranka lahko spremeni ali dopolni svoj tožbeni predlog ali odgovor na tožbeni predlog, če razsodišče ne meni, da je neprimerno dovoliti tako spremembo, upoštevajoč zamudo pri njeni pripravi ali neprimerno škodo, ki bi jo povzročila nasprotni stranki.

Člen 22

Ugovor na pristojnost razsodišča

22.1 Razsodišče je pooblaščeno za odločanje o ugovoru na njegovo pristojnost.

22.2 Razsodišče je pooblaščeno za odločitev glede obstoja ali veljavnosti naročila. Odločitev razsodišča, da je naročilo nično in neveljavno, ne vpliva na veljavnost klavzule o arbitraži v naročilu ali dogovor o predložitvi spora arbitraži ter zato ne zadeva uporabe teh pravil.

22.3 Ugovor na pristojnost razsodišča se vloži najkasneje v odgovoru na tožbeni predlog ali v zvezi z nasprotnim tožbenim predlogom v odgovoru na ta nasprotni tožbeni predlog. Ta določba se uporablja tudi za nove tožbene predloge ali nasprotne tožbene predloge, ki se predložijo med potekom postopkov.

22.4 Na splošno razsodišče o ugovoru glede svoje pristojnosti odloča kot o predhodnem vprašanju. Vendar razsodišče lahko nadaljuje z arbitražo in kasneje odloča o tem ugovoru v končni razsodbi.

Člen 23

Nadaljnje pisne izjave

Razsodišče odloči, katere nadaljnje pisne izjave se zahtevajo od strank, poleg tožbenega predloga in odgovora na tožbeni predlog, ali katere le-te lahko predložijo in v tem primeru, kako se predložijo, ter določi roke za sporočitev teh izjav.

Člen 24

Roki

Roki, ki jih razsodišče določi za sporočitev pisnih izjav (vključno s tožbenim predlogom in odgovorom na tožbeni predlog), v nobenem primeru niso daljši kakor 45 dni. Vendar, razsodišče lahko podaljša roke, če sklene, da je podaljšanje upravičeno.

Člen 25

Dokazi

25.1 Vsaka stranka nosi breme dokazovanja dejstev, na katerih temelji njen tožbeni predlog ali odgovor na tožbeni predlog.

25.2 Razsodišče lahko od strank zahteva, če meni, da je to primerno, da v roku, o katerem odloča razsodišče, dostavita razsodišču in nasprotni stranki povzetek dokumentov in drugih dokazov, ki jih stranka predlaga kot utemeljitev spornih dejstev, katera je navedla v svojem tožbenem predlogu ali odgovoru na tožbeni predlog.

25.3 Razsodišče lahko kadarkoli med potekom postopkov zahteva od strank, da predložijo dokumente, dokazno gradivo ali druge dokaze v roku, ki ga določi razsodišče.

Člen 26

Ustni postopki

26.1 V primeru ustnega zaslišanja razsodišče pravočasno pošlje primerno obvestilo o datumu, času in kraju zaslišanja.

26.2 Če je treba zaslišati priče, vsaka stranka sporoči razsodišču in nasprotni stranki, vsaj 15 dni pred zaslišanjem, imena in naslove prič, ki jih namerava povabiti, predmet pričevanja in jezik, v katerem bodo pričevale.

26.3 Razsodišče poskrbi za prevajanje ustnih izjav pri zaslišanju in zapisnike zaslišanja, če razsodišče meni, da je to potrebno v danih okoliščinah primera, ali če sta se stranki glede tega dogovorili in ta dogovor sporočili razsodišču vsaj 15 dni pred zaslišanjem.

26.4 Zaslišanja se opravijo brez navzočnosti javnosti, če se stranki ne dogovorita drugače. Razsodišče lahko zahteva od katere koli priče ali prič, da zapustijo prostor zaslišanja med pričanjem drugih prič. Razsodišče lahko določi način, na katerega se priče zaslišujejo, brez poseganja v pravico vsake stranke, da na svojo zahtevo zasliši pričo druge stranke.

26.5 Dokazi prič se lahko predložijo tudi v obliki zapriseženih pisnih izjav, ki jih priče podpišejo. Vendar se na zahtevo katere koli stranke in z dovoljenjem razsodišča te priče lahko izprašajo na obravnavi, kjer stranki imata možnost biti navzoči in zaslišati pričo.

26.6 Razsodišče odloča o dopustnosti, pomembnosti, stvarnosti in teži ponujenih dokazov.

Člen 27

Začasni ukrepi za pravno varstvo

27.1 Razsodišče lahko na zahtevo katere koli stranke sprejme začasne ukrepe, za katere meni, da so potrebni v zvezi s predmetom spora, vključujoč ukrepe za ohranitev, obvarovanje ali hranjenje blaga, ki so predmet spora, kot so odredba o njihovem deponiranju pri tretji osebi ali prodaja pokvarljivega blaga. Razsodišče lahko odredi tudi deponiranje denarnega zneska ali zagotovitev varščine za zavarovanje celotnih ali delnih zneskov, ki so predmet spora. V primeru neizpolnjevanja teh zahtev razsodišče lahko pride do zaključkov, ki logično izhajajo iz tega neizpolnjevanja.

27.2 Ti začasni ukrepi se lahko uvedejo v obliki začasne odločitve. Razsodišče ima pravico zahtevati varščino v zvezi s stroški za te ukrepe.

Člen 28

Izvedenci

28.1 Razsodišče lahko imenuje enega ali več neodvisnih izvedencev, ki proučijo in za razsodišče pripravijo pisno poročilo o posameznih zadevah, o katerih razsodišče odloča. Stranka ima pravico zahtevati izločitev izvedenca na podlagi usposobljenosti ter pristranskosti in, če to zahtevo razsodišče sprejme, se izvedenec umakne. Kopija obsega pooblastil in nalog izvedenca, ki jih določi razsodišče, se posreduje strankama.

28.2 Stranki dasta izvedencu vse pomembne informacije ali mu predložita v pregled vse pomembne dokumente ali blago, ki jih ta utegne od njiju zahtevati. Vsak spor med stranko in izvedencem glede pomembnosti zahtevanih informacij ali predložitve dokazov se predloži razsodišču v odločitev.

28.3 Po prejetju izvedenčevega poročila razsodišče posreduje kopijo poročila strankama, ki dobita priložnost, da v pisni obliki izrazita svoje mnenje o poročilu. Stranka je upravičena do proučitve vsakega dokumenta, na katerega se izvedenec opira v svojem poročilu.

28.4 Na zahtevo katere koli stranke se izvedenec po tem, ko je poročilo dostavljeno, lahko zasliši na obravnavi, kjer stranki imata možnost biti navzoči in ga zaslišati. Obe stranki lahko na to zaslišanje povabita izvedenske priče zaradi pričevanja o spornih zadevah. Za te postopke se uporabljajo določbe člena 26.

Člen 29

Neizpolnjevanje obveznosti

29.1 Če v roku, ki ga določi razsodišče, tožeča stranka ne sporoči svojega tožbenega predloga brez opravičljivega razloga za takšno zamudo, razsodišče izda sklep o prenehanju postopkov. Če v roku, ki ga določi razsodišče, tožena stranka ne sporoči svojega odgovora na tožbeni zahtevek brez opravičljivega razloga za takšno zamudo, razsodišče, potem ko upošteva strankine morebitne omejitve, odredi, da se postopki nadaljujejo in lahko izda odločbo, četudi do takrat zagovor ni predložen.

29.2 Če ena od strank, ki je v skladu s temi pravili primerno uradno obveščena, ne pride na zaslišanje brez opravičljivega razloga za tak izostanek, lahko razsodišče nadaljuje z arbitražo.

29.3 Če ena od strank, ki je primerno povabljena, da predloži dokumentirana dokazila, tega ne stori v določenem roku brez opravičljivega razloga, lahko razsodišče izda odločbo na podlagi prejšnjih dokazov, primerno upoštevajoč to neizpolnitev in vpliv, ki ga le-to ima na ta primer.

Člen 30

Zaključek obravnave

30.1 Razsodišče lahko vpraša stranki, ali imata na voljo bodisi katere koli nadaljnje dokaze bodisi priče, ki jih je treba zaslišati, ali če lahko predložita nove izjave, in če ne, lahko razglasi konec zaslišanj.

30.2 Razsodišče lahko, če meni, da je to potrebno zaradi izjemnih okoliščin, sklene, da na svojo lastno pobudo ali na prošnjo stranke ponovno začne obravnavo kadarkoli pred razglasitvijo razsodbe.

Člen 31

Odpoved ugovoru zaradi kršitve pravil

Za stranko, ki takoj ne ugovarja na kakršno koli neskladnost z določbami ali zahtevami v okviru teh pravil, se šteje, da se je odpovedala svoji pravici do ugovora.

IV – RAZSODBA

Člen 32

Odločitve

32.1 Če je razsodišče sestavljeno iz treh arbitrov, se razsodba ali druga odločitev sprejme z večino glasov arbitrov. Vendar, če ni večine, ima predsedujoči arbiter odločilni glas, toda poda razloge za uporabo tega glasu.

32.2 V zvezi s procesnimi vprašanji in v primeru, če ni večine ali če to odredi razsodišče, lahko predsedujoči arbiter sam sprejema odločitve, pod pogojem, da jih po potrebi preveri razsodišče.

Člen 33

Čas, področje veljavnosti, oblika in učinek razsodbe

33.1 Arbitražna razsodba se razglasi, čim prej je mogoče po zaslišanju ali prejetju dokazov ali gradiva, ki jih stranki želita predstaviti pred razsodiščem.

33.2 Poleg razglasitve končne razsodbe ima razsodišče pravico razglasiti vmesne, začasne ali delne razsodbe.

33.3 Razsodba se izda v pisni obliki in je dokončna ter zavezujoča za stranki. Stranki brez odlašanja izvršita razsodbo. Vsaka ČDO ali država članica prizna kot zavezujočo vsako razsodbo, izrečeno v skladu s temi pravili, in zagotovi, da se le-ta izvrši na njenem ozemlju, kakor da bi to bila pravnomočna sodba enega njenih lastnih razsodišč.

33.4 Razsodišče obrazloži razloge, na katerih razsodba temelji, če se stranki ne dogovorita, da razlogov ni treba podati.

33.5 Arbitri podpišejo in ustrezno overijo razsodbo, ki vsebuje datum, na katerega je razsodba razglašena, in kraj, kjer je bila razglašena. Če je razsodišče sestavljeno iz treh sodnikov in eden izmed njih ne podpiše razsodbe, se v razsodbi navede razlog, zaradi katerega tega podpisa ni.

33.6 Razsodba se objavi le ob privolitvi obeh strank.

33.7 Razsodišče posreduje strankama kopije razsodbe, ki so jih arbitri podpisali in overili.

Člen 34

Izvršitev razsodbe

34.1 Da bi zagotovila priznanje in izvršitev razsodbe na ozemlju ČDO ali države članice, zadevna stranka mora predložiti overjeno kopijo razsodbe organu, ki ga je država določila za te namene. Sklep o izvršitvi se priloži predloženi kopiji brez katerih koli preverjanj, razen glede verodostojnosti kopije.

34.2 Vsaka država podpisnica v 180 dneh od začetka veljavnosti teh pravil obvesti predsednika Sveta ministrov EGS o organu, ki ga je določila za ta namen, in ga redno obvešča o katerih koli spremembah. Predsednik Sveta ministrov brez odlašanja posreduje te informacije predsedniku Komisije.

34.3 Izvršitev sodbe je urejena z zakonodajo v zvezi z izvršljivostjo sodb, ki se uporablja v državi, na katere ozemlju je treba razsodbe izvršiti.

Člen 35

Poravnava ali druga podlaga za zaključek postopkov

35.1 Če se stranki pred razglasitvijo razsodbe dogovorita o rešitvi spora z drugimi sredstvi, razsodišče bodisi izda sklep o zaključku postopkov ali, če to zahtevata obe stranki in sprejme razsodišče, zapiše rešitev v obliki razsodbe na podlagi dogovorjenih pogojev. Razsodišču ni treba utemeljevati take razsodbe.

35.2 Če pred razglasitvijo razsodbe, postane nadaljevanje postopkov nepotrebno ali nemogoče zaradi katerega koli razloga, razen rešitve po členu 35.1, razsodišče obvesti stranki, da bo, če ne prejme nobenega ugovora v roku 30 dni, izdalo sklep o prenehanju postopkov. Če katera koli stranka poda ugovor v 30 dneh, razsodišče ne izda tega sklepa, dokler ne zasliši strank in odloči, da ni nobenih upravičenih razlogov za ugovor.

35.3 Razsodišče posreduje strankam kopije sklepa o zaključku postopkov ali razsodbe na podlagi dogovora, ki so je arbitri prej podpisali. Če se razglasi razsodba na podlagi dogovora, se uporabljajo določbe členov 33.3 in 33.5 do 33.7.

Člen 36

Obrazložitev razsodbe

36.1 V 60 dneh po prejetju razsodbe lahko vsaka stranka, ob obvestilu nasprotni stranki, zahteva od razsodišča obrazložitev razsodbe. Če pride do razkritja novega dejstva po poteku določenega roka, začne rok 60 dni teči od datuma razkritja novega dejstva, pod pogojem, da najdaljši rok za zahtevek na podlagi razkritja novega dejstva ni daljši kakor 120 dni od datuma razglasitve razsodbe.

36.2 Obrazložitev razsodbe se poda pisno, čim prej je mogoče po prejetju navedenega zahtevka. Obrazložitev je del razsodbe in se v zvezi s tem uporablja člen 33.2 do 33.6.

Člen 37

Poprava razsodbe

37.1 V 60 dneh po prejetju razsodbe lahko vsaka stranka, ob obvestilu nasprotni stranki, zahteva od razsodišča popravo katerih koli napak pri izračunih, administrativnih ali tipkarskih in podobnih napak v razsodbi. Razsodišče lahko na svojo lastno pobudo popravi te napake v 30 dneh po sporočitvi razsodbe.

37.2 Ti popravki so pisni in se v zvezi s tem uporablja člen 33.2 do 33.6.

Člen 38

Dopolnilna razsodba

38.1 V 60 dneh po prejetju razsodbe lahko vsaka stranka, ob obvestilu nasprotni stranki, zahteva od razsodišča, da izda dopolnilno razsodbo zaradi zahtevkov, predstavljenih med potekom postopkov, vendar izpuščenih v razsodbi.

38.2 Če razsodišče meni, da je zahtevek za dopolnilno razsodbo upravičen, in meni, da se izpustitev lahko popravi brez dodatnih zaslišanj ali dokazov, dopolni svojo razsodbo v 60 dneh po prejetju zahtevka.

38.3 Če se razglasi dopolnilna razsodba, se uporabljajo določbe členov 33.2 do 33.6.

Člen 39

Honorarji

39.1 Znesek honorarjev razsodišča mora biti primeren, upoštevajoč zapletenost predmeta spora, porabljeni čas arbitrov in katere koli druge zadevne okoliščine primera.

39.2 Če sta stranki soglašali glede organa za imenovanje ali je slednji imenovan v skladu s temi pravili in če je ta organ izdal tabelo honorarjev za arbitre v mednarodnih primerih, ki jih upravlja, razsodišče pri določanju svojih honorarjev to tabelo honorarjev upošteva toliko, kolikor meni, da je primerno v okoliščinah danega primera.

39.3 Če ta organ za imenovanje ni izdal tabele honorarjev za arbitre v mednarodnih primerih, lahko katera koli stranka kadarkoli – preden razsodišče izda katero koli odločitev, ki določi njegove stroške – zahteva od organa za imenovanje, da predloži izjavo z razlago podlage za določitev honorarjev, ki se običajno uporablja v mednarodnih primerih, v katerih organ imenuje arbitre. Če organ za imenovanje soglaša s predložitvijo te izjave, razsodišče pri določanju svojih honorarjev upošteva te informacije toliko, kolikor meni, da je primerno v okoliščinah danega primera.

39.4 V primerih iz členov 39.2 in 39.3 – če stranka to zahteva in organ za imenovanje privoli v pripravo predloga za honorarje – razsodišče določi svoje honorarje po posvetovanju z organom za imenovanje, ki lahko poda razsodišču katere koli pripombe, za katere meni, da so primerne v zvezi s honorarji.

Člen 40

Stroški

40.1 Razsodišče določi stroške v svoji razsodbi. Izraz "stroški" vključuje le:

(a) honorarje razsodišča, ki se navedejo ločeno za vsakega arbitra in ki jih razsodišče samo določi v skladu s členom 39;

(b) potne in druge stroške, ki jih imajo arbitri;

(c) stroške za izvedenske nasvete in drugo pomoč, ki jo razsodišče potrebuje;

(d) potne in druge stroške prič, do obsega kot ga odobri razsodišče;

(e) stroške za pravno zastopanje in pomoč uspešni stranki, če je te stroške zahtevala med potekom postopkov, in samo v znesku, za katerega je razsodišče sklenilo, da je primeren;

(f) katere koli stroške organa za imenovanje.

40.2 Razen kakor je določeno v členu 40.3, stroške arbitraže načeloma krije neuspešna stranka. Vendar, razsodišče lahko porazdeli vsakega teh stroškov med stranki, če določi, da je porazdelitev primerna, upoštevajoč okoliščine danega primera.

40.3 Glede stroškov pravnega zastopanja in pomoči iz člena 40.1 (e) lahko razsodišče ob upoštevanju okoliščin danega primera prosto določi, katera stranka krije stroške, ali porazdeli te stroške med stranki, če sklene, da je porazdelitev primerna.

40.4 Če razsodišče izda sklep o zaključku postopkov ali razglasi sodbo na podlagi dogovora, določi stroške arbitraže iz člena 40.1 v besedilu tega sklepa ali razsodbe.

40.5 Razsodišče ne zaračuna nobenih dodatnih honorarjev bodisi za razlago bodisi popravo ali dopolnitev svoje razsodbe v skladu s členi 36 do 38.

Člen 41

Predujem za stroške

41.1 Razsodišče lahko ob svoji ustanovitvi zahteva od obeh strank, da deponirata enak znesek, kot predujem za stroške iz člena 40.1(a), (b) in (c).

41.2 Razsodišče lahko med potekom arbitražnih postopkov zahteva od strank dodatne depozite, če so za to tehtni razlogi.

41.3 Če sta stranki soglašali glede organa za imenovanje ali je slednji imenovan v skladu s temi pravili in če stranka to zahteva ter organ za imenovanje privoli v opravljanje te funkcije, razsodišče določi zneske katerega koli depozita ali dodatnih depozitov šele po posvetovanjih z organom za imenovanje, ki lahko razsodišču poda pripombe, za katere meni, da so primerne v zvezi z zneskom teh depozitov in dodatnih depozitov.

41.4 Če v 30 dneh po prejetju zahtevka zahtevani depoziti niso plačani v celoti, razsodišče obvesti stranki, da lahko ena ali druga opravi zahtevano plačilo. Če se plačilo ne opravi, razsodišče lahko vkljub temu odloči, da nadaljuje s postopki ali odredi njihovo prekinitev ali zaključek.

41.5 Po razglasitvi razsodbe, razsodišče izda račun strankama o depozitih in povrne strankama vsakršno nepotrošeno razliko.

--------------------------------------------------